1. Termijn voor het instellen van de vordering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Termijn voor het instellen van de vordering"

Transcriptie

1 Afdeling 2 MODALITEITEN VAN DE VRIJWARINGSVORDERING 1. Termijn voor het instellen van de vordering De koper die de verkoper wenst aan te spreken in vrijwaring voor een verborgen gebrek kan dit pas doen vanaf de aanvaarding van de levering van het goed. 182 Dit principe werd mooi geïllustreerd in een zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, waar de rechter oordeelde dat de koper die weigerde de levering van het onroerend goed te aanvaarden omdat de twee bijgebouwen zonder bouwvergunning waren opgetrokken in casu door de authentieke akte niet te ondertekenen en te weigeren de koopprijs te betalen geen vordering op grond van verborgen gebreken kon instellen. 183 Eens de levering aanvaard werd, zal de koper echter niet te lang mogen talmen om de vrijwaringsvordering tegen de verkoper in stellen. Artikel 1648 BW stelt immers dat de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken door de koper moet worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is. Dit om de koper te beschermen tegen te late klachten op grond van verborgen gebreken en eventuele bewijsproblemen in hoofde van de koper te voorkomen.(??auteur: zinsconstructie controleren??) 184 Het is belangrijk hier te beklemtonen dat artikel 1648 BW vereist dat de rechtsvordering binnen korte termijn ingeleid wordt; een koper die louter en alleen de verkoper verwittigt van het bestaan van een gebrek voldoet hieraan niet. 185 Wat onder binnen een korte tijd mag worden verstaan, is, zo stelt het Hof van Cassatie, een feitenkwestie. Het ogenblik waarop de termijn begint te lopen, alsook hoe lang deze termijn duurt, wordt bijgevolg soeverein door de feitenrechter bepaald, waarbij deze rekening zal houden met de specifieke omstandigheden van de zaak. De concrete beoordeling van het startpunt en de duur van de korte termijn zal dus steeds verschillen van zaak tot zaak. Dit neemt echter niet weg dat uit de rechtspraak en rechtsleer enkele vuistregels afgeleid kunnen worden. Wat bijvoorbeeld het startpunt betreft: en hoewel hiervoor in het verleden verschillende standaarden werden gebruikt (bv. 182 Dit is de afgifte van de sleutels, de afgifte van de eigendomstitels en het verlijden van de authentieke akte. F. BUYSSENS, Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van een onroerend goed, Not.Fisc.M. 2001, Rb. Hasselt 29 april 2002, RW , Brussel 26 april 2002, RJI 2003, afl. 172, E. DE BAERE en S. VEREECKEN, Over verborgen gebreken en korte termijn, noot onder Brussel 2 oktober 2008, TBBR 2011, 35. LARCIER BOUW- EN VASTGOEDCAHIERS 53

2 VALKUILEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED moment van eigendomsoverdracht of levering), bestaat vandaag relatieve eensgezindheid over het feit dat de korte termijn begint te lopen zodra de koper op de hoogte was of kon zijn van de aanwezigheid van het gebrek. 186 Daarnaast blijkt duidelijk uit de praktijk dat bepaalde factoren een belangrijke invloed uitoefenen op de beoordeling van de rechter in dit verband. Een eerste element dat vaak bepalend zal zijn bij het vaststellen van het startpunt en de duur van de korte termijn is de aard van het gebrek. Zo aanvaardde de rechter te Brussel in een reeds vermelde zaak uit 2005 de vrijwaringsvordering wegens huiszwam maanden na de aankoop van de woning omdat huiszwam in een beginstadium zelden door een leek te ontdekken valt. Hoewel het gebrek dus reeds ten tijde van de koop in een beginstadium aanwezig was, werd omwille van de moeilijke vaststelbaarheid van het gebrek het aanvangspunt van de korte termijn in de toekomst vooruitgeschoven tot het punt waarop van een ondeskundige koper kon worden verwacht dat hij het probleem zou ontdekken. 187 Een wat oudere zaak voor het hof van beroep van Gent kan hier als tweede illustratie dienen. De koper had een vrijwaringsvordering ingesteld wegens onvoldoende vorstbestendigheid in de bakstenen van het onroerend goed. Op het ogenblik van het inleiden van de vordering waren deze bakstenen reeds twee jaar aan het afschilferen. Desalniettemin oordeelde de rechter in kwestie dat de vordering tijdig was ingesteld vermits de afschilfering een verschijnsel is dat zich niet abrupt maar slechts progressief manifesteert, waarvan de aard en omvang eerst na verloop van tijd kunnen worden geëvalueerd. 188 Een tweede factor die van belang kan zijn, is het stellen van buitengerechtelijke handelingen met het oog op het bepalen van de omvang van het gebrek of op het zoeken van een oplossing ervoor. Dit werd onder meer bevestigd door het hof van beroep van Brussel in 2002, toen het stelde dat de korte 186 Cass. 10 oktober 2003, Arr.Cass. 2003, 1839; Cass. 29 januari 1987, Pas. 1987, I, 624; Cass. 4 mei 1939, Pas. 1939, I, 223; Bergen 9 september 2013, JLMB 2015, 317; Brussel 4 februari 2014, T.Not. 2014, 237; Brussel 26 november 2013, T.Not. 2014, 241; Brussel 30 juli 1861, Pas. 1861, II, 399; Rb. Antwerpen 3 januari 2014, TBO 2014, 36; Rb. Brussel 17 maart 2005, RJI 2005, 180; Rb. Luik 27 januari 2011, JLMB 2011, 960. Zie in dit verband verder, W. DE BONDT, Over gedupeerde kopers, vervallen termijnen en teleurgestelde rechtszoekenden, TBBR 1993, 347; X. DESMET, Vrijwaring voor verborgen gebreken in De notaris en conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999, 211; A. STEVENS, De omstandigheden bij de beoordeling van de korte termijn overeenkomstig artikel 1648 BW, noot onder Antwerpen 18 oktober 2008, Limb.Rechtsl. 2009, afl. 3, 177; D. MEULEMANS, Bespreking van de verschillende actiemogelijkheden voor de koper van een onroerend goed met gebreken, TVV 2005, 425 en I. BOONE, Over gordijnen en korte termijnen, noot onder Brussel 9 mei 1996, AJT , Brussel 5 oktober 2005, JT 2006, afl. 6229, Gent 26 januari 1995, AJT , BOUW- EN VASTGOEDCAHIERS LARCIER

3 termijn kan worden opgeschort door initiatieven die uitgaan van de kopers die bij de verkopers geen enkele twijfel laten bestaan over hun bereidheid hun waarborg toe te passen, welke initiatieven op diverse manieren kunnen worden genomen. 189 In eerste instantie kan hierbij gedacht worden aan kopers die het verslag van een deskundige afwachten vooraleer ze de beslissing nemen al dan niet een vrijwaringsvordering in te stellen. Hiervan was bijvoorbeeld sprake in het zonet aangehaalde arrest, waar het hof stelde dat de vrijwaringsvordering ondanks het nodige tijdsverloop binnen de korte termijn werd ingesteld aangezien de kopers nadat zij het gebrek hadden ontdekt waardoor het gebouw was aangetast, snel contact hebben genomen met de verkopers en onverwijld in kort geding om de aanstelling hebben verzocht van een deskundige, een redelijke en zelfs onontbeerlijke maatregel om de oorsprong van het omstreden verschijnsel te kunnen bepalen, het verborgen karakter ervan op het ogenblik van de verkoop, de maatregelen die nodig waren om dat gebrek te verhelpen en de kosten ervan. 190 De vordering tot aanstelling van een deskundige moet echter ook hier, zo niet onmiddellijk, dan wel op korte termijn na het ontdekken van het gebrek, ingesteld worden. Een recenter arrest van het hof van beroep te Brussel illustreert dit zeer duidelijk door te oordelen dat wanneer de koper te dezen meer dan twee jaar gewacht heeft om ten gronde te dagvaarden, hoewel hij het verborgen gebrek kende, hij de rechtsvordering op grond van een koopvernietigend gebrek toch binnen een korte termijn ingesteld heeft, omdat hij onmiddellijk na het ontdekken van het gebrek het nodige heeft gedaan om in kort geding een deskundige te laten aanstellen om de oorzaak van het gebrek onverwijld te laten opsporen en omdat aan de verkoper niet de mogelijkheid werd ontnomen om zijn verkoper te dagvaarden. 191 Let wel, de koper die de resultaten van het onderzoek afwacht, zal nog steeds gehouden zijn de vordering bijtijds in te stellen zodra de resultaten gekend zijn. 192 Andere buitengerechtelijke handelingen die een rol kunnen spelen in het oordeel van de rechter met betrekking tot het startpunt en de duur van de korte termijn kunnen bestaan in het voeren van onderhandelingen tussen koper en verkoper. Zo telt de praktijk meerdere voorbeelden waarbij de rechter in het geval dat de koper en verkoper in gesprek waren over het gebrek (en mogelijke oplossingen hiervoor), besloot het startpunt van korte termijn te plaatsen op het ogenblik waarop het voor de partijen duidelijk werd dat de onder- 189 Brussel 26 april 2002, RJI 2003, afl. 1, Ibid. 191 Brussel 30 maart 2010, TBO 2010, afl. 5, 265. In zelfde zin: Kh. Eupen 18 januari 1990, JLMB 1991, 1465; KG Kortrijk 21 september 1995, TGR 1995, Luik 30 april 1988, JLMB 1999, 745; Rb. Brussel 26 maart 1986, TBBR 1987, 80. Contra: Vred. Asse 27 oktober 1999, RW , Zie ook I. BOONE, Over gordijnen en korte termijnen, noot onder Brussel 9 mei 1996, AJT , 278. LARCIER BOUW- EN VASTGOEDCAHIERS 55

4 VALKUILEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED handelingen geen oplossing zouden bieden, en dus niet op het moment waarop de koper het gebrek ontdekte. Wel is vereist dat de koper spoedig na het ontdekken van het gebrek de verkoper hiervan op de hoogte brengt en met de onderhandelingen start. Hier kan echter wel nog een kleine kanttekening bij geplaatst worden. Zo wordt in de rechtspraak zelden aanvaard dat langdurige onderhandelingen over gebreken die manifest zijn en dringende oplossingen vereisen het moment dat de korte termijn begint te lopen zullen uitstellen. 193 In dat geval wordt veelal vereist dat de koper vlugger optreedt en de onderhandelingen niet laat aanslepen. 194 Een laatste type buitengerechtelijke handelingen dat vaak in aanmerking wordt genomen wanneer de rechter de korte termijn dient te bepalen, betreft herstellingen die de verkoper na klachten van de koper komt uitvoeren. Wanneer naderhand blijkt dat de herstellingen niet het gewenste resultaat gaven, zal de koper die dan pas beslist een vordering tot vrijwaring in te stellen niet laattijdig zijn omdat hij het gebrek al langer kende. In dat geval zal de korte termijn pas beginnen lopen vanaf het ogenblik van de herstellingen en dus niet vanaf de ontdekking van het gebrek. 195 Twee vragen resten nog met betrekking tot de termijn waarin de vrijwaringsvordering kan worden ingesteld, namelijk of kwade trouw in hoofde van de verkoper een rol kan spelen bij de beoordeling ervan en of de korte termijn van toepassing is wanneer de verkoper uitdrukkelijk waarborgt dat geen gebreken in het onroerend goed aanwezig zijn. De eerste kwestie zorgde voor commotie in de rechtsleer naar aanleiding van een zaak voor het hof van beroep van Antwerpen uit In casu had het hof namelijk eerst de kwade trouw beoordeeld vooraleer het naging of voldaan was aan de korte termijn. Hieruit zou volgens sommigen blijken dat de korte termijn niet langer een rol speelt wanneer de verkoper te kwader trouw is. De stelling als zou de verkoper te kwader trouw het voordeel van de korte termijn ontzegd worden, werd in de rechtsleer en rechtspraak echter niet aanvaard. Het is namelijk niet de bedoeling van de korte termijn om de verkoper te kwader trouw te bestraffen, dan wel er voor te zorgen dat geen discussie kan bestaan omtrent de anterioriteitsvereiste I. BOONE, Over gordijnen en korte termijnen, noot onder Brussel 9 mei 1996, AJT , 278; K. LAVEYT, De vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken in een notendop, noot onder Gent 22 januari 2003, TBH 2004, Zie Bergen 17 september 2002, JT 2003, G. HORSMANS en F. T KINT, La réglementation légale des vices cachés dans la vente commerciale, Ann.dr. 1971, K. VANHOVE, Korte termijn voor vordering wegens verborgen gebrek en kwade trouw van de verkoper, ((noot onder Antwerpen 21 november 2005, NJW 2006, afl. 149, BOUW- EN VASTGOEDCAHIERS LARCIER

5 Wat de tweede kwestie betreft, kan worden verwezen naar de rechtsleer waarin bepaalde auteurs geopperd hebben dat de koper een langere termijn zou hebben om zijn vrijwaringsvordering in te stellen wanneer de verkoper uitdrukkelijk verzekerd had dat geen gebreken in het onroerend goed aanwezig waren. 197 Deze auteurs nemen aan dat de verkoper in dat geval impliciet afstand doet van het voordeel van de korte termijn tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd overeengekomen. 198 De vordering zou dan ingeleid kunnen worden gedurende tien jaar. 199 Deze visie wordt echter betwist. Partijen komen in dergelijk geval immers enkel de afwezigheid van verborgen gebreken overeen en maken geen afspraken over het afstand doen van de korte termijn Conventionele regeling vrijwaringsvordering De vrijwaringsverplichting in hoofde van de verkoper is van suppletief recht. Dit houdt in dat de partijen in hun koopovereenkomst afspraken kunnen maken omtrent de vrijwaring die afwijken van hetgeen de wet voorschrijft. Zo staat het de partijen vrij met betrekking tot het voorwerp van de vrijwaring een andere regeling te treffen. 201 Koper en verkoper kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat de verkoper niet of niet volledig zal instaan voor het verborgen gebrek. Omgekeerd kan de verkoper zich engageren om niet enkel in te staan voor de verborgen, maar bijvoorbeeld ook voor de zichtbare gebreken. In het eerste geval hebben we te maken met een exoneratiebeding, ook aangeduid als negatieve conventionele vrijwaring. In het laatste geval spreken we over positieve conventionele vrijwaring. Naast het voorwerp van de vrijwaring kunnen de partijen ook in een afwijkende regeling voorzien met betrekking tot de termijn waarbinnen de vorde- 197 D. MEULEMANS en E. BAEYENS, Begrenzing in de tijd van de vrijwaringsverplichting of van de aansprakelijkheid, TVV 2005/3-4, I. SAMOY, De vrijwaringsplicht van de verkoper voor verborgen gebreken: de aard van een termijn in een conventionele garantie en verhouding tussen wettelijke en conventionele garantie, noot onder Kh. Hasselt 1 december 2000, TBH 2003, Deze termijn wordt aangenomen omdat men de vordering van de koper in dat geval steunt op een schending van de leveringsplicht; J. HERBOTS en C. PAUWELS, Bijzondere overeenkomsten ( ), TPR 1989, X. DESMET, Vrijwaring voor verborgen gebreken in De notaris en conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999, 212; J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, A. CHRISTIAENS, Art B.W. in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Commentaar Bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, losbl., 7; D. PARISIS-DRESSE, La réglementation conventionnelle des vices cachés dans la vente commerciale, Ann.dr. 1971, 262; A. CHRISTIAENS, Art B.W. in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Commentaar Bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, losbl., 8-9. LARCIER BOUW- EN VASTGOEDCAHIERS 57

Vrijwaring voor verborgen gebreken van een onroerend goed

Vrijwaring voor verborgen gebreken van een onroerend goed Vrijwaring voor verborgen gebreken van een onroerend goed FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding

Nadere informatie

VALKUILEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED. E. Ontstaan bij het aangaan van de overeenkomst

VALKUILEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED. E. Ontstaan bij het aangaan van de overeenkomst een voorbeeld te vinden van een vonnis waarin de rechter op grond van de nalatigheid van de koper het bedrog niet aanvaardt. Zo werd in een vonnis van de rechtbank van Hasselt geoordeeld: ( ) het bedrog

Nadere informatie

4. Bijzondere overeenkomsten

4. Bijzondere overeenkomsten Wet 21 maart 1804 - B.W. (Art. 1615) 4. Bijzondere overeenkomsten INHOUDSOPGAVE a) Koop.............................................. 59 b) Huur en pacht..................................... 66 a) Koop

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor gebreken van de verkoper: een overzicht van diverse regimes

De aansprakelijkheid voor gebreken van de verkoper: een overzicht van diverse regimes De aansprakelijkheid voor gebreken van de verkoper: een overzicht van diverse regimes Masterproef van de opleiding Master in de rechten Academiejaar 2012-2013 Julie De Prest Promotor: Prof. dr. M. Dambre

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0178.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0178.N STU-WAHR bvba, met zetel te 2870 Puurs, Gansbroekstraat 24, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Onvergund kopen en verkopen

Onvergund kopen en verkopen Onvergund kopen en verkopen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Problematiek Gebouw wordt verkocht

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013 2014 De verjaring van de vrijwaringsvordering Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Justine Savaete 00905617 Promotor:

Nadere informatie

Verborgen gebreken bij de verkoop van onroerend goed

Verborgen gebreken bij de verkoop van onroerend goed Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2016-2017 Verborgen gebreken bij de verkoop van onroerend goed Masterproef van de opleiding Master in het notariaat Ingediend door Bruno Vanpeteghem

Nadere informatie

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be I. Intrede Artikel 4 Burgerlijk

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2010-2011

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2010-2011 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-2011 VALKUILEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED: DE WILSGEBREKEN, VERBORGEN GEBREKEN EN VERBORGEN NON-CONFORMITEIT. Masterproef van

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

zijn van een dubbele verkoop van zowel roerende als onroerende goederen.

zijn van een dubbele verkoop van zowel roerende als onroerende goederen. Doctrine Dubbele verkoop Wanneer eenzelfde goed tweemaal na elkaar verkocht wordt is de rechtspositie van de koper, zowel de eerste als de tweede, niet meteen duidelijk. Een concrete casus toont dit meteen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

Geldigheidsvereisten voor elke overeenkomst toegepast op borgtocht

Geldigheidsvereisten voor elke overeenkomst toegepast op borgtocht 67 H o o f d s t u k I Geldigheidsvereisten voor elke overeenkomst toegepast op borgtocht 1. Algemeen Afdeling 1 Toestemming 94. Krachtens artikel 2015 BW wordt borgtocht niet vermoed en moet het uitdrukkelijk

Nadere informatie

Wisselwerkingen, reglementering in verband met aansprakelijkheid van verkoper en producent

Wisselwerkingen, reglementering in verband met aansprakelijkheid van verkoper en producent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Wisselwerkingen, reglementering in verband met aansprakelijkheid van verkoper en producent Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

E. De gerechtelijke ontbinding. Wet 21 maart 1804 B.W. (uittreksel art. 1184) Wet 21 maart 1804 Burgerlijk Wetboek (B.S., 3 september 1807)

E. De gerechtelijke ontbinding. Wet 21 maart 1804 B.W. (uittreksel art. 1184) Wet 21 maart 1804 Burgerlijk Wetboek (B.S., 3 september 1807) E. De gerechtelijke ontbinding Wet 21 maart 1804 B.W. (uittreksel art. 1184)...................................... 27 Wet 21 maart 1804 Burgerlijk Wetboek (B.S., 3 september 1807) (Uittreksel) BOEK III

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Verjaring van regresvorderingen

Verjaring van regresvorderingen Verjaring van regresvorderingen Sofie Dossche Masterproef Master in de rechten (major: Burgerlijk recht en Strafrecht) Academiejaar 2009-2010 Promotor: Prof. Dr. Ignace Claeys Commissarissen: De heer Stijn

Nadere informatie

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Vastgoed en verborgen gebreken: wie draagt het risico?

Vastgoed en verborgen gebreken: wie draagt het risico? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Vastgoed en verborgen gebreken: wie draagt het risico? Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Janna BAUTERS

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Conclusie van het Parket van het Benelux-Gerechtshof

Conclusie van het Parket van het Benelux-Gerechtshof Pagina 1 van 5 Benelux-Gerechtshof Vertaling van stuk Zaak A 2012/2 A 2012/2/2 Conclusie van het Parket van het Benelux-Gerechtshof I. Voorafgaande rechtspleging 1. Het geding wordt gevoerd tussen de naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koop Koopvernietigende gebreken Termijn van instelling van de rechtsvordering Schorsing of stuiting door kortgedingprocedure Datum 29 januari 2004 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van andermans goed. Nietigheid. Aard. Recht van de koper. Gebrek aan eigendomsoverdracht. Ontbinding. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteurs Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onderneming en effecten Jaar: 2001 Auteurs: S. Beyaert, C. Croes, B. Du Laing, Ph.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MAART 2015 F.14.0021.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0021.N RENT AND VENDING nv, met zetel te 9930 Zomergem, Oude Staatsbaan 10/A, eiseres, met als raadsman mr. Bart Coopman, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 APRIL 2003 C.02.0206.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0206.N V.B.J. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

De verkoop uit de hand van onroerende goederen (overzicht van rechtspraak 2005-2010)

De verkoop uit de hand van onroerende goederen (overzicht van rechtspraak 2005-2010) DE VERKOOP UIT DE HAND VAN ONROERENDE GOEDEREN 1 De verkoop uit de hand van onroerende goederen (overzicht van rechtspraak 2005-2010) Dr. Maarten DAMBRE Praktijklector Universiteit Gent Advocaat (Frans

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Uitgave

Auteur. Onderwerp. Uitgave Auteur Koenraad De Greve in Wet en Duiding Huur Larcier www.larcier.be Onderwerp Bescherming gezinswoning. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Wet 21 maart 1804. Uitgave 1 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

2. Bescherming van de gezinswoning en het huisraad

2. Bescherming van de gezinswoning en het huisraad 70 Wettelijke samenwoning 2. Bescherming van de gezinswoning en het huisraad A. Algemeen 109. Artikel 1477, 2 BW verklaart de artikelen 215, 220, 1 en 224, 1, 1 BW uit het primair huwelijksstelsel van

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld www.vdelegal.be Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld Brussel, 24 november 2003 Johan VANDEN EYNDE Advocaat Vanden Eynde Legal Avenue de la

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.05.0403.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0500.F DEXIA INSURANCE, naamloze vennootschap, tegen 1. RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG, naamloze vennootschap, 2. ETABLISSEMENTS ENCLIN, naamloze

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

A. TOTSTANDKOMING VAN DE KOOP - WILSOVEREENSTEMMING - WILSGEBREKEN

A. TOTSTANDKOMING VAN DE KOOP - WILSOVEREENSTEMMING - WILSGEBREKEN A. TOTSTANDKOMING VAN DE KOOP - WILSOVEREENSTEMMING - WILSGEBREKEN Wet 21 maart 1804 B.W. (uittreksel art. 1108 1118)................................ 1 Wet 21 maart 1804 Burgerlijk Wetboek (B.S., 3 september

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

HELING VAN ERFGOEDEREN

HELING VAN ERFGOEDEREN Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2009-10 HELING VAN ERFGOEDEREN Noot onder Antwerpen 26 februari 2007, RW 2007-08, 865 en Brussel 8 maart 2007, JT 2007, 601. Masterproef Master in het Notariaat

Nadere informatie

Verklaart het hoger beroep van N. ontvankelijk en in de volgende mate gegrond en het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond.

Verklaart het hoger beroep van N. ontvankelijk en in de volgende mate gegrond en het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond. RABG 2011/1 I NTELLECTUELE RECHTEN OM DEZE REDENEN, HET HOF, ( ) Verklaart het hoger beroep van N. ontvankelijk en in de volgende mate gegrond en het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond. (...)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Voorlopige maatregelen Bevoegdheid ratione temporis Maatregelen m.b.t. een periode die het instellen van de vordering tot echtscheiding voorafgaat

Voorlopige maatregelen Bevoegdheid ratione temporis Maatregelen m.b.t. een periode die het instellen van de vordering tot echtscheiding voorafgaat Voorlopige maatregelen Bevoegdheid ratione temporis Maatregelen m.b.t. een periode die het instellen van de vordering tot echtscheiding voorafgaat Onderhoudsgeld Onderhoudsbijdrage De kortgedingrechter

Nadere informatie

Knelpunten Handelshuur [vol]

Knelpunten Handelshuur [vol] 10-05-2007 13:49 Pagina 1 Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N inschrijvingsbewijs autovoertuigen A03 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN BESTAANDE UIT TWEE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overdracht van aandelen Geen geldige wilsovereenstemming Prijs bepaald of bepaalbaar Datum 17 juni 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 Inzake, wonende,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, dat deel uitmaakt van,,, vertegenwoordigd door, waarnemend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0415.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0415.N ENGEL AUSTRIA GmbH, met zetel te Oostenrijk, A-4311 Schwertberg, Ludwig-Engel-Strasse 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 HELING IN DE PROCEDURE VAN GERECHTELIJKE VEREFFENING-VERDELING: DE ROL VAN DE NOTARIS Masterproef van de opleiding Master in het notariaat

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 NOVEMBER 2008 C.07.0634.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0634.N S.D.M., naamloze vennootschap, met zetel te 9810 Nazareth, Eedstraat 47, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre Van

Nadere informatie

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2007 gewezen door het hof van beroep te Antwerpen.

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2007 gewezen door het hof van beroep te Antwerpen. Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0617.N I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2007 gewezen door het hof van beroep te Antwerpen. III. BESLISSING

Nadere informatie

Het bewijs van de gezondheid of ongezondheid van geest van de testator of schenker en de problematiek van het medisch beroepsgeheim

Het bewijs van de gezondheid of ongezondheid van geest van de testator of schenker en de problematiek van het medisch beroepsgeheim Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 Het bewijs van de gezondheid of ongezondheid van geest van de testator of schenker en de problematiek van het medisch beroepsgeheim Masterproef

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

1. Inleidende beschouwingen Ontstaan van de mandeligheid Rechten van de mede-eigenaars Recht op gebruik...

1. Inleidende beschouwingen Ontstaan van de mandeligheid Rechten van de mede-eigenaars Recht op gebruik... 0 Inhoud 1. Inleidende beschouwingen... 3 2. Ontstaan van de mandeligheid... 4 3. Rechten van de mede-eigenaars... 6 3.1 Recht op gebruik... 7 3.2 Andere rechten voortvloeiend uit de mede-eigendom... 7

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2012 C.12.0051.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0051.N R.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Betwisting van de vaderlijke erkenning

Betwisting van de vaderlijke erkenning Betwisting van de vaderlijke erkenning Isabelle Kamp Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. Patrick Senaeve en Mevr. Tine Vercruysse 1. INLEIDING In deze paper gaan we het hebben over de betwisting

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0380.N 1. Y.E. STEFI bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Falconplein 21, 2. T. R. S., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2015 F.14.0133.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0133.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de Vlaamse Minister en Begroting, Financiën

Nadere informatie

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN N HAND PRAKT - Verjaring vorderingen cons. A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/TM/AS 692-2012 ADVIES over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Draagwijdte van de rechten en plichten van de vruchtgebruiker van een onroerend goed - Goede afspraken maken goede vrienden

Draagwijdte van de rechten en plichten van de vruchtgebruiker van een onroerend goed - Goede afspraken maken goede vrienden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 Draagwijdte van de rechten en plichten van de vruchtgebruiker van een onroerend goed - Goede afspraken maken goede vrienden Masterproef

Nadere informatie

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING

PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING PREFERENTIELE TOEWIJZING VAN DE GEZINSWONING Herhaaldelijk worden wij in een procedure vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding geconfronteerd met de vaststelling dat beide

Nadere informatie

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao A.R. 60184/2013 Rolzitting: 15 april 2013 CONCLUSIE VAN ANTWOORD. inzake

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao A.R. 60184/2013 Rolzitting: 15 april 2013 CONCLUSIE VAN ANTWOORD. inzake Gerecht in eerste aanleg van Curaçao A.R. 60184/2013 Rolzitting: 15 april 2013 CONCLUSIE VAN ANTWOORD inzake Christiaan Eduard van Assendelft van Wijck gedaagde, gemachtigde: mr S.M. Saleh tegen Neon Financial

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSHUUR

KNELPUNTEN HANDELSHUUR KNELPUNTEN HANDELSHUUR REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel EDITORS

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Facturen en hun aanvaarding. Stilzwijgen en omkeerbaar vermoeden Datum 4 december 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

De plichten van de vruchtgebruiker kritisch doorgelicht.

De plichten van de vruchtgebruiker kritisch doorgelicht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 De plichten van de vruchtgebruiker kritisch doorgelicht. Masterproef van de opleiding Master in Notariaat Ingediend door Marie Dewitte

Nadere informatie

TONTINE OVERLEEFT RELATIEBREUK NIET

TONTINE OVERLEEFT RELATIEBREUK NIET TONTINE OVERLEEFT RELATIEBREUK NIET NOOT ONDER CASS. 6 MAART 2014 DIRK MICHIELS GEASSOCIEERDE NOTARIS GASTDOCENT KU LEUVEN 1. Op 18 april 1991 kopen twee levenspartners een woning met een klassieke tontine,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MEI 2016 C.14.0561.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0561.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met kabinet te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

Nummer: Rep.: Zitting van: 13 september Eindarrest. Het Hof;

Nummer: Rep.: Zitting van: 13 september Eindarrest. Het Hof; Nummer: Rep.: Zitting van: 13 september 2000 Eindarrest Het Hof; Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd waaronder het bestreden vonnis, gewezen door de rechtbank

Nadere informatie

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het 29 OKTOBER 2001 C.99.0148.N/1 Nr. C.99.0148.N.- EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister te Gent nummer

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Nuttige en/of noodzakelijke bedingen in de onderhandse verkoopovereenkomst van een onroerend goed

Nuttige en/of noodzakelijke bedingen in de onderhandse verkoopovereenkomst van een onroerend goed Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 Nuttige en/of noodzakelijke bedingen in de onderhandse verkoopovereenkomst van een onroerend goed Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Auteur. Bernard Tilleman. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Tilleman. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Tilleman Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De koop/la vente Jaar: 2003 Auteurs: L. Barnich, Ph. Colle, H. Cousy, P. A. Foriers, A.. Puttemans, B. Tilleman, B. Van Den

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/10/2014

Datum van inontvangstneming : 31/10/2014 Datum van inontvangstneming : 31/10/2014 f'.', "\."i Luxemb'Ûurg Hof van beroep te Antwerpen Burgerlijke griffie, Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen Algemeen +32 3 247 97 11 www.juridat.be/beroep/ antwerpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mlus edelsmid.

Algemene voorwaarden Mlus edelsmid. Algemene voorwaarden Mlus edelsmid. - Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Mlus edelsmid en consumenten. 1.2 Voor zover onderdelen

Nadere informatie