2 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij als positieve mensenrechtenverplichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij als positieve mensenrechtenverplichting"

Transcriptie

1 33 2 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij als positieve mensenrechtenverplichting Paul de Hert 2.1 samenvatting Deze domeinverkenning geschreven voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) gaat, eerstens, in op de vraag wie welke verantwoordelijkheden draagt in de huidige informatiemaatschappij. De materie is omstreden. Gedrag van jongeren op sociale netwerksites wordt aangegrepen om te stellen dat privacy minder belangrijk wordt. Op deze grond, of op grond van het argument dat regulering innovatie niet in gevaar mag brengen, worden ict-bedrijven niet aangesproken op de mensenrechtelijke aspecten van hun producten en diensten. Dit rapport doorbreekt dit pingpongspel van verantwoordelijkheden met een argumentatie opgebouwd vanuit het recht der mensenrechten. Dit rechtsdomein heeft zijn eigen dwingende logica en maakt dat de vraag wie welke verantwoordelijkheden draagt voor veilige en betrouwbare informatiestromen in onze samenleving steeds minder speculatief wordt. 2.2 wie draagt welke verantwoordelijkheden in de informatiesamenleving? Op een maatschappelijk debat Think Privacy georganiseerd in het Europees Parlement in Brussel op 28 januari , werd naar aanleiding van de Europese Data Protection Dag de vraag gesteld aan het talrijke publiek wie de verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar privacy: de overheid, de ict-bedrijven of de internetgebruiker die op sociale websites zijn meest persoonlijke gegevens weggooit. De vraag werd opgeworpen na een bespreking door Michel Walrave, professor aan de Universiteit van Antwerpen, van zijn onderzoek over Teenagers s online self-disclosure waaruit blijkt dat jongeren op de hoogte zijn van privacyaandachtspunten, maar ze in de praktijk niet toepassen. Aan het publiek werd gevraagd te stemmen over wie allereerst verantwoordelijk was, wie vervolgens, enzovoorts. De uitslag van de stemronde is hier niet van belang. Mij verbaasde het ter stemming leggen van een problematiek die vanuit mensenrechtelijke hoek heel eenvoudig lijkt (zie verder). Toch word ik regelmatig geconfronteerd met een dergelijke open vraag naar finale verantwoordelijkheid. Ik geloof dat die vraag vooral opgeworpen wordt om bepaalde belangen te sparen en eigen verantwoordelijkheden te ontlopen.

2 34 de staat van informatie Deze strategie van vragen oproepen om bepaalde antwoorden niet te geven Socrates onwaardig doet denken aan pogingen van de Verenigde Naties (vn) om internationale bedrijven ertoe te bewegen om mensenrechten te respecteren wanneer ze opereren in landen met zwakke juridische structuren. 1 Ook daar worden bepaalde antwoorden liever vermeden. We gaan even kijken naar dat debat, om vervolgens te kijken naar het verantwoordelijkheidsdebat in de informatiesamenleving verantwoordelijkheid voor schendingen mensenrechten multinationals De Verenigde Naties zijn, als promotor van mensenrechten, begaan met de kwestie van mensenrechten en ondernemingen. Gemakkelijk is dat niet. De afbakening van de verantwoordelijkheid van de staten, en die van ondernemingen, is conceptueel onduidelijk. In het internationale mensenrechtenrecht zijn (alleen) staten verantwoordelijk voor de naleving van de mensenrechten. Bedrijven worden (vooralsnog) niet beschouwd als dragers van rechtstreekse verplichtingen. Derhalve komt aan de nationale landen de taak om toe te zien op het gedrag van bedrijven in het eigen land. Dat gedrag is echter voor zwakke landen, geconfronteerd met sterke en rijke multinationals, om tal van redenen niet eenvoudig te controleren. De Verenigde Naties zijn daarom gericht op het tot stand brengen van een internationaal initiatief ter ondersteuning van die zwakkere landen. Een van de eerste initiatieven binnen de Verenigde Naties om ondernemingen op één lijn te brengen met mensenrechten was de un Code of Conduct for Transnational Corporations (Algemene Vergadering, 21 december 1990, res/45/a45r186.htm). Dit project, dat begon midden jaren zeventig, streefde een overkoepelende regulering van de bedrijfsactiviteit van transnationale ondernemingen na, met inbegrip van hun mensenrechtelijke impact. De idee achter zo een code werd echter nooit formeel aanvaard binnen de Verenigde Naties en het project werd begin jaren negentig stopgezet. In 1998 werkte een, in de schoot van de vn Subcommissie voor de Bescherming en Bevordering van Mensenrechten (de Subcommissie) opgerichte werkgroep van deskundigen, de Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights (de Norms) uit. Het document vormt een eerste poging om juridisch afdwingbare mensenrechtenplichten voor ondernemingen vast te leggen. De normen vertrekken nog steeds van het traditionele standpunt dat staten de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de bescherming en de bevordering van mensenrechten, maar voegen daaraan toe dat ondernemingen een secundaire verantwoordelijkheid hebben dienaangaande (un Sub-Commission 2003). De Subcommissie nam op 13 augustus 2003 in haar Resolutie 2003/16 de Norms unaniem aan. Vervolgens werden ze in maart 2004 besproken door de vn Mensenrechtencommissie (nu vervangen door de Mensenrechtenraad), waar ze

3 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij 35 koud werden onthaald (un Commission on Human Rights 2004). Het grootste discussiepunt betrof het dwingende karakter van de mensenrechtenplichten die zouden worden opgelegd aan ondernemingen. 2 De meeste westerse staten én ontwikkelingslanden stonden, onder druk van de ondernemingen, afkerig om ook ondernemingen juridisch afdwingbare mensen rechtenplichten op te leggen. Een oplossing uit deze patsituatie bestond erin om nog maar eens een nieuw initiatief te starten en dat bestond erin om een Special Representative aan te stellen met als taak de kwestie wederom te onderzoeken (un Commission on Human Rights 2005). Deze gemandateerde, de Amerikaan Ruggie, presenteerde in 2008 zijn rapport Protect, Respect, Remedy (Special representative to the Secretary- General 2008), met erin bouwstenen voor de overbrugging van de zogenaamde governance gaps. Ruggie onderscheidt drie verschillende, doch intrinsiek complementaire luiken in zijn aanpak. Ten eerste, de plicht van de staat om zijn individuen te beschermen tegen mensenrechtenschendingen (Protect). Ten tweede, de verantwoordelijkheid van ondernemingen om respect te hebben voor mensenrechten (Respect). En ten derde, de toegankelijkheid van remedies wanneer mensenrechtenschendingen zich voordoen (Remedy) de state duty to protect, de corporate responsibility to respect en access to remedy Ruggies eerste luik ziet op de plicht van de staat zijn individuen te beschermen tegen mensenrechtenschendingen, inclusief die gepleegd door ondernemingen. Ruggie vertrekt van de klassieke opvatting over het internationaal mensenrechtenrecht waarin staten de hoeksteen van het systeem vormen. In het rapport wordt de nadruk gelegd op het belang voor staten om een ondernemingscultuur die oog heeft voor mensenrechten aan te moedigen, en te implementeren. Daarvoor is een coherenter overheidsbeleid benodigd; een grotere samenwerking met internationale instanties en initiatieven en speciale attentie voor conflictgebieden. Ondernemingen kunnen virtueel alle mensenrechten aantasten, stelt het rapport. Het zwaartepunt van de discussie ligt eerder bij de inhoud en omvang van de verantwoordelijkheid van ondernemingen inzake mensenrechten. Als vertrekpunt geldt dat op ondernemingen een basisverplichting rust om in overeenstemming met de nationale wetten te opereren, en meer algemeen geen mensenrechten te schenden (do not harm). Wanneer een onderneming werkzaam is in een land waarin geen of slechts minimale mensenrechtenwetgeving aanwezig is, voldoet een onderneming die met due diligence handelt, aan haar verantwoordelijkheid respect te hebben voor mensenrechten. Dit begrip houdt in dat diligente ondernemingen idealiter een mensenrechtenbeleid dienen aan te nemen en te integreren, aan mensenrechtelijk impact assessment moeten doen, en hun beleid en activiteiten aan externe audit en monitoring onderwerpen.

4 36 de staat van informatie De derde steunpijler van het mensenrechtelijke programma van Ruggie gaat over de toegang tot herstelmaatregelen of remedies. Hoewel er een grote verscheidenheid aan remedies bestaat juridisch en niet-juridisch is de toegang tot juridische remedies vaak ontoereikend, en zijn niet-juridische remedies onderontwikkeld. Om geloofwaardig en efficiënt te zijn zouden de niet-juridische remedies aan een aantal principes moeten voldoen. Zo dienen deze remedies legitiem en toegankelijk voor eenieder te zijn; de procedure ervan moet voorspelbaar, billijk, transparant en overeenstemmend zijn met de internationaal aanvaarde mensenrechtenstandaarden. De ontoegankelijkheid van bestaande mechanismen kan te wijten zijn aan het gebrek aan bekendheid ervan. Zo weten slachtoffers van mensenrechtenschendingen vaak niet welke herstelmaatregelen bestaan, en waar ze deze kunnen vinden. Een andere oorzaak ligt bij de vaak beperkte bevoegdheden en draagwijdte van de herstelmechanismen. Om deze leemten te verhelpen gaan bijvoorbeeld stemmen op voor het oprichten van een globale ombudsman, die centraal alle klachten met betrekking tot ondernemingen en mensenrechten zou kunnen ontvangen en behandelen. De reacties op het Protect, Respect, Remedy-rapport waren lovend. Niet enkel de Mensenrechtenraad gaf het een warm onthaal, ook staten, de ondernemingen zelf en de civil society baseren zich erop in hun beleid rond mensenrechten en ondernemingen. 3 Toch zijn niet alle reacties even lovend. Een groep ngo s verzocht de Mensenrechtenraad om in het nieuwe mandaat van de srsg verder te gaan dan het Protect, Respect, Remedy-kader, en ook aandacht te hebben voor de aansprakelijkheid van ondernemingen inzake mensenrechtenschendingen. In defining the scope of a follow-on mandate we therefore urge the hrc to broaden the focus beyond the elaboration of the protect, respect, and remedy framework, and to include an explicit capacity to examine situations of corporate abuse. A more in-depth analysis of specific situations and cases is needed in order to give greater visibility and voice to those whose rights are negatively affected by business activity and to deepen understanding of the drivers of corporate human rights abuses. Both elements should underpin the elaboration of the framework and proposed policy responses. For example, the modalities of corporate impunity and its impact on the enjoyment and protection of human rights need greater scrutiny as an integral part of the effort to identify solutions. A cornerstone of human rights is combating impunity. To date the mandate has placed relatively little emphasis on the means of holding companies including those that operate trans-nationally to account. But for victims of human rights violations, justice and accountability can be as important as remedial measures (mijn cursivering) (Joint ngo Statement 2008). 2.3 zes lessen voor het debat over de informatiemaatschappij Het voorgaande geeft heel wat instrumenten om een debat over verantwoordelijkheid in de informatiesamenleving correct te voeren.

5 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij Het voorhanden zijn van internationale spelers en zwakke landen in het multinationale debat is gemakkelijk te herkennen in de discussie over de digitale wereld met Amerikaanse bedrijven uit het genre Facebook, Intel, Microsoft en Google. Deze opereren vanuit Sillicon Valley waar privacywetgeving naar Europese normen inferieur is en laten de ene na de andere ict-toepassing op ons los met een ritme waartegen geen verweer mogelijk is. 2. Ook herkenbaar in de discussie over multinationals en mensenrechten is het argument over het vermeende marktverstorende gevolg van overheidsingrijpen. De voorgaande paragrafen tonen aan dat het verzet tegen dwingende aan ondernemingen op te leggen normen afkomstig is van zowel westerse staten als van de ontwikkelingslanden. Het geloof dat meer bescherming voor de burger een innovatief klimaat doodt, lijkt bijgevolg breed verspreid onder beleidsmensen. In de context van de informatiesamenleving doet ons dit denken aan de debatten rond Richtlijn 2000/31/eg van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (de e-commerce-richtlijn), vertaald in Nederland in artikel 6: 196c van het Burgerlijk Wetboek. De uiteindelijk tot stand gekomen regelgeving bevat voor access providers (geven informatie door) en hosting providers (slaan informatie ook op) een soepel aansprakelijkheidsregime, dat afwijkt van de gewone civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. De gunstige regeling kwam er precies om dit soort dienstverlening vooral niet te zwaar te belasten met te veel verantwoordelijkheden In de discussie over multinationals en mensenrechten gaat het niet over de vraag of bedrijven zich moeten engageren tot het respect voor de mensenrechten. Daar is iedereen het over eens. Het echte debat gaat over de wijze waarop dat engagement moet blijken en in het bijzonder over de vraag of er behoefte is aan bindende juridische normen. In de discussie over de informatiesamenleving draait op eenzelfde wijze het debat niet om mensenrechten of waarden zoals veilig en betrouwbaar internet. Daar is ongeveer iedereen het wel over eens. Wel gaat de discussie over de vraag hoe je deze waarden realiseert en of er al dan niet behoefte is aan juridische afdwingbare rechten of waarden, waarbij vastgesteld wordt wie er primair en secundair verantwoordelijk is voor mogelijke problemen. Zolang dat laatste niet helder is, heb je governance gaps. 4. Binnen het paradigma van de verantwoordelijkheden zijn er meerdere keuzen mogelijk. In de discussie over multinationals en mensenrechten lijkt Ruggies Protect, Respect, Remedy-schema aanvaardbaar voor de meeste stakeholders. Toch willen sommigen vooral wat de verantwoordelijkheid van de bedrijven betreft een stap verdergaan. Zij bepleiten een upgrade van de verantwoordelijk-

6 38 de staat van informatie heid van de bedrijven en een omzetting van hun respect-opdracht in een protectopdracht. Anders gezegd, er wordt een stap bepleit van wat ik (loutere) compliance zou noemen naar accountability. 5 Daarmee zijn we bij een kernthema van het wrr-onderzoek gekomen waarbinnen deze verkenning zich situeert. Ik kom erop terug. 5. In het debat over multinationals en bedrijven is er geen sprake van het culpabiliseren van de mensen in ontwikkelingslanden die ervoor kiezen om voor multinationale bedrijven te werken, wat ook de arbeidsvoorwaarden zijn. Blijkbaar is in deze discussie iedereen het er wel over eens dat de machtsverhoudingen zodanig zijn dat van de burgers in die landen geen keuzevrijheid kan worden verwacht. Door de slechte levensomstandigheden kunnen arbeiders en bedienden die kiezen om in bedrijven te werken die het met de mensenrechten niet ernstig nemen, toch voor deze keuze niet verantwoordelijk worden gehouden. Vraag is of het bij gebruikers van de informatiearchitectuur van onze informatiesamenleving anders gesteld is. Digital divide-studies tonen onder meer aan dat elke werknemer vijf jaar na het wegvallen van een werkbetrekking als ict-ongeletterd mag worden beschouwd. De evolutie gaat zo snel dat het wegvallen van een omgeving waarin permanent bijgeschoold wordt funest is. In die omstandigheden een verantwoordelijkheid tot zelfbescherming plaatsen bij gebruikers ligt dan ook niet voor de hand. De voorbereidende notitie Beginsel Accountability wijst erop dat vele internetgebruikers geen besef hebben van de kleine letters en helemaal niets van de onzichtbare protocollen van internet. 6 De auteurs van de tekst maken daarbij een reflectie over accountability bij overheidsbeslissingen die mijns inziens vrij eenvoudig te transponeren valt naar beslissingen op de emarkt Wat de derde bouwsteen van Ruggies Protect, Respect, Remedy-schema goed naar boven brengt is dat naar burgers niet moet gekeken worden in termen van eigen verantwoordelijkheid, doch eerder in termen van empowerment. Als een burger al verantwoordelijkheid moet dragen in een context waarin onveiligheid blijkbaar mag, geef hem en haar dan toegang tot toereikende juridische en nietjuridische remedies ( access to justice ) en richt de awareness-campagnes dan niet (uitsluitend) op de eigen verantwoordelijkheid, doch eerder op het bestaan van die remedies en herstelmaatregelen, waarbij op het niveau van ondersteuning gedacht moet worden aan faciliterende instanties in het genre van de ombudsman. In de voorbereidende notitie Beginsel Accountability spreekt men van accountabilityarrangementen. 8 Die zijn er niet in de ontwikkelingslanden en volgens de genoemde notitie zijn ze er evenmin in onze digitale samenleving waar de overheid frontoffices creëert die op vrij onzichtbare wijze voor meerdere backoffices opereren, terwijl deze frontoffices vaak juridisch onaanspreekbaar zijn, omdat de accountability structuren zich nog steeds richten op de backoffices. 9

7 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij het europese mensenrechtenperspectief op verantwoordelijkheid in de informatiesamenleving Een strikt Europees perspectief op mensenrechtelijke discussies zoals deze hierboven geschetst geeft nog meer stof tot nadenken. Dit Europees perspectief wordt grotendeels beheerst door het Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens (1950) met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zetelend te Straatsburg en (althans hier) in mindere mate door het gemeenschapsrecht en het Charter voor de eu Fundamentele Rechten (2001) met het Hof van Justitie te Luxemburg. We wijzen terloops op andere mensenrechtelijke teksten zoals de 1990 Conventie inzake de Rechten van het Kind en het aanvullende protocol bij deze conventie, met erin een heel mooie bepaling die stelt dat kinderen recht hebben op privacy. Hier echter houden we het even binnen Europa en meer bepaald bij het mooie werk geleverd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Er bestaat geen twijfel over dat formeel gesproken de Europese mensenrechtentekst even traditioneel is als de andere internationale teksten in de zin dat de tekst zich richt tot landen en geen rechtstreeks bindende verplichtingen oplegt aan bedrijven of particulieren. Illustratief is dat alleen landen te Straatsburg kunnen worden veroordeeld wegens een verdragsschending. Klachten tegen bedrijven en particulieren zijn gewoon niet-ontvankelijk. Daar moet je mee naar je eigen nationale rechter, maar dat veronderstelt dan weer dat er een rechter is, een gedegen rechtssysteem en een wetgeving die mensenrechtelijk conform is. Precies op dit punt heeft het Europees Hof voor een doorbraak gezorgd met de leer van de positieve plichten. Deze in de Europese rechtspraak ontwikkelde leer is vrij uniek en was in haar soort zonder twijfel de eerste (Van Dijk 1998). 10 Het Europees Hof ontwikkelde de leer om overheidsgedragingen te toetsen, wanneer bijvoorbeeld de grondrechten van een individu niet door een overheidshandeling (of door een regelgeving die deze mogelijk maakt) worden bedreigd, maar door een stilzitten of een niet-handelen van de overheid. Tot dusver werd de leer vooral toegepast met betrekking tot de rechten beschermd door artikel 8 van het evrm. Artikel 8 evrm erkent grondrechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het gezin, de communicatie en de woning. Op basis van de leer wordt in deze bepaling niet alleen een verbod gelezen voor staten om zich te mengen in de grondrechten van de burgers, maar tevens een plicht voor verdragsstaten om maatregelen te nemen teneinde het effectieve genot van de rechten uit artikel 8 evrm te verzekeren en om specifieke bepalingen in te voeren ter vermijding of bestraffing van handelingen van particulieren die deze rechten zouden miskennen of schenden (Renchon 1994: ). Deze positieve plicht staat niet met zoveel woorden in het Verdrag, maar ze werd er door het Hof uit afgeleid (Russo, Trichilo & Marotta 1995: 308).

8 40 de staat van informatie De eerste toepassingen van de leer in de sfeer van artikel 8 evrm vormen de arresten Marckx (1979) en Airey met betrekking tot het recht op familieleven en de arresten Rees (1986) en Gaskin (1989) met betrekking tot het recht op privéleven. 11 Meer recentelijk werd de leer van de positieve verplichtingen hernomen in de zaak-stjerna (naamcorrectierecht) 12, de Guillot-zaak (naamgeving) 13, de zaak- Willsher (inzagerecht) 14, de zaken López Ostra en Guerra (leefmilieu) 15 en in de zaak-botta (faciliteiten voor gehandicapten). 16 In het laatstgenoemde arrest geeft het Hof aan dat van positieve plichten slechts sprake kan zijn wanneer het van oordeel is dat de door de betrokkene gevraagde maatregelen een directe en onmiddellijke band vertonen met het privé- en familieleven van de betrokkene. 17 In laatste instantie komt het bijgevolg aan het Hof toe om uit te maken of er een positieve verplichting bestaat of niet. 18 Positieve plichten liggen bijgevolg niet bij voorbaat vast. Wat een effectieve eerbiediging van het privé- of familierecht aan initiatieven vereist van een staat valt niet op voorhand te bepalen. 19 Decisief bij de ontwikkeling van deze theorie was de uitspraak van het Hof in de Marckx-zaak uit Uit het recht op eerbiediging van het gezinsleven vloeit niet alleen een plicht voor de overheid (voort) om zich van inmengingen in het gezinsleven te onthouden, maar ook een positieve plicht: die maatregelen nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging van het gezinsleven. Omwille van het recht op bescherming van het gezinsleven moeten de staten vooral die maatregelen nemen die nodig zijn om dit recht mogelijk te maken. Zo betekent het bestaan van positieve plichten met betrekking tot het gezinsleven dat staten bij het uitwerken van familierechtelijke regels, de normale ontplooiing van gezinsbanden niet mogen verhinderen, doch integendeel moeten mogelijk maken. Nog datzelfde jaar deed het Hof uitspraak over de onmogelijkheid van mevrouw Airey om op grond van het Ierse recht in het echt te scheiden. Voor klaagster vormde deze wetgeving een inbreuk op meerdere grondrechten. Een ervan was het grondrecht op bescherming van het privéleven en van het gezinsleven. Van een inbreuk, aldus het Hof in deze zaak, is geen sprake. De kern van Aireys klacht is niet dat Ierland een handeling heeft gesteld, maar integendeel, dat het faalde om een handeling te stellen. 20 In identieke bewoordingen en met verwijzing naar deze uitspraak stelt het Hof in de Gaskin-zaak uit 1989 dat de weigering om Gaskin toegang te verlenen tot een dossier over zijn jeugdjaren, geen reële inbreuk op diens privé- en familieleven uitmaakt, daar de Britse overheid niet echt iets aanvangt met Gaskins gegevens (door ze bijvoorbeeld door te geven). Wel zou er sprake kunnen zijn van het niet-naleven van een positieve plicht uit hoofde van de Britse overheid om tegemoet te komen aan Gaskins verzoek. 21

9 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij regulering vereist soms strafbaarstellingen Het Hof heeft de leer van de positieve staatsplichten ook doorgetrokken naar het strafrecht. Soms kan die leer betekenen dat er extra stafrecht moet komen in een bepaalde lidstaat. Aanvangspunt voor dit aspect van ons verhaal is het arrest X en Y t. Nederland uit In dit arrest gaat het Hof de leer van de positieve plichten toepassen op de problematiek van de bescherming van burgers tegen seksuele vergrijpen. Het effectieve respect voor het privéleven brengt mee dat een staat de positieve verplichting heeft om maatregelen te treffen om het privéleven te verzekeren, zelfs in de sfeer van de onderlinge betrekkingen tussen individuen. 23 Het Hof veroordeelt Nederland, omdat in de interne wetgeving de mogelijkheid ontbreekt om strafvervolging in te stellen tegen iemand die seksueel geweld pleegde op een mentaal gehandicapt meisje dat juist zestien jaar geworden was. 24 Het recht op eerbiediging van het privéleven, aldus het Hof in deze zaak, verplicht de lidstaten maatregelen te nemen ter bescherming van de seksuele integriteit. Niettegenstaande dat het Hof de nationale margin of appreciation inzake de midde len ter bekrachtiging van het privéleven erkent, stelt het dat civielrechtelijke rechtsbescherming niet voldoet in het geval van een ernstige schending van de seksuele integriteit. Strafvervolging moet in dit geval mogelijk zijn. 25 Een vergelijking van de Marckx-zaak met de zaak X en Y t. Nederland leert dat er in feite twee soorten van positieve plichten bestaan (Renchon 1994: ). Enerzijds moet de staat maatregelen nemen die de uitoefening van grondrechten mogelijk maken. 26 Anderzijds moet de staat tevens specifieke bepalingen invoeren ter vermijding en/of bestraffing van handelingen van particulieren die grondrechten miskennen of schenden. 27 Beide plichten komen mooi samen in het arrest M.C. t. Bulgarije van 4 december In deze zaak wordt Bulgarije veroordeeld omdat een verkrachte persoon juridisch niet beschermd werd door een bestraffing van de dader. Omdat het vermeende slachtoffer niet kon bewijzen dat het zich tegen de seksuele handelingen had verzet, volgde er geen strafrechtelijke veroordeling van de aangeklaagde mannen. 29 Voor het Europees Hof vormde deze nietvervolging een schending van de positieve verplichting van een verdragsstaat burgers te beschermen tegen inbreuken op hun fundamentele vrijheden en rechten. Het Hof stelde uitdrukkelijk dat er inzake verkrachting een verplichting bestaat om het onderzoek te concentreren op de toestemmingsvraag en om vanuit dat oogpunt alle feiten en de omstandigheden waarin ze plaats vonden te onderzoeken. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bijzondere kwetsbaarheid en specifieke psychologie van jonge slachtoffers. Volgens de Straatsburgse rechters was de Bulgaarse overheid tekortgeschoten aan de overheidsverplichting een effectieve strafrechtelijke bescherming te bieden tegen verkrachting en seksueel misbruik. Dientengevolge concludeerde het Hof dat de artikelen 3 en 8 evrm geschonden waren. 30

10 42 de staat van informatie Deze onderzoeksplicht naar mensenrechtenschendingen moet samen gelezen worden met de plicht tot het waarborgen van een effectieve remedie voor mensenrechtenschendingen vervat in artikel 13 evrm. Dit recht geldt als een sluitstuk in het evrm voor de bescherming van de rechten vervat in de overige bepalingen. Burgers hebben niet alleen die rechten, doch ze hebben ook recht er op dat schendingen van die rechten effectief geremedieerd worden. Naast deze onderzoeksplicht en deze remedieplicht wordt in M.C. t. Bulgarije tevens een miskenning van de plicht tot behoorlijk en adequaat strafwetgeven vastgesteld. In de Bulgaarse wetgeving is er alleen sprake van strafbare verkrachting als er sprake is van aantoonbaar verzet van het slachtoffer. Eenvoudigweg niet toestemmen is onvoldoende. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verwerpt resoluut deze wetgevende situatie. 31 Het stelt dat de artikelen 3 en 8 evrm staten ertoe verplichten om elke niet-consensuele seksuele daad strafbaar te stellen en effectief te vervolgen, ook wanneer het slachtoffer geen fysiek verzet heeft geboden. Het Hof baseerde deze interpretatie onder meer op de evolutie van het strafrecht in deze materie in de meeste Europese landen, evenals op rechtspraak van het Internationaal Strafgerechtshof voor voormalig Joegoslavië. In het bijzonder verplicht artikel 8 evrm tot het voorzien in maatregelen om de relaties tussen individuen te regelen. Bij bijzonder ernstige aantastingen van fundamentele waarden en van het privéleven kan geen genoegen genomen worden met rechtsbescherming van niet-strafrechtelijke aard. Alleen het strafecht vormt hier het geschikte overheidsinstrument. 32 Gecombineerd met de onderzoeks- en handhavingsplichten gesteund op artikel 3 evrm besluit het Hof dat: States have a positive obligation inherent in Articles 3 and 8 of the Convention to enact criminal-law provisions effectively punishing rape and to apply them in practice through effective investigation and prosecution eindverantwoordelijkheid en de idee van verantwoordelijkheidsdistributie Het voorgaande samenvattend kunnen we stellen dat vanuit mensenrechtelijk perspectief de eindverantwoordelijkheid voor mensenrechtenschendingen steeds bij de overheid ligt. Daar moet voortaan op congressen over privacy niet meer over gestemd worden. Toch is daarmee niet gezegd dat de overheid altijd verantwoordelijkheid draagt of dat een overheid altijd moet ingrijpen. Komt het in een land over een mensenrechtenaandachtspunt nooit tot conflicten, dan is de overheid niet gehouden tot ingrijpen en kan ze rustig populaire mantra s over bijvoorbeeld zelfregulering door de bedrijfswereld laten klinken. Komt het wel tot conflicten, doch zorgt de overheid voor een strikt kader waarin adequaat gereageerd wordt op schendingen van mensenrechten, door bijvoorbeeld bedrijven administratiefrechtelijk of mensenrechtelijk onder druk te zetten ( aanscherpen van accountability, of verhogen van enforcement op compliance ), dan is de overheid te Straatsburg gevrijwaard van aansprakelijkheid.

11 systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij 43 Een vertaling naar de respectievelijke rolverdeling in de informatiesamenleving is niet moeilijk. Het excuus dat de technologie snel evolueert en niet uit Eindhoven doch uit Silicon Valley komt, overtuigt niet langer. De overheid is verantwoordelijk voor de drie bouwstenen (Protect, Respect & Remedy). De overheid moet met andere woorden: burgers beschermen tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven en tegen misbruiken door andere gebruikers op internet (taak/bouwsteen 1); ervoor zorgen dat ondernemingen hun mensenrechtenplichten respecteren (taak/bouwsteen 2); zorgen voor vlot toegankelijke herstelmaatregelen of remedies (taak/bouwsteen 3). Met betrekking tot de tweede taak kan de overheid ervoor kiezen (bewust of door niet op te treden) om het accountability-probleem niet door te schuiven naar de ict-bedrijven en dienstenleveranciers, maar dan is ze te Straatsburg zelf verantwoordelijk voor mogelijke mensenrechtenschendingen door ondernemingen. Zij kan integendeel ervoor kiezen ict-bedrijven en dienstenleveranciers wel verantwoordelijk te stellen en te binden aan bindende normen en dan doet de Straatsburgse test minder pijn. Deze mensenrechtelijke analyse geeft mijns inziens wat meer lichaam en kleur aan de ideeën over verantwoordelijkheid uiteengezet in de al genoemde voorbereidende notitie Beginsel Accountability. Deze tekst geeft mooi aan hoe de roep naar accountability goed past in een postmoderne en digitale tijd waarin traditionele gezagsstructuren zoals toezicht door het parlement aan belang verliezen en waar complexe en snel evoluerende globaliserende en technologische processen succesvol anticiperende regulering via wetgeving en regeringsbeleid in de weg staan. 34 De tekst wijst op het onderscheid tussen verantwoording (beperkt, speelt alleen bij geschillen) en verantwoordelijkheid (ruimer) en op het onderscheid tussen gebruikersverantwoordelijkheid van de overheid (verantwoordelijkheid van de overheid voor problemen met eigen ict-systemen) én op een systeemverantwoordelijkheid voor diezelfde overheid. Met dit begrip wordt gedoeld op de verantwoordelijkheid van de overheid voor het maatschappelijke gebruik van ict: Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de overheid voor de eigen applicaties heeft accountability een vrij natuurlijke plek waarmee niet is gezegd dat hierin altijd wordt voorzien. Door accountability-arrangementen kunnen de onvermijdelijke onzekerheden die met de introductie van nieuwe systemen gepaard gaan enigszins worden opgevangen, door de problemen en geschillen die zullen rijzen alvast institutioneel een plek te geven. Voor de systeemverantwoordelijkheid van de overheid voor informatietechnologische ontwikkelingen buiten haar eigen organisatie heeft accountability een wat andere positie. De overheid staat als het ware aan de zijde van de individuele burger in het eisen van accountability van

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

Het recht op bescherming van persoonsgegevens

Het recht op bescherming van persoonsgegevens Hoofdstuk 7. Het recht op bescherming van persoonsgegevens Friederike van der Jagt 1. Inleiding Het recht op bescherming van persoonsgegevens maakt deel uit van het recht op privéleven, ofwel het recht

Nadere informatie

Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie

Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie A M S T E R D A M

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Brochure over mensenrechten & milieu

Brochure over mensenrechten & milieu Brochure over mensenrechten & milieu Beginselen uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Brochure over mensenrechten & milieu Beginselen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM

Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Het wetsvoorstel slimme meters : een privacytoets op basis van art. 8 EVRM Onderzoek in opdracht van de Consumentenbond Dr. Colette Cuijpers Prof. Bert-Jaap Koops Universiteit van Tilburg TILT Centrum

Nadere informatie

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms Zijn Kinderrechten een MOdegril? Kinderrechtenverdrag meerderjarig?door Veerle De Roover & Sven Rooms nummer 8 mei 2007 www.mo.be MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

Privacy & Sociale Media

Privacy & Sociale Media Privacy & Sociale Media Danial Khalesi Jose Manuel Fuentes Rodriguez Postdoctorale opleiding tot Register EDP-auditor Scriptiebegeleider: Rob Christiaanse April 2012 Vrije Universiteit Faculteit der Economische

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Inleiding: Een omschrijving en historische situering van het begrip mensenrechten, grondr&v 1 Definiëring van het begrip R&V, mensenrechten of grondrechten

Nadere informatie

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering Hoge Raad, 8 april 2000 (Van Hese/De Schelde); De Hoge Raad geeft zeven gezichtspunten waarmee de rechter rekening dient te houden wanneer een beroep op verjaring wordt gedaan. Samenvatting Ht gaat in

Nadere informatie

Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing.

Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing. Cloud Computing White Paper Privacy in de Cloud Een white paper over de gevolgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Patriot Act en PRISM voor Cloud Computing. Auteur: Rolf Kuijpers Cloudcomputing,

Nadere informatie

WODC. Justitiële verkenningen. Klokkenluiders. verschijnt 8 maal per jaar jaargang 39 november

WODC. Justitiële verkenningen. Klokkenluiders. verschijnt 8 maal per jaar jaargang 39 november WODC 7 13 Justitiële verkenningen Klokkenluiders verschijnt 8 maal per jaar jaargang 39 november JV 7 13 Justitiële verkenningen Klokkenluiders Verschijnt 8 maal per jaar jaargang 39 november Justitiële

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving Een agenda voor de toekomst 1. Inleiding De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor onze economie, voor onze veiligheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER

Nadere informatie

Het Praktijkboek Cloud Contracten

Het Praktijkboek Cloud Contracten Het Praktijkboek Cloud Contracten Wat u moet weten over cloud contracten gebundeld in een praktische en deskundige gids. Ywein Van den Brande www.crealaw.eu Copyright Crealaw - Ict Law Partners bvba 2013

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg. Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: Steller: P.W. van de Heisteeg Afd: Griffie Telefoon: 0320-8548 E-mail: griffie@lelystad.nl Punt. van de agenda van de vergadering van.. 2014. Onderwerp: Rekenkamerrapport Open

Nadere informatie

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool?

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Masterproef in de opleiding Master in

Nadere informatie

Een schitterend privacybeleid

Een schitterend privacybeleid Een schitterend privacybeleid De ontwikkeling van een passend privacybeleid voor de Diamant-groep Annelies de Hullu In opdracht van: De Diamant-groep Tilburg, januari 2011 Een schitterend privacybeleid

Nadere informatie

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE privacy TIPS EN TRICKS VOOR DE ONDERNEMINGSPRAKTIJK 2013 in-house counsel practical guide 3 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk 4 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 EU-HARMONISATIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN TEGENOVER HUN CLIËNTEN IN GEVAL VAN SCHENDING VAN REGLEMENTAIRE GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

Mensenrechten in Nederland. Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

Mensenrechten in Nederland. Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens Mensenrechten in Nederland Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens 1 Mensenrechten vragen daadkracht van overheid en samenleving. Wegwensen van discriminatie is niet genoeg.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie