Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities"

Transcriptie

1 Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

2

3 Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

4 Inhoud Contents Voorwoord 04 Preface 05 Bodemsanering in Nederland: pragmatisme krijgt voorrang 06 Dutch soil policy: Pragmatism prevails 07 1 Volgermeerpolder: Van zorgenkindje tot waterrijk natuur- en recreatiegebied 08 1 Volgermeerpolder: Changing a problem area into a water rich nature reserve and recreational area 08 2 De bodem onder bedrijvigheid in de Rotterdamse Haven 10 2 A solid basis for business in the Port of Rotterdam 10 3 Een win-win situatie in Schoonebeek 12 3 A win-win situation in Schoonebeek 12 4 De Hollandse IJssel: Het tij gekeerd 14 4 The Hollandse IJssel: The tide turns 14 5 Sanering en herontwikkeling hand in hand in Twello 16 5 Parallel remediation and site development in Twello 16 6 Groene sanering van stortplaats in Limburg 18 6 Green remediation of a landfill in Limburg 18 7 Nieuwe kansen voor oude pompstations 20 7 New opportunities for old petrol stations 20 8 De Krimpenerwaard: bodemsanering trekt landinrichting vlot 22 8 The Krimpenerwaard: Soil remediation leading land redevelopment 22 9 Het Maaisbaaigebied in Middelburg: gouden tijden 24 9 The Maaisbaai area in Middelburg: golden times Voldoende munitie voor ontwikkeling in Zuidlaren Enough ammunition for development in Zuidlaren Golfen op een voormalige stortplaats in Noord-Brabant A golf course on a former landfill in Noord-Brabant Veilig wonen op historische grond in Hengelo Safe living on historic soil in Hengelo Uden: Ondergrondse sanering in stedelijk gebied zonder overlast Uden: Underground remediation in an urban area: no inconvenience caused Revitalisering industrieel terrein tot aantrekkelijke werkplek in Arnhem Redevelopment of an industrial site into an attractive business complex in Arnhem Shock-load sanering te IJlst Shock-load remediation in IJlst Integratie van bodemsanering en vastgoedontwikkeling in Zaandam An integrated soil clean-up and real estate development in Zaandam Eruit halen wat er in zit in Geertruidenberg Making the most of it in Geertruidenberg De Verademing in Den Haag: van gasfabriek tot sportpark De Verademing (A Relief ) in Den Haag: A gasworks site becomes a sports park Wonen aan het waterfront te Kampen Living at the waterfront in Kampen 44

5 20 Op bezoek in het Griftpark in Utrecht Visiting the Griftpark in Utrecht Nieuwe perspectieven voor pesticiden in Hengelo New perpectives on pesticides in Hengelo 48 Meer Informatie 50 More Information 50 Colofon /

6 0 Voorwoord In het verleden werd bodemverontreiniging vaak beschouwd als een zware belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een belemmering die alleen met de grootste moeite en kosten kon worden overwonnen. Daarom bleven veel terreinen in Nederland braak liggen. Soms midden in de stad! In afwachting van betere tijden en grotere budgetten vormden ze een constante herinnering aan de menselijke onachtzaamheid in het verleden. Inmiddels heeft de techniek een hoge vlucht genomen en is voor de meeste bodemproblemen een technische oplossing voorhanden. En dat op een manier die kosten-effectief is. Daarnaast is het nieuwe bodembeleid functiegericht: hoe schoon een plek moet zijn hangt nu af van het gebruik ervan. Dat schept ruimte voor innovatieve oplossingen. Kortom, bodemsanering is van een belemmering voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen uitgegroeid tot een kans. De combinatie van bodemsanering en ruimtelijke ontwikkeling leidt vaak tot verrassende en fraaie resultaten. Zeker wanneer alle betrokken partijen al in een vroegtijdig stadium hun krachten bundelen. De in dit boekje opgenomen selectie van bekende en minder bekende voorbeelden levert het bewijs. Het zijn stuk voor stuk locaties waar bodemsanering een transformatie mogelijk maakte van een risicovolle locatie naar een plek waar het aantrekkelijk wonen, werken of recreëren is. Of waar de natuur weer tot bloei kan komen. Zelfs waar vroeger een vuilstortplaats was. En wat te denken van een gasfabrieksterrein dat nu een recreatieve Verademing vormt midden in een drukke stad? En wie zou er niet willen wonen aan het vernieuwde Waterfront in Kampen? Of genieten van een boottocht langs de gesaneerde Hollandsche IJssel? Tezamen tonen deze voorbeelden wat samenwerking vermag. Want het is aan de inzet van vele partijen in Nederland - van probleemeigenaren en bevoegd gezag tot adviseurs, aannemers en projectontwikkelaars te danken dat er zoveel vooruitgang is geboekt in bodemland. Dit boekje maakt een deel hiervan zichtbaar. Met dank aan alle bedrijven en organisaties die voorbeelden en foto s hebben aangeleverd, wens ik u veel lees- en kijkplezier! Pieter van Geel De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

7 0 Preface In the past, soil contamination was often considered to be a major obstacle to redevelopment plans, an obstacle that could only be surmounted with great effort and at a substantial cost. As a result many sites in the Netherlands were left to lie fallow sometimes right in the middle of a city! In expectation of better times and bigger budgets they formed a constant reminder of past neglect. In the meantime, new technology has been developed that will enable us to deal with most soil contamination problems in a cost-effective way. Not only that, but Dutch soil policy is now function-oriented. In other words, the required soil quality of a particular site depends on its future use. This creates opportunities for innovative solutions. In short, soil remediation has changed from an obstacle into an opportunity. The combination of soil remediation and spatial planning often leads to surprising and attractive results, especially when all the stakeholders join forces at an early stage. The examples in this booklet (some well-known, others less so) provide evidence of this. Thanks to soil remediation, each site discussed here has been transformed from an environmental and health risk to an attractive place to live and work. These examples show that nature can blossom again, even on the site of a former dump. Or that a former gasworks can be used as a recreational area in a busy town. And who wouldn t want to live in the new Kampen Waterfront area? Or enjoy a boat tour along the cleaned-up Hollandsche IJssel? Together these examples show what can be achieved through teamwork. Thanks to the efforts of many parties including site owners, government agencies, consultants, contractors and real estate developers significant progress has been made in the soil sector. This booklet is an attempt to put these developments in the spotlight. Our thanks to all the companies and organisations that provided photographs and examples. I hope you enjoy reading about their endeavours. Pieter van Geel State Secretary for Housing, Spatial Planning and the Environment

8 0 Bodemsanering in Nederland: Pragmatisme krijgt voorrang Bijna elke Nederlander herinnert zich de ontdekking van grootschalige bodemverontreinigingen, begin jaren tachtig. Lekkerkerk had de twijfelachtige eer de eerste gemeente te zijn met een ernstig vervuilde woonwijk. Het land was in rep en roer. Niet wetende dat er nog vele gevallen van bodemverontreiniging zouden volgen. De rijksoverheid besloot dat binnen een periode van pakweg tien jaar alle verontreinigde locaties in Nederland volledig gesaneerd moesten zijn, om ze weer multifunctioneel inzetbaar te maken. Al snel bleek dat dit geen haalbare kaart was, want er was veel meer verontreinigde grond dan aanvankelijk werd gedacht. Van oude gasfabrieksterreinen en bedrijventerreinen in binnensteden tot stortplaatsen en landbouwgronden. De schoonmaakoperatie zou op die manier meer dan honderd jaar duren, tegen hoge kosten. En ruimtelijke ontwikkelingen zouden intussen stagneren. De overheid koos daarom in 1997 voor een pragmatische aanpak. Niet het volledig schoonmaken van de terreinen stond centraal, maar het beheersbaar maken van de risico s. Hoe schoon een grond moet worden, hangt sindsdien af van de bestemming van de grond. De grond onder een parkeergarage bijvoorbeeld hoeft niet even schoon te zijn als grond voor een woonwijk. Bij ruimtelijke ordening en inrichting moet dan ook al in een vroegtijdig stadium rekening worden gehouden met de toestand van de bodem. Voor mobiele verontreinigingen, die zich via het grondwater verspreiden, krijgen actoren meer ruimte voor het realiseren van gebiedsgerichte oplossingen. Een concreet voorbeeld is het Rotterdamse havengebied waar zo n hectare aaneengesloten bedrijventerrein ligt. Met dit nieuwe beleid wil de overheid op z n laatst in 2030 alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging onder controle hebben. Dit schept ook tijd om maximaal gebruik te maken van de biologische in-situ technieken die de afgelopen jaren hun intrede hebben gedaan. Deze maken gebruik van de natuurlijke afbraakcapaciteit van de bodem en leveren de nodige besparingen op. Al met al is er ruimte ontstaan voor innovatieve ontwikkelingen. En met deze ruimte is veel mogelijk!

9 0 Dutch soil policy: Pragmatism prevails Almost every Dutchman remembers the discovery of large-scale soil contamination at the beginning of the eighties. Lekkerkerk had the doubtful honour of being the first town to have a seriously contaminated housing estate. The whole country was in a commotion, not knowing that many more soil pollution cases would follow. The government decided that all contaminated sites had to be fully cleaned up within a period of about ten years, allowing them to be suitable for multifunctional use once again. It soon became clear that this was not a realistic option as there was much more contaminated soil than originally foreseen: From old gasworks and industrial sites in city centres, to landfills and agricultural areas. To achieve multifunctional use on every occasion the cleanup operation would have taken more than a hundred years and involved enormous costs. In the meantime spatial developments would stagnate. Therefore, in 1997, the Ministry of VROM adopted a new, pragmatic, risk-based approach. A full clean up of sites was no longer required as long as the risks were sufficiently controlled. The clean up level depends on the use of the soil. The soil underneath a parking lot does not have to be as clean as the soil underneath a housing estate, for example. Spatial developments should therefore take account of the quality of the soil at an early stage. For mobile contaminants, migrating through the groundwater, stakeholders have obtained more space for realising regional solutions. An example is the Port of Rotterdam, which includes hectares of industrial sites. With this new policy the government aims to control all serious cases of soil contamination before the year This provides the necessary time to make optimal use of the biological in-situ techniques that have been developed in recent years. These techniques make use of the natural degradation capacity of the soil and save costs. Altogether there is ample scope for innovative developments and this new policy offers new opportunities.

10 1. 0

11 0 Tussen het huishoudelijk en chemisch afval op de voormalige stortplaats In the midst of domestic and chemical waste at the landfill Volgermeerpolder: Van zorgenkindje tot waterrijk natuur- en recreatiegebied De Volgermeerpolder, de voormalige stortplaats van Amsterdam, was lange tijd een zorgenkindje. Zeker nadat ontdekt werd dat er in de jaren zestig chemisch afval was gedumpt. Het voormalige veenweidegebied, gelegen in het hart van Waterland, werd zelfs een ecologisch rampgebied genoemd. Wat doe je vervolgens met honderd hectare sterk vervuilde grond, gelegen aan de rand van de stad? Een omvangrijke bodemsanering - de grootste uit de Nederlandse geschiedenis - bracht uitkomst. is placed on top. Rainwater is trapped on this layer in the space between the ditches that intersect the land. In these swampy areas new vegetation will grow and peat will be formed. As a result a unique natural habitat will develop in years to come, with the natural flora and fauna that belongs to this type of landscape in Waterland. Het Amsterdamse gemeentebestuur koos in 1999, samen met betrokkenen, voor de zogenaamde Eco-variant. De hele stortplaats wordt afgedekt met een isolerende, waterremmende laag grond en een folie, zodat er geen contact meer kan optreden met de verontreiniging. Bovendien wordt de kwaliteit van het grondwater rondom de Volgermeerpolder blijvend gecontroleerd. Verder wordt twee miljoen kubieke meter schone grond aangebracht, de zogenaamde leeflaag. Op een groot deel van deze leeflaag blijft water staan binnen aangelegde dijkjes. In deze kleine poldertjes vindt vervolgens plantengroei en veenvorming plaats. Hierdoor zal de komende jaren een uniek nat natuurgebied ontstaan met de flora en fauna die past in het Waterlandse landschap. The Volgermeerpolder: Changing a problem area into a water rich nature reserve and recreational area For a long time the Volgermeerpolder, the former landfill of the municipality of Amsterdam, was a problem area, especially after it was discovered that chemical waste had been dumped there during the sixties. The former peat meadow area, situated in the heart of Waterland, was even called an ecological disaster area, raising the question of what to do next with a hundred hectares of seriously contaminated land located near the city? A huge remediation project- the largest in Dutch history- provided the solution. In 1999 the municipality of Amsterdam, together with stakeholders, opted for the so-called Eco-variant. The landfill is covered with an isolating and water resistant layer of soil and a foil, preventing contact with the contaminated subsoil. The quality of the groundwater around the Volgermeerpolder is monitored on a permanent basis. A layer of two million cubic meters of clean soil

12 2. 10

13 11 De oude opslagterminal voor ontmanteling The former oil storage terminal De bodem onder bedrijvigheid in de Rotterdamse Haven Rotterdam. Een haven van nationale en internationale betekenis, waar ruimte voor bedrijvigheid essentieel is. Maar ook: ruim tienduizend hectare industrieel bedrijventerrein en de daarbij horende problemen met historische bodemverontreiniging. Als eigenaar en beheerder van het gebied zorgt het Havenbedrijf er samen met de daar gevestigde bedrijven voor dat de terreinen geschikt blijven voor industrieel gebruik. Zo werkt men samen aan een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het zelfreinigend vermogen van de bodem. Bij vertrek moeten de bedrijven de bodem in de oorspronkelijke staat opleveren. Uitgangspunt is een functiegerichte sanering, met als operationele doelstelling het minimaal bereiken van een industriële bodemkwaliteit. soil quality values as a minimum requirement, is acceptable. A clean soil offers companies the certainty of building and working without hidden risks and costs: and there is plenty of building and work going on in Rotterdam. An example of an integral approach of clean-up and construction is the Distripark Botlek, strategically situated in the heart of the petrochemical area. At the far end of the pier, at the location of the former oil storage terminal, a large remediation operation consisting of a floating layer of mineral oil and aromatic compounds took place from 1995 to 1997 after the complex was dismantled. After completion of the remediation operation the modern Distripark Botlek was built with several new warehouses, CPR-storage and container handling facilities. Soil contamination therefore forms no obstacle for a prosperous business development in the Port of Rotterdam. Een schone bodem biedt de bedrijven zekerheid om te bouwen en te werken, zonder verborgen risico s en kosten. En gebouwd en gewerkt wordt er volop in Rotterdam. Een voorbeeld van een integrale aanpak van sanering en nieuwbouw is het Distripark Botlek, strategisch gesitueerd in het hart van het petrochemische gebied. Op de kop van de pier, ter plaatse van de vroegere olieopslagterminal, vond van 1995 tot 1997, na ontmanteling van het complex, een forse sanering plaats van een aanzienlijke drijflaag van minerale olie en aromaten. Na sanering is hier het moderne Distripark Botlek aangelegd met diverse nieuwe warehouses en op- en overslag van containers. Bodemverontreiniging vormt in de Rotterdamse Haven derhalve geen belemmering voor een bloeiende bedrijvigheid. A solid basis for business in the Port of Rotterdam Rotterdam: Not only a Seaport of national and international importance, where space for industrial activities is essential, but also well over 10,000 hectares of industrial sites resulting in large scale historical soil and groundwater contamination. As the owner and developer of the area, the Port of Rotterdam Authority is responsible for making and keeping port sites suitable for industrial use. To this end the Port of Rotterdam Authority works together with its industrial partners towards an integrated, regional approach. This approach involves using the self-cleaning capacity of the soil as much as possible. When a company leaves a site, it must return it to its original clean state. A functional remediation, aimed at reaching industrial

14 3. 12

15 13 Voormalige NAM lokatie Schoonebeek-20 Former NAM location Schoonebeek-20 Een win-win situatie in Schoonebeek Het olieveld Schoonebeek werd in 1943 ontdekt. De bekende jaknikkers van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) haalden in de decennia die volgden niet minder dan 250 miljoen vaten uit het olieveld. In 1996 bogen de ja-knikkers echter gedwongen het hoofd, want het was met de destijds beschikbare technieken niet meer rendabel de olie te winnen. De in onbruik geraakte produktielocaties moesten worden gesaneerd en heringericht, rekening houdend met landschappelijke inpassing. Zo ook NAM lokatie Schoonebeek-20. NAM s bodembeleid is gebaseerd op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: milieurendement, kosten en maatschappelijke acceptatie. In dit kader heeft op de lokatie Schoonebeek-20 een grond- en grondwatersanering plaatsgevonden. Na het bereiken van (in dit geval) multifunctionaliteit is het terrein in de oorspronkelijke staat teruggebracht. At the site where the nodding donkeys had once been pumping crude oil, one can now view a rural area of natural beauty in the landscape of Drenthe. It is possible that in the future oil production will restart in Schoonebeek. Although pumping was stopped in the 90s, two third of the original oil volume is still present in the reservoir. NAM is currently studying the economic feasibility of a possible resumption of oil production using modern techniques. Daar waar eens een ja-knikker stond te pompen, is nu een rustiek stukje natuur in het Drentse landschap te zien. Maar wellicht wordt er in de toekomst in Schoonebeek opnieuw olie gewonnen. Want hoewel de oliewinning in de jaren negentig is gestopt, is nog circa tweederde van de oorspronkelijke olievoorraad in het reservoir aanwezig. Momenteel onderzoekt de NAM of het met de huidige technologie economisch weer winbaar is. A win-win situation in Schoonebeek The Schoonebeek oil field was discovered in The distinctive nodding donkey pumps of the NAM (a Dutch Oil and Gas Company) produced no less than 250 million barrels of oil from this field. In 1996 the nodding donkeys finally lowered their heads when NAM decided that it was no longer profitable to extract the crude oil using existing technology. The oil production locations which subsequently fell into disuse needed to be remediated and redeveloped, taking the surrounding natural landscape into account. The same was true for another NAM-location in the area, Schoonebeek-20. NAM s soil policy is based on the three principles of sustainable development, namely environmental benefits, cost efficiency and social acceptance. In this respect remediation of the soil and the groundwater was performed at the Schoonebeek-20 location: having achieved multifunctional soil quality at the site, the location was returned to its original state.

16 4. 14

17 15 Voormalige bedrijvigheid aan de Hollandsche IJssel Former industrial activity along the Hollandsche IJssel De Hollandsche IJssel: Het tij gekeerd De Hollandsche IJssel krijgt beetje bij beetje zijn eigen gezicht terug. Deze Zuid-Hollandse zoetwatergetijdenrivier had vroeger unieke oevers, bestaande uit slikken met daarachter brede rietkragen. Helaas is de karakteristieke flora en fauna van deze slikken grotendeels verloren gegaan door menselijk ingrijpen, zoals kanalisering en verontreiniging. Ook de waterbodems zijn in de vorige eeuw sterk vervuild geraakt. Vele bedrijven hadden zich aan de oevers gevestigd en de rivier werd zelfs een werkrivier genoemd. De oevers werden veelal opgehoogd met industrieel afval. In 1999 tekenden belanghebbende partijen een overeenkomst om de Hollandsche IJssel een nieuwe impuls en opknapbeurt te geven. Om zo te komen tot een goede balans tussen wonen, werken, natuur en recreatie langs de rivier. A traditional large-scale dredging operation would have disturbed the ecological and landscape values too much. Therefore a combined approach was chosen, consisting of a partial excavation and replacement with clean soil. Also natural, ecological valuable banks were constructed and vegetation such as rushes was planted. Prior to implementing these measures, extensive research was conducted to establish the most suitable options for such treatment. The first few locations have now successfully been remediated and redeveloped. Nature gets another chance to develop itself again into a typical freshwater tidal river ecosystem. The result: a cleaner and more beautiful Hollandsche IJssel. Een grootschalige baggeroperatie zou de natuur en landschappelijke waarden teveel verstoren. Daarom is gekozen voor een gecombineerde aanpak. Deze bestaat uit gedeeltelijke afgraving en aanvulling met schoon zand en aanleg van natuurvriendelijke oevers en bijvoorbeeld biezenvelden. Voorafgaand daaraan vond er uitgebreid onderzoek plaats naar de mogelijkheden. De eerste locaties langs de rivier zijn inmiddels gesaneerd en heringericht. De natuur krijgt weer de kans om zich te ontwikkelen op een manier die karakteristiek is voor een zoetwatergetijdenrivier. Het resultaat? Een schonere en mooiere Hollandsche IJssel. The Hollandsche IJssel: The tide turns The Hollandsche IJssel is slowly returning to its original state. This fresh water tidal river, flowing through the landscape of the Province of Zuid-Holland used to have unique banks, consisting of river and reed beds that are exposed at low tides. Unfortunately, due to human intervention like channelling and pollution, the characteristic flora and fauna of these river beds has for the most part been lost. The sediments were also seriously polluted during the last century. Many companies had established themselves along the river banks and the river was even called a Working river. The height of the banks was often elevated with industrial waste. In 1999 a number of interested parties signed a contract to give the Hollandsche IJssel a new lease of life and a facelift to create a healthy balance between living, working, nature and recreation along the river.

18 5. 16

19 17 Braakliggend terrein vóór sanering Fallow land before remediation Sanering en herontwikkeling hand in hand in Twello Wat te doen met een terrein waar bouwers klaar staan om huizen te bouwen, maar waar de bodem nog gesaneerd moet worden? Voor dit dilemma stond men in Twello. Het huidige Nederlandse beleid geeft ruimte om ook bij deze gevallen enkele jaren uit te trekken voor sanering, waarbij parallel de herontwikkeling kan starten. Daarbij moet uiteindelijk grond en grondwater zo schoon zijn dat veilig gebruik van de bodem, in dit geval als woonbestemming, mogelijk is. Belangrijk op de locatie te Twello was dat de actieve saneringsmaatregelen binnen een half jaar moesten worden uitgevoerd. Daarna kon in het voorjaar van 2006 de bouw van huizen beginnen. specific technique. The biological degradation process proceeds during the passive phase, during which bacteria continue to break down contaminants until a satisfactory level of contamination has been reached. At the Twello site redevelopment could therefore be performed on time in parallel with the remediation process. Een innovatieve biologische in situ techniek - het TCE-concept genoemd - maakte dit mogelijk. Met het TCE-concept is in de actieve fase de bodem zodanig gestimuleerd dat de verontreinigingen vervolgens in de bodem zelf worden afgebroken. De actieve - voor de bouw hinderlijke - stimulatiefase kon door gebruik van dit concept zeer kort worden gehouden. Het biologische afbraakproces verloopt verder in de passieve fase, waarbij bacteriën zorgen voor de afbraak van de verontreinigingen tot het gewenste niveau. Op de locatie Twello kon hierdoor parallel aan de sanering de herontwikkeling op tijd plaatsvinden. Parallel remediation and site development in Twello What can be done with a site designated for housing, though still contaminated and thus in need of remediation? The current Dutch policy on soil contamination and remediation makes it possible for remediation to take several years, encouraging parallel redevelopment. Eventually, soil and groundwater have to be cleaned up to such a level that safe use of the site, in this case as a residential area, is guaranteed. An important precondition for the Twello site was that active remediation activity would be completed within 6 months. The building of houses was planned directly afterwards in the spring of An innovative biological in situ technique, the TCE-concept, made this possible. By using the TCE-concept, the soil was stimulated during the active phase and contaminants are subsequently degraded within the soil itself. This active (inconvenient for redevelopment) phase of stimulation could be kept very short by using this

20 6. 18

21 19 Oorspronkelijke situatie op de stort (brandnetels) Original situation on the landfill (stinging nettles) Groene sanering van stortplaats in Limburg De provincie Limburg zocht naar een groene oplossing voor voormalige stortplaatsen en vond die in een speciale beplanting. Een oude stortplaats voor huisvuil in de Gemeente Horst aan de Maas lag al jaren braak en was erg verruigd. De enige plant die zich thuis voelde op de opgebrachte laag afdekzand was de Grote Brandnetel. Al met al een doorn in het oog voor de omgeving. because they had smelled a field full of Cannabis. Fortunately, the spokesman of the Province could reassure everyone that it concerned male hemp plants that do not produce marihuana. In several years time the Province of Limburg will decide if the pilot is to be expanded to other landfills. De provincie besloot van start te gaan met een proefproject op de voormalige stort, met inzet van beplanting. Dit om de risico s van het eventueel verspreiden van verontreiniging uit de stortplaats richting het grondwater te beperken. De planten, waaronder Olifantengras en Vezelhennep, vangen het regenwater als het ware af. Ze onttrekken niet alleen water uit de bodem, maar kunnen ook gebruikt kan worden als energiegrondstof en voor het geleidelijk dikker maken van de deklaag. En last but not least ziet de locatie er inmiddels al een stuk aantrekkelijker uit. Wel dienden wandelaars onlangs een klacht in bij de politie, nadat zij al wandelend over het Pieterpad een veld vol cannabis hadden geroken. Gelukkig kon de woordvoerder van de provincie eenieder geruststellen; het ging om mannelijke vezelhennepplanten waaraan geen marihuana groeit... Over enige jaren zal de provincie Limburg bepalen of de proef wordt uitgebreid naar andere stortplaatsen. Green remediation of a landfill in Limburg The province of Limburg had been looking for a green solution for former landfills and found one through the application of special vegetation. A former landfill in the Horst municipality near the river Meuse had been lying fallow for years. The only plant that felt at home on the applied layer of new sand was the Great Stinging Nettle. The site was an eyesore for the neighbourhood. It was decided to start a pilot project by planting vegetation to limit the risks of leaching of the contaminants from the landfill to groundwater. Selected plants like Elephant s grass and fibrous hemp catch the rain-water. They not only extract water from the soil, but they can also be used as an energy crop and for gradually increasing the thickness of the cover layer. Last but not least the location already has a more attractive appearance, although walkers in the area lodged a complaint at the police station

22 7. 20

23 21 Het oude tankstation in Rijswijk The old petrol station in Rijswijk Nieuwe kansen voor oude pompstations Oude benzinetankstations vormden begin jaren negentig een groot probleem in Nederland. Jaarlijks lekte zo n 1500 m3 benzine weg naar de bodem en kwam ruim tienduizend ton benzinedamp vrij. Bij bedrijfsbeëindiging ontstonden vaak problemen, want de last van de bodemsanering bleef ook na sluiting op de ondernemer drukken. De oude, kleine tankstations die binnen woonwijken lagen vormden bovendien een extra veiligheidsrisico. Over de maatschappelijke noodzaak tot sluiting was geen discussie, maar een economische oplossing was vooralsnog niet voorhanden. De branche kwam destijds zelf met een oplossing waar de overheid graag haar medewerking aan verleende. In 1991 is de Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT) opgericht en een fonds beschikbaar gesteld voor die locaties waar de milieu-investeringen bedrijfseconomisch niet verantwoord waren. of Petrol Stations (SUBAT) was established and a fund was made available for those sites where the environmental investments were no longer economically viable. In ten years time more than 2000 remediation projects were carried out resulting in many new redevelopment opportunities. A good example is the former petrol station in Rijswijk. After dismantling and extensive remediation, the Dutch Red Cross developed a Mappo Mondo home here in In this medical home, children that are seriously ill and have a short life expectancy are nursed. Normally these children live a great part of their lives in a hospital. It was not possible to find a more worthwhile onward use for this location and the SUBAT organisation therefore decided to financially support this wonderful initiative. In tien jaar tijd zijn vervolgens circa tweeduizend saneringen uitgevoerd. Hierdoor ontstonden vele nieuwe kansen. Zo ook ter plaatse van een voormalig benzinestation in Rijswijk. Na sloop en uitgebreide bodemsanering heeft het Nederlandse Rode Kruis hier in 2002 een Mappo Mondo Huis gerealiseerd. In dit medisch gezinsvervangende huis worden ernstig zieke kinderen met een korte levensverwachting verpleegd. Normaal wonen deze kinderen een groot deel van hun leven in een ziekenhuis. Een betere bestemming van deze locatie was niet denkbaar en de SUBAT organisatie besloot dan ook dit prachtige initiatief financieel te ondersteunen. New opportunities for old petrol stations Back in the nineties old petrol stations were a serious problem in the Netherlands. Every year more than 1500 m3 of petrol leaked into the soil and over ten thousand tonnes of petrol vapour was released. When a company wanted to end its activities problems often arose, as soil contamination was a huge burden for the owner. The old, small petrol stations, situated in built-up areas, posed an additional safety risk. There was no discussion about the social necessity to close or relocate these stations, but there was no economic solution available. The branch itself came up with a solution and the government was very much willing to cooperate. In 1991 the Foundation for the Soil Remediation Removal

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: "Venneppark N207" is a new high-quality business park in Nieuw-Vennep Zuid with building plots as of approx. 1.500 sq.m

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Wienerberger And Sustainability of The Wall Element Steven Vanden Brande

Wienerberger And Sustainability of The Wall Element Steven Vanden Brande 2009 - Steven Vanden Brande 2 What is sustainability of the wall element? - Sustainability requires a holistic approach : everything has to be taken into account as much as possible. (multi criteria analysis)

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen Photo: Arjen Schmitz locatie: Kajuit, Groningen Ten noordoosten van de binnenstad van Groningen, ligt de wijk Lewenborg. Een typische jaren zeventig

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

room to grow+ PUURS LOGISTICS CENTRE 19,000 SQM 30,300 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES

room to grow+ PUURS LOGISTICS CENTRE 19,000 SQM 30,300 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES room to grow STRATEGIC LOCATION 1 KM FROM A12 ATTRACTIVE LEASE RATES IN-HOUSE DEDICATED SERVICES 19,000 SQM AVAILABLE IMMEDIATELY 30,300 SQM DEVELOPMENT OPPORTUNITY PUURS LOGISTICS CENTRE BUILT-TO-SUIT

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Building with Nature in the Delta. Inzetten van natuur en natuurlijke processen voor medegebruik

Building with Nature in the Delta. Inzetten van natuur en natuurlijke processen voor medegebruik Building with Nature in the Delta Inzetten van natuur en natuurlijke processen voor medegebruik april 24, 2015 Ministry of Infrastructure and the Environment endorses BWN 26-04-2013 Minister Schultz van

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM Huurprijs 1.350,00 per maand Omschrijving Schitterend appartement van ca. 48 m² aan het water in hartje Amsterdam! Gelegen in het hartje van het bruisende

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek

Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Non-Obligatory information TO LET Shannonweg 15 Rotterdam Botlek Pagina 1 Property Location To Let Shannonweg 15 in Rotterdam-Botlek. Distripark Botlek is excellently situated in the Rotterdam Port area.

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie