Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities"

Transcriptie

1 Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

2

3 Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

4 Inhoud Contents Voorwoord 04 Preface 05 Bodemsanering in Nederland: pragmatisme krijgt voorrang 06 Dutch soil policy: Pragmatism prevails 07 1 Volgermeerpolder: Van zorgenkindje tot waterrijk natuur- en recreatiegebied 08 1 Volgermeerpolder: Changing a problem area into a water rich nature reserve and recreational area 08 2 De bodem onder bedrijvigheid in de Rotterdamse Haven 10 2 A solid basis for business in the Port of Rotterdam 10 3 Een win-win situatie in Schoonebeek 12 3 A win-win situation in Schoonebeek 12 4 De Hollandse IJssel: Het tij gekeerd 14 4 The Hollandse IJssel: The tide turns 14 5 Sanering en herontwikkeling hand in hand in Twello 16 5 Parallel remediation and site development in Twello 16 6 Groene sanering van stortplaats in Limburg 18 6 Green remediation of a landfill in Limburg 18 7 Nieuwe kansen voor oude pompstations 20 7 New opportunities for old petrol stations 20 8 De Krimpenerwaard: bodemsanering trekt landinrichting vlot 22 8 The Krimpenerwaard: Soil remediation leading land redevelopment 22 9 Het Maaisbaaigebied in Middelburg: gouden tijden 24 9 The Maaisbaai area in Middelburg: golden times Voldoende munitie voor ontwikkeling in Zuidlaren Enough ammunition for development in Zuidlaren Golfen op een voormalige stortplaats in Noord-Brabant A golf course on a former landfill in Noord-Brabant Veilig wonen op historische grond in Hengelo Safe living on historic soil in Hengelo Uden: Ondergrondse sanering in stedelijk gebied zonder overlast Uden: Underground remediation in an urban area: no inconvenience caused Revitalisering industrieel terrein tot aantrekkelijke werkplek in Arnhem Redevelopment of an industrial site into an attractive business complex in Arnhem Shock-load sanering te IJlst Shock-load remediation in IJlst Integratie van bodemsanering en vastgoedontwikkeling in Zaandam An integrated soil clean-up and real estate development in Zaandam Eruit halen wat er in zit in Geertruidenberg Making the most of it in Geertruidenberg De Verademing in Den Haag: van gasfabriek tot sportpark De Verademing (A Relief ) in Den Haag: A gasworks site becomes a sports park Wonen aan het waterfront te Kampen Living at the waterfront in Kampen 44

5 20 Op bezoek in het Griftpark in Utrecht Visiting the Griftpark in Utrecht Nieuwe perspectieven voor pesticiden in Hengelo New perpectives on pesticides in Hengelo 48 Meer Informatie 50 More Information 50 Colofon /

6 0 Voorwoord In het verleden werd bodemverontreiniging vaak beschouwd als een zware belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een belemmering die alleen met de grootste moeite en kosten kon worden overwonnen. Daarom bleven veel terreinen in Nederland braak liggen. Soms midden in de stad! In afwachting van betere tijden en grotere budgetten vormden ze een constante herinnering aan de menselijke onachtzaamheid in het verleden. Inmiddels heeft de techniek een hoge vlucht genomen en is voor de meeste bodemproblemen een technische oplossing voorhanden. En dat op een manier die kosten-effectief is. Daarnaast is het nieuwe bodembeleid functiegericht: hoe schoon een plek moet zijn hangt nu af van het gebruik ervan. Dat schept ruimte voor innovatieve oplossingen. Kortom, bodemsanering is van een belemmering voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen uitgegroeid tot een kans. De combinatie van bodemsanering en ruimtelijke ontwikkeling leidt vaak tot verrassende en fraaie resultaten. Zeker wanneer alle betrokken partijen al in een vroegtijdig stadium hun krachten bundelen. De in dit boekje opgenomen selectie van bekende en minder bekende voorbeelden levert het bewijs. Het zijn stuk voor stuk locaties waar bodemsanering een transformatie mogelijk maakte van een risicovolle locatie naar een plek waar het aantrekkelijk wonen, werken of recreëren is. Of waar de natuur weer tot bloei kan komen. Zelfs waar vroeger een vuilstortplaats was. En wat te denken van een gasfabrieksterrein dat nu een recreatieve Verademing vormt midden in een drukke stad? En wie zou er niet willen wonen aan het vernieuwde Waterfront in Kampen? Of genieten van een boottocht langs de gesaneerde Hollandsche IJssel? Tezamen tonen deze voorbeelden wat samenwerking vermag. Want het is aan de inzet van vele partijen in Nederland - van probleemeigenaren en bevoegd gezag tot adviseurs, aannemers en projectontwikkelaars te danken dat er zoveel vooruitgang is geboekt in bodemland. Dit boekje maakt een deel hiervan zichtbaar. Met dank aan alle bedrijven en organisaties die voorbeelden en foto s hebben aangeleverd, wens ik u veel lees- en kijkplezier! Pieter van Geel De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

7 0 Preface In the past, soil contamination was often considered to be a major obstacle to redevelopment plans, an obstacle that could only be surmounted with great effort and at a substantial cost. As a result many sites in the Netherlands were left to lie fallow sometimes right in the middle of a city! In expectation of better times and bigger budgets they formed a constant reminder of past neglect. In the meantime, new technology has been developed that will enable us to deal with most soil contamination problems in a cost-effective way. Not only that, but Dutch soil policy is now function-oriented. In other words, the required soil quality of a particular site depends on its future use. This creates opportunities for innovative solutions. In short, soil remediation has changed from an obstacle into an opportunity. The combination of soil remediation and spatial planning often leads to surprising and attractive results, especially when all the stakeholders join forces at an early stage. The examples in this booklet (some well-known, others less so) provide evidence of this. Thanks to soil remediation, each site discussed here has been transformed from an environmental and health risk to an attractive place to live and work. These examples show that nature can blossom again, even on the site of a former dump. Or that a former gasworks can be used as a recreational area in a busy town. And who wouldn t want to live in the new Kampen Waterfront area? Or enjoy a boat tour along the cleaned-up Hollandsche IJssel? Together these examples show what can be achieved through teamwork. Thanks to the efforts of many parties including site owners, government agencies, consultants, contractors and real estate developers significant progress has been made in the soil sector. This booklet is an attempt to put these developments in the spotlight. Our thanks to all the companies and organisations that provided photographs and examples. I hope you enjoy reading about their endeavours. Pieter van Geel State Secretary for Housing, Spatial Planning and the Environment

8 0 Bodemsanering in Nederland: Pragmatisme krijgt voorrang Bijna elke Nederlander herinnert zich de ontdekking van grootschalige bodemverontreinigingen, begin jaren tachtig. Lekkerkerk had de twijfelachtige eer de eerste gemeente te zijn met een ernstig vervuilde woonwijk. Het land was in rep en roer. Niet wetende dat er nog vele gevallen van bodemverontreiniging zouden volgen. De rijksoverheid besloot dat binnen een periode van pakweg tien jaar alle verontreinigde locaties in Nederland volledig gesaneerd moesten zijn, om ze weer multifunctioneel inzetbaar te maken. Al snel bleek dat dit geen haalbare kaart was, want er was veel meer verontreinigde grond dan aanvankelijk werd gedacht. Van oude gasfabrieksterreinen en bedrijventerreinen in binnensteden tot stortplaatsen en landbouwgronden. De schoonmaakoperatie zou op die manier meer dan honderd jaar duren, tegen hoge kosten. En ruimtelijke ontwikkelingen zouden intussen stagneren. De overheid koos daarom in 1997 voor een pragmatische aanpak. Niet het volledig schoonmaken van de terreinen stond centraal, maar het beheersbaar maken van de risico s. Hoe schoon een grond moet worden, hangt sindsdien af van de bestemming van de grond. De grond onder een parkeergarage bijvoorbeeld hoeft niet even schoon te zijn als grond voor een woonwijk. Bij ruimtelijke ordening en inrichting moet dan ook al in een vroegtijdig stadium rekening worden gehouden met de toestand van de bodem. Voor mobiele verontreinigingen, die zich via het grondwater verspreiden, krijgen actoren meer ruimte voor het realiseren van gebiedsgerichte oplossingen. Een concreet voorbeeld is het Rotterdamse havengebied waar zo n hectare aaneengesloten bedrijventerrein ligt. Met dit nieuwe beleid wil de overheid op z n laatst in 2030 alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging onder controle hebben. Dit schept ook tijd om maximaal gebruik te maken van de biologische in-situ technieken die de afgelopen jaren hun intrede hebben gedaan. Deze maken gebruik van de natuurlijke afbraakcapaciteit van de bodem en leveren de nodige besparingen op. Al met al is er ruimte ontstaan voor innovatieve ontwikkelingen. En met deze ruimte is veel mogelijk!

9 0 Dutch soil policy: Pragmatism prevails Almost every Dutchman remembers the discovery of large-scale soil contamination at the beginning of the eighties. Lekkerkerk had the doubtful honour of being the first town to have a seriously contaminated housing estate. The whole country was in a commotion, not knowing that many more soil pollution cases would follow. The government decided that all contaminated sites had to be fully cleaned up within a period of about ten years, allowing them to be suitable for multifunctional use once again. It soon became clear that this was not a realistic option as there was much more contaminated soil than originally foreseen: From old gasworks and industrial sites in city centres, to landfills and agricultural areas. To achieve multifunctional use on every occasion the cleanup operation would have taken more than a hundred years and involved enormous costs. In the meantime spatial developments would stagnate. Therefore, in 1997, the Ministry of VROM adopted a new, pragmatic, risk-based approach. A full clean up of sites was no longer required as long as the risks were sufficiently controlled. The clean up level depends on the use of the soil. The soil underneath a parking lot does not have to be as clean as the soil underneath a housing estate, for example. Spatial developments should therefore take account of the quality of the soil at an early stage. For mobile contaminants, migrating through the groundwater, stakeholders have obtained more space for realising regional solutions. An example is the Port of Rotterdam, which includes hectares of industrial sites. With this new policy the government aims to control all serious cases of soil contamination before the year This provides the necessary time to make optimal use of the biological in-situ techniques that have been developed in recent years. These techniques make use of the natural degradation capacity of the soil and save costs. Altogether there is ample scope for innovative developments and this new policy offers new opportunities.

10 1. 0

11 0 Tussen het huishoudelijk en chemisch afval op de voormalige stortplaats In the midst of domestic and chemical waste at the landfill Volgermeerpolder: Van zorgenkindje tot waterrijk natuur- en recreatiegebied De Volgermeerpolder, de voormalige stortplaats van Amsterdam, was lange tijd een zorgenkindje. Zeker nadat ontdekt werd dat er in de jaren zestig chemisch afval was gedumpt. Het voormalige veenweidegebied, gelegen in het hart van Waterland, werd zelfs een ecologisch rampgebied genoemd. Wat doe je vervolgens met honderd hectare sterk vervuilde grond, gelegen aan de rand van de stad? Een omvangrijke bodemsanering - de grootste uit de Nederlandse geschiedenis - bracht uitkomst. is placed on top. Rainwater is trapped on this layer in the space between the ditches that intersect the land. In these swampy areas new vegetation will grow and peat will be formed. As a result a unique natural habitat will develop in years to come, with the natural flora and fauna that belongs to this type of landscape in Waterland. Het Amsterdamse gemeentebestuur koos in 1999, samen met betrokkenen, voor de zogenaamde Eco-variant. De hele stortplaats wordt afgedekt met een isolerende, waterremmende laag grond en een folie, zodat er geen contact meer kan optreden met de verontreiniging. Bovendien wordt de kwaliteit van het grondwater rondom de Volgermeerpolder blijvend gecontroleerd. Verder wordt twee miljoen kubieke meter schone grond aangebracht, de zogenaamde leeflaag. Op een groot deel van deze leeflaag blijft water staan binnen aangelegde dijkjes. In deze kleine poldertjes vindt vervolgens plantengroei en veenvorming plaats. Hierdoor zal de komende jaren een uniek nat natuurgebied ontstaan met de flora en fauna die past in het Waterlandse landschap. The Volgermeerpolder: Changing a problem area into a water rich nature reserve and recreational area For a long time the Volgermeerpolder, the former landfill of the municipality of Amsterdam, was a problem area, especially after it was discovered that chemical waste had been dumped there during the sixties. The former peat meadow area, situated in the heart of Waterland, was even called an ecological disaster area, raising the question of what to do next with a hundred hectares of seriously contaminated land located near the city? A huge remediation project- the largest in Dutch history- provided the solution. In 1999 the municipality of Amsterdam, together with stakeholders, opted for the so-called Eco-variant. The landfill is covered with an isolating and water resistant layer of soil and a foil, preventing contact with the contaminated subsoil. The quality of the groundwater around the Volgermeerpolder is monitored on a permanent basis. A layer of two million cubic meters of clean soil

12 2. 10

13 11 De oude opslagterminal voor ontmanteling The former oil storage terminal De bodem onder bedrijvigheid in de Rotterdamse Haven Rotterdam. Een haven van nationale en internationale betekenis, waar ruimte voor bedrijvigheid essentieel is. Maar ook: ruim tienduizend hectare industrieel bedrijventerrein en de daarbij horende problemen met historische bodemverontreiniging. Als eigenaar en beheerder van het gebied zorgt het Havenbedrijf er samen met de daar gevestigde bedrijven voor dat de terreinen geschikt blijven voor industrieel gebruik. Zo werkt men samen aan een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het zelfreinigend vermogen van de bodem. Bij vertrek moeten de bedrijven de bodem in de oorspronkelijke staat opleveren. Uitgangspunt is een functiegerichte sanering, met als operationele doelstelling het minimaal bereiken van een industriële bodemkwaliteit. soil quality values as a minimum requirement, is acceptable. A clean soil offers companies the certainty of building and working without hidden risks and costs: and there is plenty of building and work going on in Rotterdam. An example of an integral approach of clean-up and construction is the Distripark Botlek, strategically situated in the heart of the petrochemical area. At the far end of the pier, at the location of the former oil storage terminal, a large remediation operation consisting of a floating layer of mineral oil and aromatic compounds took place from 1995 to 1997 after the complex was dismantled. After completion of the remediation operation the modern Distripark Botlek was built with several new warehouses, CPR-storage and container handling facilities. Soil contamination therefore forms no obstacle for a prosperous business development in the Port of Rotterdam. Een schone bodem biedt de bedrijven zekerheid om te bouwen en te werken, zonder verborgen risico s en kosten. En gebouwd en gewerkt wordt er volop in Rotterdam. Een voorbeeld van een integrale aanpak van sanering en nieuwbouw is het Distripark Botlek, strategisch gesitueerd in het hart van het petrochemische gebied. Op de kop van de pier, ter plaatse van de vroegere olieopslagterminal, vond van 1995 tot 1997, na ontmanteling van het complex, een forse sanering plaats van een aanzienlijke drijflaag van minerale olie en aromaten. Na sanering is hier het moderne Distripark Botlek aangelegd met diverse nieuwe warehouses en op- en overslag van containers. Bodemverontreiniging vormt in de Rotterdamse Haven derhalve geen belemmering voor een bloeiende bedrijvigheid. A solid basis for business in the Port of Rotterdam Rotterdam: Not only a Seaport of national and international importance, where space for industrial activities is essential, but also well over 10,000 hectares of industrial sites resulting in large scale historical soil and groundwater contamination. As the owner and developer of the area, the Port of Rotterdam Authority is responsible for making and keeping port sites suitable for industrial use. To this end the Port of Rotterdam Authority works together with its industrial partners towards an integrated, regional approach. This approach involves using the self-cleaning capacity of the soil as much as possible. When a company leaves a site, it must return it to its original clean state. A functional remediation, aimed at reaching industrial

14 3. 12

15 13 Voormalige NAM lokatie Schoonebeek-20 Former NAM location Schoonebeek-20 Een win-win situatie in Schoonebeek Het olieveld Schoonebeek werd in 1943 ontdekt. De bekende jaknikkers van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) haalden in de decennia die volgden niet minder dan 250 miljoen vaten uit het olieveld. In 1996 bogen de ja-knikkers echter gedwongen het hoofd, want het was met de destijds beschikbare technieken niet meer rendabel de olie te winnen. De in onbruik geraakte produktielocaties moesten worden gesaneerd en heringericht, rekening houdend met landschappelijke inpassing. Zo ook NAM lokatie Schoonebeek-20. NAM s bodembeleid is gebaseerd op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: milieurendement, kosten en maatschappelijke acceptatie. In dit kader heeft op de lokatie Schoonebeek-20 een grond- en grondwatersanering plaatsgevonden. Na het bereiken van (in dit geval) multifunctionaliteit is het terrein in de oorspronkelijke staat teruggebracht. At the site where the nodding donkeys had once been pumping crude oil, one can now view a rural area of natural beauty in the landscape of Drenthe. It is possible that in the future oil production will restart in Schoonebeek. Although pumping was stopped in the 90s, two third of the original oil volume is still present in the reservoir. NAM is currently studying the economic feasibility of a possible resumption of oil production using modern techniques. Daar waar eens een ja-knikker stond te pompen, is nu een rustiek stukje natuur in het Drentse landschap te zien. Maar wellicht wordt er in de toekomst in Schoonebeek opnieuw olie gewonnen. Want hoewel de oliewinning in de jaren negentig is gestopt, is nog circa tweederde van de oorspronkelijke olievoorraad in het reservoir aanwezig. Momenteel onderzoekt de NAM of het met de huidige technologie economisch weer winbaar is. A win-win situation in Schoonebeek The Schoonebeek oil field was discovered in The distinctive nodding donkey pumps of the NAM (a Dutch Oil and Gas Company) produced no less than 250 million barrels of oil from this field. In 1996 the nodding donkeys finally lowered their heads when NAM decided that it was no longer profitable to extract the crude oil using existing technology. The oil production locations which subsequently fell into disuse needed to be remediated and redeveloped, taking the surrounding natural landscape into account. The same was true for another NAM-location in the area, Schoonebeek-20. NAM s soil policy is based on the three principles of sustainable development, namely environmental benefits, cost efficiency and social acceptance. In this respect remediation of the soil and the groundwater was performed at the Schoonebeek-20 location: having achieved multifunctional soil quality at the site, the location was returned to its original state.

16 4. 14

17 15 Voormalige bedrijvigheid aan de Hollandsche IJssel Former industrial activity along the Hollandsche IJssel De Hollandsche IJssel: Het tij gekeerd De Hollandsche IJssel krijgt beetje bij beetje zijn eigen gezicht terug. Deze Zuid-Hollandse zoetwatergetijdenrivier had vroeger unieke oevers, bestaande uit slikken met daarachter brede rietkragen. Helaas is de karakteristieke flora en fauna van deze slikken grotendeels verloren gegaan door menselijk ingrijpen, zoals kanalisering en verontreiniging. Ook de waterbodems zijn in de vorige eeuw sterk vervuild geraakt. Vele bedrijven hadden zich aan de oevers gevestigd en de rivier werd zelfs een werkrivier genoemd. De oevers werden veelal opgehoogd met industrieel afval. In 1999 tekenden belanghebbende partijen een overeenkomst om de Hollandsche IJssel een nieuwe impuls en opknapbeurt te geven. Om zo te komen tot een goede balans tussen wonen, werken, natuur en recreatie langs de rivier. A traditional large-scale dredging operation would have disturbed the ecological and landscape values too much. Therefore a combined approach was chosen, consisting of a partial excavation and replacement with clean soil. Also natural, ecological valuable banks were constructed and vegetation such as rushes was planted. Prior to implementing these measures, extensive research was conducted to establish the most suitable options for such treatment. The first few locations have now successfully been remediated and redeveloped. Nature gets another chance to develop itself again into a typical freshwater tidal river ecosystem. The result: a cleaner and more beautiful Hollandsche IJssel. Een grootschalige baggeroperatie zou de natuur en landschappelijke waarden teveel verstoren. Daarom is gekozen voor een gecombineerde aanpak. Deze bestaat uit gedeeltelijke afgraving en aanvulling met schoon zand en aanleg van natuurvriendelijke oevers en bijvoorbeeld biezenvelden. Voorafgaand daaraan vond er uitgebreid onderzoek plaats naar de mogelijkheden. De eerste locaties langs de rivier zijn inmiddels gesaneerd en heringericht. De natuur krijgt weer de kans om zich te ontwikkelen op een manier die karakteristiek is voor een zoetwatergetijdenrivier. Het resultaat? Een schonere en mooiere Hollandsche IJssel. The Hollandsche IJssel: The tide turns The Hollandsche IJssel is slowly returning to its original state. This fresh water tidal river, flowing through the landscape of the Province of Zuid-Holland used to have unique banks, consisting of river and reed beds that are exposed at low tides. Unfortunately, due to human intervention like channelling and pollution, the characteristic flora and fauna of these river beds has for the most part been lost. The sediments were also seriously polluted during the last century. Many companies had established themselves along the river banks and the river was even called a Working river. The height of the banks was often elevated with industrial waste. In 1999 a number of interested parties signed a contract to give the Hollandsche IJssel a new lease of life and a facelift to create a healthy balance between living, working, nature and recreation along the river.

18 5. 16

19 17 Braakliggend terrein vóór sanering Fallow land before remediation Sanering en herontwikkeling hand in hand in Twello Wat te doen met een terrein waar bouwers klaar staan om huizen te bouwen, maar waar de bodem nog gesaneerd moet worden? Voor dit dilemma stond men in Twello. Het huidige Nederlandse beleid geeft ruimte om ook bij deze gevallen enkele jaren uit te trekken voor sanering, waarbij parallel de herontwikkeling kan starten. Daarbij moet uiteindelijk grond en grondwater zo schoon zijn dat veilig gebruik van de bodem, in dit geval als woonbestemming, mogelijk is. Belangrijk op de locatie te Twello was dat de actieve saneringsmaatregelen binnen een half jaar moesten worden uitgevoerd. Daarna kon in het voorjaar van 2006 de bouw van huizen beginnen. specific technique. The biological degradation process proceeds during the passive phase, during which bacteria continue to break down contaminants until a satisfactory level of contamination has been reached. At the Twello site redevelopment could therefore be performed on time in parallel with the remediation process. Een innovatieve biologische in situ techniek - het TCE-concept genoemd - maakte dit mogelijk. Met het TCE-concept is in de actieve fase de bodem zodanig gestimuleerd dat de verontreinigingen vervolgens in de bodem zelf worden afgebroken. De actieve - voor de bouw hinderlijke - stimulatiefase kon door gebruik van dit concept zeer kort worden gehouden. Het biologische afbraakproces verloopt verder in de passieve fase, waarbij bacteriën zorgen voor de afbraak van de verontreinigingen tot het gewenste niveau. Op de locatie Twello kon hierdoor parallel aan de sanering de herontwikkeling op tijd plaatsvinden. Parallel remediation and site development in Twello What can be done with a site designated for housing, though still contaminated and thus in need of remediation? The current Dutch policy on soil contamination and remediation makes it possible for remediation to take several years, encouraging parallel redevelopment. Eventually, soil and groundwater have to be cleaned up to such a level that safe use of the site, in this case as a residential area, is guaranteed. An important precondition for the Twello site was that active remediation activity would be completed within 6 months. The building of houses was planned directly afterwards in the spring of An innovative biological in situ technique, the TCE-concept, made this possible. By using the TCE-concept, the soil was stimulated during the active phase and contaminants are subsequently degraded within the soil itself. This active (inconvenient for redevelopment) phase of stimulation could be kept very short by using this

20 6. 18

21 19 Oorspronkelijke situatie op de stort (brandnetels) Original situation on the landfill (stinging nettles) Groene sanering van stortplaats in Limburg De provincie Limburg zocht naar een groene oplossing voor voormalige stortplaatsen en vond die in een speciale beplanting. Een oude stortplaats voor huisvuil in de Gemeente Horst aan de Maas lag al jaren braak en was erg verruigd. De enige plant die zich thuis voelde op de opgebrachte laag afdekzand was de Grote Brandnetel. Al met al een doorn in het oog voor de omgeving. because they had smelled a field full of Cannabis. Fortunately, the spokesman of the Province could reassure everyone that it concerned male hemp plants that do not produce marihuana. In several years time the Province of Limburg will decide if the pilot is to be expanded to other landfills. De provincie besloot van start te gaan met een proefproject op de voormalige stort, met inzet van beplanting. Dit om de risico s van het eventueel verspreiden van verontreiniging uit de stortplaats richting het grondwater te beperken. De planten, waaronder Olifantengras en Vezelhennep, vangen het regenwater als het ware af. Ze onttrekken niet alleen water uit de bodem, maar kunnen ook gebruikt kan worden als energiegrondstof en voor het geleidelijk dikker maken van de deklaag. En last but not least ziet de locatie er inmiddels al een stuk aantrekkelijker uit. Wel dienden wandelaars onlangs een klacht in bij de politie, nadat zij al wandelend over het Pieterpad een veld vol cannabis hadden geroken. Gelukkig kon de woordvoerder van de provincie eenieder geruststellen; het ging om mannelijke vezelhennepplanten waaraan geen marihuana groeit... Over enige jaren zal de provincie Limburg bepalen of de proef wordt uitgebreid naar andere stortplaatsen. Green remediation of a landfill in Limburg The province of Limburg had been looking for a green solution for former landfills and found one through the application of special vegetation. A former landfill in the Horst municipality near the river Meuse had been lying fallow for years. The only plant that felt at home on the applied layer of new sand was the Great Stinging Nettle. The site was an eyesore for the neighbourhood. It was decided to start a pilot project by planting vegetation to limit the risks of leaching of the contaminants from the landfill to groundwater. Selected plants like Elephant s grass and fibrous hemp catch the rain-water. They not only extract water from the soil, but they can also be used as an energy crop and for gradually increasing the thickness of the cover layer. Last but not least the location already has a more attractive appearance, although walkers in the area lodged a complaint at the police station

22 7. 20

23 21 Het oude tankstation in Rijswijk The old petrol station in Rijswijk Nieuwe kansen voor oude pompstations Oude benzinetankstations vormden begin jaren negentig een groot probleem in Nederland. Jaarlijks lekte zo n 1500 m3 benzine weg naar de bodem en kwam ruim tienduizend ton benzinedamp vrij. Bij bedrijfsbeëindiging ontstonden vaak problemen, want de last van de bodemsanering bleef ook na sluiting op de ondernemer drukken. De oude, kleine tankstations die binnen woonwijken lagen vormden bovendien een extra veiligheidsrisico. Over de maatschappelijke noodzaak tot sluiting was geen discussie, maar een economische oplossing was vooralsnog niet voorhanden. De branche kwam destijds zelf met een oplossing waar de overheid graag haar medewerking aan verleende. In 1991 is de Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT) opgericht en een fonds beschikbaar gesteld voor die locaties waar de milieu-investeringen bedrijfseconomisch niet verantwoord waren. of Petrol Stations (SUBAT) was established and a fund was made available for those sites where the environmental investments were no longer economically viable. In ten years time more than 2000 remediation projects were carried out resulting in many new redevelopment opportunities. A good example is the former petrol station in Rijswijk. After dismantling and extensive remediation, the Dutch Red Cross developed a Mappo Mondo home here in In this medical home, children that are seriously ill and have a short life expectancy are nursed. Normally these children live a great part of their lives in a hospital. It was not possible to find a more worthwhile onward use for this location and the SUBAT organisation therefore decided to financially support this wonderful initiative. In tien jaar tijd zijn vervolgens circa tweeduizend saneringen uitgevoerd. Hierdoor ontstonden vele nieuwe kansen. Zo ook ter plaatse van een voormalig benzinestation in Rijswijk. Na sloop en uitgebreide bodemsanering heeft het Nederlandse Rode Kruis hier in 2002 een Mappo Mondo Huis gerealiseerd. In dit medisch gezinsvervangende huis worden ernstig zieke kinderen met een korte levensverwachting verpleegd. Normaal wonen deze kinderen een groot deel van hun leven in een ziekenhuis. Een betere bestemming van deze locatie was niet denkbaar en de SUBAT organisatie besloot dan ook dit prachtige initiatief financieel te ondersteunen. New opportunities for old petrol stations Back in the nineties old petrol stations were a serious problem in the Netherlands. Every year more than 1500 m3 of petrol leaked into the soil and over ten thousand tonnes of petrol vapour was released. When a company wanted to end its activities problems often arose, as soil contamination was a huge burden for the owner. The old, small petrol stations, situated in built-up areas, posed an additional safety risk. There was no discussion about the social necessity to close or relocate these stations, but there was no economic solution available. The branch itself came up with a solution and the government was very much willing to cooperate. In 1991 the Foundation for the Soil Remediation Removal

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland 35 35 icons iconen 28 01 34 21 18 16 10 23 29 13 15 08 05 22 03 02 17 11 26 09 12 19 25 32 30 06 14 31 33 20 24 27 01 RANDSTAD

Nadere informatie

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam. Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.nl Content Inhoud Welcome 8 The Flood Welkom 10 De Zondvloed

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER

ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER ZUIDWENDING UNDERGROUND GAS STORAGE AARDGASBUFFER Underground gas storage Zuidwending / Aardgasbuffer Zuidwending 3 Table of content / Inhoudsopgave HWT 600-K HWO/Snubbing Unit Technical Specifications

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Het Eilandje - Beeldkwaliteitplan buitenruimte

Het Eilandje - Beeldkwaliteitplan buitenruimte Het Eilandje - Beeldkwaliteitplan buitenruimte 1. Historiek History Van haven naar stad In de 16de eeuw is er voor het eerst sprake van een stukje stadsgebied in het noorden van Antwerpen. Maar om de werkelijke

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT FOREWORD VOORWOORD TABLE OF CONTENTS INHOUDSOPGAVE In 2014, we celebrate 100 years of research activities

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red. BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.) 1 2 BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Nieuwsbrief Sanitary Engineering Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU Delft Faculteit CiTG Sectie Sanitary Engineering Redactie: Jennifer Duiverman Jules van Lier Contact: Postbus 5048 2600 GA Delft +31(0)15 2783347 secr-gez-citg@tudelft.nl

Nadere informatie

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch STEP sustainable tourism in estuary parks handboek guideline voorwoord Met trots bied ik u dit boek aan met de resultaten van het Interreg project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Dankzij het

Nadere informatie

Kartografie in Nederland 2007-2011 Cartography in the Netherlands 2007-2011

Kartografie in Nederland 2007-2011 Cartography in the Netherlands 2007-2011 Kartografie in Nederland 2007-2011 Cartography in the Netherlands 2007-2011 Nationaal rapport voor de 15e algemene vergadering van de Internationale Kartografische Associatie Kartografie in Nederland kent

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie