M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t. helikopters en bruggenbouwers. J a a r g a n g 7 - E d i t i e 2 - M a a r t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t. helikopters en bruggenbouwers. J a a r g a n g 7 - E d i t i e 2 - M a a r t 2 0 0 8"

Transcriptie

1 M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t ICT in de autobranche helikopters en bruggenbouwers toekomst van de cio WEG MET DIE FACTUREN! extra katern: verslag SBIT Congres J a a r g a n g 7 - E d i t i e 2 - M a a r t

2 INHOUDSOPGAVE 41 # AUTOMOTIVE CONGRES KATERN 4 25 E-GEMEENTE Grip op de bedrijfsprestaties van het zelfstandig autobedrijf 4 Jeffrey Martens & Milan van Helden Helikopterviews en bruggenbouwers bij de e-gemeente 25 Pim Jörg IT & Managing Organizational Change 9 Guido van Willigenburg Real-Time Vision 28 Artikel Shell Omgaan met complexe informatie: Complex Event Processing 13 Jeroen Broekhuijsen & Mente Konsman Bikker Abroad 31 Julius Kuijer ING Operations & IT Banking stelt ontwikkeling trainee centraal 17 Roeland Gelink Kritische Succesfactoren bij een ERP implementatie in het MKB 33 Jeroen Caron Heeft de CIO nog toekomst? 20 Niek Maas & Cas Schalkx Weg met die Facturen! 37 Tonny Verwoert Ondernemen in Informatie 23 Jan Blank SBIT Congres katern 41 Security Management: Taking Security Seriously Het semi-wetenschappelijke magazine.ego is een uitgave van Studievereniging SBIT in samenwerking met alumnivereniging EKSBIT. Studievereniging SBIT is de Tilburgse vereniging voor studenten Information Management en andere geïnteresseerden in dit vakgebied. Het magazine wordt verspreid onder alle leden van Studievereniging SBIT en de alumnivereniging EKSBIT, de medewerkers van het departement Information Systems and Management aan de Universiteit van Tilburg en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. Redactieadres Studievereniging SBIT Kamer E114 t.a.v. Redactie.ego Postbus LE Tilburg [t] [f] [e] [i] Redactie Thijs van Beijsterveld Jeroen Bekkers Xander Bordeaux Mathijs van der Goot Pieter Jolen Niek Maas Jos Overbeek Remco Prins Joop Reijnhoudt Cas Schalkx Sander Vermeer Grafisch Ontwerp SBIT DsK. Vormgeving Jos Overbeek Cas Schalkx Druk Drukkerij Offset Service, Valkenswaard Oplage exemplaren Copyright Voor overname van (delen van) artikelen dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan de redactie. In de artikelen gedane uitspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs. COLOFON

3 REDACTIONEEL Voorspellingen Het kenmerk van de toekomst is dat deze onzeker is. Toch proberen velen de toekomst te voorspellen. Sommigen beweren de de hand waarvan beslissingen worden genomen. Hier ligt de kerntaak voor een informatiemanager; de verkregen informatie Thijs van BijsteR veld toekomst te kunnen zien in de ingewanden van dieren, anderen claimen dat hun glazen bol kennis kan verschaffen over hetgeen nog komen gaat. Tegenwoordig maken we verwerken in het beslissingsproces. Maar heeft de informatiemanager bij uitstek, de CIO, nog wel toekomst? Dat leest u in het lustrumartikel van deze editie op pagina 20. jeroen bekkers liever modellen die het verleden en het heden beschrijven met als doel door middel van extrapolatie een verwachting van de toekomst te geven. Tja, voorspellingen, al velen zijn er lelijk de mist mee ingegaan. Wat denkt u van deze: Ik denk dat er een wereldmarkt is voor xander bor deaux misschien vijf computers, uitgesproken Maar zoals we allemaal weten, bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. En in die garantie zit m de crux. Immers, wie zou nu niet zekerheid door Thomas Watson bestuursvoorzitter van IBM in 1943 (en dat was nog voordat de eerste volledig elektronische computer bestond). Inmiddels weten we wel beter. mathijs van der goot willen hebben over wat komen gaat? Dat maakt het maken van beslissingen een stuk eenvoudiger. Zou het niet makkelijk zijn om een reisje vooruit in de tijd te maken om te Om dit te illustreren: het Amerikaanse onderzoeksbureau IDC heeft becijferd dat er alleen al in miljoen computers verkocht zijn. De computer is onmogelijk weg pieter jolen kijken wat ons in het verschiet ligt? Einstein te denken uit ons bestaan. Of het nu gaat om heeft bewezen dat het mogelijk is in de elektronisch factureren (pagina 37), het op toekomst te reizen door gebruik te maken van tijddilatatie. Wetenschappers hebben kort geleden tevens een kwantummodel afstand monitoren van olievelden (pagina 28) of als ondersteuning voor het management in de autobranche (pagina 4), overal speelt de niek maas ontwikkeld waarmee in theorie terugreizen in de tijd mogelijk is, maar dit geheel terzijde. Tijdreizen is nog geen realiteit, dus zijn we computer - en informatietechnologie in het bijzonder - een belangrijke rol. jos over beek voorlopig nog aangewezen op onze theorieën Dit alles kent onoverkomelijk ook een en modellen. keerzijde. Het gebruik van computers brengt vele risico s met zich mee. Vanwege We denken steeds beter te weten hoe onze wereld in elkaar zit. Vrijwel ongehinderd door technische beperkingen maken we modellen de complexiteit zijn vele risico s niet te voorzien. Daarom kiest men voor een benadering die er impliciet vanuit gaat remco prins die alle mogelijke factoren betrekken in hun voorspellingen. Vaak zijn het zeer triviale zaken die voorspeld worden, bijvoorbeeld het weer. En toch kunnen we, ondanks al onze dat de toekomst niet te voorspellen is en daarom alle mogelijkheden probeert af te vangen. Dit gebeurt onder andere bij Security Management, het thema van het afgelopen joop reijn houdt kennis, maar een weersverwachting geven SBIT congres. In het katern vanaf pagina 41 tot tien dagen vooruit. Het weer een jaar, en zelfs een maand, vooruit voorspellen is onmogelijk vanwege het grote aantal factoren dat erop van invloed is. wordt een uitgebreide terugblik gegeven. Waag ik me nog aan een voorspelling? Nou, vooruit. De volgende editie staat volledig in Cas Schalkx Wat is een verwachting van tien dagen waard voor iemand die strategische beslissingen moet nemen? Juist, niets. Daarom geven modellen voor de langere het teken van het 25-jarig bestaan van de studie, dat wordt de beste.ego ooit! Die wilt u niet missen! Veel leesplezier! Sander Vermeer termijn vaak globale verwachtingen; positief of negatief. Hier stopt het echter Namens de redactie, niet, de wereld is constant in beweging. Nieuwe inzichten worden verkregen, aan Pieter Jolen

4 Door: Jeffrey Martens & Milan van Helden Grip op de bedrijfsprestaties van het zelfstandig autobedrijf Ve r s c h i l l e n d e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n d e p e r s o n e n a u t o b r a n c h e hebb en er t o e geleid d at de m a r ge s vo or het z el f st a nd i g aut ob e d r ijf ¹ t er uglopen en het ma nagement de g r ip op de bed r ijfsprestaties l ijkt t e v e r l i e z e n. A l s r e a c t i e h i e r o p i s b i n n e n E r n s t & Yo u n g e e n d i e n s t ont w i k keld om het aut ob e d r ijf t e onder st eu nen bij het verb et er en va n het rendement. D it gebeu r t door middel va n het adv iseren bij de ontw i k kel i ng en i n r ichti ng va n een ef fectief en ef f iciënt prestatiema nagementsyst eem. In dit ar tikel zal een toelichting worden gegeven op de BPM (Belasting van Personenauto s en M otorr ijw ielen) en aanleiding en de ontw ikkeling van deze dienst en op de aangepaste APK keur ingsfrequentie voor benzineauto s, welke w ijze de ser v iceline EDP Audit van Ernst & Young hebben veel invloed gehad op het zelfstandig autobedr ijf. Adv isor y hierbij is betrokken. Om een goed beeld te Tevens raakte de markt voor personenauto s ver zadigd vormen van de w ijze waarop deze dienst tot stand is en zijn auto s op technisch front veel beter geworden, gekomen, zal worden toegelicht welke ontw ikkelingen hetgeen belangr ijke consequenties heeft voor het aantal van invloed zijn op het autobedr ijf, welke invloed deze onderhoudsbeur ten. De genoemde factoren zijn slechts ontw ikkelingen hebben (onder andere op de eisen die gesteld enkele van de ontw ikkelingen die er voor hebben gezorgd dat worden aan de informatiesystemen) en op welke w ijze de marges van een zelfstandig autobedr ijf onder druk zijn prestatiemanagement² zal worden ingezet bij het zelfstandig komen te staan. De dalende marges zorgen er voor dat dealers autobedr ijf om de prestaties te verbeteren. zijn genoodzaakt om door middel van schaalvergroting en efficienc yslagen de marges te herstellen. Deze noodzaak Inleiding heeft een consolidatieslag in de personenautobranche Het krachtenveld rondom het zelfstandig autobedr ijf tot gevolg en zorgt voor een diversificatie van merken en was aan het eind van de vor ige eeuw relatief stabiel. Als diensten. representant van het merkkanaal had de merkdealer een monopolie op de verkoop en het onderhoud van nieuwe auto s Consolidatieslagen in een exclusief rayon. Dezelfde stabiele omgev ing gold voor De eerste golf van consolidatie onder zelfstandige het merkonafhankelijke autobedr ijf. Deze bedr ijven konden autobedr ijven is veroor zaakt door de leveranciers voldoende rendement halen op de verkoop en reparatie (impor teurs en de fabr ikanten) van de zelfstandige van gebruikte auto s. Door bescherming van een duidelijke autobedr ijven. Geconfronteerd met overcapaciteit en groepsvr ijstelling [zie kader] vanuit de Europese Unie (EU) en lage marges w ilden zij de efficiëntie en rentabiliteit van het gunstige economische tij, werden bedr ijfsdoelstellingen het distr ibutienetwerk verbeteren, mede door middel meestal gehaald. Hoewel deze situatie eind jaren negentig van het terugdr ingen van het aantal contractpar tners. nog stabiel was, werden de eerste ontw ikkelingen zichtbaar Deze maatregel zorgde voor minder afleverpunten die voor verander ing zouden gaan zorgen. en gesprek spar tners. In Nederland nam het aantal contractpar tners met meer dan tw intig procent af in de Ontwikkelingen per iode De ver wachting is dat het aantal Vanuit de EU werd een nieuwe groepsvr ijstelling van Nederlandse contractpar tners in de per iode kracht die de concurrentie in het retailsegment aanzienlijk met nog eens 30 procent zal afnemen. De tweede golf van moest vergroten ten faveure van de consument. Deze consolidatie is gebaseerd op puur bedr ijfseconomische groepsvr ijstellingsverordening (GVO) /02 zorgt er onder redenen: het bereiken van schaalvoordelen. Deze andere voor dat autobedr ijven de mogelijkheid kr ijgen consolidatieslag is een reactie op de eerder genoemde om verschillende merken te voeren en dat er een einde is dalende marges van het zelfstandig autobedr ijf. Het behalen gekomen aan de rayonbescherming van merkdealers. Maar van schaalvoordelen door middel van autonome groei was ook ontw ikkelingen op nationaal niveau met betrekking tot vanwege de marktver zadiging zeer moeilijk geworden..ego

5 Automotive Door het overnemen van andere autobedrijven kon men schaalvergroting bereiken. Gevolgen voor de branche Vooral de middelgrote autobedrijven in de branche dreigen te verdwijnen. Vaak ontstaan de volgende twee situaties: deze bedrijven kiezen ervoor om vestigingen af te stoten of ze worden overgenomen door dealerholdings. Bij de keuze om vestigingen af te stoten, gaan deze autobedrijven met één à twee vestigingen verder. Met dit aantal vallen ze onder de kleine zelfstandige autobedrijven. Deze kleine autobedrijven richten zich op lokale klantenbinding door middel van persoonlijk contact. In de andere situatie worden de middelgrote autobedrijven overgenomen door een kleine groep dealerholdings. Dealerholdings zijn autobedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid automerken verkopen in meerdere regio s. De top 50 van dealerholdings hebben reeds een marktaandeel van 39,3 procent in de verkoop van nieuwe personenauto s en bestelwagens. De top 10 van dealerholdings, neemt hiervan ongeveer de helft voor zijn rekening. Een overzicht van de tien grootste dealerholdings in Nederland is weergegeven in tabel 1. In 2005 en 2004 was het marktaandeel respectievelijk 38,7 procent en 33,5 procent, waaruit blijkt dat de machtsconcentratie in de personenautobranche toeneemt. Tabel 1: Grootste dealerholdings in 2006 Holdingnaam Aantal Merkenzwaartepunt Stern Groep Mercedes, Opel, Ford, Renault Dealer Groep Pon Volkswagen, Audi, Škoda Nefkens Groep Peugeot, BMW, Opel Markeur Opel, Citroën, Chevrolet Van Mossel Volkswagen, Audi Kroymans Opel, Ford, Saab, Kia Pouw Groep Volkswagen, Audi, Peugeot Koops Furness Fiat, Nissan, Volvo Broekhuis Holding Opel, Ford, Volvo Louwman Retail Toyota, Lexus Dealerholdings kiezen tegenwoordig, naast een diversificatie van merken, tevens voor een diversificatie van diensten. Zo wordt er geprobeerd om door middel van dienstendiversificatie een totaalpakket aan diensten te leveren (waaronder: verkoop, onderhoud, financiering, schadeafhandeling of verzekeringen). Deze toegevoegde waarde voor de klant staat bekend als het one-stopshopping. Bij one-stop-shopping kan een klant kan voor alle zaken, met betrekking tot zijn auto, bij hetzelfde autobedrijf terecht. Door deze verschillende mogelijkheden kunnen ze profiteren van schaalvoordelen. Daarbij neemt ook de afhankelijkheid van een dienst, een merk of een bepaalde vestiging af. Gevolgen voor het management De consolidatie en diversificatie hebben uiteraard invloed op het management van het autobedrijf en op de informatiebehoeften. Beide factoren zorgen voor een toenemende complexiteit van het zelfstandig autobedrijf en de wijze waarop men het bedrijf moet besturen. Deze complexiteit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat het bedrijf meerdere merken en diensten voert in meerdere vestigingen. Dit zorgt voor een toenemende span of control voor het management en leidt er vaak toe dat het management de grip op de (operationele en financiële) bedrijfsprestaties mogelijk (verder) kwijt raakt. In samenhang met de complexiteit van het management schiet de kwaliteit van de beschikbare managementinformatie momenteel nog tekort. Bovendien blijkt dat het management in veel gevallen nog niet in staat is te definiëren welke informatie nodig is om de grip op de bedrijfsprestaties terug te krijgen. Gevolgen voor de informatiesystemen Beide factoren hebben ook een grote impact op de informatiesystemen in het autobedrijf. De informatiesystemen zijn veelal niet in staat de benodigde managementinformatie op te leveren. In veel gevallen zijn er door de diversificatie, mede als gevolg van de overnames van andere autobedrijven, eilanden van automatisering ontstaan. Autobedrijven die meerdere merken voeren, zijn momenteel nog vaak genoodzaakt meerdere operationele en financiële systemen te gebruiken en te onderhouden. Dit wordt mede nog veroorzaakt doordat importeurs vaak afdwongen dat een bepaald Dealer Management System (DMS)³ werd gebruikt, waarmee het systeem van de importeur kan communiceren om informatie (waaronder bestellingen en artikelinformatie) uit te wisselen. Ook de verscheidenheid in de dienstenportefeuille heeft veroorzaakt dat verschillende systemen binnen het autobedrijf aanwezig zijn. Naast één of meerdere DMS en heeft een autobedrijf vaak ook CR M (Customer Relationship Management) systemen en financiële systemen die minimaal zijn geïntegreerd. Stuurinformatie voor het management is hierdoor afkomstig uit meerdere systemen en is moeilijk te integreren tot geconsolideerde managementinformatie. Ernst & Young Advisory In de praktijk blijkt dat autobedrijven de grip op de (financiële) bedrijfsprestaties willen herstellen. Door middel van het inzetten van prestatiemanagement kan het management worden geholpen om te bepalen op welke parameters het autobedrijf gestuurd moet worden om in staat te zijn de doelstellingen te realiseren. Ernst & Young heeft de beschikking over een sectorgroep automotive waarin verschillende expertisegebieden zijn gebundeld. Door de sectorgroep is, op basis van een grondige.ego

6 inventar isatie van de verschillende ontw ikkelingen in de Door middel van het opstellen van deze KPI s, kan worden personenautobranche, geanalyseerd op welke kr itieke afgeleid op welke parameters men zou moeten sturen. succesfactoren (K SF en) het autobedr ijf zich zou kunnen Hiermee is de informatievraag van het management r ichten om de operationele en financiële prestaties te geïdentificeerd. Het autobedr ijf dient in staat te zijn de verbeteren. Met behulp van kr itieke prestatie-indicatoren informatievraag aan te sluiten op het informatieaanbod. (KPI s) kunnen de K SF en meetbaar worden gemaakt. De De informatie moet gegenereerd worden door verschillende KPI s vormen de gek wantificeerde indicatoren waarop het informatiesystemen in het autobedr ijf. Het bewerken autobedr ijf zou moeten sturen. Elk afzonderlijk autobedr ijf (ver zamelen, consolideren en presenteren) van alle gegevens zal, afhankelijk van de specifieke behoeften en de wensen uit de diverse bronsystemen is een intensief en foutgevoelig van het management, een selectie van de stuurparameters proces. Naast het verbeteren van de efficienc y en de moeten maken. k waliteit van de managementinformatie, kan het bestaan van eilandenautomatiser ing worden bestreden door het gebruik GVO A r t i ke l 81 l i d 1 (voo r h een a r t i ke l 8 5 l i d 1) va n h et E G -ve rd ra g ve r b i edt af s p ra ken t us sen s pe l e r s d i e co ncu r rent i e bepe r ken, voo r ko m en en/of ve r s to ren. H et de rde l i d va n a r t i ke l 8 5 b i edt echte r m og e l i j k h eden voo r v r i j s te l l i n g h i e ro p. So m m i g e ove reen ko m s ten d i e we l i s waa r de m eded i n g i n g bepe r ken m aa r oo k b i j d ra g en tot ve r bete r i n g va n de d i s t r i b ut i e k u n n en wo rden v r i j g es te l d m it s e r aa n een aa nta l voo r waa rden i s vo l daa n, zoa l s de voo r waa rde dat de co n su m ent oo k voo rdee l za l h eb ben va n de ove reen ko m s t. E en de rg e l i j ke v r i j s te l l i n g ka n een i n d i v i d ue l e v r i j s te l l i n g bet ref fen (o nth ef f i n g) of een v r i j s te l l i n g voo r bepaa l de g roepen, m ees ta l aa n g ed u i d a l s g roeps v r i j s te l l i n g. E U -ve ro rden i n g /0 2 N aa r aa n l e i d i n g va n E U -ve ro rden i n g /0 2 k u n n en fab r i ka nten k i ezen t us sen excl us i eve of se l ect i eve d i s t r i b ut i e, d it i n teg en s te l l i n g tot 1475/95 waa r b i j se l ect i v ite it en excl us i v ite it be i de toeg es taa n wa ren. O o k i s e r i n deze ve ro rden i n g m i nde r r u i mte voo r excl us i ef dea l i n g. B i j de keuze voo r excl us i eve d i s t r i b ut i e k i ezen de fab r i ka nten voo r een excl us i ef dea l e r n et we r k, waa r b i j e l ke dea l e r een bepaa l d g eb i ed bes t r i j k t. Ze k u n n en een dea l e r n i et ve r b i eden o m a uto s aa n a nde re pa r t i j en, da n co l l eg a - dea l e r s en de e i ndg eb r u i ke r s, doo r te ve r ko pen. B i j de keuze voo r se l ect i eve d i s t r i b ut i e m oeten dea l e r s aa n bepaa l de k wa l ite itc r ite r i a vo l doen m aa r n i et aa n een bepaa l d af zetg eb i ed g ebo nden z i j n. D eze c r ite r i a m og en n i et co ncu r rent i eve r va l send z i j n. B i j se l ect i eve d i s t r i b ut i e ho uden fab r i ka nten g r i p o p h et aa nta l co nt ractpa r tn e r s, m aa r n i et o p h et aa nta l en de l ocat i e va n de o ut l et s d i e een dea l e r ex p l o itee r t. F ab r i ka nten h eb ben m a s saa l voo r de se l ect i eve d i s t r i b ut i e g ekozen, waa rdoo r ze a l l een m aa r l eve ren aa n pa r t i j en d i e aa n bepaa l de k wa l ite it sc r ite r i a vo l doen. O p deze w i j ze wo rdt h et m e r k i m a g o g eg a ra ndee rd, aa n g ez i en de fab r i ka nt de dea l e r s se l ectee r t o p k wa l itat i eve c r ite r i a. O o k k u n n en de fab r i ka nten ze l f bepa l en i n hoeve r re ze n i eu we a uto s l eve ren aa n b i j voo r bee l d i nte r n etdea l e r s en (a uto)s u pe r m a r ken, aa n g ez i en de dea l e r g een a uto s m a g l eve ren aa n a nde re pa r t i j en da n co l l eg a - dea l e r s en e i n d g eb r u i ke r s. E U -ve ro rden i n g /0 2 bevat o nde r a nde re de vo l g ende za ken: Mu lt i b ra nd i ng: Ve rde r zo rgt de E U -ve ro rden i n g e r voo r dat dea l e r s m ee rde re m e r ken i n één s how roo m m og en ve r ko pen en a utofab r i ka nten k u n n en de dea l e r s n i et l a n g e r ve r p l i chten o m voo r de ve r sch i l l ende m e r ken a pa r t ve r koo p pe r so n ee l aa n te n em en en een a pa r t m a n a g em ent aa n te s te l l en. D it i n teg en s te l l i n g tot E U -ve ro rden i n g 1475/95, waa r b i j h et ve r ko pen va n ve r sch i l l ende m e r ken a l l een wa s toeg es taa n i n ve r sch i l l ende s how roo m s en m et a pa r te m a n a g em ent tea m s. Autofab r i ka nten m og en a l l een nog e i sen dat h u n m e r k een aa n g ewezen g edee lte k r i j gt va n de s h ow roo m. We l i s h et m og e l i j k dat de dea l e r en de i m po r teu r ove reen ko m en dat de dea l e r m e r kg ebo n den ve r koo p pe r so n ee l ho udt, m it s de i m po r teu r a l l e daa r m ee ve r bo nden kos ten voo r h aa r reken i n g n eemt. Ve r va l l ocat i ecl au su l e: Va n af 1 o k tobe r i s de l ocat i ecl a usu l e ve r va l l en en i s e r een e i nde g eko m en aa n de ra yo n besch e r m i n g va n de dea l e r s. Va n af deze dat u m m a g een dea l e r teven s ves t i g i n g en o pen en i n g eb i eden i n E u ro pa waa r a nde re dea l e r s tot voo r ko r t een excl us i ef rayo n h adden, wat tot g evo l g h ad dat a nde re dea l e r bed r i j ven d i e h et ze l fde m e r k voe rden z i ch i n h et bet ref fende rayo n n i et m ochten ves t i g en..ego

7 Automotive 1: Het zelfstandig autobedrijf bestaat uit de merkdealers en merkonafhankelijk autobedrijven (universelen); 2: Prestatiemanagement is het systematisch (met gebruik van KSF en en KPI s) vertalen van strategie naar de bedrijfsprocessen, gevolgd door het monitoren en evalueren van deze processen door middel van rapportages van meetbare prestatie-indicatoren om uiteindelijk actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie; 3: Een DMS is een systeem waarmee een zelfstandig autobedrijf haar operationele processen ondersteunt en aanstuurt. van één merkonafhankelijk DMS, dat een groot deel van Rol EDP Audit de operationele processen ondersteunt (voor alle diensten Ter ondersteuning van het streven naar prestatiemanagement die worden geleverd). Dit zorgt ervoor dat de benodigde binnen de automotive heeft de servicelijn EDP Audit managementinformatie niet meer uit de gefragmenteerde een bijdrage geleverd aan het inventariseren welke DMS en moet worden gehaald, zoals momenteel nog vaak het informatiesystemen (voornamelijk gericht op de DMS en) er geval is. momenteel op de markt beschikbaar zijn en in welke mate deze kunnen voldoen aan de geïdentificeerde vraag naar Uit een recent stageonderzoek is gebleken dat management stuurinformatie in het toekomstige bedrijfsmodel binnen de in beperkte mate gebruik maakt van de operationele sector. stuurinformatie die in de huidige systemen beschikbaar is. Sturing vindt vooralsnog grotendeels plaats op financiële EDP Auditors kunnen vervolgens, veelal samen met de gronden. Veel autobedrijven streven ernaar op termijn bedrijfsadviseurs uit bovengenoemde sectorgroep, worden één geïntegreerd DMS te gebruiken. De behoefte aan ingeschakeld bij het selecteren en implementeren van het geconsolideerde managementinformatie en beheersmatige juiste, prestatiemanagement ondersteunende, systeem. voordelen liggen hieraan ten grondslag. Deze trend is reeds In samenspraak met de zichtbaar, aangezien er momenteel in de sector veel DMS en cliënt wordt worden uitgerold. Het is echter gebleken dat het nog niet geïnventariseerd mogelijk is om alle processen en merken met één DMS te aan welke ondersteunen. Veel autobedrijven verwachten ook niet dat functionele op korte termijn één DMS uiteindelijk alle operationele en eisen een DMS financiële processen goed kan ondersteunen. De oorzaak moet voldoen en op is vooralsnog vaak dat de huidige leveranciers/importeurs welke KPI s het systeem afdwingen dat systemen worden gebruikt die de interfaces stuurinformatie moet kunnen met de importeur ondersteunen. Het feit dat er nog bieden. Helaas zal het nog enige geen DMS is ontwikkeld dat alle diensten in het moderne tijd vergen alvorens het autobedrijf autobedrijf kan ondersteunen, heeft een andere oorzaak. alle benodigde stuurinformatie uit Vaak is de uitbreiding van diensten in de autobedrijven één DMS kan genereren. Tot dat moment ondersteunt dermate snel gegaan, dat de leveranciers de ondersteuning Ernst & Young EDP Audit het zelfstandig autobedrijf met van deze diensten nog niet in de DMS en hebben (kunnen) het optimaliseren van de informatievoorziening uit de verwerken. Ook in de markt van DMS en is een duidelijke beschikbare systemen. consolidatie waar te nemen. Veel leveranciers zijn failliet of reeds overgenomen door grotere partijen. Het afnemende aantal autobedrijven heeft zijn weerslag op de DMSleveranciers. De strijd om de verschillende dealerholdings is dan ook nog in volle gang. De leveranciers zijn echter genoodzaakt hun toekomstige producten af te stemmen op de informatievraag in het nieuwe autobedrijf. O v e r d e A u t e u r s Jeffrey Mar tens is werk zaam als Senior Manager EDP Audit bij Ernst & Young en betrokken bij de sectorgroep automotive. Milan van Helden oud.ego redactielid - is als stagiair vanuit Ernst & Young EDP Audit betrokken bij de sectorgroep automotive. Voor zijn afstudeerstage onder zoekt hij het gebruik van prestatiemanagement binnen zelfstandige autobedrijven en op welke wijze de informatiesystemen dit kunnen ondersteunen. Beide auteurs hebben dit artikel op persoonlijke titel geschreven. Is je interesse gewekt door dit ar tikel, dan kun je voor meer informatie terecht bij Ellen van Heer waarden. (ellen.van. heer 7

8 8.ego ADVERTENTIE ERNST & YOUNG

9 D o o r : G u i d o v a n W i l l i g e n b u r g IT & Managing Organizational Change I mplement i n g I T i n o r g a n i z at i o n s i s o f t e n s y n o ny m ou s t o m a n a g ement o f c h a n g e s i n a n o r g a n i z at i o n, b e it f o r a lt e r i n g t he work c u lt u r e o r g a i n i n g c omp e t it i v e adva nt a g e s 1. It i s h owe v e r n o t i nt r o duc e d w it h out a d e g r e e o f p a i n. S e v e r a l s t ud ie s o f t he p a s t d e c ade g i v e e x a mple s o f l a r g e s c a le I T i mplement at i o n pr o j e c t s t h at c ou ld n o t ident i f y a ny p o s it i v e e f fe c t s f o r t hei r bu s i ne s s e s a nd wh i c h i n s e v e r a l c a s e s e v e n me a nt a t o t a l f a i lu r e o f t he pl a n ne d c h a n g e i nt e r v e nt i o n s. Strangely enough, world leading software companies like Oracle and SAP tell us a different story. They provide us with great showcases that hold a promise for huge business potential of their software products. On the other hand, many IT writers suggest that the failure rates of IT implementations will decline because of system advancements, maturing project management and improved by information technology, is an attempt to control it. By assuming that the reality out there can be captured and be put in whatever kind of programme presupposes knowledge of the field on which it is to operate. It rather means that modern society relies increasingly on knowledge that is essentially theoretical. It offers a methodological promise for managing complex and large-scale systems. benefits realisation models. Despite these improvements the empirical research data show that large-scale technology driven organizational changes are still failure-prone. The use of accepted methodologies for IT development has not guaranteed the successful implementation of information systems and it can thus be said that there are still Despite the many failures of IT projects and their enormous financial losses, many IT implementation projects are still being managed according to the modernistic approach. A way to eliminate the problems that occur with the modernistic approach is to apply the thoughts of postmodernism. considerable weaknesses in the prevailing IT implementation methodologies. Two conceptual positions Change comes from at least five sources (environment, performance, characteristics of top managers, structure, and strategy) and there are significant differences in how it is perceived (incremental, punctuated or continues; According to postmodernism there is not a world out there waiting for us to reflect. It also perceives organization less as the expression of planned thought and calculative action, but more as a defensive reaction to change which constantly threatens organized life and believes it is necessary to analyse organizations from the outside, as it were, and not from what is already organized. planned and realised from the top down or emergent). These differences originate from two opposing conceptual positions of organizational analysis. These two opposing conceptual positions are modernism and postmodernism. People always depart in their perception from one of these two positions and it is probably not hard to understand that it also determines, or at least influences, how organization and change is perceived by them. According to postmodernism, there is a co-dependent, or rather self-referential, relation between a program and the technology. The logic of self reference dictates however that terms necessarily contain their own opposite, which means that for every programme there is a un-programme. This comes down to the logic that developing programmes and technologies (software, applications, business process models, procedures, etc) caters in advance there own Modernism advocates that there is a reality out there and that we can discover it. Therefore, all kinds of theories, models and instruments are developed to facilitate the discovery process, but also to control what it has discovered. The development of knowledge technologies, supported failure and is thus, in the end, a needless attempt to reduce complexity and to accomplish control and planned organizational change. In other philosophic terms the logic of post modernism comes down to evanescence; the status quo vanishes away and turns into a state to which the programs.ego 9

EIKEL 1.0? WEB 3.0! SECOND LIFE IN CONTROL INTERVIEW MET WOLTER SMIT 25 JAAR INFORMATIEMANAGEMENT EXTRA KATERN: INTERNATIONAL STUDY TRIP

EIKEL 1.0? WEB 3.0! SECOND LIFE IN CONTROL INTERVIEW MET WOLTER SMIT 25 JAAR INFORMATIEMANAGEMENT EXTRA KATERN: INTERNATIONAL STUDY TRIP Magazine voor Informatiemanagement EIKEL 1.0? WEB 3.0! SECOND LIFE IN CONTROL INTERVIEW MET WOLTER SMIT 25 JAAR INFORMATIEMANAGEMENT EXTRA KATERN: INTERNATIONAL STUDY TRIP Jaargang 7 - Editie 1 - November

Nadere informatie

Interview met Jan Kees de Jager. Kennismanagement bij de aid Downloaden is legaal telecom in het mkb extra katern: verslag lustrum symposium

Interview met Jan Kees de Jager. Kennismanagement bij de aid Downloaden is legaal telecom in het mkb extra katern: verslag lustrum symposium M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t Interview met Jan Kees de Jager Kennismanagement bij de aid Downloaden is legaal telecom in het mkb extra katern: verslag lustrum symposium

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog

viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t Adoptie van High-tech innovatie viewpoint: cloud computing woningcorporatie 2.0 het nieuwe werken nieuw katern:.ego weblog J a a r g a n

Nadere informatie

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening Magazine voor Informatiemanagement Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening J a a r g a n g 1 2 - E d i t i e 2 Juni

Nadere informatie

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: aangegeven wat onder falen en slagen van ICT-projecten verstaan kan worden en veel voorkomende oorzaken hiervan noemen;

Nadere informatie

SPIder Koerier. December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl S d P e I r SPIder Koerier December 2006 Nummer 5 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Voor u ligt de 5 e en tevens laatste SPIder Koerier van 2006. Het was een bewogen jaar op alle fronten: in het

Nadere informatie

VIER EXPERTS OVER SOCIALE MEDIA CLOUD COMPUTING EN IT AUDITING IM IN DE CONCERTINDUSTRIE VIRTUEEL DOSSIER SYMPOSIUMKATERN

VIER EXPERTS OVER SOCIALE MEDIA CLOUD COMPUTING EN IT AUDITING IM IN DE CONCERTINDUSTRIE VIRTUEEL DOSSIER SYMPOSIUMKATERN Magazine voor Informatiemanagement VIER EXPERTS OVER SOCIALE MEDIA CLOUD COMPUTING EN IT AUDITING IM IN DE CONCERTINDUSTRIE VIRTUEEL DOSSIER SYMPOSIUMKATERN Jaargang 10 - Editie 1 - December 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Magazine voor Informatiemanagement INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Jaargang 10 - Editie 2 -

Nadere informatie

Adviesrapport. Smart homes

Adviesrapport. Smart homes Adviesrapport Smart homes Diederick Hoogland Nick van der Deijl Djani Sadloe Prabdeep Singh RedouanOulad El Hadj Fayaaz Ramdjan Thomas de Zeeuw Angelo Ravenberg Victor van Els Opdrachtgever De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Misfits in ERP-implementaties Webapplicaties bij de Rijksoverheid Structuring emergency care: Who cares? Social media in het onderwijs

Misfits in ERP-implementaties Webapplicaties bij de Rijksoverheid Structuring emergency care: Who cares? Social media in het onderwijs Magazine voor Informatiemanagement Misfits in ERP-implementaties Webapplicaties bij de Rijksoverheid Structuring emergency care: Who cares? Social media in het onderwijs Jaargang 12 - Editie 1 Januari

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Masterscriptie Communicatie van IT Governance

Masterscriptie Communicatie van IT Governance Masterscriptie Communicatie van IT Governance Een taxonomie van bedrijven op basis van hun jaarverslagen Mark Tissink - s0718467 - IK128 Masterscriptie Openbare versie Communicatie van IT Governance Een

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 50, december 2008 In dit nummer: 1. Een nieuwe fase 2. Als je gaat trouwen dan denk je niet aan scheiden 3. Marcel

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs Risicomanagement langs de meetlat Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs II Roelofs Beheer BV Postadres Bezoekadres Postbus 12, 7683 ZG Den Ham Dorpsstraat

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

Schiphol wint. Jaime van Gorp, Schiphol over 70 miljoen stuks bagage. Post NL vernieuwt in snelgroeiende markt

Schiphol wint. Jaime van Gorp, Schiphol over 70 miljoen stuks bagage. Post NL vernieuwt in snelgroeiende markt september/oktober 2011 jaargang 4 26/27 IT & Business Jaime van Gorp, Schiphol over 70 miljoen stuks bagage Post NL vernieuwt in snelgroeiende markt Onderzoek competenties in de ITorganisatie Schiphol

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie