Blowen aan de Eems? Flatus, God van de vuile winden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blowen aan de Eems? Flatus, God van de vuile winden"

Transcriptie

1 Blowen aan de Eems? Flatus, God van de vuile winden Zienswijze van de Stichting Windhoek op de Nota Hoe waait de wind? Oktober 2006

2 Inleiding Windenergie is niet meer vanzelfsprekend in Nederland. Windmolens vernielen de ruimte en openheid van het landschap met dramatische gevolgen voor de leefbaarheid en recreatieve aantrekkelijkheid. Wij constateren dat de publieke verontwaardiging over deze aanslag op het typische Nederlandse landschap van dorpen en weilanden, algemeen is. Het maatschappelijke draagvlak voor windenergie, vooral op land, brokkelt zienderogen af omdat windenergie te verwaarlozen is als alternatief voor fossiele brandstof en dus ook geen merkbare vermindering van de CO 2 -uitstoot betekent. Integendeel, de vele euro s die naar dure windenergie gaan worden niet besteed aan maatregelen die de problemen op een zinnige manier te lijf gaan. Zo werkt windenergie een effectieve aanpak zelfs tegen. Standpunt van de Stichting Windhoek inzake windmolendiscussie binnen de gemeente Delfzijl. Ter verduidelijking is de indeling aangehouden van de discussienota dd. aug 2006 Hoe waait de wind? Op/aanmerking per pagina: Pagina 2 Aanleiding/doel Duurzame energie In deze alinea wordt gesteld dat windenergie een belangrijke bijdrage kan leveren. De feiten zijn als volgt en ieder kan ze controleren. Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen merkbare reductie van de CO2 uitstoot. In 2001 hebben o.a. de regering en de provincies afgesproken zich voor windenergie in te spannen (BLOW). Men zou pogen 1500 MW te halen (in 2010). Deze 1500 MW zijn praktisch gerealiseerd, waarmee ruimschoots aan de afspraak is voldaan. Deze 1500 MW zal maximaal 3 (bruto) van het totale, voornamelijk fossiele energieverbruik produceren, goed voor 1 dag energie per jaar en evenveel als ons energieverbruik in ruim een maand toeneemt. Momenteel leveren windmolens ongeveer 1½ van ons energieverbruik. Vaak meldt de publieke voorlichting het aandeel in het elektriciteitsverbruik, al dan niet beperkt tot het huishoudelijke verbruik. Deze vergelijking levert veel grotere getallen op, %, even eerlijk als onze 1½ - 3. Maar die getallen zeggen niets over het nut van windenergie voor de oplossing van de energie- en CO 2 problemen, windenergie op land zal nooit voor meer dan enkele promillen aan de oplossing kunnen bijdragen en is geen alternatief voor olie, kolen of gas. Gezaghebbende recente rapporten over de energiepolitiek (Zie onderaan) komen tot de conclusie dat we ons voor de toekomst moeten richten op besparing en innovatie, en zien niets meer in windenergie, zeker niet op land. De grote partijen in Den Haag onderschrijven deze gedachte. Het recente intrekken van de MEP-subsidie, door de Tweede Kamer bevestigd, is in dit verband niet mis te verstaan. En dit zijn die rapporten. - Klimaatstrategie - tussen ambitie en realisme, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2006, - Meer met Energie, Task Force Energietransitie, 8 mei 2006, - Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen. VROM-raad en Algemene Energieraad, 2004, www. algemene-energieraad.nl. Pagina 3 Beleidskaders - Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie. Hierin zijn alleen een aantal potentiële gebieden aangegeven, geen aangewezen of verplichte gebieden, een van deze gebieden is in gebruik als windpark DZ Zuid

3 BLOW In BLOW wordt gesteld dat er landelijk 1500 MW windenergie op land zou moeten worden gerealiseerd. Deze 1500 MW zijn ruimschoots gerealiseerd en onze provincie gaat in dit kader bijna 230 MW boven de zelf gestelde norm van 165 MW uit door het huidige geplaatste vermogen en het nog te realiseren park in de Eemshaven. Voor dit park is de bouwvergunning verstrekt. Door de provincie wordt voor Delfzijl nog eens plaatsing van 185 MW voorzien. Dit zou betekenen dat er in totaal bijna 600 MW aan geplaatst vermogen in Groningen zou staan, bijna de helft dus van de landelijke doelstelling van 1500 MW. Dit is een zeer onevenredige verdeling en zal dus een te zware aanslag op het landschap in onze omgeving opleveren. Kregen we van alle andere zaken ook maar zoveel toebedeeld vanuit de provincie of vanuit Den Haag!!! Naast BLOW bestaat er ook BLANS, een convenant tussen provincies en Rijk, dat klimaatbeleid in de provincies beoogt. De gemeente kan heel wat doen, bijvoorbeeld: - energiebesparing aan gemeentehuis en aanverwante gebouwen(zie project van dhr. Deinum uit Delfzijl, het waterzijdig inregelen van verwarmingssystemen met besparingen tot 50%) - mobiliteitsbeleid van de gemeente en besparingen op het eigen wagenpark - beheersmaatregelen van de gronden in de gemeente, bijvoorbeeld door waterpeilverlaging tegen gaan van methaanemissies (methaan is een sterker broeikasgas dan CO 2 ) - bevordering van biogas met biomateriaal van natuur- en landbouwgronden - afvalverwerking van het afval in de gemeente - strengere nieuwbouweisen wat betreft energieverbruik; in navolging van de CO 2 -neutrale kas de energieneutrale woning - bevordering van micro wkk in de gemeente Pagina 4 Ontwikkelingsschets Oosterhorn Hierin wordt duurzaamheid een op een vertaald naar windenergie!!! Van belang is dat direct aansluitend op het Oosterhorngebied de buitendorpen beginnen. Hier dient een geleidelijke overgang te worden aangebracht van grootschalige industrie naar het leef- en woongebied van velen. Hier begint het door de gemeente veel geprezen landelijk gebied waar we nog rustig kunnen wonen, recreëren. Het kan en mag niet zo zijn dat voor een onbeduidende bijdrage aan duurzame energie via windenergie het algemeen belang van de milieubescherming, het behoud van natuur en landschap én een aantrekkelijk recreatieen leefmilieu, opzij wordt geschoven. Pagina 5 Projecten Delfzijl Windpark zuid Het is de opstellers kennelijk ontgaan dat windpark DZ Zuid al een poosje operationeel is en bestaat uit 32 turbines van 2 tot 2.3 MW. Windpark Noord Dit betreft, hoe ongelofelijk het ook klinkt, een windpark buitendijks in de Waddenzee. In de praktijk betekent dit een zeewaartse uitbreiding van industrieterrein (windenergie is een industriële invulling van het gebied). Volgens ons is het nagenoeg onmogelijk om dit juridisch houdbaar te krijgen in relatie met geldende wetgeving. (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, PKB Waddenzee) Pagina 6 Windpark Midden M.b.t. tot dit park kunnen we kort zijn, niet acceptabel. 32 turbines bovenop de dorpen Borgsweer,

4 Termunterzijl. Een kopie van windpark Zuid maar dan op kortere afstand van de bewoning. Hiertegen zal tot op het hoogste, juridische niveau gestreden worden. Pagina 7 Richtingbepaling Een aantal aspecten wordt in de Nota wel heel erg positief ingeschat. Diversiteit argumentatie. Hier wordt aangegeven dat bij het aspect visuele hinder persoonlijke belevingswaarde een sterke rol speelt, dus subjectief is. Echter, emotionele argumenten zijn ook argumenten. Je kunt ze niet terzijde schuiven alleen omdat ze emotioneel van aard zijn. Voor visuele hinder geldt hetzelfde, die bestaat, ook al is die van persoon tot persoon verschillend. Op dit moment zijn er echter ongeveer 8 uitspraken op het gebied van WOZ korting i.v.m. windturbines. Bij alle zaken was geluid en zichthinder voor de rechter doorslaggevend. Na 8 uitspraken kunnen we dus niet meer spreken over subjectief, het is meetbaar gemaakt. Het is duidelijk dat windturbines ook door de rechter als lelijk en hinderlijk worden beschouwd en dit is dus niet alleen bij een enkele bewoner van Termunterzijl het geval zoals de opsteller verderop stelt onder Financiële aspecten voor de gemeente. Wat te denken van de nieuwe wijk Kwelderland, Borgsweer en Termunterzijl? Vanuit de haven en Kwelderland zal het er ongeveer zo uit gaan zien: Inmiddels is algemeen het besef ontstaan dat het landschap bescherming verdient. De volgende algemene ontwikkelingen deden zich voor: - in de pers met name de NRC zijn nogal wat artikelen verschenen over de bedreiging en aantasting van natuur en landschap. Onder de trefwoordennatuur, landschap en cultureel erfgoed zijn relevante artikelen te vinden. Een aardig artikel van landschapsarchitect Adriaan Geuze heb ik bijgevoegd. Zie vooral het stuk over behoud de open ruimte. Een veel fundamenteler artikel over de ruimte is van Daan Remmerts de Vries in de NRC van 28 en 29 augustus 2004, getiteld: Er waait een nieuwe waan door ons land: de windmolenwaan (zie de bijlage). Het artikel is belangwekkend omdat de mentale waarde van open ruimte goed in beeld wordt gebracht. - Natuur & Milieu en Milieudefensie (voert actie!) keren zich nu tegen de aantasting van het landschap al vermijden ze nog steeds héél schijnheilig het verband met windturbines. - Er is tegenwoordig naast de Rijksbouwmeester ook een Rijkslandschapsarchitect, Dick Sijmons. Deze maand zou hij advies aan de regering of de minister van VROM uitbrengen over windmolens op land. - Met Milieu en Natuurplanbureau (MNP) heeft zich voor het eerst echt met het landschap bezig gehouden, het bracht een rapport uit waarin de visuele verstoring van het landschap in 2005 in kaart is

5 gebracht.. Zie het persbericht van 16 september 2004 over Bestuurlijke versnippering bedreigt natuur en landschap en van september 2006 over de Natuurbalans 2006, natuur en landschap in Nederland steeds eenvormiger. Zie ook bij Natuur en Milieu waar gereageerd wordt op het rapport. In o.a. NRC Next van dinsdag 26 september wordt ruim aandacht aan besteed aan het onderwerp in het artikel Vaak gehoord op feestjes: dit land wordt lelijk. MNP-directeur Klaas van Egmond noemt als verstoring o.a. windmolens! Politieke keuze De subsidiering is nu wel duidelijk, minister Wijn heeft per 18 augustus de MEP subsidie stopgezet omdat het maatschappelijk niet langer verantwoord was. Heeft niets te maken met voor of tegenstander. De kamer was het met hem eens en heeft alleen voor kleinschalige Biogasprojecten een overgangsregeling getroffen. Over rendementen kunnen we ook kort zijn. Dit heeft ook niets met voor of tegenstander te maken maar puur met Natuurkunde Les 1. Milieuaspecten/MER Een MER m.b.t. windturbines is feitelijk een wassen neus. We hebben dit gezien bij Windpark DZ Zuid en ook elders bij grootschalige projecten. Een MER wordt door de initiatiefnemer bepaald a.d.h.v. eigendomsrechten en een zo kort mogelijk leidingtraject naar het dichtstbijzijnde inkoppelpunt (trafostation) op het hoogspanningsnet. De rest wordt, door de initiatiefnemers ingehuurde bureau s, naar het plan toegeschreven. Zienswijzen van burgers worden afgedaan als emotioneel, subjectief, niet meetbaar en vormen dus geen belemmering. Bij de fotoanimaties van het windpark Delfzijl zuid waren de turbines vanaf het midden van de Eems nauwelijks te zien, de praktijk spreekt voor zich. Om een indruk te krijgen van deze manipulatie kunnen de foto s nog wel uit het archief van de gemeente worden gehaald om te vergelijken met de huidige werkelijke situatie. Ook de inpassing in het landschap zoals beschreven in het MER DZ Zuid kan hierbij dienen als voorbeeld. Rechte lijnen, parallel aan landschapselementen (wegen en sloten) maken het park minder zichtbaar!!!! Wederom een aanwijzing om vooral geen kosten te maken door de gemeente en dus voorlopig geen medewerking toe te zeggen. Met name de vele rechtszaken (kosten)die zullen volgen komen allemaal op het bordje van de gemeente en zijn door de opsteller niet genoemd. De juridische kant van de zaak wordt door een zware delegatie van de kant van de initiatiefnemers behandeld en tegenstand of zienswijzen door omwonenden worden op deze wijze van tafel geveegd. De initiatiefnemers zijn namelijk financieel in staat om deze procedures wel erg lang vol te houden en anders wordt er wel naar andere middelen (intimidatie, uitkopen, omkopen) gezocht om bezwaren uit de wereld te helpen. Als voorbeelden mogen dienen: Windhoek contra Delfzijl zuid, 2003, Steenwijkerland contra De Wolff Nederland, 2006 Geluid Windenergie veroorzaakt geluidsoverlast. Recent wetenschappelijk onderzoek (Dr. Van den Berg, Universiteit Groningen) heeft aangetoond dat windturbines veel meer geluid produceren en veel verder worden gehoord dan men tot dusver dacht, bij stil weer tot op vele kilometers afstand. Maar de wet- en regelgeving is nog op de oude, achterhaalde ideeën gebaseerd. De overheid is van mening dat de natuurwetten die deze effecten veroorzaken alleen in de omgeving van Bellingwolde gelden maar elders in Nederland niet. Op een industrieterrein mogen windturbines na wetswijziging, wel lawaai maken. Geluid is vanachter een Haags bureau gemakkelijk weg te werken; de waarneming ervan door omwonenden echter niet! V.w.b. geluid is het van groot belang om eens met de bewoners langs windpark zuid te gaan praten, volgens de MER is er namelijk geen probleem maar de omwonenden ervaren dit nu elke dag geheel anders. Er is wel degelijk sprake van geluidshinder. Windpark Noord komt nog dichter bij de woonkernen dan windpark zuid en de overlast zal dus erger zijn en een aanzienlijk grotere groep betreffen.

6 Pagina 8 Externe veiligheid De vele woorden in de Nota kunnen niet verhullen dat beide geplande parken in en direct naast een van de grootste chemische industrieparken van ons land gesitueerd worden(zie recente Risicokaart Groningen Denk vooruit ) met vele BRZO-plichtige instellingen, zodat in ieder geval de gevaarsperceptie van omwonenden sterk verhoogd wordt. De ongetwijfeld geruststellende risicoberekeningen zullen nooit uitsluiten dat er eens een megaramp veroorzaakt wordt door domino-effecten van windturbinefalen. Ook de Nederlandse dijken moeten volgens onze Kroonprins voor 1.5 miljard verhoogd worden omdat er een theoretische kans is dat de komende jaar er zich een overstromingsramp zal voltrekken! Tevens is nog steeds niet duidelijk wie er verantwoordelijk is en dus schadeplichtig voor de gevolgschade ingeval er zich zo n megaramp zal voltrekken. Energieopbrengst Om een duidelijk beeld te krijgen van de opbrengsten dient het rekengetal huishoudens te worden geschrapt en de opbrengst eerst t.o.v. het geïnstalleerde vermogen te worden berekend (is ongeveer 18 % volgens de praktijk) en deze uitkomst mag dan worden uitgedrukt in het verbruik t.o.v. een huishouden. Hierbij is dan nog van het grootste belang dat wordt vermeld dat de opbrengsten ook nog eens zeer instabiel zijn. Planschade Door vrijwaring(mits goed geformuleerd en vastgelegd op voorhand) n.v.t. Wel is er zeer recent een uitspraak gedaan over planschade t.a.v. een windturbine, de uit te keren schade was ,- Pagina 9 Financiële aspecten voor de gemeente. Om te beginnen is dit een korte termijn visie, de turbines zullen maximaal 15 jaar operationeel zijn. De bouwleges zijn eenmalig. Inzake WOZ: Over de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden inzake WOZ bezwaren van een inwoner in Termunterzijl bestaat geen onduidelijkheid. Bij plaatsing van park Noord en Midden zal een stroom van WOZ bezwaren loskomen en het zal de gemeente enorm veel geld en moeite kosten om al deze bezwaren met voldoende en onderbouwde argumenten te weerstaan. Center/Novem stelt dat plaatsing niet hoeft te betekenen dat de WOZ daalt, maar er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat kopers van nieuwe dure woningen in Kwelderland met uitzicht op de Eems, gefrustreerd door verdere horizonvervuiling, massaal protest zullen aantekenen. Aanwijzingsbevoegdheid Volgens ons n.v.t. mocht het echter wel zo zijn, wie draait er dan voor de kosten op, de provincie? Pagina 10 Groningen Seaports Als we geen windturbines plaatsen heeft Groningen Seaports een probleem volgens de Nota, hoezo emotie. Groningen Seaports is een bedrijf dat industrieterreinen moet verkopen aan bedrijven en zodoende zorg moet dragen voor werkgelegenheid. Groningen Seaports heeft ruim 40 jaar de tijd gehad om de beoogde bedrijventerreinen te verkopen en heeft dus blijkbaar ruim 40 jaar geen problemen ondervonden door het braak laten liggen van de terreinen. Onze grootouders zijn 40 jaar geleden weggesaneerd uit Oterdum en Heveskes t.b.v. industrievestiging en werkgelegenheid. Nu moeten we met lede ogen aanzien dat dit allemaal voor niets is geweest, 40 jaar niet van belang en nu opeens van groot belang om bepaalde investeringen door te laten gaan? Niet te rijmen met elkaar is het gestelde dat Groningen Seaports bij plaatsing de gegenereerde opbrengsten gaat investeren in infrastructurele projecten ter uitbreiding van industriële activiteiten met het gigantische ruimte beslag door de mega-turbines. VNO/NCW Noord stelde in het rapport Windenergie is geen industrieel product

7 Temeer is het zeer de vraag of opwekking van windenergie wel als een industrieel proces gekarakteriseerd kan worden en dus goed gecombineerd kan worden met de andere functies op een industrieterrein. Er is een behoorlijk ruimtebeslag mee gemoeid, niet in de laatste plaats vanwege de veiligheidszones rond turbines die in acht genomen moeten worden. Dit impliceert dat door plaatsing van windturbines op industrieterreinen de hierdoor ingenomen ruimte niet meer voor uitbreiding van bestaande bedrijvigheid danwel nieuwsvestiging benut kan worden. Teruglevering Energie aan het bedrijfsleven Windstroom is ongeveer 4 x zo duur als grijze stroom, het rendement is slecht en instabiel. De vraag is hoe de constructie er dan wel uit gaat zien, Groningen Seaports gaat in de gunningsprocedure stellen dat een initiatiefnemer een bepaald percentage energie voor een zo laag mogelijke prijs moet aangebieden aan de industrie. Windturbines leveren hoogspanning en dit moet aan het net worden geleverd, aan Essent dus in ons geval. Hoe wil een initiatiefnemer nu aan Essent uitleggen dat ze een bepaald percentage van de geleverde energie vanuit het net gereduceerd moeten leveren en aan wie en wanneer? Een onmogelijke constructie. Hoe gaat dit dan bij een windstille periode als afgelopen zomer? Essent heeft helemaal geen boodschap aan een initiatiefnemer. Oftewel, een initiatiefnemer kan helemaal geen energie leveren aan de industrie. Even als voorbeeld: Stel dat alle windenergieplannen in Delfzijl doorgaan, 85 MW geïnstalleerd vermogen. In de praktijk blijkt 18% rendement van dit vermogen reëel, 15 MW dus. 25 % van dit geheel is dan 3,7 MW. Welke grootverbruiker moet hier iets mee doen? Aldel?, Kollo? Akzo? De Nota suggereert een steun in de rug voor de energie-intensieve bedrijven, wat simpel rekenwerk leert dat dit grote onzin is. Petitie Windhoek Als stichting hebben wij met minimale middelen een aanzet gegeven tot een soort van volksraadpleging. Natuurlijk hadden wij ook graag de mening van de gehele bevolking duidelijk willen hebben maar daarvoor ontbreken ons doodgewoon de middelen. De uitkomst van deze door ons gehouden enquête zal ongetwijfeld (als weggemoffelde bijzin) in de MER verschijnen en weggepoetst worden als zijnde subjectief, emotioneel, slecht onderbouwd en niet relevant. Waarom wordt er in dit kader geen algeheel referendum binnen de gemeente gehouden? De kloof tussen politiek en burger moet worden gedicht en het vertrouwen moet terug, wellicht een perfect moment. Een aantal voorbeelden van gemeenten waar referenda in dit kader zijn uitgevoerd geven aan dat ruim 60% van de omwonenden tegen grootschalige windenergie is. Pagina 11 Werkgelegenheid Het hebben van positieve effecten voor de werkgelegenheid wordt vaak als argument gehanteerd in de discussie. Sinds het plaatsen van het park Delfzijl zuid weten we dat dit voor de Nederlandse werkgelegenheid zero, nul, niks, naks, nada is. In Duitsland geproduceerde windturbines worden door Duitse werknemers en bewaakt door Duitse veiligheidsbeambten geplaatst en onderhouden. Alles wordt door de fabrikant(buitenland) uitgevoerd i.v.m. het specialistische karakter van het werk. Wel echter zal een sterk positieve impuls (en dus groot financieel gewin voor de gemeente Delfzijl) uitgaan van alternatieven bij het produceren van CO 2 -vriendelijke energie. Afvalverbranding, Biogas enz. Een aantal van 40 nieuwe arbeidsplaatsen leveren de gemeente Delfzijl evenveel financieel gewin als de slechts tijdelijke WOZ opbrengst van 50 turbines.

8 Afschaffen MEP Behalve dat het een substantieel bestanddeel is van de opbrengst van windturbines is het een voorwaarde om financiering te krijgen, immers het is voor een bank de enige daadwerkelijk in te schatten inkomensbron waarvan voor 10 jaar de hoogte vaststaat. Op 26 september 2006 werd het volgende bericht gepubliceerd: Stop op subsidies groene stroom niet teruggedraaid Gepubliceerd op dinsdag 26 september 2006 DEN HAAG (ANP) - Minister Joop Wijn van Economische Zaken hoeft de stop op subsidies voor het opwekken van groene stroom niet terug te draaien. Een motie van deze strekking haalde het dinsdag niet in de Tweede Kamer. De stemverhouding was 75 stemmen tegen en 65 voor. De opsteller van de Nota heeft dit ten tijde van het opstellen niet kunnen weten maar heeft er wel een richtinggevende mening over gegeven. Kort gezegd houdt dit in dat voor beide initiatieven geen bouwvergunning was afgegeven vóór of op 18 augustus 2006 en er dus geen MEP subsidie zal worden verstrekt. De keuze van minister Wijn heeft te maken met de huidige standpunten in politiek Den Haag t.a.v. windenergie, een groot aantal fracties ziet er terecht geen heil meer in. Binnen politiek Groningen en dus ook Delfzijl is dit blijkbaar nog steeds niet doorgedrongen. Binnen politiek Den Haag is inmiddels een groot aantal mensen overtuigd van de onzin van wind en wil er dus ook in de toekomst geen geld meer aan uitgeven. Conclusie: Allereerst moeten we nog eens duidelijk stellen dat: - de doelstellingen op het gebied van windenergie in Nederland zijn ruimschoots gehaald, er is dus geen sprake van verplichting in het kader van BLOW of Kyoto - er is nergens sprake van aanwijzing door wie dan ook - het draagvlak voor windenergie op land is nauwelijks nog aanwezig, zowel in politiek Den Haag als bij omwonenden - het leveren van goedkope energie aan het industriepark is een leugen. Ons inziens is er voor de gemeente voldoende aanleiding om reeds nu en in dit stadium geen bereidheid uit te spreken om mee te werken aan verdere uitbreiding. De gemeente heeft reeds genoeg gedaan, de inwoners hebben al genoeg horizonvervuiling, de industrie wordt in verdere uitbreiding belemmert en de werkgelegenheid is er niet bij gebaat, het weidse Waddenlandschap wordt nog verder ingeperkt (en daarmee evt. toeristische mogelijkheden van Delfzijl). Gemeente Delfzijl, bezint eer ge met verdere bouw instemt, en laat niet kortstondig financieel gewin prevaleren boven het welbevinden van uw inwoners en industrie: Durf in dit stadium reeds Nee te zeggen! Stichting Windhoek

9

10

Windenergie in Horst aan de Maas

Windenergie in Horst aan de Maas Windenergie in Horst aan de Maas J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen

Nadere informatie

Windenergie in Steenbergen

Windenergie in Steenbergen Windenergie in Steenbergen J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Windenergie in Utrecht

Windenergie in Utrecht Windenergie in Utrecht J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

HOE WAAIT DE WIND? Discussienota t.b.v. richtingbepaling voor windenergieprojecten in Delfzijl Augustus 2006

HOE WAAIT DE WIND? Discussienota t.b.v. richtingbepaling voor windenergieprojecten in Delfzijl Augustus 2006 HOE WAAIT DE WIND? Discussienota t.b.v. richtingbepaling voor windenergieprojecten in Delfzijl Augustus 2006 1.ALGEMEEN Aanleiding/doel In de gemeente Delfzijl is sprake van (mogelijke) realisering van

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Bijlage 10 Geluid en waardevermindering, Dr. F. Jansen, NKPW, september 2008 nationaal kritisch platform windenergie

Bijlage 10 Geluid en waardevermindering, Dr. F. Jansen, NKPW, september 2008 nationaal kritisch platform windenergie nationaal kritisch platform windenergie Aan de Gemeenteraad van Buren. Windenergie in Buren levert een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van de energie- en klimaatproblemen, maar heeft ernstige

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Windenergie in Pijnacker-Nootdorp

Windenergie in Pijnacker-Nootdorp Windenergie in Pijnacker-Nootdorp J. H. Fred Jansen www.nkpw.nl Opbrengst windenergie in Nederland en Pijnacker-Nootdorp Bruto en netto opbrengst Geluidnorm windturbines Hinder door windturbinegeluid Waardedaling

Nadere informatie

Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010

Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010 Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010 Huidig beleid Omgevingsvisie (juni 2010): Zoekgebied in Zuidoost en Oost Drenthe Gemeenten Coevorden, Emmen, Borger- Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Windenergie in Wijk bij Duurstede

Windenergie in Wijk bij Duurstede Windenergie in Wijk bij Duurstede J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Bruto opbrengst windenergie in Nederland en Wijk bij Duurstede Netto opbrengst Geluid windturbines

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

steaten Roo, Marijke de Van: Roo, Marijke de namens Statengriffie provinsje Fryslân Verzonden: dinsdag 05 augustus 2014 10:03 Aan: Visser Onderwerp:

steaten Roo, Marijke de Van: Roo, Marijke de namens Statengriffie provinsje Fryslân Verzonden: dinsdag 05 augustus 2014 10:03 Aan: Visser Onderwerp: Roo, Marijke de Van: Roo, Marijke de namens Statengriffie provinsje Fryslân Verzonden: dinsdag 05 augustus 2014 10:03 Aan: Visser Onderwerp: RE: Initiatieven Fryslan foar de wyn Geachte mevrouw/heer Visser,

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet Aan Provinciale Staten Noord-Holland Commissie RWW t.a.v de commissieleden en betrokkenen voor het inloophalfuur van 30 november 30 november 2015, Dorpsraden H.meer Zuid, Inspreker Hr. R. Hoogendoorn,

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

De betekenis van Windenergie

De betekenis van Windenergie De betekenis van Windenergie Bron: http://members.casema.nl/bakker1624/windenergie.htm De Nederlandse overheid verstrekt door lobby van belanghebbenden veel subsidiegeld aan de bouw van windmolens. Maar

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

Tegen tenzij : de argumenten?

Tegen tenzij : de argumenten? turbines Windmolens in de Haarlemmermeer: voor of tegen? Tegen tenzij : de argumenten? Bijeenkomst Dorpsraad Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Rob Rietveld NLVOW NLVOW presentatie Windmolens in de Haarlemmermeer:

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN!

DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN! COMITÉ HOU FRIESLAND MOOI DE GEMEENTE MOET IN ACTIE KOMEN! Wat is er aan de hand? Na de verkiezingen in 2011 gingen CDA, PvdA en FNP samen de provincie besturen op basis van een Coalitieakkoord. Over windenergie

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Tegenwind Alblasserdam De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Stelling 1) De aan de gemeenteraad gepresenteerde Lokatiestudie is niet correct. De studie geeft een volledig vertekend beeld van de werkelijkheid.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1 Q1 Heeft u in de afgelopen tijd gehoord van de plannen over windmolens in de Eempolder? Toelichting: enkele bewoners van het Amersfoortse Soesterkwartier maken zich al enkele jaren hard om 100 procent

Nadere informatie

Wie wind niet durft, verliest!

Wie wind niet durft, verliest! Wie wind niet durft, verliest! Onderzoek naar de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de gemeente Hellendoorn op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie met en zonder windmolens 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J.J. Rijken (PVV) (d.d. 1 december 2015) Nummer 3103

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J.J. Rijken (PVV) (d.d. 1 december 2015) Nummer 3103 van Gedeputeerde Staten op vragen van J.J. Rijken (PVV) (d.d. 1 december 2015) Nummer 3103 Onderwerp Zuid-Holland in verzet tegen windturbines Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras Enquête Noorderhaaks & Windmolens in Koegras April 2015 Inleiding De Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp organiseert een enquête om inzicht te krijgen hoe u als bewoner van Julianadorp / Koegras staat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 6 februari 2015 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Windenergie in Dordrecht

Windenergie in Dordrecht Windenergie in Dordrecht J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.glow.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen

Nadere informatie

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE 19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE Deze presentatie Aanpak Draagvlak windenergie Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid windenergie

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2014-773 Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr. 2014-013639 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Eric Venema (PVV) over Subsidie fossiele energie De leden van Provinciale

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

steaten Noordstra, lepie

steaten Noordstra, lepie Noordstra, lepie Van: Aan: Onderwerp: Statengriffie provinsje Fryslân Dorpsbelang RE: Standpunt Dorpsbelang Burgwerd inzake windturbineparken in Friesland Geachte mevrouw Mulder U mail zal ter kennis worden

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Windmolens aan de kust

Windmolens aan de kust Windmolens aan de kust Landelijke Kustdagen 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Rijkswaterstaat Lisette Groot Kormelink Projectleider Haalbaarheidsstudie Windenergie

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE. Dr. J. H. Fred Jansen

WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE. Dr. J. H. Fred Jansen WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE Dr. J. H. Fred Jansen Stelling 1: Windenergie levert een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van onze energie-en klimaatproblemen. Stelling 2: Windenergie doet afbreuk

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij

Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie No. 45 A12, De Balij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. windenergie@pzh.nl Betreft: Zienswijze op Startdocument planmer Windenergielocatie

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Klaas Hettinga Mark de Roo Michiel Mosterman Govert Geldof Bindert Kloosterman Catharina Botermans Jo Bosma Jan Bos

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen 7 juni 2007 inhoud energie waarom windenergie voor- en nadelen van windenergie windaanbod vergunningen en regelgeving aspecten van belang: windplan Vlaanderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

"We zetten stappen om Lelystad bekend te laten staan als stad met een duurzaam profiel, kansrijk

We zetten stappen om Lelystad bekend te laten staan als stad met een duurzaam profiel, kansrijk Vergunningen Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad 150011008 Gemeente Lelystad Ingekomen 0 6 MEI 2015 Kopie aan: Betreft : Zienswijze Ontwerp-Welstandsnota 2015 gemeente

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

SOLAR PARK VEENKOLONIËN. Van wind naar zon. Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 1

SOLAR PARK VEENKOLONIËN. Van wind naar zon. Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 1 SOLAR PARK VEENKOLONIËN Van wind naar zon Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 1 DRAAGVLAK Windpark: Representatief onderzoek Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal: Forse meerderheid

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 106 Groningen, 31 januari 2014 Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Hoewel ook het laatste IPCC rapport wat minder stellig is over de menselijke invloed op de klimaatverandering zijn wij ervan overtuigd dat we iets

Hoewel ook het laatste IPCC rapport wat minder stellig is over de menselijke invloed op de klimaatverandering zijn wij ervan overtuigd dat we iets december 2011 1 Hoewel ook het laatste IPCC rapport wat minder stellig is over de menselijke invloed op de klimaatverandering zijn wij ervan overtuigd dat we iets aan de opwarming moeten doen. 2 Wij zijn

Nadere informatie

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen.

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen. INLEIDING De enquête van oktober stond in het teken van Windenergie op Noord-Beveland. Aanleiding was de presentatie die het Windpark Camperwind recentelijk in de Gemeenteraad gaf over hun voornemen om

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Ter Uwer Informatie. steaten. Geachte heer / mevrouw,

Ter Uwer Informatie. steaten. Geachte heer / mevrouw, Roo, Marijke de Van: Roo, Marijke de namens Statengriffie provinsje Fryslân Verzonden: dinsdag 05 augustus 2014 15:43 Aan: Robert Van Leeuwen Onderwerp: RE: Bezwaarschrift tegen windmolenplan langs de

Nadere informatie

Inspreeknotitie Energiebeleving Bbb PMA 8 januari 2015

Inspreeknotitie Energiebeleving Bbb PMA 8 januari 2015 Inspreeknotitie Energiebeleving Bbb PMA 8 januari 2015 Introductie Goedenavond, allereerst hartelijk dank voor de gelegenheid om vanavond in te spreken. Mijn naam is Arien Scholtens en ik spreek hier in

Nadere informatie

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst Transitie naar een CO -neutrale toekomst 2 CO 2 reductie van bron tot gebruiker Steeds méér duurzame energie, maar niet minder CO 2 -uitstoot KLIMAATVERDRAG VAN PARIJS In het verdrag van Parijs werd afgesproken

Nadere informatie

GEBIEDSAVOND WINDMOLENS 22 JANUARI 2014

GEBIEDSAVOND WINDMOLENS 22 JANUARI 2014 GEBIEDSAVOND WINDMOLENS 22 JANUARI 2014 In januari hebben ruim 200 mensen de drie gebiedsavonden over de nieuwe windmolens in Zutphen bezocht. Deze betrokken mensen uitten hun zorgen, vragen en ideeën

Nadere informatie

Windenergie in Winterswijk

Windenergie in Winterswijk Windenergie in Winterswijk J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Zijn windturbines op land nodig? Het doel van duurzame energie is terugdringen van het verbruik van fossiele brandstof

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk

Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk Resultaten Bewonersavonden, enquête Quick Scan Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 17 juni 2014 1 Agenda 1. Opdracht 2. Resultaten bewonersavonden en enquete 3. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen,

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Ik wil u in vogelvlucht meenemen hoe de gehele huidige situatie van windenergie is ontstaan. Vervolgens zal ik aangeven waar we nu staan en wat

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+.

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+. Fam. E. Stamsnijdfr Wolbeslanden 16 7627 PT Bornerbrbek Reg.nr. Dat ontv.: Routing 2 4 NOV. 2004 s.d. _^ r mm. - Ontvangsibevestiging Aan to t Provinciaal Bestuur van Overijssel -PosrtnbIs 10078 E Zwolle,

Nadere informatie

Wat wordt de energiestrategie van de gemeente?

Wat wordt de energiestrategie van de gemeente? Wat wordt de energiestrategie van de gemeente? Programma raadsrotonde 17 mei 2010 Opening avond door rotondevoorzitter. Inleiding; (door Conny Huijskes; 10 minuten) - Uitleg opzet avond /in het begin toelichten

Nadere informatie