EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november leiewerken in onze stad p. 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6"

Transcriptie

1 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus p UT n Menen 1

2 over de stad nhoud Scan mj en lees Le draad onlne. Beled aan het woord Beste nwoner Over de Stad Beled aan het woord 2 Dgtaal loket: altjd als 1ste aan de beurt 2 Stad Menen op Facebook en Twtter 3 Open of gesloten? Feestdagen n november 3 Zorg dragen voor begraafplaatsen 3 Leven en Welzjn Opstart van ZORGCAFés n Menen 4 Wat te doen n LDC Allegro? 4 Wonen Woonloket op 13 november 5 De Vlaamse renovatepreme wjzgt! 5 Vtare bouwt socale koopwonngen 5 Leefomgevng Leewerken n onze stad 6 Subsdes klene landschapselementen 7 Neuw vervoersplan NMBS vanaf 14/12 7 Mromneuws 8 Ratoneel energegebruk 8 Vrje tjd 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen 9 We wordt Stadscarnavalsprns/es 2015? 10 Vormng Vrals De bb: het leven van A tot z We horen het overal bj de bakker op straat: Het wordt koud of Het s vroeg donker. Laat je net vangen door de wnterdp. De donkere dagen vormen het deale alb om je agenda te vullen met muzek, theater of een tentoonstellng. Bezoek de bblotheek of t Schppershof, volg een cursus n één van onze academes of snuffel op onze webste. Ogen en oren te kort voor alles wat her te beleven s. Het podum van ons Cultuurcentrum De Steger lonkt. Grote namen ut de theater- en muzekwereld vullen meteen je agenda. Va de samenwerkng met Wervk onder de naam Frontera doen we aan krusbestuvng met onze buurgemeente. En met de Doenders kunnen jongeren ook voor een klener prjsje meegeneten van dt alles. Als schepen van cultuur en voorztter van CC De Steger ben k dan ook bjzonder trots u een waardevol cultureel aanbod n onze grensstad aan te beden. Met het archef zetten we dan weer n op geschedens. 100 jaar geleden was Menen een bezette stad. Dutse troepen werden her tjdens WOI gehusvest, bevoorraad en verzorgd. De overheersers voerden her achter het front het bevel. Deze verschrkkeljke verjaardag kon net zonder een passend kader herdacht worden. De Dutse bevelen ut de tjd werden overal weer utgehangen. Samen met het verhaal van 8 personages en de wandelng langs 35 Dutse verordenngen kunnen we ons een beeld vormen van de moeljke tjd. Va de lnk bundelden we ook alle ntateven. Een bekljvende confrontate! Nog net overtugd om ut de zetel te komen? Bekjk dan zeker het aanbod van de culturele verengngen n Menen, Lauwe en Rekkem. Ook zj ztten net stl om je avonden te vullen. Wj moeten elkaar bnnenkort dus wel eens tegenkomen. Tot dan! Gret Vanryckegem Schepen van Cultuur, Onderwjs, Jeugd, NoordZud en Bblotheek T dgtaal loket altjd als 1 ste aan de beurt Je kan va een aantal getugschrften en attesten dgtaal bj de denst Burgerzaken aanvragen. Ons dgtaal loket bespaart je dus een bezoek aan het Stadhus én s 7 dagen op 7, 24u op 24u berekbaar. Het gaat o.a. om volgende densten: aangfte van adreswjzgng, aanvraag bewjs van leven, aanvraag echtschedngsakte, aanvraag geboorteakte, aanvraag huweljksakte, aanvraag overljdensakte, getugschrft van natonaltet, getugschrft van samenstellng van het gezn, getugschrft van woonst en verbljfplaats, getugschrft van woonst met hstorek van adressen, uttreksel strafregster... Nadat je het dgtale formuler op de ste hebt ngevuld, krjg je bnnen de week het gevraagde attest opgestuurd. Voor het uttreksel van het strafregster den je wel nog persoonljk het uttreksel af te halen aan het Onthaal van het Stadhus. Je kunt ook een aantal andere densten dgtaal regelen. Surf naar en ontdek er alles over. 2

3 stad Menen op Facebook en twtter Wl jj ook op de hoogte bljven over het relen en zelen bnnen Menen, Lauwe en Rekkem en neuws over onze stad vlegensvlug ontdekken? Ga dan naar onze Facebook-pagna en vnd ons leuk én volg ons op Twtter. facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen over de stad Open of gesloten n november Alle stadsdensten zjn dcht op 1 en 11 november. Bblotheek Menen, bblotheek Lauwe en bblotheek Rekkem zjn gesloten op 1 en 15 november. Bblotheek Menen en Lauwe zjn gesloten op 11 november. De recyclageparken van MIROM zjn dcht op 1, 10, 11 en 15 november. Het recreatezwembad t Badhus s gesloten op 1 en 11 november. Het zwembad plant een groot onderhoud van 8 tot en met 19 december Het stadsbestuur verzoekt het publek haar te steunen n de zorg de gedragen wordt voor de stedeljke begraafplaatsen en de graven te eerbedgen. Begraafplaatsen n Menen In Menen zjn er 4 begraafplaatsen: Goed om weten Geen wekeljkse markt Op zaterdag 1 november 2014 (Allerhelgen) s er utzonderljk geen wekeljkse markt n de voormddag op de Grote Markt van Menen. Noteer het alvast n je agenda. zorg dragen voor begraafplaatsen Ter gelegenhed van Allerhelgen en Allerzelen geven wj nog even het reglement mee op de toegang tot de stedeljke begraafplaatsen n de Zandput- en Dadzelestraat, Menen, n de St.-Nklaasdreef, Rekkem en n de Menenstraat, Lauwe: Artkel 1 Vanaf 31 oktober tot en met 2 november s de toegang tot de begraafplaatsen ten strengste verboden voor het utvoeren van werken aan of rengen van graven en zerken. De begraafplaatsen bljven gedurende deze perode wel toegankeljk voor het plaatsen van bloemen en serstukken. Artkel 2 De waterkranen worden tjdens hogervermelde dagen afgesloten. Artkel 3 Het s verboden gedurende deze 3 dagen de begraafplaatsen op te rjden. Artkel 4 Paper en ander afval moet gedeponeerd worden n de daartoe aangedude afvalbakken of contaners. Artkel 5 Bloemenverkopers denen plaats te nemen op de vooraf aangedude standplaats. Artkel 6 De bloempotten mogen net n de grasperken ngegraven worden. Artkel 7 De bloempotten moeten vóór 1 december door de egenaars of famleleden verwjderd worden. Inden heraan net voldaan wordt en de bloemen de begraafplaats ontseren, heeft het Stadsbestuur het recht deze zelf te verwjderen en worden deze egendom van de stad. Dadzelestraat - Menen (T ) Zandputstraat - Menen (T ) St.-Nklaasdreef - Rekkem (T ) Menenstraat - Lauwe (T ) Openngsuren begraafplaatsen Van 16 november tot 31 maart van 9 u. tot 16 u. Van 1 aprl tot 15 november van 9 u. tot 19 u. 3

4 leven en welzjn Opstart van ZORGCAFés n Menen Het WZC Huze Ter Walle van Menen, het WZC O.L.Vr. Mddelares van Rekkem en het OCMW van Menen bundelen hun krachten. In het kader van het lokaal socaal beled prortet 5 Thuszorg en ouderenzorg wensen we n Menen een neuwe dynamek te ontwkkelen rond de ondersteunng van mantelzorg(ers). In het voorjaar van 2015 zouden we graag van start gaan met de organsate van ZORGCAFés. Daarom wllen we nog n het jaar 2014 een stuurgroep nstalleren de meerdere organsates en geïnteresseerden bevat. Dt kunnen ook ndvduele bewoners van Menen zjn de een persoonljke nteresse hebben voor mantelzorgwerkng en de mee wllen werken aan de opstart van de ZORGCAFés. Daarom organseren we een nsteekavond waar we meer utleg geven over het lokaal socaal beled, meerbepaald over prortet 5 Thuszorg en ouderzorg. We gaan ook deper n op het opzet van het ntatef. Insteekavond ZORGCAFés wat te doen n LDC Allegro? De lokale denstencentra zjn een ontmoetngsplaats voor buurtbewoners en andere nwoners, waar gezorgd wordt voor nformate, recreate, vormng en denstverlenng. De deuren staan voor edereen open ongeacht de leeftjd, de achtergrond, de nteresse en net te vergeten de mogeljkheden en beperkngen. Sprng eens bnnen n één van onze twee LDC s. Plaats: LDC Allegro Menen, Volkslaan Menen Datum: 20 november om u. Geleve n te schrjven aan het onthaal van het LDC Allegro T of OCMW MENEN Coördnator thus - en ouderenzorg - T Openngsuren LDC Allegro Menen: 11 u. tot u. T De lokale denstencentra brengen 4x per jaar een egen publcate ut. Daarn een overzcht met denstverlenng van de lokale denstencentra, de socale denst thus- en ouderenzorg en de geplande actvteten voor de komende dre maanden. Deze nformatebrochure kan je aan het onthaal van de lokale denstencentra krjgen. Ze ook en LDC Dorpshus Rekkem: 9 u. tot 12 u. en u. tot 17 u. (vr. tot u.). T Terugkerende actvteten en denstverlenng n het ldc Allegro: Socale hulp en adves: edere woensdag en vrjdag van 9 u. tot u. Nuttgen van het mddagmaal: voor net werkende 60 plussers Kostprjs 8 euro. Opgelet! Neuwe pedcure Onze pedcure bedt haar densten aan op vrjdagnamddag. Kostprjs: 15 euro. Na afspraak aan het onthaal van het denstencentrum. De kapster verwelkomt je graag op donderdagnamddag (na afspraak aan het onthaal van het denstencentrum). Preventeve gezondhedsconsultates vnden vanaf nu plaats op vastgestelde data. Je kan de data voor de komende maanden krjgen aan het onthaal van het denstencentrum of op het nummer T Utlenen van de dasy-speler: voorleesboeken op cd voor blnden en slechtzenden. Open computerlokaal: kan nu edere dag bezocht worden! Op dnsdagnamddag en donderdagvoormddag s er begeledng van Dhr. Wlfred Pncket. Op alle andere dagen kan je vrj op de computer werken. Petanque: edere dnsdag en donderdag van 14 u. tot 17 u., vanaf november wordt er ndoor gespeeld n het Badhus. Bre- en haakateler, edere donderdag van 14 u. tot u. Kaartng: edere tweede en verde maandag van de maand van u tot 17 u. Scrabbelen: op woensdag van 14 u. tot 17 u. - data te verkrjgen n het denstencentrum. Computerclub: edere laatste woensdag van de maand van 14 u. tot 16 u. Schldersateler: edere woensdag van 14 u. tot u. Borduren: op maandag tweemaal per maand van 14 u. tot 16 u. data te verkrjgen n het denstencentrum. Schaakclub: edere maandag om 14 u. Ftness: edere donderdag van 10u. - 12u. Bowlng op donderdag vanaf u. eenmaal per maand data te verkrjgen n het denstencentrum. Prjsaanpassng! 5 euro.p.v. 4,40 euro. Maken van kaarten: elke 2de dnsdag van de maand van 14 u. tot 16u. data te verkrjgen n het denstencentrum. Soepenclub: edere 2de vrjdag van de maand van 10 u. tot 12 u. prjs: 2 euro. In het stadsmagazne Le draad december geven we de terugkerende actvteten en denstverlenng n het LDC Dorpshus mee. 4

5 Woonloket op 13 november Wl je premes aanvragen voor het verbouwen van een wonng? Of wl je jurdsch adves bj een huurproblematek? Vertoont jouw huurwonng ernstge gebreken? Dan kan je terecht n het Woonloket op donderdag 13 november van 14 u. tot 16 u. n het LDC Dorpshus Rekkem & van u. tot 18 u. n het Gemeentehus n Lauwe. Stad Menen Denst Husvestng - T DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE WIJZIGT! De Vlaamse renovatepreme wordt een belastngvermnderng. Vanaf 1 november 2014 kun je de renovatepreme zoals de nu bestaat net meer aanvragen: je krjgt wel nog steeds dezelfde preme, maar dan later n de vorm van een belastngvermnderng. Wat verandert er? De Vlaamse renovatepreme wordt een belastngvermnderng de je vanaf de zomer van 2015 kan aanvragen. Je doet jouw aanvraag bj Wonen-Vlaanderen, maar n plaats van jouw preme, ontvang je van hen bj goedkeurng een attest dat je bj jouw belastngaangfte voegt. De belastngvermnderng wordt je dan n 3 schjven toegekend. De voorwaarden om n aanmerkng te komen voor deze belastngvermnderng en de werken waarvoor je deze kunt aanvragen, bljven dezelfde als de voor de renovatepreme. Inden je van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatepreme aan te vragen, wordt een overgangsregelng utgewerkt zodat je dt nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. Hou je facturen bj en den dan n de zomer van 2015 jouw aanvraag n bj Wonen-Vlaanderen. Vtare bouwt socale koopwonngen Vtare s een recent (snds maart 2013) erkende socale husvestngsmaatschappj de werkzaam s n alle 308 gemeenten n Vlaanderen en gevestgd n Denze. Ondertussen s Vtare bezg met het opstarten van haar eerste egen bouwproject. Voor de locate van dt eerste project werd de Stad Menen utverkoren. Het project omvat 9 wonngen, een plaatseljke weg en publeke groenvoorzenngen. Vraag: k zou de renovatepreme nu al kunnen aanvragen maar k heb nog net alle werken utgevoerd. Doe k de aanvraag best nu of wacht k beter? Als je wacht, krjg je de volledge preme wanneer je n aanmerkng komt, maar dan moet je langer wachten op de utbetalng. Je zult het attest voor de belastngvermnderng vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dt attest kun je dan toevoegen bj jouw belastngaangfte van 2016 (voor het nkomstenjaar 2015). Begn 2017 krjg je dan de eerste schjf utbetaald, de tweede het jaar erop en de derde het jaar daarop. Voor meer nfo ga naar of bel de denst Husvestng van de Stad Menen op T Het project s gelegen op de hoek van de Buurtweg en de Emel Hullebroeckstraat. Op deze plek komen 9 socale koopwonngen. De wonngen tellen elk dre slaapkamers en zjn geschkt voor de husvestng van vjf personen. Elke wonng heeft een ngebouwde garage en een prvate tun. De wonngen werden ontworpen volgens de oppervlaktenormen de worden opgelegd door de VMSW. De wonngen worden volledg afgewerkt, afgezen van de vloeren en de keukennrchtng. Zo kan de koper deze zelf voorzen, volgens zjn/haar persoonljke smaak en budget. Op het projectgebed van 6025 m² wordt ook een neuwe lokale toegangsweg en twee publeke groenzones voorzen. Alle wonngen kjken ut op een grote publeke rumte. Verkoopprjzen kunnen nog net bekend gemaakt worden, aangezen deze worden berekend a.d.h.v. de utendeljke kostprjs van alle werken, de pas na de afwerkng defntef gekend zal zjn. We nteresse heeft om één van deze wonngen te kopen, kan zch wel reeds nschrjven n onze regsters. De toewjzng van de wonngen gebeurt chronologsch. We eerst nschrjft heeft de beste kans! Een nschrjvngsformuler en de koopvoorwaarden vnd je op wonen VITARE Achel Van Eechautestraat 13 bus 2, 9800 Denze - T

6 leefomgevng Leewerken n onze stad De Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start bnnenkort met de opmaak van het voorontwerp voor de Leewerken n het centrum van de stad. De projecten rond de Lee n Menen maken deel ut van het Europees gesubsdeerde bnnenvaartproject Sene-Schelde dat de vaarweg tussen de Sene en de Schelde wl verbeteren en aanpassen aan de komst van grotere schepen. Door het project wordt de bnnenvaart een volwaardg alternatef voor het goederenvervoer op de weg mnder drukke wegen, meer velghed en een schoner mleu zjn het resultaat. Wat houden de werken n? De Leewerken n Menen omvatten meerdere onderdelen. In het centrum van de stad s een bochtverbredng nodg om langere schepen vlot de bocht te laten nemen. De brug aan de Rjselstraat s te laag en zal worden verneuwd. Om schepen met dre lagen contaners door te laten, moet de neuwe brug een vrje doorvaarthoogte hebben van mnstens 7 meter. Ook buten het centrum van Menen worden werken utgevoerd. De grotere schepen moeten elkaar ook op enkele vaste plaatsen kunnen krusen en daarom komt er een passeerstrook. Verder worden een neuwe fetsers- en voetgangersbrug aangelegd en bj de slus van Menen komt een vspassage. Verderop wordt ook de brug Wevelgem-Lauwe verneuwd. De geplande werken n Menen zjn ngrjpend. Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Menen hebben bj de opmaak van het ontwerp uteraard veel aandacht voor de omgevng. Zo zal er van de gelegenhed gebruk gemaakt worden om de Lee meer aanwezg te maken n het centrum en worden de kansen voor stadsverneuwng aangegrepen. Wat gebeurt er momenteel achter de schermen? Waterwegen en Zeekanaal NV beredt zch op dt moment, samen met de stad, voor om zo snel mogeljk te kunnen starten met het voorontwerp van de Leewerken n het centrum (bochtverbredng en brug). In het voorontwerp worden grote keuzes gemaakt, geëvalueerd en toegelcht. Zo zal er onder andere worden onderzocht of de neuwe brug aan de Rjselstraat een vaste of beweegbare constructe wordt. In het voorontwerp wordt ook bepaald waar de bochtverbredng zal komen. Eens deze zaken beslst zjn, kunnen Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Menen u verder nformeren over de plannen. Het voorontwerp zal n de loop van 2016 volledg klaar zjn. Wanneer starten de werken op het terren? Aanslutend start de waterwegbeheerder met de verfjnng en de verdere utwerkng van het voorontwerp. End 2017 zou er dan een defntef plan op tafel moeten lggen. Vervolgens wordt het bestek voor het aanstellen van een aannemer opgemaakt en worden de nodge vergunnngen aangevraagd. Daarna zal Waterwegen en Zeekanaal NV de utvoerng van de werken aanbesteden en start de aannemer met de utvoerng op het terren. Er moeten nog heel wat stappen gezet worden vooraleer de werken op het terren kunnen starten. De voorberedng van zo n omvangrjk project s crucaal. Alleen zo kan de utvoerngstermjn en de bjhorende hnder zo beperkt mogeljk bljven. Noodzakeljke ontegenngen Om de Leewerken n Menen ut te voeren, zjn een aantal ontegenngen noodzakeljk. Vandaag s het echter nog net mogeljk om met absolute zekerhed te bepalen welke egendommen zullen worden ontegend en welke net. Alle mensen n de zone de n aanmerkng komt voor ontegenng, ontvangen bnnenkort een bref met meer nformate daarover. Het defnteve ontegenngsplan kan pas worden opgemaakt wanneer het voorontwerp s afgerond. In staan de effecteve ontegenngen gepland op bass van dat ontegenngsplan. Aanslutend op de ontegenngen starten de werken op het terren. Masterplan Samen de Stad ontwerpen en het Project Sene-Schelde De werkzaamheden de bnnen het project Sene-Schelde gepland zjn, sluten nauw aan bj het masterplan Samen de Stad ontwerpen. In dat masterplan ontwkkelden de ntercommunale Leedal en de stad Menen een toekomstvse voor de stad. Een 10-tal stes (waaronder ook de Leeburg n Menen) kregen van ontwerpers een fkse opknapbeurt. Tjdens de opmaak van het masterplan konden ook nwoners partcperen. Begn 2015 stellen Leedal en de stad Menen het endontwerp van dat masterplan voor. De vse n het masterplan kan daarna onder meer doorwerken n het project Sene-Schelde. Nog vragen over dt project? Waterwegen en Zeekanaal NV Clauda Van Vooren communcateverantwoordeljke T

7 subsdes klene landschapselementen Het college van burgemeester en schepenen verleent ook dt jaar een subsde voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde klene landschapselementen. De aanvraag voor aanleg- en onderhoudswerken dent te gebeuren vóór de aanvang der werken. Welke gebeden komen n aanmerkng? agrarsche gebeden bosgebeden natuurgebeden parkgebeden bufferzones ontgnnngsgebeden met nabestemmng landbouw (voor zover de ontgnnng gerealseerd s of geen ngrjpende relëfwjzgngen meer plaatsvnden) gebeden aangedud n het G.N.O.P.-acteplan (komt overeen met de Leevalle en enkele beekvalleen) akkers, welanden en landschappeljke waardevolle percelen net gelegen n hoger beschreven gebeden doch welke een agrarsche of ecologsche functe vervullen en deel utmaken van het landschap stad Menen Groendenst - T Stad Menen Mleudenst - T Neuw vervoersplan NMBS vanaf 14/12 Een vervoersplan bepaalt alle denstregelngen, de aanslutngen, het aantal en de lengte van de trenen n functe van het tjdstp en de ljn. Het neuwe plan s meer dan noodzakeljk, want n enkele jaren tjd s het aantal trenrezgers met 70% toegenomen en zjn ook de mobltetsbehoeften sterk veranderd. Met het neuwe vervoersplan wl de NMBS een meer betrouwbare denstverlenng beden, met realstsche restjden en meer regelmaat n de denstregelng. De overgang naar het neuwe plan zal plaatsvnden n de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 december. Concreet s het neuwe plan opgebouwd rond 4 grote prncpes: Een homogene spredng Trenen met dezelfde bestemmng zullen per uur beter gespred worden. Regelmatgere ntervallen tussen twee trenen, dat s eenvoudger en vergemakkeljkt uw keuze. Regelmaat n de denstregelng Zoveel mogeljk trenen krjgen een regelmatge denstregelng. Als uw eerste tren om 8.32 u. s, en er één tren per uur rjdt, zullen de volgende trenen vertrekken om 9.32 u., u., enz. Het cadanceren van trenen zorgt voor meer regelmaat en vereenvoudgt de denstregelng. leefomgevng Welke klene landschapselementen? veedrnkpoelen of amfbeënpoelen: aanleg en onderhoud ljnvormge aanplantngen (hagen, houtkanten en knotbomen): aanplant en onderhoud hoogstammen (streekegen bomen en frutbomen): aanplant en onderhoud Er zjn dverse plantpakketten beschkbaar: soltare bomen, bomenrj, gesloten strukbeplantng, hakhout, knotbomen, gesloten beplantng van bomen en struken, geschoren haag, vrj utgroeende haag, frutbomen. Subsdebedrag Het bedrag van de subsde voor onderhoud s afhankeljk van het type landschapselement. De aanvraag moet tegen 1 december 2014 bnnen zjn. De subsde voor aanplantngen wordt gegeven n de vorm van plantpakketten aan gereduceerde prjs. Aanvragen tot 31 januar Het bedrag s beperkt tot 500 euro per jaar per gezn. Alle verdere detals op Identeke overstaptjden Op één en hetzelfde traject zullen de overstaptjden van zoveel mogeljk aanslutngen, heen en terug, geharmonseerd worden. Als u s morgens 6 mnuten overstaptjd hebt, hebt u de s avonds ook. Identeke overstaptjden heen én terug zorgen voor meer dudeljkhed en vergemakkeljken uw restraject. Dezelfde trentypes Op dezelfde verbndng zetten we zoveel mogeljk dezelfde trentypes n. Doordat de trenen dezelfde kenmerken hebben (acceleratevermogen, remtjd, snelhed, capactet ), wordt het hele systeem meer betrouwbaar. Inden je er méér wl over weten, bekjk dan even de verklarende flm of de specfeke brochure op 7

8 leefomgevng Mromneuws Van fretketel tot tankstaton Gebrukte frtuurole s perfect brukbaar voor de producte van bodesel. 90 % van ngezamelde frtuurole- of vet krjgt een tweede leven aan de pomp. De overge olën en vetten worden gebrukt voor energeopwekkng of denen als grondstof n bv. de zeepndustre. Goo je gebrukte frtuurole en -vet dus net weg, maar breng ze grats naar het recyclagepark. Een tankbare oplossng voor jou en het mleu! Vlekkeloos naar het recyclagepark: 1. Vervang de ole na ongeveer 10 frtuurbeurten of ten laatste na 6 maanden na het eerste gebruk. 2. Laat de gebrukte frtuurole afkoelen. 3. Get de ole met behulp van een trechter n de orgnele verpakkng of n een andere plastcfles. 4. Slut de fles goed af. 5. Breng de fles naar het recyclagepark en deponeer ze n de voorzene contaner. Ook een kapotte frteuse breng je naar het recyclagepark. De frteuse mag geen resten van frtuurole of -vet bevatten. Oorlogsmunte gevonden? Verknal het net! Onlangs werd er een contaner metaalafval afgevoerd naar de verwerker waarn een obus zat. Oude munte bevat dkwjls nog sprngstof de kan ontploffen. Dt s levensgevaarljk en daarom s het onverantwoord om munte op het recyclagepark te deponeren. De vnder brengt net alleen zchzelf, maar ook alle andere bezoekers, de parkwachters en de afvalverwerkers n gevaar. Stoot je bj landbouw-, verbouwngs- of graafwerken toch op een sprngtug? Bljf kalm en raak de munte net aan. Contacteer de lokale polte. Zj zullen de ontmjnngsspecalsten van DOVO verwttgen. Appgerumd staat netjes Mdden december valt de neuwe ophaalkalender n je bus. Hang hem op een goed zchtbare plek n de keuken, garage of bergrumte zodat je altjd weet wanneer de volgende ophalng plaatsvndt. De kalender s ook onlne te raadplegen op Een extra geheugensteuntje nodg? Integreer vanaf end december de onlne kalender n je dgtale agenda of download de grats Recycle! app de je vertelt wanneer je je afval moet buten plaatsen. Meer nfo op We geen kalender ontvng, kan terecht bj de mleudenst. De verkeerde kalender ontvangen? Contacteer MIROM Menen op T MIROM, mleuzorg Roeselare en Menen, s een samenwerkngsverband tussen de ntercommunale van Roeselare en van Menen. De 15 aangesloten gemeenten hebben een geljklopend afvalbeled. De samenwerkng s gebaseerd op een taakherverdelng zodat dubbel werk vermeden wordt. MIROM Menen Industrelaan 30, 8930 Menen - T Ratoneel energegebruk De jongste tjd s er heel wat te doen rond energe en de mogeljke tekorten tjdens de wntermaanden. In ons vorg nummer gaven we al mee dat onze stad net n het afschakelplan s opgenomen. Menen, Lauwe en Rekkem zullen dus net zonder stroom vallen. Maar dat betekent net dat wj geen dut n het energezakje kunnen doen. Vandaar deze oproep tot ratoneel energeverbruk. Onutputteljke energe, goedkope energe: het s verleden tjd. Energe s kostbaar en kosteljk. Kostbaar voor de wereld als onze woonplaats, kosteljk voor ons budget. Nutteloos energe verspllen wordt taboe, er slm mee omsprngen een must. Daar moeten we zelf mee begnnen: bescheden of doortastend, als huurder of bouwheer, n de keuken of op kantoor. Lcht, warmte, drjfkracht: we moeten er verstandg mee werken. Vaker de knop omdraaen dus. In ons hoofd, en aan de schakelaar Ratoneel energegebruk heet dat, kortweg REG. Klnkt wat moeljk, maar s het net. Het lgt n elke hoek, en heel dcht bj onszelf. Handge, makkeljke spaartps toepassen, nadenken vooraleer je bouwt of verbouwt, energezunge toestellen aankopen. Je kunt vast matgen, en dat zonder comfort n te boeten. Ontdek er alles over op 8

9 100 JAAR GELEDEN VIELEN DE DUITSERS MENEN BINNEN Op 14 oktober 2014 was het dag op dag 100 jaar geleden dat de Dutse troepen Menen bezetten. Zj zouden er ver jaar lang bljven en de scepter zwaaen over de Meense bevolkng. De komst van de Albert I 1914 bus de dag n onze stad was dus geen toeval. Tegeljk herdenken we WO I n Menen ook met de publcate van een brochure en met een uneke stadswandelng. Toen de Dutsers Menen bnnenvelen, was een van de methodes om de lokale bevolkng te nformeren het veelvuldg verspreden van bevelen en verordenngen va affches op de offcële aanplakplaatsen van de stad. Voor alles en nog wat vaardgden de Dutsers reglementen, bevelen en voorschrften ut. In het stadsarchef zjn een 175-tal verordenngen en Dutse aandudngen bewaard. Om een beeld te geven van het dageljkse leven n Menen tjdens de Eerste Wereldoorlog zjn de affches een deaal llustratemddel. Daarom worden ze op een tental plaatsen n de stad utgehangen, net als 100 jaar geleden. Een neuwe brochure geeft aan de hand van acht verhalen de nodge hstorsche dudng. Brochure Menen Affches n de stad Ut de collecte van het stadsarchef werden 35 affches geselecteerd de de bekendmakngen en de bevelen van de Dutse overheerser dudeljk maken. Deze zullen uthangen op relevante plaatsen zoals het stadhus, enkele handelszaken Deze affches hebben een raakvlak met de hedendaagse realtet of belchten de functe van een plaats tjdens WO I. Zo was het college op de Grote Markt bjvoorbeeld een zekenhus. De affches krjgen van 14 oktober t.e.m. 14 december 2014 een plek n het straatbeeld. Stadswandelng Menen onder Dutse bezettng vrje tjd Aan de hand van het verhaal van 8 personages wordt het leven n Menen tjdens WO I belcht. Zo komen o.a. een husvrouw, een ploot, de toenmalge burgemeester, de Ortskommandant en een sponne aan het woord. Menen werd door de Dutsers bezet en dt had een grote nvloed op het leven n de Stad. Onze relatef klene stad kende een enorme nvase van Dutse soldaten. Menen was een stad n het etappegebed d.. een plaats achter het front waar men aan bevoorradng deed, de troepen husvestte, zeken verzorgde maar ook voor badgelegenhed en ontspannng zorgde. De Dutsers palmden de stad n en voerden her het bevel. De teksten zjn gebaseerd op documenten ut het stadsarchef en op dagboeken van bepaalde personages. De brochure werd eveneens rjkeljk van foto s voorzen. Te verkrjgen: Stadhus/ Onthaal Stadsmuseum t Schppershof/Denst Toersme. Prjs 4 euro. Samen met de 8 personages ut de brochure vormen de 35 affches (ze boven) de rode draad van de wandelng. Een gds neemt je mee op sleeptouw en vertelt hun verhaal. Wanneer? Zondag 16 november, 30 november en 14 december 2014 Plaats van afspraak? Om 15 u. aan t Schppershof Deelname? 2 euro/persoon. Info en nschrjvngen: Denst Toersme Stad Menen Denst Toersme T Meer over WO I n Menen op Albert I 1914 bus bracht op 14 oktober 2014 een bezoek aan onze stad 9

10 vrje tjd We wordt Stadscarnavalsprns/es 2015? nschrjven. Interessanter nog: zch laten voordragen, steunen door een verengng, organsate ut Groot-Menen. Zn om eens flnk ut de bol gaan? Goestng om een fantastsche verkezngsavond te beleven en een moo prjzenpakket te wnnen? Dan ben je dé deale persoon om deel te nemen aan de verkezng van de Stadscarnavalsprns/es Voorwaarden De verkezng heeft plaats op zaterdag 7 februar 2015 vanaf 19u33 n zaal Barthel, Moeskroenstraat te Rekkem. Wj zoeken kanddaten: mnmum 17 jaar, Belg en woonachtg n Groot-Menen. Kanddaten moeten een onberspeljke levensloop hebben. Hj of zj dent een bewjs van goed gedrag en zeden voor te leggen. Een selectecommsse zal alle kanddaturen beoordelen. Asprant-prnsen/prnsessen mogen zch ndvdueel Prjzen Opdrachten voor de kanddaten: onder meer een persoonljke voorstellng en opvoeren van een egen act/vrj podum. Inspannngen moeten beloond worden. Vandaar dat de organsatoren voor alle deelnemers een moo prjzenpakket voorzen: edereen krjgt een reeks naturaprjzen - waardebons. alle deelnemers ontvangen een geldprjs; de wnnaar krjgt 500 euro. het Stadsbestuur schenkt aan de wnnaar de nodge ceremonekledj. kers op de taart wordt beslst het spetterend carnavalsweekend met de stoet op zondag 1 maart als hoogtepunt. de ttel van B.M. (Bekende Menenaar) krjgt de carnavalsprns-prnses 2015 er grats bj! Geïnteresseerd? Voel je de carnavalsmcrobe al krebelen? Contacteer dan de Denst Evenementen (ze nfokader). Kanddaturen graag bnnen tegen vrjdag 12 december. Stad Menen Denst Evenementen T Vormng Vrals 1.1 Ben je led(st)er van een jeugdverengng? Volg dan onze vormng Vrals 1.1 op dnsdag 11 november! Kes zelf welke vormng je n de voormddag en n de namddag wenst te volgen. De vormngsdag start om 10 u. en duurt tot 15 u. n de lokalen ste Zudstraat, Menen. Naden s er ook nog Jeugdraad de je kunt bjwonen. Inschrjven kan enkel va en va de QR-code bj deze bjdrage. Gewoon doen! Aanbod n de voormddag (10 u u.) Medawjshed: jongeren en socale meda: Pechvogel omgaan met moeljk gedrag van knderen: Aanbod n de namddag (13 u u.) Groepsdynamca: EHBO Stad Menen Jeugddenst J&M. Sabbestraat 163 A, Menen T Bblotheekmateralen va de boodschappendenst Neuwe denstverlenng voor alle nwoners van Rekkem, Lauwe en Menen In samenwerkng met de boodschappendenst van het OCMW kan je vanaf 3 november 2014 materalen ut de bblotheek aan hus laten brengen. Deze neuwe denstverlenng s mogeljk dank zj de vrjwllgers van de boodschappendenst van het OCMW, waarmee wordt samengewerkt. Mnder mobele Menenaars (Menen-Rekkem-Lauwe) kunnen op deze denst een beroep doen om hen naar nstantes of wnkels te vervoeren. Deze vrjwllgers zullen nu ook nstaan voor het aan hus brengen van boeken en andere bblotheekmateralen. Het taref van de boodschappendenst bedraagt 0,60 euro/km met een mnmum van 3 euro. Naar bblotheek Menen met de Denst Aangepast Vervoer (DAV) Mnder mobele personen kunnen beroep doen op de Denst Aangepast Vervoer (DAV) om op donderdag naar de bblotheek n Menen te gaan. Dt kan elke donderdag tussen 10 u. en u. De aanvraag moet gebeuren ten laatste de dnsdagavond om 17 u. voor de donderdag van dezelfde week. Deze denstverlenng van het OCMW geldt voor alle mnder mobele nwoners ut de enttet. Het taref s hetzelfde als voor de boodschappendenst. Voor deze denstverlenng: bel je naar het OCMW T of mal naar (Rekkem) of (Menen, Lauwe) 10

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D YEIL_IGH_EIDS_DINST 179 V E E T B O U W E L I J K (Tjdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D I. Communsme Internatlonaal 1 Tweede Internatonale, Kornntern en Komnf orm...1 Het ontstaan van het nternatonale

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie