Onderstaande tabel bevat aanvullend op de vier functies van de bodem ook voor bodemkwaliteit en grondverzet ambities. Ambitie Basis Comfort Excellent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderstaande tabel bevat aanvullend op de vier functies van de bodem ook voor bodemkwaliteit en grondverzet ambities. Ambitie Basis Comfort Excellent"

Transcriptie

1 5.2. Thema s Het bdem- en grndwatersysteem Wat en waarm Duurzaam mgaan met de bdem is het zdanig beheren van de bdem dat natuurlijke / intrinsieke kwaliteiten van de bdem wrden beschermd vr mens en milieu (flra en fauna) en er tegelijkertijd ruimte is vr maatschappelijke ntwikkelingen. De nadruk ligt p instandhuding en verbetering van het bdem- en grndwatersysteem. Dit systeem mag wel gebruikt wrden, maar niet nmkeerbaar beschadigd wrden. De bdem is letterlijk en figuurlijk een belangrijke nderlegger vr duurzame ruimtelijke ntwikkeling. Daarnaast is de bdem k de natuurlijke drager van de identiteit van veel gebieden. De bdem biedt daarbij kansen vr ntwikkelingen maar legt k beperkingen p. Bestanddelen De bdem 3 heeft vier functies - infrmatie, prductie, drager en regulatie-, die k een bijdrage leveren aan de gebiedskwaliteit. De bdem is de basis van het landschap en het (natuur-)histrisch archief ( infrmatie ). De ndergrndse ruimte is een schatkamer vr genetisch materiaal, cultureel erfged en drager van het landschap en daarmee bepalend vr de identiteit van gebieden. De ndergrnd is bvendien de basis vr natuur, landbuw, tuinbuw en bsbuw en prducent van delfstffen (waarnder water) en van energie (aardwarmte en pslag van warmte en kude ). De ndergrnd is de drager vr cnstructies, funderingen, ndergrndse verblijfsruimten (parkeergarages, winkelcentra, etc.), kabels en leidingen. De ndergrnd is een buffer vr de pslag van hemelwater. In de ndergrnd vinden tensltte prcessen plaats als filtratie, buffering en chemische mzetting. De ndergrnd heeft een grte capaciteit tt (zelf)regulatie en is in staat m zelf, sms gehlpen dr de mens, verntreinigingen af te breken mits ze ruimte en tijd krijgt. We willen bereiken dat de bdem alle vier de functies kan blijven uitefenen. Vr ruimtelijke ntwikkeling is het Besluit bdemkwaliteit (nderdeel van de Wet Milieubeheer) een belangrijk kader vr de mgang met de bdem. Een kader dat zich richt p de bescherming van de bdem en ruimte biedt vr nieuwe buwprjecten, zals de aanleg van wegen, sprwegen, geluidswallen, dijken, kades en terpen, vr de phging van wngebieden en industrieterreinen en het grndverzet bij verruimingen van rivieren. Het besluit geeft regels vr gebruik van de bdem in relatie tt de functie (vr wnen gelden strengere eisen dan vr industrie) en vr grndverzet (grnd mag niet zmaar van het ene gebied naar het andere gebied getransprteerd wrden). Onderstaande tabel bevat aanvullend p de vier functies van de bdem k vr bdemkwaliteit en grndverzet ambities. Ambities Ambitie Basis Cmfrt Excellent Veilig, geznd en te explreren binnen wettelijke regels Multifunctineel gebruik van de bdem Vr alle functies blijft bdem en grndwater p krte én lange termijn bruikbaar; de 3 Met bdem wrdt hier k ndergrnd bedeld. Handreiking duurzame ruimtelijke ntwikkeling versie

2 ptentie m het gebied te verrijken blijft beschikbaar Gebruik en functie van de bdem Besluit bdemkwaliteit is van tepassing: de bdem is geschikt/veilig vr de bijbehrende functie De bdem is geschikt vr alle functies (multifunctineel) De bdem is geschikt vr alle functies en de rsprnkelijke natuurlijke testand is hersteld Regulatiefunctie met een accent p bdemdiensten zals waterberging, - filtering, levering, archelgie, levering vedingsstffen en afbraakmechanismen De kwaliteit van de bdemdiensten vldet aan de wettelijke eisen. De kwaliteit van de bdemdiensten mag niet achteruit gaan. De bdem levert alle bdemdiensten die bij een dergelijk type van nature hren De bdemdiensten wrden z ingezet dat in de tekmst de dienstverlening verrijkt (en een grtere rijkdm aan ecsysteem wrdt bediend) Prductiefunctie met een accent p bdemenergie (warmtekudepslag; gethermie) Aan wettelijke vereisten wrdt vldaan.a. ter bescherming van grndwaterafhankelijke belangen van derden Het gebruik van bdemenergie legt geen beperking p aan andere gebruikers van bdemenergie in de mgeving De tepassing van bdemenergie vrkmt eindigheid. Het natuurlijk systeem kan zich tijdig herstellen Infrmatiefunctie met een accent p het bdemarchief (archelgie, aardkundige waarden, gemrflgie, cultuurhistrie) Waarden in de bdem wrden beschermd cnfrm wettelijke vereisten uit.a. het Verdrag van Malta en de Mnumentenwet Bdemschatten wrden zichtbaar gemaakt via.a. pgravingen, tentnstelling en verwijzing naar wat er in de bdem zit Instandhuding van bdemschatten dr deze te laten zitten, niet te verstren en zichtbaar maken via infbrden, wijze van inrichting van een gebied, etc. Draagfunctie met een accent p ndergrndse buwwerken Wettelijk vereisten uit.a. het Buwbesluit zijn van tepassing. Het natuurlijk bdemsysteem kan zich herstellen; de ingreep is mkeerbaar. De buw verrzaakt geen schade aan kwetsbare bdemsystemen en waar mgelijk wrdt het natuurlijk systeem hersteld. Grndverzet Regels uit Besluit bdemkwaliteit zijn van tepassing: uitwisseling van grnd tussen gebieden is mgelijk De grnd blijft binnen het gebied Er vindt geen grndverzet plaats Schaalniveau Het bdem- en grndwatersysteem verandert zeer langzaam in de tijd. Grndwaterstrmen zrgen dat er invled van buiten een plangebied is en vragen m attent te zijn wat er in een wijdere mgeving gebeurt. Veranderingen in grndwaternttrekking vr industriële prductie kunnen bijvrbeeld in een grt gebied gevlgen hebben (zie DSM-Delft f Grlsch in Enschede). Stabiele situaties kunnen instabiel wrden en pluimen met verntreinigde stffen kunnen in beweging kmen. Op het hgste schaalniveau gaat het daarnaast m het zeken van lcaties waar de kwaliteiten van de ndergrnd passen bij de begde functies. Hierbij dient aandacht te zijn vr de bescherming van bijzndere en kwetsbare bdemsystemen. De verbinding naar een lager schaalniveau is bijvrbeeld bij de ntwikkeling van WKO-systemen van belang. Vrkmen met wrden dat systemen p een verkeerde wijze in elkaars invledgebied kmen Handreiking duurzame ruimtelijke ntwikkeling versie

3 wat betreft gebruik van warmte f kude. Delstellingen p het gebied van bdemenergie p een hger schaalniveau zijn pas p een lager niveau ged te berdelen p praktische haalbaarheid. Vuistregels duurzame ruimtelijke ntwikkeling Structuurniveau (rdening) Plan p basis van de ndergrnd vlgens de Ondergrndkansenladder : 1. Benut de ptentie van de ndergrnd dr een ptimale match van de kwaliteit van de ndergrnd en het functineel gebruik 2. Indien niet de ptimale match mgelijk is zrg dan dat de functie minimaal de bestaande bdemkwaliteit in stand hudt 3. Beperk misbruik van de ndergrndkwaliteiten dr minimalisering van risic s Lagenbenadering (snelheid van verandering/aanpasbaarheid/nmkeerbaarheid) Versterk/gebruik de natuurlijke eigenschappen van het gebied. Reliëf, bdemtype en gehydrlgie geven het gebied zijn eigen karakter en mgelijkheden (identiteit). Sluit aan bij natuurlijk reliëf. Gebruik aardkundige, archelgische en cultuurhistrische waarden, indien aanwezig, ptimaal in ruimtelijk ntwerp (beschermen dr ntwikkelen) m de rsprnkelijke identiteit van een gebied zichtbaar en beleefbaar te maken Bij archelgische waarden geldt de ladder van Lansink : 1 e in de grnd cnserveren, 2 e pgraven en elders cnserveren Benut de eclgische ptentie van bdem en grndwater Ontzie kwetsbare bdems Hud belangrijke grndwaterstrmen in stand: zrg in infiltratiegebieden vr vldende infiltratie van kwalitatief ged water Beperk peilverlaging in kwelgebieden. Zrg dat vldende water van infiltratiegebied naar kwelgebied kan strmen en daartussenin niet in kwaliteit achteruit gaat. Benut kansen vr ndergrnds ruimtegebruik m ruimtelijke kwaliteit te verhgen Herstel ecsysteemdiensten bij functiewisseling/transfrmatie Realiseer zveel mgelijk kudewarmtepslag nder de vrwaarden: Nett pwarming van het grndwater (energieverliezen) mag niet wrden afgewenteld p de mgeving f in de tijd; Handreiking duurzame ruimtelijke ntwikkeling versie

4 Er mag geen verntreiniging ptreden van het grndwater; Er mgen geen ngewenste beperkingen ntstaan vr bestaande en tekmstige gebruikers van de bdem Er mag in beginsel geen verplaatsing ptreden van de huidige grens zet zut. Breng water dat in kwetsbare gebieden wrdt pgepmpt (bijv. in buwputten) en niet wrdt gebruikt terug in de bdem. Vrkm bdemafdekking Schep geen situaties die het nemen van saneringsmaatregelen belemmeren Gebruik vrijkmende grnd in het gebied hg en drg eerst buwen Buw p basis van de ndergrnd Verwijder stffen die niet van nature in de bdem en het grndwater thuishren stimuleer bidiversiteit in en p de bdem en in het water dr waterbeheer, inbrengen van rganisch materiaal/ grenbemesting, grndbewerking gericht p verbetering van de bdemstructuur bescherm drinkwaterwingebieden Inrichtingsniveau (vrmgeving) Haalbaarheid Zijn gewenste kwaliteitsverbeteringen technisch haalbaar? - chemische kwaliteit: sinds Lekkerkerk (1980) in 30 jaar tijd veel kennis en methden pgebuwd. In technische zin zijn er minimale beperkingen - eclgische kwaliteit: is veel minder ver bekend. Ok wat betreft effecten van ingrepen in de bdem die bijvrbeeld indirect via verandering in grndwaterstrming f temperatuur tt gevlg kunnen hebben vr het eclgisch systeem. Wel is er veel kennis vanuit de gereguleerde landbuw. - fysische kwaliteit: bendigde maatregelen zijn in de meeste gevallen technisch haalbaar. Betaalbaarheid Bij gebiedsntwikkeling is in principe elke schep die de bdem in met een (grte) kstenpst p de grndexplitatie. Naarmate die schep dieper met, nemen de ksten te. Slechts in gebieden met hge grndprijzen dan wel andere verdienmgelijkheden c.q. besparingsmgelijkheden (verkp vastged, gedkpe energie, explitatie van ndergrndse ruimte vr bijv. parkeren) is p prjectniveau de explitatie sluitend te krijgen c.q. betaalbaar. Handreiking duurzame ruimtelijke ntwikkeling versie

5 Bdemsanering: de verheidsbijdrage is drastisch afgenmen en waar die er ng is, is deze p termijn eindigend. De ksten vr een eventuele sanering meten uit de planexplitatie kmen. Functiegericht saneringen cnfrm Besluit Bdemkwaliteit leidt tt lagere ksten dan vlledig schn pleveren. In Nederland is m te buwen de fysische kwaliteit van grnd p veel plaatsen slecht: slappe bdem. Naarmate de bdem slapper is, zijn er meer ingrepen in termen van phgen, heien, etc. ndig m te kunnen buwen. De buwksten p een slappe bdem zijn hger dan p een stevige bdem. Als de bdem sturend zu zijn vr ntwikkelingen dan zuden de ksten vr ntwikkeling en beheer een stuk lager uitvallen. In veel gevallen hebben andere aspecten een dminante invled (m.n. eigendm en ligging in een gebied). Om de eclgische kwaliteit te verbeteren zijn in veel gevallen geen dure ingrepen ndig. In smmige stedelijke regi s in het westen speelt een autnm prces van verzilting. Om dit beheerbaar te huden kunnen flinke investeringen vr drspeling ndig zijn. Bruikbare instrumenten - lagenbenadering - handreiking plannen met de ndergrnd.a. checklist ndergrndkwaliteiten (maakt nderdeel uit van ruimtexmilieu) - ruteplanner bdemambities - cultuurhistrische waarderingskaarten - redeneerlijn ndergrnd - watertets - bdemvisies prvincies (incl. bijbehrende thematische en waarderings-/geschiktheidskaarten) sms in de vrm van digitale lketten met hulpmiddelen (Brabant met Bdemwijzer en Zeeland binnenkrt met t Zeeuws Bdemvenster) - BIELLS datamakelaar/bdemlket/dinolket - BIELLS interactieve kaart en tetsingsmdule bdemkwaliteit - Diverse instrumenten p het gebied van gewenst grnd- en ppervlaktewaterregime (GGOR) via helpdesk water (http://www.helpdeskwater.nl/gebruiksfuncties/werkwijzer/stappenplan_0/ggr/ggr) Mgelijke dilemma s f lastige keuzen - Wijze van sanering: methden p eclgische basis (bacteriën/thermisch) zijn gedkper maar hebben een veel langere drlptijd dan traditinele methden als afgraven en pruimen f inpakken. De langzame methde past niet in de planning van de gebiedsntwikkeling maar is duurzamer. - De saneringsparadx: functiegericht saneren is gedkper dan vlledig schn pleveren. Tch kleeft er dan een smet aan een gebied wat de verkpbaarheid van vastged lang niet altijd ten gede kmt. Opbrengsten kunnen nder druk kmen wat k gevlgen kan hebben vr investeringen in penbare ruimte en bvenplanse vrzieningen. - Verdichting/afdekking gaat ten kste van de eclgische kwaliteit van de bdem en het waterbergend vermgen. Vraagt bvendien meer ndergrndse infrastructuur. Handreiking duurzame ruimtelijke ntwikkeling versie

6 - De aanleg van nutsvrzieningen in de bdem (buisleidingen, kabels en leidingen) en in het bijznder verticale buizen en leidingen kan tt gevlg hebben dat afsluitende bdemlagen geperfreerd wrden en de bdemstructuur beschadigd. Opbarsten van de bdem kan een gevlg zijn (in kwelgebieden). - Kansen vr bdemenergie wrden sms niet benut mdat er een warmtenet is waarvan verplicht gebruik gemaakt met wrden. - Een vervlle ndergrnd (vral in bestaand stedelijk gebied: centrumgebieden en udere wijken met hge dichtheid) waardr er nauwelijks ng ruimte ver is m een bm te laten wrtelen. Dit gaat ten kste van de kwaliteit van de penbare ruimte. - Herstructureren bestaand stedelijk gebied met flinke bdemsanering f andere hge ksten in de ndergrnd is (vr de verheid) bijna altijd duurder dan stedelijke uitleg. In algemeen zin: de ksten gaan ver vr de baten uit. - Vrzieningen in ndergrnd gaan steeds meer bvengrnds ruimtegebruik dicteren (tunnelbuizen, hfdleidingen van water, gas en warmtenet). Onderlinge versterking - bdemsanering met ndergrnds ruimtegebruik (één keer graven) - bdemsanering met WKO - Drukker in de ndergrnd biedt mgelijkheden m slimmer te cmbineren en ruimte efficiënter te gebruiken bijv. leidingen in een duct en parkeergarage bij watersnd als pvangreservir. Handreiking duurzame ruimtelijke ntwikkeling versie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING.

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ,,.~..-,' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING. ..'"... " ';~\:,. ",-.,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 11 Almel Gemeente Almel Eindrapprt 988823 11 11.11 11 11 - - 11 11 11 ROYAL HASKONING thinking in all dimensins Ol1tQ1 _ 0.0 _ ROYAL HASKONING HASKONING

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

41 Er zijn k een aantal grengebieden gepland bij Zwaanshek, Vijfhuizen en Park Zwanenburg. Deze zullen een parkachtige structuur krijgen en zijn bedeld als recreatiegebied vr mensen uit de directe mgeving.

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam Noord

Fietsen in Amsterdam Noord Fietsen in Amsterdam Nrd Onderzeksresultaten en aanbevelingen van het prject Wijken vr de Fiets in Amsterdam Nrd December 2012 / Januari 2013 Fietsen in Amsterdam Nrd 2 Titel Auteur Jaartal 2013 Fietsen

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie