Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010"

Transcriptie

1 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy Boeckx, Steven Van Staeyen, schepenen Dhr. Jozef Oorts, Maria Peeters, Herman Van den Bergh, Mieke Maes, Paula Henderickx, Paula Havelaerts, Joris Geens, Kristien De Schutter, Sofie Van Tendeloo, Leo Rens, Marie-Jeanne De Moor, Paul Stulens, Johan Vanslambrouck, Jeanne-Marie Van Hecke, gemeenteraadsleden Dhr. Jan Bos, gemeentesecretaris OPRICHTEN VAN EEN SPORTHAL: GOEDKEURING VOORONTWERP Gelet op zijn beslissing van 15 november 2007 waarbij besloten werd over te gaan tot de oprichting van een sporthal en waarbij tevens aan het schepencollege machtiging werd verleend een deskundige aan te stellen belast met het opmaken van de vereiste plans en de nodige stukken, om te gelegenertijd tot de aanbesteding te kunnen overgaan. Gezien de beslissing van het schepencollege van 2 april 2008 waarbij de opdracht van de bouw van een sporthal wordt toegewezen aan de NV ESSA Ingenieurs- en Architectenbureau, gevestigd te 3290 Diest, Halensebaan 35. Overwegende dat ondertussen op geregelde tijdstippen overleg is gepleegd met de raad van bestuur van de sportraad, met de verenigingen die gebruik zullen maken van de nog op te richten sporthal, met de omwonenden en met vertegenwoordigers van de gewestelijke diensten van Ruimtelijk en Erfgoed Antwerpen:- dat uit deze bijeenkomsten door het Ingenieurs- en Architectenbureau ESSA een voorontwerp van sporthal werd opgemaakt. Gelet op het voorontwerp nr , gedagtekend op 18 mei 2010 en opgemaakt door het Ingenieursen Architectenbureau ESSA, dat betrekking heeft op de bouw van een sporthal. Overwegende dat het Ingenieurs- en Architectenbureau ESSA - met het oog op de openbare aanbesteding - zich verder verdiept in het uitwerken van een zeer gedetailleerd ontwerpbundel, opgesplitst in verschillende percelen zoals o.a. ruwbouwwerken, electriciteitswerken, sportaccommmodaties, EPB, verwarming- en sanitaire installaties en omgevingswerken. Overwegende dat ondertussen kan gestart worden met de samenstelling van een bouwaanvraagdossier:- dat het hierboven aangehaald voorontwerp daarvoor als basis kan dienen. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. Het voorontwerp nr , gedagtekend op 18 mei 2010, opgemaakt door de NV ESSA Ingenieursen Architectenbureau, gevestigd te 3290 Diest, Halensebaan 35, betrekking hebbende op de bouw van

2 een sporthal, wordt goedgekeurd. Afschrift van deze beslissing zal aan de NV ESSA Ingenieurs- en Architectenbureau, gevestigd te 3290 Diest, Halensebaan 35, worden overgemaakt. PARTIELE HERZIENING RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE ANTWERPEN: ADVIES Gelet op het ontwerp van partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, voorlopig vastgesteld door de provincieraad in zitting van 25 maart Overwegende dat voormeld plan in openbaar onderzoek ligt van donderdag 15 april 2010 tot en met dinsdag 13 juli Overwegende dat eventuele bezwaren en opmerkingen van de gemeenteraad met betrekking tot het voormelde ontwerp van partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, bij aangetekende brief, uiterlijk op 13 juli 2010 dienen toegezonden te worden aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 28 april 2010 waarbij dhr. Sebreghts H., advokaat, wonende Meirstraat 21, bus 61 te 2000 Antwerpen, aangesteld werd tot deskundige van de gemeente Zandhoven inzake de herziening van het provinciaal structuurplan. Gelet op het advies dat door voornoemde deskundige werd opgemaakt:- dat dit advies werd voorgelegd, als basis van de bespreking van voornoemde herziening, aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening van Zandhoven. Gelet op het advies van de Gecoro uitgebracht in zitting van 15 juni 2010 dat wordt voorgelegd. BESLUIT: met 14 stemmen voor, 1 stem tegen en bij 4 onthoudingen volgens onderstaand stemgedrag: Ja-stemmen Tegen-stem Rens L. Onthoudingen Boeckx N., Bastanie R., Van Staeyen St. Peeters M., Havelaerts P., Maes M., Henderickx P., Van Hecke M., De Schutter Kr., Geens J., Oorts J., Van Tendeloo S., Verbist J. en Lenaerts L. Vanslambrouck J., Stulens P., De Moor M.J. en Van den Bergh H. De gemeente Zandhoven gaat akkoord met de inhoud van het advies dat door de GECORO in zitting van 15 juni 2010 werd uitgebracht en dat aan de gemeenteraad is voorgelegd. Afschrift van deze beslissing zal aangetekend worden overgemaakt aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, uiterlijk op 13 juli 2010.

3 IKA: KAPITAALSVERHOGING: LIQUIDATIE TOEGESTANE LENINGEN Gelet op de beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, waarbij besloten werd: - in te tekenen op 32 aandelen Publigas 1996/1997 met kencijfer 4a aan een nominale waarde van 2.973,63 euro voor een totale waarde van ,16 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,16 euro; - in te tekenen op 6 aandelen Publigas 2005 met kencijfer 4b aan een nominale waarde van euro voor een totale waarde van ,00 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,00 euro; - in te tekenen op 489 aandelen Publi-T met kencijfer 5a aan een nominale waarde van 250 euro voor een totale waarde van euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van euro; - in te tekenen op 51 aandelen Publi-T 2008 met kencijfer 5b aan een nominale waarde van 455,12 euro voor een totale waarde van ,12 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,12 euro; - in te tekenen op 386 aandelen EGPF met kencijfer 6 aan een nominale waarde van 32,53 euro voor een totale waarde van ,58 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van 3.235,41 euro en het resterende bedrag van 9.321,17 euro te volstorten met de dividenden die IKA naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en de overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel zal uitbetalen, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten goedkeurt. Gelet op de beweegredenen waarop het schepencollege zich gesteund heeft bij het treffen van deze beslissing:- overwegende dat deze beweegredenen volledig kunnen bijgetreden worden. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. De beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, houdende: - intekening op 32 aandelen Publigas 1996/1997 met kencijfer 4a aan een nominale waarde van 2.973,63 euro voor een totale waarde van ,16 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,16 euro; - intekening op 6 aandelen Publigas 2005 met kencijfer 4b aan een nominale waarde van euro voor een totale waarde van ,00 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,00 euro; - intekening op 489 aandelen Publi-T met kencijfer 5a aan een nominale waarde van 250 euro voor een totale waarde van euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van euro; - intekening op 51 aandelen Publi-T 2008 met kencijfer 5b aan een nominale waarde van 455,12 euro voor een totale waarde van ,12 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,12 euro; - intekening op 386 aandelen EGPF met kencijfer 6 aan een nominale waarde van 32,53 euro voor een totale waarde van ,58 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van 3.235,41 euro en het resterende bedrag van 9.321,17 euro te volstorten met de dividenden die IKA naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en de overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel zal uitbetalen, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten goedkeurt, wordt bekrachtigd.

4 Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex. SPS FIN: TOETREDING Gelet op de beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, waarbij: - besloten werd in te tekenen op 102,0 aandelen met kengetal 8 aan een nominale waarde van 25,00 euro voor een totale waarde van 2.55 euro en deze te volstorten met de dividenden die IKA, naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010, zal doen voor een bedrag van 2.55 euro; - verklaard wordt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen, interesten en bijhorigheden, voor een bedrag van maximaal ,08 euro waarop de gemeente beroep doet op de dienstverlening van IKA voor de financiering van de investering in SPS FIN, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten en de participatie in SPS FIN goedkeurt. Gelet op de beweegredenen waarop het schepencollege zich gesteund heeft bij het treffen van deze beslissing:- overwegende dat deze beweegredenen volledig kunnen bijgetreden worden. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. De beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, waarbij: besloten werd in te tekenen op 102,0 aandelen met kengetal 8 aan een nominale waarde van 25,00 euro voor een totale waarde van 2.55 euro en deze te volstorten met de dividenden die IKA, naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010, zal doen voor een bedrag van 2.55 euro; verklaard wordt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen, interesten en bijhorigheden, voor een bedrag van maximaal ,08 euro waarop de gemeente beroep doet op de dienstverlening van IKA voor de financiering van de investering in SPS FIN, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten en de participatie in SPS FIN goedkeurt, wordt bekrachtigd. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven EX

5 INTERLOKALE VERENIGING SPORTREGIO MIDDEN-PROVINCIE : GOEDKEURING JAARVERSLAG 2009 EN RESULTAAT 2009 Gelet op het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten jaarlijks het jaarverslag en het resultaat van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie dient goed te keuren. Gelet op het jaarverslag 2009 en het resultaat 2009 dat wordt voorgelegd. Overwegende dat het jaarverslag 2009 en het resultaat 2009 op de algemene vergadering van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie op 5 mei 2010 door het beheerscomité werd goedgekeurd. Overwegende dat de schepenen van sport, als afgevaardigden van de deelnemende gemeenten, zetelen in het beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2009 en het resultaat 2009 van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie. Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciale sportdienst Antwerpen (t.a.v. het regiosecretariaat). BUDGETWIJZIGING NR 3/2010 GEWONE DIENST Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden. Gelet op de artikel 12 van het Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabititeit. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer bepaald de artikelen 252 en volgende met betrekking tot het algemeen bestuurlijk toezicht. Gelet op de verklarende nota van de gemeentesecretaris dd. 15/06/2010. BESLUIT: eenparig De gewone gemeentebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: Samenvattingstabel begrotingswijziging

6 Alg. resultaat begrotingsrekening 2008 volgens de oorspronkelijke begroting ,04 verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging ,04 Resultaat begrotingsrekening 2009 Alg. resultaat begrotingsrekening 2009 Begrotingswijziging , , , ,14 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren , ,00 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting 2010 Geraamd algemeen begrotingsresultaat , , , ,14 BUDGETWIJZIGING NR 4/2010 BUITENGEWONE DIENST Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden. Gelet op de artikel 12 van het Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabititeit. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer bepaald de artikelen 252 en volgende met betrekking tot het algemeen bestuurlijk toezicht. Gelet op de verklarende nota van de gemeentesecretaris dd. 15/06/2010. BESLUIT: eenparig De buitengewone gemeentebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: Samenvattingstabel begrotingswijziging

7 Alg. resultaat begrotingsrekening 2008 volgens de oorspronkelijke begroting ,01 verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging ,01 Resultaat begrotingsrekening 2009 Alg. resultaat begrotingsrekening 2009 Begrotingswijziging , , , ,71 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar , , ,00 Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting 2010 Geraamd algemeen begrotingsresultaat , , , ,29 KERKFABRIEKEN: JAARREKENINGEN 2009 Gelet op artikel 54 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, dat stipuleert dat de kerkraad jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vaststelt en ze voor 1 april indient bij het centraal kerkbestuur. Overwegende dat de jaarrekening van de verschillende kerkraden jaarlijks voor 1 juni bij de gemeenteoverheid dienen ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Gezien de beslissing van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, de dato 6 juni 2010, waarbij enerzijds wordt vastgesteld dat de goedgekeurde jaarrekingen 2009 van de vijf kerkfabrieken (Massenhoven, Pulderbos, Pulle, Viersel en Zandhoven) werden voorgelegd en anderzijds een coördinatierapport van de voorgelegde jaarrekingen 2009 wordt opgemaakt. Gelet op de brief van 7 juni 2010, uitgaande van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, waarbij de jaarrekingen 2009 van de vijf kerkfabrieken alsook het coördinatierapport, aan het gemeentebestuur worden overgemaakt. Overwegende dat - overeenkomstig artikel 55 2 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de

8 materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten - de gemeenteraad zijn advies over de voorgelegde jaarrekingen dient uit te brengen. Overwegende dat niets zich blijkt te verzetten om een gunstig advies aan de vijf jaarrekeningen te verlenen. De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2009 van de kerkfabrieken St.- Amelberga te Zandhoven, O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Pulderbos, Sint-Petrus en Paulus te Pulle, St.-Stefaan te Massenhoven en St.-Willibrordus te Viersel.. Afschrift van deze beslissing zal aan mevrouw de provinciegouverneur worden overgemaakt. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT: AFBAKENING BEBOUWDE KOMMEN WIJZIGING VAN DE AFBAKENING IN DE DEELGEMEENTEN PULLE De gemeenteraad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli Gelet op de Wet betreffende de politie van het wegverkeer. Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Zandhoven van 13 december 2007, waarbij een aanvullend reglement inzake de afbakening van de verschillende bebouwde kommen van de gemeente werd goedgekeurd. Overwegende dat: - in de deelgemeente Pulle, Keulsebaan, een verkaveling voor een aantal weekendverblijven wordt gerealiseerd in de Romeinse Weg en enkele langs de Keulsebaan zelf; - de Romeinse Weg aansluit op de Keulsebaan in de nabijheid van de Dennenlaan; - een uitbreiding van de bebouwde kom wenselijk is om deze verkaveling volledig in de afbakening van de bebouwde kom op te nemen; - bij voorkeur en voor alle duidelijkheid een nieuw aanvullend reglement inzake de afbakening van de bebouwde kommen wordt opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassingen die nu voor de deelgemeente Pulle dienen doorgevoerd te worden.

9 De gemeenteraad keurt het aanvullend politiereglement goed inzake de afbakening van de verschillende bebouwde kommen van de gemeente Zandhoven, die als volgt worden bepaald en vastgesteld: A. Voor wat de deelgemeente Massenhoven betreft: - Hoge Weg: ter hoogte van woning nummer 1. - Kerkstraat: - ter hoogte van woning nummer voorbij het kruispunt met de Liersebaan. - voorbij de trekweg gelegen langs de dijk van het Albertkanaal. B. Voor wat de deelgemeente Pulderbos betreft: - Draaiboom: ter hoogte van woning nummer Goormansstraat: ter hoogte van woning nummer 5. - Kleinheide: ter hoogte van woning nummer Molenheide: ter hoogte van woning nummer Pulsebaan: voor het kruispunt met de Viesenboslaan. C. Voor wat de deelgemeente Pulle betreft: - Boshovensebaan: voorbij het kruispunt met Slangenbos. - Boudewijnlaan: - voor het kruispunt met de Cauwenberglei. - voor het kruispunt met de Keulsebaan. - voor het kruispunt met de Grensstraat. - Cauwenberglei: tussen woning nummers 16 en Fatimalaan: voorbij het kruispunt met Germelaarstraat. - Heirbaan: voor het kruispunt met de Lijsterlaan. - Heuvelstraat: voorbij het kruispunt met de Dennenlaan. - Keulsebaan: - voorbij het kruispunt met de Maalderstraat. - voorbij het kruispunt met de Dennenlaan. - Maalderstraat: ter hoogte van woning nummer Slangenbos: tussen de Boshovensebaan en de inplanting van de verkaveling Berkemei. - Torenstraat: ter hoogte van woning nummer 61. D. Voor wat de deelgemeente Viersel betreft: - Herentalsebaan: - voor het kruispunt met de Henri Rulstraat. - voorbij het kruispunt met de Watersportlaan en de Venstraat. - Straateinde: ter hoogte van de woning nr Veerstraat: voorbij het kruispunt met de Liersebaan. E. Voor wat de deelgemeente Zandhoven betreft: - Amelbergastraat: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Beggard: ter hoogte van woning nummer Begijnenbos: voor het kruispunt met Bogaereweg-Osseweg. - Bogaereweg: - voorbij het kruispunt met de Liersebaan. - voorbij het kruispunt met de Oelegembaan. - Bruggestraat: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Driehoekstraat: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Liersebaan: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Mussenbaan: voorbij het kruispunt met de Schildebaan. - Oelegembaan: voor het kruispunt met de Mussenbaan. - Osseweg: voorbij het kruispunt met de Liersebaan. - Populierenhoeve: ter hoogte van het gemeentelijk containerpark. - Schildebaan: voor het kruispunt met de Veldstraat-Voetbalstraat.

10 - Schriekweg: voorbij het kruispunt met de Hallebaan. - Vierselbaan: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. Het Schepencollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging ervan betreft en voor wat de aankoop en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. Artikel 3. De beslissing van de gemeenteraad van Zandhoven van 13 december 2007, waarbij een aanvullend reglement inzake de afbakening van de verschillende bebouwde kommen van de gemeente werd goedgekeurd, wordt opgeheven op de dag dat onderhavig politiereglement van kracht wordt. Artikel 4. Dit reglement wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde diensten

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar 311 Zitting van woensdag 04 maart 2015 DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Kenneth Taylor: burgemeester; Luc Galle: voorzitter; Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 januari 2005 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 januari 2005 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 januari 2005 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Ivan CATTRYSSE, burgemeester; Stefaan BEIRENS Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Emanuël MONBALIU

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie