Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010"

Transcriptie

1 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 24/06/2010 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy Boeckx, Steven Van Staeyen, schepenen Dhr. Jozef Oorts, Maria Peeters, Herman Van den Bergh, Mieke Maes, Paula Henderickx, Paula Havelaerts, Joris Geens, Kristien De Schutter, Sofie Van Tendeloo, Leo Rens, Marie-Jeanne De Moor, Paul Stulens, Johan Vanslambrouck, Jeanne-Marie Van Hecke, gemeenteraadsleden Dhr. Jan Bos, gemeentesecretaris OPRICHTEN VAN EEN SPORTHAL: GOEDKEURING VOORONTWERP Gelet op zijn beslissing van 15 november 2007 waarbij besloten werd over te gaan tot de oprichting van een sporthal en waarbij tevens aan het schepencollege machtiging werd verleend een deskundige aan te stellen belast met het opmaken van de vereiste plans en de nodige stukken, om te gelegenertijd tot de aanbesteding te kunnen overgaan. Gezien de beslissing van het schepencollege van 2 april 2008 waarbij de opdracht van de bouw van een sporthal wordt toegewezen aan de NV ESSA Ingenieurs- en Architectenbureau, gevestigd te 3290 Diest, Halensebaan 35. Overwegende dat ondertussen op geregelde tijdstippen overleg is gepleegd met de raad van bestuur van de sportraad, met de verenigingen die gebruik zullen maken van de nog op te richten sporthal, met de omwonenden en met vertegenwoordigers van de gewestelijke diensten van Ruimtelijk en Erfgoed Antwerpen:- dat uit deze bijeenkomsten door het Ingenieurs- en Architectenbureau ESSA een voorontwerp van sporthal werd opgemaakt. Gelet op het voorontwerp nr , gedagtekend op 18 mei 2010 en opgemaakt door het Ingenieursen Architectenbureau ESSA, dat betrekking heeft op de bouw van een sporthal. Overwegende dat het Ingenieurs- en Architectenbureau ESSA - met het oog op de openbare aanbesteding - zich verder verdiept in het uitwerken van een zeer gedetailleerd ontwerpbundel, opgesplitst in verschillende percelen zoals o.a. ruwbouwwerken, electriciteitswerken, sportaccommmodaties, EPB, verwarming- en sanitaire installaties en omgevingswerken. Overwegende dat ondertussen kan gestart worden met de samenstelling van een bouwaanvraagdossier:- dat het hierboven aangehaald voorontwerp daarvoor als basis kan dienen. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. Het voorontwerp nr , gedagtekend op 18 mei 2010, opgemaakt door de NV ESSA Ingenieursen Architectenbureau, gevestigd te 3290 Diest, Halensebaan 35, betrekking hebbende op de bouw van

2 een sporthal, wordt goedgekeurd. Afschrift van deze beslissing zal aan de NV ESSA Ingenieurs- en Architectenbureau, gevestigd te 3290 Diest, Halensebaan 35, worden overgemaakt. PARTIELE HERZIENING RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE ANTWERPEN: ADVIES Gelet op het ontwerp van partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, voorlopig vastgesteld door de provincieraad in zitting van 25 maart Overwegende dat voormeld plan in openbaar onderzoek ligt van donderdag 15 april 2010 tot en met dinsdag 13 juli Overwegende dat eventuele bezwaren en opmerkingen van de gemeenteraad met betrekking tot het voormelde ontwerp van partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, bij aangetekende brief, uiterlijk op 13 juli 2010 dienen toegezonden te worden aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 28 april 2010 waarbij dhr. Sebreghts H., advokaat, wonende Meirstraat 21, bus 61 te 2000 Antwerpen, aangesteld werd tot deskundige van de gemeente Zandhoven inzake de herziening van het provinciaal structuurplan. Gelet op het advies dat door voornoemde deskundige werd opgemaakt:- dat dit advies werd voorgelegd, als basis van de bespreking van voornoemde herziening, aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening van Zandhoven. Gelet op het advies van de Gecoro uitgebracht in zitting van 15 juni 2010 dat wordt voorgelegd. BESLUIT: met 14 stemmen voor, 1 stem tegen en bij 4 onthoudingen volgens onderstaand stemgedrag: Ja-stemmen Tegen-stem Rens L. Onthoudingen Boeckx N., Bastanie R., Van Staeyen St. Peeters M., Havelaerts P., Maes M., Henderickx P., Van Hecke M., De Schutter Kr., Geens J., Oorts J., Van Tendeloo S., Verbist J. en Lenaerts L. Vanslambrouck J., Stulens P., De Moor M.J. en Van den Bergh H. De gemeente Zandhoven gaat akkoord met de inhoud van het advies dat door de GECORO in zitting van 15 juni 2010 werd uitgebracht en dat aan de gemeenteraad is voorgelegd. Afschrift van deze beslissing zal aangetekend worden overgemaakt aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, uiterlijk op 13 juli 2010.

3 IKA: KAPITAALSVERHOGING: LIQUIDATIE TOEGESTANE LENINGEN Gelet op de beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, waarbij besloten werd: - in te tekenen op 32 aandelen Publigas 1996/1997 met kencijfer 4a aan een nominale waarde van 2.973,63 euro voor een totale waarde van ,16 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,16 euro; - in te tekenen op 6 aandelen Publigas 2005 met kencijfer 4b aan een nominale waarde van euro voor een totale waarde van ,00 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,00 euro; - in te tekenen op 489 aandelen Publi-T met kencijfer 5a aan een nominale waarde van 250 euro voor een totale waarde van euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van euro; - in te tekenen op 51 aandelen Publi-T 2008 met kencijfer 5b aan een nominale waarde van 455,12 euro voor een totale waarde van ,12 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,12 euro; - in te tekenen op 386 aandelen EGPF met kencijfer 6 aan een nominale waarde van 32,53 euro voor een totale waarde van ,58 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van 3.235,41 euro en het resterende bedrag van 9.321,17 euro te volstorten met de dividenden die IKA naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en de overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel zal uitbetalen, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten goedkeurt. Gelet op de beweegredenen waarop het schepencollege zich gesteund heeft bij het treffen van deze beslissing:- overwegende dat deze beweegredenen volledig kunnen bijgetreden worden. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. De beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, houdende: - intekening op 32 aandelen Publigas 1996/1997 met kencijfer 4a aan een nominale waarde van 2.973,63 euro voor een totale waarde van ,16 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,16 euro; - intekening op 6 aandelen Publigas 2005 met kencijfer 4b aan een nominale waarde van euro voor een totale waarde van ,00 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,00 euro; - intekening op 489 aandelen Publi-T met kencijfer 5a aan een nominale waarde van 250 euro voor een totale waarde van euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van euro; - intekening op 51 aandelen Publi-T 2008 met kencijfer 5b aan een nominale waarde van 455,12 euro voor een totale waarde van ,12 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van ,12 euro; - intekening op 386 aandelen EGPF met kencijfer 6 aan een nominale waarde van 32,53 euro voor een totale waarde van ,58 euro en deze te volstorten met de liquidatie van de toegestane leningen aan IKA voor een bedrag van 3.235,41 euro en het resterende bedrag van 9.321,17 euro te volstorten met de dividenden die IKA naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en de overgedragen winst in haar boekjaar 2010 met dit doel zal uitbetalen, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten goedkeurt, wordt bekrachtigd.

4 Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex. SPS FIN: TOETREDING Gelet op de beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, waarbij: - besloten werd in te tekenen op 102,0 aandelen met kengetal 8 aan een nominale waarde van 25,00 euro voor een totale waarde van 2.55 euro en deze te volstorten met de dividenden die IKA, naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010, zal doen voor een bedrag van 2.55 euro; - verklaard wordt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen, interesten en bijhorigheden, voor een bedrag van maximaal ,08 euro waarop de gemeente beroep doet op de dienstverlening van IKA voor de financiering van de investering in SPS FIN, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten en de participatie in SPS FIN goedkeurt. Gelet op de beweegredenen waarop het schepencollege zich gesteund heeft bij het treffen van deze beslissing:- overwegende dat deze beweegredenen volledig kunnen bijgetreden worden. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. De beslissing van het schepencollege van Zandhoven de dato 7 juni 2010, waarbij: besloten werd in te tekenen op 102,0 aandelen met kengetal 8 aan een nominale waarde van 25,00 euro voor een totale waarde van 2.55 euro en deze te volstorten met de dividenden die IKA, naar aanleiding van de uitbetaling van reserves en overgedragen winst in haar boekjaar 2010, zal doen voor een bedrag van 2.55 euro; verklaard wordt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen, interesten en bijhorigheden, voor een bedrag van maximaal ,08 euro waarop de gemeente beroep doet op de dienstverlening van IKA voor de financiering van de investering in SPS FIN, en dit onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van IKA van woensdag 23 juni 2010 de wijziging van de statuten en de participatie in SPS FIN goedkeurt, wordt bekrachtigd. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven EX

5 INTERLOKALE VERENIGING SPORTREGIO MIDDEN-PROVINCIE : GOEDKEURING JAARVERSLAG 2009 EN RESULTAAT 2009 Gelet op het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten jaarlijks het jaarverslag en het resultaat van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie dient goed te keuren. Gelet op het jaarverslag 2009 en het resultaat 2009 dat wordt voorgelegd. Overwegende dat het jaarverslag 2009 en het resultaat 2009 op de algemene vergadering van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie op 5 mei 2010 door het beheerscomité werd goedgekeurd. Overwegende dat de schepenen van sport, als afgevaardigden van de deelnemende gemeenten, zetelen in het beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2009 en het resultaat 2009 van de interlokale vereniging Sportregio Midden-Provincie. Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciale sportdienst Antwerpen (t.a.v. het regiosecretariaat). BUDGETWIJZIGING NR 3/2010 GEWONE DIENST Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden. Gelet op de artikel 12 van het Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabititeit. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer bepaald de artikelen 252 en volgende met betrekking tot het algemeen bestuurlijk toezicht. Gelet op de verklarende nota van de gemeentesecretaris dd. 15/06/2010. BESLUIT: eenparig De gewone gemeentebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: Samenvattingstabel begrotingswijziging

6 Alg. resultaat begrotingsrekening 2008 volgens de oorspronkelijke begroting ,04 verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging ,04 Resultaat begrotingsrekening 2009 Alg. resultaat begrotingsrekening 2009 Begrotingswijziging , , , ,14 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar , , , ,00 Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren , ,00 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting 2010 Geraamd algemeen begrotingsresultaat , , , ,14 BUDGETWIJZIGING NR 4/2010 BUITENGEWONE DIENST Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden. Gelet op de artikel 12 van het Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabititeit. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer bepaald de artikelen 252 en volgende met betrekking tot het algemeen bestuurlijk toezicht. Gelet op de verklarende nota van de gemeentesecretaris dd. 15/06/2010. BESLUIT: eenparig De buitengewone gemeentebegroting wordt, overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting wordt vastgesteld zoals in de hiernavermelde samenvattingstabel: Samenvattingstabel begrotingswijziging

7 Alg. resultaat begrotingsrekening 2008 volgens de oorspronkelijke begroting ,01 verhoging + verlaging - na de voorgestelde wijziging ,01 Resultaat begrotingsrekening 2009 Alg. resultaat begrotingsrekening 2009 Begrotingswijziging , , , ,71 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar , , ,00 Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting 2010 Geraamd algemeen begrotingsresultaat , , , ,29 KERKFABRIEKEN: JAARREKENINGEN 2009 Gelet op artikel 54 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, dat stipuleert dat de kerkraad jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vaststelt en ze voor 1 april indient bij het centraal kerkbestuur. Overwegende dat de jaarrekening van de verschillende kerkraden jaarlijks voor 1 juni bij de gemeenteoverheid dienen ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Gezien de beslissing van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, de dato 6 juni 2010, waarbij enerzijds wordt vastgesteld dat de goedgekeurde jaarrekingen 2009 van de vijf kerkfabrieken (Massenhoven, Pulderbos, Pulle, Viersel en Zandhoven) werden voorgelegd en anderzijds een coördinatierapport van de voorgelegde jaarrekingen 2009 wordt opgemaakt. Gelet op de brief van 7 juni 2010, uitgaande van het Centraal Kerkbestuur Zandhoven, waarbij de jaarrekingen 2009 van de vijf kerkfabrieken alsook het coördinatierapport, aan het gemeentebestuur worden overgemaakt. Overwegende dat - overeenkomstig artikel 55 2 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de

8 materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten - de gemeenteraad zijn advies over de voorgelegde jaarrekingen dient uit te brengen. Overwegende dat niets zich blijkt te verzetten om een gunstig advies aan de vijf jaarrekeningen te verlenen. De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2009 van de kerkfabrieken St.- Amelberga te Zandhoven, O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Pulderbos, Sint-Petrus en Paulus te Pulle, St.-Stefaan te Massenhoven en St.-Willibrordus te Viersel.. Afschrift van deze beslissing zal aan mevrouw de provinciegouverneur worden overgemaakt. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT: AFBAKENING BEBOUWDE KOMMEN WIJZIGING VAN DE AFBAKENING IN DE DEELGEMEENTEN PULLE De gemeenteraad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli Gelet op de Wet betreffende de politie van het wegverkeer. Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Zandhoven van 13 december 2007, waarbij een aanvullend reglement inzake de afbakening van de verschillende bebouwde kommen van de gemeente werd goedgekeurd. Overwegende dat: - in de deelgemeente Pulle, Keulsebaan, een verkaveling voor een aantal weekendverblijven wordt gerealiseerd in de Romeinse Weg en enkele langs de Keulsebaan zelf; - de Romeinse Weg aansluit op de Keulsebaan in de nabijheid van de Dennenlaan; - een uitbreiding van de bebouwde kom wenselijk is om deze verkaveling volledig in de afbakening van de bebouwde kom op te nemen; - bij voorkeur en voor alle duidelijkheid een nieuw aanvullend reglement inzake de afbakening van de bebouwde kommen wordt opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassingen die nu voor de deelgemeente Pulle dienen doorgevoerd te worden.

9 De gemeenteraad keurt het aanvullend politiereglement goed inzake de afbakening van de verschillende bebouwde kommen van de gemeente Zandhoven, die als volgt worden bepaald en vastgesteld: A. Voor wat de deelgemeente Massenhoven betreft: - Hoge Weg: ter hoogte van woning nummer 1. - Kerkstraat: - ter hoogte van woning nummer voorbij het kruispunt met de Liersebaan. - voorbij de trekweg gelegen langs de dijk van het Albertkanaal. B. Voor wat de deelgemeente Pulderbos betreft: - Draaiboom: ter hoogte van woning nummer Goormansstraat: ter hoogte van woning nummer 5. - Kleinheide: ter hoogte van woning nummer Molenheide: ter hoogte van woning nummer Pulsebaan: voor het kruispunt met de Viesenboslaan. C. Voor wat de deelgemeente Pulle betreft: - Boshovensebaan: voorbij het kruispunt met Slangenbos. - Boudewijnlaan: - voor het kruispunt met de Cauwenberglei. - voor het kruispunt met de Keulsebaan. - voor het kruispunt met de Grensstraat. - Cauwenberglei: tussen woning nummers 16 en Fatimalaan: voorbij het kruispunt met Germelaarstraat. - Heirbaan: voor het kruispunt met de Lijsterlaan. - Heuvelstraat: voorbij het kruispunt met de Dennenlaan. - Keulsebaan: - voorbij het kruispunt met de Maalderstraat. - voorbij het kruispunt met de Dennenlaan. - Maalderstraat: ter hoogte van woning nummer Slangenbos: tussen de Boshovensebaan en de inplanting van de verkaveling Berkemei. - Torenstraat: ter hoogte van woning nummer 61. D. Voor wat de deelgemeente Viersel betreft: - Herentalsebaan: - voor het kruispunt met de Henri Rulstraat. - voorbij het kruispunt met de Watersportlaan en de Venstraat. - Straateinde: ter hoogte van de woning nr Veerstraat: voorbij het kruispunt met de Liersebaan. E. Voor wat de deelgemeente Zandhoven betreft: - Amelbergastraat: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Beggard: ter hoogte van woning nummer Begijnenbos: voor het kruispunt met Bogaereweg-Osseweg. - Bogaereweg: - voorbij het kruispunt met de Liersebaan. - voorbij het kruispunt met de Oelegembaan. - Bruggestraat: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Driehoekstraat: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Liersebaan: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. - Mussenbaan: voorbij het kruispunt met de Schildebaan. - Oelegembaan: voor het kruispunt met de Mussenbaan. - Osseweg: voorbij het kruispunt met de Liersebaan. - Populierenhoeve: ter hoogte van het gemeentelijk containerpark. - Schildebaan: voor het kruispunt met de Veldstraat-Voetbalstraat.

10 - Schriekweg: voorbij het kruispunt met de Hallebaan. - Vierselbaan: voorbij het kruispunt met de Ringlaan. Het Schepencollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging ervan betreft en voor wat de aankoop en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. Artikel 3. De beslissing van de gemeenteraad van Zandhoven van 13 december 2007, waarbij een aanvullend reglement inzake de afbakening van de verschillende bebouwde kommen van de gemeente werd goedgekeurd, wordt opgeheven op de dag dat onderhavig politiereglement van kracht wordt. Artikel 4. Dit reglement wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde diensten

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr. Rudy Willems, Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven 19 juni 2014

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven 19 juni 2014 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven 19 juni 2014 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard Bastanie,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 26 april 2010. De notulen van de zitting van 26 april 2010 worden goedgekeurd.

1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 26 april 2010. De notulen van de zitting van 26 april 2010 worden goedgekeurd. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 31 mei 2010 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 26 april 2010. De notulen van de zitting van 26 april 2010 worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten. Ereloonovereenkomst

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 17/10/2013

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 17/10/2013 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 17/10/2013 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, Voorzitter Dhr. Luc Van Hove, burgemeester Dhrn/mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Richard

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11578 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 13/10/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 13/10/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 13/10/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Rudy Willems, Jan Verbist, Nancy Boeckx,

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Notulen Vergadering van 12 maart 2015 J. Meeus, Voorzitter K. Leaerts, Burgemeester S. Imbrechts, R. Van Ingelgom, S. Peremans, M.

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Kennisneming budgetwijziging boekjaar 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Niel De raad wordt verzocht om kennis te nemen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Toelichtende nota gemeenteraadszitting van maandag 18 mei 2015

Toelichtende nota gemeenteraadszitting van maandag 18 mei 2015 Toelichtende nota gemeenteraadszitting van maandag 18 mei 2015 Openbare zitting 1. Verslag vorige zitting van 27 april 2015 Enig artikel: Verleent goedkeuring aan het verslag van de vorige zitting van

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 16/02/2012

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 16/02/2012 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 6/02/202 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn/mevrn. Rudy Willems, Richard Bastanie, Nancy Boeckx,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 september

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 31 mei 2010 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Dries Van Dyck, Katleen Mintjens,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 14/03/2013

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 14/03/2013 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven d.d. 14/03/2013 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, Voorzitter Dhr. Luc Van Hove, burgemeester Dhrn/mevr. Rudy Willems, Richard Bastanie, May Peeters,

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Afwezig --- Proces-Verbaal Vergadering van 18 december 2012 J. Meeus, Burgemeester-Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VAN 7 JANUARI 2014

RAAD VAN 7 JANUARI 2014 RAAD VAN 7 JANUARI 2014 Aanwezig: Afwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. E. Vangindertael, Mevr.

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

_GR_00127 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NEREMWEG-KREMERSSTRAAT

_GR_00127 GOEDKEURING - DIRECTIE TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - DIENST MOBILITEIT - AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NEREMWEG-KREMERSSTRAAT gemeenteraad Zitting van 5 oktober 2015 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de heer

Nadere informatie

Zitting van 30 januari 2012

Zitting van 30 januari 2012 Zitting van 30 januari 2012 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

zitting van dinsdag 25 april 2017

zitting van dinsdag 25 april 2017 zitting van dinsdag 25 april 2017 Openbare zitting 01 Kennisname ontslag OCMW raadslid - Inneke Lermusieau De voorzitter deelt mee dat mevr. Inneke Lermusieau ontslag heeft genomen als OCMW-raadslid per

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie