DNA-onderzoek bij veroordeelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNA-onderzoek bij veroordeelden"

Transcriptie

1 Regelingen en voorzieningen CODE DNA-onderzoek bij veroordeelden algemene informatie bronnen ministerie van Veiligheid en Justitie: januari 2011 brochure de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden verwijzingen Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden voor informatie over allerlei aspecten van forensisch DNA-onderzoek Veel ex-gedetineerden gaan opnieuw de fout in. Om de recidivekans te verkleinen en de opsporing, berechting en vervolging van strafbare feiten te verbeteren, heeft de overheid het DNA-onderzoek bij veroordeelden ingevoerd. Medio 2010 zijn veroordeelden van misdrijven waarvoor rechters voorlopige hechtenis kunnen opleggen verplicht om DNA-celmateriaal af te staan. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) slaat dit op in de DNA-database voor strafzaken. Zo kan de politie veroordeelden die opnieuw een strafbaar feit plegen en daarbij celmateriaal achterlaten snel opsporen. Misdrijven waarop DNA-onderzoek van toepassing is Sinds 2005 is de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden gefaseerd ingevoerd. Nu geldt deze wet voor veroordeelden van gewelds- en zedenmisdrijven, zeer actieve veelplegers en veroordeelden die in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) zijn geplaatst. Medio 2010 wordt dit uitgebreid naar veroordeelden voor alle delicten waarvoor de rechter voorlopige hechtenis kan opleggen. In Artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering staat welke misdrijven dit zijn. Procedure DNA-afname De officier van justitie geeft het bevel voor DNA-afname. Veroordeelden ontvangen daarna een bevelschrift. Hierin staan de datum, tijd en locatie voor de DNA-afname. Voor veroordeelden die vastzitten, is de locatie de justitiële inrichting waar zij zich bevinden. Veroordeelden op vrije voeten zijn verplicht zich op het aangeven tijdstip te melden op het politiebureau. Dit geldt ook voor veroordeelden die in hoger beroep zijn gegaan. Aanhoudingsbevel Veroordeelden die zich niet melden, kunnen tijdens controles (zoals verkeerscontroles en paspoortcontroles op Schiphol) worden aangehouden en overgebracht naar een politiebureau om alsnog het DNA-celmateriaal af te staan. Hiervoor vaardigt de officier van justitie een aanhoudingsbevel uit. DNA-onderzoek en DNA-profiel Voor het DNA-onderzoek, neemt een daarvoor opgeleide politieambtenaar of inrichtingsmedewerker een beetje wangslijmvlies af. Met een wattenstaafje of borsteltje schraapt de medewerker een paar keer langs de binnenkant van de wang. Het wattenstaafje of borsteltje wordt opgestuurd naar het NFI dat het wangslijmvlies onderzoekt. Dit onderzoek levert een DNA-profiel van de veroordeelde op. Het NFI slaat het profiel op in de DNA-database voor strafzaken en screent meteen of het profiel overeenkomt met DNA-sporen die zijn gevonden bij andere misdrijven. Bezwaar maken tegen DNA-afname en DNA-profiel Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen DNA-afname. Veroordeelden zijn dus verplicht hieraan mee te werken. Het is wel mogelijk om binnen 2 weken na de DNA-afname bezwaar te maken tegen het opstellen van een DNA-profiel. Als de rechter het eens is met het bezwaar, dan vernietigt het NFI het DNA-materiaal.

2 CODE Regelingen en voorzieningen Meer informatie over bezwaar aantekenen staat in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Duur opslag DNA-profiel Hoe lang het NFI het DNA-profiel in de database bewaart, is afhankelijk van het gepleegde misdrijf. Als er een gevangenisstraf van minimaal 6 jaar op het gepleegde misdrijf staat, blijft het DNA-profiel 30 jaar bewaard. Anders 20 jaar. Als de veroordeelde in een hoger beroep wordt vrijgesproken, vernietigt het NFI het DNA-profiel. Zie ook de brochure de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in pdf hierna 2

3 openbaar ministerie De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

4 Inhoud Inleiding DNA-onderzoek De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Waar? Hoe lang blijven gegevens bewaard? Voordelen Bezwaar maken Hoger Beroep Inleiding Sinds 1 februari 2005 geldt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Op grond van deze wet moeten mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan verplicht celmateriaal afstaan. Deze brochure is bestemd voor mensen die veroordeeld zijn. In deze brochure leest u wat de maatregel inhoudt, wie DNA moet afstaan en wat van u verwacht wordt. DNA-onderzoek Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) is de stof in ons lichaam die alle erfelijke informatie bevat. In het DNA ligt bijvoorbeeld vast wat voor kleur ogen iemand heeft. Ieder DNA is uniek; alleen eeneiige tweelingen hebben hetzelfde DNA. Bij alle andere mensen verschilt het DNA zo duidelijk dat er nooit twijfel bestaat van wie het is. Bij veel misdrijven vindt DNA-onderzoek plaats. De DNA-gegevens die verzameld worden, leveren de politie een schat aan informatie op. Onderzoek gebeurt zowel op de plek waar de misdaad plaats vond, als op andere relevante plaatsen zoals bij de slachtoffers. Op die manier verzamelt de politie allerlei sporen. Die kunnen verwijzen naar de mogelijke dader(s). Maar de sporen kunnen ook verdachten uitsluiten. Om het DNA te onderzoeken wordt wangslijmvlies afgenomen (zie ook De afname). Wangslijmvlies is het slijmvlies dat aan de binnenkant van beide wangen zit. De cellen daarvan worden onderzocht. Van dit celmateriaal wordt een aantal gebieden bekeken die van mens tot mens verschillen. Dat levert per gebied een getal op. Het lijstje met getallen dat hier uitkomt heet DNA-profiel. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

5 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De wet DNA-onderzoek bij veroordeelden maakt het mogelijk om bij bepaalde groepen veroordeelden celmateriaal af te nemen. De wet is belangrijk voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van misdaden waarbij lichaamsmateriaal van daders is (of wordt) gevonden. De officier van justitie geeft het bevel om celmateriaal af te nemen. Voor wie? Door de wet is het mogelijk om bij bepaalde veroordeelden celmateriaal af te nemen. Wie dit zijn, hangt af van: - het soort misdrijf waar iemand voor is veroordeeld; - de soort straf of maatregel die is opgelegd; - het moment waarop iemand is veroordeeld. De wet geldt voor zowel volwassenen als minderjarigen. Is van u als verdachte al DNA-materiaal afgenomen tijdens een opsporingsonderzoek of een eerdere veroordeling? Dan is het niet nodig om opnieuw DNA-celmateriaal af te staan, tenzij uw DNA-profiel uit de DNA-databank is verwijderd, bijvoorbeeld tengevolge van een vrijspraak. Soort misdrijf Iedereen die veroordeeld is voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, moet DNA afstaan. In artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering wordt aangegeven welke misdrijven dat zijn. Personen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarop in de wet een maximale gevangenisstraf van tenminste vier jaar staat, moeten DNA afstaan. Maar de wet geldt ook voor een aantal misdrijven waarop in de wet een lagere maximale gevangenisstraf staat, zoals eenvoudige mishandeling. Ook deze zijn in artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering te vinden. Er wordt dus gekeken naar de maximale straf zoals die in de wet staat voor een misdrijf en niet naar de straf die u van de rechter voor dit misdrijf heeft gekregen. De invoering van de wet gebeurt in fases. In 2005 is gestart met de afname van DNA bij veroordeelden van gewelds- en zedendelicten. Per 1 januari 2009 vallen ook de zeer actieve veelplegers ( 1 die veroordeeld zijn voor een misdrijf onder de werking van de wet. Vanaf 1 januari 2010 wordt de wet volledig ingevoerd; alle veroordeelden voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan moeten dan DNA afstaan. Soort straf of maatregel Het gaat om mensen die door de rechter zijn veroordeeld tot: - een (voorwaardelijke) gevangenisstraf of een maatregel zoals terbeschikkingstelling; - een taakstraf; - plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD); - plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (PPZ); - plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ). Wie alleen een geldstraf opgelegd heeft gekregen, valt niet onder de wet. Moment van veroordeling De wet is van toepassing op: - personen die na 1 februari 2005 zijn veroordeeld voor een zeden- of geweldsmisdrijf of voor 1 februari 2005 zijn veroordeeld voor een zedenof geweldsmisdrijf, maar die op deze datum hun straf nog niet hebben uitgezeten of nog moeten ondergaan; - personen die een zeer actieve veelpleger zijn en na 1 januari 2009 veroordeeld zijn voor een misdrijf of voor 1 januari 2009 zijn veroordeeld voor een misdrijf, maar die op deze datum hun straf nog niet hebben uitgezeten of nog moeten ondergaan; - personen die een zeer actieve veelpleger zijn én op 1 januari 2009 een ISD-maatregel ondergaan of voor 1 januari 2009 zijn veroordeeld voor een misdrijf, maar die op deze datum hun ISD-maatregel nog niet hebben ondergaan of nog moeten ondergaan; - personen die na 1 januari 2010 veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan of voor 1 januari 2010 zijn veroordeeld voor een misdrijf, maar die op deze datum hun straf nog niet hebben uitgezeten of nog moeten ondergaan. ( 1 De zeer actieve veelpleger die verplicht is DNA af te staan, is een persoon die veroordeeld is voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, tegen wie in de vijf jaar die aan de veroordeling voor dat misdrijf zijn voorafgegaan meer dan tien processen-verbaal wegens een misdrijf zijn opgemaakt, die naar de officier van justitie zijn gezonden. 4 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

6 Waar? DNA-afname vindt plaats nadat de officier van justitie daarvoor een bevel heeft gegeven. Op het moment dat de veroordeelde het bevel tot het afstaan van DNA-celmateriaal krijgt van de officier van justitie, bevindt de veroordeelde zich of in een inrichting of op vrije voeten. Veroordeelden die nog niet in een justitiële inrichting zitten, moeten zich melden op een politiebureau. In het bevelschrift dat zij ontvangen staan de datum, tijd en het politiebureau vermeld. DNA-afname vindt daar plaats door politieambtenaren die hier speciaal voor zijn opgeleid. Meldt u zich niet? Dan vaardigt de officier van justitie een aanhoudingsbevel uit. Dit betekent dat u op ieder moment kunt worden aangehouden en worden overgebracht naar een politiebureau waar u alsnog wangslijmvlies moet afstaan. Zo kunt u bijvoorbeeld worden aangehouden bij een verkeerscontrole of bij een paspoortcontrole op het vliegveld. U komt dus altijd aan de beurt voor DNA-afname. Bevindt u zich al wel in een inrichting? Dan wordt daar DNA afgenomen. Dit wordt dan gedaan door een inrichtingsmedewerker die daarvoor is opgeleid. Hoe lang blijven gegevens bewaard? Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is verantwoordelijk voor het opmaken van DNA-profielen uit celmateriaal. Het zorgt er ook voor dat het DNA-profiel wordt opgeslagen in de DNA-databank. Ten slotte bewaart het NFI het celmateriaal en zorgt ervoor dat het celmateriaal wordt vernietigd en het profiel uit de DNA-databank wordt verwijderd. Vernietiging gebeurt alleen als het Openbaar Ministerie daarvoor opdracht geeft of wanneer de wettelijke bewaartermijn verstreken is. Hoe lang een profiel en celmateriaal worden bewaard, hangt af van het feit waarvoor iemand is veroordeeld. Als de wet voor een strafbaar feit een maximale straf stelt van tenminste zes jaar, blijven de gegevens dertig jaar bewaard. Voor minder zware delicten (met een maximale straf van minder dan zes jaar), mogen het celmateriaal en het DNA-profiel niet langer dan twintig jaar bewaard blijven. De afname Het afnemen van DNA celmateriaal is een simpele, pijnloze en korte handeling. Het enige dat u moet doen, is uw mond openen. Het afnemen van wangslijm gebeurt door een hiervoor speciaal opgeleide politieambtenaar, inrichtingsmedewerker, arts of verpleegkundige. Deze schraapt een paar keer met wattenstaafjes of zachte borsteltjes langs de binnenkant van uw wang. Hierop blijft genoeg slijm zitten voor het onderzoek. Het DNA-onderzoek zelf vindt plaats in het laboratorium van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Voordelen De nieuwe wet heeft niet alleen voordelen voor het opsporen van verdachten en het voorkomen van misdrijven. Ook voor veroordeelden zelf is er een aantal voordelen: Onschuld snel aangetoond Door de DNA-databank kan snel worden aangetoond of iemand betrokken is bij een misdrijf of niet. Dankzij uw DNA-profiel, kunt u dus niet verdacht worden van een misdrijf waarbij dadersporen met een ander DNA-profiel zijn gevonden. Geen confrontaties De politie kan op ieder gewenst moment het NFI vragen om DNA-profielen uit de DNA-databank te vergelijken met het DNA-profiel van een daderspoor. U wordt hiervoor dus niet lastiggevallen. Stok achter de deur Bang om opnieuw de fout in te gaan? Dan kan het een geruststelling zijn als uw DNA ligt opgeslagen in de DNA-databank. Want: wie een misstap maakt, is er direct bij. En die stok achter de deur is een extra reden om op het rechte pad te blijven. 6 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 7 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

7 Bezwaar maken Bezwaar maken tegen de afname van DNA-celmateriaal is niet mogelijk. Afname vindt dus altijd plaats; of dit nu in een justitiële inrichting gebeurt of op een politiebureau. Wel kunt u bezwaar maken tegen de opmaak van uw DNA-profiel voor de DNA-databank. Dit kan bij de rechter die u heeft veroordeeld. Het bezwaar moet binnen twee weken na de DNA-afname worden aangetekend. Uw advocaat kan u hierbij helpen. Daarnaast vindt u informatie in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Deze kunt u aanvragen bij of downloaden op de website van Postbus 51 (zie Algemene informatie). Is de rechter het met uw bezwaar eens? Dan wordt uw DNA-materiaal vernietigd. Is de rechter het niet met u eens ( bezwaar ongegrond ), dan wordt alsnog een DNA-profiel gemaakt voor de DNA-databank. U kunt geen hoger beroep instellen tegen de beslissing van de rechter. Hoger Beroep Het bevel wordt kort na de veroordeling gegeven. Het maakt niet uit of u in hoger beroep gaat; u moet toch DNA afstaan. Alleen als u in hoger beroep wordt vrijgesproken, worden het celmateriaal en het DNA-profiel alsnog vernietigd. Algemene informatie Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures: Dit is een uitgave van: Openbaar Ministerie Afdeling Communicatie Postbus EH Den Haag Februari De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Inhoud Inleiding 2 DNA-onderzoek 2 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 Voor wie? 4 Waar? 6 De afname 7 Hoe lang blijven gegevens bewaard? 7 Voordelen 8 Bezwaar

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; De Raad van State gehoord (advies van );

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; De Raad van State gehoord (advies van ); BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; Gelet op de artikelen 151a, zesde

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; -` Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Gelet

Nadere informatie

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 U BENT VEROORDEELD U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 190 Besluit van 5 april 2006, houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

BEATRIX. Besluit van. houdende wijziging van het Besluit DNAonderzoek

BEATRIX. Besluit van. houdende wijziging van het Besluit DNAonderzoek BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNAonderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van oktober 2003, directie Wetgeving, nr. /03/6; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 685 Regeling van DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

Onderzoek potentiële bereidheid DNA-afname veroordeelden op de rechtbank. Amsterdam, 5 april 2016 Marjolein Eigenfeld MSc Femke Konings MSc

Onderzoek potentiële bereidheid DNA-afname veroordeelden op de rechtbank. Amsterdam, 5 april 2016 Marjolein Eigenfeld MSc Femke Konings MSc Onderzoek potentiële bereidheid DNA-afname veroordeelden op de rechtbank Amsterdam, 5 april 2016 Marjolein Eigenfeld MSc Femke Konings MSc bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde Afname celmateriaal voor DNA

Richtlijn Forensische Geneeskunde Afname celmateriaal voor DNA Richtlijn Forensische Geneeskunde Afname celmateriaal voor DNA Inhoudsopgave 1. Onderwerp 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Toestemming 2 6. Werkwijze 3 6.1 Algemeen 3 6.2

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en U werd veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en maatregelen die de rechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief

Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief Inhoud 1. INLEIDING...2 2. WAARDE VAN DNA-ONDERZOEK EN DE GRENZEN AAN HET GEBRUIK DAARVAN...3 2.1. WAARDE VAN DNA-ONDERZOEK...3

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Juridische Zaken, nr. ; Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 400 Besluit van 27 augustus 2001, houdende nadere regels over het DNA-onderzoek in strafzaken (Besluit DNA-onderzoek in strafzaken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie = POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Samenvatting. jaren strafdreiging. 1 Staatsblad 2012, nr

Samenvatting. jaren strafdreiging. 1 Staatsblad 2012, nr Samenvatting Ten tijde van de afronding van dit onderzoek heeft een DNA-verwantschapsonderzoek in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken voor het eerst sinds de intrede van deze wetgeving in het Wetboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 628 Politie 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 725 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Over grootschalig DNA - verwantschapsonderzoek

Over grootschalig DNA - verwantschapsonderzoek Over grootschalig DNA - verwantschapsonderzoek DNA-verwantschaps-onderzoek kan de moord op Marianne Vaatstra oplossen DNA-verwantschapsonderzoek kan de moord op Marianne Vaatstra oplossen Op 1 mei 1999

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen luisteren naar een radiofragment van Goedemorgen Nederland en lezen een tekst uit dagblad Trouw over de bewijsvoering

Nadere informatie

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013 1 2 Datum: 2 april 2013 3 4 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 3 Hoofdstuk 1: Inleiding 4 Hoofdstuk 2: Casuïstiek 5 Hoofdstuk 3: Kinderrechten 8 Hoofdstuk 4: Wet DNA-V en kinderrechten 12 4.1 Wet DNA-V 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 415 DNA-onderzoek in strafzaken Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief

Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. WAARDE VAN DNA-ONDERZOEK EN DE GRENZEN AAN HET GEBRUIK DAARVAN... 3 2.1. WAARDE VAN DNA-ONDERZOEK...3

Nadere informatie

Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.

Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Een onderzoek naar de strijdigheid van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verhouding tot de gedachtegang van artikel 77a Sr en het IVRK. door Leah Hamans (ANR

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM 18

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere voorwerpen

waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere voorwerpen Aan de minister van Justitie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 17 december 2008 van Kabinet & Communicatie doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2007:BB2884

ECLI:NL:HR:2007:BB2884 ECLI:NL:HR:2007:BB2884 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 20-11-2007 Zaaknummer 02209/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:BB2884

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:4850

ECLI:NL:RBROT:2017:4850 ECLI:NL:RBROT:2017:4850 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 25-04-2017 Datum publicatie 26-06-2017 Zaaknummer 10/661201-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van , directie Wetgeving, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van , directie Wetgeving, nr. ; Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit politiegegevens Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van.. 2011, directie Wetgeving, nr.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak De Minister van Justitie Mr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag Datum: 25 september 2007 Uw kenmerk: 5488782/07/6 Ons kenmerk: B.2.1.7/1456/BM Onderwerp:

Nadere informatie

persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen

persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen 32 168 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNAverwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Criminaliteit Handelingen en gedragingen (zowel doen als nalaten) die de wetgever strafbaar heeft gesteld.

Criminaliteit Handelingen en gedragingen (zowel doen als nalaten) die de wetgever strafbaar heeft gesteld. Bijlage 7 Begrippen Deze bijlage volgt in principe de begrippenlijst zoals het CBS die heeft vastgesteld en online openbaar heeft gemaakt. In deze bijlage staan alle niet algemeen bekend veronderstelde

Nadere informatie

Aanwijzing taakstraffen

Aanwijzing taakstraffen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.52 Aanwijzing taakstraffen tekst bronnen Staatscourant 2011, nr. 19453, d.d. 31.10.2011 datum inwerkingtreding 1.11.2011 Deze aanwijzing en de Aanwijzing kader voor

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

1. Inhaalslag bij kennisgevingen voor vernietiging van celmateriaal van verdachten uit de periode

1. Inhaalslag bij kennisgevingen voor vernietiging van celmateriaal van verdachten uit de periode > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20101 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Factsheet ex ante impactanalyse DNA-afname voorafgaand aan of direct na veroordeling. 1. Achtergrond en doel van de impactanalyse

Factsheet ex ante impactanalyse DNA-afname voorafgaand aan of direct na veroordeling. 1. Achtergrond en doel van de impactanalyse Factsheet ex ante impactanalyse DNA-afname voorafgaand aan of direct na veroordeling 2 december 2015, SMS & Significant Deze factsheet geeft op hoofdlijnen inzicht in de gevolgen van de mogelijke invoering

Nadere informatie

26 januari Hoe gaat het er in Nederland aan toe? Nederlandse DNA-databank voor Stafzaken (I) Nederlandse DNA-databank voor Stafzaken (II)

26 januari Hoe gaat het er in Nederland aan toe? Nederlandse DNA-databank voor Stafzaken (I) Nederlandse DNA-databank voor Stafzaken (II) Hoe gaat het er in Nederland aan toe? Dr.Ir. C.P. (Kees) van der Beek MBA Beheerder Nederlandse DNA-databank voor strafzaken Brussel 26 januari 2012 Nederlandse DNA-databank voor Stafzaken (I) Op te nemen

Nadere informatie

Complexe DNA-profielen

Complexe DNA-profielen Complexe DNA-profielen Inleiding Bij een DNA-onderzoek worden DNA-profielen bepaald en met elkaar vergeleken. Bij forensisch DNA-onderzoek wordt bijvoorbeeld een DNA-profiel van een verdachte vergeleken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 168 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Van vonnis tot DNA-profiel

Van vonnis tot DNA-profiel Van vonnis tot DNA-profiel Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden E.W. Kruisbergen Februari 2008 Ministerie van Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Recht op privacy van minderjarige delinquenten over justitiële documentatie en DNA-afname bij jeugdigen

Recht op privacy van minderjarige delinquenten over justitiële documentatie en DNA-afname bij jeugdigen Strafblad Je u g d s t r a f r e c h t Recht op privacy van minderjarige delinquenten over justitiële documentatie en DNA-afname bij jeugdigen Prof. mr. drs. M.R. Bruning en mr. M.J.F. Berger 1. Inleiding

Nadere informatie

DE VOLWASSEN CONSEQUENTIES VAN DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN VOOR EEN KIND

DE VOLWASSEN CONSEQUENTIES VAN DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN VOOR EEN KIND DE VOLWASSEN CONSEQUENTIES VAN DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN VOOR EEN KIND EEN LITERATUURONDERZOEK NAAR DE INACHTNEMING VAN DE RECHTSPOSITIE VAN MINDERJARIGEN IN DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN

Nadere informatie

Recht op privacy van minderjarige delinquenten over justitiële documentatie en DNAafname

Recht op privacy van minderjarige delinquenten over justitiële documentatie en DNAafname Recht op privacy van minderjarige delinquenten over justitiële documentatie en DNAafname bij jeugdigen Prof. mr. drs. M.R. Bruning en mr. M.J.F. Berger 1 Nederland behoort tot één van de Europese landen

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS)

Uitspraak RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) ECLI:NL:RBSGR:2002:AE7582 Instantie Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak 11-09-2002 Datum publicatie 13-09-2002 Zaaknummer 09/900368-02; 09/093214-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange 6 Vervolging N.E. de Heer-de Lange Dit hoofdstuk beschrijft de fase van vervolging. Hierbij gaat het om de verdachten die worden vervolgd, de strafbare feiten die de basis vormen voor hun strafzaken, en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT3074

ECLI:NL:RBHAA:2005:AT3074 ECLI:NL:RBHAA:2005:AT3074 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 31-03-2005 Datum publicatie 04-04-2005 Zaaknummer 04/1140 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd Kennislink.nl Discussieer mee: Allemaal de beste van de klas?! Onderwerpen Publicaties Over Kennislink Nieuwsbrief Zoek Leven, Aarde & Heelal Gezondheid, Hersenen & Gedrag Mens & Maatschappij Energie &

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 26 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, regelende de samenwerking tussen Nederland,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Rapport Ingetrokken of niet? Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie te Rotterdam,

Nadere informatie

De Wet DNA-V, uitgebreid tot de inverzekeringstelling. Een goed idee?

De Wet DNA-V, uitgebreid tot de inverzekeringstelling. Een goed idee? De Wet DNA-V, uitgebreid tot de inverzekeringstelling. Een goed idee? Masterthesis Rechtsgeleerdheid Accentprogramma strafrecht door Mark Stuij De Wet DNA-V, uitgebreid tot de inverzekeringstelling. Een

Nadere informatie

OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE. o p e n b a a r. m i n i s t e r i e

OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE. o p e n b a a r. m i n i s t e r i e OPSPOREN EN VERVOLGEN WIE DOET DAT EIGENLIJK? o p e n b a a r m i n i s t e r i e HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

Vaststellen van de identiteit van een Nomen Nescio

Vaststellen van de identiteit van een Nomen Nescio Vaststellen van de identiteit van een Nomen Nescio Laatste kans op identificatie Als het graf van een onbekende (Nomen Nescio, of NN er) wordt geruimd, dan is dit de laatste kans om de identiteit vast

Nadere informatie

11 mei Onderzoek: Privacy vs opsporing

11 mei Onderzoek: Privacy vs opsporing 11 mei 2015 Onderzoek: Privacy vs opsporing Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Als je een taakstraf hebt gekregen

Als je een taakstraf hebt gekregen Als je een taakstraf hebt gekregen De rol van de Raad De Raad voor de Kinderbescherming regelt je taakstraf. Als je een taakstraf opgelegd hebt gekregen krijg je een gesprek met iemand van de Raad, een

Nadere informatie

DNA-databank goed gevuld

DNA-databank goed gevuld Tekst: René Leijen Foto s: Harro Meijnen / Blauw Infographics: Mediagraphix Gemiddeld 65 keer per week matcht een nieuw DNA-profiel met een al aanwezig profiel. DNA-databank goed gevuld De DNA-databank

Nadere informatie

Van vonnis tot DNA-profiel Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Van vonnis tot DNA-profiel Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Cahier 2008-2 Van vonnis tot DNA-profiel Procesevaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden E.W. Kruisbergen a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum Exemplaren van deze publicatie kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Nederlandse DNA-databank voor strafzaken

Jaarverslag 2014. Nederlandse DNA-databank voor strafzaken Jaarverslag 2014 Nederlandse DNA-databank voor strafzaken Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Twintig jaar Nederlandse DNA-databank voor strafzaken 5 2.1 Evolutie van de DNA(-databank)-wetgeving 5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Standpunt Defence for Children inzake de afname van DNA-materiaal bij minderjarigen Datum laatste wijziging document: 16 september 2016

Standpunt Defence for Children inzake de afname van DNA-materiaal bij minderjarigen Datum laatste wijziging document: 16 september 2016 Defence for Children ECPAT Postbus 11103 2301 EC Leiden Standpunt Defence for Children inzake de afname van DNA-materiaal bij minderjarigen Datum laatste wijziging document: 16 september 2016 Standpunt

Nadere informatie

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie α Ministerie van Justitie Aan de Koningin Onderdeel Directie Wetgeving Contactpersoon mw. mr. drs. C.C.M. van Deudekom Registratienummer 5535255/08/6 Datum 18 april 2008 Onderwerp Nader rapport inzake

Nadere informatie

Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal?

Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal? Puzzel: Wie is wie in de kinderrechtszaal? Korte omschrijving werkvorm De docent en leerlingen bekijken samen wie waar zit en wat doet in de rechtszaal. Hierbij staat de rol van het kind in de rechtszaal

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden. Gerechtelijke sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut

Informatie voor nabestaanden. Gerechtelijke sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut Informatie voor nabestaanden Gerechtelijke sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut Inhoud Gerechtelijke sectie 4 Beslissing tot sectie 4 Het onderzoek bij een sectie 5 Resultaten van een sectie

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 2009, directie Wetgeving, nr.

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 2009, directie Wetgeving, nr. Besluit van houdende vaststelling van het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van Wetgeving, nr. ; 2008, directie Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden. Gerechtelijke sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut

Informatie voor nabestaanden. Gerechtelijke sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut Informatie voor nabestaanden Gerechtelijke sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut Inhoud Gerechtelijke sectie 4 Beslissing tot sectie 4 Het onderzoek bij een sectie 5 Resultaten van een sectie

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Een nieuwe loot aan de DNA-stam: strafvorderlijk DNA-verwantschapsonderzoek

Een nieuwe loot aan de DNA-stam: strafvorderlijk DNA-verwantschapsonderzoek wetgeving Ars Aequi november 2012 849 Wetgeving Een nieuwe loot aan de DNA-stam: strafvorderlijk DNA-verwantschapsonderzoek Mw. mr.drs. C.C.M. van Deudekom* 1 Inleiding Een deel van de verdachten en veroordeelden

Nadere informatie