RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden"

Transcriptie

1 RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden

2 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden Samenstellers Afdeling Economisch Toezicht, VMM Stefan Kestens, Directeur Economisch Toezicht Koen Kempenaers, adjunct van de Directeur Verantwoordelijken Hilde Soetaert, afdelingshoofd Economisch Toezicht Stefan Kestens, Directeur Economisch Toezicht Inhoud Dit rapport beschrijft de financiële stromen bij de rioolbeheerders tot en met Wijze van refereren VMM (2013), Rioolbeheer versus reserves, vergoedingen en dividenden Verantwoordelijke uitgever Philippe D Hondt, afdelingshoofd Lucht, Milieu en Communicatie, Vlaamse Milieumaatschappij Fotografie Shutterstock Vragen in verband met dit rapport Vlaamse Milieumaatschappij A.Van de Maelestraat Erembodegem Tel: Fax: Depotnummer D/2013/6871/047 I

3 SAMENVATTING In wat volgt wordt per rioolbeheerder (uitgezonderd de gemeente als rioolbeheerder) eerst een overzicht gegeven van wat contractueel vastgelegd is over de vergoeding voor het eigendomsrecht of het gebruiksrecht. Daarnaast werd ook aangegeven wat er statutair werd geregeld in verband met het resultaat en eventuele uitkeringen. Daarna wordt meegegeven welk resultaat geboekt werd volgens de rapporteringsinstrumenten en de jaarverslagen en hoe de vergoeding voor het eigendomsrecht of het gebruiksrecht in de praktijk geregeld werd. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de aangelegde reserves, de verklaarde strategie, de toekomstig verwachte uitgaven evenals een samenvatting per rioolbeheerder. Dit werd ook visueel verduidelijkt op drie kaartjes. II

4 INHOUDSTAFEL RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden Inleiding Overzicht vergoeding eigendomsrecht of gebruiksrecht per rioolbeheerder De gemeente als rioolbeheerder (116 gemeenten) Infrax Infrax West (19 gemeenten) Inter-aqua (36 gemeenten) IVEG (3 gemeenten) Riobra (24 gemeenten) Uitkerings-, reserverings- en algemene strategie Infrax IWVA (3 gemeenten) PIDPA HidroGem (PIDPA) (2 gemeenten) HidroRio (PIDPA) (19 gemeenten) HidroSan (PIDPA) (4 gemeenten) Samenvatting voor alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van Pidpa RioP (VMW, thans De Watergroep) (14 gemeenten) VIVAQUA (6 gemeenten) Water-Link AquaRio (TMVW) (49 gemeenten) rio-link (AWW) (13 gemeenten) Samenvatting...32 III

5 1. Inleiding In dit rapport wordt per rioolbeheerder een overzicht gegeven van de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage- en vergoeding voor de vergoedingen van eigendomsoverdracht of gebruiksrechten. Tevens wordt verduidelijkt hoe met tekorten en overschotten wordt omgegaan. Er wordt ook nader ingegaan op theoretische en feitelijke financiële inbreng van de gemeenten (algemene middelen) en op de besteding van saldi in de loop van de laatste jaren. Basisgegevens voor deze nota waren: (1) de informatie verstrekt door de rioolbeheerders op vraag van de Economisch Toezichthouder inzake de dienstverlening aangeboden aan de gemeenten (zoals thans raadpleegbaar op de website van de VMM 1 ) en naar aanleiding van een rondvraag in juli 2012; (2) de rapporteringsinstrumenten (RI), waarvan het rapport over werkjaar 2011 beschikbaar is op de website 2 ; (3) de jaarverslagen van de rioolbeheerders, en hierin voornamelijk hun resultatenrekeningen. Wat betreft de rapporteringsinstrumenten dient nog genoteerd dat het RI 2008 werkte met inkomsten en uitgaven, terwijl vanaf RI 2009 opbrengsten en kosten (afschrijvingen) werden gebruikt. Indien het jaarverslag afwijkt van het RI wordt het jaarverslag gebruikt als definitieve basis voor de gegevens omdat dit laatste geauditeerd wordt. Doel van dit rapport is een beter inzicht te krijgen in de besteding van de saneringsmiddelen om al dan niet passende maatregelen voor te bereiden. Saneringsuitgaven zijn alle uitgaven met betrekking tot investeringen in nieuwe of vervangingsriolen tot en met het herstellen van het bovenliggende wegdek in de oorspronkelijke staat evenals uitgaven met betrekking tot het exploiteren van de afvalwaterinfrastructuur. Andere investeringen gekoppeld aan werken aan de saneringsinfrastructuur zoals het vernieuwen van de wegenis hoort niet tot de saneringsuitgaven en mag niet met deze bijdragen en vergoedingen gefinancierd worden kb/view?searchterm=rapporteringsinstrument

6 2. Overzicht vergoeding eigendomsrecht of gebruiksrecht per rioolbeheerder 2.1. De gemeente als rioolbeheerder 3 (116 gemeenten) - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: over 2008 rapporteerden 66 onafhankelijke gemeenten (21 als volledig correct gevalideerd), over 2009 rapporteerden 64 onafhankelijke gemeenten (25 gevalideerd), over gemeenten (31 gevalideerd) en over gemeenten (62 gevalideerd) 4. Enkel de gemeenten waarvoor de cijfers gevalideerd (betrouwbaar) zijn, worden in beschouwing genomen. Het resultaat wordt in onderstaande tabel weergegeven. Jaartal (aantal gemeenten) 2008 (21 of 13%) Opbrengsten (Inkomsten) Kosten (Uitgaven) Resultaat Gemiddeld resultaat (25 of 18%) (31 of 26%) (62 of 53%) Dit betekent dat de gemiddelde, zelfstandig opererende gemeente in 2008 (cash-flow) gemiddeld euro bijlegde uit de algemene middelen en in 2009, 2010 en 2011 boekhoudkundig gemiddeld respectievelijk , en euro overschot boekte. Dit gemiddelde verbergt echter vele uitersten (voor 2011 bijvoorbeeld zien we -2,6 miljoen bij Brecht en + 4,4 miljoen euro bij de gemeente Leuven), zodat het enkel ter illustratie kan gebruikt worden. - Jaarrekeningen: de gemeenten werken met een kasboekhouding zodat positieve en negatieve kasresultaten opgenomen worden in de algemene middelen. Het is onmogelijk om hieruit een aparte boekhouding van de sanering op te maken. Ook leggen de gemeenten geen aparte reserves 5 aan. - Een aantal gemeenten is weliswaar (via het contract met de watermaatschappij) rioolbeheerder doch besteedt de sanering (deels) uit. We kunnen hier vier groepen onderscheiden: a. Aquafin concessie (14 gemeenten): Aquafin treedt op als gedelegeerd bouwheer. De gemeente geeft geen gebruiksrecht op de infrastructuur, enkel kosteloos gebruiksrecht op de terreinen waarop Aquafin infrastructuur moet oprichten. 3 Eind 2008 waren nog 164 gemeenten zelfstandig actief, eind en eind gemeenten. 4 De daling van het aantal rapporterende gemeenten tot 2010 komt vooral door het meer en meer toetreden van gemeenten tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vanaf 2011 daarentegen werd de rapportering verplicht, wat voor een stijging in het aantal betrouwbare rapporten zorgde. 5 Reserve: geld afkomstig van positieve resultaten of dividenden, voorbehouden om in de toekomst te gebruiken voor de sanering

7 b. Aquafin Rio-Totaal (9 gemeenten): Aquafin treedt op als consultant. Er is geen inbreng noch is er overdracht van gebruiksrecht of eigendomsrecht. c. HidrIBA (2 gemeenten): de gemeente kent het gebruiksrecht inzake individuele sanering (IBA s) toe aan HidrIBA. Er wordt geen vergoeding betaald aan de gemeente. De deelnemers aan HidrI- BA schrijven in op één E-aandeel bij PIDPA. HidrIBA startte in 2010, maar in het financiële gedeelte van het jaarverslag van PIDPA is hierover niets terug te vinden. d. Rio-Act (21 gemeenten): de gemeente kent een contractueel gebruiksrecht toe aan De Watergroep. Er is geen vergoeding voorzien, het betreft het engagement van de gemeente om voor de saneringsprojecten beroep te doen op Rio-Act (= samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin) waarbij de gemeente vrij kan kiezen wat er dient te gebeuren en ook de rekening betaalt Infrax Infrax overkoepelt de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Infrax West, Inter-aqua en Riobra, die allen werken op basis van solidaire rekeningen, en IVEG die met afzonderlijke rekeningen werkt. De toetredingsvergoedingen en dividenden of vergoedingen voor het ingebracht vermogen verschillen per samenwerkingsverband. Hierna vindt u de werkwijze per samenwerkingsverband, gevolgd door de reserve-opbouw, uitkeringen en strategie die gemeenschappelijk geldt Infrax West (19 gemeenten) Infrax West startte in 2009 met rioolbeheer. De gemeente kent een eigendomsrecht toe aan Infrax West, en wordt vergoed in cash ten bedrage van 25% van de totale waarde van het stelsel. De resterende 75% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en winstaandelen). De winstaandelen geven recht op een jaarlijks dividend, de kapitaalaandelen niet. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: de opbrengsten uit de bijdragen zijn in het RI 2009 (cash-flow) foutief ingevuld zodat het RI van 2009 op het gebied van opbrengsten niet betrouwbaar is. Het resultaat van RI 2010 en 2011 komen overeen met het jaarverslag. - Jaarrekeningen: Infrax West begon vanaf 1 januari 2009 met activiteiten als rioolbeheerder. Uit de jaarverslagen kunnen wel de opbrengsten van de rioleringsactiviteit gehaald worden, doch niet de kosten. Niettemin kan uit verslagen vernomen worden dat er in euro, in euro en in euro winst werd gemaakt met de gemeentelijke rioleringsactiviteit en dat er hieruit respectievelijk euro, euro en euro werd uitgekeerd als dividend. Over de drie actieve jaren werd dus een totale winst van 1,52 miljoen euro gemaakt, waarvan euro werd uitgekeerd en euro aan de reserves werd toegevoegd.

8 - Samengevat: Boekjaar Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerde dividenden Totaal Als eigendomsvergoeding wordt in het totaal aan de gemeenten een bedrag van 46 miljoen euro uitbetaald, zijnde 25% van waarde van de ingebrachte netten geschat op 182 miljoen euro.. Detail per gemeente: Gemeente Uitgekeerde cash vergoeding (totaal) Welk(e) ja(a)r(en) Eigendomsvergoeding Nog te betalen na 2011 Waarde winstaandelen Waarde kapitaalaandelen Uitgekeerde dividenden Beerse en Diksmuide en Gistel en Harelbeke en Hooglede en Houthulst en Ichtegem en Ingelmunster 2012 en Izegem en Koekelare en Kortemark en Langemark- Poelkapelle en Lendelede en Lichtervelde en Moorslede en Oudenburg en Staden en Torhout en Vosselaar en Totaal Omdat de opbrengsten in het RI 2009 te hoog werden ingeschat, is het resultaat naar de positieve kant vertekend.

9 Samenvatting Infrax West is een rioolbeheerder die werkt op solidaire basis. Infrax geeft aan dat er voor Infrax West tegenover de uitgekeerde dividenden 3,3 miljoen euro financiële beloften van de gemeenten om te investeren in toekomstige projecten staan. De gemeenten hebben conform de statuten reeds een aanzienlijke vergoeding gekregen en ontvangen ook een dividend. Er werd in het totaal voor 44,4 miljoen toetredingsvergoeding uitbetaald en daarnaast voor 0,8 miljoen euro dividenden. Er staat ook nog een schuld van 1,6 miljoen open aan een nieuwe vennoot Inter-aqua (36 gemeenten) Inter-aqua startte in 2005 als rioolbeheerder. De gemeente kent het eigendomsrecht toe aan Inter-aqua en wordt in cash vergoed voor 20% van de actuele geschatte waarde. De resterende 80% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en winstaandelen). De winstaandelen geven recht op een jaarlijks dividend, de kapitaalaandelen niet. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: in het RI wordt de bestemming van het overschot vermeld: toevoeging aan wettelijke reserve (en beschikbare reserve) en uitkering (dividenden). De resultaten volgens de RI s zijn als volgt: 2008: + 4,1 miljoen, 2009: + 7,2 miljoen (positief vertekend wegens het in rekening brengen van activeringsopbrengsten en wegens cash-flow benadering), en vanaf 2010 gelijklopend met het jaarverslag. - Jaarverslag: de verdeling van de winst volgens het RI komt niet overeen met het jaarresultaat. Zo wordt bijvoorbeeld de winst van boekjaar 2010 voor een gedeelte toegewezen aan de wettelijke reserves en voor het grootste gedeelte uitgekeerd. Uit de jaarrekening blijkt echter dat de dividenden ook nog verhoogd worden met een gedeelte van de gewone reserve zodat deze reserve wordt afgebouwd ten gunste van de dividendpolitiek. Volgens Inter-aqua betreft het hier een terugname uit vroegere reserveringen voor het uitblijven van een definitieve afrekening met VMW, die thans kwam. Zo werden ook in 2011 reserveringen gemaakt in verband met een herziening van de BTW. Uit de jaarrekeningen blijkt dat het dividend verschillende jaren schommelt tussen 2,6 en 3,5 miljoen euro.

10 - Samengevat: Boekjaar Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerde dividenden Totaal Inter-aqua heeft sinds de oprichting reeds 20,8 miljoen euro van de saneringsinkomsten aan de aandeelhouders uitgekeerd, terwijl Inter-aqua voor de financiering van de bestaande en nieuwe activa in 2008 een lening van 60 miljoen euro aanging bij moedermaatschappij Interelectra en per einde 2011 in het totaal voor 149,3 miljoen euro aan leningen heeft openstaan. Daarnaast werd een beperkte reserve van ongeveer 3,8 miljoen euro opgebouwd, die moet dienen om toekomstige hogere uitgaven op te vangen. Tevens betaalt/betaalde Inter-Aqua 95,3 miljoen euro aan de gemeenten als toetredingsvergoeding voor de netten geschat op een boekwaarde van 471,9 miljoen euro.. Detail per gemeente tot 2011: Gemeente Uitgekeerd cash vergoeding (totaal) Welk(e) ja(a)r(en) Nog te betalen na 2011 Waarde winstaandelen Waarde kapitaalaandelen Waarde uitgiftenpremies ( Uitgekeerde dividenden BJ Alken Beringen (1) Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek (1) Dilsen - Stokkem Genk Gingelom Halen Ham Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Het resultaat van het RI is positief vertekend door een éénmalige activering van de overhead (negatieve kost)

11 Herstappe Hoeselt Houthalen - Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen- Gruitrode Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tongeren Voeren (1) Zonhoven Zutendaal Totaal Samenvatting Inter-aqua is een rioolbeheerder die werkt op basis van solidariteit. Inter-aqua betaalt conform de statuten een substantieel bedrag bij toetreding, nl.: reeds 91,9 miljoen en 3,4 miljoen nog uit te keren, en keerde daarnaast ook nog een jaarlijks dividend uit. Tegenover 20,8 miljoen uitgekeerde dividenden, geeft Inter-aqua 16,8 miljoen euro financiële beloften voor toekomstige projecten van de gemeenten aan IVEG (3 gemeenten) IVEG startte op 1 januari 2009 met activiteiten als rioolbeheerder. De gemeente moet minimaal het gebruiksrecht inbrengen. Dit gebeurt zonder vergoeding. Bij inbreng van de volle eigendom ontvangt de gemeente een vergoeding in cash ten bedrage van 25% van de actuele waarde van het stelsel, indien de gemeente dit wil en het financieel plan het toelaat.. De resterende 75% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en winstaandelen). De winstlaandelen geven recht op een jaarlijks dividend voor zover er een batig saldo is. De gemeente beslist over reserveren of dividend uitkeren. Drie gemeenten hebben hun

12 rioleringen in volle eigendom ingebracht in IVEG, waarbij Essen en Lille tot op heden vergoed werden in aandelen en Grobbendonk deels in aandelen en deels in de overname van een lening van in het totaal euro en een cash-uitkering van euro in Er worden binnen het samenwerkingsverband aparte rekeningen per deelnemende gemeente aangehouden. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: in het RI wordt de bestemming van het overschot vermeld: toevoeging aan de wettelijke (en beschikbare) reserve en uitkering (dividenden). Wat er concreet met de winst van 2009 gebeurde, valt niet af te leiden uit het RI. Volgens de RI s werd globaal in 2009 een resultaat 8 van euro behaald en in euro. Na werkjaar 2010 werd euro uitgekeerd aan Grobbendonk en euro gereserveerd. - Jaarrekeningen: in de jaarverslagen is geen resultatenrekening van de rioleringsactiviteit opgenomen, zodat een eventuele controle op wat er met de saneringsopbrengsten gebeurt op deze manier niet mogelijk is. Tekstueel wordt voor 2009 in de verklaring van de Raad van Bestuur een resultaat gerapporteerd van en voor 2010 van euro. Het verschil tussen het RI en het jaarverslag (2009) ligt vermoedelijk bij het feit dat in 2009 PIDPA nog een deel van de bijdragen rechtstreeks aan de gemeenten uitkeerde. Na boekjaar 2009 stelde de Raad van Bestuur een dubbel dividend voor, gedeeltelijk gefinancierd door onttrekking van kapitaal. Aangezien dit dubbel dividend volgens IVEG gebaseerd was op de energie-activiteiten, zou dit geen invloed hebben gehad op de individuele saneringsrekeningen van de aangesloten gemeenten. Uit informatie van IVEG blijkt dat de drie gemeenten samen op einde 2011 een cash reservebudget hadden van 1,3 miljoen euro. 8 Ook hier zou het resultaat positief vertekend zijn door het boekhoudkundig actualiseren van de overhead.

13 - Samengevat: Boekjaar Gemeente Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerde dividenden Uitgekeerde eigendomsvergoedingen Waarde aandelen Nog te betalen eigendomsvergoeding na 2011 Totaal Totaal Totaal Huidig totaal uitgesplitste Essen reserve Essen Grobbendonk Lille Essen Grobbendonk Lille Essen Grobbendonk Lille Grobbendonk Lille Alhoewel 2012 buiten de scope van dit rapport valt, kan gemeld worden dat Grobbendonk in 2012 nogmaals euro dividend en euro bijkomende eigendomsvergoeding ontving. Samenvatting IVEG keerde reeds euro dividenden uit aan Grobbendonk. Daarnaast ontving deze gemeente een eigendomsvergoeding van De twee andere deelnemende gemeenten ontvingen enkel aandelen en geen toetredingsvergoeding noch dividenden. Volgens Infrax is er een engagement van euro van de gemeenten om bij te passen in toekomstige investeringen op korte termijn en stort de gemeente Lille jaarlijks euro wat geboekt wordt als investeringssubsidie.

14 Riobra (24 gemeenten) De gemeenten kennen het eigendomsrecht toe aan Riobra, actief vanaf 2006 en thans toegetreden tot de groep Infrax. Ze worden vergoed in RB-aandelen (85% van de inventariswaarde) en RI-aandelen (15%). RI-aandelen vormen het investeringsfonds voor de gemeente, dat, binnen bepaalde grenzen, kan worden aangewend voor investeringen gerelateerd aan de rioleringen (o.a. subsidies voor afkoppelingswerken op privé domein). Bij te verdelen winst kan, na afhouding van de wettelijke reserve, een 'investeringsdividend' worden toegevoegd aan het investeringsfonds per gemeente (op basis van de RB-aandelen), nadien volgen conform de statuten eventuele gewone dividenduitkeringen op basis van de RB- en RAaandelen. RA-aandelen zijn aandelen op basis van het bevolkingsaantal van de toegetreden gemeente. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: RI 2008 (cash-flow): +/- - 4 miljoen, 2009 (cash-flow): en vanaf 2010 gelijklopend met het jaarverslag. - Jaarverslagen: De jaarverslagen vanaf 2007 geven telkens een positief resultaat, en behoudens in 2008 werd er aan de deelnemende gemeenten een dividend uitgekeerd. Het verschil tussen het RI 2009 en het jaarverslag komt omdat in 2009 de inbreng van de gemeenten definitief gewaardeerd werd, wat voor een boekhoudkundig positief jaarresultaat zorgde. In 2010 en 2011 werd ook het investeringsfonds verder uitgebreid. - Samengevat: Boekjaar Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerd dividenden Naar het investeringsfonds , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Totaal , , , ,27 Detail per gemeente (eind 2011) Gemeente Waarde RBaandelen Eigendomsvergoeding Aantal RIaandelen Waarde RIaandelen Totaal uitgekeerde dividenden Totaal in het investeringsfonds Begijnendijk , , , , ,16 Bekkevoort , , , , ,10 Bertem , , , , ,64 Bever , , , , ,90

15 Boortmeerbeek , , , , ,88 Boutersem , , , , ,92 Galmaarden , , , , ,50 Geetbets , , , , ,42 Glabbeek , , , , ,76 Gooik , , , , ,34 Herne , , , , ,60 Hoegaarden , , , , ,36 Huldenberg , , , , ,54 Kortenaken , , , , ,14 Landen , , , , ,08 Linter , , , , ,62 Lubbeek , , , , ,90 Merchtem , , , , ,92 Oud-Heverlee , , , , ,52 Pepingen , , , , ,38 Steenokkerzeel , , , , ,18 Tielt-Winge , , , , ,10 Tienen , , , , ,60 Rotselaar Nvt nvt nvt nvt nvt Zoutleeuw , , , , ,98 Totaal , , , , ,54 Samenvatting Sinds 2007 heeft Riobra 5,2 miljoen euro aan positieve resultaten geboekt, waarvan het grootste gedeelte, zijnde 3,15 miljoen, werd uitgekeerd als dividend en de rest gereserveerd: euro in de wettelijke reserve en euro in het investeringsfonds. Voor de overname van het saneringspatrimonium reikte Riobra aandelen (RB, RI en RA) uit met een totale waarde van 125 miljoen euro, alhoewel dit laatste geen invloed had en heeft op de cash-positie. Volgens Riobra is er een engagement van 3,9 miljoen euro van de gemeenten om bij te passen in toekomstige investeringen op korte termijn. De dividendenpolitiek van Riobra lijkt eerder ad hoc te gebeuren.

16 Uitkerings-, reserverings- en algemene strategie Infrax Tariefbepaling Infrax verklaarde dat de tarieven worden vastgesteld volgens een begroting en goedgekeurd door een algemene vergadering. Bij opmaak van de begroting en tarieven, wordt uitgegaan van een verwacht investeringsvolume en van gebudgetteerde exploitatie-, operationele en financiële kosten. Bij de financiële kosten dient rekening gehouden te worden met de vergoedingen voor vreemd vermogen alsook de statutaire bepalingen voor de vergoedingen voor het eigen vermogen (cash of extra aandelen of beide). In de praktijk wordt hierdoor in alle aangesloten gemeenten het maximale tarief gehanteerd, en wordt er erg weinig zonder subsidies geïnvesteerd. Het is dus eerder zo dat binnen Infrax de beperkte inkomsten (subsidies van de diverse overheden en particulieren en bijdragen/vergoedingen) de planning van de investeringen afremmen. Infrax stelt dat echter veelal het gewenste investeringsvolume niet gerealiseerd kan worden en wijt dit aan de moeilijkheid van het maken van een accurate planning door meer bepaald de problematiek van te lange doorlooptijden en afhankelijkheid van andere instanties. Blijkbaar werden door Infrax tot 2011 systematisch meer projecten gebudgetteerd dan gerealiseerd konden worden, zodat er dan achteraf een positief resultaat werd geboekt en daaruit reserveringen en dividenden konden volgen. Verder stelt Infrax dat uitgestelde investeringen (uiteraard) ooit zullen moeten gerealiseerd worden en dat het niet onlogisch is de vrijgekomen middelen hiervoor te reserveren Vergoedingen voor het eigen vermogen en dividenden Infrax stelt dat de uitgekeerde dividenden zeer beperkt zijn ten opzichte van het eigen vermogen, bijvoorbeeld voor 2011 werd er slechts een dividend van 0,6% uitgekeerd ten opzichte van het eigen vermogen. Dit door de gemeenten ingebracht kapitaal betreft echter de saneringsinfrastructuur waarvan de eigendomsoverdracht gebeurde en dus geen roerend kapitaal. Verder verklaart Infrax dat de toetredingsvergoedingen onder meer de leninglasten betreffende de saneringsinfrastructuur compenseren en dat de dividenden de bijhorende historische intrestlasten goedmaken Opbouw reserves en strategie op de lange termijn Infrax verklaart dat door de kapitaalsintensieve activiteiten de financiële plannen aangeven dat er op termijn vooral een probleem ontstaat om de financiering van die activiteiten rond te krijgen eerder een cash-flow-matig dan wel een boekhoudkundig probleem. Daarom worden nu reserves aangelegd (effectief of via investeringsfondsen) om op korte termijn financiering te faciliteren. In de lange-termijnfinanciële planning is geen rekening gehouden met substantiële reserveringen. De mate van reserveaanleg en heropname achteraf is dus in functie van de uitvoer van gewenste en noodzakelijke investeringen. Er wordt in het merendeel van de projecten gerekend op een subsidie van het Vlaamse Gewest. Indien een gemeente een andere timing wenst, dan kan dit indien ze zelf voor de niet-verkregen subsidies instaat. Zo zou in totaal voor 32,5 miljoen euro binnen Infrax gepland of uitgevoerd zijn zonder subsidies van het Vlaams Gewest.

17 Samenvatting Infrax treedt als rioolbeheerder op voor in het totaal 82 hoofdzakelijk landelijke gemeenten die hun saneringsinfrastructuur aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overdroegen. Voor deze overdracht werd reeds 138 miljoen uitgekeerd en staat nog een saldo van 5 miljoen euro open op een totaal geschatte waarde van de netten van 807 miljoen euro. Ook ontvingen de gemeenten via de saneringsinkomsten 25 miljoen dividenden. Daarnaast werd binnen Infrax een totale reserve van 7,8 miljoen euro opgebouwd en werden per eind 2011 voor 226,4 miljoen euro leningen aangegaan, waaronder een lening van 60 miljoen met Interelectra. Er worden voor 24,4 miljoen projecten zonder subsidies gepland relatief ten opzichte van een jaarlijkse opbrengst van meer dan 54,4 miljoen euro IWVA (3 gemeenten) IWVA begon zijn activiteiten als rioolbeheerder in 2006 voor de gemeenten Alveringem, De Panne en Nieuwpoort. De gemeente kent het gebruiksrecht toe aan IWVA. De vergoeding hiervoor wordt statutair bepaald op twee verschillende manieren: - Ofwel als het totaal van de in een bepaalde periode gefactureerde bijdragen en vergoedingen, verminderd met de periodieke saneringsuitgaven voor aflossing en vergoeding van andere financieringsbronnen en operationele kosten. De vergoeding dient in deze optiek gezien als vergoeding voor historische aflossingen van door de gemeente vroeger aangegane leningen voor rioleringswerken; - Ofwel door aan de gemeente een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 9 percent van de gefactureerde bijdragen en vergoedingen te betalen. Als vergoeding van het gebruiksrecht worden daarnaast ook winstbewijzen toegekend. De voorwaarden en de wijze van toekenning van deze winstbewijzen wordt door de Algemene Vergadering bepaald, op voorstel van de Raad van Bestuur. - IWVA betaalt/betaalde een vergoeding gelijk aan 9% van de gefactureerde gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding aan De Panne en Alveringem. Alveringem stapte in 2011 over naar het systeem met vergoeding t.w.v. het batig saldo tussen de gefactureerde bijdrage en vergoeding min de saneringsuitgaven. Ook Nieuwpoort ontving sinds 2006 dit batig saldo maar zag vanaf 2010 af van deze vergoeding, gezien IWVA voor zware investeringen staat. Het volledige batig resultaat wordt nu volgens het RI overgedragen naar het volgend boekjaar. - Eventuele gemeentelijke tussenkomsten worden gevorderd van de gemeenten op het einde van het jaar als er een verschil optreedt tussen de uitgaven enerzijds en de inkomsten inclusief de subsidies anderzijds.

18 - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: RI2008: , 2009: en 2010: Ondertussen werd er wel over die drie jaren een gebruiksvergoeding betaald ten bedrage van voor Alveringem, voor De Panne en voor Nieuwpoort. Deze gebruiksvergoedingen of uitkeringen zijn opgenomen in de onderscheiden RI s. - Jaarverslagen: De saneringsactiviteit zit boekhoudkundig helemaal verweven in de drinkwateractiviteit (hoofdactiviteit) van IWVA. In de jaarverslagen wordt helemaal geen scheiding gemaakt. Daarom is het tot nu toe onmogelijk op basis van het jaarverslag een controle te verrichten op wat er met de gemeentelijke saneringsopbrengsten gebeurt. Wel blijkt uit de jaarverslagen dat de C-aandelen, die met de riolering verbonden zijn, nog nooit aanleiding tot dividend gaven. - IWVA vervolledigde en corrigeerde voor deze nota van de VMM de opgetekende gegevens in het rapporteringsinstrument met als doel een totaaloverzicht te geven van de periode met een reserveopbouw consistent samengesteld op basis van de kosten en opbrengsten. In plaats van het boekhoudkundig resultaat reconstrueert IWVA opnieuw de cash-flow ter staving van de gemaakte investeringsuitgaven (in totaal 8,8 miljoen euro aan uitgaven voor ). - Volgens IWVA werden aan de drie gemeenten Alveringem, De Panne en Nieuwpoort geen dividenden uitgekeerd doch wel (voornamelijk aan Nieuwpoort) vergoedingen voor het gebruik van de saneringsinfrastructuur (3 miljoen euro) vergoedingen die als kost in boekhouding/rapporteringsinstrument zijn opgenomen en voor euro aan reserves opgebouwd die in de komende jaren in resultaat van het boekjaar genomen (worden) à rato van de levensduur van reeds betaalde investeringen. - IWVA geeft ook aan dat de gemeenten sinds 2006 voor meer dan 1,1 miljoen euro zelf zouden hebben geïnvesteerd in de gemeentelijke sanering. In het totaal werd er sinds ,8 miljoen euro cash uitgegeven aan saneringsinvesteringen. IWVA meldt verder nog aanvragen voor gemeentelijke tussenkomsten lopend te hebben (bij Alveringem en Nieuwpoort) ter waarde van +/ euro voor per 31/12/2011 afgewerkte projecten. - Wat betreft de evolutie van het batig saldo (en dus de reserve-opbouw/vergoeding aan de gemeentevennoten) verwacht IWVA niet dat er in de nabije toekomst overschotten zullen zijn tussen inkomsten en uitgaven. IWVA verklaart: Zo deze zich in de toekomst zouden voordoen, zullen deze aangewend worden om de gemeenten toe te laten nog bestaande leningen en intrestbetalingen inzake rioleringen af te lossen. Bij afwerking van alle huidige en toekomstige projecten, inclusief de volledige aflossing en intrestbetalingen van uitstaande leningen, dient het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdragen en gemeentelijke saneringsvergoedingen te worden geëvalueerd. - Uitgesplitst per gemeente.

19 Boekjaar Gemeente Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument na correctie Reserves Uitgekeerde vergoedingen Uitgekeerde dividenden Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Totaal Samenvatting IWVA heeft in totaal voor meer dan 3 miljoen euro aan vergoedingen betaald aan de 3 gemeentenvennoten en zal eventuele cash-flow-overschotten blijven hanteren om de gemeenten te vergoeden voor al dan niet nog lopende leningen en intrestbetalingen inzake riolering. De vergoeding aan de gemeenten blijkt dus af te hangen van het (cash-flow) resultaat van de zuiveringstak van IWVA eerder dan van de desbetreffende feitelijke lenings- en intrestkost van de gemeenten. Ook bouwde IWVA een 10 saneringsreserve van 4,8 miljoen euro op. 10 Saneringsreserve: De saneringsreserve van 4,8 miljoen euro is een louter boekhoudkundige reserve en vloeit voort uit het verschil tussen het jaarlijks operationeel resultaat van de gemeentelijke sanering en de afschrijvingskosten. Deze laatste worden over 50 jaar gespreid. In werkelijkheid is er een cashtekort van 0,427 miljoen euro en wordt dit aangevuld via gemeentelijke tussenkomsten.

20 2.4. PIDPA Deze watermaatschappij uit de provincie Antwerpen heeft vier verschillende saneringstakken. De grootste is het solidair werkende HidroRio, daarnaast bestaat er het zuiver werkende HidroSan en de tussenvorm HidroGem met eigendomsoverdracht. Ook heeft Pidpa de saneringstak HidrIBA waarin twee gemeenten de realisatie en exploitatie van IBA s overdragen HidroGem (PIDPA) (2 gemeenten) HidroGem is een saneringstak in de schoot van Pidpa waar de gemeenten hun rioolinfrastructuur overdragen aan PIDPA en waar met aparte rekeningen per gemeente wordt gewerkt. Pidpa startte met deze formule in De gemeente ontvangt voor het eigendomsrecht een vergoeding in cash. De gemeente bepaalt het cashaandeel (0% à 25% van de boekwaarde op toetredingsdatum). Voor het overige deel (75% tot 100% van de boekwaarde) ontvangt de gemeente een achtergestelde lening bij Pidpa. De rente op deze lening wordt jaarlijks vastgesteld door Pidpa in functie van het uitbatingsresultaat van de betrokken gemeente en in overleg ermee. Deze rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de individuele rekening van de gemeente. Er wordt tevens een klein dividend (minder dan 50 euro) uitgekeerd in functie van en afgehouden van het resultaat op de individuele rekening van de gemeente (analytische boekhouding Pidpa). Reserves blijven op de individuele rekening van de gemeente staan en kunnen in de toekomst aangewend worden ter financiering van investeringen in de sanering. Zij dienen om de voorziene hogere uitgaven in de toekomst op te vangen. Het is niet de bedoeling hier dividenden mee te bekostigen. Er wordt jaarlijks een investeringsplanning per gemeente gemaakt. Een bijdrage van de gemeente kan gevraagd worden als er geen subsidies ontvangen worden en de gemeente toch wenst dat het project verder gaat of als de kaspositie langere tijd negatief is. Ook kan op vraag van de gemeente een lening worden afgesloten. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: Sint-Amands heeft het negatief resultaat( ) volgens RI 2010) bijgepast (weliswaar niet vermeld in veld 2.6 = hoe wordt het resultaat verwerkt? ) en is thans overgestapt naar HidroRio. Schelle heeft een positief resultaat geboekt ( volgens RI 2010), dat op de reserves van deze gemeente is geboekt. Ook Niel heeft een positief resultaat van euro in de reservers laten boeken. Volgens Pidpa werd er nog geen intrest op de achtergestelde leningen uitbetaald. - Jaarverslag: Het jaarverslag is in overeenstemming met het RI. Samengevat per gemeente:

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Cultuurcentrum Gegevens cultuurcentrum beschikbaar vanaf VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 Cultuurcentrum Brussel 2014 AALST OPENBARE

Nadere informatie

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen DATUM: 30.09.2009 TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V Gemeentebesturen 1)Aalst 2)Aalter 3)Aarschot 4)Aartselaar 5)Affligem 6)Alken 7)Alveringem 8)Anzegem 9)Arendonk 10)Asse 11)Assenede 12)Avelgem 13)Baarle-Hertog

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Publicatie : 2013-11-14 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken 4 NOVEMBER 2013. - Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016)

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) De bron van deze gegevens is Fedasil. Het betreft de capaciteit op 31 oktober 2016, die bedroeg voor Vlaanderen en Brussel op dat moment

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS CRKLO-schooldossiers, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Provincie Antwerpen 1. Aartselaar. 1-7. Antwerpen. 8-11. Antwerpen

Nadere informatie

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Streekbeleid - Projecten Het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van!

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Voorstel indeling Eerstelijnszones. Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Versie: 09.03.2017 Prof Jan De Maeseneer Pagina 1 van 22 Inleiding. De territoriale indeling van

Nadere informatie

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen Selecteer de beginletter van de gemeente die u zoekt. A - B - D - E - G - H - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V W - Z A Gemeente: Anzegem Gemeente: Ardooie Gemeente: Asse B Gemeente: Beersel Gemeente:

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2013-2014 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 268 van CHRIS JANSSENS datum: 21 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Het varkensloket Scheldeweg Melle

Het varkensloket Scheldeweg Melle Het varkensloket Scheldeweg 68 9090 Melle 09 272 26 67 info@varkensloket.be Vraag: Ik ben landbouwer en de laatste jaren hebben wij het moeilijk door de crisis in de sector. Bovendien hebben wij boetes

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT FEBRUARI 2017/ GRONDEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Lokale besturen

MANAGEMENTRAPPORT FEBRUARI 2017/ GRONDEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Lokale besturen MANAGEMENTRAPPORT FEBRUARI 2017/ GRONDEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Lokale besturen Een goed zicht op de eigendomsstructuur van overheidsgronden is essentieel voor de realisatie van elk ruimtelijk

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Vlaanderen is energie

Vlaanderen is energie Vlaanderen is energie Energielening tot 10.000 euro voor energiebesparende investeringen Renovatie en nieuwbouw VLAAMS www.energiesparen.be ENERGIEAGENTSCHAP Een vraagje voor de Vlaamse overheid? Bel 1700

Nadere informatie

Aantal ritten in vraagafhankelijk geregeld vervoer (belbussen)

Aantal ritten in vraagafhankelijk geregeld vervoer (belbussen) Aantal ritten in vraagafhankelijk geregeld vervoer (belbussen) Art. 39. De VVM geeft per gebied van vraagafhankelijk geregeld vervoer het aantal theoretisch vastgestelde en het aantal effectief ritten

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Het belangrijkste waar u momenteel rekening mee moet houden zijn de volgende zaken:

Het belangrijkste waar u momenteel rekening mee moet houden zijn de volgende zaken: Invullen rubriek zorgbemiddelingsvergaderingen: Vanaf heden moeten contactpersonen zelf de zorgbemiddelingsvergadering van hun zorgvragers gaan bepalen en invullen op de applicatie zorgregie. Het gaat

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 16 december 2015

Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum nota: 8 januari 2016 Inleiding Deze

Nadere informatie

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 0205097392

Nadere informatie

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen Provincie Antwerpen Zorgregio Antwerpen - Referentiepersoon: Karen Smets (edwina@thurman.be) (kinesitherapeut) - Steden en gemeenten: stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen,

Nadere informatie

Online regionale tarieven Q1 2017

Online regionale tarieven Q1 2017 Online regionale tarieven Q1 2017 Innovaties Het klinkt stilaan als een cliché: de wereld rondom ons verandert in sneltempo. De consument heeft meer dan ooit de touwtjes in handen en gaat zelf actief op

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER 9 april 2015 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Voor meer informatie dient u met hen contact op te nemen. De contactgegevens

Nadere informatie

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere BERICHT België: een mega-agglomeratie en veel kleinere Op 1 januari 2011, de referentiedatum van de Census in België, bedroeg het totale aantal agglomeraties 20.768. Een "agglomeratie", ook "lokaliteit"

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 20-7-2012 Afdeling Studietoelagen

Nadere informatie

Vlaamse veldloopweek voor scholen

Vlaamse veldloopweek voor scholen Vlaamse veldloopweek voor scholen 26ste editie 20-28 september 2014 Resultatenfolder www.vlaamseveldloopweek.be SVS Van 20 tot en met 28 september 2014 vond de 26ste editie van de Vlaamse veldloopweek

Nadere informatie

Welkom op deze netwerkdag Chronische Zorg. 21 maart 2015

Welkom op deze netwerkdag Chronische Zorg. 21 maart 2015 Welkom op deze netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Introductie & situering Gunther D hanis 21 maart 2015 Historiek Toename aantal chronische zieken Kwaliteitsvolle zorg: zal met het huidig gezondheidsorganisatie-model

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2009

VASTGOEDPRIJZEN 2009 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2009 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

KB 474 jaar 2011: toegekende VTE en bezette coëfficiënten per bestuur

KB 474 jaar 2011: toegekende VTE en bezette coëfficiënten per bestuur KB 474 jaar 2011: toegekende VTE en bezette coëfficiënten per bestuur BESTUUR: AGB Dienstenbedrijf Ninove AGB Fluctus Schelle AGB Turnhout AGB Vauban Ieper APB Cultuurcentrum De Warande Turnhout Autonome

Nadere informatie

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring van het Agentschap Integratie en Inburgering 23 november 2015 Inhoudstafel Toelichting

Nadere informatie

40045 Gemeente Bree Bree 44, , , , , , Gemeente Brugge Brugge 221,

40045 Gemeente Bree Bree 44, , , , , , Gemeente Brugge Brugge 221, Totaal premie en Totaal gescobijdrageverminderingen 2013 gescobijdragevermindering Projectnummer Plaatselijk Bestuur Gemeente Arbeidscoëf 2013 Totaal loonpremies 2013 (A) (B) (A+B) RP = 95% (A+B) Bedrag

Nadere informatie

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012 Bezoek ons op het internet: www.ziekenzorg.be Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

Zorgregio s en HAK. Opdracht Minister Vandeurzen - Voorstelling samenwerkingsplatform eerstelijnsgezondheidszorg 28/5/2014

Zorgregio s en HAK. Opdracht Minister Vandeurzen - Voorstelling samenwerkingsplatform eerstelijnsgezondheidszorg 28/5/2014 Zorgregio s en HAK Opdracht Minister Vandeurzen - Voorstelling samenwerkingsplatform eerstelijnsgezondheidszorg 28/5/2014 Zorgregio decreet: functionaliteit? Ja, maar: veranderde situatie op het terrein:

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Dé partner voor een converserende overheid!

Dé partner voor een converserende overheid! Dé partner voor een converserende overheid! Uw praktische hulp Praktijkvoorbeelden Transparantie troef! Uw ideale maten en gewichten? Opdrachten die Vlaamse Post Geen kleine lettertjes bij Vlaamse Post.

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20; Vlaamse Regering 10 maart 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 20 januari 2016

Opvangcapaciteit op 20 januari 2016 Monitoring asielinstroom Opvangcapaciteit op 20 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 4 februari

Nadere informatie