RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden"

Transcriptie

1 RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden

2 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden Samenstellers Afdeling Economisch Toezicht, VMM Stefan Kestens, Directeur Economisch Toezicht Koen Kempenaers, adjunct van de Directeur Verantwoordelijken Hilde Soetaert, afdelingshoofd Economisch Toezicht Stefan Kestens, Directeur Economisch Toezicht Inhoud Dit rapport beschrijft de financiële stromen bij de rioolbeheerders tot en met Wijze van refereren VMM (2013), Rioolbeheer versus reserves, vergoedingen en dividenden Verantwoordelijke uitgever Philippe D Hondt, afdelingshoofd Lucht, Milieu en Communicatie, Vlaamse Milieumaatschappij Fotografie Shutterstock Vragen in verband met dit rapport Vlaamse Milieumaatschappij A.Van de Maelestraat Erembodegem Tel: Fax: Depotnummer D/2013/6871/047 I

3 SAMENVATTING In wat volgt wordt per rioolbeheerder (uitgezonderd de gemeente als rioolbeheerder) eerst een overzicht gegeven van wat contractueel vastgelegd is over de vergoeding voor het eigendomsrecht of het gebruiksrecht. Daarnaast werd ook aangegeven wat er statutair werd geregeld in verband met het resultaat en eventuele uitkeringen. Daarna wordt meegegeven welk resultaat geboekt werd volgens de rapporteringsinstrumenten en de jaarverslagen en hoe de vergoeding voor het eigendomsrecht of het gebruiksrecht in de praktijk geregeld werd. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de aangelegde reserves, de verklaarde strategie, de toekomstig verwachte uitgaven evenals een samenvatting per rioolbeheerder. Dit werd ook visueel verduidelijkt op drie kaartjes. II

4 INHOUDSTAFEL RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden Inleiding Overzicht vergoeding eigendomsrecht of gebruiksrecht per rioolbeheerder De gemeente als rioolbeheerder (116 gemeenten) Infrax Infrax West (19 gemeenten) Inter-aqua (36 gemeenten) IVEG (3 gemeenten) Riobra (24 gemeenten) Uitkerings-, reserverings- en algemene strategie Infrax IWVA (3 gemeenten) PIDPA HidroGem (PIDPA) (2 gemeenten) HidroRio (PIDPA) (19 gemeenten) HidroSan (PIDPA) (4 gemeenten) Samenvatting voor alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van Pidpa RioP (VMW, thans De Watergroep) (14 gemeenten) VIVAQUA (6 gemeenten) Water-Link AquaRio (TMVW) (49 gemeenten) rio-link (AWW) (13 gemeenten) Samenvatting...32 III

5 1. Inleiding In dit rapport wordt per rioolbeheerder een overzicht gegeven van de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage- en vergoeding voor de vergoedingen van eigendomsoverdracht of gebruiksrechten. Tevens wordt verduidelijkt hoe met tekorten en overschotten wordt omgegaan. Er wordt ook nader ingegaan op theoretische en feitelijke financiële inbreng van de gemeenten (algemene middelen) en op de besteding van saldi in de loop van de laatste jaren. Basisgegevens voor deze nota waren: (1) de informatie verstrekt door de rioolbeheerders op vraag van de Economisch Toezichthouder inzake de dienstverlening aangeboden aan de gemeenten (zoals thans raadpleegbaar op de website van de VMM 1 ) en naar aanleiding van een rondvraag in juli 2012; (2) de rapporteringsinstrumenten (RI), waarvan het rapport over werkjaar 2011 beschikbaar is op de website 2 ; (3) de jaarverslagen van de rioolbeheerders, en hierin voornamelijk hun resultatenrekeningen. Wat betreft de rapporteringsinstrumenten dient nog genoteerd dat het RI 2008 werkte met inkomsten en uitgaven, terwijl vanaf RI 2009 opbrengsten en kosten (afschrijvingen) werden gebruikt. Indien het jaarverslag afwijkt van het RI wordt het jaarverslag gebruikt als definitieve basis voor de gegevens omdat dit laatste geauditeerd wordt. Doel van dit rapport is een beter inzicht te krijgen in de besteding van de saneringsmiddelen om al dan niet passende maatregelen voor te bereiden. Saneringsuitgaven zijn alle uitgaven met betrekking tot investeringen in nieuwe of vervangingsriolen tot en met het herstellen van het bovenliggende wegdek in de oorspronkelijke staat evenals uitgaven met betrekking tot het exploiteren van de afvalwaterinfrastructuur. Andere investeringen gekoppeld aan werken aan de saneringsinfrastructuur zoals het vernieuwen van de wegenis hoort niet tot de saneringsuitgaven en mag niet met deze bijdragen en vergoedingen gefinancierd worden kb/view?searchterm=rapporteringsinstrument

6 2. Overzicht vergoeding eigendomsrecht of gebruiksrecht per rioolbeheerder 2.1. De gemeente als rioolbeheerder 3 (116 gemeenten) - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: over 2008 rapporteerden 66 onafhankelijke gemeenten (21 als volledig correct gevalideerd), over 2009 rapporteerden 64 onafhankelijke gemeenten (25 gevalideerd), over gemeenten (31 gevalideerd) en over gemeenten (62 gevalideerd) 4. Enkel de gemeenten waarvoor de cijfers gevalideerd (betrouwbaar) zijn, worden in beschouwing genomen. Het resultaat wordt in onderstaande tabel weergegeven. Jaartal (aantal gemeenten) 2008 (21 of 13%) Opbrengsten (Inkomsten) Kosten (Uitgaven) Resultaat Gemiddeld resultaat (25 of 18%) (31 of 26%) (62 of 53%) Dit betekent dat de gemiddelde, zelfstandig opererende gemeente in 2008 (cash-flow) gemiddeld euro bijlegde uit de algemene middelen en in 2009, 2010 en 2011 boekhoudkundig gemiddeld respectievelijk , en euro overschot boekte. Dit gemiddelde verbergt echter vele uitersten (voor 2011 bijvoorbeeld zien we -2,6 miljoen bij Brecht en + 4,4 miljoen euro bij de gemeente Leuven), zodat het enkel ter illustratie kan gebruikt worden. - Jaarrekeningen: de gemeenten werken met een kasboekhouding zodat positieve en negatieve kasresultaten opgenomen worden in de algemene middelen. Het is onmogelijk om hieruit een aparte boekhouding van de sanering op te maken. Ook leggen de gemeenten geen aparte reserves 5 aan. - Een aantal gemeenten is weliswaar (via het contract met de watermaatschappij) rioolbeheerder doch besteedt de sanering (deels) uit. We kunnen hier vier groepen onderscheiden: a. Aquafin concessie (14 gemeenten): Aquafin treedt op als gedelegeerd bouwheer. De gemeente geeft geen gebruiksrecht op de infrastructuur, enkel kosteloos gebruiksrecht op de terreinen waarop Aquafin infrastructuur moet oprichten. 3 Eind 2008 waren nog 164 gemeenten zelfstandig actief, eind en eind gemeenten. 4 De daling van het aantal rapporterende gemeenten tot 2010 komt vooral door het meer en meer toetreden van gemeenten tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vanaf 2011 daarentegen werd de rapportering verplicht, wat voor een stijging in het aantal betrouwbare rapporten zorgde. 5 Reserve: geld afkomstig van positieve resultaten of dividenden, voorbehouden om in de toekomst te gebruiken voor de sanering

7 b. Aquafin Rio-Totaal (9 gemeenten): Aquafin treedt op als consultant. Er is geen inbreng noch is er overdracht van gebruiksrecht of eigendomsrecht. c. HidrIBA (2 gemeenten): de gemeente kent het gebruiksrecht inzake individuele sanering (IBA s) toe aan HidrIBA. Er wordt geen vergoeding betaald aan de gemeente. De deelnemers aan HidrI- BA schrijven in op één E-aandeel bij PIDPA. HidrIBA startte in 2010, maar in het financiële gedeelte van het jaarverslag van PIDPA is hierover niets terug te vinden. d. Rio-Act (21 gemeenten): de gemeente kent een contractueel gebruiksrecht toe aan De Watergroep. Er is geen vergoeding voorzien, het betreft het engagement van de gemeente om voor de saneringsprojecten beroep te doen op Rio-Act (= samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin) waarbij de gemeente vrij kan kiezen wat er dient te gebeuren en ook de rekening betaalt Infrax Infrax overkoepelt de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Infrax West, Inter-aqua en Riobra, die allen werken op basis van solidaire rekeningen, en IVEG die met afzonderlijke rekeningen werkt. De toetredingsvergoedingen en dividenden of vergoedingen voor het ingebracht vermogen verschillen per samenwerkingsverband. Hierna vindt u de werkwijze per samenwerkingsverband, gevolgd door de reserve-opbouw, uitkeringen en strategie die gemeenschappelijk geldt Infrax West (19 gemeenten) Infrax West startte in 2009 met rioolbeheer. De gemeente kent een eigendomsrecht toe aan Infrax West, en wordt vergoed in cash ten bedrage van 25% van de totale waarde van het stelsel. De resterende 75% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en winstaandelen). De winstaandelen geven recht op een jaarlijks dividend, de kapitaalaandelen niet. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: de opbrengsten uit de bijdragen zijn in het RI 2009 (cash-flow) foutief ingevuld zodat het RI van 2009 op het gebied van opbrengsten niet betrouwbaar is. Het resultaat van RI 2010 en 2011 komen overeen met het jaarverslag. - Jaarrekeningen: Infrax West begon vanaf 1 januari 2009 met activiteiten als rioolbeheerder. Uit de jaarverslagen kunnen wel de opbrengsten van de rioleringsactiviteit gehaald worden, doch niet de kosten. Niettemin kan uit verslagen vernomen worden dat er in euro, in euro en in euro winst werd gemaakt met de gemeentelijke rioleringsactiviteit en dat er hieruit respectievelijk euro, euro en euro werd uitgekeerd als dividend. Over de drie actieve jaren werd dus een totale winst van 1,52 miljoen euro gemaakt, waarvan euro werd uitgekeerd en euro aan de reserves werd toegevoegd.

8 - Samengevat: Boekjaar Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerde dividenden Totaal Als eigendomsvergoeding wordt in het totaal aan de gemeenten een bedrag van 46 miljoen euro uitbetaald, zijnde 25% van waarde van de ingebrachte netten geschat op 182 miljoen euro.. Detail per gemeente: Gemeente Uitgekeerde cash vergoeding (totaal) Welk(e) ja(a)r(en) Eigendomsvergoeding Nog te betalen na 2011 Waarde winstaandelen Waarde kapitaalaandelen Uitgekeerde dividenden Beerse en Diksmuide en Gistel en Harelbeke en Hooglede en Houthulst en Ichtegem en Ingelmunster 2012 en Izegem en Koekelare en Kortemark en Langemark- Poelkapelle en Lendelede en Lichtervelde en Moorslede en Oudenburg en Staden en Torhout en Vosselaar en Totaal Omdat de opbrengsten in het RI 2009 te hoog werden ingeschat, is het resultaat naar de positieve kant vertekend.

9 Samenvatting Infrax West is een rioolbeheerder die werkt op solidaire basis. Infrax geeft aan dat er voor Infrax West tegenover de uitgekeerde dividenden 3,3 miljoen euro financiële beloften van de gemeenten om te investeren in toekomstige projecten staan. De gemeenten hebben conform de statuten reeds een aanzienlijke vergoeding gekregen en ontvangen ook een dividend. Er werd in het totaal voor 44,4 miljoen toetredingsvergoeding uitbetaald en daarnaast voor 0,8 miljoen euro dividenden. Er staat ook nog een schuld van 1,6 miljoen open aan een nieuwe vennoot Inter-aqua (36 gemeenten) Inter-aqua startte in 2005 als rioolbeheerder. De gemeente kent het eigendomsrecht toe aan Inter-aqua en wordt in cash vergoed voor 20% van de actuele geschatte waarde. De resterende 80% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en winstaandelen). De winstaandelen geven recht op een jaarlijks dividend, de kapitaalaandelen niet. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: in het RI wordt de bestemming van het overschot vermeld: toevoeging aan wettelijke reserve (en beschikbare reserve) en uitkering (dividenden). De resultaten volgens de RI s zijn als volgt: 2008: + 4,1 miljoen, 2009: + 7,2 miljoen (positief vertekend wegens het in rekening brengen van activeringsopbrengsten en wegens cash-flow benadering), en vanaf 2010 gelijklopend met het jaarverslag. - Jaarverslag: de verdeling van de winst volgens het RI komt niet overeen met het jaarresultaat. Zo wordt bijvoorbeeld de winst van boekjaar 2010 voor een gedeelte toegewezen aan de wettelijke reserves en voor het grootste gedeelte uitgekeerd. Uit de jaarrekening blijkt echter dat de dividenden ook nog verhoogd worden met een gedeelte van de gewone reserve zodat deze reserve wordt afgebouwd ten gunste van de dividendpolitiek. Volgens Inter-aqua betreft het hier een terugname uit vroegere reserveringen voor het uitblijven van een definitieve afrekening met VMW, die thans kwam. Zo werden ook in 2011 reserveringen gemaakt in verband met een herziening van de BTW. Uit de jaarrekeningen blijkt dat het dividend verschillende jaren schommelt tussen 2,6 en 3,5 miljoen euro.

10 - Samengevat: Boekjaar Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerde dividenden Totaal Inter-aqua heeft sinds de oprichting reeds 20,8 miljoen euro van de saneringsinkomsten aan de aandeelhouders uitgekeerd, terwijl Inter-aqua voor de financiering van de bestaande en nieuwe activa in 2008 een lening van 60 miljoen euro aanging bij moedermaatschappij Interelectra en per einde 2011 in het totaal voor 149,3 miljoen euro aan leningen heeft openstaan. Daarnaast werd een beperkte reserve van ongeveer 3,8 miljoen euro opgebouwd, die moet dienen om toekomstige hogere uitgaven op te vangen. Tevens betaalt/betaalde Inter-Aqua 95,3 miljoen euro aan de gemeenten als toetredingsvergoeding voor de netten geschat op een boekwaarde van 471,9 miljoen euro.. Detail per gemeente tot 2011: Gemeente Uitgekeerd cash vergoeding (totaal) Welk(e) ja(a)r(en) Nog te betalen na 2011 Waarde winstaandelen Waarde kapitaalaandelen Waarde uitgiftenpremies ( Uitgekeerde dividenden BJ Alken Beringen (1) Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek (1) Dilsen - Stokkem Genk Gingelom Halen Ham Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Het resultaat van het RI is positief vertekend door een éénmalige activering van de overhead (negatieve kost)

11 Herstappe Hoeselt Houthalen - Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen- Gruitrode Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tongeren Voeren (1) Zonhoven Zutendaal Totaal Samenvatting Inter-aqua is een rioolbeheerder die werkt op basis van solidariteit. Inter-aqua betaalt conform de statuten een substantieel bedrag bij toetreding, nl.: reeds 91,9 miljoen en 3,4 miljoen nog uit te keren, en keerde daarnaast ook nog een jaarlijks dividend uit. Tegenover 20,8 miljoen uitgekeerde dividenden, geeft Inter-aqua 16,8 miljoen euro financiële beloften voor toekomstige projecten van de gemeenten aan IVEG (3 gemeenten) IVEG startte op 1 januari 2009 met activiteiten als rioolbeheerder. De gemeente moet minimaal het gebruiksrecht inbrengen. Dit gebeurt zonder vergoeding. Bij inbreng van de volle eigendom ontvangt de gemeente een vergoeding in cash ten bedrage van 25% van de actuele waarde van het stelsel, indien de gemeente dit wil en het financieel plan het toelaat.. De resterende 75% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en winstaandelen). De winstlaandelen geven recht op een jaarlijks dividend voor zover er een batig saldo is. De gemeente beslist over reserveren of dividend uitkeren. Drie gemeenten hebben hun

12 rioleringen in volle eigendom ingebracht in IVEG, waarbij Essen en Lille tot op heden vergoed werden in aandelen en Grobbendonk deels in aandelen en deels in de overname van een lening van in het totaal euro en een cash-uitkering van euro in Er worden binnen het samenwerkingsverband aparte rekeningen per deelnemende gemeente aangehouden. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: in het RI wordt de bestemming van het overschot vermeld: toevoeging aan de wettelijke (en beschikbare) reserve en uitkering (dividenden). Wat er concreet met de winst van 2009 gebeurde, valt niet af te leiden uit het RI. Volgens de RI s werd globaal in 2009 een resultaat 8 van euro behaald en in euro. Na werkjaar 2010 werd euro uitgekeerd aan Grobbendonk en euro gereserveerd. - Jaarrekeningen: in de jaarverslagen is geen resultatenrekening van de rioleringsactiviteit opgenomen, zodat een eventuele controle op wat er met de saneringsopbrengsten gebeurt op deze manier niet mogelijk is. Tekstueel wordt voor 2009 in de verklaring van de Raad van Bestuur een resultaat gerapporteerd van en voor 2010 van euro. Het verschil tussen het RI en het jaarverslag (2009) ligt vermoedelijk bij het feit dat in 2009 PIDPA nog een deel van de bijdragen rechtstreeks aan de gemeenten uitkeerde. Na boekjaar 2009 stelde de Raad van Bestuur een dubbel dividend voor, gedeeltelijk gefinancierd door onttrekking van kapitaal. Aangezien dit dubbel dividend volgens IVEG gebaseerd was op de energie-activiteiten, zou dit geen invloed hebben gehad op de individuele saneringsrekeningen van de aangesloten gemeenten. Uit informatie van IVEG blijkt dat de drie gemeenten samen op einde 2011 een cash reservebudget hadden van 1,3 miljoen euro. 8 Ook hier zou het resultaat positief vertekend zijn door het boekhoudkundig actualiseren van de overhead.

13 - Samengevat: Boekjaar Gemeente Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerde dividenden Uitgekeerde eigendomsvergoedingen Waarde aandelen Nog te betalen eigendomsvergoeding na 2011 Totaal Totaal Totaal Huidig totaal uitgesplitste Essen reserve Essen Grobbendonk Lille Essen Grobbendonk Lille Essen Grobbendonk Lille Grobbendonk Lille Alhoewel 2012 buiten de scope van dit rapport valt, kan gemeld worden dat Grobbendonk in 2012 nogmaals euro dividend en euro bijkomende eigendomsvergoeding ontving. Samenvatting IVEG keerde reeds euro dividenden uit aan Grobbendonk. Daarnaast ontving deze gemeente een eigendomsvergoeding van De twee andere deelnemende gemeenten ontvingen enkel aandelen en geen toetredingsvergoeding noch dividenden. Volgens Infrax is er een engagement van euro van de gemeenten om bij te passen in toekomstige investeringen op korte termijn en stort de gemeente Lille jaarlijks euro wat geboekt wordt als investeringssubsidie.

14 Riobra (24 gemeenten) De gemeenten kennen het eigendomsrecht toe aan Riobra, actief vanaf 2006 en thans toegetreden tot de groep Infrax. Ze worden vergoed in RB-aandelen (85% van de inventariswaarde) en RI-aandelen (15%). RI-aandelen vormen het investeringsfonds voor de gemeente, dat, binnen bepaalde grenzen, kan worden aangewend voor investeringen gerelateerd aan de rioleringen (o.a. subsidies voor afkoppelingswerken op privé domein). Bij te verdelen winst kan, na afhouding van de wettelijke reserve, een 'investeringsdividend' worden toegevoegd aan het investeringsfonds per gemeente (op basis van de RB-aandelen), nadien volgen conform de statuten eventuele gewone dividenduitkeringen op basis van de RB- en RAaandelen. RA-aandelen zijn aandelen op basis van het bevolkingsaantal van de toegetreden gemeente. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: RI 2008 (cash-flow): +/- - 4 miljoen, 2009 (cash-flow): en vanaf 2010 gelijklopend met het jaarverslag. - Jaarverslagen: De jaarverslagen vanaf 2007 geven telkens een positief resultaat, en behoudens in 2008 werd er aan de deelnemende gemeenten een dividend uitgekeerd. Het verschil tussen het RI 2009 en het jaarverslag komt omdat in 2009 de inbreng van de gemeenten definitief gewaardeerd werd, wat voor een boekhoudkundig positief jaarresultaat zorgde. In 2010 en 2011 werd ook het investeringsfonds verder uitgebreid. - Samengevat: Boekjaar Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument Bedrijfsresultaat volgens Jaarverslag Reserves Uitgekeerd dividenden Naar het investeringsfonds , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Totaal , , , ,27 Detail per gemeente (eind 2011) Gemeente Waarde RBaandelen Eigendomsvergoeding Aantal RIaandelen Waarde RIaandelen Totaal uitgekeerde dividenden Totaal in het investeringsfonds Begijnendijk , , , , ,16 Bekkevoort , , , , ,10 Bertem , , , , ,64 Bever , , , , ,90

15 Boortmeerbeek , , , , ,88 Boutersem , , , , ,92 Galmaarden , , , , ,50 Geetbets , , , , ,42 Glabbeek , , , , ,76 Gooik , , , , ,34 Herne , , , , ,60 Hoegaarden , , , , ,36 Huldenberg , , , , ,54 Kortenaken , , , , ,14 Landen , , , , ,08 Linter , , , , ,62 Lubbeek , , , , ,90 Merchtem , , , , ,92 Oud-Heverlee , , , , ,52 Pepingen , , , , ,38 Steenokkerzeel , , , , ,18 Tielt-Winge , , , , ,10 Tienen , , , , ,60 Rotselaar Nvt nvt nvt nvt nvt Zoutleeuw , , , , ,98 Totaal , , , , ,54 Samenvatting Sinds 2007 heeft Riobra 5,2 miljoen euro aan positieve resultaten geboekt, waarvan het grootste gedeelte, zijnde 3,15 miljoen, werd uitgekeerd als dividend en de rest gereserveerd: euro in de wettelijke reserve en euro in het investeringsfonds. Voor de overname van het saneringspatrimonium reikte Riobra aandelen (RB, RI en RA) uit met een totale waarde van 125 miljoen euro, alhoewel dit laatste geen invloed had en heeft op de cash-positie. Volgens Riobra is er een engagement van 3,9 miljoen euro van de gemeenten om bij te passen in toekomstige investeringen op korte termijn. De dividendenpolitiek van Riobra lijkt eerder ad hoc te gebeuren.

16 Uitkerings-, reserverings- en algemene strategie Infrax Tariefbepaling Infrax verklaarde dat de tarieven worden vastgesteld volgens een begroting en goedgekeurd door een algemene vergadering. Bij opmaak van de begroting en tarieven, wordt uitgegaan van een verwacht investeringsvolume en van gebudgetteerde exploitatie-, operationele en financiële kosten. Bij de financiële kosten dient rekening gehouden te worden met de vergoedingen voor vreemd vermogen alsook de statutaire bepalingen voor de vergoedingen voor het eigen vermogen (cash of extra aandelen of beide). In de praktijk wordt hierdoor in alle aangesloten gemeenten het maximale tarief gehanteerd, en wordt er erg weinig zonder subsidies geïnvesteerd. Het is dus eerder zo dat binnen Infrax de beperkte inkomsten (subsidies van de diverse overheden en particulieren en bijdragen/vergoedingen) de planning van de investeringen afremmen. Infrax stelt dat echter veelal het gewenste investeringsvolume niet gerealiseerd kan worden en wijt dit aan de moeilijkheid van het maken van een accurate planning door meer bepaald de problematiek van te lange doorlooptijden en afhankelijkheid van andere instanties. Blijkbaar werden door Infrax tot 2011 systematisch meer projecten gebudgetteerd dan gerealiseerd konden worden, zodat er dan achteraf een positief resultaat werd geboekt en daaruit reserveringen en dividenden konden volgen. Verder stelt Infrax dat uitgestelde investeringen (uiteraard) ooit zullen moeten gerealiseerd worden en dat het niet onlogisch is de vrijgekomen middelen hiervoor te reserveren Vergoedingen voor het eigen vermogen en dividenden Infrax stelt dat de uitgekeerde dividenden zeer beperkt zijn ten opzichte van het eigen vermogen, bijvoorbeeld voor 2011 werd er slechts een dividend van 0,6% uitgekeerd ten opzichte van het eigen vermogen. Dit door de gemeenten ingebracht kapitaal betreft echter de saneringsinfrastructuur waarvan de eigendomsoverdracht gebeurde en dus geen roerend kapitaal. Verder verklaart Infrax dat de toetredingsvergoedingen onder meer de leninglasten betreffende de saneringsinfrastructuur compenseren en dat de dividenden de bijhorende historische intrestlasten goedmaken Opbouw reserves en strategie op de lange termijn Infrax verklaart dat door de kapitaalsintensieve activiteiten de financiële plannen aangeven dat er op termijn vooral een probleem ontstaat om de financiering van die activiteiten rond te krijgen eerder een cash-flow-matig dan wel een boekhoudkundig probleem. Daarom worden nu reserves aangelegd (effectief of via investeringsfondsen) om op korte termijn financiering te faciliteren. In de lange-termijnfinanciële planning is geen rekening gehouden met substantiële reserveringen. De mate van reserveaanleg en heropname achteraf is dus in functie van de uitvoer van gewenste en noodzakelijke investeringen. Er wordt in het merendeel van de projecten gerekend op een subsidie van het Vlaamse Gewest. Indien een gemeente een andere timing wenst, dan kan dit indien ze zelf voor de niet-verkregen subsidies instaat. Zo zou in totaal voor 32,5 miljoen euro binnen Infrax gepland of uitgevoerd zijn zonder subsidies van het Vlaams Gewest.

17 Samenvatting Infrax treedt als rioolbeheerder op voor in het totaal 82 hoofdzakelijk landelijke gemeenten die hun saneringsinfrastructuur aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overdroegen. Voor deze overdracht werd reeds 138 miljoen uitgekeerd en staat nog een saldo van 5 miljoen euro open op een totaal geschatte waarde van de netten van 807 miljoen euro. Ook ontvingen de gemeenten via de saneringsinkomsten 25 miljoen dividenden. Daarnaast werd binnen Infrax een totale reserve van 7,8 miljoen euro opgebouwd en werden per eind 2011 voor 226,4 miljoen euro leningen aangegaan, waaronder een lening van 60 miljoen met Interelectra. Er worden voor 24,4 miljoen projecten zonder subsidies gepland relatief ten opzichte van een jaarlijkse opbrengst van meer dan 54,4 miljoen euro IWVA (3 gemeenten) IWVA begon zijn activiteiten als rioolbeheerder in 2006 voor de gemeenten Alveringem, De Panne en Nieuwpoort. De gemeente kent het gebruiksrecht toe aan IWVA. De vergoeding hiervoor wordt statutair bepaald op twee verschillende manieren: - Ofwel als het totaal van de in een bepaalde periode gefactureerde bijdragen en vergoedingen, verminderd met de periodieke saneringsuitgaven voor aflossing en vergoeding van andere financieringsbronnen en operationele kosten. De vergoeding dient in deze optiek gezien als vergoeding voor historische aflossingen van door de gemeente vroeger aangegane leningen voor rioleringswerken; - Ofwel door aan de gemeente een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 9 percent van de gefactureerde bijdragen en vergoedingen te betalen. Als vergoeding van het gebruiksrecht worden daarnaast ook winstbewijzen toegekend. De voorwaarden en de wijze van toekenning van deze winstbewijzen wordt door de Algemene Vergadering bepaald, op voorstel van de Raad van Bestuur. - IWVA betaalt/betaalde een vergoeding gelijk aan 9% van de gefactureerde gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding aan De Panne en Alveringem. Alveringem stapte in 2011 over naar het systeem met vergoeding t.w.v. het batig saldo tussen de gefactureerde bijdrage en vergoeding min de saneringsuitgaven. Ook Nieuwpoort ontving sinds 2006 dit batig saldo maar zag vanaf 2010 af van deze vergoeding, gezien IWVA voor zware investeringen staat. Het volledige batig resultaat wordt nu volgens het RI overgedragen naar het volgend boekjaar. - Eventuele gemeentelijke tussenkomsten worden gevorderd van de gemeenten op het einde van het jaar als er een verschil optreedt tussen de uitgaven enerzijds en de inkomsten inclusief de subsidies anderzijds.

18 - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: RI2008: , 2009: en 2010: Ondertussen werd er wel over die drie jaren een gebruiksvergoeding betaald ten bedrage van voor Alveringem, voor De Panne en voor Nieuwpoort. Deze gebruiksvergoedingen of uitkeringen zijn opgenomen in de onderscheiden RI s. - Jaarverslagen: De saneringsactiviteit zit boekhoudkundig helemaal verweven in de drinkwateractiviteit (hoofdactiviteit) van IWVA. In de jaarverslagen wordt helemaal geen scheiding gemaakt. Daarom is het tot nu toe onmogelijk op basis van het jaarverslag een controle te verrichten op wat er met de gemeentelijke saneringsopbrengsten gebeurt. Wel blijkt uit de jaarverslagen dat de C-aandelen, die met de riolering verbonden zijn, nog nooit aanleiding tot dividend gaven. - IWVA vervolledigde en corrigeerde voor deze nota van de VMM de opgetekende gegevens in het rapporteringsinstrument met als doel een totaaloverzicht te geven van de periode met een reserveopbouw consistent samengesteld op basis van de kosten en opbrengsten. In plaats van het boekhoudkundig resultaat reconstrueert IWVA opnieuw de cash-flow ter staving van de gemaakte investeringsuitgaven (in totaal 8,8 miljoen euro aan uitgaven voor ). - Volgens IWVA werden aan de drie gemeenten Alveringem, De Panne en Nieuwpoort geen dividenden uitgekeerd doch wel (voornamelijk aan Nieuwpoort) vergoedingen voor het gebruik van de saneringsinfrastructuur (3 miljoen euro) vergoedingen die als kost in boekhouding/rapporteringsinstrument zijn opgenomen en voor euro aan reserves opgebouwd die in de komende jaren in resultaat van het boekjaar genomen (worden) à rato van de levensduur van reeds betaalde investeringen. - IWVA geeft ook aan dat de gemeenten sinds 2006 voor meer dan 1,1 miljoen euro zelf zouden hebben geïnvesteerd in de gemeentelijke sanering. In het totaal werd er sinds ,8 miljoen euro cash uitgegeven aan saneringsinvesteringen. IWVA meldt verder nog aanvragen voor gemeentelijke tussenkomsten lopend te hebben (bij Alveringem en Nieuwpoort) ter waarde van +/ euro voor per 31/12/2011 afgewerkte projecten. - Wat betreft de evolutie van het batig saldo (en dus de reserve-opbouw/vergoeding aan de gemeentevennoten) verwacht IWVA niet dat er in de nabije toekomst overschotten zullen zijn tussen inkomsten en uitgaven. IWVA verklaart: Zo deze zich in de toekomst zouden voordoen, zullen deze aangewend worden om de gemeenten toe te laten nog bestaande leningen en intrestbetalingen inzake rioleringen af te lossen. Bij afwerking van alle huidige en toekomstige projecten, inclusief de volledige aflossing en intrestbetalingen van uitstaande leningen, dient het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdragen en gemeentelijke saneringsvergoedingen te worden geëvalueerd. - Uitgesplitst per gemeente.

19 Boekjaar Gemeente Bedrijfsresultaat volgens Rapporteringsinstrument na correctie Reserves Uitgekeerde vergoedingen Uitgekeerde dividenden Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Alveringem De Panne Nieuwpoort Totaal Totaal Samenvatting IWVA heeft in totaal voor meer dan 3 miljoen euro aan vergoedingen betaald aan de 3 gemeentenvennoten en zal eventuele cash-flow-overschotten blijven hanteren om de gemeenten te vergoeden voor al dan niet nog lopende leningen en intrestbetalingen inzake riolering. De vergoeding aan de gemeenten blijkt dus af te hangen van het (cash-flow) resultaat van de zuiveringstak van IWVA eerder dan van de desbetreffende feitelijke lenings- en intrestkost van de gemeenten. Ook bouwde IWVA een 10 saneringsreserve van 4,8 miljoen euro op. 10 Saneringsreserve: De saneringsreserve van 4,8 miljoen euro is een louter boekhoudkundige reserve en vloeit voort uit het verschil tussen het jaarlijks operationeel resultaat van de gemeentelijke sanering en de afschrijvingskosten. Deze laatste worden over 50 jaar gespreid. In werkelijkheid is er een cashtekort van 0,427 miljoen euro en wordt dit aangevuld via gemeentelijke tussenkomsten.

20 2.4. PIDPA Deze watermaatschappij uit de provincie Antwerpen heeft vier verschillende saneringstakken. De grootste is het solidair werkende HidroRio, daarnaast bestaat er het zuiver werkende HidroSan en de tussenvorm HidroGem met eigendomsoverdracht. Ook heeft Pidpa de saneringstak HidrIBA waarin twee gemeenten de realisatie en exploitatie van IBA s overdragen HidroGem (PIDPA) (2 gemeenten) HidroGem is een saneringstak in de schoot van Pidpa waar de gemeenten hun rioolinfrastructuur overdragen aan PIDPA en waar met aparte rekeningen per gemeente wordt gewerkt. Pidpa startte met deze formule in De gemeente ontvangt voor het eigendomsrecht een vergoeding in cash. De gemeente bepaalt het cashaandeel (0% à 25% van de boekwaarde op toetredingsdatum). Voor het overige deel (75% tot 100% van de boekwaarde) ontvangt de gemeente een achtergestelde lening bij Pidpa. De rente op deze lening wordt jaarlijks vastgesteld door Pidpa in functie van het uitbatingsresultaat van de betrokken gemeente en in overleg ermee. Deze rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de individuele rekening van de gemeente. Er wordt tevens een klein dividend (minder dan 50 euro) uitgekeerd in functie van en afgehouden van het resultaat op de individuele rekening van de gemeente (analytische boekhouding Pidpa). Reserves blijven op de individuele rekening van de gemeente staan en kunnen in de toekomst aangewend worden ter financiering van investeringen in de sanering. Zij dienen om de voorziene hogere uitgaven in de toekomst op te vangen. Het is niet de bedoeling hier dividenden mee te bekostigen. Er wordt jaarlijks een investeringsplanning per gemeente gemaakt. Een bijdrage van de gemeente kan gevraagd worden als er geen subsidies ontvangen worden en de gemeente toch wenst dat het project verder gaat of als de kaspositie langere tijd negatief is. Ook kan op vraag van de gemeente een lening worden afgesloten. - Bedrijfsresultaat rapporteringsinstrumenten: Sint-Amands heeft het negatief resultaat( ) volgens RI 2010) bijgepast (weliswaar niet vermeld in veld 2.6 = hoe wordt het resultaat verwerkt? ) en is thans overgestapt naar HidroRio. Schelle heeft een positief resultaat geboekt ( volgens RI 2010), dat op de reserves van deze gemeente is geboekt. Ook Niel heeft een positief resultaat van euro in de reservers laten boeken. Volgens Pidpa werd er nog geen intrest op de achtergestelde leningen uitbetaald. - Jaarverslag: Het jaarverslag is in overeenstemming met het RI. Samengevat per gemeente:

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Overheidsopdracht Gemeentefonds: evaluatie van de in het decreet van 5 juli 2002 bepaalde groeivoet en verdelingscriteria en formuleren van

Nadere informatie

Kosten voor riolering

Kosten voor riolering Kosten voor riolering Gemeentelijk Financieringsmodel VMM - 2011 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Kosten voor riolering - Gemeentelijk Financieringsmodel Samenstellers Team Financieel toezicht gemeentelijke

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten Alles over energiepremies Terugverdientijd en opbrengst installaties Federale attesten 2008 Inhoudstafel 1. Energiepremies 2008 Federaal Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest 2. Energiepremies, terugverdientijd

Nadere informatie

Telenet Werfbrochure

Telenet Werfbrochure Telenet Werfbrochure Bouwen aan de toekomst In samenwerking met onze netwerkpartners 04 04 De De binneninstallatie De De binnenbekabeling 1 Voorwoord Werkt u in de bouwsector of bent u betrokken bij een

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE?

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? ANTWERPEN HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? Wouter Van Vooren EXTRA BIJLAGE DONDERDAG 22 JANUARI 2009 www.nieuwsblad.be/vastgoed UW PRIJZENGIDS IN VASTGOEDLAND Beste lezer, Met gepaste trots mag ik u

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In het najaar van 2009 kwamen we als provincie naar buiten met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 4 Zitting 2006-2007 Januari 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN DEEL II Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007-475- MARINO KEULEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Veilig investeren met respect!

Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 Overpelt Ondernemingsnummer

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie