Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015"

Transcriptie

1 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke operationele werkingskosten en intrestlasten in de eerste jaarhelft van elk boekjaar. Verkorte financiële overzichten en toelichting 1 Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2014/2015 1H boekjaar (in 000 euro) 2014/2015 p.a. (in euro) 1H boekjaar (in 000 euro) 2013/2014 p.a. (in euro) Recurrent financieel resultaat , ,03 Ander recurrent resultaat , ,02 Resultaat uit kapitaalverrichtingen 0 0, ,46 Uitzonderlijk resultaat 0 0,00 0 0,00 Resultaat vóór belastingen , ,47 Resultaat na belastingen , ,47 Aantal aandelen uitgegeven* * Er zijn geen instrumenten uitgegeven die tot verwatering kunnen leiden. KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro, of 0,14 euro per aandeel, ten opzichte van een winst van 37,0 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. De resultaatscomponenten bestonden hoofdzakelijk uit gebruikelijke operationele werkingskosten (1,1 miljoen euro) en rentekosten op schulden (9,6 miljoen euro ten opzichte van 13,5 miljoen euro in dezelfde periode van het vorige boekjaar). Het positieve resultaat van de eerste helft van het voorgaande boekjaar werd in belangrijke mate beïnvloed door het resultaat op de verkoop van KBC Groep-aandelen (36,0 miljoen euro) en op de inkoop van een lening (15,8 miljoen euro). 1 KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP). Voor een uitgebreide balans en resultatenrekening: zie bijlage. KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

2 Balans per (in 000 euro) * BALANSTOTAAL Activa Vaste activa Financieel vast actief Vlottende activa Passiva Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Overgedragen resultaat 0 0 Resultaat van de periode Schulden Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen * De balans per is een balans na resultaatverwerking. Het balanstotaal (2.441,8 miljoen euro) bleef de afgelopen 6 maanden op hetzelfde peil. Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd. Op het passief van de balans daalde enerzijds het eigen vermogen met een bedrag dat het negatief resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar vertegenwoordigt (10,7 miljoen euro). Anderzijds namen de schulden met eenzelfde bedrag toe, nagenoeg volledig ten gevolge van de (proratering van) verschuldigde interestlasten en de werkingskosten van KBC Ancora. KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

3 Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2014/2015 Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2014/2015 Verankeringsafspraken met betrekking tot KBC Groep verlengd. Op 23 september 2014 bevestigden Cera en KBC Ancora, samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders, om het onderling overleg met betrekking tot KBC Groep te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar. Die verlenging van de syndicaatsovereenkomst is op 1 december ingegaan. Cera, KBC Ancora, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders groeperen meer dan 40% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen. Via deze weg zorgen de betrokken aandeelhouders voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Samenstelling van het aandeelhouderssyndicaat: Aandeelhouder Aantal aandelen % in KBC Groep (obv transparantiemelding (obv aandelen) 1 december 2014) KBC Ancora Comm.VA ,55% Cera CVBA ,66% MRBB CVBA ,46% Andere Vaste Aandeelhouders ,66% TOTAAL ,35% Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2014/2015 KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 37,0 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende kosten: De interestlasten (9,6 miljoen euro) lagen 3,9 miljoen euro lager dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de inkoop van een langetermijnlening (175 miljoen euro) in november 2013, waardoor de uitstaande schulden afnamen. De operationele werkingskosten bedroegen 1,1 miljoen euro, 0,1 miljoen euro minder dan over dezelfde periode van het vorige boekjaar. De recurrente werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende vereniging met Cera (0,8 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt in het kader van ondermeer de beursnotering (0,1 miljoen euro) en het zaakvoerderschap (0,1 miljoen euro). KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

4 Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden ( KBC Groep-aandelen). KBC Ancora bezit 0,99 KBC Groep-aandeel per uitstaand KBC Ancora-aandeel. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedraagt 31,5 euro per aandeel. De netto-schuld van KBC Ancora bedroeg 5,28 euro per aandeel op 31 december 2014, een stijging van 0,14 euro per aandeel ten opzichte van 30 juni De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel kwam op 31 december 2014 dus overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandeel minus 5,28 euro. Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 31 december 2014 (46,495 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 40,75 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (26,69 euro) met een discount van 34,5 % ten opzichte van de intrinsieke waarde. Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 29 januari 2015 (47,985 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 42,22 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (26,625 euro) met een discount van 36,9 % ten opzichte van de intrinsieke waarde. Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde. Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora (januari december 2014) Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (januari december 2014) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

5 Beschrijving voornaamste risico s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Terzake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico s in het meest recente jaarverslag (pg. 10). KBC Groep kondigde in zijn persbericht van 17 juni 2014 aan over boekjaar 2014 een dividend van maximum 2,0 euro per aandeel na te streven (voor zover de beschikbare winst van het betrokken boekjaar dit toelaat). Over boekjaar 2015 zou geen dividend uitgekeerd worden. Vanaf 2016 streeft KBC Groep naar een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de overheidssteun en uitstaande Additional Tier 1-instrumenten) van ten minste 50 %. Over de eerste negen maanden van 2014 rapporteerde KBC Groep een nettoresultaat van 1,31 miljard euro. Het aangepast nettoresultaat bedroeg 1,15 miljard euro. Op 12 februari 2015 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2014 bekend. De kosten zullen in de tweede jaarhelft van KBC Ancora in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten (kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera, kosten in het kader van de beursnotering en kosten in het kader van het zaakvoerderschap). Indien KBC Groep effectief een dividend uitkeert, is de zaakvoeder van KBC Ancora voornemens aan de aandeelhouders van KBC Ancora een interim-dividend over boekjaar 2014/2015 uit te keren. De hoogte van dat (eventuele) interim-dividend zal in dat geval bekend gemaakt worden via een persbericht (op 22 mei 2015; CEST). In dit verband wordt erop gewezen dat KBC Ancora reeds eerder aangaf dat ze bij de bepaling van een interim-dividend een bedrag van 19,7 miljoen zal reserveren dat bij de winstbestemming van het volledige boekjaar zal toegevoegd worden aan de onbeschikbare reserves. Verklaring van de verantwoordelijke personen Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend, a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora, b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar. KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

6 Informatie over de externe controle De commissaris beoordeelde de tussentijdse financiële informatie. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Financiële kalender: 22 mei 2015 (17.40 CEST) Bekendmaking interim-dividend 28 augustus 2015 (17.40 CEST) Jaarlijks communiqué boekjaar 2014/ september 2015 (17.40 CEST) Jaarverslag 2014/2015 beschikbaar 30 oktober 2015 Algemene Vergadering Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans tel.: +32 (0) KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

7 Bijlage : uitgebreide balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers (in 000 euro) BALANSTOTAAL Activa Vaste activa Financiële vaste activa Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vlottende activa Overige vorderingen op ten hoogste 1 jaar Liquide middelen 3 3 Overlopende rekeningen 0 4 Passiva Eigen vermogen Kapitaal Geplaatst kapitaal Reserves Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Overgedragen resultaat 0 0 Winst/verlies van de periode Schulden Schulden > 1 jaar Financiële schulden Kredietinstellingen Schulden < 1 jaar Financiële schulden Kredietinstellingen Handelsschulden Leveranciers Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 0 0 Belastingen 0 0 Overige schulden Overlopende rekeningen KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

8 (in 000 euro) RESULTAAT Kosten Kosten van schulden Andere financiële kosten 0 1 Diensten en diverse goederen Diverse lopende kosten 1 1 Opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa 0 0 Dividenden 0 0 Opbrengsten uit vlottende activa 0 1 Andere financiële opbrengsten Andere lopende opbrengsten Meerwaarde bij realisatie van financiële vaste activa KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

9 Verslag van de commissaris aan de statutaire zaakvoerder van KBC Ancora omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2014 Inleiding Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde balans en resultatenrekening van KBC Ancora Comm VA per 31 december 2014 ( de tussentijdse verkorte financiële informatie ). De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling. Reikwijdte van een beoordeling We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, Beoordeling van tussentijdse verkorte financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking. Conclusie Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2014 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Brussel, 29 januari 2015 KPMG Bedrijfsrevisoren Commissaris vertegenwoordigd door Olivier Macq Bedrijfsrevisor KBC Ancora Comm.VA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, België, RPR Leuven /9

Tussentijds financieel verslag 30/06/2015

Tussentijds financieel verslag 30/06/2015 Tussentijds financieel verslag 30/06/2015 onder IFRS boekhoudnormen 28-08-2015 17u01 Verplichting inzake periodieke informatie ten gevolge van de Europese transparantierichtlijnen. Verklaring met betrekking

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 13 s-hertogenbosch, 29 augustus 2013 Ctac maakt in eerste halfjaar minder omzet en winst Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld) H1 13 H1 12 Q2 13 Q2 12 Q1

Nadere informatie

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH INHOUD: FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2009 2 Kerncijfers 4 2009 - Belangrijkste Deelnemingen 6 6 7 7 9 9 10 16 18 18 21 22 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Prospectus op datum van 13 januari 2015

Prospectus op datum van 13 januari 2015 Quares Student Housing Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen (België) Ondernemingsnummer: BTW BE - 0518.932.083

Nadere informatie

Jaarrekening Mobistar nv

Jaarrekening Mobistar nv Jaarrekening Mobistar nv p. 86 p. 102 p. 105 Jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de commissaris Balans na winstverdeling ACTIVA 2012 in duizenden 2011 in duizenden VASTE ACTIVA 997 794 1 017 279

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Het resultaat van ons succes

Het resultaat van ons succes Het resultaat van ons succes financieel rapport financier verslag 2012 I nhoud Financieel verslag 2012 INHOUD KERNCIJFERS 2 BALANS 4 RESULTATENREKENING 5 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 23 januari 2014 / 17.40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 11/06/2015 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Barbara Verhaegen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Vereniging AEGON Postbus 202 2501 CE s-gravenhage Telefoon: 070-3448288 Fax: 070-3477929 E-mail: Secretariaat@VerenigingAEGON.

JAARVERSLAG 2007. Vereniging AEGON Postbus 202 2501 CE s-gravenhage Telefoon: 070-3448288 Fax: 070-3477929 E-mail: Secretariaat@VerenigingAEGON. JAARVERSLAG 2007 JAARVERSLAG 2007 Vereniging AEGON Postbus 202 2501 CE s-gravenhage Telefoon: 070-3448288 Fax: 070-3477929 E-mail: Secretariaat@VerenigingAEGON.nl Statutair gevestigd te s-gravenhage

Nadere informatie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie Mobistar Resultaten eerste halfjaar 2015 Embargo tot 24 juli 2015 om 7.00 uur Gereglementeerde informatie Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

9. Corporate Governance Statement

9. Corporate Governance Statement 30 Jaarverslag 2011 - de verkrijging mag betrekking hebben op maximum 1.386.884 aandelen en; - de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet lager dan EUR 1 en niet hoger dan EUR 6 per aandeel zal zijn.

Nadere informatie