EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN"

Transcriptie

1 EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN Brutodividend van 0,25 USD per aandeel zal worden voorgesteld aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2015 Dividendpolitiek bepaalt dat voortaan minstens 80% van het nettoresultaat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders Bevestiging van de voorlopige resultaten gepubliceerd op 11 februari 2015 Paddy Rodgers, CEO van Euronav, becommentarieerde de definitieve resultaten als volgt: 2014 was een opmerkelijk jaar voor Euronav en we zijn verheugd om dit succes te delen met de aandeelhouders bij de eerste gelegenheid met een dividend in mei en de invoering van een nieuwe dividendpolitiek. Samenvatting geconsolideerde financiële resultaten 2014 De voornaamste sleutelcijfers zijn als volgt: vierde kwartaal 2013 vierde kwartaal 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 in duizenden USD Herwerkt * Herwerkt * omzet EBITDA afschrijvingen EBIT (bedrijfsresultaat) financieel resultaat aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen resultaat vóór belasting belastingen resultaat na belasting toerekenbaar aan: eigenaar van de moedermaatschappij minderheidsbelangen De bijdrage tot het resultaat is als volgt: in duizenden USD vierde kwartaal 2013 vierde kwartaal 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 Tankers FSO resultaat na belastingen Gegevens per aandeel: in USD per aandeel vierde kwartaal 2013 vierde kwartaal 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 aantal aandelen EBITDA 0,41 0,52 1,48 1,64 EBIT (bedrijfsresultaat) -0,27 0,15 0,10-1,09 resultaat na belastingen -0,46-0,03-0,39-1,79 * Alle cijfers vervat in dit bericht werden opgemaakt op basis van IFRS zoals aanvaard door de EU (International Financial Reporting Standards) en werden gecontroleerd door de commissaris. De vergelijkende cijfers voor 2013 werden herwerkt voor de toepassing van IFRS 10 & 11. ** Het totaal aantal uitgegeven gewone aandelen op 31 december 2014 bedraagt (met inbegrip van eigen aandelen).

2 2014 dividend Aan de algemene vergadering van 13 mei 2015 zal worden voorgesteld een brutodividend uit te keren aan alle aandeelhouders ten bedrage van 0,25 USD per aandeel. Het dividend zal vanaf 22 mei 2015 betaalbaar zijn. Het aandeel zal ex-dividend noteren vanaf 18 mei 2015 (registratiedatum 19 mei 2015). Het dividend zal aan de houders van Euronext-aandelen worden betaald in EUR tegen de USD/EUR-wisselkoers op de registratiedatum. Het voorstel aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders om het dividend voor boekjaar 2014 te betalen uit de overgedragen winst is gerechtvaardigd gezien de sterkere tankermarkt sinds eind 2014, een tendens die zich in 2015 verderzette. Het brutodividend van 0,25 USD per aandeel resulteert in een totaal uit te keren bedrag van iets minder dan 40 miljoen USD ( ,25 USD). Deze versnelde teruggave van overtollige kasmiddelen aan aandeelhouders weerspiegelt het engagement van de raad van bestuur en het management om aandeelhouderswaarde te creëren en te behouden. Het brutodividend ten bedrage van 0,25 USD per aandeel betaald uit de overgedragen winsten van boekjaar 2014 wordt deze keer gezien als onderdeel van de nieuwe dividendpolitiek vanaf Dividendpolitiek Euronav kondigt vandaag haar nieuwe dividendpolitiek aan voor de groep. Het is de intentie van Euronav om minstens 80% van het jaarlijkse nettoresultaat uit te keren als dividend. Het jaarlijkse dividend wordt uitgekeerd in twee fasen: eerst als interimdividend daarna als een saldobetaling die overeenkomt met het slotdividend. Het interimdividend, waarvan de uitbetalingsratio typisch iets conservatiever zal zijn dan de jaarlijkse uitbetaling van minstens 80% van het nettoresultaat, wordt bekendgemaakt samen met de halfjaarresultaten en wordt betaald in september. Het slotdividend zal worden voorgesteld door de raad van bestuur (en is afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders). Het wordt bekendgemaakt in maart, samen met de definitieve jaarresultaten van de groep en zal worden betaald in mei na goedkeuring van de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op de tweede donderdag van de maand mei. Overzicht 2014 WIJZIGING IN BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN: EERSTE TOEPASSING VAN IFRS 10 & 11 De Vennootschap past sinds 1 januari 2014 de nieuwe boekhoudkundige normen IFRS 10 en IFRS 11 toe. Bijgevolg is de consolidatiemethode die werd toegepast op joint ventures gewijzigd. Daardoor zijn alle joint ventures waarin de Vennootschap een aandeel heeft, geboekt volgens de vermogensmutatiemethode en gerapporteerd in de winst- en verliesrekening onder de rubriek: Resultaat uit vermogensmutatie. Voor meer details over de impact van de eerste toepassing van IFRS 10 en IFRS 11, verwijzen we naar noot v van de belangrijkste boekhoudkundige procedures van de toelichting bij de geconsolideerde rekeningen voor de periode eindigend op 31 december 2013 in het jaarverslag 2013 en naar noot 2(e) in het jaarverslag CORPORATE Euronav ontving een bruto-opbrengst van 50 miljoen USD via de uitgifte van aandelen door middel van een kapitaalverhoging tegen 6,70 EUR per aandeel (gebaseerd op de USD/EUR wisselkoers van 1,3634 USD zoals van toepassing op 6 januari 2014). De opbrengsten van deze plaatsing werden gebruikt om de overname van de 15 VLCC schepen van Maersk Tankers Singapore Ltd. deels te financieren.

3 Nadat Euronav een akkoord bereikte met private investeerders in december 2013, ontving de Vennootschap een bruto-opbrengst van 150 miljoen USD via de uitgifte van 60 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten, elk met een nominale waarde van 2,5 miljoen USD. De opbrengsten van deze uitgifte werden gebruikt om de liquiditeit van de balans te versterken, om financieringsbronnen te diversifiëren en voor algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden. Euronav gaf een niet-gewaarborgde obligatie uit voor een bedrag van 235,5 miljoen USD met een looptijd van 7 jaar. Deze obligaties werden uitgegeven aan 85 procent van de nominale waarde (onder pari) en droegen een interest van 5,95% op jaarbasis voor het eerste jaar. De interest zou stijgen tot 8,50% op jaarbasis voor het tweede en derde jaar en zou opnieuw stijgen tot 10,20% op jaarbasis vanaf het vierde jaar tot de vervaldag in De obligaties konden op elk ogenblik vrijwillig a pari terugbetaald worden door Euronav. De opbrengst van deze uitgifte werd gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de overname van de 15 VLCC s. Deze obligatielening werd volledig terugbetaald in februari 2015 met de opbrengst van de beursgang in de Verenigde Staten. Euronav gaf gewone aandelen uit na de inbreng in natura van 30 van de 60 uitgegeven en uitstaande eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Euronav ontving een bruto-opbrengst van 300 miljoen USD via uitgifte van gewone aandelen in het kader van een kapitaalverhoging tegen 6,70 EUR per aandeel (gebaseerd op de USD/EUR wisselkoers van 1,3634 USD zoals van toepassing op 6 januari 2014). De opbrengsten van deze plaatsing werden gebruikt om de overname van de 15 VLCC s deels te financieren. Euronav gaf kennis dat ze haar recht zou uitoefenen om alle nog uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in 2013 met vervaldatum in 2018 en die niet vóór 2 april 2014 werden geconverteerd, vervroegd terug te betalen. Euronav ondertekende een nieuwe niet-achtergestelde gewaarborgde lening van 500 miljoen USD. De lening kon getrokken worden vanaf 25 maart 2014 en werd aangewend voor de financiering van de overname van de 15 VLCC s zoals aangekondigd in januari De leningsovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar vanaf de datum van ondertekening en een interestvoet gelijk aan LIBOR verhoogd met een marge van 2,75%. Euronav ging over tot vervroegde terugbetaling van alle nog uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in 2013 met vervaldatum in 2018 die niet vóór 2 april 2014 werden geconverteerd. Er staan thans geen converteerbare obligaties met vervaldatum in 2018 meer uit. De Vennootschap haalde 125 miljoen USD op via een private plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele investeerders geselecteerd via een versnelde book building procedure ( accelerated book build procedure ). De opgehaalde fondsen werden door Euronav gebruikt om de aankoop van de vier VLCC s, zoals bekendgemaakt op 8 juli 2014, gedeeltelijk te financieren. De Vennootschap diende een registratieverklaring op formulier F-1 in bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in het kader van een geplande beursgang (IPO) van haar aandelen in de Verenigde Staten van Amerika. Euronav sloot een nieuwe niet-achtergestelde gewaarborgde kredietovereenkomst af ten belope van 340 miljoen USD bestaande uit (i) een termijnlening van 192 miljoen USD en (ii) een wentelkrediet ten bedrage van 148 miljoen USD met het oog op de gedeeltelijke financiering van de aankoop van de vier VLCC s, bekendgemaakt op 8 juli, alsook de herfinanciering van vier bestaande Suezmax-schepen.

4 TANKERMARKT De VLCC Ardenne Venture ( dwt) werd geleverd aan haar nieuwe eigenaars ingevolge de verkoop voor 41,7 miljoen USD zoals aangekondigd op 14 november De meerwaarde op deze verkoop van ongeveer 2,2 miljoen USD werd geboekt in het eerste kwartaal van Euronav sloot een overeenkomst voor de overname van vijftien VLCC s voor een totale aankoopprijs van USD 980 miljoen. Op het moment van de overname hadden de schepen een gemiddelde leeftijd van vier jaar. In de loop van 2014 werden alle 15 schepen geleverd aan Euronav en succesvol geïntegreerd onder haar beheer. Euronav verkocht de Luxembourg, de oudste dubbelwandige VLCC s ( dwt) uit haar vloot, voor een prijs van 28 miljoen USD. Dat resulteerde in een meerwaarde van 6,4 miljoen USD die werd geboekt bij de levering aan haar nieuwe eigenaar op 28 mei De Luxembourg was volledig eigendom van Euronav. Het schip zal worden geconverteerd tot FPSO en zal bijgevolg de VLCC-wereldvloot verlaten. Euronav bereikte een overeenkomst om twee schepen, de VLCC Maersk Hojo ( dwt) en de VLCC Maersk Hirado ( dwt), onder tijdsbevrachting te nemen voor een periode van 12 maanden met een optie tot verlenging voor 12 maanden. Deze overeenkomsten startten op 24 maart 2014, respectievelijk 3 mei 2014 bij levering van het schip. De Vennootschap ging akkoord om de periode van de aankoopoptie op de Antarctica ( dwt) en de Olympia ( dwt) te verlengen met één maand, tot 30 april De aankoopoptie werd vervolgens uitgeoefend voor een totale aankoopprijs van 178 miljoen USD. De optievergoeding van 20 miljoen USD die de Vennootschap reeds ontving in januari 2011 werd in mindering gebracht van de aankoopprijs. De verkoop resulteerde in een geschat gecombineerd verlies van 7,4 miljoen USD, dat geboekt werd in het tweede kwartaal van De Vennootschap sloot een overeenkomst voor de aankoop van vier moderne in Japan gebouwde VLCC-schepen voor een totale aankoopprijs van 342 miljoen USD. Op het moment van de overname waren de schepen gemiddeld 3 jaar oud. Tegen het einde van het jaar werden twee van deze VLCC s geleverd aan Euronav: de Hojo ( dwt) en de Hakone ( dwt). De eigenaars van de Cap Isabella ( dwt) die Euronav in naaktrompbevrachting had, beslisten om het schip te verkopen. Euronav had recht op een aandeel in de winst indien en in de mate dat de verkoopprijs een bepaalde drempel zou overschrijden. De Vennootschap boekte een winst op deze verkoop ten bedrage van 4,3 miljoen USD in het vierde kwartaal van Euronav baat haar spot VLCC-tonnage uit via de TI pool waarvan het medeoprichter is. Sinds 6 oktober 2014 werkt de pool via een commerciële joint venture met Frontline. Deze combinatie is de grootste aanbieder van spot VLCC-tonnage ter wereld en is werkzaam onder de naam VLCC Chartering Ltd. OFFSHORE MARKT Euronav Ship Management Antwerp (ESMA) nam met succes het scheepsbeheer over van het schip FSO Africa ( dwt), eigendom van TI Africa Ltd. Haar zusterschip FSO Asia ( dwt) werd al beheerd door ESMA sinds de conversie van het schip tot een FSO in Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2014

5 Op 15 januari 2015 werd de VLCC Antarctica ( dwt) geleverd aan haar nieuwe eigenaars voor conversie tot een FPSO. De levering vond vroeger dan verwacht plaats wat resulteerde in een verhoogde aankoopprijs en een overeenstemmende winst op verkoop van activa van 2,2 miljoen USD die zal geboekt worden in het eerste kwartaal van Op 20 januari 2015 kondigde Euronav de start aan van haar beursgang in de Verenigde Staten waarbij aandelen worden aangeboden. Op 23 januari 2015 kondigde Euronav de stijging aan van het aantaal aandelen aangeboden in haar beursgang in de Verenigde Staten (van de oorspronkelijk aangekondigde naar gewone aandelen) alsook de bepaling van de uitgifteprijs van de aangeboden aandelen van 12,25 USD per aandeel. Vanaf deze datum noteren de aandelen van Euronav die werden aangeboden in de Verenigde Staten op de New York Stock Exchange (de NYSE ) onder het symbool EURN. Op diezelfde dag lanceerde Euronav een ruilbod naar Amerikaans recht ( U.S. Exchange Offer ) dat aandeelhouders in staat stelde om hun aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op Euronext Brussels om te zetten in aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op de NYSE. Op 28 januari 2015 kondigde Euronav de closing aan van haar aanbieding in de Verenigde Staten van aandelen tegen een uitgifteprijs van 12,25 USD per aandeel voor een bruto-opbrengst van USD. Deze uitgifte omvatte ook de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie door de underwriters. Op 30 januari 2015 gaf Euronav kennis dat zij haar recht zou uitoefenen om over te gaan tot de verplichte inbreng in natura van de nog 30 uitstaande eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Op 31 januari 2015 werden de laatste 250 uitstaande vastrentende niet-achtergestelde nietgewaarborgde converteerbare obligaties met vervaldatum in 2015, met een nominale waarde van USD, volledig terugbetaald aan pari-waarde. Euronav bezat 18 van deze obligaties. Vandaag zijn er dan ook geen converteerbare obligaties meer in omloop. Op 6 februari 2015 vond een kapitaalverhoging plaats naar aanleiding van de inbreng in natura van 30 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten wat resulteerde in de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Vandaag zijn er dan ook geen eeuwigdurende converteerbare preferente effecten meer in omloop. Op 19 februari 2015 betaalde Euronav de obligatie ten bedrage van 235,5 miljoen USD, die de overname van de 15 VLCC s aangekondigd op 5 januari 2014 deels financierde, terug. Aangezien de obligatie werd uitgeven beneden de pari-waarde en overeenkomstig IFRSregels, schreef de Vennootschap 20,4 miljoen USD (non-cash) af in het vierde kwartaal van Dat bracht de afschrijving voor deze obligatie voor het volledige jaar 2014 op 31,9 miljoen USD (non-cash). Een bijkomende 4,1 miljoen USD (non-cash) zal nog worden afgeschreven in het eerste kwartaal van Op 26 februari 2015 werd de VLCC Hirado ( dwt) geleverd aan de Vennootschap (deel van de overname van vier moderne in Japan gebouwde VLCC s zoals aangekondigd op 8 juli 2014). Op 23 maart 2015 sloot Euronav het U.S. Exchange Offer af dat aandeelhouders in staat stelde om hun aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op Euronext Brussels om te zetten in aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op de NYSE. Vooruitzichten voor 2015

6 De fundamentele drijvers van de tankermarkt, met name vraag en aanbod van het vervoer op zee, zijn sterk en beamen de visie dat de markt, op korte en middellange termijn, goed zal blijven presteren. Het management gelooft dat Euronav goed gepositioneerd is om van deze markt te genieten aangezien de Vennootschap, met steun van de kapitaalmarkten in 2014, uitgroeide tot het grootste, onafhankelijke, toonaangevende olietankerplatform ter wereld. Daarnaast heeft het management de vloot voor 2015 bewust aan de spotmarkt blootgesteld met beschikbare dagen op een spotmarkt waarvan het management gelooft dat de tarieven sterk zullen blijven. Verschillende factoren ondersteunen deze verwachtingen. Ten eerste bleef de vraag naar olie de laatste drie jaar op peil. De daling van de olieprijs sinds oktober zou bijkomende vraag moeten creëren aangezien de verlaging van de olieprijs een directe stimulans zou moeten zijn voor de wereldeconomie. Het voordeel van een lagere olieprijs betekent ook een vermindering van één van onze belangrijkste kosten: brandstof. Ten tweede is het aantal tankerschepen in bestelling op zijn laagste niveau sinds 1997 en zou het aanbod aan schepen dan ook minstens de komende twee jaar beperkt moeten blijven. Ten derde heeft de financiële crisis haar sporen nagelaten op het landschap voor de financiering van de scheepvaartindustrie in die zin dat vele kapitaalverschaffers, en voornamelijk Europese banken, zich hebben teruggetrokken. De banken die wel overblijven, worden steeds meer beperkt door regelgeving inzake kapitaaltoereikendheid. Deze ontwikkeling zorgt voor een duidelijk voordeel voor transparante, goed gekapitaliseerde platformen zoals Euronav, die nauw samenwerken en zullen blijven samenwerken met de kapitaalmarkten. Het doeltreffend gebruik van en de toegang tot kapitaalmarkten door Euronav is herhaaldelijk aangetoond, en zeker tijdens de laatste 18 maanden. Ten vierde zouden tonmijlen, die de laatste drie jaar op structurele wijze zijn verhoogd, een belangrijke impact moeten blijven hebben op de dynamiek van de vraag op de tankermarkt. Er is veel olieaanbod van over de Atlantische Oceaan die voornamelijk voldoet aan de vraag van landen buiten de OESO en dan vooral vanuit Azië en het Verre Oosten wat lange reizen verzekert. De traditionele olieroutes zouden dan ook geleidelijk aan verder vervangen moeten worden door langere routes met het Verre Oosten als ultieme bestemming. Deze evolutie zou op haar beurt een versterkend effect moeten hebben op de onderliggende vraag naar olie waarvan we in ieder geval verwachten dat ze verder zal groeien aangezien de daling van de olieprijs na verloop van tijd de economische expansie alsook de energiebehoefte zou moeten stimuleren. Ook andere factoren zorgen voor een veelbelovende achtergrond. Op korte termijn is het mogelijk dat het contangofenomeen de vraag naar drijvende opslag versterkt en het aanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit verder beperkt. Gezien de lagere bunkerkosten is de snelheid waaraan schepen varen thans van minder belang in de kostenbeheersing. Niettemin moeten reders het brandstofverbruik blijven optimaliseren en de snelheid van het schip blijven aanpassen al naargelang een schip al dan niet een cargo dient op te halen. Geen enkele weldenkende reder zal de snelheid willen verhogen om vervolgens enkel te moeten wachten op een lading. De laatste vijf jaar heeft de sector geleerd om de variabele reiskosten in de hand te houden. Daarbij is snelheid de belangrijkste factor. Euronav is uitgegroeid tot het grootste en meest transparante tankerplatform en bezit momenteel een vloot bestaande uit 52 schepen. In 2015 hebben we bewust onze vloot blootgesteld aan de spotmarkt om te kunnen genieten van wat naar onze mening een veelzijdig jaar zal zijn: stijgende vrachttarieven ondersteund door een sterke balans, strategische factoren en een interessante dynamiek tussen vraag en aanbod. De tankermarkt zou moeten blijven groeien maar zal naar verwachting volatiel blijven. Deze volatiliteit is evenwel een essentiële eigenschap van de tankermarkt die niet mag worden vergeten maar

7 juist omarmd moet worden aangezien het de Vennootschap de voortdurende mogelijkheid biedt om waarde te creëren. Financiële kalender 2015 Donderdag 2 april 2015 Jaarverslag 2014 beschikbaar op de website Donderdag 30 april 2015 Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2015 Woensdag 13 mei 2015 Aandeelhoudersvergadering 2015 Donderdag 30 juli 2015 Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2015 Donderdag 27 augustus 2015 Bekendmaking definitieve halfjaarresultaten 2015 Maandag 31 augustus 2015 Halfjaarverslag 2015 beschikbaar op website Dinsdag 29 oktober 2015 Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2015 De Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door Peter G. Livanos als vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited, de Voorzitter, en het directiecomité, vertegenwoordigd door Paddy Rodgers, Chief Executive Officer en Hugo De Stoop, Chief Financial Officer, bevestigen, in naam en voor rekening van Euronav dat naar hun weten de vervatte financiële staten per 31 december 2014 zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke boekhoudstandaarden (IFRS of Belgisch boekhoudrecht) en een getrouw beeld geven zoals gedefinieerd door die standaarden, van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Euronav NV. Namens de Raad van Bestuur: Paddy Rodgers Chief Financial Officer Peter G. Livanos Voorzitter van de Raad van Bestuur

8 Vooruitzichten De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden geloven, anticiperen, trachten, inschatten, voorspellen, projecteren, plannen, potentieel, zouden, kunnen, verwachten, in afwachting van en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten. De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel we geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat we deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen. Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Raadpleeg onze documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico s en onzekerheden. * * * Contact: Mr. Brian Gallagher Euronav Investor Relations Tel: Over Euronav Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België, en verder heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt haar schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit 52 dubbelwandige schepen: 1 V-Plus, 2 FSO-schepen (beide in 50/50 joint-venture), 26 VLCC s (waarvan 1 in joint venture) en 23 Suezmax-schepen (waarvan 4 in joint venture). Euronav-schepen varen voornamelijk onder Belgische, Griekse en Franse vlag, alsook onder de vlag van de Marshall Eilanden. Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007.

9 Consolidated statement of financial position (in thousands of USD except per share amounts) ASSETS December 31, 2014 December 31, 2013 January 1, 2013 Restated * Restated * Current assets Trade and other receivables 194,733 95,913 81,426 Current tax assets Cash and cash equivalents 254,086 74, ,051 Non-current assets held for sale 89,000 21,510 52,920 Total current assets 537, , ,424 Non-current assets Vessels 2,258,334 1,434,800 1,592,837 Other tangible assets 1, Prepayments 16,601 10,000 - Intangible assets Receivables 258, , ,161 Investments in equity-accounted investees 17,332 23,114 21,074 Deferred tax assets 6, Total non-current assets 2,558,505 1,728,993 1,841,780 TOTAL ASSETS 3,096,360 1,920,761 2,089,204 EQUITY and LIABILITIES Equity Share capital 142,441 58,937 56,248 Share premium 941, , ,063 Translation reserve Hedging reserve - (1,291) (6,721) Treasury shares (46,062) (46,062) (46,062) Other equity interest 75, Retained earnings 359, , ,712 Equity attributable to owners of the Company 1,472, , ,970 Current Liabilities Trade and other payables 125, , ,146 Tax liabilities Bank loans 146, , ,621 Convertible and other Notes 23, Provisions Total current liabilities 295, , ,767 Non-current liabilities Bank loans 1,088, , ,853 Convertible and other Notes 231, , ,694 Other payables ,291 36,874 Deferred tax liabilities Employee benefits 2,108 1,900 2,166 Amounts due to equity-accounted joint ventures 5,880 5,880 5,880 Provisions Total non-current liabilities 1,328, , ,467 TOTAL EQUITY and LIABILITIES 3,096,360 1,920,761 2,089,204 * The comparative figures for 2013 have been restated following the application of IFRS 10 & IFRS 11 on Joint Arrangements.

10 Consolidated statement of profit or loss (in thousands of USD except per share amounts) Jan.1 - Dec 31, 2014 Jan.1 - Dec 31, 2013 Restated * Shipping revenue Revenue 473, ,622 Gains on disposal of vessels/other tangible assets 13,122 8 Other operating income 11,411 11,520 Total shipping revenue 498, ,150 Operating expenses Voyage expenses and commissions (118,303) (79,584) Vessel operating expenses (124,089) (105,911) Charter hire expenses (35,664) (21,031) Losses on disposal of vessels/other tangible assets - (215) Impairment on non-current assets held for sale (7,416) - Depreciation tangible assets (160,934) (136,882) Depreciation intangible assets (20) (76) General and administrative expenses (40,565) (27,165) Total operating expenses (486,991) (370,864) RESULT FROM OPERATING ACTIVITIES 11,527 (54,714) Finance income 2,617 1,993 Finance expenses (95,970) (54,637) Net finance expenses (93,353) (52,644) Share of profit (loss) of equity accounted investees (net of income tax) 30,286 17,853 PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX (51,540) (89,505) Income tax benefit (expense) 5,743 (178) PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD (45,797) (89,683) Attributable to: Owners of the company (45,797) (89,683) Basic net income/(loss) per share (0.39) (1.79) Diluted net income/(loss) per share (0.39) (1.79) Weighted average number of shares (basic) 116,539,018 50,230,438 Weighted average number of shares (diluted) 116,539,018 50,230,438 Consolidated statement of comprehensive income (in thousands of USD except per share amounts) Profit/(loss) for the period (45,797) (89,683) Other comprehensive income, net of tax Items that will never be reclassified to profit or loss: Remeasurements of the defined benefit liability(asset) (393) 263 Items that are or may be reclassified to profit or loss: Foreign currency translation differences (567) 216 Cash flow hedges - effective portion of changes in fair value 1,291 5,430 Equity-accounted investees - share of other comprehensive income 2,106 3,077 Other comprehensive income, net of tax 2,437 8,986 Total comprehensive income for the period (43,360) (80,697) Attributable to: Owners of the company (43,360) (80,697) * The comparative figures for 2013 have been restated following the application of IFRS 10 & IFRS 11 on Joint Arrangements.

11 Consolidated statement of changes in equity (in thousands of USD except per share amounts) Share capital Share premium Translation reserve Hedging reserve Treasury shares Retained earnings Capital and reserves Other equity interest Balance at January 1, 2013 as reported 56, , (15,221) (46,062) 518, , ,970 Impact of changes in accounting policies ,500 - (8,500) Balance at January 1, 2013 restated * 56, , (6,721) (46,062) 509, , ,970 Profit (loss) for the period (89,683) (89,683) - (89,683) Total other comprehensive income ,430-3,340 8,986-8,986 Total comprehensive income, restated * ,430 - (86,343) (80,697) - (80,697) Transactions with owners of the company Issue and conversion convertible Notes 2,689 12, (666) 14,534-14,534 Equity-settled share-based payment Total transactions with owners 2,689 12, (483) 14,717-14,717 Total equity Balance at December 31, 2013 restated * 58, , (1,291) (46,062) 422, , ,990 Share capital Share premium Translation reserve Hedging reserve Treasury shares Retained earnings Capital and reserves Other equity interest Total equity Balance at January 1, , , (1,291) (46,062) 422, , ,990 Profit (loss) for the period (45,797) (45,797) - (45,797) Total other comprehensive income - - (567) 1,291-1,713 2,437-2,437 Total comprehensive income - - (567) 1,291 - (44,084) (43,360) - (43,360) Transactions with owners of the company Issue of ordinary shares 53, , (12,694) 462, ,306 Issue and conversion convertible Notes 20,103 89, (7,422) 102, ,278 Issue and conversion perpetual convertible preferred equity 10,282 64, (3,500) 71,500 75, ,500 Equity-settled share-based payment ,994 3,994-3,994 Total transactions with owners 83, , (19,622) 640,078 75, ,078 Balance at December 31, , , (46,062) 359,180 1,397,708 75,000 1,472,708 * The comparative figures for 2013 have been restated following the application of IFRS 10 & IFRS 11 on Joint Arrangements.

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

SOCIAAL EN MILIEUVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG. Visie en Missie 07. Vervoer van ruwe olie 40. Management 44. Vloot 46

SOCIAAL EN MILIEUVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG. Visie en Missie 07. Vervoer van ruwe olie 40. Management 44. Vloot 46 JAARVERSLAG 2013 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

MARITIEM TRANSPORT: dienaar van de wereldhandel 02 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR SOCIAAL EN MILIEUVERSLAG

MARITIEM TRANSPORT: dienaar van de wereldhandel 02 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR SOCIAAL EN MILIEUVERSLAG JAARVERSLAG 2012 Brief aan de aandeelhouders 01 Brief Letter aan of the de aandeelhouders Chairman 01 MARITIEM TRANSPORT: dienaar van de wereldhandel 02 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE

Nadere informatie

Euronext publiceert jaarresultaten 2014

Euronext publiceert jaarresultaten 2014 CONTACT - Media: CONTACT - Investor Relations: Amsterdam +31.20.550.4488 Brussels +32.2.509.1392 +33.1.49.27.12.68 Lisbon +351.217.900.029 Paris +33.1.49.27.11.33 Euronext publiceert jaarresultaten 2014

Nadere informatie

RUWE OLIE: PIJLER VAN DE MODERNE SAMENLEVING

RUWE OLIE: PIJLER VAN DE MODERNE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2011 Brief aan de aandeelhouders 03 RUWE OLIE: PIJLER VAN DE MODERNE SAMENLEVING 02 JAARVERSLAG VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Visie Missie 06 Strategie en bedrijfsprofiel 08 Overzicht 2011

Nadere informatie

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN Mont-Saint-Guibert, België - Cardio3 BioSciences NV (C3BS) (NYSE Euronext Brussels en Paris: CARD), een leider in de ontdekking en

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2009 QUEST FOR GROWTH INHOUD: FINANCIEEL VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2009 2 Kerncijfers 4 2009 - Belangrijkste Deelnemingen 6 6 7 7 9 9 10 16 18 18 21 22 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW: BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt aanzienlijke risico s en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het gehele document te lezen, en dienen, in het bijzonder, Risicofactoren te raadplegen

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Aanbieding van Gewone Aandelen (inclusief ongeveer 325 miljoen EUR aan Nieuw Uitgegeven Gewone Aandelen (wat neerkomt op een maximum

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie