EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN"

Transcriptie

1 EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN Brutodividend van 0,25 USD per aandeel zal worden voorgesteld aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2015 Dividendpolitiek bepaalt dat voortaan minstens 80% van het nettoresultaat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders Bevestiging van de voorlopige resultaten gepubliceerd op 11 februari 2015 Paddy Rodgers, CEO van Euronav, becommentarieerde de definitieve resultaten als volgt: 2014 was een opmerkelijk jaar voor Euronav en we zijn verheugd om dit succes te delen met de aandeelhouders bij de eerste gelegenheid met een dividend in mei en de invoering van een nieuwe dividendpolitiek. Samenvatting geconsolideerde financiële resultaten 2014 De voornaamste sleutelcijfers zijn als volgt: vierde kwartaal 2013 vierde kwartaal 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 in duizenden USD Herwerkt * Herwerkt * omzet EBITDA afschrijvingen EBIT (bedrijfsresultaat) financieel resultaat aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen resultaat vóór belasting belastingen resultaat na belasting toerekenbaar aan: eigenaar van de moedermaatschappij minderheidsbelangen De bijdrage tot het resultaat is als volgt: in duizenden USD vierde kwartaal 2013 vierde kwartaal 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 Tankers FSO resultaat na belastingen Gegevens per aandeel: in USD per aandeel vierde kwartaal 2013 vierde kwartaal 2014 Jaar 2014 Jaar 2013 aantal aandelen EBITDA 0,41 0,52 1,48 1,64 EBIT (bedrijfsresultaat) -0,27 0,15 0,10-1,09 resultaat na belastingen -0,46-0,03-0,39-1,79 * Alle cijfers vervat in dit bericht werden opgemaakt op basis van IFRS zoals aanvaard door de EU (International Financial Reporting Standards) en werden gecontroleerd door de commissaris. De vergelijkende cijfers voor 2013 werden herwerkt voor de toepassing van IFRS 10 & 11. ** Het totaal aantal uitgegeven gewone aandelen op 31 december 2014 bedraagt (met inbegrip van eigen aandelen).

2 2014 dividend Aan de algemene vergadering van 13 mei 2015 zal worden voorgesteld een brutodividend uit te keren aan alle aandeelhouders ten bedrage van 0,25 USD per aandeel. Het dividend zal vanaf 22 mei 2015 betaalbaar zijn. Het aandeel zal ex-dividend noteren vanaf 18 mei 2015 (registratiedatum 19 mei 2015). Het dividend zal aan de houders van Euronext-aandelen worden betaald in EUR tegen de USD/EUR-wisselkoers op de registratiedatum. Het voorstel aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders om het dividend voor boekjaar 2014 te betalen uit de overgedragen winst is gerechtvaardigd gezien de sterkere tankermarkt sinds eind 2014, een tendens die zich in 2015 verderzette. Het brutodividend van 0,25 USD per aandeel resulteert in een totaal uit te keren bedrag van iets minder dan 40 miljoen USD ( ,25 USD). Deze versnelde teruggave van overtollige kasmiddelen aan aandeelhouders weerspiegelt het engagement van de raad van bestuur en het management om aandeelhouderswaarde te creëren en te behouden. Het brutodividend ten bedrage van 0,25 USD per aandeel betaald uit de overgedragen winsten van boekjaar 2014 wordt deze keer gezien als onderdeel van de nieuwe dividendpolitiek vanaf Dividendpolitiek Euronav kondigt vandaag haar nieuwe dividendpolitiek aan voor de groep. Het is de intentie van Euronav om minstens 80% van het jaarlijkse nettoresultaat uit te keren als dividend. Het jaarlijkse dividend wordt uitgekeerd in twee fasen: eerst als interimdividend daarna als een saldobetaling die overeenkomt met het slotdividend. Het interimdividend, waarvan de uitbetalingsratio typisch iets conservatiever zal zijn dan de jaarlijkse uitbetaling van minstens 80% van het nettoresultaat, wordt bekendgemaakt samen met de halfjaarresultaten en wordt betaald in september. Het slotdividend zal worden voorgesteld door de raad van bestuur (en is afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders). Het wordt bekendgemaakt in maart, samen met de definitieve jaarresultaten van de groep en zal worden betaald in mei na goedkeuring van de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op de tweede donderdag van de maand mei. Overzicht 2014 WIJZIGING IN BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN: EERSTE TOEPASSING VAN IFRS 10 & 11 De Vennootschap past sinds 1 januari 2014 de nieuwe boekhoudkundige normen IFRS 10 en IFRS 11 toe. Bijgevolg is de consolidatiemethode die werd toegepast op joint ventures gewijzigd. Daardoor zijn alle joint ventures waarin de Vennootschap een aandeel heeft, geboekt volgens de vermogensmutatiemethode en gerapporteerd in de winst- en verliesrekening onder de rubriek: Resultaat uit vermogensmutatie. Voor meer details over de impact van de eerste toepassing van IFRS 10 en IFRS 11, verwijzen we naar noot v van de belangrijkste boekhoudkundige procedures van de toelichting bij de geconsolideerde rekeningen voor de periode eindigend op 31 december 2013 in het jaarverslag 2013 en naar noot 2(e) in het jaarverslag CORPORATE Euronav ontving een bruto-opbrengst van 50 miljoen USD via de uitgifte van aandelen door middel van een kapitaalverhoging tegen 6,70 EUR per aandeel (gebaseerd op de USD/EUR wisselkoers van 1,3634 USD zoals van toepassing op 6 januari 2014). De opbrengsten van deze plaatsing werden gebruikt om de overname van de 15 VLCC schepen van Maersk Tankers Singapore Ltd. deels te financieren.

3 Nadat Euronav een akkoord bereikte met private investeerders in december 2013, ontving de Vennootschap een bruto-opbrengst van 150 miljoen USD via de uitgifte van 60 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten, elk met een nominale waarde van 2,5 miljoen USD. De opbrengsten van deze uitgifte werden gebruikt om de liquiditeit van de balans te versterken, om financieringsbronnen te diversifiëren en voor algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden. Euronav gaf een niet-gewaarborgde obligatie uit voor een bedrag van 235,5 miljoen USD met een looptijd van 7 jaar. Deze obligaties werden uitgegeven aan 85 procent van de nominale waarde (onder pari) en droegen een interest van 5,95% op jaarbasis voor het eerste jaar. De interest zou stijgen tot 8,50% op jaarbasis voor het tweede en derde jaar en zou opnieuw stijgen tot 10,20% op jaarbasis vanaf het vierde jaar tot de vervaldag in De obligaties konden op elk ogenblik vrijwillig a pari terugbetaald worden door Euronav. De opbrengst van deze uitgifte werd gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de overname van de 15 VLCC s. Deze obligatielening werd volledig terugbetaald in februari 2015 met de opbrengst van de beursgang in de Verenigde Staten. Euronav gaf gewone aandelen uit na de inbreng in natura van 30 van de 60 uitgegeven en uitstaande eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Euronav ontving een bruto-opbrengst van 300 miljoen USD via uitgifte van gewone aandelen in het kader van een kapitaalverhoging tegen 6,70 EUR per aandeel (gebaseerd op de USD/EUR wisselkoers van 1,3634 USD zoals van toepassing op 6 januari 2014). De opbrengsten van deze plaatsing werden gebruikt om de overname van de 15 VLCC s deels te financieren. Euronav gaf kennis dat ze haar recht zou uitoefenen om alle nog uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in 2013 met vervaldatum in 2018 en die niet vóór 2 april 2014 werden geconverteerd, vervroegd terug te betalen. Euronav ondertekende een nieuwe niet-achtergestelde gewaarborgde lening van 500 miljoen USD. De lening kon getrokken worden vanaf 25 maart 2014 en werd aangewend voor de financiering van de overname van de 15 VLCC s zoals aangekondigd in januari De leningsovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar vanaf de datum van ondertekening en een interestvoet gelijk aan LIBOR verhoogd met een marge van 2,75%. Euronav ging over tot vervroegde terugbetaling van alle nog uitstaande converteerbare obligaties uitgegeven in 2013 met vervaldatum in 2018 die niet vóór 2 april 2014 werden geconverteerd. Er staan thans geen converteerbare obligaties met vervaldatum in 2018 meer uit. De Vennootschap haalde 125 miljoen USD op via een private plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele investeerders geselecteerd via een versnelde book building procedure ( accelerated book build procedure ). De opgehaalde fondsen werden door Euronav gebruikt om de aankoop van de vier VLCC s, zoals bekendgemaakt op 8 juli 2014, gedeeltelijk te financieren. De Vennootschap diende een registratieverklaring op formulier F-1 in bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in het kader van een geplande beursgang (IPO) van haar aandelen in de Verenigde Staten van Amerika. Euronav sloot een nieuwe niet-achtergestelde gewaarborgde kredietovereenkomst af ten belope van 340 miljoen USD bestaande uit (i) een termijnlening van 192 miljoen USD en (ii) een wentelkrediet ten bedrage van 148 miljoen USD met het oog op de gedeeltelijke financiering van de aankoop van de vier VLCC s, bekendgemaakt op 8 juli, alsook de herfinanciering van vier bestaande Suezmax-schepen.

4 TANKERMARKT De VLCC Ardenne Venture ( dwt) werd geleverd aan haar nieuwe eigenaars ingevolge de verkoop voor 41,7 miljoen USD zoals aangekondigd op 14 november De meerwaarde op deze verkoop van ongeveer 2,2 miljoen USD werd geboekt in het eerste kwartaal van Euronav sloot een overeenkomst voor de overname van vijftien VLCC s voor een totale aankoopprijs van USD 980 miljoen. Op het moment van de overname hadden de schepen een gemiddelde leeftijd van vier jaar. In de loop van 2014 werden alle 15 schepen geleverd aan Euronav en succesvol geïntegreerd onder haar beheer. Euronav verkocht de Luxembourg, de oudste dubbelwandige VLCC s ( dwt) uit haar vloot, voor een prijs van 28 miljoen USD. Dat resulteerde in een meerwaarde van 6,4 miljoen USD die werd geboekt bij de levering aan haar nieuwe eigenaar op 28 mei De Luxembourg was volledig eigendom van Euronav. Het schip zal worden geconverteerd tot FPSO en zal bijgevolg de VLCC-wereldvloot verlaten. Euronav bereikte een overeenkomst om twee schepen, de VLCC Maersk Hojo ( dwt) en de VLCC Maersk Hirado ( dwt), onder tijdsbevrachting te nemen voor een periode van 12 maanden met een optie tot verlenging voor 12 maanden. Deze overeenkomsten startten op 24 maart 2014, respectievelijk 3 mei 2014 bij levering van het schip. De Vennootschap ging akkoord om de periode van de aankoopoptie op de Antarctica ( dwt) en de Olympia ( dwt) te verlengen met één maand, tot 30 april De aankoopoptie werd vervolgens uitgeoefend voor een totale aankoopprijs van 178 miljoen USD. De optievergoeding van 20 miljoen USD die de Vennootschap reeds ontving in januari 2011 werd in mindering gebracht van de aankoopprijs. De verkoop resulteerde in een geschat gecombineerd verlies van 7,4 miljoen USD, dat geboekt werd in het tweede kwartaal van De Vennootschap sloot een overeenkomst voor de aankoop van vier moderne in Japan gebouwde VLCC-schepen voor een totale aankoopprijs van 342 miljoen USD. Op het moment van de overname waren de schepen gemiddeld 3 jaar oud. Tegen het einde van het jaar werden twee van deze VLCC s geleverd aan Euronav: de Hojo ( dwt) en de Hakone ( dwt). De eigenaars van de Cap Isabella ( dwt) die Euronav in naaktrompbevrachting had, beslisten om het schip te verkopen. Euronav had recht op een aandeel in de winst indien en in de mate dat de verkoopprijs een bepaalde drempel zou overschrijden. De Vennootschap boekte een winst op deze verkoop ten bedrage van 4,3 miljoen USD in het vierde kwartaal van Euronav baat haar spot VLCC-tonnage uit via de TI pool waarvan het medeoprichter is. Sinds 6 oktober 2014 werkt de pool via een commerciële joint venture met Frontline. Deze combinatie is de grootste aanbieder van spot VLCC-tonnage ter wereld en is werkzaam onder de naam VLCC Chartering Ltd. OFFSHORE MARKT Euronav Ship Management Antwerp (ESMA) nam met succes het scheepsbeheer over van het schip FSO Africa ( dwt), eigendom van TI Africa Ltd. Haar zusterschip FSO Asia ( dwt) werd al beheerd door ESMA sinds de conversie van het schip tot een FSO in Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2014

5 Op 15 januari 2015 werd de VLCC Antarctica ( dwt) geleverd aan haar nieuwe eigenaars voor conversie tot een FPSO. De levering vond vroeger dan verwacht plaats wat resulteerde in een verhoogde aankoopprijs en een overeenstemmende winst op verkoop van activa van 2,2 miljoen USD die zal geboekt worden in het eerste kwartaal van Op 20 januari 2015 kondigde Euronav de start aan van haar beursgang in de Verenigde Staten waarbij aandelen worden aangeboden. Op 23 januari 2015 kondigde Euronav de stijging aan van het aantaal aandelen aangeboden in haar beursgang in de Verenigde Staten (van de oorspronkelijk aangekondigde naar gewone aandelen) alsook de bepaling van de uitgifteprijs van de aangeboden aandelen van 12,25 USD per aandeel. Vanaf deze datum noteren de aandelen van Euronav die werden aangeboden in de Verenigde Staten op de New York Stock Exchange (de NYSE ) onder het symbool EURN. Op diezelfde dag lanceerde Euronav een ruilbod naar Amerikaans recht ( U.S. Exchange Offer ) dat aandeelhouders in staat stelde om hun aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op Euronext Brussels om te zetten in aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op de NYSE. Op 28 januari 2015 kondigde Euronav de closing aan van haar aanbieding in de Verenigde Staten van aandelen tegen een uitgifteprijs van 12,25 USD per aandeel voor een bruto-opbrengst van USD. Deze uitgifte omvatte ook de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie door de underwriters. Op 30 januari 2015 gaf Euronav kennis dat zij haar recht zou uitoefenen om over te gaan tot de verplichte inbreng in natura van de nog 30 uitstaande eeuwigdurende converteerbare preferente effecten. Op 31 januari 2015 werden de laatste 250 uitstaande vastrentende niet-achtergestelde nietgewaarborgde converteerbare obligaties met vervaldatum in 2015, met een nominale waarde van USD, volledig terugbetaald aan pari-waarde. Euronav bezat 18 van deze obligaties. Vandaag zijn er dan ook geen converteerbare obligaties meer in omloop. Op 6 februari 2015 vond een kapitaalverhoging plaats naar aanleiding van de inbreng in natura van 30 eeuwigdurende converteerbare preferente effecten wat resulteerde in de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Vandaag zijn er dan ook geen eeuwigdurende converteerbare preferente effecten meer in omloop. Op 19 februari 2015 betaalde Euronav de obligatie ten bedrage van 235,5 miljoen USD, die de overname van de 15 VLCC s aangekondigd op 5 januari 2014 deels financierde, terug. Aangezien de obligatie werd uitgeven beneden de pari-waarde en overeenkomstig IFRSregels, schreef de Vennootschap 20,4 miljoen USD (non-cash) af in het vierde kwartaal van Dat bracht de afschrijving voor deze obligatie voor het volledige jaar 2014 op 31,9 miljoen USD (non-cash). Een bijkomende 4,1 miljoen USD (non-cash) zal nog worden afgeschreven in het eerste kwartaal van Op 26 februari 2015 werd de VLCC Hirado ( dwt) geleverd aan de Vennootschap (deel van de overname van vier moderne in Japan gebouwde VLCC s zoals aangekondigd op 8 juli 2014). Op 23 maart 2015 sloot Euronav het U.S. Exchange Offer af dat aandeelhouders in staat stelde om hun aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op Euronext Brussels om te zetten in aandelen die noteren en verhandelbaar zijn op de NYSE. Vooruitzichten voor 2015

6 De fundamentele drijvers van de tankermarkt, met name vraag en aanbod van het vervoer op zee, zijn sterk en beamen de visie dat de markt, op korte en middellange termijn, goed zal blijven presteren. Het management gelooft dat Euronav goed gepositioneerd is om van deze markt te genieten aangezien de Vennootschap, met steun van de kapitaalmarkten in 2014, uitgroeide tot het grootste, onafhankelijke, toonaangevende olietankerplatform ter wereld. Daarnaast heeft het management de vloot voor 2015 bewust aan de spotmarkt blootgesteld met beschikbare dagen op een spotmarkt waarvan het management gelooft dat de tarieven sterk zullen blijven. Verschillende factoren ondersteunen deze verwachtingen. Ten eerste bleef de vraag naar olie de laatste drie jaar op peil. De daling van de olieprijs sinds oktober zou bijkomende vraag moeten creëren aangezien de verlaging van de olieprijs een directe stimulans zou moeten zijn voor de wereldeconomie. Het voordeel van een lagere olieprijs betekent ook een vermindering van één van onze belangrijkste kosten: brandstof. Ten tweede is het aantal tankerschepen in bestelling op zijn laagste niveau sinds 1997 en zou het aanbod aan schepen dan ook minstens de komende twee jaar beperkt moeten blijven. Ten derde heeft de financiële crisis haar sporen nagelaten op het landschap voor de financiering van de scheepvaartindustrie in die zin dat vele kapitaalverschaffers, en voornamelijk Europese banken, zich hebben teruggetrokken. De banken die wel overblijven, worden steeds meer beperkt door regelgeving inzake kapitaaltoereikendheid. Deze ontwikkeling zorgt voor een duidelijk voordeel voor transparante, goed gekapitaliseerde platformen zoals Euronav, die nauw samenwerken en zullen blijven samenwerken met de kapitaalmarkten. Het doeltreffend gebruik van en de toegang tot kapitaalmarkten door Euronav is herhaaldelijk aangetoond, en zeker tijdens de laatste 18 maanden. Ten vierde zouden tonmijlen, die de laatste drie jaar op structurele wijze zijn verhoogd, een belangrijke impact moeten blijven hebben op de dynamiek van de vraag op de tankermarkt. Er is veel olieaanbod van over de Atlantische Oceaan die voornamelijk voldoet aan de vraag van landen buiten de OESO en dan vooral vanuit Azië en het Verre Oosten wat lange reizen verzekert. De traditionele olieroutes zouden dan ook geleidelijk aan verder vervangen moeten worden door langere routes met het Verre Oosten als ultieme bestemming. Deze evolutie zou op haar beurt een versterkend effect moeten hebben op de onderliggende vraag naar olie waarvan we in ieder geval verwachten dat ze verder zal groeien aangezien de daling van de olieprijs na verloop van tijd de economische expansie alsook de energiebehoefte zou moeten stimuleren. Ook andere factoren zorgen voor een veelbelovende achtergrond. Op korte termijn is het mogelijk dat het contangofenomeen de vraag naar drijvende opslag versterkt en het aanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit verder beperkt. Gezien de lagere bunkerkosten is de snelheid waaraan schepen varen thans van minder belang in de kostenbeheersing. Niettemin moeten reders het brandstofverbruik blijven optimaliseren en de snelheid van het schip blijven aanpassen al naargelang een schip al dan niet een cargo dient op te halen. Geen enkele weldenkende reder zal de snelheid willen verhogen om vervolgens enkel te moeten wachten op een lading. De laatste vijf jaar heeft de sector geleerd om de variabele reiskosten in de hand te houden. Daarbij is snelheid de belangrijkste factor. Euronav is uitgegroeid tot het grootste en meest transparante tankerplatform en bezit momenteel een vloot bestaande uit 52 schepen. In 2015 hebben we bewust onze vloot blootgesteld aan de spotmarkt om te kunnen genieten van wat naar onze mening een veelzijdig jaar zal zijn: stijgende vrachttarieven ondersteund door een sterke balans, strategische factoren en een interessante dynamiek tussen vraag en aanbod. De tankermarkt zou moeten blijven groeien maar zal naar verwachting volatiel blijven. Deze volatiliteit is evenwel een essentiële eigenschap van de tankermarkt die niet mag worden vergeten maar

7 juist omarmd moet worden aangezien het de Vennootschap de voortdurende mogelijkheid biedt om waarde te creëren. Financiële kalender 2015 Donderdag 2 april 2015 Jaarverslag 2014 beschikbaar op de website Donderdag 30 april 2015 Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2015 Woensdag 13 mei 2015 Aandeelhoudersvergadering 2015 Donderdag 30 juli 2015 Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2015 Donderdag 27 augustus 2015 Bekendmaking definitieve halfjaarresultaten 2015 Maandag 31 augustus 2015 Halfjaarverslag 2015 beschikbaar op website Dinsdag 29 oktober 2015 Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2015 De Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door Peter G. Livanos als vaste vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Limited, de Voorzitter, en het directiecomité, vertegenwoordigd door Paddy Rodgers, Chief Executive Officer en Hugo De Stoop, Chief Financial Officer, bevestigen, in naam en voor rekening van Euronav dat naar hun weten de vervatte financiële staten per 31 december 2014 zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke boekhoudstandaarden (IFRS of Belgisch boekhoudrecht) en een getrouw beeld geven zoals gedefinieerd door die standaarden, van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Euronav NV. Namens de Raad van Bestuur: Paddy Rodgers Chief Financial Officer Peter G. Livanos Voorzitter van de Raad van Bestuur

8 Vooruitzichten De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden geloven, anticiperen, trachten, inschatten, voorspellen, projecteren, plannen, potentieel, zouden, kunnen, verwachten, in afwachting van en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten. De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel we geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat we deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen. Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Raadpleeg onze documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico s en onzekerheden. * * * Contact: Mr. Brian Gallagher Euronav Investor Relations Tel: Over Euronav Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België, en verder heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt haar schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit 52 dubbelwandige schepen: 1 V-Plus, 2 FSO-schepen (beide in 50/50 joint-venture), 26 VLCC s (waarvan 1 in joint venture) en 23 Suezmax-schepen (waarvan 4 in joint venture). Euronav-schepen varen voornamelijk onder Belgische, Griekse en Franse vlag, alsook onder de vlag van de Marshall Eilanden. Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007.

9 Consolidated statement of financial position (in thousands of USD except per share amounts) ASSETS December 31, 2014 December 31, 2013 January 1, 2013 Restated * Restated * Current assets Trade and other receivables 194,733 95,913 81,426 Current tax assets Cash and cash equivalents 254,086 74, ,051 Non-current assets held for sale 89,000 21,510 52,920 Total current assets 537, , ,424 Non-current assets Vessels 2,258,334 1,434,800 1,592,837 Other tangible assets 1, Prepayments 16,601 10,000 - Intangible assets Receivables 258, , ,161 Investments in equity-accounted investees 17,332 23,114 21,074 Deferred tax assets 6, Total non-current assets 2,558,505 1,728,993 1,841,780 TOTAL ASSETS 3,096,360 1,920,761 2,089,204 EQUITY and LIABILITIES Equity Share capital 142,441 58,937 56,248 Share premium 941, , ,063 Translation reserve Hedging reserve - (1,291) (6,721) Treasury shares (46,062) (46,062) (46,062) Other equity interest 75, Retained earnings 359, , ,712 Equity attributable to owners of the Company 1,472, , ,970 Current Liabilities Trade and other payables 125, , ,146 Tax liabilities Bank loans 146, , ,621 Convertible and other Notes 23, Provisions Total current liabilities 295, , ,767 Non-current liabilities Bank loans 1,088, , ,853 Convertible and other Notes 231, , ,694 Other payables ,291 36,874 Deferred tax liabilities Employee benefits 2,108 1,900 2,166 Amounts due to equity-accounted joint ventures 5,880 5,880 5,880 Provisions Total non-current liabilities 1,328, , ,467 TOTAL EQUITY and LIABILITIES 3,096,360 1,920,761 2,089,204 * The comparative figures for 2013 have been restated following the application of IFRS 10 & IFRS 11 on Joint Arrangements.

10 Consolidated statement of profit or loss (in thousands of USD except per share amounts) Jan.1 - Dec 31, 2014 Jan.1 - Dec 31, 2013 Restated * Shipping revenue Revenue 473, ,622 Gains on disposal of vessels/other tangible assets 13,122 8 Other operating income 11,411 11,520 Total shipping revenue 498, ,150 Operating expenses Voyage expenses and commissions (118,303) (79,584) Vessel operating expenses (124,089) (105,911) Charter hire expenses (35,664) (21,031) Losses on disposal of vessels/other tangible assets - (215) Impairment on non-current assets held for sale (7,416) - Depreciation tangible assets (160,934) (136,882) Depreciation intangible assets (20) (76) General and administrative expenses (40,565) (27,165) Total operating expenses (486,991) (370,864) RESULT FROM OPERATING ACTIVITIES 11,527 (54,714) Finance income 2,617 1,993 Finance expenses (95,970) (54,637) Net finance expenses (93,353) (52,644) Share of profit (loss) of equity accounted investees (net of income tax) 30,286 17,853 PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX (51,540) (89,505) Income tax benefit (expense) 5,743 (178) PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD (45,797) (89,683) Attributable to: Owners of the company (45,797) (89,683) Basic net income/(loss) per share (0.39) (1.79) Diluted net income/(loss) per share (0.39) (1.79) Weighted average number of shares (basic) 116,539,018 50,230,438 Weighted average number of shares (diluted) 116,539,018 50,230,438 Consolidated statement of comprehensive income (in thousands of USD except per share amounts) Profit/(loss) for the period (45,797) (89,683) Other comprehensive income, net of tax Items that will never be reclassified to profit or loss: Remeasurements of the defined benefit liability(asset) (393) 263 Items that are or may be reclassified to profit or loss: Foreign currency translation differences (567) 216 Cash flow hedges - effective portion of changes in fair value 1,291 5,430 Equity-accounted investees - share of other comprehensive income 2,106 3,077 Other comprehensive income, net of tax 2,437 8,986 Total comprehensive income for the period (43,360) (80,697) Attributable to: Owners of the company (43,360) (80,697) * The comparative figures for 2013 have been restated following the application of IFRS 10 & IFRS 11 on Joint Arrangements.

11 Consolidated statement of changes in equity (in thousands of USD except per share amounts) Share capital Share premium Translation reserve Hedging reserve Treasury shares Retained earnings Capital and reserves Other equity interest Balance at January 1, 2013 as reported 56, , (15,221) (46,062) 518, , ,970 Impact of changes in accounting policies ,500 - (8,500) Balance at January 1, 2013 restated * 56, , (6,721) (46,062) 509, , ,970 Profit (loss) for the period (89,683) (89,683) - (89,683) Total other comprehensive income ,430-3,340 8,986-8,986 Total comprehensive income, restated * ,430 - (86,343) (80,697) - (80,697) Transactions with owners of the company Issue and conversion convertible Notes 2,689 12, (666) 14,534-14,534 Equity-settled share-based payment Total transactions with owners 2,689 12, (483) 14,717-14,717 Total equity Balance at December 31, 2013 restated * 58, , (1,291) (46,062) 422, , ,990 Share capital Share premium Translation reserve Hedging reserve Treasury shares Retained earnings Capital and reserves Other equity interest Total equity Balance at January 1, , , (1,291) (46,062) 422, , ,990 Profit (loss) for the period (45,797) (45,797) - (45,797) Total other comprehensive income - - (567) 1,291-1,713 2,437-2,437 Total comprehensive income - - (567) 1,291 - (44,084) (43,360) - (43,360) Transactions with owners of the company Issue of ordinary shares 53, , (12,694) 462, ,306 Issue and conversion convertible Notes 20,103 89, (7,422) 102, ,278 Issue and conversion perpetual convertible preferred equity 10,282 64, (3,500) 71,500 75, ,500 Equity-settled share-based payment ,994 3,994-3,994 Total transactions with owners 83, , (19,622) 640,078 75, ,078 Balance at December 31, , , (46,062) 359,180 1,397,708 75,000 1,472,708 * The comparative figures for 2013 have been restated following the application of IFRS 10 & IFRS 11 on Joint Arrangements.

12 Consolidated statement of cash flows (in thousands of USD except per share amounts) Jan.1 - Dec 31, 2014 Jan.1 - Dec 31, 2013 Restated * Cash flows from operating activities Profit (loss) for the period (45,797) (89,683) Adjustments for: 217, ,095 Depreciation of tangible assets 160, ,882 Depreciation of intangible assets Impairment on non-current assets held for sale 7,416 - Provisions Tax benefits (expenses) (5,743) 178 Share of profit of equity-accounted investees, net of tax (30,286) (17,853) Net finance expense 93,353 52,644 Capital gain(loss) on disposal of assets (13,118) (15) Equity-settled share-based payment transactions 3, Changes in working capital requirements (112,280) (43,442) Change in cash guarantees (658) (1) Change in trade receivables (23,755) (79) Change in accrued income (8,577) (1,706) Change in deferred charges (2,124) (8,664) Change in other receivables (64,299) (4,036) Change in trade payables (10,512) 19,899 Change in accrued payroll 166 (28) Change in accrued expenses 9,581 8,342 Change in deferred income (2,016) (1,065) Change in other payables (10,171) (56,018) Change in provisions for employee benefits 85 (86) Income taxes paid during the period 67 (82) Interest paid (54,449) (47,895) Interest received Dividends received from equity-accounted investees 9,410 - Net cash from (used in) operating activities 14,782 (8,917) Acquisition of vessels (1,053,939) - Proceeds from the sale of vessels 123,609 52,920 Acquisition of other tangible assets (123,188) (10,325) Acquisition of intangible assets (19) (30) Proceeds from the sale of other (in)tangible assets Loans from (to) related parties 29,508 (11,475) Proceeds of disposals of joint ventures, net of cash disposed 1,000 - Purchase of joint ventures, net of cash acquired - (3,000) Net cash from (used in) investing activities (1,023,007) 28,114 Proceeds from issue of share capital 475,000 - Transaction costs related to issue of share capital (12,694) - Proceeds from issue of perpetual convertible preferred equity 150,000 - Transaction costs related to issue perpetual convertible preferred equity (3,500) - Proceeds from new long-term borrowings 1,395,392 61,390 Repayment of long-term borrowings (799,891) (118,770) Transaction costs related to issue of loans and borrowings (15,284) - Dividends paid (2) (4) Net cash from (used in) financing activities 1,189,021 (57,384) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 180,796 (38,187) Net cash and cash equivalents at the beginning of the period 74, ,051 Effect of changes in exchange rates (1,019) (555) Net cash and cash equivalents at the end of the period 254,086 74,309 * The comparative figures for 2013 have been restated following the application of IFRS 10 & IFRS 11 on Joint Arrangements.

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015 RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015 HOOFDPUNTEN EBITDA steeg met 182% tot 131,1 miljoen beste kwartaalresultaat sinds Q3 2008 Een versterkte en vereenvoudigde balans na de notering op de NYSE Nieuwe dividendpolitiek

Nadere informatie

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2015

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2015 P PERSMEDEDELING DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2015 HOOFDPUNTEN Interimdividend van 0,62 USD (te betalen in september) Samengeteld met de 0,25 USD betaald in mei, geeft dat een totaal dividend in 2015

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN

EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN HOOGTEPUNTEN Dividend ten bedrage van 0,82 USD per aandeel in lijn met het beleid inzake aandeelhoudersrendement Beste jaar voor Euronav sinds 2008 met

Nadere informatie

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2014

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2014 P PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 11 FEBRUARI 2015 8u15 CET RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2014 Voornaamste recente gebeurtenissen: Aanbieding van 18.699.000 aandelen op de NYSE in de Verenigde

Nadere informatie

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015 VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015 HOOFDPUNTEN Duurzame verbetering van vrachttarieven stuwt EBITDA hoger tot 142,3 miljoen USD Aankoop van vier bestaande VLCC s van Metrostar

Nadere informatie

FINALE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

FINALE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 HOOFDPUNTEN FINALE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Aankoop van twee VLCC s in aanbouw voor 84,5 miljoen USD per schip Interimdividend van 0,55 USD betaalbaar in september Tankermarkt blijft zwak tijdens

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016 P PERSMEDEDELING HOOFDPUNTEN RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016 EBITDA 164 miljoen USD: tankertarieven jaar op jaar gestegen Tankermarkt: sterke, groeiende vraag en een beheersbaar aanbod aan vervoerscapaciteit

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2015

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2015 P PERSMEDEDELING HOOFDPUNTEN RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2015 EBITDA 160,6 miljoen USD: hoogste kwartaalresultaat sinds Q3 2008 Tankermarkt: fundamenten blijven gezond en lijken duurzaam Verkoop van oude

Nadere informatie

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR 2016

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR 2016 VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR 2016 HOOFDPUNTEN Sterk eerste halfjaar resulteert in proportionele EBITDA van 298,6 miljoen USD Winst tweede kwartaal beïnvloed door eenmalige kost

Nadere informatie

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2014

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2014 P PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 27 AUGUSTUS 2014 19.00 u DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2014 ANTWERPEN, België, 27 augustus 2014 Tijdens haar vergadering van 27 augustus 2014 keurde de Raad

Nadere informatie

RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2016

RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2016 RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2016 HOOFDPUNTEN Aantal factoren aan de aanbodzijde dragen bij tot zwakkere tarieven tijdens het derde kwartaal Levering van twee VLCC s, overgenomen onder bestaande nieuwbouwcontracten,

Nadere informatie

RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2015 RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2015 HOOFDPUNTEN EBITDA (alvorens niet-recurrente items in aanmerking te nemen) 135,9 miljoen USD sterkste derde kwartaal sinds 2008 Beslissing om de opties tot aankoop van 4

Nadere informatie

EURONAV MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2017 BEKEND

EURONAV MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2017 BEKEND Woensdag 26 april 8u CET EURONAV MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL BEKEND HOOGTEPUNTEN Betere vrachttarieven in eerste kwartaal vergeleken met tweede helft 2016 Zwakkere seizoensgebonden handelspatronen

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2013 AAN

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2013 AAN 27 MAART 2014 18.30 u EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN AAN Overzicht CORPORATE Euronav bracht een omruilbod uit op alle uitstaande converteerbare obligaties die vervallen op 31 januari 2015 tegen

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014

HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Verslag van de hoogtepunten en activiteiten voor de eerste helft van 2014 JANUARI Op 2 januari 2014 werd de VLCC Ardenne Venture (2004-318.658 dwt) geleverd aan haar nieuwe eigenaars

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOOGTE PUNTEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2015

VERSLAG VAN DE HOOGTE PUNTEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2015 JANUARI VERSLAG VAN DE HOOGTE PUNTEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE EERSTE HELFT VAN 2015 Op 15 januari 2015 heeft Euronav de VLCC Antarctica (2009 315.981 dwt) geleverd aan haar nieuwe eigenaars voor conversie

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2016 P PERSMEDEDELING HOOFDPUNTEN RESULTATEN EERSTE KWARTAAL EBITDA 164 miljoen USD: tankertarieven jaar op jaar gestegen Tankermarkt: sterke, groeiende vraag en een beheersbaar aanbod aan vervoerscapaciteit

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 PERSBERICHT Antwerpen, 10 april 2008 Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 Financiële samenvatting 2007 2006 verschil (in duizenden EUR) Opbrengsten 20.810 3.738 x

Nadere informatie

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Vianen, 24 april 2012 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Hoogtepunten 2011 Gelijkblijvende omzetniveaus op vergelijkbare basis bij NedGraphics rekening houdend

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Amersfoort, 2 maart 2007 Jaarresultaten 2006 Laurus N.V. Keerpunt voor Laurus ondanks verlies in 2006: solide basis voor de toekomst van Super de Boer gelegd Kernpunten 2006: nieuwe

Nadere informatie

EURONAV NV EN GENER8 MARITIME, INC. KONDIGEN FUSIE-OVEREENKOMST AAN

EURONAV NV EN GENER8 MARITIME, INC. KONDIGEN FUSIE-OVEREENKOMST AAN EURONAV NV EN GENER8 MARITIME, INC. KONDIGEN FUSIE-OVEREENKOMST AAN ANTWERPEN, België, en New York, New York, 21 december 2017 De raden van bestuur van Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) ( Euronav

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan Vianen, 27 april 2010 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan Highlights 2009 Omvorming tot NedSense betekent een belangrijke stap in het transformatieproces Omzet

Nadere informatie

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND Solide kaspositie en uitbreiding van productportfolio Leiden, 26 april 2006. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM)

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Imtech publiceert voorlopige jaarcijfers 2012

Imtech publiceert voorlopige jaarcijfers 2012 PERSBERICHT 21 mei 2013 Imtech publiceert voorlopige jaarcijfers 2012 Publicatie voorlopige jaarcijfers belangrijke volgende stap in het herstelplan Verlies na belasting 2012 van 226 miljoen Euro Jaarcijfers

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2010 AAN R

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2010 AAN R PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 28 MAART 2011 17.40 u EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2010 AAN R Overzicht 2010 Tanker De langetermijnbevrachtingsovereenkomst van de Cap Victor (2007

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers P E R S B E R I C H T Amsterdam, 25 november 2009 TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers TIE Holding N.V. ( TIE ) maakt de volgende hoogtepunten bekend met betrekking tot het financiële

Nadere informatie

Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009

Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009 Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009 Amsterdam, 24 februari 2010 Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT), een vooraanstaande biotechonderneming actief op het gebied van

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 PERSBERICHT Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 Leiden, 27 januari 2003 Crucell NV (Euronext en NASDAQ) maakt vandaag de financiële resultaten over het jaar 2002 bekend. Totale omzet over het jaar 2002

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V.

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. Amsterdam, 19 maart 2010 Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende

Nadere informatie

PHARMING PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND

PHARMING PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND Leiden, 20 april 2007. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM) maakte vandaag haar financiële resultaten

Nadere informatie

Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders

Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders Embargo tot dinsdag 5.02.08-7.00u Gereglementeerde informatie Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010

Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010 Wessanen rapporteert verbeterd bedrijfsresultaat Belangrijkste ontwikkelingen eerste kwartaal 2010 Omzet EUR 172,6 miljoen, een stijging van 2,5%

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013 PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013 Stabiel resultaat NIBC Bank met nettowinst van EUR 27 miljoen in H1 2013 Stabiel resultaat, inclusief eenmalige kosten van vervroegde terugkoop van staatsgegarandeerde

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN Mont-Saint-Guibert, België - Cardio3 BioSciences NV (C3BS) (NYSE Euronext Brussels en Paris: CARD), een leider in de ontdekking en

Nadere informatie

Lucas Bols 2014/15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7%

Lucas Bols 2014/15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7% Resultaten boekjaar /15 (april - maart ) en tussentijdse verklaring over lopend boekjaar /16 24 juni Highlights Lucas Bols /15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7% 77,7 miljoen, in lijn met voorgaand

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam PERSBERICHT This press release contains forward-looking statements that involve inherent risks and

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 15 februari 2007 U.S. Eastern Standard Time 02.30h. U.K. 07.30h. Continental Time 08.30h. P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt cijfers over eerste overgangsjaar 2006 bekend

Nadere informatie

Lucas Bols rapporteert sterke groei omzet en nettowinst

Lucas Bols rapporteert sterke groei omzet en nettowinst 8 juni 2017 Resultaten boekjaar 2016/17 (1 april 2016 t/m 2017) Lucas Bols rapporteert sterke groei omzet en nettowinst Highlights boekjaar 2016/17 Sterke omzetgroei van 10,8% naar 80,5 miljoen door 3,4%

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW: BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

EURONAV MAAKT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2017 BEKEND

EURONAV MAAKT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2017 BEKEND EURONAV MAAKT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2017 BEKEND HOOGTEPUNTEN Lage vrachttarieven doorheen het kwartaal moeilijkste kwartaal sinds Q3 2013 Overaanbod van schepen en levering van nieuwe schepen als belangrijkste

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan PERSBERICHT Almere, 30 maart 2006 Weer een succesvol jaar voor LeasePlan LeasePlan Corporation realiseerde in 2005 een nettowinst van EUR 199,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het positieve effect op de nettowinst

Nadere informatie

Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl. Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010

Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl. Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010 PERSBERICHT Den Haag, 9 maart 2011 Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010 Groei in commerciële activiteit

Nadere informatie

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock)

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock) Onderwerpen Comptabele Aspecten Financiering (CAFI) * Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) * Vennootschap onder firma (v.o.f.) * Voorzieningen * Kort vreemd vermogen

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Lucas Bols rapporteert substantieel hogere nettowinst over boekjaar 2015/16 bij een lagere omzet en bedrijfsresultaat

Lucas Bols rapporteert substantieel hogere nettowinst over boekjaar 2015/16 bij een lagere omzet en bedrijfsresultaat 9 juni 2016 Resultaten boekjaar 2015/16 (1 april 2015 t/m 31 maart 2016) Lucas Bols rapporteert substantieel hogere nettowinst over boekjaar 2015/16 bij een lagere omzet en bedrijfsresultaat Highlights

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006.

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006. Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 19 Maart 2012 Inleiding Overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 juni

Nadere informatie

EURONAV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2016 AAN

EURONAV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2016 AAN EURONAV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN AAN HOOGTEPUNTEN Jaar van twee contrasten: fundamenteel sterke markt tot juni maar toenemend aanbod aan vervoerscapaciteit versterkte de seizoensgebonden handelspatronen

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006.

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006. Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 24 Maart 2011 Inleiding Overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 juni

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Te verspreiden op 29 juli 2008 U.S. Eastern Standard Time 01.30h. U.K. 06.30h. Continental Time 07.30h. DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Omzet stijgt

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 27 oktober 2016 om uur

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 27 oktober 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PHARMING. PHARMING MAAKT RESULTATEN 2007 BEKEND Verbeterde kaspositie en aanzienlijke voortgang in ontwikkeling van Rhucin

PHARMING. PHARMING MAAKT RESULTATEN 2007 BEKEND Verbeterde kaspositie en aanzienlijke voortgang in ontwikkeling van Rhucin PHARMING MAAKT RESULTATEN 2007 BEKEND Verbeterde kaspositie en aanzienlijke voortgang in ontwikkeling van Rhucin Leiden, 15 februari 2008. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming

Nadere informatie

FOR IMMEDIATE RELEASE. Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en volledig jaar 2003.

FOR IMMEDIATE RELEASE. Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en volledig jaar 2003. FOR IMMEDIATE RELEASE Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en volledig jaar 2003. Omzet van 4,5 miljoen euro in vierde kwartaal en winst per aandeel in 2003 stijgt met 236% tot 0.52 euro t.o.v. 2002.

Nadere informatie

Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014

Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014 Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014 Resultaten vierde kwartaal en jaarcijfers 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 4e kwartaal 2013 3 Goede voortgang in 2013

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Nutreco maakt hogere jaarcijfers bekend

Nutreco maakt hogere jaarcijfers bekend PERSBERICHT Amersfoort, 5 februari 2015 Nutreco maakt hogere jaarcijfers bekend Omzet van 5.253,0 miljoen; een stijging van 0,3% ten opzichte van 2013. Autonome volumestijging was 2,2% EBITA voor bijzondere

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ ADDENDUM bij het verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie