EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 5 juni 2009 Curator : mr. N.P. Klein Rechter-Commissaris : mw. mr. H.M. Patijn Verslagperiode : 12 mei t/m 4 juni 2009 Bestede uren verslagperiode : 37 uren en 6 minuten (bijlage 2) Bestede uren totaal : 37 uren en 6 minuten (bijlage 2) Referentie curator : /EJB Algemeen Op eigen verzoek werd op 12 mei 2009 in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Erven Boonstra B.V. (hierna ook: Erven Boonstra of gefailleerde ), handelend onder de naam Alcatraz, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd te (3071 EL) Rotterdam aan de Piekstraat 15-E, met nevenvestiging aan de Bentinckstraat 25/3hg te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Ondergetekende werd benoemd tot curator; tot rechter-commissaris werd aangesteld mevrouw mr H.M. Patijn. In deze eerste verslagperiode heeft de curator zich beziggehouden met een inventarisatie van de administratie die zich bevond op het bedrijfsadres van gefailleerde. Voorts werden de tot de faillissementsboedel behorende activa geïnventariseerd en getaxeerd. In dit kader werd onderzoek gedaan naar apparatuur die zich bevindt op locatie in Amsterdam, en naar (de omvang en samenstelling van) het klantenbestand en onderhanden werk. Tevens heeft de curator de verschillende zekerheidsrechten onderzocht. Voorts is onderzoek gedaan naar lopende huur-, arbeids-, lease- en andere overeenkomsten. De curator heeft zich verder beziggehouden met onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten welke mogelijk te gelde kunnen worden gemaakt. Aangezien curator mw. mr N.P. Klein met verlof is geweest en het kantoor van De Vos & Partners medio juni 2009 zal verlaten, zijn de werkzaamheden in dit faillissement voornamelijk uitgevoerd door haar kantoorgenoot mr E.J.G. Beerdsen. Deze laat zich bij het onderzoek naar, en mogelijke verkoop van domeinnamen etcetera assisteren door kantoorgenoot mw. mr N. van Bodegraven, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De onderneming die door de failliete vennootschap werd gedreven, is gevestigd op 4 september De directie bestaat uit drie natuurlijke personen: de heer D. van Velden, de heer D.W. Snippe en mevrouw E.M. Ligthart.

2 Het aandelenkapitaal wordt gehouden door de heer D. van Velden (48%), de heer D.W. Snippe (20%), mevrouw E.M. Ligthart (28%) en de heer P.J. Wesselius (4%). Het maatschappelijk kapitaal van de failliete vennootschap bedraagt ,- waarvan geplaatst kapitaal ,-. De activiteiten van de failliete vennootschap bestonden volgens de doelomschrijving uit het verzorgen van theaterproducties in combinatie met eten en drinken op (vaste) lokatie; evenementen voor bedrijven en particulieren. Erven Boonstra heeft een theaterconcept ontwikkeld voor bedrijven (bedrijfsfeesten) en particulieren (vrijgezellenfeesten etcetera) met als thema: gevangenis. Het evenement Alcatraz werd georganiseerd in een loods in Rotterdam, die speciaal voor dit doel is omgebouwd tot een ouderwetse gevangenis, en bestond uit een interactieve theater opvoering gecombineerd met eten en drinken. 1.2 Winst en verlies / 1.3 Balanstotaal Boekjaar 2007 (definitieve cijfers): Boekjaar 2008 (voorlopige cijfers): Winst: Winst: Balanstotaal: Balanstotaal: Lopende procedures Hiervan is, voorzover bekend, geen sprake. 1.5 Verzekeringen Er is sprake van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering bij Interpolis. 1.6 Huur / Verhuur Er worden bedrijfsruimten gehuurd aan Piekstraat 21H en 15-E te Rotterdam. Op 19 mei werd de huur opgezegd door verhuurder Zuiderpoort Vastgoed BV. Er is een huurgarantie verstrekt voor een bedrag van ,22. De huurgarantie werd inmiddels geclaimd door de verhuurder. 1.7 Oorzaken / achtergronden faillissement De heer Snippe en mevrouw Ligthart hebben verklaard dat de resultaten al enige tijd terugliepen, maar dat er sprake is geweest van een zeer aanzienlijke terugval vanaf januari De hele branche zou deze terugval ondervinden, hetgeen zou samenhangen met de economische crisis. Aan de curator is bekend dat Party Company, een bekende onderneming in dezelfde branche, in februari 2009 is gefailleerd. De curator heeft de oorzaken van het faillissement nader in onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / 2.2 Aantal in jaar voor faillissement / 2.3 Datum ontslagaanzeggingen Slechts de drie bestuurders waren in loondienst werkzaam, hen werd op 14 mei 2009 ontslag aangezegd met toestemming van de rechter-commissaris. Betrokkenen werden verwezen naar het UWV voor een mogelijk beroep op de loongarantieregeling.

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving / 3.2 Verkoopopbrengst / 3.3 Hoogte hypotheek / 3.4 Boedelbijdrage Vooralsnog is de curator niet bekend met de aanwezigheid van onroerende zaken Bedrijfsmiddelen, andere activa 3.5 Beschrijving / 3.6 Verkoopopbrengst In het bedrijfspand te Rotterdam werden een inventaris, voorraad en een bestelauto aangetroffen. Het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. (hierna: NTAB) heeft één en ander geïnventariseerd en getaxeerd. De curator is nog in afwachting van het taxatierapport. Er staat een aantal domeinnamen geregistreerd op naam van gefailleerde, waaronder alcatraz.nl en singsing.nl. Getracht wordt deze te gelde te maken. 3.7 Boedelbijdrage / 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Gefailleerde heeft bij onderhandse akte van 8 juli 2002 (geregistreerd op 9 augustus 2002) onder meer de inventaris verpand aan de Rabobank. De inventaris bevindt zich op de bodem van gefailleerde. Ten aanzien van de inventaris dient de curator dan ook de belangen van de Belastingdienst te behartigen op de voet van artikel 57 lid 3 Fw. De (omvang van de) fiscale schuld wordt nog onderzocht door de curator. Met de Rabobank werd afgesproken dat een eventueel surplus toekomt aan de bank onder aftrek van een boedelbijdrage van 25%. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Onderhanden werk: Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een gering aantal boekingen. Aangezien het niet rendabel was om de geplande voorstellingen te laten doorgaan, werden deze afgezegd. Boedelactief 3.12 Stand van de boedel Het saldo van de faillissementsrekening is op de verslagdatum nihil. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren / 4.2 Opbrengst / 4.3 Boedelbijdrage De vorderingen zijn verpand aan de Rabobank. De debiteurenadministratie vertoont echter slechts vorderingen op klanten die geboekt hebben voor voorstellingen die geen doorgang zullen vinden (zie 3.11). Deze vorderingen dienen dan ook gecrediteerd te worden althans kunnen niet geïnd worden.

4 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Erven Boonstra bankiert bij Rabobank Veenstromen. De bank heeft een vordering ad ,30 op gefailleerde uit hoofde van: Rekening-courant ,08 Bankgarantie ,22 Totaal: , Leasecontracten Niet van toepassing. 5.3 Beschrijving zekerheden De door gefailleerde gestelde zekerheid bestaat uit verpanding van vorderingen en inventaris blijkens geregistreerde onderhandse akte d.d. 8 juli Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage De Rabobank heeft aan de curator verzocht om de vorderingen namens haar te incasseren, doch de verwachting bestaat dat er geen vorderingen geïnd kunnen worden. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Voorzover de curator heeft kunnen nagaan zijn er geen zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan gefailleerde. Wel zijn enkele gehuurde toiletunits door de verhuurder verwijderd uit het bedrijfspand. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten De onderneming is niet voortgezet. De werkzaamheden waren reeds op faillissementsdatum (grotendeels) beëindigd. Doorstart De bestuurders hebben aangegeven dat zij geen mogelijkheden zien voor een doorstart.

5 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht / 7.2 Depot jaarrekeningen / 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De curator heeft de boekhouding over de periode 2007 tot faillissementsdatum onder zich genomen en is doende deze te bestuderen. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen heeft in geld plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit een aan de oprichtingsakte gehechte notariële verklaring. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Vooralsnog heeft de curator hiervoor geen aanwijzingen. In dit kader dienen de resultaten van het boekenonderzoek te worden afgewacht. 7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog heeft de curator hiervoor geen aanwijzingen. 8. Crediteuren Alle bekende crediteuren werden aangeschreven. Tot nu toe werd een totaalbedrag van ,74 ter verificatie bij de curator aangemeld. Aan dit verslag wordt een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen gehecht (bijlage 1). 8.1 Boedelvorderingen Deze bestaan vooralsnog uit de kosten van het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (PM), de door UWV over te nemen loonverplichtingen over de opzegtermijn (PM) en de huur over de faillissementsperiode (PM). Daarnaast het salaris van de curator (PM). 8.2 Preferente vordering van de fiscus Deze werd nog niet bij de curator ingediend maar bestaat naar verwachting uit één of meerdere termijnen loonheffing en de claim uit hoofde van artikel 29 lid 2 Wet omzetbelasting. 8.3 Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft nog geen opgave gedaan van de eventuele vordering. 8.4 Andere preferente vorderingen De curator is vooralsnog niet bekend met het bestaan van overige preferente schuldvorderingen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren / 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het aantal concurrente crediteuren dat zich op dit moment heeft aangemeld is 19. In totaal vorderen zij van gefailleerde een bedrag van ,74.

6 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Het ziet er op dit moment niet naar uit dat een uitkering aan concurrente schuldeisers tot de mogelijkheden zal behoren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement / 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich in de eerste plaats bezighouden met de verkoop van boedelactief. Voorts zal onderzoek worden verricht naar de boekhouding en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Over drie maanden zal het volgende openbaar verslag verschijnen. Amsterdam, 5 juni 2009 N.P. Klein, curator namens deze: E.J.G. Beerdsen

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH IT CONSULTANTS BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie