FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd aan de Polenstraat 84 te (1363 BB) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Faillissementsnummer : C/16/13/1264 F Datum uitspraak : 12 november 2013 Curator : Mevrouw mr. R.A. van der Voort R-C : Mevrouw mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: Kinderopvang. Omzetgegevens : Nog niet bekend. Personeel gemiddeld aantal : Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er sprake is van 7 werkzame personen. Op datum faillissement waren dit er nog 5. Zie 2. Verslagperiode : 12 november 2013 tot en met 11 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 47 uur en 0 minuten Bestede uren Totaal : 47 uur en 0 minuten Saldo faillissementsrekening : ,40 (per 12 december 2013) Inleiding In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissement en over haar bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Gefailleerde handelt sinds 1 november 2012 onder de naam Kinderkwartier VILLA 1

2 TOON. Gefailleerde exploiteerde met haar onderneming een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Het exploiteren van het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal is gefailleerde reeds medio 2009 begonnen met mevrouw Pelsma in een vennootschap onder firma geheten VOF Kinderkwartier VILLA TOON. Mevrouw Pelsma heeft zich in februari 2013 met terugwerkende kracht per 1 november 2012 uitgeschreven als vennoot van de vennootschap onder firma waarna gefailleerde naar haar zeggen de onderneming in de eenmanszaak heeft voortgezet. Volgens gefailleerde heeft afwikkeling van de betreffende vennootschap onder firma niet plaatsgevonden. De curator zal in de komende verslagperiode aandacht besteden aan deze vennootschap onder firma en bezien welke werkzaamheden in het kader van het faillissement van mevrouw Bartels terzake nog verricht moeten worden. De activiteiten van de onderneming zijn met ingang van 14 november 2013 gestaakt. Gefailleerde heeft geen loondienstbetrekking en is thans doende met het aanvragen van een WWB-uitkering. De verwachting is dat deze WWB-uitkering op korte termijn wordt toegekend waarna de curator het vrij te laten bedrag kan berekenen. Gefailleerde is niet gehuwd en heeft geen partner. Gefailleerde heeft een minderjarig kind. 1.2 Winst en verlies : De curator heeft nog geen administratie mogen ontvangen waaruit het resultaat van de eenmanszaak per eind 2012 en 2013 blijkt. 1.3 Balanstotaal : De curator heeft nog geen administratie mogen ontvangen waaruit het balanstotaal van de eenmanszaak per eind 2012 en 2013 blijkt. 1.4 Lopende procedures : Volgens gefailleerde is er geen sprake van lopende procedures. De curator is hier ook niet van gebleken. 1.5 Verzekeringen : De curator is gebleken van het bestaan van diverse verzekeringen, te weten een ziekengeld/verzuimverzekering, collectieve ongevallenverzekering en een Zekerheidscombinatie Bedrijven bestaande uit een computer- en elektronicaverzekering, rechtsbijstandsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inventaris- en goederenverzekering en een huurdersbelangverzekering. Deze verzekeringen zijn opgezegd door de curator behoudens thans de inventaris- en goederenverzekering en huurdersbelangverzekering. Daarnaast heeft gefailleerde nog enkele verzekeringen afgesloten voor haar persoonlijk zoals een aansprakelijkheidsverzekering particulier en een woonhuis- en inboedelverzekering. De curator zal niet tot opzegging van deze verzekeringen overgaan. Gefailleerde zal de 2

3 lopende verplichtingen ten aanzien van deze verzekeringen zelf moeten voldoen. 1.6 Huur : Het pand waar gefailleerde haar onderneming exploiteerde aan de Polenstraat 84 te Almere betreft een gehuurd pand. De oorspronkelijke huurovereenkomst is gesloten tussen VOF Kinderkwartier VILLA TOON en de verhuurder. Voor zover de curator thans bekend, heeft indeplaatsstelling nimmer plaatsgevonden en staat als huurder in deze huurovereenkomst derhalve nog immer VOF Kinderkwartier VILLA TOON. Vanaf het moment dat de onderneming door gefailleerde in haar eenmanszaak werd geëxploiteerd, heeft zij de huurpenningen voldaan. De huurpenningen zijn volgens haar voldaan tot en met oktober De curator heeft voor zover vereist de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. De curator is (in overleg met de pandhouder zie 5.1 en 5.3) doende met verkoop van de in het pand aanwezige goederen waarna oplevering van het pand aan de verhuurder kan plaatsvinden. 1.7 Oorzaak faillissement : Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft gefailleerde de curator te kennen gegeven dat het faillissement met name is te wijten aan een achterblijvende omzet. Volgens gefailleerde is er sprake van een grote concurrentie (in de wijk) en ontwikkelt de buurt waar de onderneming gevestigd is zich niet zoals verwacht (achterblijvende woningbouw) waardoor het aantal klanten is achtergebleven bij de verwachtingen. Het aantal aanmeldingen van kinderen liep derhalve terug terwijl het aantal afmeldingen steeg. Dit laatste met name doordat klanten kozen voor alternatieve vormen van kinderopvang of zelf hun baan verloren waardoor kinderopvang niet meer nodig was. Volgens gefailleerde is er daarnaast sprake van dat zij enkele verplichtingen voor haar kiezen heeft gekregen die nog stammen uit de periode dat de onderneming werd gedreven vanuit de vennootschap onder firma. Naar zeggen van gefailleerde betreft dit verplichtingen waarvan zij niet op de hoogte was, echter wel van grote invloed waren op de liquiditeit. Een en ander heeft er voor gezorgd dat er zodanige betalingsachterstanden ontstonden dat gefailleerde haar maandelijkse verplichtingen niet meer kon voldoen. Gefailleerde heeft zich vervolgens genoodzaakt gezien om eigen aangifte tot faillietverklaring te doen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Op de dag van faillietverklaring waren bij gefailleerde vijf personen werkzaam, waarvan vier met een contract voor (on)bepaalde tijd en één persoon met een nul uren-contract. Voorts waren er twee stagiaires werkzaam die een geringe vergoeding ontvingen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de personeelsleden op 14 november 2013 ontslag aangezegd. Volgens gefailleerde zijn de salarissen uitbetaald tot en met september dan wel oktober Het UWV zal de loonverplichtingen overnemen en is thans doende een en ander af te wikkelen. Het UWV zal ter zake een vordering indienen bij de curator. Overigens is er sprake van dat enkele voormalige personeelsleden, die in de loop van oktober 2013 uit dienst zijn getreden, nog vorderingen hebben op gefailleerde. Indien en voor zover de vorderingen van de 3

4 (voormalige) personeelsleden niet door het UWV worden overgenomen, gaat de curator er vanuit dat deze (voormalige) personeelsleden nog een vordering zullen indienen bij de curator. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Ongeveer Datum ontslagaanzegging : 14 november 2013 Werkzaamheden : Zie Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Gefailleerde is woonachtig aan de Terschellingstraat 11 te Almere. Deze woning is eigendom van gefailleerde. Uit het kadastrale register blijkt dat ten behoeve van de aanschaf van de woning een hypothecaire geldlening is verstrekt door Direktbank N.V. De hypothecaire inschrijving bedraagt ,-. Volgens gefailleerde is de hoogte van de hypothecaire geldlening conform dit bedrag. Een en ander is nog niet bevestigd door de hypotheekhouder. De curator mag van de hypotheekhouder nog de stukken omtrent het gevestigde hypotheekrecht ontvangen. Volgens gefailleerde is er geen sprake van een achterstand in de hypothecaire verplichtingen. Ook hieromtrent mag de curator nog van de hypotheekhouder vernemen. Voorts zal de curator overleg voeren met de hypotheekhouder over verkoop dan wel behoud van de woning. Ten aanzien van de woning is er voorts sprake van een tweede hypotheekrecht van Triodos Bank N.V. De hypothecaire inschrijving bedraagt ,-. De schuld aan Triodos Bank ten behoeve waarvan het hypotheekrecht is gevestigd, bedraagt thans ,-, volgens Triodos Bank zal de uiteindelijke vordering echter ongeveer ,- bedragen. De curator hoopt spoedig inzicht te krijgen in de precieze hoogte van de vordering. Een en ander is met name afhankelijk van of de bankgarantie (zie 5.3) mag en zal worden ingeroepen door de verhuurder. Indien dit het geval is zal de schuld van gefailleerde aan de Triodos Bank zeer waarschijnlijk toenemen. De Triodos Bank heeft overigens het krediet reeds opgeëist. Nader overleg over de afwikkeling van haar hypotheekrecht zal nog plaatsvinden. 3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : De hoogte van de leningen ten aanzien waarvan de hypotheekrechten zijn gevestigd bedraagt thans ongeveer ,-. De verwachting is echter dat dit zal oplopen naar zo n ,- tot , Boedelbijdrage : Nog niet van toepassing. De curator dient nog in overleg te treden met de hypotheekhouder(s) over de verkoop dan wel het behoud van de woning. De curator heeft de eerste hypotheekhouder hieromtrent aangeschreven en verwacht op korte termijn een reactie. 4

5 Werkzaamheden : Zie 3.1 en 3.4. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Er is sprake van enige inboedel in de woning van gefailleerde. De curator zal, gelet op de geringe waarde van de normale inboedel, slechts eventueel aanwezige bovenmatige inboedel te gelde kunnen maken. Vooralsnog is de curator niet van mening dat er van bovenmatige inboedel sprake is. In het pand aan de Polenstraat 84 te Almere waar de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal werden geëxploiteerd, heeft de curator diverse inventaris aangetroffen. Dit betreft met name meubilair specifiek voor kinderen tot 4 jaar. Voor het geval er geen sprake is van een (bodem)voorrecht van de fiscus, is de curator in overleg getreden met de advocaat van de pandhouder Triodos Bank over de verkoop van de inventaris (zie 5.3). De curator heeft in de afgelopen verslagperiode verkoopinspanningen opgestart en heeft inmiddels enkele biedingen mogen ontvangen en is thans nog in afwachting van enkele andere biedingen. 3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Indien geen (bodem)voorrecht van de fiscus aanwezig is, zal Triodos Bank voor de verkoop van de inventaris een boedelbijdrage voldoen van 2.000,-. Bij een verkoopopbrengst onder dit bedrag is overeengekomen dat de boedelbijdrage gelijk is aan het bedrag van de opbrengst uit de verkoop. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het is thans nog onduidelijk of de Belastingdienst ondernemingen een vordering heeft op gefailleerde en of er derhalve sprake is van een (bodem)voorrecht van de fiscus. Werkzaamheden : Zie 3.5. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : In het pand aan de Polenstraat 84 te Almere heeft de curator een zeer geringe voorraad aangetroffen. Voor zover er sprake is van een pandrecht van Triodos Bank op deze voorraad, heeft Triodos Bank inmiddels afstand gedaan van haar pandrecht terzake. De eventuele verkoopopbrengst van de voorraad valt derhalve geheel in de boedel. Gelet op de biedingen die tot op heden zijn ontvangen op de inventaris en de voorraad is de verwachte verkoopopbrengst echter zeer gering tot nihil Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie

6 Andere activa 3.12 Beschrijving : De curator heeft getracht tot een algehele verkoop van de activa te komen, derhalve inventaris en voorraad en goodwill, bestaande uit het klantenbestand, website en handelsnaam. De curator heeft echter geen geïnteresseerden gevonden voor overname. Gefailleerde maakte gebruik van een website op De curator heeft geen gegadigden kunnen vinden voor deze website. Overigens bestaat er bij de curator thans nog onduidelijkheid of de domeinnaam door gefailleerde wordt gehouden. Blijkens de informatie van gefailleerde heeft zij één of twee levensverzekeringen. De curator heeft inmiddels de betreffende verzekeringsmaatschappijen aangeschreven met het verzoek haar informatie te verschaffen over de mogelijkheid tot afkoop van deze levensverzekering(en) en de afkoopwaarde. Volgens gefailleerde is er geen sprake van overige activa. De curator heeft bij de RDW navraag gedaan over of er auto s op naam van gefailleerde gesteld staan. De curator mag nog van de RDW vernemen Verkoopopbrengst : (Nog) niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Uit de informatie van gefailleerde is gebleken dat er sprake zou zijn van een openstaande debiteurenpost. Daarnaast moest op datum faillissement aan enkele klanten nog een factuur gezonden worden. Die facturen zijn inmiddels verzonden. Daardoor bestaat er volgens de administratie een openstaande debiteurenpost van ,38. Deze vorderingen zijn niet verpand aan een derde. De curator heeft de meeste debiteuren aangeschreven, van enkelen ontbreken de adresgegevens nog bij de curator. Zodra deze ontvangen zijn, zal de curator deze debiteuren ook aanschrijven. Tot op heden zijn er enkele debiteuren die de vordering hebben voldaan. In totaal bedraagt de opbrengst tot op heden 1.300, Opbrengst : 1.300, Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Gefailleerde heeft een rechtsverhouding met ABN Amro Bank N.V., dit betreft een rekening-courantovereenkomst die vijf bankrekeningen bevat. Op datum faillissement bedroeg het creditsaldo van de vijf bankrekeningen tezamen 5.992,12. ABN Amro Bank N.V. heeft dit creditsaldo alsmede diverse bijboekingen van na datum faillissement naar de boedel overgemaakt op 22 november jl. Totaal is overgeboekt een 6

7 bedrag van ,05. De curator is gebleken dat een deel van het aan de boedel betaalbaar gestelde bedrag bestaat uit van de Belastingdienst ontvangen bedragen die bestemd zijn voor klanten van de gefailleerde vennootschap, het betreft immers kinderopvangtoeslag over december Met toestemming van de rechtercommissaris zal de curator de kinderopvangtoeslag 2013 die niet voor gefailleerde maar voor klanten is bedoeld, overboeken naar de desbetreffende klanten. Een deel van deze betalingen aan klanten heeft reeds plaatsgevonden. Het door ABN Amro Bank N.V. overgeboekte bedrag bevatte ook zorgtoeslag en kindgebonden budget voor gefailleerde. Dit bedrag van in totaal 174,- heeft de curator aan gefailleerde doorgestort. Een van de bankrekeningen bij ABN Amro Bank N.V. is overigens op verzoek van de curator vrijgegeven aan gefailleerde. In de bankafschriften van ABN Amro Bank N.V. heeft de curator geconstateerd dat er na 22 november 2013 een bijboeking op een van de bankrekeningen heeft plaatsgevonden die aan de boedel toekomt. Op verzoek van de curator heeft ABN Amro Bank N.V. dit bedrag inmiddels aan de boedel betaalbaar gesteld. Voorts is de curator uit diverse bankafschriften gebleken dat er na datum faillissement enige afschrijvingen hebben plaatsgevonden die niet hadden mogen geschieden. Aangezien in verband hiermee een te laag bedrag door ABN Amro Bank N.V. aan de boedel betaalbaar is gesteld, heeft de curator verzocht de hiermee gemoeide bedragen aan de boedel betaalbaar te stellen. Een deel hiervan heeft de curator inmiddels op de boedelrekening mogen ontvangen, omtrent de overige bedragen heeft ABN Amro Bank N.V. zich op het standpunt gesteld dat deze bedragen zijn gestorneerd. Stukken hieromtrent mag de curator nog ontvangen waarna zij een en ander kan verifiëren. Gefailleerde houdt voorts twee bankrekeningen aan bij Triodos Bank. Daarnaast heeft Triodos Bank in januari 2009 een krediet verstrekt aan toentertijd VOF Kinderkwartier VILLA TOON. De kredietovereenkomst is daags voor datum faillissement door Triodos Bank opgezegd. De vordering op gefailleerde uit hoofde van deze kredietovereenkomst bedraagt na opgave van Triodos Bank thans , Leasecontracten : Gefailleerde had ten behoeve van de exploitatie van haar onderneming twee auto s in gebruik. Deze twee auto s werden op basis van operational lease betrokken bij twee verschillende leasemaatschappijen. De betreffende leaseovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd en de leaseauto s zijn door de leasemaatschappijen ingenomen. Eén van de leasemaatschappijen heeft reeds haar vordering bij de curator ingediend. De andere leasemaatschappij zal zeer waarschijnlijk nog haar vordering bij de curator indienen. 5.3 Beschrijving zekerheden : In verband met het verstrekte krediet heeft Triodos Bank enkele zekerheden verkregen. Dit betreft een pandrecht op de inventaris en voorraden. Dit pandrecht is oorspronkelijk gevestigd op de inventaris en voorraad van VOF Kinderkwartier VILLA TOON. Daar de betreffende inventaris is overgegaan naar de eenmanszaak, is de curator van oordeel dat dit pandrecht nog immer rechtsgeldig is. Aangezien thans nog onduidelijk is of er vorderingen zijn van de Belastingdienst Ondernemingen, bestaat er 7

8 nog onzekerheid over of er sprake is van een (bodem)voorrecht van de fiscus. Voor het geval hiervan geen sprake is, is een boedelbijdrage met betrekking tot de inventaris overeengekomen tussen de curator en Triodos Bank en heeft Triodos Bank afgezien van haar pandrecht op de voorraad. Zie 3.7. Voorts is er sprake van dat ten behoeve van VOF Kinderkwartier VILLA TOON een bankgarantie is gesteld door Triodos Bank ten gunste van de verhuurder. Thans is nog onduidelijk of de betreffende bankgarantie mag en zal worden ingeroepen door de verhuurder. Niet uitgesloten is echter dat de vordering van Triodos Bank op gefailleerde nog zal oplopen. Daarnaast is een (tweede) hypotheekrecht gevestigd ten gunste van Triodos Bank N.V. in verband met het door Triodos Bank N.V. verstrekte krediet. Zie Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Zie Eigendomsvoorbehoud : Niet van gebleken. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie 5.1 en Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Een doorstart of voortzetting van de activiteiten heeft niet plaatsgevonden. De curator heeft aan de hand van door gefailleerde aangeleverde stukken beoordeeld of voortzetting van de exploitatie zinvol zou zijn. Gebleken is dat een en ander niet het geval is. 6.2 Financiële verslaglegging : *** Werkzaamheden : *** Doorstart 6.3 Beschrijving : *** 6.4 Verantwoording : *** 6.5 Opbrengst : *** 6.6 Boedelbijdrage : *** Werkzaamheden : *** 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft enige administratie van gefailleerde mogen ontvangen, waaronder bankafschriften en verzekeringspolissen. De digitale administratie waaruit de omzetten en de resultaten blijken over 2012 en 2013 mag de curator nog ontvangen. De curator heeft bij mevrouw Pelsma, voormalig vennoot van VOF Kinderkwartier VILLA TOON ook enige administratie opgevraagd. De administratie van voor 1 november 2012 zou volgens gefailleerde immers in het bezit zijn van mevrouw Pelsma. Deze 8

9 administratie, voor zover van belang voor de afwikkeling van onderhavig faillissement, mag de curator nog ontvangen. 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet van toepassing. 7.6 Paulianeus handelen : Zal nog worden onderzocht. Werkzaamheden : Zie 7.1 en Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en verschotten van de curator thans geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Geen. 8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen. 8.4 Andere pref. crediteuren : Triodos Bank diende een preferente vordering in van , Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: 7.407,66. Volgens gefailleerde bedraagt de totale crediteurenlast ongeveer , Verwachte wijze van afwikkeling: De wijze waarop het faillissement mettertijd zal eindigen is nog niet in te schatten. Afgaand op de thans beschikbare gegevens en de wetenschap dat het UWV nog een boedelvordering zal indienen in verband met de overname van de loondoorbetalingsverpichting, bestaat er in onderhavig faillissement geen vooruitzicht voor de concurrente crediteuren. Gefailleerde heeft aangegeven een omzetting naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen te wensen. Een en ander zal met gefailleerde besproken worden nadat de curator haar werkzaamheden ten aanzien van (met name) de eenmanszaak heeft afgewikkeld. Werkzaamheden : De curator zal in de komende verslagperiode de vorderingen van de crediteuren nader inventariseren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten. Er dienen nog de nodige werkzaamheden te worden verricht. 9.2 Plan van aanpak : 9

10 De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezig houden met de verkoop van de inventaris en voorraad, het incasseren van debiteuren en contact met de hypotheekhouders over de woning. 9.3 Indiening volgend verslag : Opvolgende verslaglegging agendeer ik op 3 maanden na heden. Werkzaamheden : *** Bijlagen: - Crediteurenlijst; - Urenlijst (vertrouwelijk); - Tussentijds financieel verslag; - Uitdraai internetbankieren. 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie