FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd aan de Polenstraat 84 te (1363 BB) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Faillissementsnummer : C/16/13/1264 F Datum uitspraak : 12 november 2013 Curator : Mevrouw mr. R.A. van der Voort R-C : Mevrouw mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: Kinderopvang. Omzetgegevens : Nog niet bekend. Personeel gemiddeld aantal : Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er sprake is van 7 werkzame personen. Op datum faillissement waren dit er nog 5. Zie 2. Verslagperiode : 12 november 2013 tot en met 11 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 47 uur en 0 minuten Bestede uren Totaal : 47 uur en 0 minuten Saldo faillissementsrekening : ,40 (per 12 december 2013) Inleiding In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissement en over haar bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Gefailleerde handelt sinds 1 november 2012 onder de naam Kinderkwartier VILLA 1

2 TOON. Gefailleerde exploiteerde met haar onderneming een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Het exploiteren van het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal is gefailleerde reeds medio 2009 begonnen met mevrouw Pelsma in een vennootschap onder firma geheten VOF Kinderkwartier VILLA TOON. Mevrouw Pelsma heeft zich in februari 2013 met terugwerkende kracht per 1 november 2012 uitgeschreven als vennoot van de vennootschap onder firma waarna gefailleerde naar haar zeggen de onderneming in de eenmanszaak heeft voortgezet. Volgens gefailleerde heeft afwikkeling van de betreffende vennootschap onder firma niet plaatsgevonden. De curator zal in de komende verslagperiode aandacht besteden aan deze vennootschap onder firma en bezien welke werkzaamheden in het kader van het faillissement van mevrouw Bartels terzake nog verricht moeten worden. De activiteiten van de onderneming zijn met ingang van 14 november 2013 gestaakt. Gefailleerde heeft geen loondienstbetrekking en is thans doende met het aanvragen van een WWB-uitkering. De verwachting is dat deze WWB-uitkering op korte termijn wordt toegekend waarna de curator het vrij te laten bedrag kan berekenen. Gefailleerde is niet gehuwd en heeft geen partner. Gefailleerde heeft een minderjarig kind. 1.2 Winst en verlies : De curator heeft nog geen administratie mogen ontvangen waaruit het resultaat van de eenmanszaak per eind 2012 en 2013 blijkt. 1.3 Balanstotaal : De curator heeft nog geen administratie mogen ontvangen waaruit het balanstotaal van de eenmanszaak per eind 2012 en 2013 blijkt. 1.4 Lopende procedures : Volgens gefailleerde is er geen sprake van lopende procedures. De curator is hier ook niet van gebleken. 1.5 Verzekeringen : De curator is gebleken van het bestaan van diverse verzekeringen, te weten een ziekengeld/verzuimverzekering, collectieve ongevallenverzekering en een Zekerheidscombinatie Bedrijven bestaande uit een computer- en elektronicaverzekering, rechtsbijstandsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inventaris- en goederenverzekering en een huurdersbelangverzekering. Deze verzekeringen zijn opgezegd door de curator behoudens thans de inventaris- en goederenverzekering en huurdersbelangverzekering. Daarnaast heeft gefailleerde nog enkele verzekeringen afgesloten voor haar persoonlijk zoals een aansprakelijkheidsverzekering particulier en een woonhuis- en inboedelverzekering. De curator zal niet tot opzegging van deze verzekeringen overgaan. Gefailleerde zal de 2

3 lopende verplichtingen ten aanzien van deze verzekeringen zelf moeten voldoen. 1.6 Huur : Het pand waar gefailleerde haar onderneming exploiteerde aan de Polenstraat 84 te Almere betreft een gehuurd pand. De oorspronkelijke huurovereenkomst is gesloten tussen VOF Kinderkwartier VILLA TOON en de verhuurder. Voor zover de curator thans bekend, heeft indeplaatsstelling nimmer plaatsgevonden en staat als huurder in deze huurovereenkomst derhalve nog immer VOF Kinderkwartier VILLA TOON. Vanaf het moment dat de onderneming door gefailleerde in haar eenmanszaak werd geëxploiteerd, heeft zij de huurpenningen voldaan. De huurpenningen zijn volgens haar voldaan tot en met oktober De curator heeft voor zover vereist de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. De curator is (in overleg met de pandhouder zie 5.1 en 5.3) doende met verkoop van de in het pand aanwezige goederen waarna oplevering van het pand aan de verhuurder kan plaatsvinden. 1.7 Oorzaak faillissement : Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft gefailleerde de curator te kennen gegeven dat het faillissement met name is te wijten aan een achterblijvende omzet. Volgens gefailleerde is er sprake van een grote concurrentie (in de wijk) en ontwikkelt de buurt waar de onderneming gevestigd is zich niet zoals verwacht (achterblijvende woningbouw) waardoor het aantal klanten is achtergebleven bij de verwachtingen. Het aantal aanmeldingen van kinderen liep derhalve terug terwijl het aantal afmeldingen steeg. Dit laatste met name doordat klanten kozen voor alternatieve vormen van kinderopvang of zelf hun baan verloren waardoor kinderopvang niet meer nodig was. Volgens gefailleerde is er daarnaast sprake van dat zij enkele verplichtingen voor haar kiezen heeft gekregen die nog stammen uit de periode dat de onderneming werd gedreven vanuit de vennootschap onder firma. Naar zeggen van gefailleerde betreft dit verplichtingen waarvan zij niet op de hoogte was, echter wel van grote invloed waren op de liquiditeit. Een en ander heeft er voor gezorgd dat er zodanige betalingsachterstanden ontstonden dat gefailleerde haar maandelijkse verplichtingen niet meer kon voldoen. Gefailleerde heeft zich vervolgens genoodzaakt gezien om eigen aangifte tot faillietverklaring te doen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Op de dag van faillietverklaring waren bij gefailleerde vijf personen werkzaam, waarvan vier met een contract voor (on)bepaalde tijd en één persoon met een nul uren-contract. Voorts waren er twee stagiaires werkzaam die een geringe vergoeding ontvingen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de personeelsleden op 14 november 2013 ontslag aangezegd. Volgens gefailleerde zijn de salarissen uitbetaald tot en met september dan wel oktober Het UWV zal de loonverplichtingen overnemen en is thans doende een en ander af te wikkelen. Het UWV zal ter zake een vordering indienen bij de curator. Overigens is er sprake van dat enkele voormalige personeelsleden, die in de loop van oktober 2013 uit dienst zijn getreden, nog vorderingen hebben op gefailleerde. Indien en voor zover de vorderingen van de 3

4 (voormalige) personeelsleden niet door het UWV worden overgenomen, gaat de curator er vanuit dat deze (voormalige) personeelsleden nog een vordering zullen indienen bij de curator. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Ongeveer Datum ontslagaanzegging : 14 november 2013 Werkzaamheden : Zie Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Gefailleerde is woonachtig aan de Terschellingstraat 11 te Almere. Deze woning is eigendom van gefailleerde. Uit het kadastrale register blijkt dat ten behoeve van de aanschaf van de woning een hypothecaire geldlening is verstrekt door Direktbank N.V. De hypothecaire inschrijving bedraagt ,-. Volgens gefailleerde is de hoogte van de hypothecaire geldlening conform dit bedrag. Een en ander is nog niet bevestigd door de hypotheekhouder. De curator mag van de hypotheekhouder nog de stukken omtrent het gevestigde hypotheekrecht ontvangen. Volgens gefailleerde is er geen sprake van een achterstand in de hypothecaire verplichtingen. Ook hieromtrent mag de curator nog van de hypotheekhouder vernemen. Voorts zal de curator overleg voeren met de hypotheekhouder over verkoop dan wel behoud van de woning. Ten aanzien van de woning is er voorts sprake van een tweede hypotheekrecht van Triodos Bank N.V. De hypothecaire inschrijving bedraagt ,-. De schuld aan Triodos Bank ten behoeve waarvan het hypotheekrecht is gevestigd, bedraagt thans ,-, volgens Triodos Bank zal de uiteindelijke vordering echter ongeveer ,- bedragen. De curator hoopt spoedig inzicht te krijgen in de precieze hoogte van de vordering. Een en ander is met name afhankelijk van of de bankgarantie (zie 5.3) mag en zal worden ingeroepen door de verhuurder. Indien dit het geval is zal de schuld van gefailleerde aan de Triodos Bank zeer waarschijnlijk toenemen. De Triodos Bank heeft overigens het krediet reeds opgeëist. Nader overleg over de afwikkeling van haar hypotheekrecht zal nog plaatsvinden. 3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : De hoogte van de leningen ten aanzien waarvan de hypotheekrechten zijn gevestigd bedraagt thans ongeveer ,-. De verwachting is echter dat dit zal oplopen naar zo n ,- tot , Boedelbijdrage : Nog niet van toepassing. De curator dient nog in overleg te treden met de hypotheekhouder(s) over de verkoop dan wel het behoud van de woning. De curator heeft de eerste hypotheekhouder hieromtrent aangeschreven en verwacht op korte termijn een reactie. 4

5 Werkzaamheden : Zie 3.1 en 3.4. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Er is sprake van enige inboedel in de woning van gefailleerde. De curator zal, gelet op de geringe waarde van de normale inboedel, slechts eventueel aanwezige bovenmatige inboedel te gelde kunnen maken. Vooralsnog is de curator niet van mening dat er van bovenmatige inboedel sprake is. In het pand aan de Polenstraat 84 te Almere waar de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal werden geëxploiteerd, heeft de curator diverse inventaris aangetroffen. Dit betreft met name meubilair specifiek voor kinderen tot 4 jaar. Voor het geval er geen sprake is van een (bodem)voorrecht van de fiscus, is de curator in overleg getreden met de advocaat van de pandhouder Triodos Bank over de verkoop van de inventaris (zie 5.3). De curator heeft in de afgelopen verslagperiode verkoopinspanningen opgestart en heeft inmiddels enkele biedingen mogen ontvangen en is thans nog in afwachting van enkele andere biedingen. 3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Indien geen (bodem)voorrecht van de fiscus aanwezig is, zal Triodos Bank voor de verkoop van de inventaris een boedelbijdrage voldoen van 2.000,-. Bij een verkoopopbrengst onder dit bedrag is overeengekomen dat de boedelbijdrage gelijk is aan het bedrag van de opbrengst uit de verkoop. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het is thans nog onduidelijk of de Belastingdienst ondernemingen een vordering heeft op gefailleerde en of er derhalve sprake is van een (bodem)voorrecht van de fiscus. Werkzaamheden : Zie 3.5. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : In het pand aan de Polenstraat 84 te Almere heeft de curator een zeer geringe voorraad aangetroffen. Voor zover er sprake is van een pandrecht van Triodos Bank op deze voorraad, heeft Triodos Bank inmiddels afstand gedaan van haar pandrecht terzake. De eventuele verkoopopbrengst van de voorraad valt derhalve geheel in de boedel. Gelet op de biedingen die tot op heden zijn ontvangen op de inventaris en de voorraad is de verwachte verkoopopbrengst echter zeer gering tot nihil Verkoopopbrengst : Nog niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie

6 Andere activa 3.12 Beschrijving : De curator heeft getracht tot een algehele verkoop van de activa te komen, derhalve inventaris en voorraad en goodwill, bestaande uit het klantenbestand, website en handelsnaam. De curator heeft echter geen geïnteresseerden gevonden voor overname. Gefailleerde maakte gebruik van een website op De curator heeft geen gegadigden kunnen vinden voor deze website. Overigens bestaat er bij de curator thans nog onduidelijkheid of de domeinnaam door gefailleerde wordt gehouden. Blijkens de informatie van gefailleerde heeft zij één of twee levensverzekeringen. De curator heeft inmiddels de betreffende verzekeringsmaatschappijen aangeschreven met het verzoek haar informatie te verschaffen over de mogelijkheid tot afkoop van deze levensverzekering(en) en de afkoopwaarde. Volgens gefailleerde is er geen sprake van overige activa. De curator heeft bij de RDW navraag gedaan over of er auto s op naam van gefailleerde gesteld staan. De curator mag nog van de RDW vernemen Verkoopopbrengst : (Nog) niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Uit de informatie van gefailleerde is gebleken dat er sprake zou zijn van een openstaande debiteurenpost. Daarnaast moest op datum faillissement aan enkele klanten nog een factuur gezonden worden. Die facturen zijn inmiddels verzonden. Daardoor bestaat er volgens de administratie een openstaande debiteurenpost van ,38. Deze vorderingen zijn niet verpand aan een derde. De curator heeft de meeste debiteuren aangeschreven, van enkelen ontbreken de adresgegevens nog bij de curator. Zodra deze ontvangen zijn, zal de curator deze debiteuren ook aanschrijven. Tot op heden zijn er enkele debiteuren die de vordering hebben voldaan. In totaal bedraagt de opbrengst tot op heden 1.300, Opbrengst : 1.300, Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Gefailleerde heeft een rechtsverhouding met ABN Amro Bank N.V., dit betreft een rekening-courantovereenkomst die vijf bankrekeningen bevat. Op datum faillissement bedroeg het creditsaldo van de vijf bankrekeningen tezamen 5.992,12. ABN Amro Bank N.V. heeft dit creditsaldo alsmede diverse bijboekingen van na datum faillissement naar de boedel overgemaakt op 22 november jl. Totaal is overgeboekt een 6

7 bedrag van ,05. De curator is gebleken dat een deel van het aan de boedel betaalbaar gestelde bedrag bestaat uit van de Belastingdienst ontvangen bedragen die bestemd zijn voor klanten van de gefailleerde vennootschap, het betreft immers kinderopvangtoeslag over december Met toestemming van de rechtercommissaris zal de curator de kinderopvangtoeslag 2013 die niet voor gefailleerde maar voor klanten is bedoeld, overboeken naar de desbetreffende klanten. Een deel van deze betalingen aan klanten heeft reeds plaatsgevonden. Het door ABN Amro Bank N.V. overgeboekte bedrag bevatte ook zorgtoeslag en kindgebonden budget voor gefailleerde. Dit bedrag van in totaal 174,- heeft de curator aan gefailleerde doorgestort. Een van de bankrekeningen bij ABN Amro Bank N.V. is overigens op verzoek van de curator vrijgegeven aan gefailleerde. In de bankafschriften van ABN Amro Bank N.V. heeft de curator geconstateerd dat er na 22 november 2013 een bijboeking op een van de bankrekeningen heeft plaatsgevonden die aan de boedel toekomt. Op verzoek van de curator heeft ABN Amro Bank N.V. dit bedrag inmiddels aan de boedel betaalbaar gesteld. Voorts is de curator uit diverse bankafschriften gebleken dat er na datum faillissement enige afschrijvingen hebben plaatsgevonden die niet hadden mogen geschieden. Aangezien in verband hiermee een te laag bedrag door ABN Amro Bank N.V. aan de boedel betaalbaar is gesteld, heeft de curator verzocht de hiermee gemoeide bedragen aan de boedel betaalbaar te stellen. Een deel hiervan heeft de curator inmiddels op de boedelrekening mogen ontvangen, omtrent de overige bedragen heeft ABN Amro Bank N.V. zich op het standpunt gesteld dat deze bedragen zijn gestorneerd. Stukken hieromtrent mag de curator nog ontvangen waarna zij een en ander kan verifiëren. Gefailleerde houdt voorts twee bankrekeningen aan bij Triodos Bank. Daarnaast heeft Triodos Bank in januari 2009 een krediet verstrekt aan toentertijd VOF Kinderkwartier VILLA TOON. De kredietovereenkomst is daags voor datum faillissement door Triodos Bank opgezegd. De vordering op gefailleerde uit hoofde van deze kredietovereenkomst bedraagt na opgave van Triodos Bank thans , Leasecontracten : Gefailleerde had ten behoeve van de exploitatie van haar onderneming twee auto s in gebruik. Deze twee auto s werden op basis van operational lease betrokken bij twee verschillende leasemaatschappijen. De betreffende leaseovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd en de leaseauto s zijn door de leasemaatschappijen ingenomen. Eén van de leasemaatschappijen heeft reeds haar vordering bij de curator ingediend. De andere leasemaatschappij zal zeer waarschijnlijk nog haar vordering bij de curator indienen. 5.3 Beschrijving zekerheden : In verband met het verstrekte krediet heeft Triodos Bank enkele zekerheden verkregen. Dit betreft een pandrecht op de inventaris en voorraden. Dit pandrecht is oorspronkelijk gevestigd op de inventaris en voorraad van VOF Kinderkwartier VILLA TOON. Daar de betreffende inventaris is overgegaan naar de eenmanszaak, is de curator van oordeel dat dit pandrecht nog immer rechtsgeldig is. Aangezien thans nog onduidelijk is of er vorderingen zijn van de Belastingdienst Ondernemingen, bestaat er 7

8 nog onzekerheid over of er sprake is van een (bodem)voorrecht van de fiscus. Voor het geval hiervan geen sprake is, is een boedelbijdrage met betrekking tot de inventaris overeengekomen tussen de curator en Triodos Bank en heeft Triodos Bank afgezien van haar pandrecht op de voorraad. Zie 3.7. Voorts is er sprake van dat ten behoeve van VOF Kinderkwartier VILLA TOON een bankgarantie is gesteld door Triodos Bank ten gunste van de verhuurder. Thans is nog onduidelijk of de betreffende bankgarantie mag en zal worden ingeroepen door de verhuurder. Niet uitgesloten is echter dat de vordering van Triodos Bank op gefailleerde nog zal oplopen. Daarnaast is een (tweede) hypotheekrecht gevestigd ten gunste van Triodos Bank N.V. in verband met het door Triodos Bank N.V. verstrekte krediet. Zie Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Zie Eigendomsvoorbehoud : Niet van gebleken. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie 5.1 en Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Een doorstart of voortzetting van de activiteiten heeft niet plaatsgevonden. De curator heeft aan de hand van door gefailleerde aangeleverde stukken beoordeeld of voortzetting van de exploitatie zinvol zou zijn. Gebleken is dat een en ander niet het geval is. 6.2 Financiële verslaglegging : *** Werkzaamheden : *** Doorstart 6.3 Beschrijving : *** 6.4 Verantwoording : *** 6.5 Opbrengst : *** 6.6 Boedelbijdrage : *** Werkzaamheden : *** 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft enige administratie van gefailleerde mogen ontvangen, waaronder bankafschriften en verzekeringspolissen. De digitale administratie waaruit de omzetten en de resultaten blijken over 2012 en 2013 mag de curator nog ontvangen. De curator heeft bij mevrouw Pelsma, voormalig vennoot van VOF Kinderkwartier VILLA TOON ook enige administratie opgevraagd. De administratie van voor 1 november 2012 zou volgens gefailleerde immers in het bezit zijn van mevrouw Pelsma. Deze 8

9 administratie, voor zover van belang voor de afwikkeling van onderhavig faillissement, mag de curator nog ontvangen. 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet van toepassing. 7.6 Paulianeus handelen : Zal nog worden onderzocht. Werkzaamheden : Zie 7.1 en Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en verschotten van de curator thans geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Geen. 8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen. 8.4 Andere pref. crediteuren : Triodos Bank diende een preferente vordering in van , Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: 7.407,66. Volgens gefailleerde bedraagt de totale crediteurenlast ongeveer , Verwachte wijze van afwikkeling: De wijze waarop het faillissement mettertijd zal eindigen is nog niet in te schatten. Afgaand op de thans beschikbare gegevens en de wetenschap dat het UWV nog een boedelvordering zal indienen in verband met de overname van de loondoorbetalingsverpichting, bestaat er in onderhavig faillissement geen vooruitzicht voor de concurrente crediteuren. Gefailleerde heeft aangegeven een omzetting naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen te wensen. Een en ander zal met gefailleerde besproken worden nadat de curator haar werkzaamheden ten aanzien van (met name) de eenmanszaak heeft afgewikkeld. Werkzaamheden : De curator zal in de komende verslagperiode de vorderingen van de crediteuren nader inventariseren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten. Er dienen nog de nodige werkzaamheden te worden verricht. 9.2 Plan van aanpak : 9

10 De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezig houden met de verkoop van de inventaris en voorraad, het incasseren van debiteuren en contact met de hypotheekhouders over de woning. 9.3 Indiening volgend verslag : Opvolgende verslaglegging agendeer ik op 3 maanden na heden. Werkzaamheden : *** Bijlagen: - Crediteurenlijst; - Urenlijst (vertrouwelijk); - Tussentijds financieel verslag; - Uitdraai internetbankieren. 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Lokale Omroep Dronten, statutair gevestigd te Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 1, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013)

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Indicatie Adviesbureau Nederland B.V., gevestigd aan de Jupiterweg 10 te (3893 GD) Zeewolde, correspondentieadres postbus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compass Projects B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Manuscriptstraat 32 te (1321 NN) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Kip Piri Piri B.V., gevestigd aan Jaap ter Haarstraat 77 te (1321 LB) Almere en tevens aan de Markerkant 12-11 te (1314 AJ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Comfour Nederland B.V., statutair gevestigd te Lelystad, gevestigd aan de Vaartweg 96 te (8243 PP) Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beaux Frères B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Herengracht 119 te (1398

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lammers Montage B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, gevestigd aan de Productieweg 8 te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compass Projects B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Manuscriptstraat 32 te (1321 NN) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRS Benelux B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Draaibrugweg 2-4 te (1332

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Vers Centrum Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Beemsterweg 1 te (1311 XC) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Drunen Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, gevestigd aan de Pastelstraat 159

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAIRCULES HAIRSTYLING B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1315 EV) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Villa 4 Kidz B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Edvard Munchweg 115 te (1328

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfa & Omega B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Victoria Regiastraat 14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lammers Montage B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, gevestigd aan de Productieweg 8 te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALKU INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Rijswijk ZH, gevestigd te (1335 EW) Almere

Nadere informatie

Verslagperiode : 1 april 2014 tot en met 1 juli 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5 uur en 18 minuten Bestede uren Totaal : 11 uur en 12 minuten

Verslagperiode : 1 april 2014 tot en met 1 juli 2014 Bestede uren in verslagperiode : 5 uur en 18 minuten Bestede uren Totaal : 11 uur en 12 minuten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALCA SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Almere, vestigingsadres Manuscriptstraat 32 te (1321

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheersmaatschappij van de werkmaatschappij Cape Management B.V. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Beheersmaatschappij van de werkmaatschappij Cape Management B.V. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap C.A.P. van Leeuwen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 13/13/16F Datum uitspraak : 8 januari 2013 Curator : Voorheen mr. A.A.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beaux Frères B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Herengracht 119 te (1398

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Demah Detachering & Performance B.V., tevens handelend onder de naam ABC-Boekhouding Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.R.D. Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, gevestigd aan de Hefbrugweg 12 te (1332

Nadere informatie

Saldo faillissementsrekening : ,55 (per 22 augustus 2013)

Saldo faillissementsrekening : ,55 (per 22 augustus 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap STEVRO B.V., statutair gevestigd te Zeewolde, feitelijk gevestigd Planetenveld 31C te 3893 GE Zeewolde, ingeschreven bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 12 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 12 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 12 juli 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Granny s Groningen B.V., statutair gevestigd te Lelystad aan het adres Hollandse

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beaux Frères B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Herengracht 119 te (1398

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capital Letters Finance B.V., tevens handelend onder de namen Convert, Convert@Home, Convert@Phone

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lipsius & Zn B.V., statutair gevestigd te (1382 MJ) Weesp aan de Lobbrich Boudgerslaan 46. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum:17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum:17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum:17 december 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap IM CLUB LOUNGE B.V., statutair gevestigd te Lelystad, zaakdoende aan het adres te Maerlant 14, 8224

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 In verband met de verwevenheid van zaken in de faillissementen van Jacky s Handelen Productieonderneming C.V. en P.F. Snels Beheer B.V., zijn de afzonderlijke faillissementsverslagen in onderhavig verslag

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 1 Datum: 8 mei 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 1 Datum: 8 mei 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd te Almere, voorheen feitelijk gevestigd te Almere aan de Grote

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.M. Hendrikse Assurantiën B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1349

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED) Enschede op het

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009

Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009 Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009 Gegevens onderneming: : de heer P.Th. van der Leij, wonende aan de Weeninkweg 4, 7256 KX Keijenborg, handelend onder de naam Tehadruk Etikettendrukkerij,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 3 29 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 3 29 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 3 29 maart 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap L B Lease B.V. Faillissementsnummer : 11/183F Datum uitspraak : 2 augustus 2011 Curator : Mw. mr. A.A.M. Waverijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ELEV8 GROEP B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd aan het Kolthoornpad 3, te (1327 EN) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer2 28 maart 2013 Gegevens ondernemingen: : Innovinci Services B.V., Innovinci Consultancy B.V. en Innovinci B.V. Wegens de sterke verwevenheid van de vennootschappen, heb ik

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3, tevens eindverslag 5 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3, tevens eindverslag 5 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3, tevens eindverslag 5 mei 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Bouwcombinatie Flevoland B.V. tevens handelend onder de namen Flevobouw en Flevoland plafonds

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap L.B. Lease B.V., gevestigd te Ter Apelkanaal aan de Ambachtsweg 6C, kantoorhoudende te Almere aan de (1328 LL) Emil Noldestraat

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KUBI DAKBEDEKKINGEN B.V., handelend onder de naam Dakpartner, statutair gevestigd te Diemen,

Nadere informatie

: Bar Grill Orion vof

: Bar Grill Orion vof OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 juli 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bar Grill Orion vof 28080047 Faillissementsnummer : C/09/13/704F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Ogin Biogas B.V. statutair gevestigd te Dronten, kantoorhoudende aan de Edelhertweg 1 te (8219 PH) Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 6 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 6 februari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Kaj Fashion B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/961 F Datum uitspraak : 27 augustus 2013 Curator : mr. R.J.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WESTWIND HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (7522 ED) Enschede op het adres Park de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap 77 Lubricants Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (1322 BJ) te Almere aan de Monitorweg 56,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 3 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 3 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum 3 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tlo Repro Lelystad B.V., statutair gevestigd te 8243 PE) Lelystad aan

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding Faillissementsnummer : C/16/14/359 F Datum uitspraak : 22 april 2014 B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/292 NL:TZ:0000014302:F001 27-06-2017 mr. E.H. Bruggink mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De stichting STICHTING ROBIN

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 maart 2015 Gegevens gefailleerde: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Habé Uitzendbureau B.V., (voorheen) gevestigd te (8211 AA) Lelystad aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum:1 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTV Company Interactive.com munications B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 april 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven door de twee vennoten, Ronald Jan van

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven door de twee vennoten, Ronald Jan van OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 april 2015 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap H.M. ELECTRONICS B.V., statutair gevestigd te Hilversum, feitelijk gevestigd te (3755 BZ) Eemnes aan het adres Bramenberg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 17 september 2015 Gegevens onderneming: De Jong Installaties v.o.f., gevestigd te (9615 TH) Kolham Datum uitspraak: 13 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED)

Nadere informatie

Saldo faillissementsrekening : ,66 (per 12 maart 2014)

Saldo faillissementsrekening : ,66 (per 12 maart 2014) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap STEVRO B.V., statutair gevestigd te Zeewolde, feitelijk gevestigd Planetenveld 31C te 3893 GE Zeewolde, ingeschreven bij

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANKREIJER & VAN DEN NEUCKER B.V., statutair gevestigd te Hilversum, feitelijk gevestigd aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 20 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 20 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 20 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WESTWIND HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (7522 ED) Enschede op

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 juli 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 1 februari 2016 Nummer: 1 Gegevens curanda : de vennootschap onder firma V.O.F. DRONTER ZEILMAKERIJ, statutair gevestigd te (8251 GD) Dronten aan het adres Houtwijk 61. De

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 juni 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.M. Hendrikse Assurantiën B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1349

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/143 NL:TZ:0000000618:F001 25-08-2015 mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Bijlsma Hekwerk B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 januari 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Art to Vision B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Phase 1 Studios B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/896 F Datum uitspraak : 13 augustus 2013 Curator : mr. R.J. van Wolferen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : ***

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : *** FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Van Rijn Harderwijk B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56372450. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/391 NL:TZ:0000007156:F001 05-07-2016 mr. E.H. Bruggink mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 3 april 2009 Gegevens onderneming : NL Special Products B.V. Faillissementsnummer : f 09/118 Datum uitspraak : 24-02-2009 Curator : mr.j.m. de Koning R-C : mr. E.I. Batelaan-Boomsma

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/264 NL:TZ:0000005609:F001 22-03-2016 mr. E.H. Bruggink mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 22 augustus 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 22 augustus 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 22 augustus 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Intrading B.V., statutair gevestigd te gemeente Noordoostpolder, zaakdoende te (8305 BS) Emmeloord aan de

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Uitvoering van gevelwerkzaamheden. Omzetgegevens : zie verslag 1. Personeel gemiddeld aantal : zie verslag 1.

Activiteiten onderneming : Uitvoering van gevelwerkzaamheden. Omzetgegevens : zie verslag 1. Personeel gemiddeld aantal : zie verslag 1. Faillissementsverslag nummer 17 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Carré H B.V. statutair gevestigd te (3891 KG) Zeewolde, aan de Mast 20a. Faillissementsnummer : 04/519 F Datum uitspraak

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Onyx beheer BV 28074879 Faillissementsnummer : C/09/14/93

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 14 januari 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 14 januari 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie