Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek"

Transcriptie

1 Bijlage bij SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Overzicht veelgestelde vragen (FAQ s) Versie: 20 juni 2013 SRA-Vaktechniek Postbus AH NIEUWEGEIN T F E W SRA-Vaktechniek

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Accountancyvragen Wat is een Basisopstelling bij de uitkeringstoets? Heeft SRA geen model? Model notulen inzake uitkering dividend Assurance bij samenstellingsopdracht Assurance van toepassing indien dga = bestuurder? Betrokkenheid accountant bij opmaken notulen en verzorgen aangifte dividendbelasting Wordt bij het opmaken van een inbrengbeschrijving een samenstellingsverklaring afgegeven? Deponeringstermijn Casus 1 Dividenduitkering Casus 2 Dividenduitkering Fiscaal-juridische vragen Fiscale aandachtpunten in het werkprogramma (algemeen) Dient bij kleine rechtspersonen bij uitvoering van de balanstest uitgegaan te worden van de fiscale waarde of commerciële waarde van het pensioen in eigen beheer? Is het fiscale vermogen voor de uitkeringstoets van belang? Aan aandelen verbonden kwalitatieve (financierings)verplichtingen Ondertekenen notulen AVA indien aandeelhouders en bestuurders één zijn Sociale verzekeringsplicht voor dga s te regelen via kwalitatieve aandelen? Niet volstorten aandelenkapitaal Zijn er eisen inzake het aandelenbelang bij het vormen van een pensioen in eigen beheer voor een directeur- grootaandeelhouder? Fiscale gevolgen voor het bestuur bij het ten onrechte goedkeuren van dividenduitkering Consequenties bij uitkering aandelenkapitaal bij ontbinding vennootschap SRA-Vaktechniek

3 1 Algemeen Deze bijlage vormt een onderdeel van de Praktijkhandreiking De flexibele BV, waarbij aan de hand van door SRA-leden gestelde vragen en door het vaktechnische bureau verstrekte antwoorden getracht wordt praktisch inzicht te geven in het toepassen van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht die vanaf 1 oktober 2012 in werking is getreden. Niet altijd is een strikte scheiding te maken tussen accountantstechnische en fiscale c.q. juridische vragen. Veelal lopen deze in elkaar overeen. Uit hoofde van het inzicht is echter toch getracht om bij de veelgestelde vragen onderscheid te maken tussen accountancy- en fiscaal-juridische vragen. SRA-Vaktechniek Pagina 1

4 2 Accountancyvragen 2.1 Wat is een Basisopstelling bij de uitkeringstoets? Heeft SRA geen model? : In de bijlagen wordt meerdere malen gesproken over een basisopstelling ten behoeve van de uitkeringstoets. Een voorbeeld daarvan heb ik niet aangetroffen. Heb ik iets gemist? : De basisopstelling betreft de vastlegging aan de hand waarvan door directie is vastgesteld of zij wel of geen goedkeuring aan een dividenduitkeringvoorstel verleent. Verwezen wordt naar hoofdstuk van de praktijkhandreiking waarin de rol van het bestuur nader uiteen is gezet. Door SRA is en wordt vooralsnog geen basisopstelling (model) verstrekt. Hierin bestaat immers een enorme variëteit. Deze uitwerkingen worden door de vennootschap (accountant) zelf opgemaakt, waarbij wel of geen gebruik is gemaakt van gangbare prognosetools van softwareleveranciers (Caseware, Unit4, Visionplanner, etc.) 2.2 Model notulen inzake uitkering dividend : Wij krijgen op dit moment regelmatig de vraag van cliënten of wij een voorbeeldtekst kunnen aanleveren van een dividendbesluit door de aandeelhouder(s) (standaard notulen) en het daarbij behorende goedkeuringsbesluit van de bestuurder(s). Hebben jullie wellicht voorbeeldteksten van mogelijke standaard notulen AVA en een standaard goedkeuringsbesluit door de bestuurder(s) voorhanden? : Verwezen wordt naar hoofdstuk van de praktijkhandreiking waarin verwezen wordt naar bijlagen 5.6 en 5.7. In die bijlagen zijn modelnotulen opgenomen waarin het uitkeringsbesluit van de aandeelhouders respectievelijk de directie kan worden vastgelegd. 2.3 Assurance bij samenstellingsopdracht : Ik zie niet op welke wijze wij een assuranceopdracht kunnen uit voeren met betrekking tot de dividendtest. Dit is mijns inziens onmogelijk bij cliënten voor wie een samenstellingsverklaring wordt afgegeven. Verder is het voor assurancecliënten onwenselijk, omdat er veel te veel werk gedaan moet worden om dit risico te kunnen dragen (als je het risico al zou willen lopen). : Ik begrijp uw reactie wel, maar deze is juridisch/vaktechnisch niet geheel verantwoord. Niet alleen u, maar ook de buitenwereld (de gebruiker) bepaalt uiteindelijk of u wel of geen assurance aan een derde afgeeft. Ook bij samenstellingsopdrachten kan/moet bij een uitkeringstest assurance worden gegeven. Dit is vanzelfsprekend een lastig vraagstuk, waar niet alleen u, maar heel veel SRAkantoren mee worstelen. Daarom is in hoofdstuk ook zo uitgebreid ingegaan op de rol van de accountant bij deze uitkeringstoetsen. Dat dit proces nog niet geheel is uitgekristalliseerd, staat buiten kijf. Ook wij volgen actief de ontwikkelingen en hebben hierover overleg met derden. Vooralsnog is de lijn van SRA zoals deze in de praktijkhandreiking is weergegeven. SRA-Vaktechniek Pagina 2

5 2.4 Assurance van toepassing indien dga = bestuurder? : Kan de accountant een assuranceverklaring ten behoeve van het bestuur van een vennootschap afgeven zoals in de praktijkhandleiding van SRA staat vermeld? In de NV COS staat namelijk in het stramien voor assuranceopdrachten in alinea 7 de volgende definitie en doelstelling van een assuranceopdracht: een Assurance-opdracht is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. Mogelijk kan derhalve geen assuranceopdracht worden uitgevoerd omdat de beoogde gebruiker en de verantwoordelijke partij hetzelfde zijn, namelijk het bestuur van de vennootschap. Graag verneem ik hierover uw standpunt. : Of er sprake is van een non-assurance of assuranceopdracht is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Uw redenatie inzake de voor een assuranceopdracht benodigde ingrediënten (met name de betrokkenheid van drie partijen) kan ik volgen. Voor een nadere uiteenzetting van het stramien van assuranceopdrachten verwijs ik naar HRA deel 1. In de praktijkhandreiking hebben wij getracht dit vraagstuk - in casu de rol van aandeelhouder en bestuurder in één persoon waardoor er geen sprake meer behoeft te zijn van drie partijen - als volgt toe te lichten: Op basis van de eerste in de voetnoot genoemde uitspraak van de Accountantskamer - zie pagina 40 van de praktijkhandreiking - kan als leidraad voor de keuze tussen 4400 of 3000/3400 het volgende worden gehanteerd: gaat het om rapportages waarin de accountant omtrent een door hem gerapporteerd object van onderzoek na afweging op grond van (al dan niet impliciet door hem aanwezig geachte) toepasbare criteria tot uitspraken komt; en van welke rapportages juist ook anderen dan de opdrachtgever kennis zullen nemen en die de facto mede tot doel hebben het standpunt van een partij te ondersteunen doordat de accountant als deskundige daaraan gezag verleent en waaraan zodoende intrinsiek een aspect van assurance niet ontzegd kan worden [1] ; dan is er reeds sprake van een 3000/3400-opdracht en leidt een keuze voor 4400 tot een fundamentele bedreiging ten aanzien van de fundamentele beginselen van zorgvuldigheid, deskundigheid en professioneel gedrag. [1] Ook al wordt de verspreidingskring beperkt tot alleen de bestuurders, deze kunnen ook aandeelhouder zijn. Tevens moet men bedenken dat op het moment dat de bestuurder (door een curator) wordt aangesproken, deze zich zal verweren met het stuk van de accountant om het standpunt van de bestuurder ten tijde van de uitkeringstoets te ondersteunen. Hoewel de bestuurder in beginsel niet direct een derde belanghebbende behoeft te zijn, ontleent hij ten behoeve van zijn besluitvorming toch gezag aan de uitspraak van de accountant. De bestuurder zal dit onderzoeksrapport meenemen in zijn documentatie om al dan niet goedkeuring te verlenen aan de door de aandeelhouder(s) voorgestelde dividenduitkering. In de situatie dat het mis gaat, zal het rapport van de accountant in principe altijd naar de curator gaan en wordt het dus alsnog aan derden verstrekt. 2.5 Betrokkenheid accountant bij opmaken notulen en verzorgen aangifte dividendbelasting : Aanvulling: in bijna alle gevallen verzorgen wij de dividendaangiften tussen aandeelhouder (natuurlijk persoon) en de vennootschap, inclusief de notulen waarin tot de uitkering wordt besloten. De discussie is er om de notulen aan te vullen met punt uitkeringstoets waarin wordt vastgesteld dat de SRA-Vaktechniek Pagina 3

6 bestuurder deze heeft uitgevoerd en dat er geen belemmeringen zijn tot het doen van de uitkeringen (op basis van deze toets). Wat is hierover de mening van SRA? : Duidelijk is dat de bestuurder de uitkeringstoets moet uitvoeren als sprake is van een dividenduitkering. Het lijkt dan zonder meer juist om op te nemen dat de bepalingen uit art 2:216 BW zijn nageleefd. Belangrijk is ook dat de werkzaamheden die het bestuur heeft uitgevoerd, worden gedocumenteerd en bewaard. Als u betrokken bent bij de totstandkoming van de dividenduitkering (inclusief aangifte) behoort het in feite tot uw zorgplicht om de bestuurder te wijzen op de wettelijke bepalingen. Het door het accountantskantoor opnemen van een dergelijke passage in de notulen verplicht het kantoor uit dien hoofde dan ook om na te gaan of de uitkeringstoets daadwerkelijk is uitgevoerd en kennis te nemen van de uitkomsten, wijze van uitvoeren, etc. Het is dan van groot belang om uw rol als accountant dan ook duidelijk te maken, zodat niet het misverstand ontstaat dat de accountant de dividenduitkering heeft goedgekeurd. U zult dus zeer zorgvuldig moeten nadenken over uw rol als accountant en uw uitingen richting de klant. Voorzichtigheid is geboden. Maak duidelijk, dat u geen oordeel of advies geeft over de (hoogte van) dividenduitkering en dat dit nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van het bestuur is. 2.6 Wordt bij het opmaken van een inbrengbeschrijving een samenstellingsverklaring afgegeven? : Dient er bij een inbrengbeschrijving op grond van artikel 204a, 204b resp. 204c. door de accountant een samenstellingsverklaring te worden afgegeven? : Verwezen wordt naar hoofdstuk van de praktijkhandreiking, waarin het volgende staat opgenomen: in de praktijk zal het naar onze mening regelmatig voorkomen dat de accountant gevraagd wordt om de beschrijving op te stellen. Ook hierbij mag van de accountant een kritische rol worden verwacht waarbij in beginsel de algemene bepalingen uit de VGC van toepassing zijn. Indien gewenst is dat de betrokkenheid van de accountant aan derden (lees: de notaris, bank, etc.) kenbaar wordt gemaakt, wordt dit financiële overzicht voorzien van een samenstellingsverklaring. Door het vervallen van de voorgeschreven inbrengverklaring hoeft hierbij geen zekerheid meer te worden verstrekt. Indien de inbrengbeschrijving door de accountant wordt samengesteld en deze overeenkomt met die van een financiële verantwoording conform Standaard 4410 dient de accountant ook op basis van die standaard te werk te gaan. 2.7 Deponeringstermijn : Met de invoering van het nieuwe BV-recht is in artikel 2:210(5) BW bepaald dat indien alle aandeelhouders ook bestuurder van de BV zijn, het moment van ondertekenen van de jaarrekening door hen wordt gezien als het moment van vaststelling van de jaarrekening. Omdat de maximale termijn voor het ondertekenen elf maanden bedraagt, zal in zeer veel gevallen (denk aan dgasituaties) de deponering bij de KvK uiterlijk 8 december moeten hebben plaatsgevonden. Moeten alle BV s nu voor acht december deponeren? : Artikel 2:210 lid 5 BW bepaalt dat in een BV waarin alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, het opmaken van de jaarrekening tevens de vaststelling inhoudt. Aangezien opmaken uiterlijk 11 maanden na einde boekjaar moet plaatsvinden, betekent dit dat deponering in die situatie uiterlijk SRA-Vaktechniek Pagina 4

7 binnen 8 dagen daarna moet gebeuren. Bij vennootschappen met einde boekjaar 31 december 2011 is dit dus 8 december a.s. Artikel 2:210 lid 5 BW is dwingend recht dat boven de huidige bepalingen in de statuten gaat. Aandachtspunten hierbij zijn: De termijnen inzake openbaarmaking zijn vastgelegd in art 2:394 BW. Deze zijn niet gewijzigd. In artikel 2:394 lid 3 staat nog steeds de uiterste termijn van 13 maanden genoemd. In art 2:394 lid 1 BW is opgenomen dat de rechtspersoon verplicht is om binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening (door de AVA) deze openbaar te maken. Dit artikel is ook niet gewijzigd. Door de wettelijke bepaling uit artikel 2:210 lid 5 is opmaken gelijk aan vaststellen. Aangezien ingevolge artikel 2:210 lid 1 uiterlijk binnen 11 maanden (5 maanden + 6 maanden verlenging) moet worden opgemaakt, ontstaat in deze situatie inderdaad de verplichting om na 8 dagen te deponeren. Dit is op zich niet nieuw, maar een gevolg van het gewijzigde artikel 210. In de slotzin van artikel 2:210 lid 5 BW staat vermeld: De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde wijze van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten. Er zijn dus diverse situaties denkbaar waarin opmaken niet per definitie gelijk is aan vaststellen. Op basis van de statuten kan hiervan worden afgeweken. Binnen het notariaat staat in nieuwe statuten veelal dat ingeval de bestuurder tevens enig aandeelhouder is, het bepaalde in art. 210 lid 5 niet van toepassing is. Het is wel zinvol op een dergelijke uitzondering te controleren en deze indien gewenst toe te voegen In de praktijkhandreiking wordt op bovenstaande onder hoofdstuk 2.3. nog nader ingegaan. Tevens wordt verwezen naar Bijlage 1 in de praktijkhandreiking waar het schrijven van SRA aan het ministerie van Justitie is opgenomen inzake de deponering van de jaarrekening. 2.8 Casus 1 Dividenduitkering Casus X BV houdt 100% van de aandelen in Y BV. X BV en Y BV hebben onderling geen schulden/vorderingen op elkaar. Y BV maakt jaarlijks winst en wenst deze winst jaarlijks uit te keren aan X BV in de vorm van dividend. De liquide middelen van Y BV zijn voldoende om de winst te kunnen uitkeren, de continuïteit van de bedrijfsvoering is in de afgelopen jaren door de dividenduitkeringen niet in gevaar gekomen en ook voor de toekomst worden geen problemen voorzien. Y BV verzoek ons mondeling alles te regelen wat nodig is voor de dividenduitkering. Conform mondelinge opdracht wordt de balanstest, continuïteitstoets en betalingscapaciteitstoets uitgevoerd. In een werkprogramma met aantekeningen wordt vastgelegd dat deze werkzaamheden uitgevoerd zijn. Volgens de praktijkhandreiking van SRA valt deze opdracht onder COS De opdrachtvoorwaarden zijn mondeling overeengekomen, vastlegging van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Volgens COS 4400 dient een rapport van feitelijke bevinden opgesteld te worden. In de praktijk blijkt dat cliënten een go of no go van hun adviseur willen hebben. Een rapport van feitelijke bevindingen geeft geen oordeel. Op welke wijze kunnen wij onze cliënt schriftelijk de go of no go geven, zonder risico te lopen dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld? Met andere woorden, als wij in ons dossier voldoende onderbouwen dat de werkzaamheden met de nodige zorgvuldigheid zijn uitgevoerd, zijn wij dan gehouden aan het uitbrengen van een rapport van feitelijke bevinden, waarin geen oordeel gegeven wordt van onze werkzaamheden? SRA-Vaktechniek Pagina 5

8 : Algemeen: Uw vraag houdt verband met de uitkeringstoets die de bestuurder op grond van art 2:216 BW dient uit te voeren. Duidelijk moet zijn dat dit een taak van de bestuurder is die leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid. Zie art 2:216 lid 3: Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Het is duidelijk dat bestuurders hiervoor zullen aankloppen bij hun adviseur/accountant. De accountant dient zich echter zeer goed bewust te zijn van het risico, namelijk de hoofdelijke verbondenheid voor het tekort. Er zijn geen standaarden of voorbeelden door de beroepsorganisaties ontwikkeld voor de uitvoering van deze werkzaamheden door de accountant. Daarom heeft SRA hier het initiatief genomen. Standpunt hierbij is dat de accountant deze werkzaamheden kan uitvoeren als een assuranceopdracht of als administratieve ondersteuning. In deze laatste situatie bereidt de accountant de zaken voor als een hoofd administratie. De bestuurder neemt vervolgens zelfstandig de beslissing. Bij de assuranceopdracht verstrekt de accountant zekerheid en moet hij uiteraard meer doen. Specifiek Als uw klant (meer) zekerheid wil hebben, dan dient u de opdracht uit te voeren als een assuranceopdracht (Standaard 3000 in combinatie met Standaard 3400). Als u de opdracht uitvoert als een ondersteuningsopdracht geeft u geen oordeel. Verwezen wordt naar hoofdstuk van de praktijkhandreiking. 2.9 Casus 2 Dividenduitkering Casus X BV houdt 100% van de aandelen in Y BV. X BV en Y BV hebben onderling geen schulden/vorderingen op elkaar. Y BV maakt jaarlijks winst en wenst gedurende het boekjaar een deel van de overige reserves uit te keren aan X BV in de vorm van dividend. De liquide middelen van Y BV zijn voldoende om de winst te kunnen uitkeren, de continuïteit van de bedrijfsvoering is in de afgelopen jaren door eerdere dividenduitkeringen niet in gevaar gekomen en ook voor de toekomst worden geen problemen voorzien. Y BV heeft zelf alle zaken geregeld met betrekking tot de dividenduitkering. Tijdens het samenstellen van de jaarrekening constateert de assistent de dividenduitkering. Welke werkzaamheden dienen wij te verrichten naar aanleiding van de door cliënt, zonder dat wij ervan op de hoogte waren, gedane dividenduitkering? : U hebt geen bemoeienis gehad met de dividenduitkering. In het kader van uw zorgplicht is het echter verstandig de klant te wijzen op de verplichting tot het uitvoeren van een balanstest en uitkeringstoets. De klant dient dit ook vast te leggen. In het kader van de jaarrekening beperken uw werkzaamheden zich tot de reguliere beoordeling van de consequenties voor de continuïteit van de vennootschap. U zult (net zoals bij andere jaarrekeningen) moeten vaststellen dat de continuïteitsveronderstelling terecht is gehanteerd. SRA-Vaktechniek Pagina 6

9 3 Fiscaal-juridische vragen 3.1 Fiscale aandachtpunten in het werkprogramma (algemeen) In het werkprogramma heb ik de fiscale aspecten gemist. Hiermee bedoel ik de door de fiscus opgelegde beperkingen in verband met de hogere commerciële waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer. Tevens moet hier gedacht worden aan het niet-verzekerde nabestaandenpensioen. Dit komt niet voort uit de flex-bv-wetgeving, maar mag in het advies/beoordelingstraject niet ontbreken. Onder hoofdstuk van de praktijkhandreiking is voor het uitvoeren van de balanstest in deze het volgende opgenomen. Commercieel versus fiscaal eigen vermogen Hoewel art. 216 lid 1 spreekt over eigen vermogen in algemene zin, wordt in de praktijk veelal onderscheid gemaakt tussen commercieel en fiscaal (eigen) vermogen. Hiertussen kunnen grote verschillen bestaan door verschil in waardering t.a.v. pensioenen, materiële vaste activa etc. De vraag is nu of de balanstest betrekking heeft op het fiscale dan wel commerciële eigen vermogen. De jaarrekening en de daarin gehanteerde grondslagen is hierin weliswaar leidend, maar als op grond van keuzevrijheid voor een fiscale jaarrekening wordt gekozen, terwijl men weet dat het commerciële vermogen een stuk lager ligt - bijvoorbeeld als gevolg van een hogere commerciële voorziening bij het vormen van een voorziening voor pensioenen in eigen beheer - dan had men redelijkerwijs kunnen weten dat de winstbestemming op andere gronden lager of zelfs nihil had moeten bedragen waardoor een uitkering niet is toegestaan. In het werkprogramma wordt hier (nog) niet expliciet naar verwezen, maar hiermee dient vanzelfsprekend wel rekening te worden gehouden. 3.2 Dient bij kleine rechtspersonen bij uitvoering van de balanstest uitgegaan te worden van de fiscale waarde of commerciële waarde van het pensioen in eigen beheer? Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (flex-bv) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van vervallen. Bestaande BV s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s). Ook de civielrechtelijke regels voor het uitkeren van dividend zijn gewijzigd. Het uitkeren van dividend is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur van de BV. Het bestuur moet toetsen of de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt door de dividenduitkering. Een ten onrechte door het bestuur goedgekeurde dividenduitkering kan tot gevolg hebben dat het bestuur door benadeelde schuldeisers aansprakelijk wordt gesteld. Kan het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend ook gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of stamrechtovereenkomst? Hierover is door de Belastingdienst al een standpunt ingenomen. (http://www.belastingdienstpensioensite.nl/va_ htm ) Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 SRA-Vaktechniek Pagina 7

10 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend ( & d.d ) Ja, het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend kan ook gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of stamrechtovereenkomst. Indien de BV door het terugbetalen van het aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend op enig toekomstig moment niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren en dat feit bovendien oorzakelijk voortvloeit uit de terugbetaling van aandelenkapitaal of een dividenduitkering, is naar het oordeel van de Belastingdienst sprake van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of stamrecht. De volledige pensioen- en/of stamrechtaanspraak wordt dan op grond van artikel 19b van de Wet LB direct in de belastingheffing betrokken. Op grond van artikel 30i van de AWR wordt er bij de pensioen- en/of stamrechtgerechtigde bovendien revisierente in rekening gebracht. Onduidelijk is evenwel op welk moment deze gestelde afkoop dan aan de orde is. Die kan ten vroegste liggen op het moment waarop het besluit tot de terugbetaling of tot de dividenduitkering is genomen en ligt uiterlijk op het moment waarop vast staat dat de verplichtingen niet meer daadwerkelijk (volledig) uitgekeerd kunnen worden. Uiteraard laten zich ook tussenliggende momenten denken als het fiscaal relevante afkoopmoment. Voor de vraag of de BV nog in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is naar het schijnt volgens de Belastingdienst het na de uitkering van kapitaal of dividend resterende vermogen van de BV van belang. Er moet voldoende vermogen in de BV achterblijven om het pensioen en/of stamrecht op de korte en lange termijn volledig te kunnen uitbetalen. Voor deze toets moeten alle activa en passiva van de BV (dus inclusief de pensioen- en/of stamrechtverplichting) gewaardeerd worden op de werkelijke waarde in het economische verkeer. Naar ons oordeel dient overigens ook acht te worden geslagen op de toekomstige verdiencapaciteit van de BV. Ook zou naar ons oordeel acht moeten worden geslagen op de eventuele terugbetalingsverplichting die voor aandeelhouder en/of bestuur voortvloeit uit een terugbetaling van aandelenkapitaal of een dividenduitkering in strijd met het vigerende kapitaalbeschermingsrecht. De waarde van de pensioenen/of stamrechtverplichting die bij de beoordeling in aanmerking moet worden genomen, is minimaal gelijk aan de koopsom die aan een professionele verzekeringsmaatschappij betaald zou moeten worden voor het onderbrengen van die verplichting (zie ook onderdeel A van het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M)). Bij het vaststellen van de waarde moet onder meer rekening worden gehouden met een toegekende indexatie van de pensioen- en/of stamrechtuitkeringen. Op zich is dit natuurlijk opmerkelijk omdat daarmee zowel de winstopslag als de indexeringsverplichtingen relevant zijn, terwijl die voor de winstbepaling niet in aanmerking mogen worden genomen. Indien het risico van vooroverlijden deel uitmaakt van de door de BV uitgevoerde pensioen- en/of stamrechtovereenkomst dient hier rekening mee gehouden te worden voor het minimaal in de BV achter te blijven vermogen. Onder het risico van vooroverlijden wordt verstaan het risico dat de BV aan de partner en/of kinderen uitkeringen moet doen bij het overlijden van de dga vóór de reguliere ingangsdatum van de uitkeringen zoals opgenomen in de pensioen- of stamrechtovereenkomst. Indien het vooroverlijden zich daadwerkelijk voordoet, is het op de balans van de BV voor het pensioen of stamrecht gereserveerde bedrag (fors) lager dan de mogelijke werkelijke contante waarde van de toekomstige uitkeringen aan de partner en/of kinderen. Dit doet zich zowel voor bij een pensioen- of stamrechtverplichting op basis van de fiscale waarderingsregels als bij een verplichting op basis van de door professionele verzekeringsmaatschappijen gehanteerde tarieven. Het is daarbij volstrekt onduidelijk hoe deze mogelijke verplichting moet worden gewaardeerd. Ons lijkt dat een dergelijke mogelijke verplichting alleen in aanmerking genomen kan worden indien een dergelijk risico zich met enige mate van waarschijnlijkheid zou kunnen manifesteren, bijvoorbeeld in de situatie waarin vaststaat dat de dga terminaal ziek is. In de door professionele verzekeringsmaatschappijen gehanteerde tarieven wordt rekening gehouden met het risico van vooroverlijden op basis van de uit de gehanteerde overlevingstafels voortvloeiende statistische kansen op overlijden. Indien een verzekerde in werkelijkheid eerder overlijdt dan op basis van de statistische kans mocht worden verwacht, kan een professionele verzekeringsmaatschappij nog steeds aan haar uitkeringsverplichtingen voldoen. Voor professionele verzekeringsmaatschappijen gelden strenge wettelijke liquiditeits- en solvabiliteitseisen. Verder voert SRA-Vaktechniek Pagina 8

11 een professionele verzekeraar een groot aantal van dit soort verzekeringsovereenkomsten uit. In de premies en koopsommen van alle door de verzekeraar uitgevoerde verzekeringsovereenkomsten zal rekening zijn gehouden met het risico van vooroverlijden. De verzekeraar kan in die gevallen waarin het vooroverlijdensrisico zich daadwerkelijk manifesteert, de uitkeringen veelal financieren uit de premies die ter zake zijn ontvangen voor die gevallen waarin het risico zich niet manifesteert. Een professionele verzekeraar maakt op dit punt gebruik van de compenserende werking binnen het grote aantal uitgevoerde verzekeringsovereenkomsten. Een BV die slechts één of enkele pensioen- en/of stamrechtovereenkomst(en) uitvoert, kan in het algemeen geen gebruik maken van de compenserende werking binnen de uitgevoerde verzekeringsovereenkomsten. Indien een bv het risico van vooroverlijden niet verzekert, zal de BV er naar het oordeel van de Belastingdienst op andere wijze voor moeten zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn op het moment dat het verzekerde risico zich voordoet. Dit kan de BV bijvoorbeeld doen door het risico van vooroverlijden te herverzekeren bij een professionele verzekeringsmaatschappij. Indien de BV het risico van vooroverlijden niet heeft herverzekerd, zal de BV zelf, wederom naar het oordeel van de Belastingdienst, voldoende vermogen moeten aanhouden ter dekking van het risico van vooroverlijden. Met dit ter dekking van het risico van vooroverlijden extra aan te houden vermogen moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de ruimte voor een uitkering van dividend of kapitaal. In dat geval kan dus niet worden volstaan met het aanhouden van een vermogen ter grootte van de koopsom die aan een professionele verzekeringsmaatschappij betaald zou moeten worden voor het onderbrengen van de uit de pensioen- of stamrechtovereenkomst voortvloeiende verplichting. Hoe hoog deze daarvoor dienende voorziening (die fiscaal niet wordt geaccepteerd) dient te zijn, is als gezegd naar het oordeel van de Belastingdienst onduidelijk. Ten aanzien van het reguliere ouderdomspensioen staat vast dat de Belastingdienst van oordeel is dat dit op basis van de commerciële waarde moet worden gewaardeerd. Naar onze mening is dit laatste een juist standpunt en dient bij toepassing van art 2:216 BW van de commerciële waardering van de pensioenvoorziening te worden uitgegaan. 3.3 Is het fiscale vermogen voor de uitkeringstoets van belang? Is het fiscale vermogen voor de uitkeringstoets van belang? Of dividend kan worden uitgekeerd, moet worden beoordeeld op basis van een tweetal toetsen, namelijk de balanstoets en de liquiditeitstoets. De balanstoets dient plaats te vinden op basis van het eigen vermogen zoals dat uit de vennootschappelijke jaarrekening volgt. Verwezen wordt naar hoofdstuk van de praktijkhandreiking. Waar het de liquiditeitstoets betreft, zijn in de kern de vennootschappelijke jaarrekening noch de fiscale jaarrekening relevant. Bij die toets gaat het immers om een beoordeling van de toekomstige liquiditeit en solvabiliteit. Kan de vennootschap aan haar toekomstige verplichtingen blijven voldoen? 3.4 Aan aandelen verbonden kwalitatieve (financierings)verplichtingen Onder de flex-bv kunnen kwalitatieve verplichtingen aan de aandelen worden gehouden, zoals de verplichting financieringen te verstrekken of borg te staan. Fiscaal komt de vraag op of dergelijke financieringen worden beoordeeld langs de oude jurisprudentiële lijnen. Andere mogelijkheid is dat deze per definitie in de kapitaalsfeer liggen omdat zij immers rechtstreeks voortvloeien uit het aandeelhouderschap. Over deze kwestie is thans weinig te zeggen. Er is geen reden aan te nemen dat de Hoge Raad de beoordeling van een geldverstrekking op een andere manier zal benaderen. Als echter twijfel zou bestaan of een geldlening moet worden aangemerkt als een kapitaalverstrekking levert het feit dat die geldverstrekking voortvloeit uit een statutaire kwalitatieve verplichting uiteraard wel een extra SRA-Vaktechniek Pagina 9

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

MEMORANDUM. Geachte NBA,

MEMORANDUM. Geachte NBA, MEMORANDUM Aan : de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Van : Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten N.V. Datum : 18 november 2014 Betreft : Consultatie NBA-handreiking over ondersteuning door

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

Uitkeringstoets in de praktijk. 22 mei 2013

Uitkeringstoets in de praktijk. 22 mei 2013 in de praktijk 22 mei 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Wettelijk kader in de praktijk accountant Conclusies Vragen Aanleiding Nieuwe Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BVrecht Artikel 216 = crediteurenbescherming

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Alert 29: Jaarrekening en de Flex-BV wetgeving

Alert 29: Jaarrekening en de Flex-BV wetgeving NBA Alert 29 Jaarrekening en versie 27 februari 2013 Alert 29: Jaarrekening en Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte.

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Toelichting oprichting besloten vennootschap Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK FACT-SHEET DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK Van Dongen Financial Accounting en Advies Kerkplein 5, Postbus 3116, 6039 ZG Stramproy t 0495 56 43 42 f 0495 56 49 56 e paul@vandongenaccountancy.nl 12/04/2012 Pagina

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 11xx Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 17 oktober 2014 Consultatieperiode

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets?

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Anton Dieleman RA* Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 1 juli een brief gepubliceerd waarin twee stelsels voor de behandeling

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen

RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te Vlissingen RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012/2013 van Stichting Wim de Graaf Foundation te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 JAARRAPPORT Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER N.V.

KEMPEN BEWAARDER N.V. KEMPEN BEWAARDER N.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2006 Kempen Bewaarder N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen Dit besluit is vervangen door het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M, Stcrt. nr. 133). Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport

Jaarrekening en accountantsrapport Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Whitestone over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de accountant 1 Algemeen

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie