REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE"

Transcriptie

1 REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli

2 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat Wijk bij Duurstede (verder te noemen milieustraat) door inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. 2. Openingstijden milieustraat De milieustraat, gevestigd aan de Middelweg Oost 1 te Wijk bij Duurstede, is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot uur. Op Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2 e Pinksterdag, 2 e Paasdag, 1e en 2e Kerstdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag en nieuwjaarsdag is de milieustraat gesloten. Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede kunnen bepalen, dat de milieustraat ook op andere dagen gesloten is. Informatie over (onverhoopte) aanpassingen van de openingstijden van de milieustraat wordt vermeld op de website van de gemeente Wijk bij Duurstede. 3. Voertuigen Toegelaten worden personenauto s, bestelwagens/bussen, al dan niet voorzien van een aanhanger, mits deze voertuigen niet zijn uitgezonderd volgens onderstaande bepaling. Vrachtwagens met grof huishoudelijk afval worden niet toegelaten op de milieustraat. Onder een vrachtwagen wordt in dit verband verstaan: een motorvoertuig waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan kg. 4. Algemene legitimatieplicht Elke aanbieder van afvalstoffen dient zich desgevraagd bij de ingang of op het terrein van de milieustraat te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (een geldig paspoort, een geldig rijbewijs, een geldige Nederlandse/Europese identiteitskaart of een geldig vreemdelingendocument) en aan te tonen dat hij of zij inwoner is van de gemeente. Kan géén geldig legitimatiebewijs worden getoond en/of kan niet worden aangetoond dat de aanbieder afkomstig is uit de gemeente Wijk bij Duurstede, dan kan aan aanbieder de toegang tot de milieustraat worden geweigerd, dan wel kunnen de aangeboden afvalstoffen van aanbieder worden geweigerd. 5. Aanbieder De chauffeur van het voertuig waarmee de aan te bieden afvalstoffen worden vervoerd, wordt aangemerkt als aanbieder van afvalstoffen. 6. Medewerkers/Acceptant Voor het toezicht op de milieustraat zijn een of meerdere medewerkers/acceptanten aangesteld. De aanwijzingen van de medewerkers van de milieustraat dienen te worden opgevolgd. 2

3 7. Aan te bieden huishoudelijke afvalstoffen De lijst van aan te bieden afvalstoffen bij de milieustraat wordt periodiek vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het hoofd van de afdeling Beheer van de gemeente is gemandateerd om deze lijst namens burgemeester en wethouders vast te stellen. De lijst van afvalstoffen is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement. 8. Acceptatieregels Aanbieder is verplicht om de afvalstoffen te scheiden in de fracties, die op het moment van aanbieden op de milieustraat gescheiden kunnen worden aangeboden. Dit ter beoordeling van de acceptant of overige medewerkers van de milieustraat. De afvalstoffen moeten door aanbieder zelf in de daarvoor bestemde afvalvoorzieningen worden gedeponeerd. De acceptatie en scheiding van de aangeboden afvalstoffen geschiedt op grond van de Acceptatievoorwaarden Milieustraat Wijk bij Duurstede, die een nadere uitwerking zijn van dit reglement. 9. Tarieven voor aanbieders van afvalstoffen Voor het brengen van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische- en elektronische apparaten en overige afvalstoffen (zoals KCA, papier, etc. zie bijlage 1) worden geen kosten in rekening gebracht. Voor bouw- en sloopafval, dat niet als grof huishoudelijk afval wordt aangemerkt, worden wel kosten in rekening gebracht. De tarieven die door aanbieders van bouw- en sloopafval moeten worden voldaan, worden jaarlijks vastgesteld door burgemeester en wethouders. Tarieven van grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval zijn opgenomen in bijlage 2 van dit reglement. Op basis van visuele schatting worden bij bouw- en sloopafval het volume en het verschuldigd bedrag bepaald, afgerond per ¼ m3. Als het volume beduidend minder is dan ¼ m3 worden geen kosten in rekening gebracht. 10. Betalingsplicht Als voor een bepaalde soort afvalstof een tarief is vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 8 van dit reglement, dient het op basis van dit tarief verschuldigde bedrag vóóraf contant te worden betaald aan de acceptant van de milieustraat. De aanbieder ontvangt van de acceptant een betalingsbewijs. Restitutie van een geïnd bedrag is niet mogelijk. Kan de aanbieder niet contant betalen, dan kunnen de afvalstoffen waarvoor moet worden betaald worden geweigerd of kan de toegang tot de milieustraat worden geweigerd. 3

4 11. Bedrijfsafvalstoffen Aangeboden afvalstoffen worden geweigerd, indien er naar het oordeel van de medewerker van de milieustraat gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat. Onder bedrijfsafvalstoffen wordt verstaan: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijfsafvalstoffen zijn onder andere afvalstoffen afkomstig van bedrijven, kantoren, winkels, diensten en andere organisaties en instellingen, en afvalstoffen die zijn ontstaan door het uitoefenen van een beroep of een bedrijfsmatige activiteit. In geval van twijfel kan de medewerker de afvalstoffen accepteren, mits de aanbieder zich legitimeert en de medewerker de legitimatiegegevens en gegevens over de aangeboden afvalstoffen kan noteren. Indien bij controle achteraf blijkt dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat, worden de daadwerkelijke verwerkingskosten en eventuele inningskosten alsnog bij aanbieder in rekening gebracht. 12. Aansprakelijkheid a. Het betreden van de inrichting is geheel voor eigen risico. Schadeclaims voortvloeiend uit bijvoorbeeld de gesteldheid van het stortterrein of gladheid van de verharding worden niet door de gemeente Wijk bij Duurstede geaccepteerd, tenzij de gemeente Wijk bij Duurstede aantoonbaar onzorgvuldig of onrechtmatig gedrag kan worden verweten. b. Het is niet toegestaan dat kinderen jonger dan twaalf jaar op de milieustraat rondlopen, ook niet onder toezicht. c. Aanbieder is aansprakelijk voor alle schade op de milieustraat, veroorzaakt door de nog niet geaccepteerde afvalstoffen of het gebruikte transportmiddel. De aansprakelijkheid bestaat zowel voor schade aan personen, infrastructuur en (rijdend) materieel, werkzaam voor of in eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede als voor schade aan derden. Na acceptatie van de afvalstoffen zal geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van de aanbieder, tenzij blijkt dat acceptatie op grond van onvolledige en/of onjuiste informatie heeft plaatsgevonden. d. Door de gemeente Wijk bij Duurstede wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard bij het (doen) uitoefenen van bevoegdheden als genoemd in dit reglement. e. De gemeente Wijk bij Duurstede zal alle claims van derden tot het vergoeden van geleden schade, in welke vorm dan ook, vermeerderd met de door de gemeente gemaakte kosten, veroorzaakt door nog niet formeel geaccepteerde afvalstoffen of het gebruikte vervoermiddel, verhalen op de verantwoordelijke aanbieder. 13. Gemeente wordt eigenaar afval Met het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval aan de gemeente wordt gelijktijdig afstand gedaan van het afval en de gemeente wordt eigenaar. Materialen die daarvoor in aanmerking komen kunnen worden hergebruikt. De aanbieder van het afval is verantwoordelijk voor nog eventueel aanwezige persoonlijke gegevens of andere informatie in het afval. 4

5 14. Verbod afvalstoffen af te voeren Uitgezonderd de inzameldienst of degene die in diens opdracht werkt, is het eenieder verboden ingezamelde afvalstoffen van de milieustraat af te voeren, tenzij de direct leidinggevende daarin heeft toegestemd. 15. Slotbepalingen - In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de dienstdoende direct leidinggevende; - Dit reglement zal op een voor een iedereen zichtbare plek worden opgehangen op de milieustraat en geplaatst worden op de gemeentelijke website. Een exemplaar van het reglement kan op verzoek worden uitgereikt; - Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede"; - De bepalingen van dit reglement treden per 1 juli 2013 in werking. Aldus vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede op 30 juli

6 Bijlage 1. Lijst van aan te bieden huishoudelijke afvalstoffen ingevolge artikel 6 van Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede De volgende afvalstoffen afkomstig van huishoudens kunnen op de milieustraat worden aangeboden: Bouw- en sloop afval Afval van particuliere huishoudens dat vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwingen (verbouwingsafval). Bouw- en sloopafval behoort niet tot het grof huishoudelijke afval. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat alles wat onder de inboedelverzekering valt grof huishoudelijk afval is. Alles wat onder de opstalverzekering valt is bouw- en sloopafval oftewel verbouwingsafval. Tot bouw- en sloopafval worden gerekend: - Asbest - Hout - Dakbedekking - Gips - Puin - Grond - Overig bouw- en sloopafval Groenafval - Grof tuin- en snoeiafval - Groente-, fruit- en tuinafval Grof huishoudelijk (rest)afval (GHA) Onder grof huishoudelijk afval wordt verstaan het restafval van particuliere huishoudens dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval (via de grijze container) te worden aangeboden. - Hout van huisraad en meubilair - Meubilair - Vloerbedekking - Matrassen - Overig restafval Banden - Banden zonder velg, afkomstig van een personenvoertuig - Banden zonder velg, niet afkomstig van personenvoertuigen - Banden met velg van alle voertuigen Elektrische- en elektronische apparaten (WEEE) - Alle apparaten, die vallen onder het Besluit beheer elektrische- en elektronische apparatuur Overige afvalstoffen - Klein Chemisch Afval (KCA) - Metalen 6

7 - Oud papier en karton - Glas (vlak- en verpakkingsglas) - Restafval (afval dat normaal via de grijze container wordt aangeboden), niet grof huishoudelijk afval - Textiel en schoeisel - Plastic (hard en zacht plastic) - (Bak)olie en frituurvet 7

8 Bijlage 2. Tarieven eigen bijdrage voor aanbieders van afvalstoffen ingevolge artikel 8 van Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede Categorie Afval Omschrijving Tarief vanaf ca ¼ m³ Bouw- en sloopafval Op basis van visuele schatting wordt bij bouw- en sloopafval het volume en het verschuldigd bedrag bepaald, afgerond per ¼ m3. Als het volume beduidend minder is dan ¼ m3 worden geen kosten in rekening gebracht. Asbest en asbesthoudende materialen Hout A (onbehandeld, spijkervrij) Hout B (bewerkt hout, plaatmateriaal, etc) Hout C (geïmpregneerd, gewolmaniseerd, zoals bielzen) Dakbedekking Gips Puin Overig pvc, plastics, isolatiemateriaal, etc Schone grond Grof tuinafval Tuin- en snoeiafval Overig GHA Huisraad, vloerbedekking, matrassen, etc Banden WEEE Elektrische- en elektronische apparatuur KCA Klein Chemisch Afval Metalen Glas Textiel en schoeisel Kunststof Hard en zacht plastic Bakolie en frituurvet 8

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Aanwijzing alleenrecht aan AEB in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college besluit een overeenkomst met Afval Energie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf (versie 6 d.d. 1 februari 2007)

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf (versie 6 d.d. 1 februari 2007) Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 587 62 Fax 020 587 6270 depot@afvalenergiebedrijf.nl www.depot.afvalenergiebedrijf.nl Acceptatievoorwaarden

Nadere informatie

REGELS VOOR AANBIEDEN

REGELS VOOR AANBIEDEN REGELS VOOR AANBIEDEN Om de afvalinzameling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u onderstaande regels voor het aanbieden van de containers goed opvolgt. Containers die niet goed aangeboden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING IN/OP SPORTACCOMMODATIES VAN DE GEMEENTE UTRECHT BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN Dienst

Nadere informatie

P A N D H U I S M I D D E N N E D E R LA N D

P A N D H U I S M I D D E N N E D E R LA N D 1 Algemene Voorwaarden (gedeponeerd) Inkoop, verpanding en verkoop goederen Vanaf Juli 2014 P A N D H U I S M I D D E N N E D E R LA N D Kamer van Koophandel 59567600 - Bankrelatie: NL64RABO0 152260773

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 ------------------------------------------------------------- Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: T.J. Kippersluis & Zonen B.V. Naarderstraatweg 5 1399 VR MUIDERBERG ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Hilversum: 32086223 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA TOEPASSING VAN DE HUURVOORWAARDEN ARTIKEL 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarop

Nadere informatie

Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014

Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014 Algemeen reglement Algemeen reglement mei 2014 Inhoudsopgave bladzijde 1. Gebruik van de Bibliotheek 3 2. Abonnement en leengeld 4 3. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens 4 4. Contributie

Nadere informatie

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR BERGINGEN STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek.

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek. ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van FlevoMeer Bibliotheek. 1.2 Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen. 1.3 Onder media

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Begripsbepalingen Abonnee of lener: Abonnementsgeld: Bibliotheek: Directeur: Gebruiker: Klacht: Klager:

Algemene voorwaarden Begripsbepalingen Abonnee of lener: Abonnementsgeld: Bibliotheek: Directeur: Gebruiker: Klacht: Klager: Algemene voorwaarden Begripsbepalingen a Abonnee of lener: Degene die als gebruiker bij de bibliotheek staat ingeschreven. b. Abonnementsgeld: Het bedrag dat een abonnee jaarlijks verschuldigd is om materialen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Onderdeel van de huurovereenkomst. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. Uitgereikt voor of bij

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen

Huurvoorwaarden. Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen Algemene Huurvoorwaarden Wonen Wateringen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt.

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Geldig vanaf 22 januari 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene advertentievoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis.

Algemene advertentievoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis. Algemene advertentievoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis. Aanbieding: iedere algemene aanbieding door ANWB op www.anwb.nl gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1 november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie