DSI opent register voor compliance professionals in samenwerking met VCO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DSI opent register voor compliance professionals in samenwerking met VCO"

Transcriptie

1 N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 3 / 2007 DSI-website in nieuw jasje Kees Oosterholt: Klachtencommissie: 25 jaar ervaring met open normen Nol Monster, ombudsman: Wie strijdt om een koe geeft er een toe DSI-registratie voor gedetacheerde beleggingsdeskundigen Engelstalige informatie PES en registraties DSI opent register voor compliance professionals in samenwerking met VCO Per 1 november 2007 heeft DSI een register voor compliance professionals geopend. Dit register sluit aan bij de verdergaande professionalisering van deze beroepsgroep en is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Compliance Officers (VCO). Binnen de financiële ondernemingen zijn de compliance professionals de spin in het web van integriteitsbewaking en correcte toepassing van wet- en regelgeving. Het Register DSI Integriteitmodule voor Financieel Dienstverlener Lancering examen DSI Beleggingsadviseur Tuchtcommissie royeert beleggingsadviseur wegens ernstige belangenverstrengeling 7 De Klachtencommissie Termijnen? Hoger beroep loont! De 10 speerpunten van DSI Rob Schotsman over MiFID: Welke informatie moet over de cliënt worden ingewonnen? Door de nieuwe wetgeving en de taakuitbreiding van de toezichthouders groeien de compliance afdelingen in de financiële sector en neemt de vraag naar compliance officers sterk toe. De VCO en DSI vonden de tijd rijp voor een verdere professionalisering van deze discipline door het instellen van een DSI-register dat tevens als keurmerk zal dienen. Naast relevante werkervaring worden daarbij aan de huidige en toekomstige compliance professionals deskundigheid- en betrouwbaarheideisen gesteld. Daardoor kunnen zij beter inspelen op de uitdagingen die voortvloeien uit de compliance risico s binnen de financiële ondernemingen. In een interview in Het Financieele Dagblad spreekt VCO-voorzitter Cor Jan Dasselaar zijn bezorgdheid uit over de kwaliteit van starters. Je mag jezelf tegenwoordig al compliance officer noemen als je net je opleiding hebt afgerond en één dag achter je bureau zit. Dasselaar onderstreept daarnaast dat van ervaren compliance officers veel wordt verwacht. We rapporteren direct aan het bestuur of soms zelfs Mr. Nico Zwikker had het genoegen om zich als eerste te plaatsen in het nieuwe DSI-register voor Compliance Professionals. Nico Zwikker is hoofd Compliance van Fortis Nederland en oud-voorzitter van de VCO. aan de raad van commissarissen van internationale beursfondsen. Voor dit vak moet je goed in je schoenen staan en de rug recht houden. Dé lakmoesproef voor een compliance officer is of hij/zij voldoende is opgewassen tegen de druk van een bedrijf. Compliance risico Het compliance risico wordt gezien als het risico van sancties, materiële verliezen of reputatieschade als gevolg van het niet voldoen aan wetten, regels, industriestandaarden en gedragscodes die betrekking hebben op de kernactiviteiten van de financiële instelling. Het beheersen van dit risico wordt qua omvang en importantie door De Nederlandsche Bank min of meer gelijkgesteld met de Over de VCO De VCO is een Vereniging van compliance officers en voor compliance officers. Een platform waarop deze deskundigen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Het lidmaatschap van de VCO staat open voor compliance officers die onder andere werkzaam zijn bij effecteninstellingen, banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, commissionairs, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en andere soortgelijke onder wettelijk toezicht staande financiële instellingen (financiële instellingen die een vergunning hebben onder de Wet op het Financieel Toezicht, de Pensioenwet, de Wet inzake de geldtransactiekantoren en de Wet toezicht trustkantoren). vervolg op pagina 2

2 DSI-register voor compliance professionals in samenwerking met VCO vervolg van pagina 1 inspanningen die banken moeten leveren voor de implementatie van de nieuwe Basel II-solvabiliteitseisen. Volgens DSI-directeur Kees Oosterholt, eveneens in Het Financieele Dagblad, is dé lakmoesproef voor een compliance officer of hij of zij voldoende is opgewassen tegen de druk van een bestuurder van een bedrijf. De nieuwe gedragsregels geven daarbij houvast. Hierin staat dat de compliance professional de druk van derden moet weerstaan. Hij moet onregelmatigheden zonder schroom of terughoudendheid aanhangig maken bij de leidinggevende. Uiteindelijk blijft het aan van de top van een bedrijf om de DSI definieert de DSI Compliance Professional kortweg als de assistent van het management van de financiële onderneming in het managen van de compliance risico s van de financiële onderneming. Onder compliance risico wordt verstaan: het risico van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, financieel of reputatieverlies dat een onder toezicht staande financiële onderneming kan lopen als gevolg van het onvermogen om gedragsregels Om voor registratie in aanmerking te komen dient de kandidaat-geregistreerde: minimaal over een HBO-denk- en -werkniveau te beschikken. De werkgever bevestigt dit door ondertekening van de werkgeversverklaring. één van de volgende opleidingen 1 te hebben voltooid: VU Postgraduate opleiding Corporate Compliance; NIBE-SVV Certified Compliance Officer; ING Leerstraat voor Compliance Officers; voldoen aan het 50%-vereiste, kunnen dispensatie aanvragen op grond van het feit dat hun activiteiten in het verlengde liggen van de activiteiten van een DSI Compliance Professional. In dergelijke gevallen dienen zowel de werkgever als de kandidaat het verzoek tot dispensatie te motiveren. binnen een jaar na toelating in het register met succes de Integriteitsmodule Compliance Professional af te leggen. Deze module zal binnenkort beschikbaar komen. rapportages en aanbevelingen van afdelingen compliance op te volgen. na te leven die van toepassing zijn op haar activiteiten. NCI Leergang Compliance Officer. Vergelijkbare Inschrijving in het register vindt Controle privébeleggingstransacties De compliance discipline ontstond 15 jaar geleden bij enkele banken in Nederland bij het vooraf beoordelen van privébeleggingstransacties van bepaalde medewerkers. Die beoordeling moest mogelijke belangenconflicten voorkomen ten aanzien van informatie beschikbaar uit hoofde van de functie en het mogelijk misbruik hiervan bij het uitvoeren Een commissie van experts uit de branche (de Functiecommissie Compliance Professional) heeft de registratievereisten voor het register vastgesteld. De vereisten (zie hiernaast) zijn bij wijze van overgangsregeling voor de duur van één jaar vastgesteld. (buitenlandse) complianceopleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook volstaan. ten aanzien van de werkervaring zich minimaal 50% bezig te houden met de activiteiten behorende bij de functieomschrijving. Compliance professionals die bij kleinere financiële ondernemingen werkzaam zijn en niet volledig plaats via Hier treft men tevens alle relevante informatie met betrekking tot het register DSI Compliance Professional aan. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Tatiana Constandse ) 1 De genoemde opleidingen zijn voor de periode van één jaar door DSI geaccrediteerd. van privébeleggingstransacties. DSI-website in nieuw jasje 2 De website van DSI heeft een nieuw uiterlijk en de inhoud - de content - is beter gestructureerd naar de verschillende gebruikers. Waaronder werkgevers, geregistreerden en consumenten kunnen nu sneller en eenvoudiger díe informatie vinden die voor hen relevant is. De nieuwe homepage is toegespitst op de consument. Door de consument te wijzen op het belang van verstandig beleggen en het belang dat zij in dat kader hebben bij een beleggingsdeskundige die een DSIregistratie heeft, wordt niet alleen consumenteninformatie gegeven, maar wint de DSI-registratie tevens aan bekendheid bij het publiek. Dit komt uiteindelijk, behalve de belegger, ook de werkgever en de geregistreerde (en daarmee de branche) ten goede. En draagt ongetwijfeld bij aan de missie van DSI: het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te vergroten.

3 Klachtencommissie: 25 jaar ervaring met open normen door Kees Oosterholt, algemeen directeur DSI Open normen staan (weer) volop in de belangstelling. De Wet financieel toezicht zit er vol mee. Beleggingsondernemingen en financiële ondernemingen zijn er druk mee aan de slag. Wat wel eens vergeten wordt, is dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is. En dat vooral beleggingsondernemingen eigenlijk al 25 jaar te maken hebben met open normen. En er mee hebben leren leven. Volgend jaar, in 2008, is het namelijk 25 jaar geleden dat de Klachtencommissie werd opgericht en 10 jaar geleden is zij door de Euronext en de brancheverenigingen overgeheveld naar DSI. In 1983 nam de toenmalige beursvoorzitter Boudewijn van Ittersum het initiatief tot de oprichting van de Klachtencommissie. Aan deze twee lustra zal DSI het komend jaar dan ook bijzondere aandacht besteden. Destijds ging de Klachtencommissie Effectenbedrijf van start met een vrijwel verwaarloosbaar wettelijk kader. De grote financiële wetgevingsoperaties moesten toen nog komen. Zorgplicht De Klachtencommissie had toen één open norm, namelijk de algemeen geformuleerde Zorgplicht van de Algemene Bankvoorwaarden. In een toenemend aantal uitspraken heeft de Klachtencommissie die open norm getrouwelijk invulling gegeven en dat heeft door de jaren heen weer aanleiding gegeven tot codificaties in wet- en nadere regelingen. In 1998 gaf DSI daaraan vervolg door de open norm van integere en deskundige medewerkers een zo praktijkgericht mogelijke invulling te geven via het formuleren van deskundigheidseisen en gedragsregels met tuchttoezicht. De combinatie van DSI en de Klachtencommissie heeft geleid tot een door de financiële sector zelf vormgegeven systeem van preventie (via registratie) en correctie (via Klachten- en Tuchtcommissie). In de achterliggende jaren heeft de Haagse en Brusselse wetgever er een flink aantal scheppen bovenop gedaan met het stellen van steeds gedetailleerdere regels. Omdat deze geleidelijk aan als onvoldoende inflexibel en te knellend werden ervaren, is weer teruggegrepen op de basis van 25 jaar terug en hebben de open normen weer meer plaats gekregen. Omdat regelgeving geleidelijk aan als onvoldoende flexibel en te knellend werd ervaren, is weer teruggegrepen op de basis van 25 jaar terug. De open normen hebben nu weer meer plaats gekregen. Kifid Het is nu aan de financiële dienstverleners om een flexibele balans te vinden tussen het openhouden van de normen en het ontwikkelen van eigen best practices. Het is verheugend om te zien dat beleggingsondernemingen, bankiers, verzekeraars en intermediairs in toenemende mate gezamenlijk optrekken om via zelfregulering hun steentje bij te dragen. Het gezamenlijk klachteninstituut Kifid is daar een goed voorbeeld van. De DSI Klachtencommissie heeft bij die totstandkoming een niet onbelangrijke rol gespeeld en verzorgt op basis van een service agreement tot 2008 de beleggingskant van dit nieuwe instituut. Sectorbreed Tegelijkertijd nemen wij mede initiatief om ook ten aanzien van de open norm van integere en deskundige medewerkers een sectorbreed systeem van screening, registratie en gedragsregels te ontwikkelen. Aldus blijft een gesloten systeem van preventie en correctie via zelfregulering in beeld, maar dan voor de gehele financiële dienstverlening. Hopelijk kunnen daar in 2008 enkele nieuwe slagen worden gemaakt. DSI wil op het kruispunt van 25 jaar oude open normen en een tijdperk van nieuwe open normen in 2008 gepast aandacht besteden aan het lustrum van de Klachtencommissie en DSI. Symposium Wij mikken op een symposium rond open normen in oktober Ik kan u vast melden dat wij daar een aantal voor het management relevante aspecten aan de orde zullen stellen via sprekers uit de branche, de toezichthouder, de Klachtencommissie en de juridischeconomische wetenschap. De eisen die aan bedrijfsvoering worden gesteld in het licht van de nieuwe ken-uw-cliënt/klantprofielbeginselen zullen daar in ieder geval aan de orde komen. De voorzitters van de AFM en de Klachtencommissie hebben hun medewerking reeds toegezegd. Voor alle partijen is het van belang dat de lessen die te trekken zijn uit 25 jaar omgang met de oude open normen, op een gebalanceerde wijze worden doorvertaald naar nieuwe open normen in het MiFID-tijdperk. Dat kan in een ragfijn samenspel tussen sector, toezichthouder en Klachtencommissie. Daarover zult u in de komende jaren nog het nodige horen. Niet in de laatste plaats van DSI. 3

4 Nol Monster, ombudsman beleggen Wie strijdt om een koe geeft er een toe Je moet goed weten wat het je waard is om jarenlang te strijden in een geschil. Partijen verspillen vaak veel tijd en geld. En boven alles kost het negatieve energie. Het spreekwoord zegt wie strijdt om een koe geeft er een toe. Een onpartijdige mijnheer of week in beginsel. Als je goed met je tijd omgaat kun je toch veel doen. De functie is opgezet als substituut van de ombudsman financiële dienstverlening onder vleugels Kifid, het centrale klachteninstituut voor de financiële dienstverlening in ons land. 4 mevrouw die de feiten nuchter en helder etaleert en met partijen met kennis van dossier en mensen een goed gesprek voert kan daarin uitkomst brengen. Dat is kortweg de rol van een ombudsman, aan het woord is Nol Monster (61) sinds enkele maanden de ombudsman beleggen. Bent u zelf belegger? Niet in aandelen. Zelf ben ik enkel belegger in mijn eigen huis. Heb wel iets met cijfers en ondernemen. Vandaar mijn interesse voor handelszaken en ondernemingsrecht. Dat men mij een jaar of vijf geleden heeft gestrikt voor de toenmalige Klachtencommissie komt waarschijnlijk omdat ik bekend sta als een rechter met een duidelijke voorkeur voor het schikken van kwesties. Zelfs al geruime tijd voor 2001 de schikkingscomparitie in de wet is opgenomen. De weg van schikking biedt een snellere oplossing in de berg van geschillendossiers en is beter voor het moreel van partijen. Je fungeert dan als de onpartijdige mijnheer die richting geeft en zonodig stelling neemt om mensen uit een conflict te halen. Ombudsman beleggen in deeltijd? Inderdaad ik combineer dit werk van ombudsman beleggen met mijn rechterlijke job. Ombudsman beleggen voor een dag in de Op te vatten als een soort bemiddelaar, mediator misschien? Mijn rol als ombudsman gaat verder. Mediation is primair een zaak van partijen zelf. De mediator neemt geen positie in. Het model is voor gehele financiële dienstverlening overgenomen van de ombudsman verzekeringen waar men goede ervaringen heeft opgedaan. In tegenstelling tot de mediator neemt de ombudsman in een geschil uiteindelijk wel positie in. Je zet in eerste instantie de feiten helder op een rij en laat mensen inzien hoe de situatie objectief bekeken is. Het gaat om zaken van velerlei formaat. Je helpt partijen in het doorbreken van hun patstelling. Hoe verhoudt zich deze voorziening tot de particuliere Klachtenprocedure? De financiële dienstverlening is altijd een voorloper gewest op dit punt. De Klachtencommissie voor de effectenbranche kent inmiddels een geschiedenis van vijfentwintig jaar. Er zijn telkens vernieuwende stappen gezet om meer kwaliteit te bieden. Nu biedt zij de consument om te beginnen een gratis klachtenregeling via de ombudsman aan. Eventueel vervolgens toch laagdrempelige goedkope, snelle rechtsgang bij de Geschillencommissie. En een hogere beroepsvoorziening. Kiezen voor de gang naar de civiele rechter kan natuurlijk ook. Daar zit dan wel een probleem omdat er Curriculum Vitae Mr. A.C. Monster 1964 Politieacademie 1968 Inspecteur Den Haag 1975 Mr in de rechten via avondstudie 1982 Rechter in Amsterdam verschillende uitspraken gedaan kunnen worden. Maar uiteindelijk is de uitspraak van de Hoge Raad richtinggevend en dat speelt ons nu parten in de voortvarende afhandeling van aandelenlease-zaken. Hoeveel en welke zaken kan de Ombudsman afhandelen? Laat ik eerst nog eens een lans breken voor de interne klachtenprocedure van de banken. Want daar begint de klachtenbehandeling en bij een professionele aanpak veel worden afgevangen. Van de zaken waar partijen er samen toch niet uitkomen verwacht ik dat op den duur het merendeel van de ingediende klachten door de Ombudsman kan worden afgehandeld. Mijn inschatting is dat dan nog een procent of dertig 1992 Vice-president Rechtbank Haarlem 1994 Hoofdofficier OM Zaanstreek 1997 Vice-president Rechtbank Haarlem m.n. ondernemingsrecht / handelszaken aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd. Je moet dan denken aan zaken met principiële, nieuwe aspecten, die ook van waarde zijn voor de vorming van jurisprudentie. Natuurlijk zullen financiële ondernemingen geneigd zijn om zware zaken met grote geldelijke consequenties door te sturen. Wat kunt u betekenen in de stapel van aandelen leaseklachten? Het verloopt allemaal erg taai en hier en daar tegen beter weten in. We zijn nu zover dat ongeveer iedere rechterlijk instantie aan de banken heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Desondanks wil de bankwereld maar niet toegeven dat er in de voorlichting aan de klanten en de

5 DSI-registratie voor gedetacheerde beleggingsdeskundigen deugdelijkheid van het product fouten zijn gemaakt. Men wil niet verder gaan dan coulance met maximaal compensatie van restschade. Je ziet nu dat zo n beleggers in collectief naar de Hoge Raad stappen om ook vergoeding van de rentecomponent te eisen. Zijn de klagers niet erg naïef? Zo n hoofdprijs houd je toch niet voor mogelijk? Mensen realiseren zich veelal niet wat ze gedaan hebben. Als voorbeeld een anekdote. In een van de aandelenleasedossiers gaat het om het beleggen van een letselschadeuitkering van een huisvrouw. Het gaat om een bedrag van ,- - waar solide mee moet worden omgegaan omdat deze middelen op den duur aangewend moeten worden voor de vergoeding van hulp in de huishouding doordat de vrouw des huizes dit niet meer kan doen. Een adviseur is in een gesprek van een halfuur met het lumineuze idee komen aanzetten van aandelenlease als een veilig product. Even los daarvan moet je je realiseren dat er een rentecomponent van 12% inzit d.w.z. 5% boven de marktrente. Het feit dat een lening is inbegrepen is aan de klant niet duidelijk gemaakt en deze heeft dat ook niet doorzien. Dan nog eens 5 jaar rente vooruit betaald plus verzekeringspremie tegen koersdaling. Zo n klant is zich niet bewust dat als hij daar de deur uitgaat contractueel al de helft van zijn eigen geld naar de bank is toegevloeid. Hij realiseerde zich dat past toen de ombudsman hem het feitenrelaas schetste. Hoe heeft hij erin kunnen tuinen! Ook een kwestie van psychologie bedrijven? Vooral de consument bijt zich vast in onrechtvaardigheid van deze wereld. Vaak in de combinatie van man en vrouw. Niemand wil gezichtsverlies lijden. Via de klachtenprocedure wordt nogal eens tijd gekocht. Feiten op een rij en dan het gesprek aangaan met een flinke dosis mensenkennis. Essentieel is de toets of de andere partij de belangen van de bank heeft laten prevaleren boven die van de klant. Als ombudsman ben je machteloos als partijen de feiten niet willen erkennen. Er is immers, geen getuigenverhoor. Wel bij de rechter. Transcripten zijn dan van grote waarde. Niet wat men heeft gehoord, maar wat is er nu precies gezegd is telt. Nog nieuws aan de horizon? Nieuwe producten zijn niet in alle opzichten beter. In de jurisprudentie is de reikwijdte van de zorgplicht niet kinderachtig. Ik vraag me af of aanbieders van direct beleggen zich realiseren hoeveel grip ze op de automatisering van transacties hebben. Orders worden wel uitgevoerd en pas later teruggedraaid. Soort storno s. Hoe bescherm je dan mensen die zich gedragen als zijn ze in het casino en dat onder de ogen van de bank. Toch zal zorgplicht strikt worden toegepast. Wat ziet de bank dan niet meer; wanneer grijpt ze in. In het hele snelle werk zitten beslist hoge afbreukrisico s met vergaande consequenties. Hoe reageren de professionals op de introductie van de Ombudsman? Natuurlijk is het even wennen. Men moet accepteren dat hij er is. Ik ben net een maand ingesprongen voor mijn collega in verzekeren. Daar heeft men al een veel langere ervaring. En ziet men de duidelijke voordelen. Onder bepaalde voorwaarden zijn de DSI-registers toegankelijk voor gedetacheerde beleggingsdeskundigen en compliance professionals. Dit besluit komt tegemoet aan de wens van financiële ondernemingen om ook voor deze groep mede-werkers de integriteits- en deskundigheidsbevorderende instrumenten van DSI beschikbaar te stellen. Deze ontwikkeling past binnen het streven om zelfregulering via DSI branchebreed in te zetten ter bevordering van het vertrouwen van het beleggend publiek in de financiële markten. Vanzelfsprekend wordt deze nieuwe doelgroep onderworpen aan de DSI Gedragscode, het Algemeen Reglement, de registratie-eisen (waaronder permanente educatie (PIT) en screening (PES)) en de Tucht- en Geschillencommissie. Voor het verkrijgen van een registratie moeten zowel de werkgever (het detacheringbureau) als de opdrachtgever DSI-deelnemer zijn. Bijzondere voorwaarden Het DSI-bestuur heeft deze registratiemogelijkheid uitsluitend opengesteld voor te goeder naam en faam bekend staande detacheringondernemingen. Als bewijs hiervan dienen zij het onder meer de referenties over te leggen van ten minste twee DSI-deelnemers. Om een Engelstalige informatie PES en registraties Er is sinds kort ook Engelstalige informatie beschikbaar betreffende de pre-employment screening (PES) en de registratieprocedures. Buitenlandse sollicitanten en werknemers kunnen eenvoudigweg doorverwezen worden naar de website, waar zij de relevante informatie in het Engels aantreffen. Ook alle formulieren, waarmee men een screening en/of registratie aanvraagt of een bestaande registratie kan wijzigen, zijn in het onderscheid te maken tussen vergunninghoudende DSI-deelnemers en niet-vergunninghoudende deelnemers (detacheringbureaus), zullen deze laatste geassocieerd DSI-deelnemer genoemd worden. Openbaar personenregister In het openbaar register op de DSI-website zal de betreffende geregistreerde vermeld staan onder de naam van de werkgever, het detacheringbureau. Daarbij zal tevens de naam staan van de DSI-deelnemer waar hij/zij op dat moment gedetacheerd is. Bijvoorbeeld: A.B. Jansen - Detacheringonderneming X (gedetacheerd bij Deelnemer Y). Nadere informatie: Tatiana Constandse (hoofd Registratiebureau) via of Engels beschikbaar. Eveneens is er een digitale, Engelstalige variant van de werkgeversbrochure over PES beschikbaar. Deze is als pdf te downloaden op kies de Engelstalige ingang op de homepage en vervolgens Pre-employment screening, Employer s information. 5

6 DSI Integriteitmodule voor Financieel Dienstverlener Het Register Op verzoek van financiële ondernemingen is nu ook een DSI-integriteitmodule Financieel Dienstverlener (IMFD) ontwikkeld voor medewerkers binnen de financiële markten die zich niet alleen, of overwegend, met beleggen bezighouden. Dit is gebeurd met het oog op de invoering van nieuwe wetgeving in de vorm van de Wft en MiFID. Er bestonden reeds integriteitmodules voor DSI Effectenspecialisten en DSI Financieel Adviseurs (inzake beleggen). Ook bij de IMFD is weer gekozen voor een compacte zelfstudie (met toets), die de financieel dienstverlener basiskennis bijbrengt over de actuele wet- en regelgeving, ethiek en praktijkdilemma s in het vakgebied. Deze opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met NIBE-SVV. De module kent, naast een algemeen deel, ook een doelgroepspecifiek deel, bestaande uit cases en praktijksituaties die op een specifieke doelgroep toegespitst zijn. Hierbij is een splitsing gemaakt naar de doelgroepen banken, verzekeraars en intermediairs. Een must voor werkgevers en werknemers De nieuwe, aangescherpte wetgeving bepaalt dat financiële instellingen dienen te beschikken over een integere bedrijfsvoering en over aantoonbaar deskundig en met name ook integer personeel. Het belang van de branche bij het bestaan van een hoogwaardige opleiding voor financiële dienstverleners op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot integriteit is dus groot. De IMFD is een instrument om de deskundigheid op dit gebied te bevorderen. Voor werkgevers is deze Integriteitmodule een middel om zich ervan te vergewissen dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de meest voorkomende integriteitissues en zich basisvaardigheden eigen hebben gemaakt om hier in de praktijk op de juiste manier mee om te gaan. Indien de betreffende medewerkers bij indiensttreding ook nog gescreend zijn op hun integriteit - zoals bekend kan DSI PES hierbij behulpzaam zijn - heeft de werkgever een adequaat begin gemaakt om invulling te geven aan het wettelijke integriteitvereiste. Inschrijving voor de IMFD is mogelijk via NIBE-SVV (www.nibe-svv.nl; ). Nadere informatie over de Integriteitmodule DSI Financieel Dienstverlener kan men inwinnen bij Mark van der Lecq via of Lancering examen DSI Beleggingsadviseur 6 Naast de DSI-examens voor Financieel Adviseur beleggen en het basisregister Effectenhandelaar is nu ook een examen voor het basisregister Beleggingsadviseur ontwikkeld. In verband met de invoering van het examen DSI Beleggingsadviseur zijn de toelatingseisen voor het DSI-register Beleggingsadviseur gewijzigd. Om voor registratie in aanmerking te komen dient de kandidaat-geregistreerde: met goed gevolg het examen DSI Beleggingsadviseur te hebben afgerond; te beschikken over het diploma van de Integriteitsmodule DSI Effectenspecialist; aantoonbaar over ten minste één jaar recente, relevante werkervaring te beschikken. Daarbij dienen de werkzaamheden voor minimaal 50% betrekking te hebben op beleggingsadvies. Daarnaast dient de kandidaatgeregistreerde de Workshop Ethiek te volgen voor 1 december van het jaar volgend op het jaar van registratie. Een relevante FSA- of NASD-registratie geeft vrijstelling voor het examen DSI Beleggingsadviseur. Oude diploma s Met de introductie van het examen komt de accreditatie voor dit register van de opleidingen NIBE- SVV Effectenbedrijf en NIBE-SVV Beleggingsadvisering te vervallen. Indien kandidaat-geregistreerden (één van) beide opleidingen reeds afgerond hebben of op dit moment volgen, zal DSI deze diploma s wel blijven accepteren. NIBE-SVV ontwikkelt momenteel de opleiding DSI Beleggingsadviseur, die binnenkort kan worden gevolgd ter voorbereiding op het examen. Deze opleiding gaat te zijner tijd de combinatie van de opleidingen NIBE-SVV Effectenbedrijf en NIBE- SVV Beleggingadvisering vervangen. Keuze voor DSI-examens Voor de kandidaat-geregistreerde heeft het DSI-examen Beleggingsadviseur als voordeel dat volstaan kan worden met het afleggen van één deskundigheidsexamen (naast de Integriteitsmodule en Workshop Ethiek). Dit betekent dat op een snelle en efficiënte wijze voldaan wordt aan de deskundigheideisen van DSI. Het bestuur van DSI heeft op advies van de DSI Accreditatiecommissie besloten om DSI-examens te ontwikkelen voor de daarvoor in aanmerking komende registers. Met als doel, conform de nationale en internationale trend, deskundigheid te toetsen op basis van geaccrediteerde examens.

7 Vertrouwensband met bejaarde cliënten misbruikt Tuchtcommissie royeert beleggingsadviseur wegens ernstige belangenverstrengeling Een van de meest fundamentele spelregels in de financiële dienstverlening is het gebod om een verstrengeling van eigen belangen van de dienstverlener en de belangen van cliënt te voorkomen. Eind 2006 krijgt DSI van de afdeling toezicht en compliance van een financiële onderneming de melding van een structurele overtreding van de Gedragscode door een bij DSI geregistreerde senior beleggingsadviseur. Uit het onderzoek van de werkgever blijkt dat de geregistreerde in zijn contact met drie van zijn bejaarde cliënten op een ongepaste wijze heeft geprofiteerd van de vertrouwensband die in loop van de jaren met deze cliënten is ontstaan. Uit het onderzoek van de werkgever het in hem gestelde vertrouwen. kwam onder andere naar voren DSI verzoekt bij de Tuchtcommissie dat de geregistreerde gevolmachtigd was op de privé-rekeningen geregistreerde te royeren. van de cliënten zonder dit aan de Geregistreerde verweert zich door werkgever te hebben gemeld. te stellen dat er nooit sprake is Bovendien heeft geregistreerde geweest van ongepast profiteren geld aangenomen voor een vakantie van zijn bijzondere relatie met en verrichtte hij regelmatig andere zijn cliënten. Het accepteren van diensten voor zijn cliënten waarvoor cadeaus en verrichten van andere hij zich ook liet betalen. Ten slotte werkzaamheden zou losstaan van heeft geregistreerde het huis van zijn rol als beleggingsadviseur. De één van zijn cliënten gekocht toen zij voornemens was haar intrek in een serviceflat te nemen. Op de taxatieprijs heeft geregistreerde een korting van 25% verkregen. korting op de taxatieprijs is volgens geregistreerde te verklaren uit het feit dat er een bijzondere afspraak met zijn cliënte is gemaakt: dat zij na de verkoop zo lang als zij wilde in het huis mocht blijven wonen. Dat cliënte reeds zeer korte tijd na de verkoop heeft besloten uit het huis te trekken is een toevallige omstandigheid waarvan hij niet op de hoogte was. De geregistreerde moet beseffen dat een professioneel handelend adviseur cliënten niet zowel zakelijk kan adviseren als hen in privé anderszins kan bijstaan. Substantieel privé-voordeel De Tuchtcommissie DSI verwerpt deze verweren van geregistreerde. Volgens de Tuchtcommissie had geregistreerde moeten beseffen dat een professioneel handelend adviseur cliënten niet zowel zakelijk kan adviseren als hen in privé op andere wijze kan bijstaan. Omdat geregistreerde substantieel voordeel in de privé-sfeer heeft genoten vergroot dit naar het oordeel van de Tuchtcommissie de mate van verwijtbaarheid. Dit geldt ook voor het gebrek aan besef van geregistreerde dat zijn handelwijze niet toelaatbaar is. De Tuchtcommissie is van oordeel dat er sprake is van een zeer ernstige overtreding van de normen van deskundigheid en integriteit en legt daarom de maatregel van royement op. TCD Aankoop woning DSI besluit, nadat zij in een onderzoek de juistheid van de melding van de werkgever heeft geverifieerd, een klacht voor te leggen bij de Tuchtcommissie. DSI is van mening dat geregistreerde zich bewust had moeten zijn van het vertrouwen dat in hem werd gesteld, en de daarmee gepaard gaande integriteit die hij hoorde te betrachten. Uit professioneel oogpunt had geregistreerde zijn zakelijke en privé-belangen strikt dienen te scheiden. De aankoop van de woning met 25% korting op de taxatieprijs van één van zijn bejaarde cliënten is volgens DSI een grove schending van de Gedragscode. Hieruit blijkt een ernstige vorm van het vooropstellen van het eigenbelang en het misbruik maken van 7

8 Commissie van Beroep vernietigt uitspraak Klachtencommissie Termijnen? Hoger beroep loont! De Klachtencommissie 8 Aan de geschillenbeslechting van effectenzaken bij DSI is sinds jaar en dag de mogelijkheid van hoger beroep verbonden. Althans voor complexe zaken met een hoger financieel belang. Of voor zaken die precedentwerking meebrengen voor de instelling of de branche, ongeacht het financieel belang. Omdat instellingen zich in beginsel bindend onderwerpen aan deze buitengerechtelijke geschillenbeslechting, acht DSI deze extra waarborg dan ook van essentieel belang. Reden dat DSI zich er langdurig voor heeft ingespannen dat binnen het nieuwe klachteninstituut Kifid ook hoger beroep mogelijk zal zijn. Die inspanning lijkt intussen te worden gehonoreerd. Het bestuur van Kifid, waarin DSI tevens vertegenwoordigd is, heeft in het najaar de principebeslissing genomen om een hoger beroep in te voeren. Later in 2008 volgt daarover nadere informatie. Sommige zaken verdienen nu eenmaal een tweede beoordeling. Soms komt de complexiteit van grotere zaken bij zo n tweede beoordeling pas echt goed uit de verf. Soms komen er alsnog nieuwe feiten op tafel. En de balans kan dan net een andere kant uitslaan. Niet ontvankelijk Een recent voorbeeld! De Klachtencommissie wees aanvankelijk een schadevergoeding van circa acht ton toe, maar de Commissie van Beroep wees de klacht van de belegger bij nader inzien alsnog in zijn geheel af. Het betrof een nietongecompliceerde zaak die zich van 2000 tot 2004 had voortgesleept. Van alle franje ontdaan, gaat deze zaak over termijnen. De zaak leert ons dat ook klagers de termijnen goed in de gaten moeten houden. Ook - en daar ging het hier om - als de precieze hoogte van de schade nog niet geheel vaststaat. Immers, het DSI Klachtenreglement (in artikel 7.2, tweede onderdeel) schrijft voor dat een klager niet ontvankelijk is, als hij meer dan een jaar laat verstrijken tussen het tijdstip waarop de klager van de feiten heeft kunnen kennisnemen en het moment waarop de klacht aan de instelling is voorgelegd. Leereffect: het in stand houden van hoger beroep voor beleggingszaken loont, en het in de gaten houden van termijnen is een must, ook voor de belegger. Kort samengevat ging het over het volgende. Partijen hadden eind 1999 een vermogensbeheerovereenkomst gesloten. Deze voorzag in een asset allocatie van 70% aandelen en 30% obligaties. Medio 2000 betekent een keerpunt in de overeenkomst. In een aantal contacten vraagt de belegger de instelling om het in beheer gegeven vermogen voor 100% in aandelen te beleggen. Kort nadien ontvangt de belegger een nieuw portefeuilleoverzicht waaruit bleek dat het vermogen inderdaad volledig in aandelen was belegd. Vanaf juni 2000 zijn de resultaten slecht; in de twee opvolgende jaren loopt de waardevermindering gestaag op. Pas in het voorjaar van 2003 dient de belegger zijn klacht bij de instelling in. Was deze nu ingediend binnen de voorgeschreven termijn van één jaar, de Klachtencommissie beantwoordt deze vraag in eerste instantie bevestigend. En kent daarbij belang toe aan het feit dat de precieze omvang van de schade nog niet in de loop van 2000, maar pas veel later bekend was. Tijdig geïnformeerd Ook zou de instelling het verzoek uit 2000 van de belegger om in 100% aandelen te beleggen, duidelijker hebben moeten controleren, vastleggen en bewaken. De Commissie van Beroep is evenwel een andere mening toegedaan. Op grond van de stukken en hetgeen tijdens de zitting naar voren is gekomen, stelt de Commissie vast dat de belegger er al begin 2001 van op de hoogte was dat de portefeuille in 100% aandelen was belegd en dat er grote verliezen waren geleden. Het is dan van tweeën één. Of de belegger meent dat de afspraken niet goed zijn uitgevoerd en hij moet dan binnen een jaar bij de instelling klagen. Of hij laat die klacht achterwege, maar dan kan hij dat niet alsnog in 2003 doen. Dat de belegger in 2001 nog niet van de precieze omvang van de schade op de hoogte was, doet daar, anders dan de Klachtencommissie aanvankelijk meende, niet aan af, aldus de Commissie van Beroep. Uit deze uitspraken zijn twee zaken te leren: het in stand houden van hoger beroep voor beleggingszaken loont, en het in de gaten houden van termijnen is een must, ook voor de belegger. Conclusie: hoger beroep is zinvol en kan beslist lonend zijn. KCHB - nr

9 De 10 speerpunten van DSI De kracht van DSI zit in het samen werken met financiële ondernemingen en hun medewerkers aan fair play in de dienstverlening. Daarvoor richt DSI zich binnen en buiten de financiële wereld tot een breed spectrum van doelgroepen. In de nieuwe corporate brochure (te downloaden op presenteert zij haar visie en is een overzicht opgenomen van haar 10 speerpunten voor financiële dienstverleners. Nieuw: DSI Corporate Brochure. Te downloaden op en te bestellen via speerpunten 3 DSI 1 DSI-deelnemerschap en -registratie zorgen voor meer integriteit en deskundigheid in de financiële dienstverlening; 2 DSI is uw kenniscentrum voor integriteit, deskundigheid en zelfregulering in het MiFID-tijdperk; verzorgt de pre- en in-employment screening van (kandidaat-) medewerkers van financiële ondernemingen, kortweg DSI PES; 5 DSI regelt de registratie, de gedragscode en de tuchtzaken voor financieel deskundigen; 6 DSI zorgt met de Periodieke Integriteitstoets (DSI PIT) voor permanente educatie van financieel deskundigen; 8 DSI informeert beleggers om betere gesprekspartners te zijn voor financieel deskundigen; 9 DSI is voor deelnemers en geregistreerden de monitor en nieuwsbron voor actuele ontwikkelingen op het gebied van integriteit en regelgeving; 10 4 DSI garandeert het kwaliteitsniveau van 'toelatingsexamens' voor financieel deskundigen; 7 DSI is de generator van good practice op het gebied van financiële dienstverlening; DSI biedt een professioneel podium voor opinievorming en communicatie van praktijkdilemma's in de financiële dienstverlening. 9

10 Verplichting MiFID Welke informatie moet over de cliënt worden ingewonnen? Door Rob Schotsman De nieuwe Europese richtlijn MiFID verplicht de beleggingsonderneming informatie over de cliënt in te winnen om bij advies of vermogensbeheer te beoordelen of de transactie voor hem geschikt is. Ook bij execution only moet informatie over de cliënt worden ingewonnen maar hier 2. Financiële positie (artikel 80a 3 Bgfo) a. bron en omvang van de periodieke inkomsten; b. het vermogen (liquide middelen, beleggingen en onroerend goed); en c. de financiële verplichtingen van de cliënt. 10 om te beoordelen of de dienst en het financieel instrument voor hem passend is. Maar welke informatie moet worden ingewonnen en wat als onvoldoende informatie wordt verkregen? In dit artikel zal ik op deze vragen een antwoord geven gebaseerd op de definitieve wettekst (wet van 30 oktober 2007, Staatsblad ) en het Besluit gereglementeerde markten (besluit van 30 oktober 2007, Staatsblad ). In dit besluit zijn wijzigingen opgenomen op het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Informatie voor advies en vermogensbeheer De volgende informatie moet worden ingewonnen voor het geven van een beleggingsadvies of het verrichten van vermogensbeheer: 1. Kennis en ervaring (artikel 80c Bgfo) a. het soort beleggingsdiensten en financiële instrumenten waarmee de cliënt vertrouwd is; b. de aard, het volume en de frequentie van de transacties in financiële instrumenten van de cliënt en de periode waarin deze zijn verricht; en c. de opleiding en het beroep of, voor zover relevant, het vroegere beroep of de vroegere beroepen van de cliënt. 3. Doelstellingen en risicobereidheid (artikel 80a 2 Bgfo) a. de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden; b. zijn risicobereidheid; c. zijn beleggingsdoelstellingen. Informatie voor execution only Bij execution only hoeft alleen informatie over de kennis en ervaring te worden ingewonnen. Het betreft dezelfde soort informatie als bij advies en vermogensbeheer (zie hiervoor onder punt 1 Kennis en ervaring (artikel 80c Bgfo)). Anders dan bij advies en vermogensbeheer hoeft bij execution only alleen informatie over kennis en ervaring te worden ingewonnen. De kennis en ervaring van de cliënt dient de beleggingsonderneming bij execution only in beeld te brengen bij transacties die op initiatief van de cliënt plaatsvinden in financiële instrumenten die meer risico in zich bergen en meer inzicht vergen zoals opties, futures, termijncontracten, swaps, om te beoordelen of de dienst en het product passend is. De toets houdt hier in dat beoordeeld moet worden of de cliënt over de nodige kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico s aan het betrokken financieel instrument of de betrokken beleggingsdienst verbonden zijn. Blijkt zijn kennis en ervaring onvoldoende dan moet hij gewaarschuwd worden. Het toetsen van kennis en ervaring van de cliënt heeft hier bij execution only dus een andere bedoeling dan bij het verlenen van beleggingsadvies. Bij beleggingsadvies moet de kennis en ervaring in kaart worden gebracht om het advies af te stemmen op de specifieke situatie van de cliënt. Bij een cliëntprofiel bij beleggingsadvies en vermogensbeheer wordt verder ook in kaart gebracht wat de doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid zijn van de belegger. Dit is dus uitgebreider dan het alleen in kaart brengen van de kennis en ervaring bij execution only in complexe financiële instrumenten. Opleiding cliënt Niet het opleidingsniveau maar de aard van de opleiding staat centraal. De vraag is immers of de cliënt voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan op beleggingsgebied. In de Nota van Toelichting op artikel 80c Bgfo wordt in dit verband het volgende opgemerkt: In onderdeel c is het voorschrift vastgelegd dat ook de opleiding of het beroep of, voor zover relevant, het vroegere beroep van de cliënt dient te worden opgevraagd in het kader van de toetsing van zijn kennis en ervaring. De opleiding of het (voormalige) beroep van de cliënt kan voor de beleggingsonderneming een indicatie zijn van het aanwezig zijn van kennis en ervaring op beleggingsgebied bij de cliënt. Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer een element van de door de cliënt genoten opleiding het verwerven van kennis over de handel in beleggingsproducten was of wanneer een cliënt in de uitoefening van een beroep handelt of heeft gehandeld in beleggingsproducten. Uit de informatie die een beleggingsonderneming dient op te vragen vanwege de onderdelen a en b heeft de beleggingsonderneming het niveau van kennis en ervaring van een cliënt mogelijk reeds opgemaakt. Het niet hebben gevolgd van een

11 opleiding op beleggingsgebied of het werkzaam zijn (geweest) op het gebied van beleggingen doet dan aan de geconstateerde kennis en ervaring niets af. Consequenties bij geen of onvoldoende informatie Indien de cliënt geen of onvoldoende informatie verstrekt, zodat de beleggingsonderneming niet kan beschikken over de informatie die redelijkerwijs relevant is voor het beoordelen van de geschiktheid van een voorgenomen dienst of transactie en daarom niet in staat is om op adequate wijze beleggingsadvies te geven of een individueel vermogen te beheren, kan de cliënt geen advies of vermogensbeheer maar wel execution only dienstverlening worden aangeboden. Als de cliënt onvoldoende informatie heeft verstrekt over zijn kennis en ervaring op beleggingsgebied moet deze bovendien worden gewaarschuwd dat niet nagegaan kan worden of execution only voor hem geschikt is. cliënt een beleggingsonderneming deze informatie bewust onthoudt), mits de beleggingsonderneming redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat deze deelinformatie niet relevant was voor de beoordeling van de geschiktheid waardoor de beleggingsdienst adviseren of vermogensbeheer kan worden verleend. De beleggingsonderneming moet eventueel zelf nagaan of de verkregen informatie relevant is om bij advies en vermogensbeheer de geschiktheid van een transactie te beoordelen. heidstoets naar verwachting ook niet snel kunnen leiden tot een oordeel dat de beleggingsonderneming niet beschikte over redelijkerwijs relevante informatie om de geschiktheid van een beleggingsdienst of financieel instrument te kunnen beoordelen. Conclusie MiFID verplicht de beleggingsonderneming bepaalde informatie over de cliënt in te winnen. De informatie moet worden opgevraagd en verkregen. Het kan echter zijn dat bepaalde deelinformatie niet gegeven wordt. De beleggingsonderneming moet dan zelf nagaan of die informatie relevant is om bij advies en vermogensbeheer de geschiktheid van de transactie waarop haar advies of beheer van een individueel vermogen betrekking heeft, te beoordelen. Zo ja: dan kan geen beleggingsadvies of vermogensbeheer worden gegeven. Zo nee: dan kan wel een advies worden gegeven of het vermogen worden beheerd. Execution only bij complexe financiële instrumenten kent een dergelijke nuancering niet. Als de cliënt geen of onvoldoende informatie verstrekt, kan niet getoetst worden of de dienst en het financieel instrument voor de cliënt passend zijn. De cliënt moet dan gewaarschuwd worden. Het is vervolgens de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om ondanks de waarschuwing de transactie toch te willen doorzetten. Dr. Rob Schotsman is senior adviseur bij NIBE-SVV Over alle elementen van het cliëntprofiel moet informatie worden gegeven. Ook als de cliënt zijn dienstverlener wel informeert over bijvoorbeeld zijn beleggingsdoelstellingen en financiële positie, maar niet over zijn kennis en ervaring mag geen advies worden gegeven noch zijn vermogen worden beheerd. Geschiktheidstoets Maar wat nu als deelinformatie over een bepaald element van het cliëntprofiel ontbreekt? In de Nota van Toelichting wordt de aandacht op het volgende gevestigd: Niet uitgesloten is dat in het kader van de geschiktheidstoets deelinformatie over een bepaald element van het cliëntprofiel kan ontbreken (wanneer een cliënt niet over de opgevraagde informatie beschikt, maar ook wanneer een Zo is voorstelbaar dat een cliënt die uitgebreid heeft toegelicht dat hij vermogensbeheer wenst in verband met een bepaald kapitaal, een behoudende beleggingsdoelstelling heeft, dat hij de kennis en ervaring in huis heeft om te begrijpen welke risico s verbonden zijn aan de voorgenomen dienst, weigert inzicht te geven in diens investeringen in onroerend goed. In dat geval is het lastig voorstelbaar dat het ontbreken van informatie over zijn investeringen in onroerend goed de beleggingsonderneming ervan zou moeten weerhouden het vermogen van deze cliënt te beheren. Het ontbreken van informatie over de opleiding en het beroep of, voor zover relevant, het vroegere beroep van de cliënt, zal in het kader van de geschikt- 11

12 DSI presenteert zich aan NBVA-leden In het kader van de samenwerkingsovereenkomst die DSI en de NBVA eerder dit jaar sloten, heeft DSI zich vorige maand - op uitnodiging van de NBVA - gepresenteerd aan de NBVA-leden. Op vier bijeenkomsten in het land, waar in totaal ruim 700 leden op afkwamen, heeft DSI hen geïnformeerd over de Ruim drieduizend geregistreerden hebben zich het afgelopen half jaar ingeschreven voor de Periodieke Integriteitstoets en inmiddels zijn ruim 700 certificaten afgegeven. De overige geregistreerden moeten zich nog inschrijven. Behoort u tot dienstverlening die DSI biedt en de toegevoegde waarde die deze heeft voor het intermediair. Daarbij zijn met name het DSIregister Financieel Adviseur beleggen en DSI PES uitgelicht. Beide organisaties zullen de komende maanden nadere invulling geven aan de samenwerking. Reminder DSI PIT 2007: toets vóór 1 juni 2008! deze groep, dan is het belangrijk om dit op korte termijn te doen om niet in tijdnood te raken. Bij de introductie van PIT 2007 is nadrukkelijk aangegeven dat het certificaat vóór 1 juni 2008 behaald moet zijn, anders volgt déregistratie. Personalia Indiensttredingen Wendy Tang is per 1 november j.l. in dienst getreden als medewerker van het Registratiebureau. Zij zit in de afrondende fase van de opleiding Directie secretaresse/ Management Assistent aan het ROC van Amsterdam. Partnerconvenant met CentiQ DSI heeft onlangs een partnerconvenant gesloten met CentiQ, een platform voor bewust omgaan met geld. CentiQ is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, consumentenorganisaties en de wetenschap. Het doel van CentiQ is om de financiële kennis van consumenten te vergroten zodat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om goede financiële beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld het eigen pensioen, zorgverzekering of de aanschaf van financiële producten. Via het platform bundelen partijen hun krachten om kennis en ervaring te delen en om initiatieven te stimuleren en te coördineren die bijdragen aan dit doel. Gerty Dijkstra is per 1 november toegetreden als parttime medewerker van het Registratiebureau. Zij werkt daarnaast als zelfstandige. DSI Info is het informatiebulletin van het Dutch Securities Institute (DSI). December 2007 Redactie DSI Info Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam Telefoon Fax Aan dit nummer werkten mee: Jorine Berends, Joke van 12 Rectificatie Artikel Beleggingsadviseur geschorst vanwege overtreding DSI-gedragscode, DSI Info , pagina 8 In dit artikel stond vermeld dat betreffende beleggingsadviseur geschorst is. Er was echter sprake van een voorwaardelijke schorsing. Martine Wubben is sinds 19 november j.l. werkzaam als productmanager PES. Martine is afgestudeerd in de Cultuurwetenschappen en volgt op dit moment de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. den Braber, Cor-Jan Dasselaar, Jan van Haasteren, Thom Hoedemakers, Patrick Lageweg, Mark van der Lecq, Nol Monster, Kees Oosterholt, Rob Schotsman, Dick Vis, Nico Zwikker Productie: The KEY Agency, Amsterdam

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2008 PES-verklaring binnen 3 dagen Jaarverslag 2007 Flitsen uit het jaarverslag Kees Oosterholt Vluchten kan niet meer 2 4 7 DSI lanceert nieuwe registers

Nadere informatie

Integriteit staat nu hoog op de agenda

Integriteit staat nu hoog op de agenda NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George

Nadere informatie

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2006 Centrale rol DSI in pre-employment screening NVB-voorzitter Moerland: Meer zelfregulering en zelfcontrole in eigentijds

Nadere informatie

Permanente educatie maakt beleggingsdeskundige nog professioneler

Permanente educatie maakt beleggingsdeskundige nog professioneler N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2007 Veel belangstelling voor DSI PES Kees Oosterholt, DS-ifid: klaar voor de volgende ronde! Edwin Weller: De beleggingsadviseur:

Nadere informatie

Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven financiële sector

Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven financiële sector NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 3 / 2008 DSI-CONGRES Presentatie boek Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk 2 Slotconclusie DSI-congres Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven

Nadere informatie

Geen beperking aan duur wachtkamerregeling

Geen beperking aan duur wachtkamerregeling NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2003 Maarten van Luyn: Provisiejagen verduidelijkt 2 Kees Oosterholt over permanente educatie De Klachtencommissie Het Register Jacob Kaptein: Samenspel

Nadere informatie

Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact

Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact NIEUWSBULLETIN nr 2 / 2009 Tuchtcommissie DSI schorst senior beleggingsadviseur DSI-Kwaliteitsregeling Jaarlijkse korting op AFM-heffing voor intermediair met DSI-registratie Edgar du Perron, voorzitter

Nadere informatie

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor Samen werken aan integriteit deskundigheid professionalisering en zelfregulering in de financiële dienstverlening stelt zich voor werkt voor én door u. Maar wat kunnen we in de praktijk voor u betekenen?

Nadere informatie

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 3 Kifid werkt met open vizier aan zijn transitie 2012 was voor Kifid in menig opzicht een transitiejaar. Het jaar stond

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 juli 2007 nr. 14 Overheid traineert Vie d Or oplossing Hirsch Ballin: erkenning van leed is belangrijk Adviesmatch wordt goed nageleefd Jan van den Berg (AXA Nederland):

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIELE MARKTEN 2013 1.1 PROVISIEVERBOD 1.2 LEVEL PLAYING FIELD 1.2.1 Standaard dienstverleningsdocument 1.2.2 Kostentransparantie aanbieders 1.2.3 Nettoproducten

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

Jaarverslag 2005. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Jaarverslag 2005 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Bordewijklaan 10 Postbus 93560 2509 AN Den Haag Tel.: 070 333 89 99 Fax: 070 333 89 00

Nadere informatie