VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV"

Transcriptie

1 Algemene omschrijving van het werk: Het gehele werk bestaat uit de nieuwbouw van 101 eengezinswoningen, te weten 57 huurwoningen en 44 koopwoningen, in het plan "Gelderse Blom" te Veenendaal. Dit bestek, uitgave , bestaat enkel uit de beschrijving van een tussenwoning. STABU 1

2 B00.31 INHOUDSOPGAVE (---) OVERZICHT BIJLAGEN 2 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN LOODSEN EN KETEN BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL INRICHTING WERKTERREIN AFSLUITINGEN EN RECLAME UITZETTEN STUT- EN SLOOPWERK PLAATSELIJK SLOOPWERK GRONDWERK BOUWRIJP MAKEN ONTGRAVEN VAN GROND VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN BEWERKEN VAN GROND BUITENRIOLERING EN DRAINAGE ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN APPENDAGES TERREINVERHARDINGEN TEGELBESTRATING TERREININRICHTING GEBOUWEN/BOUWWERKEN TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN BETONWERK VERLOREN BEKISTING TIJDELIJKE BEKISTING WAPENINGSWERK IN HET WERK GESTORT BETON NABEHANDELING OPLEGGINGEN DOORVOERINGEN EN SPARINGEN METSELWERK ALGEMEEN BAKSTEEN MET MORTEL KALKZANDSTEEN MET MORTEL BETONSTEEN MET MORTEL VOORZIENINGEN IN METSELWERK VOEGWERK WAPENING VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES ISOLATIE VOCHTKERINGEN KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN ALGEMEEN VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN 39 STABU

3 23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN RUWBOUWTIMMERWERK BALKCONSTRUCTIES REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK BESCHIETINGEN VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN METAALCONSTRUCTIEWERK CONSTRUCTIE-ONDERDELEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ALGEMEEN KOZIJNEN DEUREN RAMEN ROOSTERS PANELEN TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN HANG- EN SLUITWERK TRAPPEN EN BALUSTRADEN VASTE TRAPPEN BALUSTRADEN LEUNINGEN DAKBEDEKKINGEN ALGEMEEN KERAMISCHE EN BETONNEN DAKPANNEN OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING ALGEMEEN ENKELBLADIG GLAS MEERBLADIG ISOLEREND GLAS NATUUR- EN KUNSTSTEEN ALGEMEEN NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN VOEGVULLING ALGEMEEN VOEGVULLINGEN MET KIT STUKADOORWERK ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND PLEISTERWERK PROFIELEN TEGELWERK ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND WANDTEGELWERK VLOERTEGELWERK VOEGWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE METAAL- EN KUNSTSTOFWERK LUIKEN DIVERSE ONDERDELEN AFDEKPROFIELEN PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN 70 STABU

4 45 AFBOUWTIMMERWERK ALGEMEEN REGELWERK TENGEL- EN RACHELWERK BESCHIETINGEN GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN AFTIMMERINGEN SCHILDERWERK ALGEMEEN NIEUWE ONDERGROND, HOUT NIEUWE ONDERGROND, METAAL NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG BINNENINRICHTING ALGEMEEN KASTEN AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND BEHANG OP PAPIERBASIS DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN DAKGOOTBEKLEDINGEN APPENDAGES TANKS BINNENRIOLERING ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN APPENDAGES AAN LEIDINGEN ISOLATIE WATERINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN METALEN BUISLEIDINGEN APPENDAGES IN LEIDINGEN ISOLATIE SANITAIR ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES TOEBEHOREN SANITAIR GASINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN METALEN BUISLEIDINGEN VERWARMINGSINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN PROEFOPSTELLINGEN METALEN BUISLEIDINGEN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN VERDELERS EN VERZAMELAARS VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 112 STABU

5 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN FLESSEN EN TANKS APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN ISOLATIE VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN PROEFOPSTELLING METALEN KANALEN VENTILATOREN BINNENROOSTERS REGELINSTALLATIES REGELAARS ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BUISLEIDINGEN EN SLANGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING DRADEN SCHAKELAARS, LAAGSPANNING CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING SCHAKELAARCOMBINATIES COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR MELD-/DETECTIE-APPARATUUR INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL 126 STABU

6 B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN (105) - veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) - rapportage bodemgesteldheid. - grondonderzoeksrapport met grondwaterstandsgegevens. STABU 2

7 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 (101) VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN (101) VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (102) 01. A a02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (101) Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU- Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 (101) AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN (101) 01. A a01 WERKTERREIN (101) Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN (101) 01. A a01 GELDIGHEID (101) Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. A a02 PUBLICATIES (101) Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing DIRECTIE (101) 01. A a01 AANGEWEZEN DIRECTIE (101) Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER (101) 01. A a01 BOUWBESPREKING (101) De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden. 04. A a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN (101) Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. - omvang: zie bodemonderzoeksrapport. STABU 3

8 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (102) 01. A a01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN (101) De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 02. A a01 VRIJWARING (102) De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 03. A a02 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER (102) Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 04. A a01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN (102) Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze STABU 4

9 besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 05. A a01 ONGEVALLEN (101) De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 06. A a01 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN (101) De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, ketenen opdrachtgeversaansprakelijkheid De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen DATUM VAN AANVANG (101) 02. A a01 AANVANG WERKZAAMHEDEN (101) Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING (101) 01. A a01 OPLEVERINGSTERMIJN (101) De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: A a03 TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND (101) De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. - casco. - stand: glas- en waterdicht. - termijn in werkbare werkdagen: A a02 OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK (101) Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie. 20. A a01 WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK (101) STABU 5

10 In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar staat, "technische installatiewerk" te worden gelezen, "werk". 21. A a01 BEPROEVING (101) Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: het werk ONDERHOUDSTERMIJN (103) 01. A a01 ONDERHOUDSTERMIJN (101) De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT (101) 01. A a01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN (101) De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN (102) 01. A a01 AANDUIDING WERKTERREIN (101) Kadastraal bekend: - Gemeente: Veenendaal. - Sectie:... - Nummer(s): AFSLUITING, RECLAME (101) 01. A a01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN (101) Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN (102) 01. A a01 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT (101) a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op onder "Documents". c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder sub a. wordt voldaan. d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis. Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd op en KEURING VAN BOUWSTOFFEN (101) 01. A a01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (102) De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: A a02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING (102) Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een STABU 6

11 gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV A a03 BESLUIT BODEMKWALITEIT (103) De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 04. A a01 MONSTERS TER BEOORDELING (101) Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL (101) 01. A a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (101) Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: werk. - te garanderen door: de aannemer. - periode: 2 jaar. 02. A a01 GARANTIEVERKLARING (101) Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden overlegd bij de levering van het gegarandeerde onderdeel ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN (101) 01. A a01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA (101) De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: werkbare werkdagen. 02. A a02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN (101) De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN (101) 01. A a01 BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU- BESTEKSSYSTEMATIEK (101) Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring (st):... - de goedgekeurde (st):... De goedgekeurde bestekposten moeten, in elektronische vorm, in het zogenaamde STABU-Uitwisselformaat (SUF) worden overgelegd aan de directie. Elektronische informatiedrager: Tijdstip: voor de oplevering. STABU 7

12 02. A a01 TE VERSTREKKEN LIJSTEN (101) De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 03. A a01 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN (101) De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd. 04. A a01 BOUWVERGADERINGEN (101) De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per twee weken AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN (101) 01. A a01 ROOILIJN (101) De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het werk aangegeven. 02. A a02 PEIL (101) Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond VERBAND MET ANDERE WERKEN (102) 01. A a01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN (101) Door derden worden uitgevoerd: - de openbare bestrating, zoals is aangegeven op de situatietekening. - de aansluiting op het openbaar riool. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van het gasleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf. - de telefooninstallatie met uitzondering van buisleidingen en dozen. - de antenne-inrichting.met uitzondering van buisleidingen en dozen. 02. A a02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN (101) De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. A a03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN (101) De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 04. A a01 COÖRDINATIE (101) Dit bestek betreft een onderdeel van een project. De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de aannemer GEVONDEN VOORWERPEN (101) 01. A a01 ONDERBREKING VAN HET WERK (101) Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed BESTEKSWIJZIGINGEN (101) 01. A a01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN (101) De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf STABU 8

13 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever HOEVEELHEDEN (101) 01. A a01 METING HOEVEELHEDEN (101) Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c BETALING (103) 01. A a01 BETALING IN TERMIJNEN (101) De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom... Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 02. A a01 DECLARATIES (101) De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal:... stuks. Indienen van de declaratie moet geschieden overeenkomstig een door de opdrachtgever verstrekt model. 03. A a02 DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING (101) De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden. 04. A a03 STORTING OP G-REKENING (101) De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 30. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen OMZETBELASTING (101) 01. A a01 VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING (101) De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling STABU 9

14 omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen KORTINGEN (101) 01. A a01 KORTINGSBEDRAG (101) De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING (101) 01. A a01 BANKGARANTIE (101) De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd BESLECHTING VAN GESCHILLEN (101) 01. A a02 MEDIATION (101) Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV A a03 BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT (101) Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden VERZEKERINGEN (102) VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER (103) 01. A a01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES (102) Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All- Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met STABU 10

15 terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: conform aanvullende administratieve bepaling met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:... Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:... Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:... met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: A a02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING (101) De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: conform aanvullende administratieve bepaling De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig STABU 11

16 paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 03. A a03 CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN (101) Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (103) VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (101) 01. A a01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR (101) Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - brandstofprijzen. - huren. - vrachten VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (101) 01. A a01 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (101) Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van: - de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (101) 01. A a01 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (101) Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis van: - de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (101) TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (102) 01. A a02 AANTALLEN (101) Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal:... stuks. STABU 12

17 Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02. A a01 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN (101) De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. A a02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN (101) Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 04. A a03 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN (101) De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (101) ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (101) 01. A a03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (101) Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) maakt deel uit van dit bestek. 02. A a04 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (101) Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&Gcoördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (101) ALGEMEEN (101) EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING (103) 01. A a01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN (102) Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - geen bewaking met honden. 03. A a02 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN (104) Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 04. A a01 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL (102) Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader STABU 13

18 aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN (105) 04. A a01 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER (103) Voor rekening van de aannemer zijn: - de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater LOODSEN EN KETEN (101) a BOUWKEET (101) 0. M b01 DIRECTIEVERBLIJF (103) Ruimte(n): - verblijfsruimte opzichter (separaat) (m2): portaal met garderobe (m2): 2. - spoelruimte (keuken) (m2): 4. - closetruimte (m2): 2. - vergaderruimte (m2): bergruimte (monsteropslag) (m2): 4. Vrije hoogte (m): 2.6. Daglichttoetreding via draaibare vensters. Afwerking: - vloeren: vloerbedekking (elastisch of zacht). - wanden: glad. - plafonds: glad. Inbraakpreventie: - raamopeningen voorzien van luiken en zonwering. - deuren afsluitbaar. Thermische isolatie: Rc=2 m2k/w. Verwarming: tot tenminste 20 graden Celcius. Verlichting: spaarlampen (minimaal 500 lux). Water: - afvoer door middel van vloeistofdichte leidingen op het riool. - aanvoer door middel van vloeistofdichte leidingen (warm water via close-in boiler). Telefoon: - draadloos op een externe lijn. - antwoordapparaat. Computer: - notebook; - minimaal 2GHz. - DVD/CD; USB aansluitingen - internetverbinding; - WiFi; - recent office-pakket - laserprinter. Elektra: - minimaal 2 stuks dubbele wandcontactdozen per ruimte. Inrichting: - tafel(s): STABU 14

19 - bureau met afsluitbare laden. - uitlegtafel, oppervlakte 2 x A0. - vergadertafel voor 16 personen. - tekentafel formaat 100 x 150 cm. - stoelen: - vergaderruimte (stuks): gestoffeerde verstelbare bureaustoelen met zwenkwielen (stuks): 4. - kasten: - afsluitbare leg- en tekeningkasten (stuks): 2. - vakkenkast (25 vakken) of tekeningrekken voor gevouwen tekeningen (stuks): 1. - prikbord/prikwand van 6 m2 (stuks): 2. - keukenblok met koelkast met daarin een diepvriesvak, koffiezetapparaat (2 glaskannen 1,8 liter elk) en een 15 liter close-in boiler. - garderobe/kapstok in portaal voor minimaal 16 jassen. - closetruimte: closet met waterspoeling, zitting, fontein met kraan, papieren handdroog rol, afvalemmer, wc-papierhouder met wc papier. - asbakken (stuks): 4. - prullenbakken voor gescheiden afval. - poederblussers (6 kg) (stuks): 2. - servies voor minimaal 16 personen. - kluis ten behoeve van opbergen directiebenodigdheden. - werkend faxapparaat met papier. - verbandtrommel. - diverse eenvoudige teken- en schrijfbenodigdheden. Tijdstip van verwijderen: een maand na de oplevering of zoveel eerder als de directie kenbaar maakt. Plaatsing: - zodanig dat redelijk uitzicht aanwezig is op het gehele werk. - zodanig dat ze centraal ten opzichte van het werk staat. - zodanig dat ze goed bereikbaar is. - zodanig dat voldoende parkeerruimte nabij aanwezig is. Kosten: alle kosten voor telefoon en fax zijn voor de aannemer..01 D c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (101) - Ten behoeve van de directie BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL (102) a INSTRUMENT (102) 0. M c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (103) Waterpasinstrument (geijkt) (stuks): 1 of Theodoliet (geijkt) (stuks): 1. Jalons (stuks): 8. Meetlint van staal (50m), geijkt (stuks): 1. meetpennen (stuks): 7. Papieren stofmaskers (stuks): 6. Veiligheidsbrillen (stuks): 2. Werkhandschoenen (paar): 2. Regenjassen (stuks): 2. Laarzen (paar): 2. Veiligheidshelmen (stuks): 2. Wapeningsdetector (stuks): 1. Verflaagdiktemeter (stuks): 1. Glasdiktemeter (stuks): 1. Binnen- en buitenthermometer (stuks): 1. STABU 15

20 Vochtmeetapparaat (stuks): 1. Scheurwijdte-meetapparaat (stuks): 1. Gehoorbescherming (stuks): 2. Betoncontrole hulpmiddelen. Tijdsduur: tot 1 maand na de oplevering..01 D c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN (101) - Ten behoeve van de directie INRICHTING WERKTERREIN (102) a WERKTERREININRICHTINGSPLAN (101) 0. A c01 WERKTERREININRICHTINGSPLAN (102) Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - de situering en de grenzen van het (toekomstige) bouwwerk. - de plaats van bouwliften, bouwkranen en kraanbanen - de plaats van de diverse keten. - de plaats van de toiletten. - de plaats van de opslagloods voor bouwmaterialen. - de plaats voor de overige bouwmaterialen (steentassen). - de reservering voorzieningen voor derden. - de plaats van de gereedschapcontainer. - de parkeerplaatsen. - de plaats van bouwwegen en/of rijplaten. - de plaats van de in- en uitritten, alsmede de wegen op het werkterrein. - de plaats van de aan- en afvoerwegen. - de laad-, los-, en hijszones. - de plaats voor de aansluitpunten van bouwstroom-, water, riool en telefoon. - de plaats van de tijdelijke watermeterput. - de bestaande en nieuwe leidingentrace's. - de plaats van de beschermingsvoorzieningen van de bestaande opstallen en de belendende percelen. - de plaats van de bouwafrastering. - de plaats van de naamsaanduiding/bouwbord. - de plaats van de bewegwijzering en gevarenpictogrammen. - de plaats van het gronddepot. - de plaats van de afvalcontainers. - de plaats van te handhaven bomen en struiken. - de plaats van de bouwverlichting. - de plaats van gevaarlijke stoffen (gastanks, licht ontvlambare en explosieve stoffen). - de plaats van EHBO benodigdheden en brandblusmiddelen (geschikt voor brandklasse A, B, en C volgens NEN-EN 2-94). - de plaats van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de omwonenden (parkeergelegenheid). - de plaats van eventuele damwanden. - de plaats van de bemaling. - de plaats van silo's voor vooraf vervaardigde mortels. - de plaats voor bouwmachines. - de plaats van groot bouwmaterieel als steigers. - de plaats van verklikkers. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.):... - goedgekeurde (st.):... STABU 16

BESTEK. Datum: 22 november 2012

BESTEK. Datum: 22 november 2012 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I Opdrachtgever:

Nadere informatie

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

BESTEK. # \ Ten behoeve van:... \... 2 # \... 3. # \ Besteknummer:... \... 4 # \... 5. # \ Datum:... \... 6 # \... 7

BESTEK. # \ Ten behoeve van:... \... 2 # \... 3. # \ Besteknummer:... \... 4 # \... 5. # \ Datum:... \... 6 # \... 7 BESTEK \ Ten behoeve van:... \ Besteknummer:... 4 5 \ Datum:... 6 7 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, Oftewel catalogus 40 en de UAV 0. 7 uitgave: 0-. 8 \ onder licentienummer:... Als licentienummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG Wijzigingen en aanvullingen op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) versie 2013-1 Inhoud 1.0 Wijzigingen en aanvullingen

Nadere informatie

MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE

MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE BESTEK NR: 2009-03-01. Opdrachtgever: Stichting Molen de Vier Winden Auteur: P. Groen 00. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 1. Achtergronden

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING T.O. no : 081-01 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: Voorwegschool te Heemstede. Architect: Loet 43, 1741 BN Schagen Tel: 0224-752988 E-mail: info@geoarchitecten.nl Sperwerhof 132, 1742 EK Schagen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen...

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen... ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbiedingen... 2 4. Overeenkomst... 3 5. Verplichtingen van Opdrachtgever... 4 6. Verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. Van toepassing op opdrachtnemers van Bots Bouwgroep Liessel B.V. en Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V., vastgesteld op 1-2-2013 en gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN ONDER- AANNEMINGVOORWAARDEN BEVICO HOLDING B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN ONDER- AANNEMINGVOORWAARDEN BEVICO HOLDING B.V. ALGEMENE INKOOP- EN ONDER- AANNEMINGVOORWAARDEN BEVICO HOLDING B.V. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 14 november 2008 A. ALGEMEEN 1 Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene

Nadere informatie

1.1.4 WKA : Wet Ketenaansprakelijkheid. 2.4.1 Wijzigingen en toevoegingen op de UAV 1989. Deze paragraaf is niet van toepassing.

1.1.4 WKA : Wet Ketenaansprakelijkheid. 2.4.1 Wijzigingen en toevoegingen op de UAV 1989. Deze paragraaf is niet van toepassing. Pagina 1 UITVOERING WERKEN BRE 30-07-2012 Hoofdstuk 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.1 Werk : de ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, te leveren goederen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Algemene Voorwaarden. voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.2 03 Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo handelsmaatschappij en Diwimo advies & dienstverlening. Dr. Anton Philipsstraat 7E 7903 AL Hoogeveen Inschrijfnummer K.v.K.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Brochure CAR-verzekering

Brochure CAR-verzekering Brochure CAR-verzekering Auteur(s): N. van Nus (Meeùs Bouw & Infra) E.A. Koster (Aon Risk Solutions) S.A. Brands (Stichting STABU) STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Opdrachtgever: Electrotechnisch Bureau Moekotte B.V., statutair gevestigd te Enschede, handelend onder de naam Moekotte

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden E.ON Benelux

Algemene inkoopvoorwaarden E.ON Benelux Inhoud I Algemeen deel 1 1. Toepasselijkheid 1 2. Totstandkoming Overeenkomst 1 3. Fatale termijn 1 4. Aflevering, Oplevering, eigendom en risico 1 5. Conformiteit / kwaliteit van de Prestatie / Garantie,

Nadere informatie

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Artikel 20 Oversluiting van aandelen Artikel 21 Opzegging door één of meer Verzekeraars Artikel 22 Onzekerheidsbepaling Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Doorlopende Verzekering Artikel

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PARO Amsterdam

Algemene Voorwaarden PARO Amsterdam Algemene Voorwaarden PARO Amsterdam Putman Afval en Recycling Amsterdam B.V. Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam Tel. : +31 (0)20-3344322 Fax. : +31 (0)20-3344323 E-mail : info@paro-bv.nl Internet: www.paro-bv.nl

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie