Arbodienstverlening. Informatiebrochure. Amsterdam, 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbodienstverlening. Informatiebrochure. Amsterdam, 2015"

Transcriptie

1 Arbodienstverlening Informatiebrochure Amsterdam, 2015 Amstelveenseweg T XJ Amsterdam F

2 Visie op verzuim Waarin wij geloven Het grootste deel van onze tijd en energie besteden we aan werk. Werk verschaft ons inkomen, stimuleert onze persoonlijke ontwikkeling en betrekt ons bij de maatschappij. Werk geeft nut en zin aan het leven. Wij geloven dat iedereen recht heeft op het vermogen om te werken. Werkvermogen is de basisvoorwaarde voor iemands welzijn. Dit gaat verder dan fysieke en mentale gezondheid alleen. Bevlogenheid en de behoefte om mee te willen doen, bepalen in grote mate de energie bij medewerkers voor duurzame inzetbaarheid en levensgeluk. Dat is waarom wij het doen, dit is waarvoor wij wakker worden; om de gezondheid, bevlogenheid en maatschappelijke participatie van medewerkers te vergroten. Het werkvermogen dat hierbij vrijkomt brengen medewerkers elke dag mee naar hun werk waardoor de organisatie als geheel beter gaat presteren. Dit is geen theorie, dit is logica. Huis van werkvermogen Voor ons betekent het reduceren van verzuim het optimaliseren van werkvermogen. Een te eenzijdige focus op verzuimreductie, leidt tot symptoombestrijding. Pas wanneer uw bedrijf in staat is werkvermogen positief te beïnvloeden, zal er sprake zijn van duurzaam laag verzuim en daarmee duurzame inzetbaarheid. Het werkvermogen geeft aan in welke mate uw werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Als beide goed op elkaar zijn afgestemd, dan spreken we van een goed werkvermogen. Dat evenwicht is niet statisch, het evolueert in de tijd. Het is zaak om er regelmatig bij stil te staan en er zo voor te zorgen dat het werkvermogen behouden blijft of verbeterd wordt Het huis van werkvermogen beschrijft welke elementen (lees: verdiepingen) invloed hebben op het werkvermogen. Arbobutler 2015 Pagina 2

3 Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen -die staan voor wat de werknemer kan en wil- in evenwicht zijn met de vierde verdieping -die aangeeft wat de organisatie verlangt. De basis van het huis, of het fundament van een goed werkvermogen, is de gezondheid van de werknemer. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid. De eerste verdieping staat symbool voor de competenties van de werknemer. Voor een goed werkvermogen moet deze beschikken over de juiste mi van kennis en vaardigheden om de beroepstaken uit te oefenen. De tweede verdieping van het huis heeft te maken met de normen en waarden van de werknemer. Het gaat hier om waarden die de werknemer drijven, zoals respect, waardering en rechtvaardigheid, maar ook om de band met de organisatie. Wat is zijn/haar houding tegenover werk, hoe gemotiveerd is hij/zij? Waarden en normen kunnen veranderen gedurende de loopbaan, bijvoorbeeld door een gewijzigde gezinssituatie (bv. de geboorte van een kind), maar ook wanneer de organisatiecultuur van het bedrijf wijzigt. De derde verdieping tenslotte vertegenwoordigt niet alleen de werkomstandigheden, de inhoud van het werk en de werkeisen, maar ook het management en het leiderschap. De werklast, de taakverdeling en de manier waarop het bedrijf geleid wordt bepalen mee het werkvermogen van de werknemers. Het gehele huis staat binnen de sociale contet van familie, vrienden en de maatschappij. De directe omgeving en de activiteiten buiten het werk beïnvloeden het werkvermogen. Werkwijze bij verzuim Onderstaande figuur geeft in het kort weer hoe de taken en verantwoordelijkheden liggen en hoe de communicatielijnen zijn ingericht op het moment dat er sprake is van verzuim. De werknemer doet een (ziekte) verlofaanvraag en loonverzoek bij de leidinggevende. De leidinggevende gaat het gesprek aan met de werknemer en inventariseert de mogelijkheden voor werk. Op basis daarvan neemt de leidinggevende het besluit om de verlofaanvraag en de claim op de loondoorbetaling wel of niet te honoreren. Immers de leidinggevende is de casemanager die de regie voert over het verzuim. In het geval de leidinggevende niet in staat is om zelf een besluit te nemen, schakelt de leidinggevende de verzuimcoördinator in voor advies. De verzuimcoördinator ondersteunt de leidinggevende om zijn vraag helder te formuleren. Indien nodig schakelt de verzuimcoördinator de bedrijfsarts in voor een consult met de medewerker, en/of de verzuimcoördinator spreekt de medewerker zelf, afhankelijk van op welke verdieping van het Huis van Werkvermogen het probleem speelt. Vervolgens gaat er een advies (terugkoppeling) naar de leidinggevende. Leidinggevende en werknemer bespreken het advies en maken samen afspraken over de vervolgstappen. Indien nodig ondersteunt de verzuimcoördinator de Arbobutler 2015 Pagina 3

4 leidinggevende bij het bespreken van het advies met de medewerker, bijvoorbeeld in de vorm van een 3-gesprek. In het 3-gesprek bespreken leidinggevende en verzuimcoördinator de casus voor; vervolgens voeren ze samen het gesprek met de werknemer, en evalueren zij het gesprek (wat ging goed en wat kan beter?). Op die manier coacht de verzuimcoördinator de leidinggevende om steeds beter in staat te zijn de regie te voeren. Het komt ook voor dat de terugkoppeling van de bedrijfsarts een nadere vertaling naar de praktijk van het werk nodig heeft. Omdat de verzuimcoördinator het werk bij de werkgever kent, is hij of zij in staat om samen met de leidinggevende een goede vertaling te maken naar de praktijk. Met deze werkwijze onstaat er maatwerk in ieder verzuimdossier, niet alleen inhoudelijk maar ook wat betreft de ondersteuning van de leidinggevende. Onze werkwijze wordt ondersteund door een verzuimmanagementsysteem dat signalen genereerd op de juiste wettelijke momenten (Wet Verbetering Poortwachter) zodat de dossieropbouw volledig UWV proof is. In het systeem kunnen we bovendien signalen inbouwen die we gezamenlijk afspreken. Werkwijze om verzuim te voorkomen (preventie) Voorkomen van verzuim is even belangrijk, zo niet belangrijker, dan het managen van verzuim. Het voorkomen van verzuim (preventie) betekent in onze ogen werken aan het verstevigen van het huis van werkvermogen op alle verdiepingen. Een leidinggevende die constateert dat een medewerker minder goed functioneert op zijn werk, kan het huis van werkvermogen gebruiken om te analyseren en te bespreken op welke verdieping mogelijk problemen zich voordoen. Om vervolgens daar preventief op in te spelen. We leren leidinggevenden om het huis van werkvermogen in de praktijk en in gesprekken te gebruiken. Daarnaast betekent eigen regie vooral ook dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn om te werken aan een optimaal werkvermogen, ondersteund door hun leidinggevenden en onze professionals. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk om medewerkers een tool in handen te geven waarmee zij op individueel niveau hun werkvermogen in kaart kunnen brengen en vervolgens kunnen verbeteren. Het werkvermogen platform biedt deze tool. Het werkvermogenplatform geeft werknemers en organisaties op laagdrempelige wijze inzicht in het werkvermogen en de duurzame inzetbaarheid. Deelnemers ontvangen een persoonlijke inlogcode voor het platform, vullen gevalideerde vragenlijsten in en ontvangen direct hun persoonlijke rapportage die een score/waarde geeft per verdieping van het Huis van Werkvermogen. Het platform is gericht op een combinatie van eigen regie van de medewerker en mogelijkheden voor begeleiding door een professional (bv. bedrijfsarts, coach etc.). Belangrijkste uitgangspunt is dat de medewerker een persoonlijk doel stelt en een concreet actieplan maakt. De medewerker wordt via alert-mails geattendeerd op zijn acties. Naast het in kaart brengen en coachen worden deelnemers uitgedaagd meteen zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van het individuele werkvermogen door middel van e-learning tools zoals online workshops, trainingsschema s, gezonde recepten, BMI-meter, stress-test en nog veel meer. Door tussentijdse metingen monitoren we het proces. De werkgever ontvangt geanonimiseerde stuurinformatie op groepsniveau voor het formuleren van beleid en het opstellen van een plan van aanpak op het gebied van werkvermogen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Rolverdeling tussen Bedrijfsarts en Verzuimcoördinator Onze verzuimcoördinatoren zijn hoogopgeleide professionals (HBO/WO werk- en denkniveau). Het merendeel van hen is BIG geregistreerd als fysiotherapeut en/of psycholoog. Daarnaast is een aantal van hen Arbeids- en Organisatiepsycholoog, en/of geregistreerd Arbeidsdeskundige. Het zijn dus meer dan casemanagers, die alleen het proces begeleiden. Ze voegen waarde toe in het verzuimproces en verzuimdossier en coachen leidinggevenden om te sturen op gedrag en de regie te nemen over het verzuimdossier. Omdat ze werken in de verlengde arm met de bedrijfsarts kunnen zijn beschikken over de medische informatie die voor de re-integratie van belang is (uiteraard hebben zij geen toegang tot het medisch dossier). Het zijn sterke communicators, jong van geest, onconventioneel, creatief in oplossingen, fris en wakker. Ook onze bedrijfsartsen zijn getraind in het gedragsmodel en het ondersteunen en coachen van leidinggevenden in eigen regie. Ze zijn ervaren en out-going in de zin dat ze actief contact zoeken met leidinggevenden, gaan kijken op de werkplek enzovoorts. Arbobutler 2015 Pagina 4

5 Door een duidelijk onderscheid te maken tussen gedragsmatige, medische en procesmatige taken ontstaat er een krachtige samenwerking tussen verzuimcoördinator, bedrijfsarts en leidinggevende. Onderstaand in meer detail de rolverdeling tussen beide professionals: De verzuimcoördinator: Is het eerste aanspreekpunt voor leidinggevende, werknemer en HR. Beschikt over zowel (para)medische, arbeidsrechtelijke als arbeidsdeskundige kennis en ervaring. (Her)kent de knelpunten in integraal gezondheidsmanagement. Is gedragsspecialist en procesadviseur. Coacht de leidinggevende bij het uitvoeren van de regierol. Coacht de leidinggevende bij het uitvoeren van preventieve maatregelen. Verzorgt trainingen op Wet- en regelgeving (Wet verbetering Poortwachter, WGA, WAO, WAZO, Vangnet). Is ervaren in het voeren van verzuim en preventiegesprekken. Verzorgt verzuimmanagementtrainingen. Zorgt voor goede afstemming en schriftelijke terugkoppeling met leidinggevende. Kan als onafhankelijk bemiddelaar optreden. Coördineert de te ondernemen interventies. De bedrijfsarts: Doet een heldere uitspraak over de mate van arbeids(on)geschiktheid. Is de medisch specialist van werkgever en werknemer. Maakt een onderscheid tussen medisch en niet-medisch verzuim. Brengt de mogelijkheden en beperkingen in kaart (FML systematiek). Stelt een prognose voor verwachte werkhervatting. Neemt het initiatief voor interventies die leiden tot snellere werkhervatting. Zorgt voor goede afstemming en schriftelijke terugkoppeling met leidinggevende. Begeleidt de leidinggevende persoonlijk bij het opbouwen van een gedegen re-integratieverslag. Is alert op signalen die ziekte of verzuim voorspellen en handelt hierin adequaat richting alle betrokkenen. Arbobutler 2015 Pagina 5

6 ENRGY in business Organisatie Om bovenstaande in de praktijk te kunnen uitvoeren hebben wij een groep van bedrijven verenigd in de ENRGY in business groep, met een sterke focus op arbeid & gezondheid. Dienstverlening De diensten die we aanbieden binnen de verschillende bedrijven zijn: Arbobutler 2015 Pagina 6

7 Overeenkomsten Pakketten 2015 Service Comfort Verzuimmanagementsysteem 22,50 108,- Implementeren bedrijfsspecifiek verzuimprotocol Aansluiting organisatie + invoer werknemersbestand Autorisatie op verschillende niveaus Ziek-, deel-, en herstelmeldingen Signalering t.b.v. UWV meldingen waaronder WAZO, 42ste week, Ziektewet, No-risk, etc. Beschikbaar stellen formulieren voor melding bij UWV 24/7 uitgebreide bedrijfsspecifieke verzuimstatistieken / managementinformatie 24/7 Inzicht in verzuimdossiers en rapportages Signalering samengestelde ziekteperiode Wet Poortwachter signaleringen Bewaking en signalering re-integratieafspraken (1 ste /2 de /3 de spoor) Integreren polisvoorwaarden WGA ERD / Verzuim in verzuimprotocol Maandelijkse rapportage verzuimmutaties aan verzuimverzekeraar Vangnetmelding / zwangerschapsmelding Melding verhaalsrecht loon- en letselschade (regres) Aanleg, opbouw en beheer werkgevers- en werknemersdossier Algemeen Aangesloten bij bedrijfsartsen en deskundigen Vaste Werkvermogenspecialist Beschikbaarheid van een verzuimteam Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en werknemer hierover Bewaken voortgang en kwaliteit interventies Periodieke Poortwachterproof audits Aanbieden van kennis en discussieplatform m.b.t. ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheidsmanagement en ziekteverzuim Uitvoeren van acties Interne check van ziekmelding op bijzonderheden Uitzetten van interventies Controle op financieringsmogelijkheden verzuimverzekering 3de dagcontact + terugkoppeling werkgever Afstemmen financieringsmogelijkheden (bijvoorbeeld met verzekeraar) Opvragen en beoordelen medische gegevens Telefonische ondersteuning door Werkvermogenspecialist conform WvP Bedrijfsarts spreekuurcontacten t.b.v. reguliere verzuimbegeleiding Opmaak & bijstelling Probleemanalyse Actueel Oordeel bij probleemanalyse Opstellen medische informatie bij probleemanalyse Actueel Oordeel bij probleemanalyse Re-integratieverslag (RIV) Arbobutler 2015 Pagina 7

8 Tarievenlijst Additionele Verrichtingen TARIEVENLIJST Diensten Tarief per uur Bedrijfsarts 160 Verzuimcoördinator 98,50 Arbeidsdeskundige 140 Arbeidshygiënist 140 Veiligheidskundige 140 NMI Mediation 175 Bemiddeling 140 Psychologie 110 Vertrouwenspersoon 110 Bedrijfsmaatschappelijk werk 110 Fysiotherapie 98,50 Ergonoom 98,50 Diëtist 98,50 Loopbaanadviseur 110 Coaching 110 Training en Opleiding Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening Herhaling Preventiemedewerker EHBO EHBO van kinderen Training Verzuimmanagement, Gezond werken, Stress preventie, Goed werkgeverschap, etc. 280 per deelnemer 168 per deelnemer 275 per deelnemer 370 per deelnemer 115 per deelnemer Preventie Risico-inventarisatie & evaluatie Periodiek Medisch Onderzoek Werkplekinstelling / ergonomie Bedrijfsfitness / bewegingsprogramma s Stoelmassage / fysiomassage 110 per werkplek Genoemde prijzen zijn ecl. BTW. Consulten worden per eenheid van tien minuten gefactureerd. Voor alle trainingen gelden de Algemene Voorwaarden Arbobutler en specifiek de studievoorwaarden, te lezen via Arbobutler 2015 Pagina 8

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom verzuim en reïntegratie is de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsinformatie ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9

NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9 NLG Werkvermogen Integraal Gezondheidsmanagement Van werken wordt iedereen beter NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9 Werkvermogen Inleiding De sociale zekerheid in Nederland is na de oorlogsjaren

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

WorkWell Gezondheidsmanagement voor werkgevers

WorkWell Gezondheidsmanagement voor werkgevers WorkWell Gezondheid Beweging Arbo G1 G2 G3 G4 G5 G6 Bedrijfsarts Verzuimregistratie Case management (WVP) Zorg on Line (Arbo) Professionals Verzuimtraining Vitaliteitscan 1. Gezondheid Voor arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie