Jaarverslag Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

2 Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Bordewijklaan 10 Postbus AN Den Haag Tel.: Fax: De voorgaande jaarverslagen van het Klachteninstituut Verzekeringen en ook de reglementen van de Ombudsman Verzekeringen en van de Raad van Toezicht Verzekeringen zijn op de website van het Klachteninstituut te raadplegen.

3 Inhoudsopgave Beschouwingen 5 1 Organisatie en cijfers Kengetallen Ombudsman Verzekeringen Aantal nieuwe zaken in Aantal schriftelijke zaken naar betrokken partij Aantal schriftelijke zaken per jaar Aantal schriftelijke zaken per branche Aantal schriftelijke zaken per probleemgebied Gemiddelde doorlooptijden Wijze van afhandeling en werkvoorraad Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen 12 2 Branchebreed Fraude Gelijke opzegrechten Wet op de medische keuringen 18 3 Producten Aansprakelijkheidsverzekeringen en letselschade Anw-hiaatverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheid en zwangerschap De nasleep van de Waz Huisdierenverzekeringen Levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen Steeds minder zekerheid Oversluiten zelden gunstig Zekerheid omtrent de kosten De onzekerheid van een korte beleggingshorizon De voor- en nadelen van langlopende contracten 28

4 3.6 Lijfrenteverzekeringen Natura-uitvaartverzekeringen Ongevallenverzekeringen Overlijdensverzekeringen Pensioenverzekeringen Rechtsbijstandverzekeringen Spaarverzekeringen WAO-gatverzekeringen 39 4 Raad van Toezicht Verzekeringen 43 Bijlage: personalia 51

5 Beschouwingen In het verslagjaar deden zich op de financiële markt twee belangrijke ontwikkelingen voor, betrekking hebbend op verzekeraars en assurantietussenpersonen. Beide ontwikkelingen zijn positief te noemen en hebben in zekere zin tot een onomkeerbare situatie geleid. In dat opzicht is het een heel nuttig jaar geweest. De eerste ontwikkeling was een organisatorische, op het gebied van geschillenbeslechting, en de tweede betrof de relaties in de markt tussen de aanbieders en de afnemers van financiële producten en diensten. Begin ik met de eerstgenoemde ontwikkeling, dan kan ik constateren dat de financiële markt, zeer tot mijn vreugde, uiteindelijk overeenstemming heeft bereikt over de oprichting van één instituut voor geschillenbeslechting. Dit besluit is geheel in lijn met het advies van de commissie die enige jaren geleden onder de vlag van de Autoriteit Financiële Markten de mogelijkheden en wensen heeft onderzocht op het punt van geschillenbeslechting ten behoeve van de consumenten van financiële producten en diensten. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD, zal alle geschillen gaan behandelen, onder één regime, tussen aanbieders en afnemers van financiële producten en diensten, of dat nu effecten zijn, bankdiensten, kredieten, verzekeringen, intermediaire adviezen, et cetera. Deze nieuwe geschilleninstantie biedt een aanpak in twee fasen, die de markt als best fungerende variant beschouwde. De eerste fase is een bemiddelfase, waarin een Ombudsman zal optreden, die voor de meeste zaken door bemiddeling, verwijzing of advisering een oplossing zal kunnen aandragen. De tweede fase betreft de geschillenbeslechting, waarin een commissie geschillen die de Ombudsman niet kon oplossen en die van voldoende belang zijn, zo de consument dat wenst, kan bekijken en, wanneer de partijen daarmee instemmen, over die geschillen bindend kan oordelen. Dit is niet alleen een ontlasting van de rechterlijke macht, maar tegelijkertijd een enorme stap vooruit voor de consument. Deze kan met een geschil bij een laagdrempelige instantie terecht, in de eerste fase gratis en in de tweede fase voor een bescheiden eigen bijdrage. Hiermee is op de financiële markt voor de consument de diaspora in het geschillenlandschap voorgoed verleden tijd. Dit verdient een groot compliment voor alle marktpartijen, inclusief de Consumentenbond, die na enige aarzeling heeft besloten om volledig in dit systeem te gaan participeren. Met het KiFiD heeft Nederland een van de meest toonaangevende mogelijkheden tot geschillenbeslechting in Europa, met een reikwijdte en een ingrijpendheid die op die van de financiële Ombudsman in Londen lijkt. In Nederland echter hebben we niet met een statutory scheme te maken, ofwel een wettelijk voorgeschreven alternatieve geschillenbeslechter onder de toezichthouder, maar een voluntary scheme, waarbij dus de marktpartijen het voor elkaar hebben gekregen om zelf de markt een dergelijk ingrijpende en veelomvattende geschillenbeslechting aan te bieden. De tweede ontwikkeling die in het verslagjaar van groot belang is geweest, betreft het feit dat verzekeraars en assurantietussenpersonen gehoor hebben gegeven aan de roep vanuit consumentenbelangenorganisaties en de politiek, om iets te doen aan de zo veelvuldig bekritiseerde intransparantie van de kostenstructuur van levensverzekeringsproducten. Die intransparante kostenstructuur is voor mij gedurende een reeks van jaren een punt van grote zorg geweest. In mijn jaarverslagen over de afgelopen jaren heb ik daar hardnekkig en nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, maar dit hielp slechts mondjesmaat om op dat punt verbetering te bereiken. Wat wel heeft geholpen, is dat steeds meer afnemers van deze producten hebben moeten constateren dat ze in feite producten hadden gekocht die onvoldoende voldeden nadat de fiscale faciliëring ervan, waar de consument voordeel aan kon ontlenen en waardoor het product aantrekkelijk was gemaakt, was ingeperkt, en nadat bovendien de beursbaisse in de voorbije jaren ervoor had gezorgd dat de opbrengsten van deze producten de kosten ervan niet meer konden compenseren. 5 Beschouwingen

6 De consumentenopstand die hierdoor teweeg werd gebracht, vanuit consumentenbelangenorganisaties, pers, politiek en ook individuele consumenten, heeft de verzekeraars er uiteindelijk toe gebracht om tot actie over te gaan. Om te beginnen hebben vier verzekeringsmaatschappijen vrijwillig met de Autoriteit Financiële Markten samengewerkt aan een onderzoek naar de desbetreffende kostenstructuur. De uitkomsten van dat onderzoek waren dusdanig, dat verzekeraars inzagen dat er geen ontkomen aan was en dat er ten aanzien van de geconstateerde intransparantie handelend moest worden opgetreden. Dit hebben zij gedaan door de commissie De Ruiter te benoemen. Deze commissie, onder leiding van mijn voorganger mr. Job de Ruiter, heeft met een aantal deskundigen advies uitgebracht op welke punten ten aanzien van transparantie verbetering kan worden bereikt en welke voorschriften ten aanzien van de kostenstructuur kunnen worden opgesteld. De commissie De Ruiter was nog niet tot een eindconclusie gekomen of verzekeraars hadden al besloten om ook ten aanzien van oude dossiers een en ander nog eens onder de loep te nemen. Zij begrepen immers wel dat als de commissie De Ruiter met bevindingen ten aanzien van een verbeterde transparantie zou komen, consumenten deze aanbevelingen met terugwerkende kracht op hun situatie van toepassing zouden willen laten zijn. De consumenten zagen zich inderdaad door de aanbevelingen van de commissie De Ruiter aangemoedigd deze nieuwe normen op hun beleggingsverzekeringen toe te passen. Ook politiek en media stortten zich op het onderwerp en claimadvocatuur diende zich aan. Een en ander heeft een grote druk op mijn instituut gelegd en dat zal waarschijnlijk in 2007 ook voor het KiFiD het geval zijn. Mij is als Ombudsman echter opgevallen dat de discussies over deze thema s, met name dus over levensverzekeringsproducten op beleggingsbasis, door consumentenorganisaties, pers en politiek op een wel erg eenvoudig niveau worden gevoerd. Nogal eens wordt immers volledig voorbij gegaan aan het feit dat bij het aangaan van dit soort contracten doorgaans drie partijen zijn betrokken en dat de schuld van het niet naar tevredenheid voldoen daarvan niet altijd bij één partij, namelijk de fabrikant van het product, dus de verzekeraar, mag worden gezocht, maar soms ook bij de adviseur die het product heeft aangeboden, dus de assurantietussenpersoon, en soms ook bij de consument. In voorkomende gevallen heeft de assurantietussenpersoon producten verkocht zonder zich ervan te vergewissen of er sprake was van een juiste match tussen enerzijds de behoefte of noodzaak bij de consument en anderzijds de voorziening welke door het product werd geboden. Er zijn met andere woorden verzekeringsproducten in verkeerde handen gekomen, bijvoorbeeld bij klanten die hun vermogen korte tijd bij een verzekeraar wilden parkeren om het daar te laten renderen, waarbij deze klanten werd geadviseerd om dat met een zeer groot beleggingsrisico te doen, op een hoog kostenniveau. Andere klanten kregen het advies om maar met een hoge inleg te beginnen, want als dat niet meer haalbaar was kon men rustig minderen, zonder erbij te vertellen welke consequenties dat voor de waardeopbouw zou hebben. In weer andere gevallen had de assurantietussenpersoon geadviseerd om langlopende producten te kopen, wetende dat de klant het eindpunt vermoedelijk niet zou halen, maar dat was zogenaamd geen probleem, omdat eerder uitstappen altijd mogelijk was. Ook dan werd niet gezegd wat dat ging kosten. Deze voorbeelden van slechte adviezen vormden waarschijnlijk eerder een uitzondering dan een regel, gelukkig, maar zijn desalniettemin in mijn praktijk vaak naar voren gekomen. Ook sommige consumenten kan stellig een verwijt worden gemaakt. Ik kan bijvoorbeeld opmerken dat consumenten in de markt zoals die zich voordeed, nogal eens te ongedurig en wispelturig waren en vaak ook iets te hebberig, zonder behoorlijk verstand van zaken te hebben. Deze consumenten namen producten af in een soort gretigheid om snel geld te maken, maar wilden het nadeel van de dalende beurs bij hun verzekeraar leggen toen de gekochte producten door die tegenvallende beurs kennelijk niet voldeden. Wanneer bewust voor honderd procent beleggen wordt gekozen, lijkt dit mij niet de juiste gang van zaken. Andere consumenten wilden in hun wispelturigheid al na acht jaar uit een vijfentwintigjarig contract stappen en waren dan verbaasd, omdat zij zich kennelijk niet ervan vergewist Beschouwingen 6

7 hadden dat dit in verband met de kostenstructuur effect op de waardeopbouw had. Onbegrijpelijk vind ik het ook, dat consumenten voor een nieuwe badkamer of auto bij wijze van spreken zestien showrooms aflopen, maar een verzekeringsproduct dat in een essentiële levensbehoefte moet voorzien, aan de keukentafel afnemen na een kort gesprekje en door een formulier in te vullen. Niettemin treft de verzekeraars natuurlijk ook blaam, met name wanneer zij producten wilden leveren, al dan niet via een assurantietussenpersoon, terwijl zij goed konden weten dat de desbetreffende producten de klanten in kwestie nooit konden bieden wat in de reclame of de acquisitie werd voorgespiegeld. Ik denk bijvoorbeeld aan de producten die al te optimistisch werden geoffreerd onder de aanname dat de rente en koersen almaar zeer hoog zouden blijven, maar waarvan de in deze producten ingebouwde kosten, in het geval van een lage rentestand en gedaalde koersen, niet konden worden gecompenseerd. Ook schromen verzekeraars niet mutatieverzoeken van klanten uit te voeren waarvan zij kunnen begrijpen, zonder veel van de klant te weten, dat die mutaties voor de consument nooit gunstig kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de consument die bij het vrijkomen van een lijfrente om hem moverende redenen besluit de relatie met de verzekeraar nog even te verlengen, maar vervolgens een geheel nieuw lijfrenteproduct verkocht krijgt, op beleggingsbasis, met een veel te korte looptijd en een volle kostenbelading, alsof hij een totaal nieuwe klant was. Bij dit soort situaties kunnen verzekeraars zich mijns inziens niet verschuilen achter het feit dat de assurantietussenpersoon heeft aangevraagd een en ander zo te regelen, omdat zij bij zulke verzoeken ongezien kunnen weten dat deze de klant benadelen. Ik vind dat verzekeraars ook op dit punt een zorgplicht hebben. Situaties als hierboven beschreven, ben ik in de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. Dat ten aanzien van dergelijke kwesties in een consumententelevisieprogramma over het woekerpolisschandaal werd gesproken, was mijns inziens toch iets te kort door de bocht, omdat ook, zoals ik hierboven heb gedaan, in de richting van de tussenpersonen en de consumenten zelf het een en ander is op te merken als het om de schuldvraag gaat. Bovendien heb ik tot mijn genoegen tegelijkertijd kunnen constateren dat op het punt waarop ik altijd veel kritiek heb uitgeoefend, te weten de intransparantie van de kostenstructuur, in de verslagperiode wel beweging is gekomen. Op deze plaats wil ik terzijde nog aantekenen, dat ik als Ombudsman op zich geen oordeel over de hoogte van de tarieven heb, maar alleen over de transparantie daarvan. De hoogte van de tarieven is een zaak van de vrije markt, waarbij ik ervan uitga dat transparantie op dat punt concurrentie en dus een daling van de tarieven mogelijk maakt. Wel heb ik uiteraard een oordeel over tarieven die dusdanig hoog zijn, dat het product in kwestie nooit de kans heeft te voldoen in de behoefte waarvoor de consument het product heeft gekocht. Juristen spreken in zo n geval van een ondeugdelijk product of een product met een verborgen gebrek. In de meeste gevallen van het contractrecht is het dan toch echt de leverancier die voor dat gebrek moet opkomen. In de afgelopen jaren heb ik in mijn jaarverslagen verschillende aan de actualiteit gerelateerde thema s naar voren gebracht, te weten de kwesties van deskundigheid, transparantie en zorgplicht. In het afgelopen verslagjaar doet de optelsom daarvan zich voelen in de bewegingen die ik hierboven heb geschetst. Het thema dat bij die optelsom past en daarom in het voor u liggende jaarverslag aan de orde is gesteld, is zekerheid. Verzekeraars dienen zich telkens opnieuw af te vragen wat hun toegevoegde waarde is in de financiële huishouding van hun klanten en in de financiële markt in het algemeen. Wat maakt hen anders dan andere financiële dienstverleners? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het aanbieden van zekerheid. Verzekeraars bieden een voorziening aan voor een risico wat de klant niet zelf of niet alleen wil dragen. Verzekeraars moeten dus geen producten verkopen waarbij niet zij, maar vooral hun klanten een risico lopen, zoals beleggingspolissen waarbij het beleggingsrisico bij de klant ligt en niet of in slechts zeer geringe mate bij de verzekeraar. Zij behoren juist producten te verkopen die wat deskundigheid, transparantie en zorgplicht betreft dusdanig zijn samengesteld, dat het product de zekerheid kan bieden die de klant bij de aankoop ervan heeft gezocht. Kan het 7 Beschouwingen

8 product die zekerheid niet bieden, dan rijst de vraag waarom de klant niet een spaarrekening zou openen of in een aandelen- of beleggingsfonds zou participeren. De meerwaarde van verzekeraars zit hem in het bieden van zekerheid en zij kunnen die zekerheid bieden door ervoor te zorgen dat hun dienstverlening deskundig en transparant is, opdat alle partijen goed weten welk contract zij zijn aangegaan, welke rechten en plichten daarbij horen en wat het product zal presteren als er een beroep op moet worden gedaan. De beoogde zekerheid moet ook tot in lengte van jaren worden geboden. Is het product voor een aanvullende oudedagsvoorziening of een volledig pensioen bedoeld, dan moet het ook als zodanig kunnen voldoen. Zekerheid moet er ook zijn ten aanzien van de vraag wat de eigen verantwoordelijkheid van de klant is, bijvoorbeeld welke inleg er moet zijn, welke continuïteit die inleg moet hebben, welke consequenties het doorbreken van die continuïteit heeft, et cetera. Zekerheid moet er daarnaast zijn ten aanzien van de waardeopbouw van het product. Heeft de consument een levensverzekeringsproduct gekocht, dan dient hij met zekerheid te weten welke kosten daar in het totaal aan verbonden zijn, niet om te weten wat de verzekeraar of de assurantietussenpersoon eraan verdient, want dat is helemaal niet nodig, maar wel om te weten wat hij uiteindelijk van zijn inleg ten goede aan de waardeopbouw ziet komen. Kortom, zekerheid is de toegevoegde waarde, ik zou zelfs zeggen de bijzondere waarde van de verzekeraar en diens financiële producten. Zekerheid bieden moet de verzekeraar daarom als core business zien, omdat hij juist op dat punt een waardevol alternatief kan bieden voor andere producten en diensten op de financiële markt. heb afgehandeld die nog vóór het KiFiD waren voorgelegd, volgens het reglement en de bevoegdheden die tot die datum van kracht waren, zal ik mijn bijdrage aan een adequaat functionerende verzekeringsbranche vol vertrouwen aan het KiFiD overdragen. Het nieuwe instituut en al zijn medewerkers wens ik voor de toekomst alle goeds toe en ik dank alle medewerkers en adviseurs voor hun onmisbare, zeer hoogwaardige inzet en bijdragen. Mr. J.W. Wabeke Ombudsman Verzekeringen Het voor u liggende jaarverslag, het laatste van de Ombudsman Verzekeringen, laat ook nu weer een aantal voorbeelden zien van zaken waarin die zekerheid er kennelijk toch niet was. Met het aanreiken van die voorbeelden wil ik laten zien wat de praktijk in het afgelopen jaar is geweest en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de relaties tussen verzekeraar, assurantietussenpersoon en consument. Nu het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening van start is gegaan, zit mijn taak van Ombudsman Verzekeringen er bijna op. Nadat ik de geschillen Beschouwingen 8

9 1 Organisatie en cijfers 1% 4% 1.1 Kengetallen Ombudsman Verzekeringen Aantal nieuwe zaken in % verzekeringsmaatschappijen tussenpersonen experts overigen Mondeling ontvangen* Leven 668 Schade Totaal % Aantal schriftelijke zaken per jaar Schriftelijk ontvangen Leven Schade Raad van Toezicht 168 Totaal Totaal * Het betreft hier nieuwe klachtuitingen of verzoeken om informatie die in datzelfde onderhoud konden worden afgehandeld Levensverzekeringen Aantal schriftelijke zaken naar betrokken partij Aantal zaken tegen: 2005 verzekeringsmaatschappijen tussenpersonen experts 35 overigen 201 Totaal Schadeverzekeringen Organisatie en cijfers

10 1.1.4 Aantal schriftelijke zaken per branche Aantal schriftelijke zaken per probleemgebied Levensverzekeringen 2006 Levensverzekeringen Spaarkasovereenkomsten 84 Natura-uitvaartverzekeringen 74 Overige 71 Totaal Schadeverzekeringen 2006 Aansprakelijkheid 218 Brand 405 Motorrijtuigen 839 Medisch 392 Reis/transport 222 Overig 807 Totaal Overig 28% Reis/transport 8% 84 Medisch 14% Aansprakelijkheid 8% Brand 14% Leven Spaarkas Natura Uitvaart Overige Motorrijtuigen 28% Levensverzekeringen Bemiddeling en advisering Aanspraken uit verzekering Geschillen over uitkeringen Kostenstructuur Voorlichting Vertraging in behandeling of uitkering Afkoop, afkoop- en premievrije waarde Beleggingsaspecten Beëindiging overeenkomst Fouten en vergissingen Hypotheek en levensverzekering Hypotheek Aandelenlease Reserve- of waardeoverdracht Totstandkoming overeenkomst Mate van arbeidsongeschiktheid Echtscheiding en levensverzekering Winstdeling Conversie en omzetting Medische acceptatie Royement wegens non-betaling Verzwijging Toepassing of interpretatie polisvoorwaarden Geen uitkering wegens oud royement 4 6 Consequenties te late indiening ao-claims 66 7 Fiscale aspecten 6 99 Begunstiging 3 22 Zelfmoord en levensverzekering 18 2 Onbeantwoorde brieven Krediet 12 3 Incasso FIN-NET 11 4 KiFiD 0 22 Diversen Totaal Organisatie en cijfers 10

11 Schadeverzekeringen Motorrijtuigen Caravan Brand Aansprakelijkheid Transport (pleziervaartuigen) Transport (overige) 23 8 Reis Annuleringskosten Medische varia Rechtsbijstand Kostbaarheden 13 6 Overige Totaal Wijze van afhandeling en werkvoorraad Levensverzekeringen 2006 Werkvoorraad per 1 januari Nieuwe schriftelijke zaken Totaal Niet ontvankelijk 83 Informatief 220 Geseponeerd 324 Niet voor toewijzing vatbaar 629 Ten gunste van klager afgehandeld 685 Anders (ingetrokken, ter kennisneming, et cetera) 70 Totaal afgehandeld Gemiddelde doorlooptijden Nog in behandeling per 31 december Levensverzekeringen < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken langer Schadeverzekeringen Schadeverzekeringen 2006 Werkvoorraad per 1 januari Nieuwe schriftelijke zaken 2883 Totaal Niet ontvankelijk 222 Informatief 655 Geseponeerd 14 Niet voor toewijzing vatbaar 721 Ten gunste van klager afgehandeld M 715 Anders (ingetrokken, ter kennisneming, et cetera) 535 Totaal afgehandeld Nog in behandeling per 31 december < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken langer 11 Organisatie en cijfers

12 1.2 Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen In 2006 werden 168 klachten bij de Raad van Toezicht Verzekeringen ingediend (180 in 2005). Van voorgaande jaren waren begin 2006 nog 157 klachten in behandeling. In totaal werden in klachten afgehandeld. Eind 2006 waren 170 zaken nog in behandeling. Branche Afgehandeld Gegrond Ongegrond Behandeling Gedeeltelijk Niet gestaakt gegrond ontvankelijk Aansprakelijkheid Opstal/inboedel/inventaris Motorrijtuig/caravan Medische zaken Reis/transport Rechtsbijstand Leven Overig Totaal Afgehandelde zaken in 2006 per branche Afgehandelde zaken in 2006 naar resultaat Leven 15% Overig 4% Aansprakelijkheid 15% Rechtsbijstand 17% Reis/transport 2% Medische zaken 20% Opstal/inboedel/inventaris 10% Motorrijtuig/caravan 17% Gegrond Ongegrond Behandeling gestaakt 9 14 Gedeeltelijk gegrond 3 7 Niet-ontvankelijk Organisatie en cijfers 12

13 Klachten waarvan de behandeling werd gestaakt Betaald/geregeld na vragen van verweer tegen de klacht Betaald/geregeld na ontvangst van klagers commentaar op het verweer van de aangeslotene Betaald/geregeld na oproep van de aangeslotene ter zitting van de Raad Betaald/geregeld na overleg met de aangeslotene (ter zitting) Klacht ingetrokken na overleg tussen de aangeslotene en klager (zonder zitting) Klacht ingetrokken na verzoek aan klager om commentaar op het verweer van de aangeslotene Dossier afgelegd nadat klager niet reageerde op het verzoek om commentaar Klacht geregeld na uitbrengen van bindend advies Klager bleek zich tot de rechter te wenden of te hebben gewend Verzekeraar/de tussenpersoon viel niet onder de Raad van Toezicht Klager zond geen deugdelijk klaagschrift Klacht ter behandeling naar Ombudsman Verzekeringen Klager was geen consument Diversen 9 9 Totaal Organisatie en cijfers

14

15 2 Branchebreed In dit hoofdstuk worden drie onderwerpen besproken die niet op één specifiek product betrekking hebben, te weten fraude, gelijke opzegrechten en de Wet op de medische keuringen. 2.1 Fraude De term fraude, een veel gebezigde term in de verzekeringsbranche, wordt in het wetboek niet gebruikt voor een bepaald misdrijf met een daarbij behorende sanctie. Dit is wel het geval met de termen oplichting 1 en valsheid in geschrifte 2. In de wet wordt aangegeven in welke omstandigheden hiervan sprake is en ook dat volgens de wettelijke regels een en ander moet worden bewezen voordat er sancties kunnen worden opgelegd. Deze gang van zaken wordt in onze samenleving passend geacht, omdat het ondenkbaar is dat burgers louter op grond van eenzijdige verdenkingen kunnen worden bestraft. Fraude ik neem deze term gemakshalve over vind ik vanzelfsprekend ontoelaatbaar. Ik juich het daarom toe dat verzekeraars gezamenlijk tot afspraken proberen te komen over een efficiënte bestrijding ervan. Verzekeraars gaan hierin echter te ver wanneer zij bijvoorbeeld targets gaan invoeren. Verzekerden ervaren de bejegening door verzekeraars of de door hen geraadpleegde deskundigen, bijvoorbeeld onderzoeksbureaus, nogal eens als achterdochtig en klagen daar regelmatig over. Verzekeraars doen er goed aan zich deze klachten aan te trekken en bijvoorbeeld helder te communiceren over de procedure van de schadebehandeling, het doel van een onderzoek en de bevoegdheden van de onderzoeker. Op 1 januari 2006 is Boek 7, titel 17 en 18 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Deze delen hebben specifiek betrekking op 1 Zie artikel 326 Wetboek van Strafrecht. 2 Zie artikel 225 e.v. Wetboek van Strafrecht. 3 H. van Barneveld, Inleiding tot de Algemene Assurantiekennis, Martinus Nijhoff, 1966, pag Idem, pag het verzekeringsrecht. In diverse artikelen hierin staan bepalingen over mogelijke sancties en maatregelen indien er van nader omschreven feiten sprake is. Wel dient uiteindelijk de rechter vast te stellen of er sprake is geweest van bijvoorbeeld misleiding van de verzekeraar. Niettemin neem ik waar dat verzekeraars gewoon zijn om vergaande sancties op te leggen, ook in het geval hun contractpartijen datgene waarvan zij worden verdacht, blijven ontkennen. Voor deze verdachten is er geen recht op bijstand, tenzij zij het zelf betalen. Ook komt er geen officiële veroordeling, terwijl de maatregelen tegen hen vaak meer impact hebben dan de sancties die wel in de wet zijn geregeld. Bovendien vullen sommige verzekeraars het fraudebegrip zo eenzijdig in, dat dit niet als objectief kan worden aangemerkt. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen datgene wat onder de werking van het burgerlijk recht valt en wat niet. De verzekeringsovereenkomst, een contract tussen twee burgerrechtelijke partijen, dient te goeder trouw te worden uitgevoerd. Het Florentijns Statuut van 1394 bepaalde al, dat het verzekeringscontract moet worden beoordeeld secundum bonam fidem. 3 Deze goede trouw regardeert echter beide partijen. Als bijvoorbeeld een verzekeraar bij een bona fide schade naar mogelijkheden zoekt om zich aan betaling te onttrekken, dan zal de goede trouw veelal ontbreken. De verzekerde heeft recht op een correcte en coulante naleving van de overeenkomst. 4 Af en toe wordt daarmee in strijd gehandeld en komt de verzekerde in moeilijkheden. Een verzekerde die een te hoog bedrag claimt, wordt van fraude beschuldigd en wordt vervolgens geconfronteerd met een afwijzing van de schadeclaim, een hoge rekening voor onderzoekskosten en een externe registratie die het hem praktisch onmogelijk maakt zich elders nog op normale condities te verzekeren. Dit verschil is eenvoudig uit te leggen. Een verzekerde is als contractpartij op de gewone civiele weg aangewezen, omdat nu eenmaal ten aanzien van een verzekeraar die het contract niet te goeder trouw uitvoert, in de polisvoorwaarden geen sancties zijn opgenomen. Wel heeft de verzekeraar voor zichzelf bedongen dat hij in het geval van fraude een reeks van maatregelen mag toepassen. Mijn standpunt ten aanzien van het in rekening brengen van 15 Branchebreed

16 onderzoekskosten heb ik al in mijn jaarverslag over 2004 verwoord. 5 Ik herhaal nog eens dat de verzekeraar bij de vordering daarvan, als eisende partij, uiteindelijk via de rechter de dubbele redelijkheid moet aantonen. Mijns inziens zou echter ook in alle polisvoorwaarden moeten worden opgenomen dat verzekerden hun kosten vergoed krijgen, indien zij weten aan te tonen dat de verzekeraar onjuiste informatie heeft verschaft en te lage bedragen heeft aangeboden. Die wederkerigheid ontbreekt nu in de polisvoorwaarden. In 2006 heb ik met directies van enkele verzekeringsmaatschappijen diverse gesprekken over deze materie gevoerd. Daarin heb ik benadrukt dat in fraudekwesties altijd moet worden getoetst of aan de vereisten van relevantie, benadeling en proportionaliteit is voldaan. Er moet met andere woorden sprake zijn van een onjuiste opgave die van belang is voor de geclaimde schade en die is gedaan met het opzet de verzekeraar te misleiden, opdat een vergoeding wordt verkregen waarop anders, bij een juiste voorstelling van zaken, geen recht zou zijn geweest. Vervolgens moet de verzekeraar er rekening mee houden dat de verhouding tussen de vermeende fraude en de maatregelen die hij neemt, aanvaardbaar moet zijn. Bovendien moet de verzekeraar transparant zijn omtrent zijn bedoelingen. Het moet toch eenvoudig zijn om verzekerden bijvoorbeeld in algemene zin te informeren over de consequenties en de procedure van de maatschappij bij het onjuist informeren met het opzet de verzekeraar te misleiden. Verzekeraars moeten hierbij hun contractpartijen niet op verkeerde gedachten brengen door bijvoorbeeld te stellen dat zonder aankoopbon geen enkel recht op een uitkering bestaat. 5 Jaarverslag Stichting Klachteninstituut Verzekeringen 2004, pag. 16 en RvT Uitspraak Nr.2006/013 Re, waarin onder meer is bepaald dat slechts in specifiek omschreven situaties mag worden overgegaan tot een zogenoemde externe registratie, vanwege de vergaande consequenties voor de verzekerde. 7 Artikel P.i van de Gedragscode Verzekeraars luidt: Wij werken loyaal mee aan bemiddeling door de Ombudsman en het Klachteninstituut. Daarnaast onderwerpen wij ons aan de toepasselijke rechtsgang bij de Raad van Toezicht Verzekeringen, Toetsingscommissie Gedragscode en uiteraard de burgerlijke rechter. Het voorgaande heeft overigens niet alleen op de rechtstreekse contractpartijen betrekking. Het komt voor dat rechtsbijstandverzekeraars de eenzijdige beschuldiging op voorhand overnemen en rechtshulp weigeren omdat betrokkene zelf de behoefte aan rechtshulp zou hebben veroorzaakt. Ook wordt nogal eens betoogd dat de cliënt op voorhand geen haalbare zaak heeft. Van de geschillenregeling mag dan evenwel geen gebruik worden gemaakt. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van de betreffende clausule omtrent opzet in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering. Hellend vlak? De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft bepaald dat slechts indien de verzekeraar de gerechtvaardigde overtuiging heeft dat de verzekerde hem heeft willen benadelen, opname in het externe register bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) gerechtvaardigd is. 6 Op grond van de Gedragscode Verzekeraars mag worden verwacht dat aan deze uitspraak gevolg wordt gegeven. 7 Het is dan ook zorgelijk dat aan een dergelijke uitspraak geen zekerheid meer kan worden ontleend. Een verzekeraar schreef in zijn reactie op het beginsel van de proportionaliteit: Wij zijn ermee bekend dat uw instituut, met inbegrip van de Raad van Toezicht (zie bijvoorbeeld RvT nr. 2006/013 Re) dit beginsel in voorkomende gevallen pleegt in te roepen, maar deze benadering zien wij met alle respect niet anders dan als een hellend vlak. Als na een geconstateerde fraude de interne maatregelen (...) zijn geïndiceerd, is er naar onze stellige overtuiging geen enkele goede reden om voor de externe registratie een uitzondering te maken. Zeker niet nu de belangrijkste boodschap van het Deltaplan Fraude is dat fraudebewustzijn moet worden versterkt en de fraude-detectiekans moet worden verhoogd. De externe meldingen in het frauderegister van de Stichting CIS spelen daarbij een onontbeerlijke rol. Terughoudendheid op dit vlak achten wij daarmee in tegenspraak. Graag meld ik nog dat de klachtbehandeling in dit kader en de gesprekken met verzekeraars ook tot oplossingen hebben geleid. Zo reageerde een van de verzekeraars met een volledig aange- Branchebreed 16

17 past fraudeprotocol. De strekking daarvan is dat niet achter elke onregelmatigheid bij een schade kwaadwilligheid ofwel opzet van de verzekerde schuilt. Er wordt met andere woorden uitgegaan van goede trouw. Slechts bij een onomstotelijk bewijs van opzet wordt tot fraude geconcludeerd. Ook wordt bij de aanvang van de schadebehandeling heldere informatie gegeven over de rol van de expert, de te doorlopen procedure en de betekenis van de ondertekening van het schadeformulier. Fraude bij verzekeringen is van alle tijden. Het verschijnsel is nu niet anders dan decennia geleden. Ik adviseer verzekeraars het door hen gecreëerde begrip fraude behoedzaam te hanteren en geen heksenjacht te veroorzaken. Nogal eens stellen verzekeraars naar aanleiding van klachten in het algemeen dat het meeste toch goed gaat. Welnu, deze stelling is ook van toepassing op het overgrote deel van hun contractpartijen. 2.2 Gelijke opzegrechten In polissen van schadeverzekering was het niet ongebruikelijk dat de verzekeraar zich de bevoegdheid toekende om het contract tegen de jaarlijkse hoofdpremievervaldatum op te zeggen. De verzekeringnemer had daarentegen enkel het recht om de verzekering op te zeggen tegen de contractvervaldatum. Zeker bij langjarige contracten (vijf- of zelfs tienjaarstermijnen zijn nog steeds gangbaar) leverde deze regeling een forse beperking op van de opzegrechten van de verzekeringnemer ten opzichte van die van de verzekeraar. Ook een polisbepaling dat de verzekeraar de verzekering binnen een zekere termijn na de melding of na de afhandeling van een schade mag opzeggen, was usance. In het nieuwe verzekeringsrecht gaat artikel 7:940 lid 3 BW uit van gelijke opzegrechten voor beide contractpartijen. Indien de verzekeraar zich de bevoegdheid voorbehoudt de overeenkomst tussentijds op te zeggen, komt de verzekerden een gelijke bevoegdheid toe. In de slotzin van dit lid is bepaald, dat de verzekeraar slechts tussentijds (dat wil zeggen: binnen de overeengekomen contractperiode) mag opzeggen als de gronden die in de overeenkomst zijn vermeld, van dien aard zijn, dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar kan worden gevergd. Hiermee wordt bedoeld dat de verzekeraar moet overwegen of de omstandigheden voldoende ernstig zijn om opzegging te rechtvaardigen. Tevens zal hij moeten nagaan of in redelijkheid niet een minder ingrijpende maatregel kan worden gevonden, die evenzeer aan de belangen van beide partijen recht doet. Te denken valt aan het geven van een waarschuwing of het stellen van een nadere voorwaarde bij het voortzetten van de verzekering, bijvoorbeeld het invoeren van een eigen risico. Uit klachten blijkt dat veel verzekeraars deze wijziging van het opzegrecht zo interpreteren, dat ook de consument in geval van opzegging die zwaarwegende gronden moet aanvoeren. Daarbij gebruiken deze verzekeraars het argument dat in de eerste volzin van artikel 7:940 lid 3 BW over een gelijke opzegbevoegdheid wordt gesproken. Geldt echter ook voor de verzekeringnemer de voorwaarde dat de verzekering alleen tussentijds opzegbaar is als daartoe een voldoende zwaarwegende grond bestaat? Zo ja, welke gronden zijn dan voldoende zwaarwegend? Gelijke en evenwichtige opzegrechten vormen een uitgangspunt waar op het eerste gezicht niets op af is te dingen. Men moet echter wel beseffen dat de gevolgen van een opzegging door de verzekeraar voor de verzekeringnemer veel ingrijpender zijn, dan de gevolgen van een opzegging door de verzekeringnemer voor de verzekeraar. De verzekeringnemer zal er niet in slagen, of slechts tegen een veel hogere premie of op ongunstigere voorwaarden, om elders een nieuwe verzekering te sluiten. De verzekeraar zal dit aspect in zijn afweging van de omstandigheden moeten betrekken. In veel gevallen is er een ongelijkheid tussen de verzekeraar, voor wie de klant er een van velen is, en de verzekeringnemer, die een aantal essentiële voorzieningen in zijn leven via een verzekering moet treffen, zeker in een tijd van een terugtredende overheid. Ik meen dat verzekeraars een onjuiste interpretatie geven van artikel 7:940 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Particuliere verzekeringen hebben veelal de mogelijkheid om eenjaarscontracten te sluiten en zelfs om lopende vijf- en tienjaarscontracten tussentijds in eenjaarscontracten om te zetten. Zakelijke verzekeringen echter hebben meestal een contractduur 17 Branchebreed

18 van vijf of zelfs tien jaar doorlopend, zonder de mogelijkheid tot omzetting in eenjaarscontracten. Particulieren die bij het sluiten van de verzekering bewust voor een meerjaarscontract hebben gekozen, met korting op de premie, kunnen dat niet tussentijds naar een eenjaarscontract omzetten. Vooral die partijen hebben belang bij het opzegrecht van artikel 7:940 BW. Het gaat dan vrijwel altijd om oversluiting naar een andere verzekeraar, omdat die een lagere premie aanbiedt. Ook onvrede over de taakvervulling door de assurantietussenpersoon speelt vaak een rol. Die maakt de hogere premie waarin zijn provisie is verdisconteerd, niet waar en de klant kiest dan alsnog voor een direct writer. Ik begrijp wel iets van de achtergrond en van de mijns inziens onjuiste stellingname van verzekeraars. Regelmatig immers vindt oversluiting plaats op grond van het advies van een andere assurantietussenpersoon. Die behoeft bij overname van de lopende post bij dezelfde verzekeraar geen provisierechten van de vorige tussenpersoon af te kopen en het sluiten van een nieuwe verzekering levert vaak afsluitprovisie op. 2.3 Wet op de medische keuringen Helaas moet ik vaststellen dat zoveel jaren sinds de implementatie van de WMK in 1998, nog niet alle hobbels zijn gladgestreken. Enkele verzekeraars hebben namelijk gemeend om het hogere risico dat het keuringsverbod met zich bracht, niet op te lossen door een algehele verhoging van de premies, maar door gebruik te maken van zogeheten uitsluitingsclausules. Vaak doen zij dat op een dusdanige wijze, dat de betrokken deelnemers aan een (collectieve) pensioenregeling voor langere tijd geen zekerheid hebben of hun nabestaanden wel aanspraak kunnen maken op een uitkering. Toch keuring achteraf Een verzekeraar stelde zich in het kader van een contractverlenging op het standpunt, dat nieuwe deelnemers voortaan een machtiging dienden af te geven op grond waarvan de verzekeraar bij een overlijden binnen vijf jaar na toetreding tot de pensioenregeling gerechtigd zou zijn om navraag te doen naar hun medisch dossier. Dit komt mijns inziens neer op een keuring achteraf en is in ieder geval in strijd met de geest van de WMK. Op die manier zijn deelnemers aan een (collectieve) pensioenregeling eigenlijk dus slechter af dan in de periode vóór de WMK. Nadat ik de verzekeraar van mijn visie op de hoogte stelde, liet hij weten dat hij bereid was om de periode tot drie jaar in te korten. Toen de belangenbehartiger van de klager hier geen genoegen mee nam en het dossier onder de aandacht van de Raad van Toezicht Verzekeringen bracht, wilde de betrokken maatschappij het niet op een uitspraak laten aankomen. Het leidde tot een schikkingsvoorstel om slechts uit te gaan van één jaar. De klager stemde hiermee in. Een van de gevolgen van de WMK is, dat er niet meer mag worden gekeurd voor de toegang tot pensioenvoorzieningen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ziekteverzekeringen die aan arbeidsverhouding zijn verbonden. Voor zover van een keuringsverbod sprake is, geldt dat de verzekeraar geen uitsluiting of vermindering van rechten op grond van ziekten, aandoeningen of gebreken mag bedingen. In mijn jaarverslag over 2002 heb ik verzekeraars opgeroepen om zich op korte termijn duidelijk uit te spreken over de reikwijdte van de uitsluitingsclausules die zij in het kader van de WMK hanteren. Zolang zij dat niet hebben gedaan, zo heb ik daarbij aangegeven, zal ik uitsluitingsclausules met een geldigheidstermijn langer dan een half jaar na het tot stand komen van de verzekering van de hand wijzen. Als reactie hierop heeft het Verbond van Verzekeraars zijn leden geadviseerd om tot een heldere communicatie te komen, ook in de precontractuele fase, ten aanzien van een eventuele uitsluitingsclausule en de reikwijdte daarvan. Uit de klachten die mij onder ogen zijn gekomen, blijkt echter dat er bij verzekeringen die aan een arbeidsverhouding zijn verbonden, nog steeds uitsluitingsclausules met een onbeperkte duur worden gehanteerd. Verzekeraars geven in een eerste reactie meestal zelf al aan, dat zij weten dat een onbeperkte uitsluitingsclausule op gespannen voet met de WMK staat. Toch heb ik in een aantal klachtdossiers moeten constateren dat betrokkenen, die bij aanvang van de verzekering klachtenvrij waren en bijvoorbeeld pas drieënhalf jaar later in de WAO belandden, weliswaar voor een WAO-uitkering in aanmerking kwamen, maar tegelijkertijd Branchebreed 18

19 geen aanspraak op een aanvullende WAO-verzekering of vrijstelling van premiebetaling konden maken. Deze gang van zaken roept bij verzekerden en verzekeringnemers onvermijdelijk nog steeds veel vragen op en leidt veelal tot onbegrip en verbazing bij betrokkenen. De WMK wordt klaarblijkelijk nog altijd door partijen verschillend geïnterpreteerd. 19 Branchebreed

20

Jaarverslag 2005. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

Jaarverslag 2005. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Jaarverslag 2005 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Bordewijklaan 10 Postbus 93560 2509 AN Den Haag Tel.: 070 333 89 99 Fax: 070 333 89 00

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen

Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.3.9.7 Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen bronnen Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 19.3.2008 Persbericht KiFiD,

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2011-2012 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft diens werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 3 Kifid werkt met open vizier aan zijn transitie 2012 was voor Kifid in menig opzicht een transitiejaar. Het jaar stond

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 105 26 824 1 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van een verzekering?

Wanneer is er sprake van een verzekering? Wanneer is er sprake van een verzekering? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de Boer * Op 18 november 2011 hield de Vereniging voor Verzekeringswetenschap haar najaarsbijeenkomst met als onderwerp Verzekering,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders?

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders? piv Bulletin 7/8 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 4 Wetsvoorstel deelgeschillenprocedure Pagina 10 A/N/P Conges 06-10-2006 Pagina 12 OPS en RSI - HR arresten juni 2006 Pagina 21 Overstap Pagina 24 Agenda

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Over leven. in de medische letselschadepraktijk

Over leven. in de medische letselschadepraktijk Het slachtoffer van letselschade Over leven in de medische letselschadepraktijk Een onderzoek naar de positie van de patiënt en de rol van de ketenpartners tijdens de afhandeling van een medische letselschadezaak

Nadere informatie

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009 Vereniging voor Letselschade-Slachtoffers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS Gedragscode Behandeling Letselschade Ervaringen van Letselschade-Slachtoffers met

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft Van : Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft : leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies inzake Wetsvoorstel Wet werk

Nadere informatie

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease 1 PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease Donderdag 1 maart 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 16.30

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 30034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek B MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 5

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade piv Bulletin 1 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 6 Werkgeversaansprakelijkheid & ingeleend personeel Pagina 8 4 Docenten over leergang MzL Pagina 10 Mediation in letselschade; praktijkervaring Pagina

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Juridisch luchtfietsen langs piketpaaltjes

Juridisch luchtfietsen langs piketpaaltjes piv Bulletin 2 Inhoud Pagina 1 Juridisch luchtfietsen langs piketpaaltjes Pagina 3 LetMe trakteert op een bijzonder boek Pagina 4 Care management in de letsel schadepraktijk Pagina 6 Schadevergoeding en

Nadere informatie