Sdu POD titels februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sdu POD titels februari 2015"

Transcriptie

1 Sdu POD titels februari 2015 ISBN Handboek fiscaal insolventierecht Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP Aanbesteding en mededinging in beweging Teksten Flora- en faunawet. Editie Sdu Commentaar Wet inburgering Themakatern leerplicht-en RMC administratie Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ziekte Meten van industrieel geluid Editie Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken Oratiebundel Gezondheidsrecht AI-17: Hijs- en hefmiddelen, 7e editie Vooropgestelde arresten EELC: Compilation of EU regulations and directives Sociaal plan in de praktijk Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp Uav integrale editie Reorganisatie en de rol van de ondernemingsraad Vergaderen en onderhandelen in de ondernemingsraad Mediation in belastingzaken Jaarboek Stralingsbescherming De kosten van het geschil - LSA Jaarboek Overheidsfinanciën De Overheid in dialoog De Wet BIG Regelingen leerlingenvervoer Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen De Schade-expert Succesvolle kantoorhuisvesting, 7e herziene editie De interne mediator. Interne mediation en beroepsethiek Europees milieurecht en de gemeentelijke praktijk De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, 4e druk, Editie Tekst en Toelichting Afvalstoffenrecht Medische aansprakelijkheid vragen over staatsteun ORregie Procederen in Rijnvaartzaken ARBCONGR08 De ontslagvergoeding in beweging Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken Tien pennenstreken over personenschade - LSA Deel Kantelklaar Pensioenwet wetteksten en parlementaire behandeling, 2e druk T&T Wet economische delicten in relatie tot milieurecht. Ed Het NMI Reglement 2008 Tekst & Toelichting Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb Kostenverhaal Bodemsanering Huisarts en tuchtrecht Soevereiniteit en legitimiteit-grenzen aan fiscale regelgeving Beperkt houdbaar - bouwstenen voor verdere professionalisering van het wethouderschap Teksten Zelfregulering Farmacie Asbestschade en aansprakelijkheid De Overheid om de hoek Tussen onafhankelijkheid en hiërarchie Papernote 27 - Langs elkaar heen Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer Terugkoppeling in het Belastingrecht Vaststellingsovereenkomst en mediation Rechtspraak Verzekeringsrecht, 5e gewijzigde druk Vraagbaak Geluid en Luchtkwaliteit Gezondheidszorg en Europees recht Mediation in arbeidsconflicten (2e druk) JB Select, tweede druk NVOR 28 Intern kwaliteitstoezicht Ouders en School

2 Wet ruimtelijke ordening, praktische handleiding voor de vastgoedpraktijk Hulpdiensten in het verkeer Externe verslaggeving van publieke organisaties Inleiding tot de Stralingshygiëne (paperback) Tekst en toelichting Wet Milieubeheer. Editie De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht Themakatern leerplicht-en RMC administratie Eergerelateerd geweld in Nederland Papernote 28 - Eerlijk Bestek De mediationclausule T&T Fiscale behandeling van pensioenen Van erfgrens tot hinder Kredietcrisis onder risicojongeren Jaarboek Overheidsfinanciën Effectieve verdedinging in de ogen van de rechter Vaardige verdediging in hoger beroep Apotheek en privacy (praktijkreeks Farma) Aanbesteden en innovatie ARBCONGR09 De werkgever in beweging Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging Vraagbaak Bestuurlijke handhaving van het Omgevingsrecht Verbinden of Polariseren? Reeks Multiculturele Samenleving in Ontwikkeling Deel Tekst en Toelichting Wet geluidhinder Gemeentewet in een dualistisch bestel, editie Accreditatie oud en nieuw in het hoger onderwijs De Overheid is ook maar een mens Heffingsgrondslagen in douanerecht Ergonomie Compact, 2e herziene druk Rechtsvinding in Belastingzaken. Oratie Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen Vraagbaak Horeca Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag Editie Conflictvaardig(er) Aanbestedingsovereenkomst Leven in Nederland Advocaten en mediation naast rechtspraak Teksten Farmaceutisch recht editie Nationale en grensoverschrijdende juridusche fusie & juridische splitising van kapitaalvennootschappen Industrielawaai Praktijkreeks Geluid en omgeving Afgewaardeerde Vorderingen in de Vennootschapsbelasting Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 7e druk Compact Bodembescherming. Editie De Praktijk van de Pardonregeling Ziektekostenverzekeringen Compact Voorzorgsbeginsel De Dienstenrichtlijn decentraal Uitspraken studiefinanciering Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur Conflict met de mediator? Inkopen in de afvalsector. Praktijkreeks afval Papernote 29 - Referentiearchitecturen AR Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie AR Financiële verhoudingen tussen bestuurslagen Papernote 30 - Duurzaam bestuur(d) VNG Thesaurus NVOR 29 De juridische positie van ouders in het onderwijs Pocket Financieel Management Primair Onderwijs AR Het systeem van toezicht stabiliteit van financiële markten U draait en u bent niet eerlijk: spindoctoring in politiek Den Haag Aan de slag met het Gevaarsetiket Algemene Rekenkamer Kredietcrisis 2008/ Grip op beleid Fusies en overnames en de rol van de ondernemingsraad Het OM; schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging AR Monitoring JSF

3 Papernote 31 - de informatiepositie van de patiënt Artikel 50 lid 2 Sv moet (in zijn huidige vorm) worden geschrapt Handreiking bij buisleidingincidenten Overeenkomsten inzake informatietechnologie Praktijkgids Warenwet: De claimsverordening Wetenschappelijk onderzoek in de zorg Scheidingsmediation - 5e druk - deel 5 MSR Carrouselfraude - FWR Deel Een nieuwe aanpak - LSA Nieuwe bouwnormen voor de gezondheidszorg De leerkracht als opvoeder Burenlawaai. Editie 2010 Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Bouwlawaai. Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Modernisering van de Successiewet 1956, 2e druk Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht De ontbindingsrechter Een vermogen om lief te hebben Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer in Europa Praktijkgids Warenwet: Voedselveiligheid Certificatie en overheidstoezicht Bewust Onbehoorlijk Benadelen Lezingenreeks NVSA deel Buurtbemiddeling Jaarboek Overheidsfinanciën Wet veiligheidsregio's Wettekst - Toelichting Geluid en monitoring Effectief leiderschap in een innovatieve praktijk Monografie Religie Mediators' Lingo Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap Burgerzaken voor Vreemdelingen Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving Themakatern Recht op onderwijs, ouders en leerplicht Elektronische handtekeningen Functiegebouw veiligheidsregio's Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht Miljardendans in Den Haag Het nieuwe omgevingsrecht Kind en scheiding, deel 8 MSR, 3e gewijzigde druk Aanbestedend inkopen succes verzekerd Europese milieuwetgeving en decentrale overheden Van beleid en recht naar praktijk via de onderhandelingstafel Grondslagen van het verzekeringsrecht 5e gewijzigde druk ARBCONGR10 Bedingen in het arbeidsrecht in beweging Teksten CAO Uitvaartwezen 2010/ Visies op klachtrecht Praktijkboek lokaal jeugd-en onderwijsbeleid Accreditatie en kwaliteitzorg Belastingheffing van dividend en de interne markt. FWR Deel Pocket archiefregelingen Regelingen Primair Onderwijs en Expertisecentra NVOR 30 Beroepsonderwijs VMBO en MBO De advocaat in mediation (paperback) Tekst en Toelichting Milieueffectrapportage, Editie AI-35: Drukapparatuur, 2e editie Uitspraken studiefinanciering De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden De archiefregeling van A tot Z AI-58: Machineveiligheid, 1e druk Stelsel onder stress Teksten Farmaceutisch recht editie Vraagbaak Activiteitenbesluit Seksueel misbruik in het onderwijs Veel gekwetter, weinig wol, PM Public Mission Corruptie, Handel in Macht en Invloed EELC: Compilation of EU regulations and directives Wet BIO editie 2011 bekwaamheidseisen in het onderwijs Letselschade in een breed perspectief (LSA 22)

4 Opsporing in vogelvlucht, 2e druk Praktijkcahier Strafrecht deel Praktijkboek Ontneming 4e druk ARBCONGR11 Beloning in beweging Leerboek Particulier Onderzoeker Uitvoeringsregels aanbesteding Europees recht in de zorg Praktijkcahier Europees recht deel De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschaps- belasting. Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Vraagbaak Milieubeheer Editie Hebbende privilege van stede Branddetectie en automatische brandbestrijdingsinstallaties De video in de operatiekamer HET FISCALE LOONBEGRIP Teksten openbaarheid van bestuur Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ontslagrecht Tussen partijen is in geschil Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak AI-49: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen, 2e editie Jaarboek Overheidsfinanciën Het Lex certa-beginsel Praktijkboek Aanbesteden Leiden met liefde Teksten en toelichting Wetgeving natuurbescherming. Editie Vraagbaak Bodem Editie Inspecteren. Toezicht door inspecties AI-05: Veilig werken in besloten ruimten, 5e druk Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid Sdu Commentaar Europees Migratierecht Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen Le droit de rêver Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel De Stichting Handboek Fysieke belasting, 6e geheel herziene editie Wegwijs in de Belastingheffing voor Ondernemingen, 10e druk, AI-22: Werken met verontreinigende grond/grondwater, 4e druk Basisboek Medezeggenschap Handboek Stichten en huisvesten van scholen Regelingen leerlingenvervoer 2011-II Rechtspositie Gemeentepersoneel Themakatern Onderwijshuisvesting - Binnenmilieu onderwijs Pioniers in het vreemdelingenrecht EVRM - algemene beginselen Belastingen in de jaarrekening Hoofdstukken Goederenrecht, 3e herziene druk Pluk de vruchten van de interne markt Teksten CAO Crematoria PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering AI-10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie, 4e druk De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde Tekst en toelichting WMO Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting) 2e herziene druk Tekst en Toelichting Wet Dieren Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure In bezwaar PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfin PC-reeks deel 3 - Het BTW-compensatiefonds Bestuursrecht en ICT De Wet Bopz (8e herziene druk) Winst in de zorg Onze Grondwet Praktisch dierenrecht PC-reeks deel 4 - Moderne bedrijfsvoering bij de overheid Accreditatie in het Hoger Onderwijs Internationaal farmarecht. (Reeks farmarecht) De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap Beroepsgeheim, continuïteit en verandering

5 PC-reeks deel 5 - Resultaatgericht sturen en evalueren De resultaatgerichte overheid Scheiden ter(echter) zonder rechter Schade vergoeden of beperken VOM deel 5: Ja minister - nee minister PC-reeks deel 6 - Benchmarking in de publieke sector Enige bestuursrechtelijke begrippen en de AWB PC-reeks deel 7 - Agentschappen actualiteiten Modern financieel management bij het Rijk Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving Statuut voor de Verdediging (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 0) De praktijk van het voorarrest (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 1) Introduction to the Works Councils Act Handboek Wetgeving Forensische psychiatrie. Editie Preventieve gezondheidszorg RA-reeks - Toegang tot de Rijksbegroting PC-reeks deel 10 - Omvang en betekenis van reserves bij publieke Wet op de jeugdzorg toegelicht Waarheidsvinding en privacy. LSA deel Security Awareness - expertreeks deel Richtlijnen strafvordering, deel PC-reeks deel 9 - De outputgefinancierde overheidsorganisatie Bedrijfsopvolging Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspect Evenwicht zonder Sturing Gereedschap voor effectieve beleidsvorming ITeR 75: De verlening van expoitatiebevoegdheden i/h auteursrecht Farmaceutische Patiëntenzorg (Praktijkreeks Farma) Drinkwater - principes en praktijk Expertreeks beveiligingen deel 6 - Security Awareness Richtlijnen voor strafvordering, deel PC-reeks deel 11 - Marktactiviteiten een panacee voor publ falen? De Overleveringswet (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 2) PC-reeks deel 12 - Operationele budgettering Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 4e druk PC-reeks deel 13 -De controlfunctie in de publ. en non-profitsect ITeR 76: Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog Kwaliteitsverbetering van het letselschadetraject LSA deel Handboek Rechtspositie TBS-Gestelden, 2e druk Geneesmiddelen en recht Regelgeving Aanbestedingsrecht Analyse, strategie en getuigenverhoor (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 3) Bouwmediation Raadscommunicatie in het duale bestel De financiën van de decentrale overheden Termijnen in het bestuursrecht ITeR 78: Hij die gegevens misbruikt wordt gestraft..of toch niet? Commentaar Financieel Recht II - amvb Werkinstructies voor de beveiliging Wet bescherming persoonsgegevens en ICT Douane in vogelvlucht Vrijheidsontneming van Vreemdelingen ITeR 77: Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation De ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, 2e druk Aanbodregulering en de Wet toelating zorginstellingen Mediation en vertrouwelijkheid (3e druk) Gratie (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 4) Verwijzen naar mediation (2e druk) Het belang van belangen Subsidierecht. Handleiding voor de praktijk VOM deel 4 - Public Governance van theorie naar praktijk ITeR 79: Openbaarheid in het internettijdperk De grensoverschrijdende werknemer Koop en levering van vastgoed, editie 2006/2007

6 Ziekenhuizen, politie en convenanten Opslag van gevaarlijke stoffen Civiel appèl, deel 1 Mon. Burgerlijk Procesrecht Vrijwaring De direct gekozen burgemeester in Duitsland ITeR 80: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing Inzicht in het overleg met de or 4e druk Bedrijfseconomie voor fiscalisten ITeR 81: E-Justice. Beginselen v beh. elektronische rechtspraak ITeR 82: Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie Praktijkboek Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid Gezondheidsrecht: betekenis en positie Europese Milieuregelgeving Audit bij de overheid Aansprakelijkheid en scholen, waar liggen de grenzen? Referral to Mediation Boeven in het ziekenhuis, editie 2007, tweede herziene druk Mediation en de vaststellingsovereenkomst Belastingarresten lezen en analyseren, tweede druk Concern over het Rijk of het Concern Rijk? (VOM deel 6) Nieuwe risico's en claimgebieden - LSA De nwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren Praktijkboek Bodemhandhaving Milieuatlas ITeR 83: Telecommunicatie en ruimtelijke omgeving Instellen beroep en bezwaar, deel 3 Praktijkcahiers Bestuursrecht Inzicht in financieel beleid De financiele functie in de praktijk deel Pensioenregelingen, 4e druk Integriteitreeks deel 1: Grondslagen van Integriteit Themakatern Onderwijs en Jeugdzorg Orientatie op inbraaksignaleringssysteem Tekst & Toelichting Asbestrecht Wet OM-afdoening toegelicht Mediation en internet Sun Tzu's krijgskunst voor Advocaten Handleiding Islamitisch begraven Beroepsgeheim en verschoningsrecht PC-reeks deel 14 -Governance in het onderwijs: een nieuwe balans? Rechtspraak Strafrecht en ICT (2e gewijzigde druk) Traceerbaarheid Ed De Grondwet in eenvoudig Nederlands Integriteitsreeks deel 2: Dilemma's aan de top Besturen van Basisscholen Vrijheid, gelijkheid, burgerschap. MSO, deel Deelnemingsvrijstelling Reeks Fiscale Geschriften - Deel De ondernemingswinstbelasting Uitspraken Studiefinanciering 2006/ PC-reeks deel 15 - De waarde van de public controller Handleiding opgraven en ruimen Industriële geluidbeheersing in de praktijk Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht Levensverzekeringen in de Wet IB Eigenwoningsparen, spaarrekening eigen woning en kapitaalverz De ambtenaar die er werk van maakte Opgeruimd staat netjes? De stimulerende middelen van de wetgever Schadevergoeding voor gewezen verdachten (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 6) Verdediging in culturele strafzaken (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 7) De WGBO De toekomst van de Wet BIG Gezondheidsrecht en ICT Zorg verzekerd? Reeks PM Public Mission Inspraak en school - editie 2012

7 Artikel 23 Grondwet De basis van het Nederlandse onderwijsrecht Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater Tijd voor Onderwijs Tekst en toelichting Awb in relatie tot het milieurecht Teksten Internationaal Migratierecht deel 1 Editie Verkenningen binnen het letselschaderecht (LSA 23) Flexibele Arbeidsrelaties Integriteitsreeks deel3 - Bewustwording van Integriteit Chirurg en tuchtrecht Railverkeersgeluid. Tweede gewijzigde druk Horecalawaai en Evenementen Editie Een sprong in de fiscale methodologie Teksten Bodemregelgeving. Editie International Law, Human Right and other relevant documents Kind in het immigratierecht Jachtalmanak Tekst en toelichting Wet Bopz AI-11: Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen, 6e druk Compact Afval. Editie EVRM Algemene beginselen studenteneditie Sport- en recreatielawaai Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Mediation in de zorg Reflecties. Transformatieve mediation in de praktijk Mediation in strafzaken Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Themakatern Het toezichtkader en de managementrapportage in het PO De auto, zakelijk en privé, 4e druk Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Jeugdige Het Sociaal plan voor de overheid Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. Het Slachtoffer Paritas Passé Pensioen en scheiding, 7e gewijzigde druk, Deel 3 reeks MSR Met ministers op de tandem AI-29: Fysieke belasting, 5e druk Teksten Geluidregelgeving - Editie Themakatern Praktijkuitwerking leerplichttoezicht Themakatern Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (paperback uitgave) Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (hardbound uitgave) ARBCONGR12 Arbeidsprocesrecht in beweging Teksten Wetgeving Uitvaartwezen Klachtrecht en toezicht (2e herziene druk) De interne rechtspositie in de psychiatrie Onvrijwillige opnemingen buiten de Wet Bopz De geneesheer-directeur Kinder- en jeugdpsychiatrie Inzicht in de aangrenzende wetgeving editie De samenhang tussen de WGBO en de Wet Bopz Praktische aspecten van de opnameprocedure Stoornis en de Bopz De Verstandelijke gehandicaptenzorg De Wet Bopz voor psychogeriatrische patiënten Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht Compendium Estate Planning Voedselcontactmaterialen Geluidbeleid en geluidhinderrecht Herziening van het beslagverbod roerende zaken Civiel deskundigenbewijs Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen, Editie Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden, AI-54: Elektrische veiligheid, 2e herziene druk Teksten Afval. Editie Basisboek Medezeggenschap op scholen - deel Aan de slag met het VIB, tweede herziene druk Met de overheid om tafel (2e druk)

8 Eerlijk delen in de fiscale jungle Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Etikettering van levensmiddelen Toegang tot de collectieve sector Teksten Flora- en faunawet. Editie Recht en zorg van kwaliteit Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid Huurrecht Woonruimte 6e druk Sdu Commentaar Huurrecht, Boek, Editie Handboek Arbobesluit editie Arbowetgeving Compact editie 2013/ Europees vennootschapsrecht Serie Ondernemingsrecht deel A Handboek Arbowet editie Fair play on both sides Geluid en gezondheid Editie Handboek Arboregeling editie Handboek Arbobeleidsregels editie Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid Praktijkgids Allergenen Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht - liber amicorum Turks Huwelijksgoederenrecht voor de Nederlandse Rechtspraktijk Elektronisch contracteren Arbeidsrecht en mediation AI-24: Binnenmilieu 3e druk AI-45: Risicobeheersing, 2e druk Rechtspraak Arbeidsrecht 8e gewijzigde druk Aanstekelijk Leiderschap Tekst & Toelichting Aanbestedingswet AI-32: Legionella, 4e druk Praktijkboek Bodemhandhaving Editie KNO-arts en tuchtrecht Compendium Samenwonen De dga en zijn pensioen Ambtenarenrecht toegelicht Parlementair onderzoek Distributie van software Rechtspraak Mediation AI-40: Aansprakelijkheid 3e editie AI-07: Kantoren, 6e herziene druk 2013 ARBCONGR13 De kennelijke onredelijkheid in beweging In de schaduw van het slachtoffer (LSA 24) JHG Praktijkgids WAAR&WET Voedings- en gezondheidsclaims Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Rechter-Commissaris Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. WED De economie van het advocatenkantoor Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties derde druk AI-01: Arbo- en verzuimbeleid, 14e editie De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming Teksten Bodemregelgeving. Editie AI-15: Veilig werken op daken, 7e druk AI-18: Laboratoria, 6e druk Compact Bodembescherming. Editie AI-09: Biologische agentia, 6e druk AI-02: Werken met beeldschermen, 7e druk herziene druk AI-34: Explosieve atmosfeer, 3e editie Sdu Commentaar EVRM, Deel 1, materiële rechten, 2013/ Leerlingenprognoses in PO en VO Teksten Flora- en faunawet c.a Themakatern Handhaving in de Leerplichtwet Hoe te reageren op misdaad? Praktijkgids WAAR&WET De Europese hygiëneverordeningen Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur, boek. Editie 2013/14

9 Een empathische wetgever Herziening Eigenwoningregeling Afschaffen keuzeregeling De gemeentewet in eenvoudig Nederlands Uitbreiding schenkingsvrijstelling Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders Rechtspositie Raads- en Commissieleden Financien van de decentrale overheden AI-31: Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen, 5e druk Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Tekst en artikelsgewijs commentaar Regelingen Leerplicht Grondslagen van het verzekeringsrecht 6e gewijzigde editie AI-61 Risico-inventarisatie- en evaluatie, 2e druk AI-43: Ongevallenonderzoek, 3e herziene druk Tekst en toelichting Modern Migratiebeleid Basisboek Leerlingenvervoer, Editie Ethiek en gezondheidsrecht Praktijkgids WAAR&WET Microbiologische criteria Douanememo Het inreisverbod SC Dossier Wet werk en zekerheid ARBCONGR14 De zieke werknemer in beweging Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid Expertreeks deel 26 - Zin en onzin in beveiliging Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht Wetgeving Omgevingsrecht Postrelationele solidariteit Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang De toekomst van de letselschadepraktijk (LSA 25) BRZO Wetgeving en relevante documentatie. Editie Compendium Estate Planning Het proces Teksten Internationaal Migratierecht Deel 2 Editie Alimentatieverplichtingen Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen Naar een nieuwe beslagvrije voet Vooropgestelde arresten AI-44: De preventiemedewerker, 3e editie AI-14: Bedrijfsruimten: 6e editie Tekst en Toelichting Participatiewet Jaarboek Stralingsbescherming Editie Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Teksten Wetgeving Dierenwelzijn De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht Compact Afval. Editie Geluidaanpak in gemeenten Publiekrecht/omgevingsrecht voor de vastgoedsector Farmawetgeving Compact Editie 2014/ Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Deel 4 LOB-beveiliger HRWN Pocket 2003 Editie Teksten Wetgeving uitvaartwezen. Editie 2014/ Praktijkgids WAAR&WET HACCP Succesvol procederen bij de belastingrechter Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, 6e druk Lijfrenten in de wet IB Basisboek Onderwijsrecht Inleiding Telecommunicatierecht Teksten Flora- en faunawet. Editie Belastingvoordelen van zonnepanelen Praktijkgids WAAR&WET Additieven in Levensmiddelen De Erfrechtverordening Fraude De Werkkostenregeling 2015

10 Nettolijfrente en nettopensioen

Sdu POD titels januari 2015

Sdu POD titels januari 2015 Sdu POD titels januari 2015 ISBN 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2009. Update 4

Cursusoverzicht 2009. Update 4 Cursusoverzicht 2009 Update 4 4 Inhoudsopgave Arbeidsrecht Het sociaal plan in de praktijk 3 Wijzigen van arbeidsvoorwaarden 4 Flexibele arbeid 5 Actualiteiten werknemer en ziekte 6 Arbeidsrecht bij transacties

Nadere informatie

12) ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT. NIEUW in 2015: 12a : arbeidsrecht

12) ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT. NIEUW in 2015: 12a : arbeidsrecht JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities verschenen vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 12a : arbeidsrecht NIEUW in 2015: 12) ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

De vier specialisaties van de master Nederlands Recht

De vier specialisaties van de master Nederlands Recht De vier specialisaties van de master Nederlands Recht Welke specialisatie kiest u na de bachelor? De masteropleiding Nederlands Recht is een brede opleiding waarmee u in veel sectoren van de maatschappij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

RECHT voor de zorg- en

RECHT voor de zorg- en RECHT voor de zorg- en welzijnsprofessional EDITIE 2015-2016 Hoofdredactie mr. Peter Simons Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional Over de redactie: mr. Carin Graveland-Geijtenbeek (algemene inleiding)

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) RECENTELIJK VERSCHENEN september 2014 Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische boeken

Nadere informatie

OMVR LUNENBERG ADVOCATEN

OMVR LUNENBERG ADVOCATEN WEGEN NAAR RECHT OMVR LUNENBERG ADVOCATEN OMVR Lunenberg met vestigingen in Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Elburg is met meer dan 20 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle- Apeldoorn Amersfoort.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijbehorende adviezen Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens

Bijbehorende adviezen Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens Bijlage Actiepunten Nationaal Actieplan Mensenrechten ALGEMEEN NATIONAAL MENSENRECHTENBELEID EN INFRASTRUCTUUR (Hoofdstuk 1 t/m 3) Dialoog met het maatschappelijk middenveld Het totstandkomingproces en

Nadere informatie

Het team Gezondheidszorg. Ruime expertise, nauwe samenwerking, een pragmatische oplossing.

Het team Gezondheidszorg. Ruime expertise, nauwe samenwerking, een pragmatische oplossing. Het team Gezondheidszorg Ruime expertise, nauwe samenwerking, een pragmatische oplossing. De gezondheidszorg blijft een markt in beweging. De met regelmaat veranderende wet- en regelgeving is een uitdaging

Nadere informatie

Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport

Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport drs. Z. Berdowski en ir. A. Vennekens Zoetermeer, 24 juni 2008 Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO

Nadere informatie

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang?

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Voorwoord Voor u ligt mijn Master scriptie van de Open

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor

Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor Domein Onderwerp Eventuele toelichting Bachelor C05F4A ICT-recht, seminarie C07D5A Rechtsgeschiedenis, seminarie A C07D6A Rechtsgeschiedenis, seminarie B C07D7A Verbintenissenrecht, seminarie Zie toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2006 Wij Beatrix,

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF van de opleiding Master in de rechten DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Promotor: Prof. Dr. BERNAUW Kris CARION Katrien 20020782

Nadere informatie

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010 Vrijheid en verantwoordelijkheid Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuur 5 2. Buitenland 7 3. Economie 10 4. Financiën 15 5. Gezondheid 17 6. Immigratie 21

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN STRATEGISCH AKKOORD VOOR KABINET CDA, LPF, VVD 3 JULI 2002 1 HOOFDLIJNEN... 2 VOORWOORD... 3 UITGANGSPUNTEN EN ORIËNTATIES... 4 BELEIDSAGENDA... 7 1.Veiligheid...

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie