Sdu POD titels februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sdu POD titels februari 2015"

Transcriptie

1 Sdu POD titels februari 2015 ISBN Handboek fiscaal insolventierecht Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP Aanbesteding en mededinging in beweging Teksten Flora- en faunawet. Editie Sdu Commentaar Wet inburgering Themakatern leerplicht-en RMC administratie Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ziekte Meten van industrieel geluid Editie Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken Oratiebundel Gezondheidsrecht AI-17: Hijs- en hefmiddelen, 7e editie Vooropgestelde arresten EELC: Compilation of EU regulations and directives Sociaal plan in de praktijk Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp Uav integrale editie Reorganisatie en de rol van de ondernemingsraad Vergaderen en onderhandelen in de ondernemingsraad Mediation in belastingzaken Jaarboek Stralingsbescherming De kosten van het geschil - LSA Jaarboek Overheidsfinanciën De Overheid in dialoog De Wet BIG Regelingen leerlingenvervoer Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen De Schade-expert Succesvolle kantoorhuisvesting, 7e herziene editie De interne mediator. Interne mediation en beroepsethiek Europees milieurecht en de gemeentelijke praktijk De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, 4e druk, Editie Tekst en Toelichting Afvalstoffenrecht Medische aansprakelijkheid vragen over staatsteun ORregie Procederen in Rijnvaartzaken ARBCONGR08 De ontslagvergoeding in beweging Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken Tien pennenstreken over personenschade - LSA Deel Kantelklaar Pensioenwet wetteksten en parlementaire behandeling, 2e druk T&T Wet economische delicten in relatie tot milieurecht. Ed Het NMI Reglement 2008 Tekst & Toelichting Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb Kostenverhaal Bodemsanering Huisarts en tuchtrecht Soevereiniteit en legitimiteit-grenzen aan fiscale regelgeving Beperkt houdbaar - bouwstenen voor verdere professionalisering van het wethouderschap Teksten Zelfregulering Farmacie Asbestschade en aansprakelijkheid De Overheid om de hoek Tussen onafhankelijkheid en hiërarchie Papernote 27 - Langs elkaar heen Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer Terugkoppeling in het Belastingrecht Vaststellingsovereenkomst en mediation Rechtspraak Verzekeringsrecht, 5e gewijzigde druk Vraagbaak Geluid en Luchtkwaliteit Gezondheidszorg en Europees recht Mediation in arbeidsconflicten (2e druk) JB Select, tweede druk NVOR 28 Intern kwaliteitstoezicht Ouders en School

2 Wet ruimtelijke ordening, praktische handleiding voor de vastgoedpraktijk Hulpdiensten in het verkeer Externe verslaggeving van publieke organisaties Inleiding tot de Stralingshygiëne (paperback) Tekst en toelichting Wet Milieubeheer. Editie De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht Themakatern leerplicht-en RMC administratie Eergerelateerd geweld in Nederland Papernote 28 - Eerlijk Bestek De mediationclausule T&T Fiscale behandeling van pensioenen Van erfgrens tot hinder Kredietcrisis onder risicojongeren Jaarboek Overheidsfinanciën Effectieve verdedinging in de ogen van de rechter Vaardige verdediging in hoger beroep Apotheek en privacy (praktijkreeks Farma) Aanbesteden en innovatie ARBCONGR09 De werkgever in beweging Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging Vraagbaak Bestuurlijke handhaving van het Omgevingsrecht Verbinden of Polariseren? Reeks Multiculturele Samenleving in Ontwikkeling Deel Tekst en Toelichting Wet geluidhinder Gemeentewet in een dualistisch bestel, editie Accreditatie oud en nieuw in het hoger onderwijs De Overheid is ook maar een mens Heffingsgrondslagen in douanerecht Ergonomie Compact, 2e herziene druk Rechtsvinding in Belastingzaken. Oratie Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen Vraagbaak Horeca Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag Editie Conflictvaardig(er) Aanbestedingsovereenkomst Leven in Nederland Advocaten en mediation naast rechtspraak Teksten Farmaceutisch recht editie Nationale en grensoverschrijdende juridusche fusie & juridische splitising van kapitaalvennootschappen Industrielawaai Praktijkreeks Geluid en omgeving Afgewaardeerde Vorderingen in de Vennootschapsbelasting Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 7e druk Compact Bodembescherming. Editie De Praktijk van de Pardonregeling Ziektekostenverzekeringen Compact Voorzorgsbeginsel De Dienstenrichtlijn decentraal Uitspraken studiefinanciering Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur Conflict met de mediator? Inkopen in de afvalsector. Praktijkreeks afval Papernote 29 - Referentiearchitecturen AR Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie AR Financiële verhoudingen tussen bestuurslagen Papernote 30 - Duurzaam bestuur(d) VNG Thesaurus NVOR 29 De juridische positie van ouders in het onderwijs Pocket Financieel Management Primair Onderwijs AR Het systeem van toezicht stabiliteit van financiële markten U draait en u bent niet eerlijk: spindoctoring in politiek Den Haag Aan de slag met het Gevaarsetiket Algemene Rekenkamer Kredietcrisis 2008/ Grip op beleid Fusies en overnames en de rol van de ondernemingsraad Het OM; schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging AR Monitoring JSF

3 Papernote 31 - de informatiepositie van de patiënt Artikel 50 lid 2 Sv moet (in zijn huidige vorm) worden geschrapt Handreiking bij buisleidingincidenten Overeenkomsten inzake informatietechnologie Praktijkgids Warenwet: De claimsverordening Wetenschappelijk onderzoek in de zorg Scheidingsmediation - 5e druk - deel 5 MSR Carrouselfraude - FWR Deel Een nieuwe aanpak - LSA Nieuwe bouwnormen voor de gezondheidszorg De leerkracht als opvoeder Burenlawaai. Editie 2010 Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Bouwlawaai. Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Modernisering van de Successiewet 1956, 2e druk Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht De ontbindingsrechter Een vermogen om lief te hebben Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer in Europa Praktijkgids Warenwet: Voedselveiligheid Certificatie en overheidstoezicht Bewust Onbehoorlijk Benadelen Lezingenreeks NVSA deel Buurtbemiddeling Jaarboek Overheidsfinanciën Wet veiligheidsregio's Wettekst - Toelichting Geluid en monitoring Effectief leiderschap in een innovatieve praktijk Monografie Religie Mediators' Lingo Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap Burgerzaken voor Vreemdelingen Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving Themakatern Recht op onderwijs, ouders en leerplicht Elektronische handtekeningen Functiegebouw veiligheidsregio's Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht Miljardendans in Den Haag Het nieuwe omgevingsrecht Kind en scheiding, deel 8 MSR, 3e gewijzigde druk Aanbestedend inkopen succes verzekerd Europese milieuwetgeving en decentrale overheden Van beleid en recht naar praktijk via de onderhandelingstafel Grondslagen van het verzekeringsrecht 5e gewijzigde druk ARBCONGR10 Bedingen in het arbeidsrecht in beweging Teksten CAO Uitvaartwezen 2010/ Visies op klachtrecht Praktijkboek lokaal jeugd-en onderwijsbeleid Accreditatie en kwaliteitzorg Belastingheffing van dividend en de interne markt. FWR Deel Pocket archiefregelingen Regelingen Primair Onderwijs en Expertisecentra NVOR 30 Beroepsonderwijs VMBO en MBO De advocaat in mediation (paperback) Tekst en Toelichting Milieueffectrapportage, Editie AI-35: Drukapparatuur, 2e editie Uitspraken studiefinanciering De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden De archiefregeling van A tot Z AI-58: Machineveiligheid, 1e druk Stelsel onder stress Teksten Farmaceutisch recht editie Vraagbaak Activiteitenbesluit Seksueel misbruik in het onderwijs Veel gekwetter, weinig wol, PM Public Mission Corruptie, Handel in Macht en Invloed EELC: Compilation of EU regulations and directives Wet BIO editie 2011 bekwaamheidseisen in het onderwijs Letselschade in een breed perspectief (LSA 22)

4 Opsporing in vogelvlucht, 2e druk Praktijkcahier Strafrecht deel Praktijkboek Ontneming 4e druk ARBCONGR11 Beloning in beweging Leerboek Particulier Onderzoeker Uitvoeringsregels aanbesteding Europees recht in de zorg Praktijkcahier Europees recht deel De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschaps- belasting. Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Vraagbaak Milieubeheer Editie Hebbende privilege van stede Branddetectie en automatische brandbestrijdingsinstallaties De video in de operatiekamer HET FISCALE LOONBEGRIP Teksten openbaarheid van bestuur Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ontslagrecht Tussen partijen is in geschil Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak AI-49: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen, 2e editie Jaarboek Overheidsfinanciën Het Lex certa-beginsel Praktijkboek Aanbesteden Leiden met liefde Teksten en toelichting Wetgeving natuurbescherming. Editie Vraagbaak Bodem Editie Inspecteren. Toezicht door inspecties AI-05: Veilig werken in besloten ruimten, 5e druk Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid Sdu Commentaar Europees Migratierecht Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen Le droit de rêver Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel De Stichting Handboek Fysieke belasting, 6e geheel herziene editie Wegwijs in de Belastingheffing voor Ondernemingen, 10e druk, AI-22: Werken met verontreinigende grond/grondwater, 4e druk Basisboek Medezeggenschap Handboek Stichten en huisvesten van scholen Regelingen leerlingenvervoer 2011-II Rechtspositie Gemeentepersoneel Themakatern Onderwijshuisvesting - Binnenmilieu onderwijs Pioniers in het vreemdelingenrecht EVRM - algemene beginselen Belastingen in de jaarrekening Hoofdstukken Goederenrecht, 3e herziene druk Pluk de vruchten van de interne markt Teksten CAO Crematoria PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering AI-10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie, 4e druk De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde Tekst en toelichting WMO Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting) 2e herziene druk Tekst en Toelichting Wet Dieren Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure In bezwaar PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfin PC-reeks deel 3 - Het BTW-compensatiefonds Bestuursrecht en ICT De Wet Bopz (8e herziene druk) Winst in de zorg Onze Grondwet Praktisch dierenrecht PC-reeks deel 4 - Moderne bedrijfsvoering bij de overheid Accreditatie in het Hoger Onderwijs Internationaal farmarecht. (Reeks farmarecht) De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap Beroepsgeheim, continuïteit en verandering

5 PC-reeks deel 5 - Resultaatgericht sturen en evalueren De resultaatgerichte overheid Scheiden ter(echter) zonder rechter Schade vergoeden of beperken VOM deel 5: Ja minister - nee minister PC-reeks deel 6 - Benchmarking in de publieke sector Enige bestuursrechtelijke begrippen en de AWB PC-reeks deel 7 - Agentschappen actualiteiten Modern financieel management bij het Rijk Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving Statuut voor de Verdediging (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 0) De praktijk van het voorarrest (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 1) Introduction to the Works Councils Act Handboek Wetgeving Forensische psychiatrie. Editie Preventieve gezondheidszorg RA-reeks - Toegang tot de Rijksbegroting PC-reeks deel 10 - Omvang en betekenis van reserves bij publieke Wet op de jeugdzorg toegelicht Waarheidsvinding en privacy. LSA deel Security Awareness - expertreeks deel Richtlijnen strafvordering, deel PC-reeks deel 9 - De outputgefinancierde overheidsorganisatie Bedrijfsopvolging Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspect Evenwicht zonder Sturing Gereedschap voor effectieve beleidsvorming ITeR 75: De verlening van expoitatiebevoegdheden i/h auteursrecht Farmaceutische Patiëntenzorg (Praktijkreeks Farma) Drinkwater - principes en praktijk Expertreeks beveiligingen deel 6 - Security Awareness Richtlijnen voor strafvordering, deel PC-reeks deel 11 - Marktactiviteiten een panacee voor publ falen? De Overleveringswet (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 2) PC-reeks deel 12 - Operationele budgettering Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 4e druk PC-reeks deel 13 -De controlfunctie in de publ. en non-profitsect ITeR 76: Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog Kwaliteitsverbetering van het letselschadetraject LSA deel Handboek Rechtspositie TBS-Gestelden, 2e druk Geneesmiddelen en recht Regelgeving Aanbestedingsrecht Analyse, strategie en getuigenverhoor (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 3) Bouwmediation Raadscommunicatie in het duale bestel De financiën van de decentrale overheden Termijnen in het bestuursrecht ITeR 78: Hij die gegevens misbruikt wordt gestraft..of toch niet? Commentaar Financieel Recht II - amvb Werkinstructies voor de beveiliging Wet bescherming persoonsgegevens en ICT Douane in vogelvlucht Vrijheidsontneming van Vreemdelingen ITeR 77: Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation De ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, 2e druk Aanbodregulering en de Wet toelating zorginstellingen Mediation en vertrouwelijkheid (3e druk) Gratie (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 4) Verwijzen naar mediation (2e druk) Het belang van belangen Subsidierecht. Handleiding voor de praktijk VOM deel 4 - Public Governance van theorie naar praktijk ITeR 79: Openbaarheid in het internettijdperk De grensoverschrijdende werknemer Koop en levering van vastgoed, editie 2006/2007

6 Ziekenhuizen, politie en convenanten Opslag van gevaarlijke stoffen Civiel appèl, deel 1 Mon. Burgerlijk Procesrecht Vrijwaring De direct gekozen burgemeester in Duitsland ITeR 80: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing Inzicht in het overleg met de or 4e druk Bedrijfseconomie voor fiscalisten ITeR 81: E-Justice. Beginselen v beh. elektronische rechtspraak ITeR 82: Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie Praktijkboek Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid Gezondheidsrecht: betekenis en positie Europese Milieuregelgeving Audit bij de overheid Aansprakelijkheid en scholen, waar liggen de grenzen? Referral to Mediation Boeven in het ziekenhuis, editie 2007, tweede herziene druk Mediation en de vaststellingsovereenkomst Belastingarresten lezen en analyseren, tweede druk Concern over het Rijk of het Concern Rijk? (VOM deel 6) Nieuwe risico's en claimgebieden - LSA De nwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren Praktijkboek Bodemhandhaving Milieuatlas ITeR 83: Telecommunicatie en ruimtelijke omgeving Instellen beroep en bezwaar, deel 3 Praktijkcahiers Bestuursrecht Inzicht in financieel beleid De financiele functie in de praktijk deel Pensioenregelingen, 4e druk Integriteitreeks deel 1: Grondslagen van Integriteit Themakatern Onderwijs en Jeugdzorg Orientatie op inbraaksignaleringssysteem Tekst & Toelichting Asbestrecht Wet OM-afdoening toegelicht Mediation en internet Sun Tzu's krijgskunst voor Advocaten Handleiding Islamitisch begraven Beroepsgeheim en verschoningsrecht PC-reeks deel 14 -Governance in het onderwijs: een nieuwe balans? Rechtspraak Strafrecht en ICT (2e gewijzigde druk) Traceerbaarheid Ed De Grondwet in eenvoudig Nederlands Integriteitsreeks deel 2: Dilemma's aan de top Besturen van Basisscholen Vrijheid, gelijkheid, burgerschap. MSO, deel Deelnemingsvrijstelling Reeks Fiscale Geschriften - Deel De ondernemingswinstbelasting Uitspraken Studiefinanciering 2006/ PC-reeks deel 15 - De waarde van de public controller Handleiding opgraven en ruimen Industriële geluidbeheersing in de praktijk Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht Levensverzekeringen in de Wet IB Eigenwoningsparen, spaarrekening eigen woning en kapitaalverz De ambtenaar die er werk van maakte Opgeruimd staat netjes? De stimulerende middelen van de wetgever Schadevergoeding voor gewezen verdachten (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 6) Verdediging in culturele strafzaken (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 7) De WGBO De toekomst van de Wet BIG Gezondheidsrecht en ICT Zorg verzekerd? Reeks PM Public Mission Inspraak en school - editie 2012

7 Artikel 23 Grondwet De basis van het Nederlandse onderwijsrecht Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater Tijd voor Onderwijs Tekst en toelichting Awb in relatie tot het milieurecht Teksten Internationaal Migratierecht deel 1 Editie Verkenningen binnen het letselschaderecht (LSA 23) Flexibele Arbeidsrelaties Integriteitsreeks deel3 - Bewustwording van Integriteit Chirurg en tuchtrecht Railverkeersgeluid. Tweede gewijzigde druk Horecalawaai en Evenementen Editie Een sprong in de fiscale methodologie Teksten Bodemregelgeving. Editie International Law, Human Right and other relevant documents Kind in het immigratierecht Jachtalmanak Tekst en toelichting Wet Bopz AI-11: Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen, 6e druk Compact Afval. Editie EVRM Algemene beginselen studenteneditie Sport- en recreatielawaai Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Mediation in de zorg Reflecties. Transformatieve mediation in de praktijk Mediation in strafzaken Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Themakatern Het toezichtkader en de managementrapportage in het PO De auto, zakelijk en privé, 4e druk Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Jeugdige Het Sociaal plan voor de overheid Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. Het Slachtoffer Paritas Passé Pensioen en scheiding, 7e gewijzigde druk, Deel 3 reeks MSR Met ministers op de tandem AI-29: Fysieke belasting, 5e druk Teksten Geluidregelgeving - Editie Themakatern Praktijkuitwerking leerplichttoezicht Themakatern Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (paperback uitgave) Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (hardbound uitgave) ARBCONGR12 Arbeidsprocesrecht in beweging Teksten Wetgeving Uitvaartwezen Klachtrecht en toezicht (2e herziene druk) De interne rechtspositie in de psychiatrie Onvrijwillige opnemingen buiten de Wet Bopz De geneesheer-directeur Kinder- en jeugdpsychiatrie Inzicht in de aangrenzende wetgeving editie De samenhang tussen de WGBO en de Wet Bopz Praktische aspecten van de opnameprocedure Stoornis en de Bopz De Verstandelijke gehandicaptenzorg De Wet Bopz voor psychogeriatrische patiënten Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht Compendium Estate Planning Voedselcontactmaterialen Geluidbeleid en geluidhinderrecht Herziening van het beslagverbod roerende zaken Civiel deskundigenbewijs Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen, Editie Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden, AI-54: Elektrische veiligheid, 2e herziene druk Teksten Afval. Editie Basisboek Medezeggenschap op scholen - deel Aan de slag met het VIB, tweede herziene druk Met de overheid om tafel (2e druk)

8 Eerlijk delen in de fiscale jungle Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Etikettering van levensmiddelen Toegang tot de collectieve sector Teksten Flora- en faunawet. Editie Recht en zorg van kwaliteit Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid Huurrecht Woonruimte 6e druk Sdu Commentaar Huurrecht, Boek, Editie Handboek Arbobesluit editie Arbowetgeving Compact editie 2013/ Europees vennootschapsrecht Serie Ondernemingsrecht deel A Handboek Arbowet editie Fair play on both sides Geluid en gezondheid Editie Handboek Arboregeling editie Handboek Arbobeleidsregels editie Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid Praktijkgids Allergenen Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht - liber amicorum Turks Huwelijksgoederenrecht voor de Nederlandse Rechtspraktijk Elektronisch contracteren Arbeidsrecht en mediation AI-24: Binnenmilieu 3e druk AI-45: Risicobeheersing, 2e druk Rechtspraak Arbeidsrecht 8e gewijzigde druk Aanstekelijk Leiderschap Tekst & Toelichting Aanbestedingswet AI-32: Legionella, 4e druk Praktijkboek Bodemhandhaving Editie KNO-arts en tuchtrecht Compendium Samenwonen De dga en zijn pensioen Ambtenarenrecht toegelicht Parlementair onderzoek Distributie van software Rechtspraak Mediation AI-40: Aansprakelijkheid 3e editie AI-07: Kantoren, 6e herziene druk 2013 ARBCONGR13 De kennelijke onredelijkheid in beweging In de schaduw van het slachtoffer (LSA 24) JHG Praktijkgids WAAR&WET Voedings- en gezondheidsclaims Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Rechter-Commissaris Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. WED De economie van het advocatenkantoor Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties derde druk AI-01: Arbo- en verzuimbeleid, 14e editie De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming Teksten Bodemregelgeving. Editie AI-15: Veilig werken op daken, 7e druk AI-18: Laboratoria, 6e druk Compact Bodembescherming. Editie AI-09: Biologische agentia, 6e druk AI-02: Werken met beeldschermen, 7e druk herziene druk AI-34: Explosieve atmosfeer, 3e editie Sdu Commentaar EVRM, Deel 1, materiële rechten, 2013/ Leerlingenprognoses in PO en VO Teksten Flora- en faunawet c.a Themakatern Handhaving in de Leerplichtwet Hoe te reageren op misdaad? Praktijkgids WAAR&WET De Europese hygiëneverordeningen Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur, boek. Editie 2013/14

9 Een empathische wetgever Herziening Eigenwoningregeling Afschaffen keuzeregeling De gemeentewet in eenvoudig Nederlands Uitbreiding schenkingsvrijstelling Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders Rechtspositie Raads- en Commissieleden Financien van de decentrale overheden AI-31: Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen, 5e druk Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Tekst en artikelsgewijs commentaar Regelingen Leerplicht Grondslagen van het verzekeringsrecht 6e gewijzigde editie AI-61 Risico-inventarisatie- en evaluatie, 2e druk AI-43: Ongevallenonderzoek, 3e herziene druk Tekst en toelichting Modern Migratiebeleid Basisboek Leerlingenvervoer, Editie Ethiek en gezondheidsrecht Praktijkgids WAAR&WET Microbiologische criteria Douanememo Het inreisverbod SC Dossier Wet werk en zekerheid ARBCONGR14 De zieke werknemer in beweging Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid Expertreeks deel 26 - Zin en onzin in beveiliging Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht Wetgeving Omgevingsrecht Postrelationele solidariteit Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang De toekomst van de letselschadepraktijk (LSA 25) BRZO Wetgeving en relevante documentatie. Editie Compendium Estate Planning Het proces Teksten Internationaal Migratierecht Deel 2 Editie Alimentatieverplichtingen Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen Naar een nieuwe beslagvrije voet Vooropgestelde arresten AI-44: De preventiemedewerker, 3e editie AI-14: Bedrijfsruimten: 6e editie Tekst en Toelichting Participatiewet Jaarboek Stralingsbescherming Editie Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Teksten Wetgeving Dierenwelzijn De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht Compact Afval. Editie Geluidaanpak in gemeenten Publiekrecht/omgevingsrecht voor de vastgoedsector Farmawetgeving Compact Editie 2014/ Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Deel 4 LOB-beveiliger HRWN Pocket 2003 Editie Teksten Wetgeving uitvaartwezen. Editie 2014/ Praktijkgids WAAR&WET HACCP Succesvol procederen bij de belastingrechter Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, 6e druk Lijfrenten in de wet IB Basisboek Onderwijsrecht Inleiding Telecommunicatierecht Teksten Flora- en faunawet. Editie Belastingvoordelen van zonnepanelen Praktijkgids WAAR&WET Additieven in Levensmiddelen De Erfrechtverordening Fraude De Werkkostenregeling 2015

10 Nettolijfrente en nettopensioen

Sdu Uitgevers POD titels december 2014

Sdu Uitgevers POD titels december 2014 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Sdu POD titels januari 2015

Sdu POD titels januari 2015 Sdu POD titels januari 2015 ISBN 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833

Nadere informatie

Sdu POD titels september 2016

Sdu POD titels september 2016 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Sdu POD titels april 2016

Sdu POD titels april 2016 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Whitepaper Sdu Webservices (SWS)

Whitepaper Sdu Webservices (SWS) Wat kan Sdu Webservices voor u betekenen? Met Sdu Webservices (SWS) bent u in staat om uw website of kennissysteem te laten communiceren met juridische databases van Sdu. SWS geeft op basis van uw zoekvragen

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN Abonnr. Aantal Product via boekhandel H. de Vries Produktvorm Laatste Factuur Prijs incl. BTW Uitgever 3799 1 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT TIJDSCHRIFT/MA 376,25 KLUWER 10622 1 ACTUALITEITEN BOUWRECHT ONLINE

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen brede kennis van rechtsbronnen / rechtsgebieden kan psycho-sociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen brede kennis van indeling recht / rechtsregels kan de bedrijfsregels en -procedures m.b.t.

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Dienstverlening aan burgers

Dienstverlening aan burgers Ad Hoc raadpleging personen Mutatieberichten via Datadistributiesysteem Selectieverstrekkingen Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie Bijlage 1 bij Reglement BRP gemeente Boxtel 2014 gegevens intern

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA S 2017-2018 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum:

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Van: Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: 14-2-2017 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor)

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor) Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten mei 2014 voor raden van toezicht Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten LEERJAAR 1 contacttijd voorbereiding Totale studiebelasting in Beroepsattitude

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1 Voorwoord Ten geleide Algemene inhoud wetten en regelingen Alfabetische inhoud wetten en regelingen Afkortingenlijst Internationaal recht Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

Seminar Bij de les blijven

Seminar Bij de les blijven Seminar Bij de les blijven Van Ree Accountants en Wille Donker advocaten 22 maart 2011 Het hoe en waarom van dossieropbouw Inleiding Levensloop werknemer: momenten van dossieropbouw Sollicitatie Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Verkorte inhoudsopgave

Verkorte inhoudsopgave Verkorte inhoudsopgave 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENEGEZONDHEIDSRECHTELIJKEREGELINGENEN STRAFRECHT 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Inhoudsopgave Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 21 1.1 Privatisering, verzelfstandiging, marktwerking en verstatelijking 21 1.2 De vloeiende grenzen van de overheid 22 1.3 Probleemstelling

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum:

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Algemeen Bestuur Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: 4-12-2015 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kennismaking met De Vries Juristen

Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen De Vries Juristen is opgericht in 2002 en gevestigd te Woerden. De Vries Juristen adviseert overheden, bedrijven en particulieren op

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou

Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou Inhoud WWZ-update Privacy recht: Algemene Verordening Gegevensbescherming Ambtenarenrecht: Wet normalisering rechtspositie

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

Volledige inhoudsopgave

Volledige inhoudsopgave Volledige inhoudsopgave AFKORTINGENLIJST xi 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENE GEZONDHEIDSRECHTELIJKE REGELINGEN EN STRAFRECHT 5

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

Privacy en gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden. mr. Iris Koetsenruijter

Privacy en gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden. mr. Iris Koetsenruijter Privacy en gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden mr. Iris Koetsenruijter koetsenruijter@considerati.com De speciale rol van de overheid De overheid is monopolist op veel (beleids)terreinen Verwerkingen

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Arbeidsrecht & Ontslag

Arbeidsrecht & Ontslag Arbeidsrecht & Ontslag Laat u tijdig en deskundig adviseren! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bijeenkomst 9 VGEM Algemeen Kerntaken van de Douane Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bewaken juiste toepassing van de wetgeving bewaken Heffen en innen heffen en innen van de belastingen Innoveren

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDINGEN

IN COMPANY OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE EXTRA S Extra s Doelgroep.. Agenda.... Opleidingen (vast programma) Van Dossier tot Ontslag... Praktisch Arbeidsrecht.. Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl... Arbeidsvoorwaarden....

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 4 1.3 Opzet scriptie 7 HOOFDSTUK 2: DOGMATISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Tweede spoor re-integratie. Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe

Tweede spoor re-integratie. Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe Zoeken Advocaten Artikelen Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht Concurrentiebeding en andere bijzondere bedingen

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9 Leeswijzer Gebruikte afkortingen V IX Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1 Inhoud 3 1 Basisstructuur van het recht 9 1.1 De basisstructuur van het recht 9 1.2 Objectief en subjectief

Nadere informatie

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg Disclosure > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg 1 Karien van Roessel Bedrijfsarts Jurist Beroepsziekten Bedrijfsongevallen en Letselschade ABW 17 oktober 2016 2 Een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen

PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen Werkgever en arts Overwegende 1. dat de cliënt moet kunnen rekenen dat hij een zelfstandige en onafhankelijke sociaal medische beoordeling

Nadere informatie

Leeswijzer A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1

Leeswijzer A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1 Inhoudsopgave Leeswijzer Auteurs V VII A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1 1 Arbozorg en deskundige ondersteuning 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Interne deskundige ondersteuning 3 1.3 Arbocoördinator 7 1.4 Externe ondersteuning:

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015

Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015 Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015 Rechtspraak 2014 inzake: Wijzigen pensioenovereenkomst van de gewezen deelnemer Externe uitvoering pensioenrechten ex-partner DGA Lites finiri oportet in het

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK Besluiten in eerste leg op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Terugvordering en verhaal in rechte op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Invordering van geldschulden

Nadere informatie

Handboek gezondheidsrecht

Handboek gezondheidsrecht Handboek gezondheidsrecht Deell Rechten van mensen in de gezondheidszorg Vijfde.geheel herziene druk Prof. dr. H.J.J. Leenen t Prof. mr.j.k.m.gevers Prof. mr. J. Legemaate Bohn Stafleu van Loghum Houten

Nadere informatie

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Inhoudsopgave Administratie 2 Wijkgerichte aanpak / ZSM 3 Verdieping 3 High Impact Crime 4 Basis van het vak 4 Verdieping Afpakken 5 Verdieping IRC 5 Verdieping

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Boeven in het ziekenhuis Politie in het ziekenhuis Zorg vs. Opsporing Gouden uur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF /V. Lijst van afkortingen / XIII

INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF /V. Lijst van afkortingen / XIII INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF /V Lijst van afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht: recht voor zorginstellingen /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht /

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond Over de ontwikkeling van taken en bevoegdheden van de IGZ Prof. mr. Joep Hubben RUG/UMC Groningen en Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie