provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)"

Transcriptie

1 provincie grofiingen Gemeente Del/zijl Bijlage 1 - ^ Marconi Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te lezen, zodat u een beeld krijgt van de gegevens die wij van u verlangen en de redenen daartoe. - Vul het aanvraagformulier volledig in en verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal. - Voorzie tekeningen van een duidelijke legenda met verklaring van nummers, tekens en afkortingen. - Alle bijlagen dienen te worden gewaarmerkt als behorende bij de aanvraag. - nderteken de aanvraag en dien deze Inclusief alle daarbij horende stukken in drievoud (tenzij anders is afgesproken met de behandelend ambtenaar) in bij: Gedeputeerde Staten van Groningen Afdeling Landelijk Gebied en Water Postbus AP Groningen Het bezoekadres van de provincie is Sint Jansstraat 4, 9700 AP Groningen. - Het kan zijn dat het Ministerie van EZ bevoegd is om te beslissen op uw aanvraag. In dat geval sturen wij uw aanvraag door en berichten wij u hierover. indien u een nadere toelichting wenst op dit aanvraagformulier of over de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), dan kunt u contact opnemen met: Dhr. R. Vos, tel: of of Dhr.. Slakhorst tel: of Vergunningaanvraag ex art. 16 Nb-wet Provincie Groningen

2 1 Algemene gegevens 1.1 Aanvrager Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Faxnummer adres: Gemeente Delfzijl Van den Kornputplein EA Delfzijl Vergunninggebruiker (indien aanvrager niet de gebruiker is van de vergunning) Contactpersoon Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Faxnummer adres: 1.3 Locatie van het door u voorgenomen plan of project (indien deze locatie gekoppeld is aan een huisadres) Naam Adres Postcode Plaats Kadastrale gegevens Gemeente Sectie Nummer(s) Eigenaar 1.4 Locatie (omschrijving locatie, naam gemeenten, indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres) Waterfront van Delfzijl: langs de Handelskade ost en de schermdijk. Vergunningaanvraag ex art. 16 Nl>wet 1998 Provincie Groningen

3 1.5 Korte omschrijving van het project of handeling op hoofdlijnen: Dit project maakt onderdeel uit van de ruimtelijke visie "Maritieme zone Delfzijl" die vastgesteld is door de Marconi-partners Rijkswaterstaat, waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, provincie Groningen, gemeente Delfzijl en Groningen Seaports. Concreet bestaat dit project uit; het landinwaarts vergroten van het zandstrand (incl. dijkomiegging); het aanleggen van een kwelderpark met wandelroutes, een vogelkijkhut en een vogeleiland: het aanleggen van een pionierkwelder ten behoeve van onderzoek (monitoring kwelderaangroei); het saneren van de Griesberg (afvalberg in de Eems). Voor het aanleggen van de kwelders is een NB-wet vergunning noodzakelijk. 1.6 Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd: X Nieuw project, waarvoor niet eerder vergunning op grond van de Nb-wet is verleend Bestaand project, waarvoor eerder een vergunning op grond van de Nb-wet is verleend, nl. Uitbreiding van een project Wijziging van een project 1.7 Geef voor een bestaand project aan wat er verandert: 1.8 Indien de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd tijdelijk van aard zijn, vermeld dan de periode waarvoor vergunning wordt gevraagd. 1.9 Geef de samenhang aan van de activiteiten, waarvoor vergunning wordt gevraagd, met andere vergunningen zoals bijvoorbeeld: X Bouwvergunning Aanlegvergunning Milieuvergunning D Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ntheffing Flora- en faunawet Anders, nl. Vermeld de datum van de aanvraag, de soort aanvraag en de betreffende overheidsinstantie waarbij de vergunning is aangevraagd en/of verleend. Voor de aanleg van knuppelpaden en een vogelkijkhut is een omgevingsvergunning bouwvergunning vereist. De aanvraag wordt ingediend nadat de NB-vergunning verkregen is. Vergunningaanvraag ex art. 16 Nb-wet Provincie Groningen

4 De activiteit 1.2 Gedetailleerde beschrijving aangevraagde activiteit: Boxi Maak onderscheid in (indien relevant): - de fase van aanleg/ontwikkeling van de activiteit (aanlegfase) - de fase van (dagelijks) gebruik van het project (gebruiksfase) Benoem de aspecten waardoor de activiteit schadelijk kan zijn voor de wezenlijke kenmerken. Besteed in elk geval aandacht aan: verlies aan omvang van het beschermde gebied (areaalbesiag); versnippering van het beschermde gebied; grondwaterkwaliteit en kwantiteit (bijvoorbeeld wijziging grondwaterstanden of- stromen); oppervlaktewaterkwaliteit en kwantiteit (bijvoorbeeld opzetten peil of juist peilverlagingen); bedrijfsmatig houden van dieren in relatie tot verzuring; luchtverontreiniging; verstoring als gevolg van verkeersbewegingen (parkeren, (toename) recreatiedruk etc.); geluidsbelasting; aantasting duisternis door verlichting; werktijden, uitvoeringstijden (dagelijks, seizoensgebonden etc.); gebruik van machines en apparatuur (bulldozers, kranen, vrachtwagens, andere machines etc.); ontgrondingen, egalisering of andere bodemberoerende activiteiten; uiterlijk/fysieke omvang van het project en landschappelijke inpassing. Voor een gedetailleerde beschrijving van de gevraagde activiteiten verwijzen wij u naar de bijlagen: - Ecodynamische variantenanalyse kustontwikkeling Delfzijl; onderzoek naar de mogelijkheden van strand- en kwelderaanleg; - Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks; - Projectplan naar herstel van de Eems-Dollard: Marconi Buitendijks; - Uitgangspunten + tekeningen + berekeningen. Vergunningaanvraag ex art. 16 Ntj-wet Provinde Groningen

5 Geef aan op welke specifieke soorten en/of habitattypen de voorgenomen activiteit mogelijk een (significant) negatief effect heeft. U kunt hiervoor gebruik maken van een quick scan of kruistabel (zie ) waarin de natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke verstorende effecten van het project of andere handeling. Gebied: Soorten Storende factoren ppervlakteverlies Verontreiniging Verdroging Geluid Licht Trillingen Habitattypen G Gevoelig voor deze storende factor ZG Zeer gevoelig voor deze storende factor NG Niet gevoelig voor deze storende factor? nvoldoende informatie om hierover een uitspraak te kunnen doen NVT Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing ' Een quick scan is een snelle inventarisatie van de mogelijke effecten van een project of een andere tiandeling op de natuurwaarden. Een hulpmidde l is een zgn. kruistabel waarin de natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke verstorende effecten van het project of andere handeling. Hiermee kan een eerste indicatie worden gekregen met welke effecten er rekening moet worden gehouden en welke niet. Een voorbeeld van deze kruistabel kunt u vinden in de "Algemene Handreiking, natuurbeschermingswet 1998", uitgegeven door het min. van LNV. Deze is te vinden op de website van het ministerie, www. minlnv. nl/natuurwetgeving. Voor een gedetailleerde beschrijving van de gevraagde activiteiten verwijzen wij u naar de bijlagen: - Ecodynamische variantenanalyse kustontwikkeling Delfzijl; onderzoek naar de mogelijkheden van strand- en kwelderaanleg; - Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks; Vergunningaanvraag ex art. 16 Nt)-wet 1998 Provincie Groningen

6 2.1 Welke aspecten zijn aan uw project of plan verbonden c.q. welke maatregelen kunt u zelf ondernemen binnen uw uitvoering om de eventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie): Box 2 Het is mogelijk dat uw plan of project zelf (deels) een positieve uitwerking zal hebben op de wezenlijke kenmerken. Mitigerende maatregelen kunnen ofwel door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw plan /project dan wel expliciet worden opgelegd via voorschriften en of beperkingen verbonden aan de vergunning. Maak in uw aanvraag onderscheid in aanlegfase en gebruiksfase (indien relevant). Geef aan op welke wijze deze maatregelen de effecten op de wezenlijke kenmerken verminderen. Voorbeelden: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering (bv. geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort); de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel (bv. gebruik van een bepaald type baggermachine); afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden Voor een gedetailleerde beschrijving van de gevraagde activiteiten verwijzen wij u naar de bijlagen: - Passende Beoordeling Kwelderlandschap Marconi Buitendijks; - Projectplan naar herstel van de Eems-Dollard: Marconi Buitendijks; - Uitgangspunten + tekeningen + berekeningen. Vergunningaanvraag ex art. 16 Nt>-wet Provincie Groningen

7 3 Specifieke gegevens Let op: onderstaande vraag alleen invullen als er sprake is van mogelijk schade aan wezenlijke kenmerken en na overleg met het bevoegd gezag. 3.1 Indien u vaststelt dat er sprake is van schade aan wezenlijke natuurlijke kenmerken, kan dit worden ondervangen door (een deel van) het plan of project uit te voeren op een andere locatie? op een ander tijdstip of gedurende een andere periode? Niet van toepassing voor het project Marconi Buitendijks. Vergunningaanvraag ex art. 16 Nb-wet Provincie Groningen

8 Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag van de Natuurbeschermingswet 1998 De aanvrager verklaart dat: 4.1 Hij/zij bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk zal doorgeven aan de provincie Groningen onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is. 4.2 Hij/zij alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens direct en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste medewerkers. 4.3 Hij/zij verklaart tevens ermee bekend is, dat de vergunning direct wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de vergunning niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend. 4.4 Alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt. ndertekening Datum Naam ondertekenaar Hoedanigheid de heer E.A. Groot burgemeester Handtekening Vergunningaanvraag ex art. 16 Nb-wet Provincie Groningen

9 Bijlagen Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van het door u voorgenomen plan of project in de ruimere omgeving is aangegeven. Bij deze tekening moet ten minste aandacht gegeven worden aan de volgende aspecten: a. schaal 1:25.000; b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en). Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van een aanvraag om andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Voeg, indien van toepassing, een Milieu-effectrapport / Strategische milieubeoordeling toe. Voeg eventueel een verklaring van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit. Voeg, indien uitgevoerd, een verslechterings- en verstoringstoets toe voor de voorgenomen activiteit. Vergunningaanvraag ex art. 16 Nb-wet 1998 Provincie Groningen

10 Het Groninger Landschap stichting Het Groninger Landschap postadres Postbus AD Haren Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds De heer B. van de Klundert Ruiterskwartier 121 a 8911 BS LEEUWARDEN Haren, 27 augustus 2014 nderwerp: ondersteuning Marconi Buitendijks Geachte heer Van de Klundert, Bijlage Marconi bezoekadres Rijksstraatweg cc Haren T (050) E I ING IBAN: NL30INCB BIC; INGBNL2A -2 -/v Gemeente '-Ir Delfzijl Het Groningse Delfzijl heeft te maken met sociaal economische problemen en door het versterken van het leef-, woon- en werkklimaat probeert de gemeente Delfzijl deze problematiek tegen te gaan. Het project Marconi (Maritieme Concepten in Beeld) is hierin een primaire schakel, met als doel om het stadscentrum van Delfzijl sterker met de haven en de Waddenzeekust te verbinden. Binnen Marconi is Marconi Buitendijks een belangrijk onderdeel, waarin het bestaande strand wordt uitgebreid, een kwelderlandschap met vogeleiland wordt gerealiseerd voor de Handelskade ost en de Schermdijk, en de Griesberg wordt verwijderd. Deze projectonderdelen sluiten aan bij natuurwensen in de regio, zoals het herstellen van de getij-asymmetrie en troebelheid in de Eems-Dollard, het verzachten van de kustlijn en het versterken van het aanbod broed- en hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast zien we dit project als een geschikte proeftuin om systeemherstel aan te kaarten en na te streven. Met deze brief willen wij aangeven dat we de aanvraag voor het project 'Marconi Buitendijks' van harte ondersteunen. Met vriendelijke groet, mede namens De Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee, Natuur en Milieufederatie Groningen, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting WAD en Vogelbescherming Nederland lèfeo Glastra directeur Het Groninger Landschap 0 CtCMaM FSC beleef Het Groninger Landschap

11 Ganemtt '-ï" Delfaijl Bijlage Marconi Gemeente Delfzijl De heere.a. Groot, voorzitter Stuurgroep Marconi Postbus PA DELFZIJL Delfzijl, 12 september 2014 Kenmerk: nderwerp: SBE/ Project Marconi (buitendijks) SAMENWERKENDE BEDRIJVEN EEMSDELTA Kantooradres Duurswoldlaan 2,9936 HA Farmsum Eemsmondgebouw Havennummer 1401 Correspondentieadres Postbus 130,9930 AC Delfeljl T [0596] E I Geachte heer Groot, beste Emme, Naar aanleiding van de plannen betreffende het Project Marconi zijn Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en enkele van haar in het kader van Marconi meest betrokken lidbedrijven geconsulteerd door secretaris van de stuurgroep de heer A.L Bosch. De heer Bosch heeft informatie verstrekt over de Marconi plannen. Door SBE en de geconsulteerde lidbedrijven hebben de volgende vragen gesteld met betrekking tot de uitvoering van Marconi: 1. Met betrekking tot reeds nu al aanwezige vogeloverlast (o.a. Noorse Sterns en Visdief) vraagt men zich af of bij uitvoering van Marconi extra problemen zullen ontstaan met de natuurbeschermingswet. 2. Zal Marconi kunnen leiden tot extra beperkingen voor emissies (met name ingegeven door ervaring met stikstof en verzuringsgevoeligheid door de natuurbeschermingswet)? 3. Zal Marconi problemen opleveren voor de huidige essentiële koelwaterlozingen op het zeehavenkanaal? 4. Kunnen (naar verwachting toenemend) recreatief verkeer en bedrijfsmatig verkeer voor Wagenborg Stevedoring en Wijnne Barends mogelijk beter gescheiden worden? 5. AkzoNobel is weer eigenaar van de voormalige sodafabriek, inclusief leidingen en vergunningen. AkzoNobel wil deze vergunningen ook kunnen gebruiken zonder dat de aanleg van Marconi daar extra beperkingen aan gaat stellen. De heer Bosch heeft tijdens de gesprekken getracht deze vragen voor zover mogelijk te beantwoorden, maar gezien de relevantie van een en ander stellen wij prijs op een officieel antwoord.

12 SSE SAMENWERKENDE BEDRIJVEN EEMSDELTA SBE en haar geconsulteerde relevante lidbedrijven benadrukken dat zij de plannen voor Marconi buitendijks ondersteunen en in principe de uitvoering van het Marconi project toejuichen, mits het project de bedrijfsvoering van de bedrijven niet nadelig zal beïnvloeden en bovenstaande vragen naar tevredenheid beantwoord kunnen worden. Wij hopen uw antwoord(en) op korte termijn te mogen ontvangen. Met vriendelijke groeten. SAMENWERKENDE BEDRIJVEN EEMSDELTASBE e.g. (Cor) Zijderveld, voorzitter drs. P. (Patrick) Brouns, directeur 2/2

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv.

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv. PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg.

Nadere informatie

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 maart 2010 / rapportnummer 2384-40 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER AkzoNobel Salt b.v. zoekt in Zuid-Oost

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO KvK 51048329

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta

Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta Ecologie & Economie in balans in de Eemsdelta een rijke ecologie programma E&E een duurzame economie zorg voor milieu en leefomgeving van afsprakenkader naar erkenning geven en serieus nemen van tijd om

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998

Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 Geaccordeerd door de Regiegroep Natura 2000/PAS op 17 oktober 2013 1. Inleiding Op grond van artikel 19d

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie