Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile"

Transcriptie

1 Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Beobank Online en Beobank Mobile. Als u een Beobank-bankrekening hebt, lees dan ook Sectie 2 Bijzondere voorwaarden voor titularissen van een Beobank-rekening. Als u een Beobank-kredietkaart hebt, lees dan ook Sectie 3 Bijzondere voorwaarden voor houders van Beobank-kredietkaarten. Sectie 1 : Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile Artikel 1.1 : Voorwerp Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden die van toepassing zijn tussen enerzijds de rekeninghouder of kredietkaarthouder en anderzijds Beobank NV/SA, hierna respectievelijk de "Gebruiker" en de "Bank" genoemd, en gezamenlijk de "Partijen" genoemd. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden omtrent het gebruik van de huidige en toekomstige diensten van Beobank Online en Beobank Mobile (de "Diensten") die de Bank de Gebruiker biedt, om met zijn eigen apparatuur zijn bankzaken en/of zijn kredietkaartrekening(en) van op afstand te beheren. Voor meer informatie over de voorwaarden en de mogelijkheden van internetverbindingen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw internetprovider. In het kader van deze Overeenkomst verstaat men onder een "Opdracht" elke elektronische aanvraag tot uitvoering van een overschrijving of een verhandeling van gelden of effecten in naam en voor rekening van de Gebruiker. De wijze waarop een Opdracht wordt verwerkt, kan in geen geval leiden tot wijzigingen in de aard van de uitgevoerde verrichting of gevolgen hebben voor de rechten en de plichten van de Partijen. De Diensten blijven onderworpen aan het Algemeen Reglement van de Bank en aan de Algemene Voorwaarden voor kredietkaarten (indien deze toepasselijk zijn), voor zover deze Overeenkomst daar niet van afwijkt. Artikel 1.2 : Toegangstijden Beobank Online en Beobank Mobile zijn 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk. Onderbrekingen kunnen zich voordoen wegens onderhoud of voor de installatie van een nieuwe versie van de software. Artikel 1.3 : Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Gebruiker De middelen die aan de Klant worden verstrekt om toegang te krijgen tot Beobank Online en Beobank Mobile ("Betaalinstrumenten") zijn strikt persoonlijk. Zodra de Klant het Betaalinstrument

2 heeft ontvangen, is hij aansprakelijk voor alle (on)rechtstreekse schade in verband met het gebruik van dit Betaalinstrument door hemzelf of door een derde. De Klant neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van het Betaalinstrument te verzekeren overeenkomstig de huidige Overeenkomst en het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank. De Klant neemt bij ontvangst van zijn rekeningoverzicht kennis van de stand van de rekeningen waarvoor de dienst Beobank Online werd geactiveerd, alsook van de opdrachten die erop werden geboekt. Bij gebruik van het internet wordt de Klant verondersteld op de hoogte te zijn van de wetgeving die terzake geldt in het land waarin hij zich bevindt. De Bank kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op nationale wetgeving, die de Klant pleegt. Artikel 1.4 : Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Bank De Bank neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om software ter beschikking te stellen die vrij is van virussen en andere malware. De Klant kan de Bank niet aansprakelijk stellen voor schade aan hardware en/of software veroorzaakt door een virus. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen of het slecht functioneren van de Diensten wanneer dit een gevolg is van technische storingen in het netwerk of een tekortkoming van de internetprovider of van een andere derde, of van om het even welk ander probleem buiten de wil van de Bank om. De Bank stelt alles in het werk om de continuïteit van de Diensten te waarborgen. De Bank behoudt zich evenwel het recht voor om de Diensten tijdelijk te onderbreken voor onderhouds- of verbeteringswerken. De Bank behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht de toegang van de Klant tot de Diensten te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de Diensten of het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik. De Bank stelt de Klant van de blokkering op de hoogte, tenzij dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of wettelijk verboden is. De Bank is aansprakelijk voor de rechtstreekse schade die het gevolg is van bedrog of een ernstige fout van zijn diensten of haar aangestelden. De Bank is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade. Artikel 1.5 : Kosten Afgezien van hetgeen wordt bepaald in artikel 3.4 van deze Overeenkomst, worden de Diensten gratis ter beschikking gesteld van de Klant. De Bank behoudt zich evenwel het recht voor om te allen tijde kosten in te voeren voor de dienst Beobank Online, mits kennisgeving twee maanden vooraf en mits zij de wettelijk verplichte informatie op de één of de andere wijze kosteloos ter beschikking stelt aan de Klant. Telefoon- en internetkosten zijn ten laste van de Klant. Artikel 1.6 : Wijziging van de Overeenkomst De Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst eenzijdig te

3 wijzigen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht ten minste twee maanden voordat de betreffende wijziging in voege treedt. Deze kennisgeving mag gebeuren op de manier die de Bank het meest geschikt acht, bijvoorbeeld in de vorm van een bericht op een rekeninguittreksel of via een gewone brief, waarin de Bank de datum vermeldt waarop de wijziging in voege treedt. Zonder tegenbericht aan de Bank wordt de Klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, heeft hij het recht om de Overeenkomst voor het ingaan van de wijziging op te zeggen. Artikel 1.7 : Beëindiging van de Overeenkomst De Bank kan op elk moment en zonder dat zij deze beslissing moet rechtvaardigen een einde stellen aan de Overeenkomst, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. De Klant kan op elk ogenblik en zonder dat hij deze beslissing hoeft te verantwoorden een einde stellen aan de Overeenkomst. Het volstaat dat hij daartoe een verkooppunt van de Bank in België op de hoogte brengt of belt naar Beobank Service Center (02/ ). De Klant dient geen opzeggingstermijn in acht te nemen en enkel rekening te houden met de termijn die hem zal worden meegedeeld, waarbinnen de Bank zijn verzoek kan verwerken. Artikel 1.8 : Klachten en geschillen Voor eventuele klachten dient de Klant eerst contact op te nemen met de Bank, d.w.z. Beobank NV/SA, Klantendienst, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel (tel. 02/ fax 02/ , De Bank stuurt de Klant binnen de vijf (5) werkdagen een bericht van ontvangst. Op voorwaarde dat de klacht volledig en duidelijk is, spant de Bank zich in om op de klacht te antwoorden binnen de maand nadat zij ze heeft ontvangen. Als de Bank de klacht niet binnen één maand kan beantwoorden, brengt zij de Klant hiervan op de hoogte, met vermelding van de termijn binnen dewelke een antwoord mag worden verwacht. Als de Klant niet akkoord gaat met het antwoord van de Bank, dan kan hij contact opnemen met Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel (tel. 02/ fax 02/ Ombudsfin brengt een nietbindend advies uit. De procedure verloopt volledig schriftelijk. Het beroep op Ombudsfin is kosteloos. Artikel 1.9 : Veiligheid Om de informatie betreffende de Klanten en hun verrichtingen te beveiligen, gebruiken Beobank Online en Beobank Mobile een hoog encryptieniveau (sessiesleutel van min 128 bits). Hoewel dit niveau van encryptie is toegestaan in België, is het mogelijk niet in alle landen geoorloofd. Klanten die Beobank Online of Beobank Mobile buiten België gebruiken, moeten zich eerst informeren over de plaatselijke wetgeving inzake encryptie alvorens de applicatie te gebruiken. Beobank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien Klanten de plaatselijke wetgeving ter zake niet naleven. Internetbrowsers kunnen standaardbestanden met financiële informatie van Beobank Online op de harde schijf van uw computer opslaan. Dit maakt het mogelijk om deze gegevens af te drukken of te gebruiken in andere financiële software (Money, Quicken) en Excel. De Klant kan zich beveiligen tegen het standaard opslaan van bestanden op de harde schijf door in de internetbrowser de

4 betreffende instellingen te wijzigen. (Sommige browsers slaan toch bepaalde bestanden op de harde schijf op, ook al heeft de Klant de in deze procedure vermelde parameter aangepast; dit is evenwel beperkt tot bestanden die de Klant heeft gedownload.) Om de beveiliging te verhogen, raadt de Bank de Klant aan om Beobank Online niet te gebruiken op een computer die ook door hem onbekende personen kan worden gebruikt. Artikel 1.10 : Geheimhouding De Partijen verbinden zich ertoe geen informatie over de andere partij te verspreiden waarvan ze in de loop van deze Overeenkomst in het bezit komen, tenzij de andere partij hiermee instemt. Artikel 1.11 : Verwerking van persoonsgegevens De Bank mag de persoonsgegevens van de Klant (hierna de Gegevens genoemd) verwerken in overeenstemming met de hierna bepaalde principes. De Bank zal de Gegevens enkel verwerken in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Bank kan de Gegevens enkel verwerken voor het toestaan en het beheer van producten en diensten, om de kredietwaardigheid van de Klant te beoordelen, om hem producten en diensten voor te stellen, voor het voorkomen en bestrijden van bedrog door Klanten of aangestelden van de Bank, voor het opvolgen van klachten en geschillen, voor het maken van statistieken en het uitvoeren van tests, in het kader van de wetgeving tegen witwassen en terrorisme of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen, met inbegrip van deze waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.3, tweede lid, en 4.2 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank. Tevens kan de Bank de Gegevens gebruiken voor het opstellen van een consumentenprofiel, teneinde gepaste producten en diensten aan de Klant voor te stellen; in dit kader kan de Bank ook individuele verrichtingen van de Klant analyseren. Alleen wie dit nodig heeft voor het uitoefenen van zijn/haar job, krijgt toegang tot de Gegevens. De Bank kan de Gegevens meedelen aan haar dienstverleners en aan vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep. Daarbij dwingt de Bank uitdrukkelijke waarborgen af voor de bescherming van de Gegevens. De Bank kan de Gegevens ook laten verwerken buiten de Europese Unie. Dit doet de Bank uitsluitend voor de doelstellingen die hierboven worden beschreven, en middels een overeenkomst die is opgesteld conform de normen van de Europese Unie. De Bank meldt verwerkingen van persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De Klant kan op elk moment een uittreksel opvragen van zijn gegevens in het bestand van de Bank, en deze zo nodig laten verbeteren. Hiertoe dient hij enkel een brief met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart te richten aan Beobank NV/SA, Verantwoordelijke voor de verwerking, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel. Op elk ogenblik kan de Klant zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor promotiedoeleinden. Dit kan hij gewoon vragen in de kantoren en agentschappen, of per brief aan de afdeling Marketing van de Bank. De volledige versie van ons privacybeleid kan altijd geraadpleegd worden via de links Privacy en Algemeen Reglement onderaan op elke pagina van onze internetsite. Artikel 1.12 : Toepasselijk recht

5 Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Sectie 2 : Bijzondere voorwaarden voor titularissen van een Beobankrekening Artikel 2.1 : Toegang tot de diensten Beobank Online en Beobank Mobile Om toegang te krijgen tot de dienst Beobank Online heeft de Klant een klantnummer en een geheime code van 4 cijfers nodig. Wanneer hij voor het eerst gebruik maakt van Beobank Online moet de Klant een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen met behulp van zijn klantnummer en geheime code. Het door de Klant zelf gekozen wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Voor betalingen naar een andere bank moet de Klant zich (behalve met zijn gebruikersnaam en paswoord) bijkomend identificeren met zijn Digipass. De Digipass blijft te allen tijde de eigendom van de Bank. De Bank behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dienst Beobank Online te weigeren, zonder haar beslissing te moeten verantwoorden. De Klant heeft geen enkel verhaal in deze materie. De Bank verleent de nodige ondersteuning voor Beobank Online via een telefonische helpdesk (Beobank Service Center). Om toegang te krijgen tot de dienst Beobank Mobile moet de Klant vooraf een gebruikersnaam en een paswoord creëren in Beobank Online. De Klant heeft ook zijn Digipass nodig. Wanneer hij voor het eerst gebruik maakt van Beobank Mobile moet de Klant zijn smartphone activeren en beveiligen met zijn gebruikersnaam en een paswoord voor Beobank Online. De Klant dient dan een geheime code van 6 cijfers aan te maken waarmee hij zich zal identificeren bij Beobank Mobile vanaf de eerstvolgende sessie. De geheime code van de Klant is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Bank verschaft de nodige ondersteuning voor Beobank Mobile via een telefonische helpdesk (Beobank Service Center). Artikel 2.2 : Gebruikslimieten en valutadata Interne overschrijvingsopdrachten (tussen twee Beobank-rekeningen die gekoppeld zijn aan dezelfde debetkaart) zijn niet aan limieten onderworpen. Externe overschrijvingen zijn onderworpen aan de limieten zoals vermeld in de tarieven van de Bank, die ter beschikking liggen in de verkooppunten en beschikbaar zijn op Deze limieten zijn automatisch van toepassing vanaf de creatie van de debetkaart en de inschrijving voor de diensten die daarmee verband houden. De limieten gelden cumulatief voor alle financiële diensten op afstand en worden bepaald per Klant, niet per rekening. De Klant kan de dagelijkse limiet voor overschrijvingen naar een andere bank in België en naar een

6 Beobank-rekening in het buitenland wijzigen via Beobank Online. Deze wijziging kan naar keuze van de Klant op de volgende wijze geschieden: - de Klant kan zich wenden tot het verkooppunt waar hij zijn rekeningen houdt; - indien de Klant ingeschreven is op Beobank Service Center, kan hij bellen naar 02/ (uitsluitend voor verlaging van de limiet); - de Klant kan een schriftelijk en ondertekend verzoek sturen naar de Klantendienst (Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel). De wijziging van de limiet wordt van kracht binnen de 72 uur na ontvangst van het verzoek. De Bank bevestigt de wijziging per brief aan de Klant. Voor overschrijvingen uitgevoerd via Beobank Online en Beobank Mobile is hetzelfde valutadatumsysteem van toepassing als voor andere geautomatiseerde verrichtingen. De Bank wijst erop dat de uitwisseling van informatie tussen de systemen van Atos en Beobank niet in real-time gebeurt, zodat de saldi op het ene systeem niet de verrichtingen weergeven die op dezelfde dag door het andere systeem zijn verwerkt. Artikel 2.3 : Beschikbaarheid en formaat van de uittreksels Volgens de kaderovereenkomst tussen de partijen ontvangt de Klant een maandelijks uittreksel dat alle verrichtingen bevat die op zijn rekening werden uitgevoerd. Dit uittreksel wordt per brief verzonden aan het adres meegedeeld door de Klant. Sectie 3 : Bijzondere voorwaarden voor houders van Beobank kredietkaarten Artikel 3.1 : Toegang tot de diensten Beobank Online en Beobank Mobile Bij het openen van een kredietkaartrekening kent de Bank aan de Klant een kredietkaartnummer toe (van 16 cijfers), evenals een PIN-code (de geheime code van 4 cijfers). Wanneer de Klant voor het eerst gebruik maakt van Beobank Online moet hij een gebruikersnaam en een paswoord creëren met behulp van zijn kredietkaart en zijn PIN-code. Het paswoord van de Klant is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Om toegang te krijgen tot de dienst Beobank Mobile moet de Klant vooraf een gebruikersnaam en een paswoord creëren in Beobank Online. Deze gebruikersnaam en paswoord zijn ook nodig om toegang te krijgen tot Beobank Mobile Artikel 3.2 : Beschikbaarheid en formaat van de afschriften Conform de overeenkomst tussen de Partijen, ontvangt de Klant een maandelijks afschrift met alle verrichtingen die hij met zijn kredietkaart heeft uitgevoerd. Dit afschrift wordt via de gewone post naar het door de Klant meegedeelde adres gestuurd. De Klant kan zijn adres wijzigen via Beobank Online. De Klant kan de stand van zijn kredietkaartrekening tevens elektronisch raadplegen. Indien hij dit wenst, kan de Klant een aanvraag indienen om herinneringsmails te ontvangen op zijn adres (zoals bepaald in artikel 3.3 hieronder). Zodra de Gebruiker herinneringsmails ontvangt, krijgt hij niet langer papieren afschriften per post.

7 Als de Klant de optie om herinneringsmails te ontvangen desactiveert, zal hij opnieuw papieren afschriften ontvangen. Artikel 3.3 : Herinneringsmails Op verzoek van de Klant, stuurt de Bank de Klant een herinneringsmail als er een nieuw afschrift beschikbaar is via Beobank Online. De Klant is verplicht om verschuldigde bedragen op tijd te betalen. De Klant erkent dat het logboek van de Bank waarin elke raadpleging en Opdracht wordt geregistreerd, volledig en voldoende bewijs is van de raadplegingen door de Klant en de Opdrachten die hij heeft gegeven. Dit logboek zal, ongeacht de drager waarop het staat, de bewijswaarde hebben van een origineel document. Article 3.4 : Beobank Alert Via Beobank Online kan de Klant zich inschrijven voor het Alert-programma van Beobank Online. Hij ontvangt dan specifieke boodschappen op zijn gsm en/of op zijn adres, die hem in real time of op vooraf vastgestelde tijdstippen te informeren over welbepaalde verrichtingen. Deze module wordt niet automatisch geactiveerd. De gebruikskosten van deze module worden maandelijks verrekend conform de van toepassing zijnde tarieven en kosten, zoals aangegeven op de website Deze tarieven kunnen gewijzigd worden, mits kennisgeving twee maand vooraf. Artikel 3.5 : Adreswijziging Indien het adres van de Klant wijzigt, dient hij de Bank onverwijld op de hoogte te stellen van zijn nieuwe adres, zodat hij de nieuwe herinneringsmails tijdig blijft ontvangen. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving dient de Klant zelf de financiële gevolgen hiervan te dragen.

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN De huidige algemene voorwaarden omvatten meerdere hoofdstukken: Hoofdstuk A bevat een definitie van de begrippen gebruikt

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 1. Algemeen Gebruik van Isabel-Producten, geïdentificeerd in Sectie 2, wordt bepaald door de volgende bijzondere voorwaarden ( Bijzondere voorwaarden ). Krachtens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BANKKAARTEN EN DE DIENSTEN PHONE BANKING EN PC BANKING Geldig vanaf 23.03.2015

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BANKKAARTEN EN DE DIENSTEN PHONE BANKING EN PC BANKING Geldig vanaf 23.03.2015 ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE BANKKAARTEN EN DE DIENSTEN PHONE BANKING EN PC BANKING Geldig vanaf 23.03.2015 I. ALGEMEEN De diensten Geldopname aan onze automaten in België en betalen bij handelaars

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie