Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile"

Transcriptie

1 Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Beobank Online en Beobank Mobile. Als u een Beobank-bankrekening hebt, lees dan ook Sectie 2 Bijzondere voorwaarden voor titularissen van een Beobank-rekening. Als u een Beobank-kredietkaart hebt, lees dan ook Sectie 3 Bijzondere voorwaarden voor houders van Beobank-kredietkaarten. Sectie 1 : Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile Artikel 1.1 : Voorwerp Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden die van toepassing zijn tussen enerzijds de rekeninghouder of kredietkaarthouder en anderzijds Beobank NV/SA, hierna respectievelijk de "Gebruiker" en de "Bank" genoemd, en gezamenlijk de "Partijen" genoemd. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden omtrent het gebruik van de huidige en toekomstige diensten van Beobank Online en Beobank Mobile (de "Diensten") die de Bank de Gebruiker biedt, om met zijn eigen apparatuur zijn bankzaken en/of zijn kredietkaartrekening(en) van op afstand te beheren. Voor meer informatie over de voorwaarden en de mogelijkheden van internetverbindingen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw internetprovider. In het kader van deze Overeenkomst verstaat men onder een "Opdracht" elke elektronische aanvraag tot uitvoering van een overschrijving of een verhandeling van gelden of effecten in naam en voor rekening van de Gebruiker. De wijze waarop een Opdracht wordt verwerkt, kan in geen geval leiden tot wijzigingen in de aard van de uitgevoerde verrichting of gevolgen hebben voor de rechten en de plichten van de Partijen. De Diensten blijven onderworpen aan het Algemeen Reglement van de Bank en aan de Algemene Voorwaarden voor kredietkaarten (indien deze toepasselijk zijn), voor zover deze Overeenkomst daar niet van afwijkt. Artikel 1.2 : Toegangstijden Beobank Online en Beobank Mobile zijn 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk. Onderbrekingen kunnen zich voordoen wegens onderhoud of voor de installatie van een nieuwe versie van de software. Artikel 1.3 : Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Gebruiker De middelen die aan de Klant worden verstrekt om toegang te krijgen tot Beobank Online en Beobank Mobile ("Betaalinstrumenten") zijn strikt persoonlijk. Zodra de Klant het Betaalinstrument

2 heeft ontvangen, is hij aansprakelijk voor alle (on)rechtstreekse schade in verband met het gebruik van dit Betaalinstrument door hemzelf of door een derde. De Klant neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van het Betaalinstrument te verzekeren overeenkomstig de huidige Overeenkomst en het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank. De Klant neemt bij ontvangst van zijn rekeningoverzicht kennis van de stand van de rekeningen waarvoor de dienst Beobank Online werd geactiveerd, alsook van de opdrachten die erop werden geboekt. Bij gebruik van het internet wordt de Klant verondersteld op de hoogte te zijn van de wetgeving die terzake geldt in het land waarin hij zich bevindt. De Bank kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op nationale wetgeving, die de Klant pleegt. Artikel 1.4 : Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Bank De Bank neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om software ter beschikking te stellen die vrij is van virussen en andere malware. De Klant kan de Bank niet aansprakelijk stellen voor schade aan hardware en/of software veroorzaakt door een virus. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen of het slecht functioneren van de Diensten wanneer dit een gevolg is van technische storingen in het netwerk of een tekortkoming van de internetprovider of van een andere derde, of van om het even welk ander probleem buiten de wil van de Bank om. De Bank stelt alles in het werk om de continuïteit van de Diensten te waarborgen. De Bank behoudt zich evenwel het recht voor om de Diensten tijdelijk te onderbreken voor onderhouds- of verbeteringswerken. De Bank behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht de toegang van de Klant tot de Diensten te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de Diensten of het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik. De Bank stelt de Klant van de blokkering op de hoogte, tenzij dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of wettelijk verboden is. De Bank is aansprakelijk voor de rechtstreekse schade die het gevolg is van bedrog of een ernstige fout van zijn diensten of haar aangestelden. De Bank is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade. Artikel 1.5 : Kosten Afgezien van hetgeen wordt bepaald in artikel 3.4 van deze Overeenkomst, worden de Diensten gratis ter beschikking gesteld van de Klant. De Bank behoudt zich evenwel het recht voor om te allen tijde kosten in te voeren voor de dienst Beobank Online, mits kennisgeving twee maanden vooraf en mits zij de wettelijk verplichte informatie op de één of de andere wijze kosteloos ter beschikking stelt aan de Klant. Telefoon- en internetkosten zijn ten laste van de Klant. Artikel 1.6 : Wijziging van de Overeenkomst De Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst eenzijdig te

3 wijzigen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht ten minste twee maanden voordat de betreffende wijziging in voege treedt. Deze kennisgeving mag gebeuren op de manier die de Bank het meest geschikt acht, bijvoorbeeld in de vorm van een bericht op een rekeninguittreksel of via een gewone brief, waarin de Bank de datum vermeldt waarop de wijziging in voege treedt. Zonder tegenbericht aan de Bank wordt de Klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, heeft hij het recht om de Overeenkomst voor het ingaan van de wijziging op te zeggen. Artikel 1.7 : Beëindiging van de Overeenkomst De Bank kan op elk moment en zonder dat zij deze beslissing moet rechtvaardigen een einde stellen aan de Overeenkomst, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. De Klant kan op elk ogenblik en zonder dat hij deze beslissing hoeft te verantwoorden een einde stellen aan de Overeenkomst. Het volstaat dat hij daartoe een verkooppunt van de Bank in België op de hoogte brengt of belt naar Beobank Service Center (02/ ). De Klant dient geen opzeggingstermijn in acht te nemen en enkel rekening te houden met de termijn die hem zal worden meegedeeld, waarbinnen de Bank zijn verzoek kan verwerken. Artikel 1.8 : Klachten en geschillen Voor eventuele klachten dient de Klant eerst contact op te nemen met de Bank, d.w.z. Beobank NV/SA, Klantendienst, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel (tel. 02/ fax 02/ , De Bank stuurt de Klant binnen de vijf (5) werkdagen een bericht van ontvangst. Op voorwaarde dat de klacht volledig en duidelijk is, spant de Bank zich in om op de klacht te antwoorden binnen de maand nadat zij ze heeft ontvangen. Als de Bank de klacht niet binnen één maand kan beantwoorden, brengt zij de Klant hiervan op de hoogte, met vermelding van de termijn binnen dewelke een antwoord mag worden verwacht. Als de Klant niet akkoord gaat met het antwoord van de Bank, dan kan hij contact opnemen met Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel (tel. 02/ fax 02/ Ombudsfin brengt een nietbindend advies uit. De procedure verloopt volledig schriftelijk. Het beroep op Ombudsfin is kosteloos. Artikel 1.9 : Veiligheid Om de informatie betreffende de Klanten en hun verrichtingen te beveiligen, gebruiken Beobank Online en Beobank Mobile een hoog encryptieniveau (sessiesleutel van min 128 bits). Hoewel dit niveau van encryptie is toegestaan in België, is het mogelijk niet in alle landen geoorloofd. Klanten die Beobank Online of Beobank Mobile buiten België gebruiken, moeten zich eerst informeren over de plaatselijke wetgeving inzake encryptie alvorens de applicatie te gebruiken. Beobank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien Klanten de plaatselijke wetgeving ter zake niet naleven. Internetbrowsers kunnen standaardbestanden met financiële informatie van Beobank Online op de harde schijf van uw computer opslaan. Dit maakt het mogelijk om deze gegevens af te drukken of te gebruiken in andere financiële software (Money, Quicken) en Excel. De Klant kan zich beveiligen tegen het standaard opslaan van bestanden op de harde schijf door in de internetbrowser de

4 betreffende instellingen te wijzigen. (Sommige browsers slaan toch bepaalde bestanden op de harde schijf op, ook al heeft de Klant de in deze procedure vermelde parameter aangepast; dit is evenwel beperkt tot bestanden die de Klant heeft gedownload.) Om de beveiliging te verhogen, raadt de Bank de Klant aan om Beobank Online niet te gebruiken op een computer die ook door hem onbekende personen kan worden gebruikt. Artikel 1.10 : Geheimhouding De Partijen verbinden zich ertoe geen informatie over de andere partij te verspreiden waarvan ze in de loop van deze Overeenkomst in het bezit komen, tenzij de andere partij hiermee instemt. Artikel 1.11 : Verwerking van persoonsgegevens De Bank mag de persoonsgegevens van de Klant (hierna de Gegevens genoemd) verwerken in overeenstemming met de hierna bepaalde principes. De Bank zal de Gegevens enkel verwerken in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Bank kan de Gegevens enkel verwerken voor het toestaan en het beheer van producten en diensten, om de kredietwaardigheid van de Klant te beoordelen, om hem producten en diensten voor te stellen, voor het voorkomen en bestrijden van bedrog door Klanten of aangestelden van de Bank, voor het opvolgen van klachten en geschillen, voor het maken van statistieken en het uitvoeren van tests, in het kader van de wetgeving tegen witwassen en terrorisme of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen, met inbegrip van deze waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.3, tweede lid, en 4.2 van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank. Tevens kan de Bank de Gegevens gebruiken voor het opstellen van een consumentenprofiel, teneinde gepaste producten en diensten aan de Klant voor te stellen; in dit kader kan de Bank ook individuele verrichtingen van de Klant analyseren. Alleen wie dit nodig heeft voor het uitoefenen van zijn/haar job, krijgt toegang tot de Gegevens. De Bank kan de Gegevens meedelen aan haar dienstverleners en aan vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep. Daarbij dwingt de Bank uitdrukkelijke waarborgen af voor de bescherming van de Gegevens. De Bank kan de Gegevens ook laten verwerken buiten de Europese Unie. Dit doet de Bank uitsluitend voor de doelstellingen die hierboven worden beschreven, en middels een overeenkomst die is opgesteld conform de normen van de Europese Unie. De Bank meldt verwerkingen van persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De Klant kan op elk moment een uittreksel opvragen van zijn gegevens in het bestand van de Bank, en deze zo nodig laten verbeteren. Hiertoe dient hij enkel een brief met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart te richten aan Beobank NV/SA, Verantwoordelijke voor de verwerking, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel. Op elk ogenblik kan de Klant zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor promotiedoeleinden. Dit kan hij gewoon vragen in de kantoren en agentschappen, of per brief aan de afdeling Marketing van de Bank. De volledige versie van ons privacybeleid kan altijd geraadpleegd worden via de links Privacy en Algemeen Reglement onderaan op elke pagina van onze internetsite. Artikel 1.12 : Toepasselijk recht

5 Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Sectie 2 : Bijzondere voorwaarden voor titularissen van een Beobankrekening Artikel 2.1 : Toegang tot de diensten Beobank Online en Beobank Mobile Om toegang te krijgen tot de dienst Beobank Online heeft de Klant een klantnummer en een geheime code van 4 cijfers nodig. Wanneer hij voor het eerst gebruik maakt van Beobank Online moet de Klant een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen met behulp van zijn klantnummer en geheime code. Het door de Klant zelf gekozen wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Voor betalingen naar een andere bank moet de Klant zich (behalve met zijn gebruikersnaam en paswoord) bijkomend identificeren met zijn Digipass. De Digipass blijft te allen tijde de eigendom van de Bank. De Bank behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dienst Beobank Online te weigeren, zonder haar beslissing te moeten verantwoorden. De Klant heeft geen enkel verhaal in deze materie. De Bank verleent de nodige ondersteuning voor Beobank Online via een telefonische helpdesk (Beobank Service Center). Om toegang te krijgen tot de dienst Beobank Mobile moet de Klant vooraf een gebruikersnaam en een paswoord creëren in Beobank Online. De Klant heeft ook zijn Digipass nodig. Wanneer hij voor het eerst gebruik maakt van Beobank Mobile moet de Klant zijn smartphone activeren en beveiligen met zijn gebruikersnaam en een paswoord voor Beobank Online. De Klant dient dan een geheime code van 6 cijfers aan te maken waarmee hij zich zal identificeren bij Beobank Mobile vanaf de eerstvolgende sessie. De geheime code van de Klant is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Bank verschaft de nodige ondersteuning voor Beobank Mobile via een telefonische helpdesk (Beobank Service Center). Artikel 2.2 : Gebruikslimieten en valutadata Interne overschrijvingsopdrachten (tussen twee Beobank-rekeningen die gekoppeld zijn aan dezelfde debetkaart) zijn niet aan limieten onderworpen. Externe overschrijvingen zijn onderworpen aan de limieten zoals vermeld in de tarieven van de Bank, die ter beschikking liggen in de verkooppunten en beschikbaar zijn op Deze limieten zijn automatisch van toepassing vanaf de creatie van de debetkaart en de inschrijving voor de diensten die daarmee verband houden. De limieten gelden cumulatief voor alle financiële diensten op afstand en worden bepaald per Klant, niet per rekening. De Klant kan de dagelijkse limiet voor overschrijvingen naar een andere bank in België en naar een

6 Beobank-rekening in het buitenland wijzigen via Beobank Online. Deze wijziging kan naar keuze van de Klant op de volgende wijze geschieden: - de Klant kan zich wenden tot het verkooppunt waar hij zijn rekeningen houdt; - indien de Klant ingeschreven is op Beobank Service Center, kan hij bellen naar 02/ (uitsluitend voor verlaging van de limiet); - de Klant kan een schriftelijk en ondertekend verzoek sturen naar de Klantendienst (Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel). De wijziging van de limiet wordt van kracht binnen de 72 uur na ontvangst van het verzoek. De Bank bevestigt de wijziging per brief aan de Klant. Voor overschrijvingen uitgevoerd via Beobank Online en Beobank Mobile is hetzelfde valutadatumsysteem van toepassing als voor andere geautomatiseerde verrichtingen. De Bank wijst erop dat de uitwisseling van informatie tussen de systemen van Atos en Beobank niet in real-time gebeurt, zodat de saldi op het ene systeem niet de verrichtingen weergeven die op dezelfde dag door het andere systeem zijn verwerkt. Artikel 2.3 : Beschikbaarheid en formaat van de uittreksels Volgens de kaderovereenkomst tussen de partijen ontvangt de Klant een maandelijks uittreksel dat alle verrichtingen bevat die op zijn rekening werden uitgevoerd. Dit uittreksel wordt per brief verzonden aan het adres meegedeeld door de Klant. Sectie 3 : Bijzondere voorwaarden voor houders van Beobank kredietkaarten Artikel 3.1 : Toegang tot de diensten Beobank Online en Beobank Mobile Bij het openen van een kredietkaartrekening kent de Bank aan de Klant een kredietkaartnummer toe (van 16 cijfers), evenals een PIN-code (de geheime code van 4 cijfers). Wanneer de Klant voor het eerst gebruik maakt van Beobank Online moet hij een gebruikersnaam en een paswoord creëren met behulp van zijn kredietkaart en zijn PIN-code. Het paswoord van de Klant is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Om toegang te krijgen tot de dienst Beobank Mobile moet de Klant vooraf een gebruikersnaam en een paswoord creëren in Beobank Online. Deze gebruikersnaam en paswoord zijn ook nodig om toegang te krijgen tot Beobank Mobile Artikel 3.2 : Beschikbaarheid en formaat van de afschriften Conform de overeenkomst tussen de Partijen, ontvangt de Klant een maandelijks afschrift met alle verrichtingen die hij met zijn kredietkaart heeft uitgevoerd. Dit afschrift wordt via de gewone post naar het door de Klant meegedeelde adres gestuurd. De Klant kan zijn adres wijzigen via Beobank Online. De Klant kan de stand van zijn kredietkaartrekening tevens elektronisch raadplegen. Indien hij dit wenst, kan de Klant een aanvraag indienen om herinneringsmails te ontvangen op zijn adres (zoals bepaald in artikel 3.3 hieronder). Zodra de Gebruiker herinneringsmails ontvangt, krijgt hij niet langer papieren afschriften per post.

7 Als de Klant de optie om herinneringsmails te ontvangen desactiveert, zal hij opnieuw papieren afschriften ontvangen. Artikel 3.3 : Herinneringsmails Op verzoek van de Klant, stuurt de Bank de Klant een herinneringsmail als er een nieuw afschrift beschikbaar is via Beobank Online. De Klant is verplicht om verschuldigde bedragen op tijd te betalen. De Klant erkent dat het logboek van de Bank waarin elke raadpleging en Opdracht wordt geregistreerd, volledig en voldoende bewijs is van de raadplegingen door de Klant en de Opdrachten die hij heeft gegeven. Dit logboek zal, ongeacht de drager waarop het staat, de bewijswaarde hebben van een origineel document. Article 3.4 : Beobank Alert Via Beobank Online kan de Klant zich inschrijven voor het Alert-programma van Beobank Online. Hij ontvangt dan specifieke boodschappen op zijn gsm en/of op zijn adres, die hem in real time of op vooraf vastgestelde tijdstippen te informeren over welbepaalde verrichtingen. Deze module wordt niet automatisch geactiveerd. De gebruikskosten van deze module worden maandelijks verrekend conform de van toepassing zijnde tarieven en kosten, zoals aangegeven op de website Deze tarieven kunnen gewijzigd worden, mits kennisgeving twee maand vooraf. Artikel 3.5 : Adreswijziging Indien het adres van de Klant wijzigt, dient hij de Bank onverwijld op de hoogte te stellen van zijn nieuwe adres, zodat hij de nieuwe herinneringsmails tijdig blijft ontvangen. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving dient de Klant zelf de financiële gevolgen hiervan te dragen.

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website Welkom op onze website www.quick.be Quick doet alles wat in zijn vermogen ligt om te verzekeren dat de informatie op de website juist en actueel is, en behoudt zich het recht voor de inhoud om het even

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat;

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat; MUSEUMKAART ALGEMENE VOORWAARDEN MUSEUMKAARTHOUDERS artikel 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Zij worden met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in

Nadere informatie

Bijzondere gebruiksvoorwaarden van uw Club Med Account

Bijzondere gebruiksvoorwaarden van uw Club Med Account Bijzondere gebruiksvoorwaarden van uw Club Med Account OVERWEGINGEN Deze bijzondere gebruiksvoorwaarden van het Club Med Account vormen een aanvulling op de 'Wettelijke informatie' op de website clubmed.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Handleiding sftp. External Classification 1

Handleiding sftp. External Classification 1 Handleiding sftp External Classification 1 1. Introductie sftp, waarover deze handleiding spreekt, is een secure file transfer systeem, ter beschikking gesteld door de Stichting Kankerregister aan haar

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Privacy Verklaring. MoneYou

Privacy Verklaring. MoneYou Privacy Verklaring MoneYou Inhoudsopgave Privacy Verklaring Moneyou 1 Verwerking van persoonsgegevens 3 2 Voorwerp van deze privacyverklaring 3 3 Verwerkte persoonsgegevens en doelen van de verwerking

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit examenreglement is van toepassing op het centraal examen voor energiedeskundigen

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Reglement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Artikel 1. Definities 1.1 Bank: het Belgische bijkantoor van Triodos Bank, naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo Deze website wordt onderhouden door Halo- Europe.com en de site Halo-Benelux.com Afdeling van Inoviniti Van den Bergh G.C.V.,Hogenstraat 10a 3440 Zoutleeuw, met als rechtbank van Koophandel te Leuven.

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Website Disclaimer + Privacy

Website Disclaimer + Privacy Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van Hilde Motmans Contactgegevens: Hilde Motmans Mouterijstraat 53, 3582 Koersel Gsm: +32 473 71 36 59 E-mail: info@dehuwelijksfotograaf.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden DigiD

Gebruiksvoorwaarden DigiD Gebruiksvoorwaarden DigiD 15 mei 2012, versie 6.0 Artikel 1 Begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis: 1.1 Afnemer:

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Privacyreglement CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegevens: een gegeven

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 ARTIKEL 1 De vennootschap Famous Clothes NV (hierna CAMELEON ), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0466.064.511,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 26 februari 2017 1. Algemeen Midweeks.net bvba, met maatschappelijke zetel te rue des champs, 28A, 6800 Libramont- Chevigny, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co Privacy Beleid Internet Referentie 5703/IK/- pagina 2 Inleiding Deze website wordt geëxploiteerd door en B.V. gevestigd te Amsterdam, en, voorzover van toepassing, mede ten behoeve van Special Services

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

DEELNAMEVOORWAARDEN WIKO UFEEL CASHBACK ACTIE

DEELNAMEVOORWAARDEN WIKO UFEEL CASHBACK ACTIE DEELNAMEVOORWAARDEN WIKO UFEEL CASHBACK ACTIE Hoe deelnemen aan de WIKO cashback actie? Deze actie is voorbehouden aan meerderjarige consumenten (particulieren) woonachtig in België en Luxemburg. Bij aankoop

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 1. Algemeen BIBLIOTREK Bvba met maatschappelijke zetel te Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 31 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Disclaimer. 1. Definitie Website. 2. Opdrachtgever, Uitgever', Gebruiker', Partner Golf Club

Disclaimer. 1. Definitie Website. 2. Opdrachtgever, Uitgever', Gebruiker', Partner Golf Club Disclaimer Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger,

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

JURIDISCHE VOORWAARDEN

JURIDISCHE VOORWAARDEN JURIDISCHE VOORWAARDEN Belangrijk Deze juridische voorwaarden bepalen de regels die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Bolero Crowdfunding website (www.bolerocrowdfunding.be, hierna de Website

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Privacyreglement Intersym HRM

Privacyreglement Intersym HRM Privacyreglement Intersym HRM Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegeven: een gegeven dat

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV Privacy & Cookie Voor de webshop van De Kimpe NV 1. Algemeen De Kimpe NV, met maatschappelijke zetel te Kruishoutemsesteenweg 46, 9750 Zingem, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie