Voor u ligt het eerste beleidsplan van De Skulp, centrum voor leven met kanker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het eerste beleidsplan van De Skulp, centrum voor leven met kanker."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Voor u ligt het eerste beleidsplan van De Skulp, centrum voor leven met kanker. De diagnose kanker wordt vaak vergeleken met een natuurramp: mijn wereld stortte in, mijn leven schudde op zijn grondvesten, ik zakte door de grond, ik werd overspoeld door emoties. Het geeft aan dat alle zekerheden wegvallen. Niets lijkt meer hetzelfde. De ziekte en behandelingen hebben niet alleen lichamelijk een grote impact maar ook emotioneel, mentaal en sociaal. Voor partners, kinderen en andere naasten is kanker ook vaak zeer ingrijpend. De naam De Skulp betekent slakkenhuis in het Fries. Voor ons herbergt het slakkenhuis een prachtige symboliek. Het is een natuurlijke behuizing waarin je je terug kunt trekken in de woelige tijden van de ziekte. Waar je een kopje koffie drinkt, kunt ontspannen door een massage, je verhaal kwijt kunt en waar je weer naar buiten treedt als je daar aan toe bent. De vorm van het slakkenhuis is een perfecte spiraal 1 die staat voor leven, loslaten en opnieuw balans (herboren worden) vinden. En in veel levensovertuigingen is de spiraal het symbool voor verdieping. Door kanker stellen mensen zichzelf vaak zingevingsvragen en ervaren daardoor een gevoel van verdieping in hun leven. De slak doet denken aan vertraging. De ziekte en behandeling dwingen vaak tot een vertraging van het levensritme vanwege pijn of gebrek aan energie. Maar ook stemt het tot nadenken over wat nu werkelijk belangrijk is in het leven. In dit beleidsplan worden onze plannen voor het openen van een Fries centrum voor leven met kanker ontvouwd. Waarbij we beginnen bij de gast om vervolgens toe te werken naar de samenwerkingsrelatie in de buitenwereld en vise versa. 1 Het slakkenhuis is een architectonisch hoogstandje. De perfecte verhoudingen van de spiraal 0, 1, 1,2,3,5,8 etc. ook wel de fibonacci-reeks genoemd, blijkt ook de gulden snede te benaderen. Een dergelijke prachtige plek willen wij bieden aan onze doelgroep. Beleidsplan De Skulp

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Cijfers en aanbod. 4 Waarom een centrum voor leven met kanker in Friesland?... 5 Missie.. 5 Visie.. 5 Doelstellingen. 5 Onze kernwoorden. 6 Doelgroep. 6 Verwachte effecten 6 Kwaliteit. 7 Aanbod 7 Strategie. 8 Planning. 9 Over de locatie/huisvesting. 9 Organisatiestructuur en bemensing 10 Communicatie/PR en Fondsenwerving 10 Samenwerkingsrelaties 11 Begroting 12 Beleidsplan De Skulp

4 Cijfers en aanbod Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker in zijn of haar leven. Per jaar stijgt het aantal mensen dat de diagnose kanker te horen krijgen met 3%. Zoomen we in op Friesland dan waren dat ruim 4100 nieuwe kankerpatiënten in Friesland heeft een relatief oudere bevolking. Ligt het landelijk gemiddelde van 65 plussers op 16,8% (CBS,2013), in Friesland varieert dat tussen de 19 en 22 % van de bevolking. De verwachting is dat het aantal 65 plusser fors zal toenemen de komende jaren. Op 1 januari 2010 telde Nederland circa 2,54 miljoen 65-plussers. Dit aantal zal stijgen tot 3,36 miljoen in 2020 en tot 4,10 miljoen in 2030 (prognoses; CBS) Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op kanker toe. Van de genoemde 4100 nieuwe kankerpatiënten in Friesland waren 1786 rond de 65 jaar. Reden om aan te nemen dat een substantieel aantal van onze doelgroep tot deze leeftijdscategorie behoort. In het rapport Kankerzorg in beeld 2 van het IKNL worden trends in de kankerzorg beschreven. Daarin wordt aangegeven dat de oncologische zorg voor ouderen wezenlijk anders is, echter ook dat er nog weinig informatie voorhanden is. Het vormt dan ook een uitdaging om ook voor deze groep een passend aanbod te gaan organiseren. Duidelijk is wel dat een goede samenwerking tussen de zorgaanbieders essentieel is. En meer dan anders doet het een appèl op de door ons voorgestane integrale aanpak. Een toename in het aantal mensen met kanker wordt ook veroorzaakt door levensstijl, met name door roken. KWF geeft aan dat 30% voorkomen kan worden door levensstijl. In De Skulp is nadrukkelijk aandacht voor leefstijl. Zowel door een rookvrije omgeving, door gezonde (eigen gekweekte) voeding als door informatie over leefstijl en in de benadering van gasten. Hoewel nog steeds de helft van de kankerpatiënten overlijdt aan de ziekte, stijgen de overlevingskansen. Door betere overleving wordt kwaliteit van leven en daarmee psycho-sociale nazorg steeds belangrijker. Opvallend daarbij is de toenemende aandacht voor de eigen regie. Datzelfde geldt ook voor de terugkeer van de patiënt in maatschappelijke rollen. Reden voor ons om uit te gaan van de eigen kracht van de gasten, zelfmanagement te faciliteren en ook reintegratietrajecten aan te gaan bieden. Veel kankerpatiënten zeggen tijdens en na de behandelingen behoefte te hebben aan begeleiding. Tien procent zoekt daadwerkelijk hulp. Dit relatief lage percentage is mede te verklaren uit onbekendheid met het psycho-oncologische aanbod én vanuit het feit dat in de medische wereld nog weinig oog is voor de psychologische kant van de ziekte. Uit het recent gepubliceerde behoefteonderzoek inloophuizen uitgevoerd door ResCon 3 blijkt dat slechts 10% door de medisch behandelaren op de mogelijkheid van psycho-sociale ondersteuning gewezen is. Terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een hogere kwaliteit van leven wordt ervaren als men wel gebruik maakt van die ondersteuning. Van belang voor het bereiken van onze doelgroep is dan ook de samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen. In ons aanbod werken we vanuit een holistische aanpak waarbij lichaam en geest worden verbonden. Ongeveer 200 zorgvragers per jaar gaan vanuit Friesland naar Het Behouden Huys in Haren (Groningen) voor psycho-oncologische begeleiding. Het is wenselijk dat deze zorgvragers dichter bij huis passende ondersteuning en/of begeleiding kunnen krijgen. In het centrum voor leven met kanker De Skulp wordt, door samenwerking met het Behouden Huys, die mogelijkheid geboden. 2 IKNL, januari ResCon, november Beleidsplan De Skulp

5 Waarom een centrum voor leven met kanker in Friesland? Per jaar krijgen ruim 4100 inwoners van Friesland te horen dat zij kanker hebben. Het is vanzelfsprekend dat zij naar een ziekenhuis in de regio kunnen gaan voor een medische behandeling. Ondanks het feit dat veel mensen met kanker en hun naasten behoefte hebben aan een luisterend oor en/of begeleiding, is het niet vanzelfsprekend dat daarin wordt voorzien. In Friesland is geen inloophuis en voor psycho-oncologische begeleiding moeten inwoners uit Friesland naar Haren in Groningen reizen. In Nederland bestaan 83 inloophuizen. IPSO, de belangenorganisatie voor inloophuizen en Psychooncologische centra, versterkt haar leden door zich actief te richten op het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige zorg voor mensen met kanker en hun naasten. IPSO streeft naar een landelijke dekking. Met het oprichten van De Skulp willen wij ook de inwoners van Friesland die te maken hebben met kanker, kwalitatief hoogwaardige passende psycho-oncologische ondersteuning en begeleiding bieden. Missie De Skulp, het centrum voor mensen in Friesland die leven met kanker heeft als missie: het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het autonoom vormgeven van leven met kanker, waarbij de gast het uitgangspunt vormt. Visie In de ondersteuning aan en begeleiding van mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en mantelzorgers werken we vanuit verbinding. Zo zorgen we voor het gevoel van welkom zijn, gezien worden en voor (h)erkenning. We scheppen ruimte om vragen te stellen over de zin en het perspectief van het leven. Welbevinden en kwaliteit van leven staan centraal. Door de eigen (veer)kracht te faciliteren en te stimuleren kan een nieuwe balans ontstaan, in relatie tot zichzelf, in sociale relaties en in maatschappelijke rollen. De Skulp wil laagdrempelig én expert zijn door een kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod te bieden. In onze ondersteuning en begeleiding maar ook in de samenwerking met andere organisaties ((para)medische en GGZ) streven wij heelheid na. Naast een fysiek inloophuis bieden we ook een online platform aan. Doelstellingen - Opzetten van De Skulp, centrum voor leven met kanker in Friesland, waarbij de deuren geopend worden in het najaar van vrijwilligers hebben een basistraining gehad - Organiseren van een passend, aantrekkelijk en gevarieerd activiteiten aanbod voor de gasten voor 2 à 3 dagen per week. - Tenminste eenmaal contact met alle ziekenhuizen en huisartsen in de regio en één samenwerkingsrelatie met een zorgverzekeraar - Realiseren van een sluitende financiering door in te zetten op een financieringsmix. Beleidsplan De Skulp

6 Onze kernwoorden zijn: Verbinding, heelheid, welbevinden, kwaliteit, authenticiteit, natuur. Doelgroep Mensen die leven met kanker, hun naasten, nabestaanden en mantelzorgers staan centraal in De Skulp. Ondersteuning en begeleiding kan worden geboden in elke fase van het proces vanaf de diagnose kanker tot vele jaren na de behandeling of in de fase van afscheid nemen en rouw. In het centrum is iedereen welkom ongeacht leeftijd, soort kanker, sekse of levensopvattingen. Verwachte effecten In De Skulp komen mensen schuilen na de aardbeving die de diagnose kanker veroorzaakt. Zij worden onvoorwaardelijk welkom geheten en vinden geborgenheid. Vanuit die basisbehoefte, die noodzakelijk is alvorens zelfontwikkeling mogelijk is (piramide van Maslow 4 ), kan worden gebouwd aan balans. Er is tijd: niets hoeft en veel is mogelijk. Er ontstaat ruimte voor belangrijke (zingevings)vragen. Om vervolgens op eigen wijze de beweging van binnen naar buiten weer te kunnen maken. Net als bij het slakkenhuis. Dit resulteert vaak in nieuwe perspectieven op sociale en maatschappelijke rollen, zoals o.a. werk. Gasten zeggen dan dat zij (weer) een zinvolle en zingevende bijdrage willen leveren. Voor de maatschappij levert het een kostenbesparing op als mensen in staat zijn hun werk (weer) op te pakken. Menselijk contact, waarbij de gast echt gezien en gehoord wordt, heeft een helend effect. Uit onderzoek wordt het wel als het meest effectieve aspect van begeleidingsrelaties gezien. Heelheid streven we ook na in onze holistische, integrale aanpak. Wij verwachten dat deze werkwijze aansluit bij wat de gasten nodig hebben en overbehandeling kan worden voorkomen. Natuur is een belangrijk element in en om ons centrum. Het schept rust en is onderdeel van de healing environment van De Skulp. Dat is van groot belang als je weinig energie hebt. Of weinig prikkels kunt verdragen door de behandeling of de impact die kanker kan hebben. Tegelijkertijd geeft het weer nieuwe energie en inspiratie. Want in de natuur is leven en dood zichtbaar en voelbaar, voel je de levenskracht en kan je genieten van de schoonheid. De mens is onderdeel van de natuur en het verblijven in en samenwerken met de natuur verbindt de mens weer met zichzelf en met zijn/haar omgeving. Zelfmanagement wordt belangrijker en krijgt ook steeds meer inhoud. In het centrum De Skulp is aandacht voor het faciliteren van gasten met als doel dat zij zelf hun zorgproces (beter) vorm kunnen geven. In Duitsland ontvangen zorgvragers nu al 10% korting op hun zorgverzekering als zij een cursus zelfmanagement doen. Het resultaat is dat zorgvragers bewuster en gerichter gebruik maken van de zorg en dat de zorgbehoefte vermindert. 4 Abraham Maslow ( )was een klinisch psycholoog die bekend werd vanwege de behoeftepyramide. Om zich als mens te kunnen ontwikkelen moet, volgens Maslow, een aantal fundamentele menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn tw: als eerste primaire biologische behoefte: eten drinken, als tweede bestaanszekerheid ofwel fysieke veiligheid, sociale behoefte, vervolgens erkenning, dan zelfverwerkelijking of zelfontplooiing. Beleidsplan De Skulp

7 Kwaliteit De Skulp streeft hoge kwaliteit na. Kwaliteit in de programmering, door maximaal aansluiting te zoeken bij bestaand behandelbeleid ( richtlijnen ) in de medische, paramedische en psychooncologische zorg. Kwaliteit wordt ook nagestreefd door de processen goed in te richten. Mogelijk wordt op korte termijn een kwaliteitssysteem uitgerold vanuit IPSO. Implementatie vanaf de opstart van De Skulp verdient de voorkeur. Om de best passende ondersteuning en begeleiding aan gasten te kunnen bieden, is het essentieel en verplicht dat de vrijwilligers en betaalde krachten een inwerkprogramma krijgen. Ook voor het bestuur kan eventuele benodigde scholing worden aangeboden. In een opleidingsplan zal worden uitgewerkt hoe de deskundigheidsbevordering van het opstartende centrum dusdanig gestalte kan krijgen dat de beleidsdoelstellingen worden gehaald. Naast een inwerkprogramma kan worden gedacht aan permanente bijscholing en leren in netwerken. Daarmee onderschrijven we het kwaliteitsbeleid van IPSO. Aanbod De Skulp is een laagdrempelige organisatie waar mensen zonder verwijzing of afspraak kunnen binnenlopen voor een kopje koffie en/of een gesprek. Het aanbod is aantrekkelijk en gevarieerd, zodat er voor iedereen iets bij is. Voor een goede mix tussen individueel aanbod én groepsactiviteiten wordt gezorgd. Wij gaan uit van een groeimodel. De keuzes worden afgestemd met de doelgroep. Het aanbod kan afhankelijk van de behoefte van onze gasten de onderstaande activiteiten bevatten: - Ontmoeten: kopje koffie of thee drinken samen lunchen of dineren lotgenoten contact individueel of in een groep kinder-/jongeren- groep - Informatie: Open mediatheek Cursus Zelfmanagement Workshop: in gesprek met je arts, werkgever,.. Spreekuur bij oncologieverpleegkundige, diëtiste etc. Activiteiten van patiëntenverenigingen Workshops - Doe-activiteiten: Wandelen Sporten Tuinieren Schrijven Yoga Mindfulness Beleidsplan De Skulp

8 Meditatie Boetseren Schilderen Beeldhouwen Zingen/stemexpressie/muziek Koken - Welzijn en verzorging Verwenarrangement/verwendag Kapper t.b.v. pruiken en haarproblemen Manicure Massage Klankschalenmassage Haptonomie Behandeling van schoonheidsspecialiste. - Begeleidingsmogelijkheden: Coaching Individuele therapeutische gesprekken Therapeutische groepsbegeleiding Begeleiding d.m.v. werken met paarden Re-integratietraject Fysiotherapie Lymfedrainage... Strategie Voor het verwezenlijken van onze ambitie dienen we stappen te ondernemen. Daartoe maken we een plan van aanpak, waarin o.a. concreet uitgewerkt wordt hoe we mensen vinden die met ons dit initiatief kunnen vormgeven. Daarin staat ook onze zoektocht naar een locatie vermeld, het proces van samenstellen van een aanbod voor de eerste gasten, het creëren naamsbekendheid en zijn de acties ten behoeve van financieringsmogelijkheden opgenomen. Het is onze ambitie om in het voorjaar van 2015 van start te gaan. Voor het vervolg willen we ieder jaar een jaarplan opstellen met doelstellingen voor het jaar daaropvolgend. Beleidsplan De Skulp

9 Planning Activiteit Wanneer Bestuursleden zoeken okt april 15 Stichting oprichten april-mei 2015 Inschrijving Kamer van Koophandel april - mei 2015 Bankrekening openen april- mei 2015 ANBI status onderzoeken/regelen mei-juli 2015 Afspraak buddy inloophuis Nov 2014 Vrijwilligers werven nov dec 2015 Raad van inspiratieleden werven nov dec 2015 Logo/huisstijl nov juli 2015 Website nov aug 2015 Domeinregistratie Nov 2014 Activiteitenaanbod creëren dec dec 2015 Locatie zoeken sept aug 2015 Verzekeringen dec aug 2015 Activiteiten t.b.v. naamsbekendheid nov 2014-dec 2015 Financiering zoeken sept dec 2015 Over de locatie/huisvesting Op dit moment zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie. Ons gedroomde (slakken)huis is gesitueerd in een natuurlijke omgeving vanwege de healing environment. Het heeft een prettige, uitnodigende en warme uitstraling zowel van binnen als van buiten. Het bevat een woonruimte en keuken, kantoor, minimaal 1 activiteitenruimte, 1 groepsgespreksruimte en 3 gesprekskamers voor individuele gesprekken en 1 ruimte voor massage/fysiotherapie. Voor de sfeer van rust en ontspanning is het belangrijk de functies van organisatie en de gasten gescheiden te houden. Natuurlijk is er een tuin aanwezig met mogelijkheden voor een biologische moestuin. De Skulp moet toegankelijk zijn met de rolstoel en rollator. Er is voldoende parkeergelegenheid, liefst ook een invalideparkeerplaats en het is bereikbaar met het openbaar vervoer. Beleidsplan De Skulp

10 Organisatiestructuur en bemensing Het centrum is een instelling zonder winstoogmerk en wordt ondergebracht in een stichting. Voor het onbezoldigde bestuur worden actieve, inspirerende leden gezocht: tenminste moet worden voorzien in een voorzitter, secretaris en penningmeester. We verwachten dat bestuursleden zowel vanuit persoonlijk affiniteit met de doelgroep als uit professionele achtergrond een goede bijdrage kunnen leveren aan het bestuur. De vrijwilligers zijn het gezicht en het hart naar de gasten toe. Een 5-10 tal vrijwilligers is nodig om het centrum te kunnen openstellen. Zodra voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, wordt een (parttime) coördinator aangesteld ten behoeve van de continuïteit en de borging van de kwaliteit. Ten behoeve van het centrum kan een Raad van Inspiratie worden geformeerd, die naamsbekendheid aan het centrum De Skulp geeft, een bijdrage levert in de fondsenwerving en haar kwaliteiten aanwendt ten behoeve van De Skulp. Communicatie/PR en Fondsenwerving De communicatie moet gericht zijn op het verkrijgen van naamsbekendheid. Daartoe dienen onderstaande acties te worden ingezet: - ontwikkelen van een aantrekkelijke informatieve website, die de identiteit van de organisatie goed weerspiegelt, goed vindbaar is en geïntegreerd is met social media-uitingen - bepalen hoe, wat en wanneer en voor wie we social media inzetten - ontwikkelen van aansprekende huisstijl - ontwikkelen van folders - opzetten online platform - bezoeken van verwijzers, symposia e.d. - genereren van free-publicity in regionale bladen - sponsoractiviteiten Naast de externe communicatie verdient ook de interne communicatie aandacht. In deze fase is het van belang om mensen met ons te verbinden, te inspireren en aan te zetten tot actie. De communicatievorm en inhoud moet daarop zijn afgestemd. Fondsenwerving en communicatie zijn nauw met elkaar verbonden. Dat pleit ervoor om een groep te vormen waarin beide disciplines zijn vertegenwoordigd. Uitgangspunt voor de bekostiging van de ondersteuning en begeleiding in het centrum voor leven met kanker is gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zoeken daarin naar vernieuwende concepten én zetten in op verschillende sporen om onze ambitie te kunnen verwezenlijken. De financieringsmix kan er als volgt uitzien: - Eigen bijdrage: op basis van de gedachte dat iedereen ook verantwoordelijkheid draagt voor de eigen zorg, vragen we een eigen bijdrage aan onze gasten. Dat kan in de vorm van een abonnement brons, zilver, goud of bijdrage per activiteit. Belangrijk is dat het aanbod van De Skulp voor iedereen toegankelijk is. Ook alternatieven van betalen zoals ruilen van diensten behoort tot de mogelijkheden. Beleidsplan De Skulp

11 - Donaties en giften van particulieren: op de website en het foldermateriaal worden de mogelijkheden van doneren onder de aandacht gebracht met daarbij de eventuele belastingvoordelen. Het is van belang dat de ANBI status wordt aangevraagd. - Crowdfunding kan worden ingezet t.b.v. bijvoorbeeld het inrichten/verwerven van een locatie. - Sponsoractiviteiten: vanuit activiteiten zoals een sponsorloop of sponsorschaatsactie, een feestelijke openingsactiviteit e.d. kan geld worden gegenereerd. - Huuropbrengsten van therapeuten en paramedici die in de locatie zitting hebben. - Financiële ondersteuning gemeenten: betrokken gemeentes wordt gevraagd om het centrum financieel te ondersteunen. Daarbij valt te denken aan een subsidie in het kader van de WMO en participatiewet. - Incidentele inkomsten kunnen worden verkregen door het indienen van aanvragen voor subsidies en fondsen. Zeker voor de opstartfase kan worden bekeken welke acties naar fondsen en subsidies kansrijk zijn. - Samenwerkingsverbanden met bedrijven: vanuit de regionale functie willen we ook graag bedrijven betrekken bij ons initiatief. Daarbij kunnen we inspelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven kunnen ons steunen door een geldelijke bijdrage, sponsoring in natura, verrichten van diensten. Ook is het mogelijk dat bedrijven een reintegratietraject afnemen. - Samenwerkingsverbanden met zorgverzekeraars worden ook benaderd. Door het ondersteuningsaanbod van De Skulp verwachten wij dat zorgvragers minder frequent gebruik zullen maken van de zorg. Dat betekent dat er sprake is van een win-win situatie. Zeker zorgverzekeraar de Friesland, die een voorbeeldfunctie wil hebben, zien we als potentiële medefinancier. - Relatie met serviceclubs: serviceclubs in de provincie Friesland zullen we benaderen voor geld, expertise en netwerkcontacten. Samenwerkingsrelaties Verbinding is één van onze kernwoorden. Wij hebben de ambitie om de verbinding tot stand te brengen tussen de medische wereld en die van de GGZ, maar ook tussen traditionele behandelingen en meer alternatieve werkwijzen. Als schakel in het netwerk willen we graag proactief samenwerken met Het Behouden Huys, huisartsen in de regio, ziekenhuizen in de regio, eerstelijns medewerkers, paramedici, complementaire zorg, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, patiëntenverenigingen, Zorgbelang Friesland, het Palliatief netwerk, zorgverzekeraars, fysiotherapeuten, gemeenten, andere inloophuizen, IPSO. In deze startfase gaan we samenwerkingsrelaties aan, creëren naamsbekendheid, inventariseren waarin we elkaar kunnen aanvullen en ontwikkelen mogelijke gezamenlijke activiteiten. Beleidsplan De Skulp

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2017-2020 De Skulp Centrum voor leven met kanker Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.. 4 Visie.. 4 Doelstellingen. 4 Onze kernwoorden. 4 Doelgroep. 4 Verwachte effecten 5 Kwaliteit. 5 Aanbod

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2017-2020 De Skulp Centrum voor leven met kanker Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.. 4 Visie.. 4 Doelstellingen. 4 Onze kernwoorden. 4 Doelgroep. 4 Verwachte effecten 5 Kwaliteit. 5 Aanbod

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Hamelhuys, inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten en hun naasten in Groningen e.o.

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Hamelhuys, inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten en hun naasten in Groningen e.o. Beleidsplan 2015-2017 Stichting Hamelhuys, inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten en hun naasten in Groningen e.o. Josje Hamel José Provoost Aafke Veninga Groningen, februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 1

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

De start in 2015 was succesvol. Voor 2016 is het thema Consolideren en uitbouwen.

De start in 2015 was succesvol. Voor 2016 is het thema Consolideren en uitbouwen. JAARPLAN 2016 Inloophuis Oude IJssel te Doetinchem werd officieel geopend op 11 maart 2015. Minister Edith Schippers verrichtte de feestelijke opening van een geheel gerenoveerd pand in het centrum van

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 Adresgegevens Stichting52Terschelling Burg. Swaanstraat 37 8881 AG West Terschelling. Telefoon : 0562 450997 / 06 27136131 Contactpersoon: Dianne Haverkamp E-mail : info@stichting52terschelling.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Hoofdstuk 1 Inleiding/Historie In het jaar 2005 zijn Marja den Eerzamen en haar moeder Bettie Bruinsma, in Goedereede een inloophuis voor mensen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 Inhoud Inleiding... 3 1. Ontstaansgeschiedenis... 4 2. Visie en missie... 5 3. Organisatiestructuur... 6 4. Beleidsvoornemens 2017-2021... 7 A. Zorgen voor een effectieve en efficiënte

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD Herziene versie 1 Beleidsplan 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 4 3. Strategie 7 4. PR en communicatie 9 5. Financiën 10 6. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Waar kunt u heen als u kanker hebt?

Waar kunt u heen als u kanker hebt? Oncologiecentrum Waar kunt u heen als u kanker hebt? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waar kunt u terecht als u kanker hebt?... 3 Overzicht hulpverleners binnen het Catharina Kanker Instituut... 3 Extern...

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

Stichting ALSopdeweg! Kantoor Postadres

Stichting ALSopdeweg! Kantoor Postadres Jaarplan 2015 Inhoud 1- Inleiding 2- Huidige werkwijze a. Inschrijving & aanvraag b. Hulpmiddelen & kosten c. Evaluatie & onderhoud 3- Activiteiten stichting 4- Tot slot 1- Inleiding Stichting Alsopdeweg!

Nadere informatie

Belangrijk is ook dat door deze manier van ontwikkelen de kosten en financiële risico s beter beheersbaar blijven.

Belangrijk is ook dat door deze manier van ontwikkelen de kosten en financiële risico s beter beheersbaar blijven. Odensehuis Culemborg Ontwikkelingsplan 2017 en begroting Inleiding Het aantal inwoners van Culemborg dat met de gevolgen van dementie te maken krijgt verdubbelt in de komende tien jaar. De zorgkosten zijn

Nadere informatie

Jaarplan De Kraanvogel, 2017

Jaarplan De Kraanvogel, 2017 Jaarplan De Kraanvogel, 2017 26 Januari 2017 Stade de Colombes 64 KvK: 60813520 1098 VV Amsterdam www.dekraanvogel.org NL57TRIO0197910149!1 ALGEMEEN Missie van Stichting De Kraanvogel Het bieden van energierijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

psychologische (na)zorg bij kanker

psychologische (na)zorg bij kanker psychologische (na)zorg bij kanker voor mensen met kanker en hun naasten Het Ingeborg Douwes Centrum Ook zorgt de ontregeling van het dagelijks leven vaak voor veel stress. Misschien wel het meest moeilijk

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5.

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5. JAARVERSLAG 2014 1 Inhoudsopgave: Pagina 1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5 3.0 Fondsenwerving 6 4.0 Doelstellingen 2015 7 5.0 Dankwoord 8 6.0 Financiële

Nadere informatie

Stichting Toon Hermans Salon Barneveld jaarverslag 2015

Stichting Toon Hermans Salon Barneveld jaarverslag 2015 Stichting Toon Hermans Salon Barneveld jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Doelstellingen en Beleidsactiviteiten... 2 3. Aanbod voor de doelgroep... 3 3.1 Doelgroep... 3 3.2 Activiteitenaanbod...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Informatie over de lastmeter

Informatie over de lastmeter Catharina Kanker Instituut Informatie over de lastmeter www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De lastmeter... 3 Waar kunt u terecht als u kanker hebt?... 4 Overzicht hulpverleners binnen het Catharina Kanker

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

psychologische (na)zorg bij kanker

psychologische (na)zorg bij kanker psychologische (na)zorg bij kanker voor mensen met kanker en hun naasten Het Ingeborg Douwes Centrum Ook zorgt de ontregeling van het dagelijks leven vaak voor veel stress. Misschien wel het meest moeilijk

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Inleiding Hierbij presenteren wij u het tweede jaarverslag over 2014 van de Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek. Een tweede jaar dat het Inloophuis

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Stichting Maatjeswerk Autisme Beleidsplan 2014-2017 Kleinmansbeek 12, Barneveld November 2014 1. Inleiding In 2012 begon het idee van een netwerk-oudergroep te groeien en werd informatie gezocht en ideeën

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Coördinatoren

Jaarverslag 2014 - Coördinatoren Jaarverslag 2014 - Coördinatoren Jaarverslag 2014 coördinatoren St. Inloophuis de Boei Goeree Overflakkee Algemene informatie: Coördinatoren: Marja den Eerzamen Jantine van Barneveld Bereikbaar: Telefoonnummer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarplan 2014 THHE Aan de hand van het INK model (TNO) heeft een evaluatie van de organisatie van en de bereikte resultaten door het THHE plaatsgevonden. Vervolgens zijn voor de meeste onderscheiden aandachtsgebieden

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ

Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ Januari 2016 1 CONTACTINFORMATIE Louis Bolk Instituut: Miek Jong: 0343 523860 m.jong@louisbolk.nl Louis Bolk Instituut Hoofdstraat 24 3972 LA Driebergen

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Samenvatting blz: 2 Voorwoord blz: 3 Ontstaan en doelstelling blz: 4 Organisatie blz: 5 Activiteiten blz: 7 Aantallen gasten/bezoekers

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Beleidsplan Stichting Nooit Alleen 2012 2015 Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Nooit Alleen. In dit beleidsplan geven wij u een helder beeld

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Zonnesteen

Jaarverslag Stichting De Zonnesteen Jaarverslag 2013 Stichting De Zonnesteen te Zwolle Secretariaat: Koestraat 4 8011 NK Zwolle Tel. 038 337 64 52 Inhoud Jaarverslag 1. Oprichting en doel van de stichting 3 2. Bestuursverslag 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 1: Inleiding Het beleid van de overheid ten aanzien van de zorg voor ouderen en de terminale zorg in de laatste levensfase is gericht op een steeds grotere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND Studio looks zet zich in om ondersteuning en ontspanning te kunnen bieden bij uiterlijke, fysieke en psychische veranderingen welke het gevolg van kanker kunnen zijn.

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Inloophuis Midden Brabant

Inloophuis Midden Brabant Inloophuis Midden Brabant Voor mensen met kanker en hun naasten Tilburg en regio Midden-Brabant Het is niet te voorkomen dat er vogels van droefheid landen op onze schouders, wel is te voorkomen dat zij

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

Pal voor Kinderen. Activiteitenplan Stichting Pal februari Activiteitenplan Pal voor Kinderen

Pal voor Kinderen. Activiteitenplan Stichting Pal februari Activiteitenplan Pal voor Kinderen Pal voor Kinderen Activiteitenplan 2013 2015 Stichting Pal februari 2013 Activiteitenplan Pal voor Kinderen 2013-2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VISIE OP PALLIATIEVE ZORG VOOR KINDEREN...3 3. DE

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan V Beleidsplan 2016-2017 Voorwoord Je wereld staat op zijn kop. Je hebt net te horen gekregen dat je de diagnose borstkanker hebt. De eerste gedachte die bij je op komt is: Ga ik nu dood? En dan vechtlust.

Nadere informatie

Beleidsplan cabane 2014-2016. uitnodigend ontmoetend ruimtegevend ruimtemakend

Beleidsplan cabane 2014-2016. uitnodigend ontmoetend ruimtegevend ruimtemakend Beleidsplan cabane 2014-2016 uitnodigend ontmoetend ruimtegevend ruimtemakend Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Cabane, centrum voor leven met kanker. Uit de medische wereld komen af

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2016-2020 Afdeling V&VN Oncologie Document Strategisch beleidsplan 2016-2020 Datum April 2016 Auteur Emmy Harms / beleidsadviseur Medebetrokkenen Bestuur: Marlies Peters, Bert Fledderus,

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1*

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1* BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLANGASFABRIEK 1 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 2 SAMENVATTING 3 3 VISIEENMISSIE 4 4 ORGANISATIE 4 5 AANBODENFACILITEITEN 6 6 PARTNERS 7 7 PLANVANAANPAK 7 8 TEKENINGEN 9 StichtingBehoudGASFabriek

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

StichtingsPlan Project Growing Up!

StichtingsPlan Project Growing Up! StichtingsPlan Project Growing Up! Inhoudsopgave Masterplan... 3 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Doelstelling... 3 Strategie... 3 Bestuur... 5 Financieel... 5 2 Masterplan > Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Stichting Marjoleinveldkruiden, Tollebeek. Beleidsplan Stichting Marjoleinveldkruiden update najaar 2013

Stichting Marjoleinveldkruiden, Tollebeek. Beleidsplan Stichting Marjoleinveldkruiden update najaar 2013 Beleidsplan_MVK_nov2013.docx 1 Beleidsplan Stichting Marjoleinveldkruiden update najaar 2013 Gevestigd aan de Zuidermiddenweg 19-II, 8309 RG in Tollebeek. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie