Bijlagenummer GV 438. Behandeling in Voorbereidende GV 13 mei 2013 Overlegvergadering GV op 27 mei 2013 Afsluitende GV 3 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagenummer GV 438. Behandeling in Voorbereidende GV 13 mei 2013 Overlegvergadering GV op 27 mei 2013 Afsluitende GV 3 juni 2013"

Transcriptie

1 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Communicatie en informatievoorziening naar studenten: USR notitie Status Bespreking Voorbereidende commissie GVcie PSC-2 Behandeling in Voorbereidende GV 13 mei 2013 Overlegvergadering GV op 27 mei 2013 Afsluitende GV 3 juni 2013 Bijlagenummer GV 438 Bevat: 438 Brief USR d.d. 11 april 2013 met notitie en bijlagen

2 Studentenraad Comeniuslaan 4 Postbus HC Nijmegen College van bestuur Gezamenlijke Vergadering van UGV, OR en USR Comeniuslaan 4 INTERN Telefoon (024) Fax (024) *sr * Uw kenmerk Betreft USR-notitie communicatie Ons kenmerk po/sr Doorkiesnummer Datum 11 april 2013 Geachte leden van het college van bestuur en de GV, De universitaire studentenraad heeft, op initiatief van studentenfractie AKKUraatd, een notitie geschreven over communicatie en informatievoorziening naar studenten. Hoewel er op zowel universitair als facultair niveau op dit vlak de laatste jaren reeds belangrijke stappen zijn gemaakt, komt de informatievoorziening elke keer als heikel punt terug in de enquêtes. De studentenraad onderkent het belang van goede communicatie en informatievoorziening en denkt daarom graag mee met het college van bestuur over verbeterpunten. Bijgevoegde notitie is daarvan het resultaat. Wij zien uit naar de bespreking in de overlegvergadering. Hoogachtend, Patrick Verleg, voorzitter

3 Notitie communicatie en informatievoorziening 1. Informatie en communicatie Vanuit de universiteit wordt veel informatie verschaft aan studenten. Soms gaat dit goed, maar er zijn ook situaties waarbij dit minder goed is gegaan en de student onvoldoende is geïnformeerd. Op universitair en facultair niveau zijn op dit vlak de afgelopen jaren al een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Toch blijkt de informatievoorziening keer op keer als heikel punt terug te komen in enquêtes. Voor de Universitaire Studentenraad was dit dan ook de aanleiding om deze notitie over communicatie en informatievoorziening te schrijven. Bij het totstandkomen van deze notitie heeft er een gesprek plaatsgevonden met Johan van de Woestijne, hoofd Communicatie en Jeroen Buijs, hoofd internetcommunicatie. Daarnaast is gesproken met verschillende studenten over hun ervaringen op het gebied van de informatievoorziening. Er is een aantal redenen waarom de communicatie toch niet altijd op een effectieve wijze verloopt. Dit komt bijvoorbeeld door het versnipperde communicatiebeleid, waarbij een deel van de communicatie in handen is gegeven van faculteiten en opleidingen. Daarnaast wordt de informatie ook niet altijd eenduidig gecommuniceerd. Deze notitie richt zicht enkel op de communicatie vanuit faculteiten en opleidingen. De Universitaire Studentenraad heeft het idee dat dit het vlak is waar de meeste problemen zich op het gebied van informatievoorziening voordoen. De communicatie van bijvoorbeeld Dienst Studentenzaken is een hele andere afdeling en is in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Omdat informatie regelmatig op ineffectieve wijze verstrekt wordt, pleit de USR voor een eenduidig beleid over communicatie vanuit faculteiten en opleidingen. Daarnaast wil de USR een uniforme indeling van de facultaire websites en opleidingswebsites zien, zodat studenten weten waar ze informatie kunnen vinden op een webpagina. 1.1 Belang gestroomlijnde informatievoorziening Studenten hebben uiteraard belang bij een goede informatieverstrekking vanuit de universiteit. Dit heeft niet enkel voordelen voor de student zelf, maar ook de universiteit heeft hier baat bij. Studenten hebben belang bij informatie over de jaarplanning en belangrijke data, regels en verplichtingen, maar bijvoorbeeld ook over facultaire activiteiten, lezingen en workshops. Doordat studenten weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze hun studie beter plannen. Als studenten op de hoogte zijn van regels leidt dit tot minder onzekerheid bij de student, maar ook tot minder conflicten. Daarnaast zorgt een goede informatievoorziening voor meer betrokkenheid en een betere binding bij de opleiding, faculteit en universiteit. Studenten vertrouwen terecht op juiste en tijdige informatie vanuit de universiteit. Ten slotte is een goed geïnformeerde student meer tevreden over de universiteit. Dat kan ook leiden tot een grotere studenttevredenheid die op haar beurt een positieve weerslag kan hebben op de resultaten van verschillende monitoren en enquêtes. 1

4 Nu kan informatievoorziening worden gezien als een taak van de faculteit of opleiding, omdat veel informatie voor studenten daar vandaan komt. Toch blijkt dat faculteiten en opleidingen vaak niet goed weten of en hoe ze bepaalde informatie moeten communiceren. Opleidingscommissies en facultaire studentenraden hebben op sommige plaatsen een rol gekregen in het actief communiceren van bepaalde informatie. De primaire verantwoordelijkheid voor adequate informatievoorziening ligt bij de universiteit, faculteit of opleiding. Andere gremia horen slechts een marginale, ondersteunende rol te spelen. 1.2 Informatie verstrekken versus informatie vinden In het Rapport Communicatie naar Studenten 1, geschreven door medezeggenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, komen twee heldere basisprincipes over informatievoorziening naar voren: 1. Geef de student consequent de informatie die nodig is; 2. Leer de student waar de informatie te vinden is. Het eerste basisprincipe is redelijk vanzelfsprekend. Consequent communiceren is van belang, opdat studenten weten waar ze aan toe zijn. De informatievoorziening wordt duidelijker door consequent gebruik van een bepaald medium voor een bepaald type informatie, aansluiting van het medium bij de doelgroep, consistente informatieverstrekking, het up to date houden van de informatie en regelmaat in de informatieverstrekking. Niet alle informatie hoeft letterlijk naar de studenten verzonden te worden. Wel is van belang dat de student weet waar bepaalde informatie te vinden is en dat die informatie bestaat. Een specifieke regeling voor studenten met een functiebeperking hoeft bijvoorbeeld niet per naar alle studenten van een faculteit of opleiding verzonden te worden, maar studenten moeten wel op de hoogte worden gesteld waar deze informatie te vinden is. De informatie kan wel gestuurd worden naar een geselecteerde groep studenten van wie de faculteit of opleiding weet dat een dergelijk specifieke regeling van toepassing is of kan zijn. Een duidelijk en uniform vormgegeven website zal helpen bij de vindbaarheid van deze informatie. Daarnaast is veel informatie wel vindbaar op websites of op de portal, maar studenten worden niet gewezen op de plek waar deze informatie te vinden is. Dit gaat bijvoorbeeld om onderwijs- en examenregelingen of de jaarplanning van de faculteit. Verder in deze notitie zal nog aandacht worden besteed aan deze onderwerpen. Kortom, op dit moment blijkt dat faculteiten en opleidingen geen duidelijk onderscheid maken tussen deze twee principes van informatieverstrekking. Een duidelijke keuze moet worden gemaakt; informatie moet afctief worden verstrekt of studenten moeten gewezen worden op de vindplaats van informatie. 1 Rapport Communicatie naar Studenten (2007), medezeggenschap FSW, zie bijlage 1. 2

5 2. Algemene aanbevelingen 2.1 Juiste medium bij informatie Op dit moment wordt vanuit faculteiten en opleidingen op vele manieren informatie verstrekt en gecommuniceerd. De ene docent stuurt mailtjes over de tentamendatum, de andere zet de datum op Blackboard. Sommige faculteiten of opleidingen maken gebruik van social media zoals Twitter om met studenten te communiceren. Faculteiten en opleidingen beschikken over veel verschillende communicatiekanalen. Er blijkt dat er niet consequent en eenduidig gebruik wordt gemaakt van deze kanalen. Informatie wordt op verschillende faculteiten, opleidingen en soms door verschillende docenten op een andere wijze bij de student gebracht. Of een boodschap goed aankomt bij de student is erg afhankelijk van het communicatiemedium. Het is van belang het juiste kanaal te kiezen voor het effectief verspreiden van bepaalde informatie. Informatie met verschillende mate van urgentie of belang wordt soms via dezelfde kanalen verspreid, waardoor het voor de student niet duidelijk is welke informatie wel, minder of niet belangrijk en relevant is. De kans dat belangrijke en relevante informatie over het hoofd wordt gezien is door verkeerd gebruik van communicatiekanalen groter. Ook wordt niet altijd het meest effectieve medium gekozen, waardoor relevante informatie soms niet bij de juiste studenten terecht komt. Het is daarom aan te raden om te zorgen voor een universiteitsbrede richtlijn voor faculteiten en opleidingen waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de inzet van communicatiemiddelen bij bepaalde informatie of doelgroepen. Als faculteiten en opleidingen in hun geheel weten op welke wijze de informatie het meest effectief verspreid kan worden, betekent dit een enorme verbetering van de communicatie naar studenten. In bijlage 2 wordt een aanzet gegeven tot het vormen van een dergelijk universiteitsbreed beleid. 2.2 Begin van het jaar De introductieperiode van de RU wordt gebruikt om een grote hoeveelheid informatie aan studenten aan te bieden. Het betreft basisinformatie voor het volgen van vakken, zoals kennis over Blackboard en Osiris, maar ook meer algemene informatie over bijvoorbeeld studentpsychologen en -decanen, de OER en dergelijke. De overdaad aan informatie tijdens de introductie wordt gegeven kan echter de effectiviteit van de informatieoverdracht in de weg staan. Vooral informatie die niet essentieel is voor het volgen van vakken kan beter na de introductie worden aangeboden. Tijdens korte collegepraatjes kunnen studenten op de hoogte gesteld worden van bijvoorbeeld de universiteitsstructuur, voorzieningen en rechten en plichten. Daarnaast moeten studenten ook op een andere manier gewezen worden op het bestaan van deze informatie. Daarbij moet gezegd worden waas ze deze informatie kunnen vinden. Enkel een mondelinge overdracht van deze informatie is uiteraard niet voldoende. 2.3 Wie, wat, waar? Veel studenten geven aan dat een eenduidig en laagdrempelig middel ontbreekt waarin terug te vinden is waar bepaalde informatie is te vinden. In het kader van het tweede basisprincipe Leer de student waar de informatie te vinden is is het goed studenten een duidelijk overzicht te bieden waar ze bepaalde informatie kunnen vinden. Veel belangrijke informatie staat ergens verstopt op de 3

6 website. Soms weten studenten simpelweg niet waar of bij wie ze bepaalde informatie moeten verkrijgen. Een oplossing voor dit probleem kan een centraal informatieboekje of webpagina zijn, waarop deze informatie gebundeld is en waarin de student doorgestuurd wordt. Enkele faculteiten (FNWI, FMW en FdL) hebben reeds een dergelijk middel ontwikkeld of zijn hiermee bezig. Een dergelijk medium moet in ieder geval een overzicht van alle belangrijke onderdelen en onderwerpen op de universiteit bieden, specifiek voor studenten van die faculteit. Vragen die sowieso aan bod moeten komen zijn de volgende. Hoe zit de structuur van de universiteit in elkaar? Wat doet de studentpsycholoog? Waar kan ik terecht met een conflict? Waar kan ik de OER vinden? Hoe neem ik contact op met de opleidingscommissie? Wat zijn mijn rechten als student of waar kan ik deze vinden? Kortom, een Wegwijzer op zakformaat kan een zeer goed startpunt zijn voor de (eerstejaars)student om zelf informatie te vinden of terug te vinden. Een voorbeeld van een dergelijke wegwijzer is te vinden in bijlage 3 van deze notitie. 2.4 Tijdigheid informatie Informatie is niet altijd tijdig beschikbaar voor studenten. Vooral informatie over regelingen die voor studenten van belang zijn (bijvoorbeeld de harde knip) en vakspecifieke informatie zoals roosters en literatuurbenodigdheden laten soms te lang op zich wachten. Uiteraard is het de taak van de universiteit en haar onderdelen om zorg te dragen voor tijdige informatievoorziening. Vaak zijn bij de universiteit zelf echter nog bepaalde zaken onduidelijk, waardoor nog geen volledige informatie kan worden verstrekt. De specifieke invulling van bepaalde regelingen kan bijvoorbeeld nog niet bekend zijn of de zalen die voor de vakken gebruikt worden kunnen nog onbekend zijn. Maar voor de universiteit is het wel zaak om zo veel mogelijk onduidelijkheid weg te nemen bij studenten. Ook wanneer nog niet alle informatie beschikbaar is, kan onzekerheid worden weggenomen door duidelijk te maken wat al wel bekend is (bepaalde kaders bijvoorbeeld) en wanneer de ontbrekende informatie bekend wordt. Dit biedt studenten de mogelijkheid om zoveel mogelijk rekening te houden met de reeds bekende informatie en kan onnodig leed voorkomen worden. 2.5 Vraag studenten om inbreng In een communicatiebeleid is terugkoppeling van studenten noodzakelijk. Op grote delen van de universiteit gebeurt dit echter niet. Studenten kunnen inbreng verschaffen als de universiteit moeilijkheden ondervindt bij het bereiken van studenten. Tevens kunnen studenten als doelgroep aan faculteiten en opleidingen een frisse blik werpen op de gebruikelijke wijze van communicatie. Het verdient aanbeveling om bij regelmaat (meer dan jaarlijks) met een groep studenten het gesprek aan te gaan over informatievoorziening door de faculteit of opleiding in kwestie. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Faculteiten en opleidingen kennen natuurlijk hun facultaire studentenraden en opliedingscommissies. Over communicatie op centraal niveau kan de USR benaderd worden. Studenten uit gremia vormen echter niet altijd het juiste subject van een goede steekproef; ze zijn over het algemeen beter ingewerkt in en beter ingelicht over bepaalde zaken. Optimaal zou daarom zijn om daarnaast met name reguliere studenten te benaderen over de informatieverstrekking door het betreffende onderdeel van de universiteit. 4

7 2.6 Samenvatting en algemene aanbevelingen - Overhandig de student consequent de informatie die nodig is; - Leer de student waar de informatie te vinden is; - Zorg voor consistente informatieverstrekking en houd de informatie up to date; - Stel een jaarplanning met regelmaat in en biedt zicht op de informatievoorziening; - Kies het juiste medium en de juiste doelgroep bij verstrekking van bepaalde informatie; - Overweeg bij het verstrekken van informatie of die relevant is; - Controleer of de boodschap het beoogde publiek bereikt; - Ontwikkel voor elke faculteit een Wegwijzer of bundel informatie op een andere wijze; - Kondig de komst van informatie aan wanneer onduidelijkheid lang voortduurt. Ga het gesprek aan met studenten in alle lagen van de universiteit over effectieve communicatie en informatievoorziening. 3. Communicatie regels, rechten en plichten OER De universiteit is verplicht om het studentenstatuut bestaande uit een instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel waaronder de OER op te sturen aan de student bij de eerste inschrijving (artikel 7.59 lid 2 WHW). Uit een globale rondvraag blijkt toch dat veel studenten niet op de hoogte zijn van het bestaan van de OER of het studentenstatuut. Bij veel opleidingen wordt de OER tijdens de introductie genoemd en soms in introductietassen gestopt, maar vaak wordt geen toelichting gegeven. Ook wordt het belang van het studentenstatuut en de OER voor opleiding en student niet onderstreept. Het is noodzakelijk dat studenten weten wat de OER is en waar ze haar kunnen vinden, zodat ze weten aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en welke rechten ze hebben. Helaas blijken opleidingen hier meer dan eens in tekort te schieten. De OER en staan verstopt op de website, studenten worden niet over de OER geïnformeerd en belangrijke wijzigingen in de OER worden niet naar studenten gecommuniceerd. Daarom wordt dus voor een centraal beleid in aansluiting op de wettelijke bepaling gepleit ter bekendmaking en verstrekking van de OER aan studenten. Concrete aanbevelingen - Eerstejaarsstudenten ontvangen aan het begin van het jaar een brief met uitleg over de OER en een verwijzing naar de vindplaats van de OER als onderdeel van het studentenstatuut. - De OER is direct vindbaar op de hoofdpagina van elke faculteit of opleiding. - De opleiding besteedt aandacht aan de OER en het studentenstatuut tijdens het eerste jaar, en opnieuw bij ouderejaars studenten als wijzigingen zijn doorgevoerd. - Belangrijke wijzigingen in de OER worden actief gecommuniceerd naar alle studenten voor wie de wijzigingen gevolgen hebben. - Op Blackboard wordt elk jaar een link geplaatst naar de meeste recente versie van de OER. Opleidingscommissies en facultaire studentenraden kunnen bijdragen aan de bekendheid van en communicatie over de OER. De volle verantwoordelijkheid voor de verstrekking en bekendheid van de OER ligt echter bij het instellingsbestuur. 5

8 Vakevaluaties Studenten vullen na een vak evaluatieformulieren in, maar horen vrijwel nooit wat de resultaten zijn van deze evaluaties en wat hiermee gedaan wordt. Een terugkoppeling naar de student laat zien dat de mening van de student serieus genomen wordt en de opleiding bezig is met het bewaken van de onderwijskwaliteit. Door terugkoppeling naar de student wordt tevens de betrokkenheid van de student bij de opleiding vergroot, waarmee ook de bereidwilligheid om een evaluatie serieus in te vullen groter wordt. Menig student heeft nu het gevoel dat het niet uitmaakt of de evaluatie wordt ingevuld omdat niets zichtbaars gebeurt met de resultaten. Concrete aanbeveling Koppel structureel het resultaat van vakevaluaties terug naar de student door een verslag van de uitkomst van de vakevaluatie op de opleidingspagina of Blackboard te plaatsen. Blackboard heeft als voordeel dat het een besloten omgeving is, waardoor enkel studenten die het vak hebben gevolgd inzage kunnen krijgen in het evaluatieverslag van het betreffende vak. 6

9 4. Communicatiemiddelen: inzet en verbeterpunten 4.1 Middelen en inzet Van een aantal middelen is goed te controleren hoe effectief ze zijn. Het aantal keren dat de digitale studiegids geopend wordt, het aantal views van een webpagina et cetera zijn bekend. Van andere middelen is een stuk onduidelijker hoe groot het bereik is. In bijlage 2 wordt een overzicht van alle beschikbare communicatiemiddelen weergegeven. Tevens geeft de USR een advies over de beoogde informatie voor het middel en de effectiviteit. Voor deze laatste aanbevelingen put de studentenraad uit ervaring van studenten. Hij zou graag zien dat de faculteiten gezamenlijk een richtlijn opstellen waarbij ook op deze manier wordt gekeken naar de communicatiemiddelen. Dit beleid moet op zowel op opleidings- als op faculteitsniveau afgestemd worden om onduidelijkheden te voorkomen. Vaak gebruiken meerdere lagen van de universiteit namelijk dezelfde communicatiemiddelen. Docenten en secretariaten van opleidingen moeten ook op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Daarnaast moet deze richtlijn opgezet worden in samenspraak met studenten. Zij weten namelijk het beste welke informatie het best op welke wijze verstrekt kan worden. Communicatiemiddelen zijn grofweg in te delen in drie typen: actieve, semi-actieve en statische communicatiemiddelen. De actieve communicatiemiddelen zijn middelen waarmee informatie gericht en actief naar de student toegestuurd wordt, zoals en brieven op het huisadres van studenten. De semi-actieve communicatiemiddelen zijn middelen waarbij wel actief gezonden wordt, soms zelfs naar een bepaalde doelgroep, maar de student moet de gegeven informatie wel tegenkomen. Het gaat om middelen zoals berichten op Blackboard of de portal. De kans dat de student deze informatie mist, is groter dan bij de actieve communicatiemiddelen. Als laatste bestaan de statische communicatiemiddelen. Dit zijn middelen waarbij niet de zender een actieve handeling verricht, maar de student actief op zoek moet gaan naar de informatie. Dit gaat bijvoorbeeld om informatie op de website, de studiegids of de OER. Bij dit communicatiemiddel is het van belang dat de student weet waar hij deze informatie kan vinden. Bij het kiezen van een medium voor het delen van informatie moet gekeken worden welk type middel noodzakelijk of effectief is. Het gebruik van actieve communicatiemiddelen zorgt ervoor dat de kans groot is dat de informatie de juiste student bereikt, maar is zeker niet voor elk type informatie nodig. Een teveel aan of post met informatie die onbelangrijk of niet urgent is, zorgt ervoor dat de effectiviteit van het medium achteruitgaat. Het is dus aan te raden deze middelen alleen aan te wenden als dit noodzakelijk is. Voorts is het belangrijk dat grote wijzigingen niet enkel in de passieve middelen terecht komen. Het kan dan nuttig zijn om een (semi-)actief communicatiemiddel in te schakelen waarin verwezen wordt naar de locatie van de informatie. Hierbij is het belangrijk om gebruik te maken van communicatie via media die bij de belevingswereld van de student aansluiten. Zo zouden relevante links gedeeld worden via de Facebook- en Twitterpagina van de faculteit of opleiding. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de middelen en een mogelijke invulling van een universiteitsbrede richtlijn. 7

10 Zie ook bijlage 1: Rapport Communicatie naar Studenten (2007) 4.2 Concrete aanbevelingen aangaande gebruik van Verkeerd verzonden s, s met irrelevante informatie of s die onherkenbaar zijn als berichten van de universiteit zijn een veelvoorkomende ergernis. Voor het medium wil de USR graag enkele concrete aanbevelingen geven. - Maak (meer) herkenbaar als universitaire s (vooral de s vanuit faculteiten en opleidingen) met duidelijke titels. - Geef altijd duidelijk aan van wie de mail komt, wat het onderwerp is en voor wie de informatie bedoeld is. Probeer berichten zo specifiek mogelijk te adresseren en alleen een te sturen naar studenten voor wie de informatie relevant is. s moeten niet verstuurd worden met de opmerking Lees dit alleen als je derdejaars bachelorstudent bent. - Bespreek één onderwerp per ; verduidelijk het verschil indien overhoopt meerdere onderwerpen behandeld zullen worden. - Verstuur s tweetalig als dit van belang is voor de doelgroep. 4.3 Website Op de website van de RU is nog veel ruimte voor verbetering. De website heeft voornamelijk een naslagfunctie, maar studenten geven aan dat de vindbaarheid van informatie vaak te wensen overlaat. Bij het zoeken naar informatie raakt men verdwaald in de verschillende menu s en subpagina s. De webpagina s van faculteiten en opleidingen hebben elk een andere indeling. Dezelfde informatie, zoals de jaarplanning met tentamenperiodes en de OER, zijn op elke facultaire pagina op een andere plaats verstopt. Wanneer een student op meerdere faculteiten vakken volgt en tentamens moet maken is het voor die student niet gemakkelijk te ontdekken wanneer deze periodes vallen. Een uniformering van de webpagina s van faculteiten en opleidingen zou helpen bij de vindbaarheid van de informatie. Een overkoepelende standaardstructuur zou de website een stuk overzichtelijker maken. Tevens wordt het makkelijker de informatie te beheren en up to date te houden wanneer duidelijk is waar de informatie zich bevindt. Nu blijkt regelmatig dat informatie op bepaalde, diep in de structuur verstopte pagina s (zeer) verouderd is. De verschillende menu s en subpagina s zorgen voor een ander nadeel. Voor studenten van buiten de universiteit is het extra lastig om de juiste informatie te vinden. Wanneer studenten overwegen een master te volgen aan de RU moeten ze op elke opleidingswebsite op zoek naar het kopje masters. Een duidelijk overzicht van masters aan de RU zal voor studenten van buiten deze universiteit de drempel verlagen om een master te volgen aan de RU. Ten slotte zou het verbeteren van de zoekfunctie van de website een aanwinst zijn en recht doen aan de klachten die de USR verneemt. De vindbaarheid van informatie zou sterk verbeteren als een werkende zoekfunctie wordt gerealiseerd. Het is onduidelijk of een zoekopdracht binnen een 8

11 subpagina of binnen de gehele website plaatsvindt. Ook worden relevante en logische hits vaak niet bovenaan weergegeven in de zoekresultaten. Een mogelijkheid zou zijn om de zoekfunctie van Google te integreren in de website. Een goed voorbeeld van de combinatie van een matige zoekfunctie met verouderde informatie komt tevoorschijn wanneer de zoekterm bestuursbeurs wordt ingetypt in het zoekveld op de homepage van de RU. Er verschijnen dan drie zoekresultaten, waarvan alle hits een nieuwsbericht zijn uit Ook een zoektocht op het begrip regeling Fonds levert geen bevredigende resultaten op. Op deze wijze moet de student eerst door onoverzichtelijke menu s heen bladeren om de juiste informatie te kunnen vinden. De zoekfunctie levert enkel irrelevante en verouderde informatie op. 5. Veel ruimte voor verbetering De voordelen van effectieve informatieverstrekking aan studenten is evident. Voor studenten wordt de gang van zaken duidelijk, waardoor ze zich betrokken voelen in de universitaire gemeenschap. Ook als zij op de hoogte zijn van de (vindplaats van) rechten en plichten voorkomt dit conflictsituaties of onduidelijkheden achteraf. De universiteit, faculteit of opleiding is dus ook gebaat bij effectieve informatievoorziening. Daarom wordt benadrukt om de juiste communicatiemiddelen in te zetten bij bepaalde typen van informatieverstrekking. De USR hoopt dat deze notitie zal bijdragen aan het verbeteren van de informatieverstrekking en de communicatiestructuur van de RU. De kern van de notitie is pleit voor een duidelijke en consequente communicatiestructuur op faculteiten en opleidingen. Een eenduidig communicatiebeleid dat door elk onderdeel van de universiteit wordt nageleefd draagt bij aan effectieve informatieverstrekking aan studenten. Een jaarplanning waarin staat op welk moment en op welke manier bepaalde informatie wordt verstrekt helpt bij het stroomlijnen van de informatievoorziening. Een duidelijk startpunt zoals een Wegwijzer, kan studenten helpen de juiste informatie te vinden. De website van de RU (en haar decentrale onderdelen) moet een heldere, consistente structuur hebben met een werkende zoekfunctie. Studenten horen op de website actuele en juiste informatie te kunnen vinden. Tevens is het van belang studenten te betrekken bij het aanpassen van de communicatiestructuur, omdat zij het beste weten op welke manier ze informatie willen verkrijgen en welke middelen effectief zijn. De USR treedt graag in gesprek met het college van bestuur over het communicatiebeleid. Bij dezen wil de studentenraad de concrete suggesties die worden gedaan graag bespreken. 9

12 10

13 Bijlage 2 Tabel communicatiemiddelen Middel Actieve communicatiemiddelen Brief op huisadres Colleges Semi-actieve communicatiemiddelen Blackboard Portal Beoogde informatie voor middel Essentiële en persoonlijke informatie aangaande administratieve handelingen Informatie over gewijzigde regelingen relevant voor de student. Persoonsgebonden informatie/uitnodigingen. Opleiding- of vakspecifieke informatie. Informatie over gewijzigde regelingen die studenten direct aangaan, opleidingsen vakspecifieke informatie. Algemene informatie vanuit universiteit. Voorbeelden Informatie over inschrijving, collegegeld, iudicia, verstrekking studentenstatuut etc. van docenten, bevestigingen afspraken. Datum van tentamen, wijzigingen in de OER mededelen. Datum van tentamen. Gewijzigde openingstijden UB, Digitale studentenbalie. Opmerkingen Gericht op doelgroep, alleen voor zeer belangrijke informatie. Nadeel: soms is postadres ouders opgegeven en komt informatie daardoor met een vertraging van enkele weken bij de student aan. Matige effectiviteit, wordt niet door iedere student gelezen. Alleen en naar studenten die het onderwerp aangaat. Nieuwsbrieven zijn niet weinig effectief. Nieuwsbrieven zorgen dat de student een selectie van de informatie leest. Begin van het (eerste) jaar: effectief om studenten te bereiken. Later: redelijk. Mag niet het enige communicatiemiddel zijn van de informatie Bereikt slechts een klein deel van de studenten. Studenten kijken hier niet elke dag. Portal is een overzichtelijk medium, goede doorsluismethode, maar niet iedere student kijkt hier op.

14 Middel Beoogde informatie voor middel Semi-actieve communicatiemiddelen Voorlichtingsbijeenkomsten Informatie over een specifiek onderwerp. Statische communicatiemiddelen Website Studiegids Beeldschermen Universiteitsbrede-, facultaire- en opleidingsspecifieke informatie. Fungeert als plaats waar informatie terug te vinden is. Curriculuminformatie als naslagwerk en curriculumgerelateerde informatie over examencommissies, opleidingen Locatiespecifieke informatie of reclame. Voorbeelden Stage, buitenlandverblijf, maatregelen. Rechten en plichten. Wie, wat, waar. Nieuws. Contactgegevens, jaarplanning. Studieprogramma s, overgangsregelingen, toelatingsvereisten. Informatie over UB, restauratieve dienst, activiteiten studieverenigingen Opmerkingen Bereik is redelijk. Voordeel: alleen voor studenten voor wie de informatie relevant is. Nadeel: effectiviteit afhankelijk van opkomst. Voorlichtingsbijeenkomsten kunnen in de pauze of aan het einde van de middag plaatsvinden om ervoor te zorgen dat veel studenten de mogelijkheid hebben erbij te zijn. Hier staat erg veel informatie op, maar vaak erg slecht vindbaar door inconsistentie pagina s. Veel verouderde informatie. Vindbaarheid erg van belang vanwege naslagfunctie. Wordt vooral geraadpleegd bij vragen. Communiceer regelingen altijd ook via andere media en zorg dat de gidsen up to date zijn aan het begin van het collegejaar of semester. Bereikt alleen studenten die aanwezig zijn op campus.

15 Bijlage 3 Voorbeeld Wegwijzer

16

17

18

Bijlagenummer GV 507

Bijlagenummer GV 507 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Bijlagenummer GV 507 Onderwerp: Ophoging norm bindend studieadvies Status Voorbereidende commissie OOM-1 Behandeld in Voorbereidende GV 28 september 2015 Overlegvergadering

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 395

Bijlagenummer GV 395 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: USR notitie: Internationalisering Status Bespreking Voorbereidende commissie OOM Behandeling in Voorbereidende GV 27 februari 2012 Overlegvergadering GV op

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

Einddocument Facultaire Studentenraad

Einddocument Facultaire Studentenraad Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Einddocument Facultaire Studentenraad Jamie Lustermans (Voorzitter) Mike Eijbersen (Vice-voorzitter) Katarina Radisavljević (Secretaris) Bas van

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 454. Behandeld in Voorbereidende GV 28 oktober 2013 Overlegvergadering GV op 4 november 2013 Afsluitende GV11 november 2013

Bijlagenummer GV 454. Behandeld in Voorbereidende GV 28 oktober 2013 Overlegvergadering GV op 4 november 2013 Afsluitende GV11 november 2013 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Bijlagenummer GV 454 Onderwerp: Evaluatie bindend studieadvies (bsa) 2012-2013 Status Bespreking Voorbereidende commissie GVcie OOM-1 Behandeld in Voorbereidende GV 28

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitsluitend digitaal aanbieden van het AOW magazine door de SVB

Een onderzoek naar het uitsluitend digitaal aanbieden van het AOW magazine door de SVB Rapport De SVB digitaliseert Een onderzoek naar het uitsluitend digitaal aanbieden van het AOW magazine door de SVB Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Sociale Verzekeringsbank niet

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 529

Bijlagenummer GV 529 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Notitie USR: Examinering, Specialisatie en Aanwezigheidsplicht Status Bespreking Voorbereidende commissie GVcie OOM-2 Behandeling in Voorbereidende GV 9 mei

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

RU ICT faciliteiten voor studenten. Introductie voor FNWI studenten

RU ICT faciliteiten voor studenten. Introductie voor FNWI studenten RU ICT faciliteiten voor studenten Introductie voor FNWI studenten S-nummer - Elke student heeft een S-nummer account: - loginnaam: s + studentnummer, bijvoorbeeld: s0123456 - Centrale Studentenadministratie

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Rector On Tour. Draaiboek. Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen

Rector On Tour. Draaiboek. Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen Rector On Tour Draaiboek Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen 1. Doelstelling Het bevorderen van de voeling tussen studenten en de rector magnificus als voorman onderwijs en onderzoek

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Notitie: Automatische tentameninschrijving na vakinschrijving

Notitie: Automatische tentameninschrijving na vakinschrijving Notitie: Automatische tentameninschrijving na vakinschrijving Fractie Lijst Calimero 2012/2013 Berber Harkema Gabi Wals Koos Tervooren Milou Peters Problemen inschrijvingsprocedure. Momenteel zijn er tussen

Nadere informatie

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen.

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen. UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en kanalen. FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI

Nadere informatie

Inwerken onderwijssystemen

Inwerken onderwijssystemen Als je op de Universiteit Twente gaat studeren zijn er een paar onderwijssystemen (lees websites) die je zal gaan gebruiken: - Blackboard: Hier kan je je opdrachten, vak informatie, deelcijfers en berichten

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

Inspraak? Maak er gebruik van!

Inspraak? Maak er gebruik van! Inspraak? Maak er gebruik van! Inspraak? Inspraak is invloed Iedereen heeft recht op inspraak, of je nu eerstejaars student of hoogleraar, secretaresse of laborant bent. Bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Rapportage enquête interne communicatie. 1. Inleiding. 2. Motivatie onderzoek. 3.

Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Rapportage enquête interne communicatie. 1. Inleiding. 2. Motivatie onderzoek. 3. Faculteit Techniek, Bestuur en Management Rapportage enquête interne communicatie 1. Inleiding Dit document rapporteert over het online onderzoek naar de interne communicatie binnen de Faculteit Techniek,

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

HOE DENKT DE UVA EROVER?

HOE DENKT DE UVA EROVER? HOE DENKT DE UVA EROVER? Uitslag van en toelichting bij het raadgevend referendum onder de universitaire gemeenschap van de UvA HANS ONKENHOUT CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JANUARI 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 470

Bijlagenummer GV 470 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Profileringsfonds 2014 Status Instemming Voorbereidende commissie USR Behandeling in Voorbereidende GV 23 juni 2014 Overlegvergadering GV op 30 juni 2014 Afsluitende

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Notitie. Kwaliteitszorg. Auteurs: Facultair Opleidingscommissie Overleg Publicatiedatum: 4 december 2009. Bètastuf Kwaliteitszorg Pagina 1

Notitie. Kwaliteitszorg. Auteurs: Facultair Opleidingscommissie Overleg Publicatiedatum: 4 december 2009. Bètastuf Kwaliteitszorg Pagina 1 Notitie Kwaliteitszorg Auteurs: Facultair Opleidingscommissie Overleg Publicatiedatum: 4 december 2009 Bètastuf Kwaliteitszorg Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 FEEDBACK TIJDENS HET VAK

Nadere informatie

Tienpuntenlijst 2012 1. Stop de verschoolsing! asap asap asap asap asap 2. Studenten kunnen veel, gebruik hun kennis! asap asap asap asap

Tienpuntenlijst 2012 1. Stop de verschoolsing! asap asap asap asap asap 2. Studenten kunnen veel, gebruik hun kennis! asap asap asap asap Tienpuntenlijst 2012 1. Stop de verschoolsing! De universiteit wordt steeds schoolser. Niet alleen komen er vanuit Den Haag steeds meer maatregelen die dit in de hand werken, ook de universiteit doet hier

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Visiedocument

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Visiedocument Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Visiedocument Jamie Lustermans (Voorzitter) Mike Eijbersen (Vice-voorzitter) Katarina Radisavljević (Secretaris) Bas van Zadelhoff (Penningmeester)

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen Resultaten enquête Onderzoek van Leen Leys Master in de pedagogische wetenschappen Voorwoord van de directie BESTE OUDERS, In wat volgt, tonen we de resultaten van een enquête die tijdens het eerste trimester

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Regeling Loket rechtsbescherming studenten Regeling Loket rechtsbescherming studenten Aeres Hogeschool Behorend bij het bestuurs- en beheersreglement 24 januari 2017 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 527. Openingstijden UB

Bijlagenummer GV 527. Openingstijden UB GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Status Voorbereidende commissie Behandeling in Bijlagenummer GV 527 Openingstijden UB Bespreking Cie OOM-1 Voorbereidende GV 4 april 2016 Overlegvergadering

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen. Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK

Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen. Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK 3 november 2016 Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen 2 1. Introductie

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie. Geachte voorzitter,

Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie. Geachte voorzitter, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie Handelsregister 3300 3396 Geachte

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Aanmaken van een campagne in Meltwaterbuzz

Aanmaken van een campagne in Meltwaterbuzz Aanmaken van een campagne in Meltwaterbuzz Wageningen UR heeft een abonnement op Meltwaterbuzz voor het beheer van de corporate accounts. Met deze tool wordt de activiteit in het sociale domein gemonitord

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Engelshoven,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Engelshoven, De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Geachte mevrouw Van Engelshoven, Naar aanleiding van een onderzoek uit eigen beweging naar de effectiviteit van de informatieverstrekking

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Verantwoording Tienpuntenlijst 2014-2015

Verantwoording Tienpuntenlijst 2014-2015 Verantwoording Tienpuntenlijst 2014-2015 #1. De campus als jouw ideale werkplek Samen met de USR heeft asap ervoor gezorgd dat er ruim 300 werkplekken bijkomen in de Universiteitsbibliotheek Fractielid

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Koos Tervooren (Lijst Calimero) Gabi Wals (Lijst Calimero) In samenwerking met: Katherine Gardener (personeelsfractie) Lijst Calimero Denktank

Koos Tervooren (Lijst Calimero) Gabi Wals (Lijst Calimero) In samenwerking met: Katherine Gardener (personeelsfractie) Lijst Calimero Denktank T: (050) 363 51 67 E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van bestuur Rijksuniversiteit Groningen Dagtekening: Groningen, 23 mei 2013

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Handleiding Handleiding ouderportaal Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Beste ouder(s)/verzorger(s), Met ingang van juni 2013 krijgen de ouders van leerlingen op

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving college van bestuur o & s Behandeladvies Ter bespreking Aan UR cie O&O Datum 10 juni 2013 Memonummer memo UR O&O 20 JUNI 2013 Agendapunt 5 nr. 13/044 Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische. behandelingsovereenkomst

Burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische. behandelingsovereenkomst chirurg. Patiënten weten vaak niet of nauwelijks aan welke risico s ze bij een ingrepen]. ingreep worden blootgesteld. behandelingsovereenkomst Burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

juni Jacqueline van Laar COLOFON

juni Jacqueline van Laar  COLOFON juni 2017 - Jacqueline van Laar info@schakelom.nl www.schakelom.nl COLOFON BELANGRIJKE NOOT VOOR DE LEZER Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) over het academisch jaar 2012-2013. Het was vanaf het

Nadere informatie

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014

Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 Notitie over de zorgen m.b.t. het profileringsfonds Studentenraadsfractie ORAS December 2014 De TU Delft is een topuniversiteit. Althans, dat willen we graag geloven. Internationaal heeft de TU een naam

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU

Projectvoorstel Grassroots VU 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Sam van Loon (student), Niels Keijzer (student). FALW, Biomedische wetenschappen en Biologie E-mailadres: samvanloon94@hotmail.com Functie: Bestuurslid

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Vakevaluatie methoden Overzicht van methoden en overwegingen, en een toekomstvisie

Vakevaluatie methoden Overzicht van methoden en overwegingen, en een toekomstvisie Vakevaluatie methoden Overzicht van methoden en overwegingen, en een toekomstvisie Lijst Bèta Maaike Boot 2014-2015 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1. Algemeen... 5 2. Gedeelde thema s... 6 Moment...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen 201500272 Dr. ir. T. Bor Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

De Snelbalie Vergunningen in gemeente X

De Snelbalie Vergunningen in gemeente X De Snelbalie Vergunningen in gemeente X Een impressie van de toegevoegde waarde van de Snelbalie Vergunningen in het kader van de dienstverlening Versie 1.0 8 februari 2012 Inleiding In deze notitie wordt

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms

Nadere informatie

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen

15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen 15 tips om meer uit uw e-mailcampagnes te halen Volgens de IT-beveiligingsorganisatie Symantec werd in februari 2007 wereldwijd 70% van alle e-mails als SPAM bestempeld en op mailserverniveau tegengehouden.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veel gestelde vragen Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Voorbereiding

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veel gestelde vragen Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Voorbereiding Veelgestelde vragen Veel gestelde over Marktmonitor vragen Marktmonitor Adviseurs Adviseurs & Bemiddelaars & Bemiddelaars 2015 2015 Voor vragen die niet in deze lijst staan, kunt u terecht bij het Ondernemersloket.

Nadere informatie

De minister van Justitie Postbus EH DEN HAAG. Onderzoek en bevindingen

De minister van Justitie Postbus EH DEN HAAG. Onderzoek en bevindingen De minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Onderzoek en bevindingen In de periode vanaf 1 januari 2007 tot 30 september 2008 ontving de Nationale ombudsman diverse klachten van burgers over

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie