Organisaties (1-21 van 21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisaties (1-21 van 21)"

Transcriptie

1 Sep :32:53 Organisaties (1-21 van 21) Zoekfilter: Classificaties: Pers- en communicatiewetenschappen Centre for the study of Democracy, Signification and Resistance DESIRE beoefent kritisch-academisch onderzoek naar de politiek-democratische aard van sociale processen en de discursieve dimensies van deze processen. Cruciaal voor DESIRE's focus is de studie van machtslogica's, hoe machtsstrategieën, en verzet tegen deze machtsstrategieën, ontwikkelend worden en hoe betekenis intervenieert in deze machtslogica's, strategieën en strijden. Deze klemtoon impliceert dat binnen DESIRE het politieke op een brede manier wordt gedefinieerd - als de ontologische dimensie van sociale strijd en conflict - en niet beperkt wordt tot specifieke geïnstitutionaliseerde vormen. DESIRE's interessesferen bevatten dan ook de vele maatschappelijke velden waar betekenis wordt geproduceerd en circuleert, inclusief het mediaveld, het veld van de culturele instituties (inc. musea, erfgoed, theater) en het politieke veld. Binnen deze interessesferen analyseert DESIRE de rol van het discursieve, gegrond in de idee dat betekenisprocessen een politieke dimensie hebben, doordat ze onze realiteiten in altijd particuliere manieren definiëren. Dit leidt soms tot een hegemonische orde, soms tot erg instabiele strijden van contestatie en verzet. DESIRE's focus op het discursieve, en de vele locaties van het discursieve (taal, tekst, geluid, beeld, architectuur, ruimte,...) is steeds gegrond in contextualiserende reflecties over het materiële, het structurele, het emotionele en het vrije. Om de discursieve dimensies van machtslogica's te bestuderen wordt een veelheid aan methoden gebruikt, waaronder kritische discoursanalyse, visuele analyse, retorische analyse, discours-theoretische analyse en narratieve analyse. DESIRE heeft één directeur, Nico Carpentier, en twee co-directeurs, Benjamin De Cleen en Ilija Tomanic-Trivundza. Communicatiewetenschappen The research group is active in : (1) the historical development of media-organisations in Belgium (2) the new developments in the domestic use of audovisual media (3) the theoretical and empirical grounds for government intervention in the field of mass communication (4) the content analysis of traditional popular mass sports journalism (5) the influence of television on the consumer behaviour in leisure time (6) the relationship between modern sport and sport journalism. Communicatiewetenschappen " De afdeling Communicatie Wetenschappen (SCOM) bestaat uit 3 onderzoekseenheden: -- Centrum voor Media Sociologie (CeMeSo) -- Studies op Media Informatie en Telecommunicatie (SMIT) -- Centrum voor Marketing Communication Research (MACO) Deze Onderzoekscentra zijn hebben vijf verschillende, maar onderling gerelateerde invalshoeken: 1. Media sociologie (CeMeSo); 2. Persuasion en Communicatie (MACO); 3. Media-en multimedia-beleid (SMIT); 4. Cultuur en Communicatie (SMIT, CeMeSo); 5. Politiek en Communicatie (CeMeSo, SMIT, MACO)." Culture, Emancipation, Media and Society (nederlandstalige doelstellingen volgt later) Research at CEMESO is inspired by a critical interest in the role of media and culture in social life. The production, distribution and appropriation of symbolic resources, whether it be in a technological, artistic, material, bodily, didactical or discursive way, make up CEMESO's research field. From these perspectives, CEMESO investigates how media and culture contribute to the construction, reproduction, negotiation and contestation of meanings in social life. CEMESO is involved in both academic and action research projects that contribute to human emancipation and to sustainable forms of empowerment, fairness, diversity and democracy. Through its research and engagement, CEMESO articulates a social commentary on media and culture in contemporary society. DCOM Geen Nederlandstalige ResAct Directie Bestuurszaken Universiteit Gent De directie Bestuurszaken maakt deel uit van de Centrale administratie van de Universiteit Gent en staat in voor een zeer divers takenpakket, geconcentreerd rond het juridische, communicatie-, welzijns- en milieubeleid van de universiteit. Facultaire Onderzoeksgroep PSW De faculteit PSW biedt onderdak aan drie departementen: Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen en Sociologie. Binnen deze departementen is een lange onderzoekstraditie aanwezig op heel diverse domeinen. Het onderzoek van de faculteit richt zich zowel op de uitbouw van grote onderzoeksgroepen als op specifieke niches binnen de sociale wetenschappen. De facultaire onderzoeksgroep PSW is de plaats waarin deze specifiekere niches hun onderzoek uitbouwen. Binnen de facultaire onderzoeksgroep wordt het onderzoek ingedeeld in onderzoekscellen. Elk van deze cellen profileert zich op een eigen onderzoeksdomein en heeft tot doel excellentie te bereiken op dat domein, zonder evenwel op te gaan in een groter geheel van een aan de departementen gelieerde onderzoeksgroep. De specificiteit en vooruitstrevendheid van deze cellen maken dat zij niet ondergebracht kunnen worden bij een van de andere, grotere groepen maar onderdak vinden in deze centraal georganiseerde onderzoeksgroep om op die manier het eigen thema maximaal te ontplooien. Het dagelijks bestuur van de facultaire onderzoeksgroep valt onder de bevoegdheid van de decaan en de aangesloten voltijdse Zap-leden. Specifieke informatie over de aangesloten onderzoekscel Politieke Communicatie is hieronder te vinden. Krachtlijnen "cel Politieke Communicatie" Focus

2 De Political Communication Research Unit onderzoekt taal, symbolen en communicatie van mensen die politiek maken en interpreteren. Politieke communicatie wordt benaderd vanuit zowel een beperkte als een ruime opvatting. Er wordt gelet op het gebruik van taal, symbolen en communicatie in de politiek of bij de organisatie van de samenleving (beperkt). Taal, symbolen, en communicatie kan men echter ook koppelen aan politieke ideologie. Dan is het hun politieke functie die centraal staat, in bijvoorbeeld elite cultuur, muziek en architectuur of populaire cultuur en sport (ruim). Perspectieven Traditie van massacommunicatie, publieke opinie en collectieve gedrag, propaganda. Nieuw: politieke psychologie. Politiek is mensenwerk; daarom gaat de aandacht in het onderzoeksproces naar mensen en hun emoties in plaats van naar structuren en instanties. Interdisciplinair. Het veld bezit een natuurlijke affiniteit met politieke, sociale en communicatie wetenschappen. Echter, de invalshoek is interdisciplinair en naargelang het concrete onderzoeksthema worden ook inzichten gebruikt uit andere menswetenschappen zoals (cognitieve) linguïstiek, (klinische, sociale,...) psychologie, (marketing, macro, financiële, enz.) economie, (politieke) geschiedenis, Europese studies of internationale relaties. Internationaal vergelijkend. Het verzamelen van gegevens is vooral gebaseerd op de Belgische, Nederlandse en Europese context, maar ook andere continenten genieten de aandacht. Er wordt meestal gewerkt met internationale datasets (bijvoorbeeld ICCS gegevens). Wetenschappelijke generalisatie is het doel. Case georiënteerd. In algemene zijn brondomeinen voor mogelijke thema's leiderschap, nationalisme, populisme, economische of politieke crisis en politiek of militair conflict, maar ook sport en populaire of elite cultuur. Historisch en internationaal. Het onderzoek werkt in hoofdzaak met actuele en Europese case studies, maar er wordt veel waarde gehecht aan de historische en internationale context. Methoden Methodenpluralisme. Inhouds- en discours analyse, survey en experimenten, methodes uit de psychologie. Meestal volgens de gedragswetenschappelijke paradigma. Overwegend empirisch-kwantitatief. In mindere mate kwalitatief en volgens het constructivistische of structurele paradigma. Empirie en theorieontwikkeling gaan hand in hand, door het gebruik van cases. Wetenschappelijke inbedding De Political Communication Research Unit levert oorspronkelijke bijdragen aan vijf gevestigde en met elkaar verbonden wetenschappelijke onderzoeksdomeinen: Politieke retoriek. Welke stijl en taal zijn het meest geschikt om te beïnvloeden? Is stijl belangrijker dan inhoud? Wat leert discours ons over politiek en ideologie, en over sociale ontwikkelingen? (boodschap) Politieke psychologie. Wat is de rol van persoonlijkheid in succes en falen van verkiezingscampagnes, politiek overleg en ideologische doelstellingen? Hoe belangrijk is politiek charisma en welke (psychologische en andere) factoren spelen een rol? (bron) Politieke socialisatie en burgerschapsopvoeding. Hoe kinderen krijgen hun waarden en politieke opvattingen? Wat zijn de oorzaken van stereotypering? Wat is de rol van politieke discussie thuis, en van media consumptie gedrag? Kunnen scholen bijdragen tot de politieke opvoeding in democratie en tolerantie? (publiek) Nieuwe media. Hoe maken politieke elites en burgers gebruik van de nieuwe mediatechnologie? Kunnen nieuwe media bijdragen tot meer politieke participatie? Hoe meet men de kwaliteit van politieke websites? (kanaal) Politieke marketing. Hoe belangrijk zijn politieke adviseurs in een campagne? Waaruit bestaat politieke consulting en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de wereld? Wat is politiek impressiemanagement en hoe kan men de politieke beeldvorming aanpassen (effecten)? Netwerken Gevestigde internationale domeinen zoals "political communication", "political psychology" en "political socialisation": International Society of Political Psychology ISPP, European Consortium for Political Research ECPR, International Political Science Association IPSA,... Kleinere netwerken op het gebied van politieke taal, politieke socialisatie en politieke marketing: Groupe de contact FNRS Langue (s) et Politique (s); CADAAD Critical Discourse Analysis Across Disciplines; IPSA Research Committee on Political Socialization and Education; IPMA International Political Marketing Association. De leden van de onderzoeksgroep zijn actief in deze netwerken, en nemen het voortouw in het internationale wetenschappelijke peer-reviewed tijdschrift Politics, Culture and Socialization (Barbara Budrich publishing). Toekomst De Political Communication Research Unit zal verder Ph.D. studenten aantrekken in het hierboven beschreven domein, ook door het aanvragen van subsidies. De eenheid zal haar (internationale) publicatiestrategie verderzetten en zich concentreren op publicaties met internationale peer review (Web of Science en andere). Zij zal daarnaast meewerken aan het populariseren van wetenschappelijke bevindingen. Tot slot...

3 De Political Communication Research Unit bestudeert, samengevat, psychologische, taalkundige, (nieuwe) media, socialisatie en marketing aspecten van politieke communicatie. Politieke communicatie is symbolische en strategische communicatie in collectieve mentale en groepsprocessen. Schakels in dit proces van de vorming van de publieke opinie zijn: de rol van politieke elites (bron); hun taal, symbolen en communicatie (boodschap); de traditionele en nieuwe media die worden gebruikt (kanaal); de constructie van politieke betekenis (publiek); en de strategieën bij dit proces (effecten). Het is de bedoeling deze schakels zoveel mogelijk te bestuderen in relatie tot elkaar en binnen de context van het proces als geheel. De Political Communication Research Unit van het Departement Communicatiewetenschappen aan de neemt een unieke plaats in binnen het Vlaamse universitaire landschap. Haar specifieke benadering en onderwerp zorgen voor een scherp afgebakend profiel in vergelijking met andere onderzoeksgroepen binnen het departement, de faculteit en de universiteit, en met andere universiteiten. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - overige De leden van deze departementale groep zijn omwille van de aard van hun opdracht (bijvoorbeeld praktijkassistent) vrijgesteld van onderzoeksactiviteiten. Ook door de beperkte omvang van hun aanstelling zijn sommige leden van het wetenschappelijke corps statutair niet verplicht om onderzoek te verrichten. HUB Onderzoeksgroep Brussels Centrum voor Studies in Journalistiek BCJS focuses on divers aspects of journalism. Points of interests are language, ideology in media, journalism and politics, media and justice. This in local as national as international area. Informatie, Emancipatie & Ontwikkeling IEO voert actie-onderzoek uit in ontwikkelings-omgevingen over hoe een grotere informatie-deskundigheid en onafhankelijkheid kan bijdragen tot emancipatie en ontwikkeling maar tevens hoe dit door bepaalde software-concepten zoals 'free and open source software' - kan worden ondersteund. Dit gebeurt in de context van bibliotheek-dienstverlening, burgerinformatievoorzieningen en digitale bibliotheken. Concrete projecten momenteel worden uitgevoerd in universiteitsbibliotheken in Oost-Africa, de ontwikkeling van een internationaal bibliotheekautomatiseringssysteem voor ontwikkelingslanden met een Braziliaanse partner (DOCBIBLAS) en een project 'Tigrina Cultural Heritage Digital Library' in Ethiopië. Media, beleid en cultuur (MPC) De groep combineert onderzoek in 2 domeinen: media & populaire cultuur en media structuren & processen, die in hun onderling verband worden onderzocht. Het doel is het combineren van analyses van media & populaire cultuur, d.w.z. de meningen, gebruiken en interpretaties omtrent media producten bestudeerd via productie-, inhoud- en receptieanalyse, met analyses van mediastructuren, d.w.z. de kenmerken van de media- en ICT-markt met z'n economische en politieke dynamieken, z'n stakeholders en overheidsbeleid. De groep werkt rond verschillende media (TV, radio, film, tijdschriften, kranten, ICT, games ), met een focus op populaire cultuur (bv. TV fictie, celebrity cultuur) en journalistiek. Zij hanteert hierbij een multi-methodische aanpak, met (niet exclusieve) nadruk op kwalitatieve en interpretatieve methoden en combineert een sociaalwetenschappelijke focus op gedegen, systematisch empirisch onderzoek met een focus op interpretatie en diepgaande kritische analyse typisch voor de culturele en mediastudies. Wat media en populaire cultuur betreft, focust de groep, ten eerste, op de band tussen productie en inhoud op het vlak van representatieonderzoek naar natie en etniciteit (Dhoest, Van den Bulck), gender (Van Hellemont), seksuele voorkeur (Dhoest), leeftijd (Van den Bulck, Claessens), milieurisico's (Maeseele) en celebrity cultuur (Van den Bulck, Claessens, Panis). Ten tweede, verbindt ze representatie en receptie, in onderzoek naar identiteitsvorming in en door (interactieve) media en populaire cultuur, inclusief nieuwe vormen van mediagebruik (Simons rond 'me tv', Dhoest rond populaire televisie, Malliet rond gaming ervaringen, Van den Bulck & Claessens rond online nieuws lezersreacties), specifieke mediagebruikers (Van den Bulck, Obalanlege, and Dhoest rond etnische minderheden, Dhoest, Szulc & Herreman rond gay/queer publieken, Van den Bulck & Claessens rond ouderen; Van den Bulck & Claessens rond fandom & parasocial relaties), en receptie van specifieke inhoud (Maeseele rond receptie van milieuberichtgeving, Van den Bulck & Panis rond effectiviteit van celebrity social profit endorsement ). Het onderzoek rond mediabeleid focust op uitdagingen voor bestaande massamediamodellen ten gevolge van digitalisering, convergentie en veranderde staat-media relaties (multilevel governance, new public management) (Van den Bulck rond nieuwe business en governance modellen voor oude en nieuwe media). Bijzondere expertise en focus ligt bij publieke omroep (Van den Bulck, Dhoest). Mediacentrum Het Mediacentrum bestaat uit het Opleidingscentrum voortoegepaste Communicatietechnologie (OTC) en het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO).Het Opleidingscentrum voor Toegepaste Communicatietechnologie (OTC) organiseert al meer dan vijftien jaar opleidingen over het ontwikkelen en implementeren van communicatietechnologieën en biedt ondersteuning voor de academische opleidingen van het Departement Communicatiewetenschap. Sinds enkele jaren wordt de hierbij opgebouwde expertise gebundeld in enkele unieke dag- en avondopleidingen voor werknemers en particulieren. Naast het vaste cursusaanbod worden op aanvraag cursussen op maat georganiseerd die beantwoorden aan de specifieke verwachtingen van een bedrijf of instelling.het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO) is gespecialiseerd in het evalueren van producten, diensten en toepassingen op hun gebruiksvriendelijkheid en in het conceptueel ontwerpen van user-interfaces. Het CUO doorloopt daarbij steeds het traject accessibility-utility-u Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS) MIOS is een onderzoeksgroep binnen het Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Het team onderzoekt individueel en organisationeel gebruik van ICT (en andere media) om inzicht te verwerven in (computer-) gemedieerde communicatie, toepassingen en effecten, met het oog op onder meer evidence-based communicatiestrategieën en beleid. De onderzoeksactiviteiten van MIOS kunnen gelinkt worden aan twee niveaus, die de centrale en complementaire onderzoekslijnen vormen: Het gebruik van ICT (en andere media) door individuen, en de daaraan gekoppelde risico's en kansen. Op dit niveau staat het onderzoek naar het gebruik van internet, gsm en games door kinderen, jongeren en volwassenen centraal. Het strategisch gebruik van ICT (en andere media) door organisaties (bedrijven, social-profit organisaties, overheden). Op dit niveau wordt er o.m. onderzoek gevoerd naar (e-)marketing en gezondheidscommunicatie. Binnen de eerste onderzoekslijn wordt er gewerkt rond volgende kernthema's:

4 Cyberpesten: definitie, meting, typologie, prevalentie, profielen van pesters en slachtoffers. E-marketing & privacy: de verschillende typen van elektronische marketing, het vrijgeven van persoonsgegevens in een online marketingcontext en in sociale netwerksites, de kennis en ervaring van kinderen en adolescenten met e-marketing (meer in het bijzonder de ad discriminating ability en de ad intent awareness). Digital gaming: zowel de studie van spelerservaringen en spelerbetrokkenheid, de integratie van reclame in games (bv. in-game advertising), de implicaties van games voor de gezondheid en morele issues in digitale games. ICT Families: hoe het gebruik van ICT interfereert met gezinsprocessen zoals opvoedingsrituelen en voedselinnamepatronen (e.g. verval van de gezinsmaaltijd). Daarnaast worden in deze context ook opvoedingsgedragingen, communicatiestijlen van ouders en de ouderlijke mediëring van internetgebruik onderzocht. De tweede onderzoekslijn heeft vooral betrekking op het inzetten van technologische toepassingen voor de strategische communicatie van profit en social-profit organisaties. In deze context wordt onderzoek uitgebouwd dat zich concentreert op (e-)marketingcommunicatie en (overheids)voorlichting, waaronder gezondheidscommunicatie en -interventies. Ook wordt aandacht besteed aan de impact van ICT op interne communicatie. Media, middenveld en politiek (M2P) De onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) heeft een brede maar tegelijkertijd specifieke onderzoeksagenda. De focus van het onderzoek van de groep ligt bij het politiek gedrag van zowel individuele politieke actoren (burgers, journalisten etc.) als van collectieve actoren binnen instituties (vb. politieke partijen, sociale bewegingen...). Het meeste onderzoek in M2P gaat over de niet-institutionele zijde van de politiek. Het gaat om de input-zijde van het politieke proces, over groepen en actoren die zich aan het begin van de beleidscyclus bevinden. Het grootste deel van het onderzoek in M2P zit op de grens tussen verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines: politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociologie. Op dit moment is agenda-setting--de theorie die probeert te verklaren waarom mensen en instituties aandacht besteden aan sommige issues en niet aan andere--de meest gebruikte theoretische benadering in M2P. In al zijn onderzoek heeft M2P de ambitie om wetenschappelijke output te creeren op internationaal niveau, ingebed in internationale netwerken en in samenwerking met internationale collega's. Er zijn op dit momenten drie specifieke onderzoeksdomeinen waar de groep zich op profileert: (1) media en politiek, (2) sociale bewegingen en participatie, en (3) publieke opinie en campagne-effecten. OE School vr Massacommunicatieresearch Geen Nederlandstalige ResAct Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) Het Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) richt zich op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar cultuur en naar communicatieprocessen, -mogelijkheden en -problemen vaak, maar niet uitsluitend, met een visuele dimensie - in diverse maatschappelijk relevante contexten (wetenschappelijke kennisoverdracht, verslaggeving, entertainment...). De onderzoeksgroep focust hierbij op verschillende deelaspecten (productie, representatie en receptie) van uiteenlopende media (film, televisie, internet, fotografie, etc.) en culturele fenomenen, via een uitgebreid arsenaal aan (innovatieve) methoden (tekstuele analyse, publieksonderzoek, productioneel onderzoek, visuele etnografie, systematische observatie, arts-based methodieken, etc). Zowel historische als hedendaagse aspecten staan centraal in het onderzoek dat doorgaans verschillende theoretisch een methodische invalshoeken combineert: de productiecontext van mediafenomenen en beelden en hun institutionele, politieke en economische invloeden; de multimodale analyse van mediaproducten en visuele artefacten; het perspectief van de ontvangers/gebruikers en de manieren waarop zij betekenissen construeren en specifieke praktijken ontwikkelen. Onze huidige onderzoekslijnen die ook in de toekomst verder ontwikkeld zullen worden omvatten ondermeer: Visuele media als instrumenten ene databronnen voor sociaal en cultureel onderzoek (visuele sociologie, visuele antropologie, visuele studies, culturele geografie). De studie van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van nieuwe mediatechnologieën (internet, geo-media). Media-analyse, mediageletterdheid en visuele competenties, multimodaal onderzoek Analyse van non-fictie beeldculturen: van de private tot de publieke sfeer, van populair beeldgebruik tot wetenschappelijke visualisatie. Toepassing van visuele methoden op diverse velden van sociaal-wetenschappelijke onderzoek (gezondheidszorg, urbane planning, sociale uitsluiting, multiculturalisme, politiek, ) Historisch onderzoek naar cinema en filmervaring. Hedendaagse bioskoopculturen: lokaal, nationale en internationale contexten, producten en publieken. ONDERZOEKSGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP Current research topics: New media technologies and representational practices in research and science communication. Strategic communication management and organisational culture. Visual research methodologies in the social and cultural sciences. Political communication (the role of communication in political processes) with special attention to psychological and linguistic aspects of politics and communication. Framing (Analysis of the media frames used by the press and TV news to represent asylum seekers and refugees). Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie "Het onderzoekscentrum voor Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie () 1990, richt zich op de opkomst van de informatiemaatschappij en behandelt specifieke vraagstukken in verband met de drie grote gebieden: (1) het krediet van ICT; (2) de productie van een ICT-mediated aanbod (inhoud en diensten) en (3) het bestuur van het ICT-beleid vragen. In de loop der jaren zijn drie transversale benaderingen ontstaan. Onderzoeksonderwerpen zijn verwoord op een micro, meso en macro niveau (1) aan de zijkant van de industrie, (2) op een geografische basis dat de gebruiker en beleids- onderzoek kan worden gedaan op regionaal (Vlaanderen), nationaal (Belgie), Europese (Europese Unie), en globaal (WHO, de derde wereld problemen), en (3) op een onderzoeksschaal gaande van hoe mensen thuis en op het werk passende ICT voor specifieke doelgroepen" VAKGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP Communicatietechnieken met mediasystemen en beleid. VAKGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP (PATRICK CATRYSSE) Ontwikkeling van een wetenschappelijke methode voor vergelijkende filmstudie. Historische vergelijking van cinema en andere culturele uitdrukkingsvormen, voornamelijk literatuur.

5 Vakgroep Communicatiewetenschappen Universiteit Gent De opleiding Communicatiewetenschappen omvat de studie van de productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Communicatiewetenschap wordt er opgevat als een empirische sociaalculturele wetenschap die vormen en processen van massacommunicatie (in ruime zin) tot studie-object neemt. De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding : de klemtoon ligt op een opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap. De nadruk ligt daarom op theorie en wetenschappelijk onderzoek. Niettegenstaande Communicatiewetenschappen een generalistische opleiding is, wordt er toch gestreefd naar een optimale afstemming op de arbeidsmarkt. Zo wil men academici voorbereiden op de beroepsuitoefening in volgende sectoren : * communicatieonderzoek : media-onderzoek, opinie- en marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Het accent ligt op empirisch onderzoek naar de maatschappelijke productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Het betreft hier zowel zuiver als toegepast wetenschappelijk onderzoek. * communicatie-onderwijs en -vorming : media-educatie in zowel het middelbaar als hoger en universitair onderwijs. Het zwaartepunt ligt bij onderwijs en kritische vorming t.a.v. allerlei vormen en processen van massacommunicatie. * communicatie-advies : beleidsadvies bij mediabedrijven, PR- en reclame-advies bij bedrijven of communicatie-adviesbureaus, voorlichtingsdeskundig advies, mediabeleids- en communicatie-advies bij overheidsinstellingen. Het zwaartepunt ligt op het adviseren van derden omtrent de productie, distributie en receptie van specifieke boodschappen bestemd voor specifieke doelgroepen of omtrent het te voeren beleid binnen specifieke mediasectoren. * communicatiemanagement : mediamanagement, marketingcommunicatie- en corporate-communicatiemanagement. De klemtoon ligt op het leiding geven binnen bedrijven, organisaties en instellingen die zich met de productie en de distributie van massamediale boodschappen bezighouden. De sector van de specifieke mediaproduktie (d.w.z. die sector die de concrete boodschappen maakt: te denken valt aan beroepen als journalist, voorlichter, programmamaker, etc.). Er werd reeds op gewezen dat de studenten geen directe beroepsopleiding wordt geboden, maar dat zij toch in hun afstudeerjaar een aantal op deze beroepspraktijk gerichte opleidingsonderdelen krijgen aangeboden (?Beroepstechnieken Gedruke Media? en?beroepstechnieken Audiovisuele Media?). De boven beschreven diversificatie en uitdieping ten aanzien van de vijf vermelde beroepsprofielen zijn niet enkel ingegeven vanuit evoluties binnen de arbeidsmarkt. Een even grote (zoniet nog grotere) rol wordt hierbij gespeeld door wijzigingen in het academische veld en de maatschappij in het algemeen, waardoor nieuwe onderzoeks- en onderwijstopics op de agenda worden geplaatst. Om studenten toe te laten, naast hun algemene wetenschappelijke vorming een zekere specialisatie te verwerven naar één of meer beroepsprofielen toe, werd het curriculum van de tweede licentie onlangs nog hertekend. De tweede licentie krijgt namelijk meer en meer het karakter van een verzameling specifiek communicatiewetenschappelijke optievakken waaruit de student zelf zijn tweede licentieprogramma kan samenstellen.

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN WERKVELDEN IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE

Nadere informatie

Uitsluiting examencontract

Uitsluiting examencontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting examencontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Het huis met de zeven kamers

Het huis met de zeven kamers Het huis met de zeven kamers Hans van Ewijk Hans.vanewijk@uvh.nl www.hansvanewijk.nl Zeven ramen van sociaal werk Domein Theorieën Ethiek Disciplines Beleid en organisatie Methodes Professionalisering

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Revision Questions (Dutch)

Revision Questions (Dutch) Revision Questions (Dutch) Lees pagina s 1-44 van New Media: A Critical Introduction (2008). Maak bij het lezen de onderstaande vragen. Print je antwoorden uit en lever deze in bij de Vergeet niet je naam

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow

WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow PROGRAMMA ADLIT KICK-OFF 1. AdLit, wat is dat? 2. Who is who? 3. Overzicht project 4. Mediagebruik kinderen en jongeren anno 2014

Nadere informatie

MIGRANTENSTUDIES, 2008, NR. 1. Inleiding

MIGRANTENSTUDIES, 2008, NR. 1. Inleiding Inleiding Rens Vliegenthart en Linda Duits* In onze mondialiserende en sterk gedifferentieerde samenleving zijn we voor onze informatievoorziening grotendeels aangewezen op de media. Massamedia worden

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Master in de culturele studies. Faculteit Letteren

Master in de culturele studies. Faculteit Letteren Master in de culturele studies Faculteit Letteren Ontwikkel je visie op cultuur Geef vorm aan een cultureel project of product Verwerf werkervaring in de culturele sector Waarom Leuven? De Leuvense master

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Het is met een immens plezier dat wij vanavond, namens de Vereniging voor

Het is met een immens plezier dat wij vanavond, namens de Vereniging voor Jury rapport Daniel Heinsius scriptie prijs 2016 Het is met een immens plezier dat wij vanavond, namens de Vereniging voor Politieke Wetenschappen en de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek,

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen BACHELOR OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 2012-2013 Wijzigingen 2013-2014 OPO Titel Stp Uren Opmerkingen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 Inhoudsopgave Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 4 Kennis en Kritiek... 6 Filosofisch Lezen... 8 Schrijf- en Onderzoeksvaardigheden I, de... 9 Onttovering

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Profielen van mediageletterdheid. Een exploratie van de digitale vaardigheden van burgers SEIZOEN in Vlaanderen. Steve Paulussen IBBT-MICT, UGent

Profielen van mediageletterdheid. Een exploratie van de digitale vaardigheden van burgers SEIZOEN in Vlaanderen. Steve Paulussen IBBT-MICT, UGent Profielen van mediageletterdheid. Een exploratie van de digitale vaardigheden van burgers SEIZOEN in Vlaanderen 2011-2012 Steve Paulussen IBBT-MICT, UGent Doel van de studie 3 hoofdvragen: 1. Hoe staat

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN. 1ste bachelorfase

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN. 1ste bachelorfase COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN 1ste bachelorfase COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN WERKVELDEN GEBRUIK- EN EFFECTSTUDIES PROJECT MANAGER Child Focus MEDIA CULTUUR PROGRAMMAMAKER

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid door Levien Nordeman Wat betekent mediawijsheid voor de e-cultuursector? De afgelopen maanden heeft Virtueel

Nadere informatie

Natural Europe - Natuurlijk Europa

Natural Europe - Natuurlijk Europa Natural Europe - Natuurlijk Europa General Information Summary Natuurlijk Europa zet een aantal softwaretools in die het mogelijk maken voor leerkrachten om innovatieve online trajecten te ontwerpen via

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Van afwijkend naar verrijkend?

Van afwijkend naar verrijkend? Van afwijkend naar verrijkend? Onderzoek naar genuanceerde en correcte beeldvorming van personen met een beperking in 10 jaar Vlaamse media Tina Goethals Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent Departement

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Uitsluiting examencontract

Uitsluiting examencontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting examencontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R 1 R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E

Nadere informatie

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan 1 Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies Beleidsplan 2017-2021 2 Inleiding De doelstelling van de vereniging Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 4

Nadere informatie

Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen

Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen This chapter is part of: Griffioen, D.M.E. (2013). Research in Higher Professional Education: A Staff Perspective. Chapter

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Communication in Times of Crisis. The Interplay Between the Organization, News Media, and the Public G.L.A. van der Meer

Communication in Times of Crisis. The Interplay Between the Organization, News Media, and the Public G.L.A. van der Meer Communication in Times of Crisis. The Interplay Between the Organization, News Media, and the Public G.L.A. van der Meer Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Tegenwoordig wordt het nieuws regelmatig

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Virtual department Interdisciplinary Units Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Samenstelling teams Kernteam: GW: Maurits van Tulder, Marjolein Visser, Lothar

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Het framen van alcoholgebruik en roken

Het framen van alcoholgebruik en roken 1 Het framen van alcoholgebruik en roken dr. Baldwin Van Gorp 15 mei 2006 CW Actueel, 21 juni 2007 Framing Sinds millenniumwissel meest gehanteerde theorie in CW Verwant met priming en agenda-setting,

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap Wanneer de universiteit stedelijk denkt Verjaardagswensen bij 200 jaar universiteit en stad Michiel Dehaene STUDIUM GENERALE DUURZAME UNIVERSITEIT 1 PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke transitie lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Ad Nagelkerke en Willem

Nadere informatie