Organisaties (1-21 van 21)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisaties (1-21 van 21)"

Transcriptie

1 Sep :32:53 Organisaties (1-21 van 21) Zoekfilter: Classificaties: Pers- en communicatiewetenschappen Centre for the study of Democracy, Signification and Resistance DESIRE beoefent kritisch-academisch onderzoek naar de politiek-democratische aard van sociale processen en de discursieve dimensies van deze processen. Cruciaal voor DESIRE's focus is de studie van machtslogica's, hoe machtsstrategieën, en verzet tegen deze machtsstrategieën, ontwikkelend worden en hoe betekenis intervenieert in deze machtslogica's, strategieën en strijden. Deze klemtoon impliceert dat binnen DESIRE het politieke op een brede manier wordt gedefinieerd - als de ontologische dimensie van sociale strijd en conflict - en niet beperkt wordt tot specifieke geïnstitutionaliseerde vormen. DESIRE's interessesferen bevatten dan ook de vele maatschappelijke velden waar betekenis wordt geproduceerd en circuleert, inclusief het mediaveld, het veld van de culturele instituties (inc. musea, erfgoed, theater) en het politieke veld. Binnen deze interessesferen analyseert DESIRE de rol van het discursieve, gegrond in de idee dat betekenisprocessen een politieke dimensie hebben, doordat ze onze realiteiten in altijd particuliere manieren definiëren. Dit leidt soms tot een hegemonische orde, soms tot erg instabiele strijden van contestatie en verzet. DESIRE's focus op het discursieve, en de vele locaties van het discursieve (taal, tekst, geluid, beeld, architectuur, ruimte,...) is steeds gegrond in contextualiserende reflecties over het materiële, het structurele, het emotionele en het vrije. Om de discursieve dimensies van machtslogica's te bestuderen wordt een veelheid aan methoden gebruikt, waaronder kritische discoursanalyse, visuele analyse, retorische analyse, discours-theoretische analyse en narratieve analyse. DESIRE heeft één directeur, Nico Carpentier, en twee co-directeurs, Benjamin De Cleen en Ilija Tomanic-Trivundza. Communicatiewetenschappen The research group is active in : (1) the historical development of media-organisations in Belgium (2) the new developments in the domestic use of audovisual media (3) the theoretical and empirical grounds for government intervention in the field of mass communication (4) the content analysis of traditional popular mass sports journalism (5) the influence of television on the consumer behaviour in leisure time (6) the relationship between modern sport and sport journalism. Communicatiewetenschappen " De afdeling Communicatie Wetenschappen (SCOM) bestaat uit 3 onderzoekseenheden: -- Centrum voor Media Sociologie (CeMeSo) -- Studies op Media Informatie en Telecommunicatie (SMIT) -- Centrum voor Marketing Communication Research (MACO) Deze Onderzoekscentra zijn hebben vijf verschillende, maar onderling gerelateerde invalshoeken: 1. Media sociologie (CeMeSo); 2. Persuasion en Communicatie (MACO); 3. Media-en multimedia-beleid (SMIT); 4. Cultuur en Communicatie (SMIT, CeMeSo); 5. Politiek en Communicatie (CeMeSo, SMIT, MACO)." Culture, Emancipation, Media and Society (nederlandstalige doelstellingen volgt later) Research at CEMESO is inspired by a critical interest in the role of media and culture in social life. The production, distribution and appropriation of symbolic resources, whether it be in a technological, artistic, material, bodily, didactical or discursive way, make up CEMESO's research field. From these perspectives, CEMESO investigates how media and culture contribute to the construction, reproduction, negotiation and contestation of meanings in social life. CEMESO is involved in both academic and action research projects that contribute to human emancipation and to sustainable forms of empowerment, fairness, diversity and democracy. Through its research and engagement, CEMESO articulates a social commentary on media and culture in contemporary society. DCOM Geen Nederlandstalige ResAct Directie Bestuurszaken Universiteit Gent De directie Bestuurszaken maakt deel uit van de Centrale administratie van de Universiteit Gent en staat in voor een zeer divers takenpakket, geconcentreerd rond het juridische, communicatie-, welzijns- en milieubeleid van de universiteit. Facultaire Onderzoeksgroep PSW De faculteit PSW biedt onderdak aan drie departementen: Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen en Sociologie. Binnen deze departementen is een lange onderzoekstraditie aanwezig op heel diverse domeinen. Het onderzoek van de faculteit richt zich zowel op de uitbouw van grote onderzoeksgroepen als op specifieke niches binnen de sociale wetenschappen. De facultaire onderzoeksgroep PSW is de plaats waarin deze specifiekere niches hun onderzoek uitbouwen. Binnen de facultaire onderzoeksgroep wordt het onderzoek ingedeeld in onderzoekscellen. Elk van deze cellen profileert zich op een eigen onderzoeksdomein en heeft tot doel excellentie te bereiken op dat domein, zonder evenwel op te gaan in een groter geheel van een aan de departementen gelieerde onderzoeksgroep. De specificiteit en vooruitstrevendheid van deze cellen maken dat zij niet ondergebracht kunnen worden bij een van de andere, grotere groepen maar onderdak vinden in deze centraal georganiseerde onderzoeksgroep om op die manier het eigen thema maximaal te ontplooien. Het dagelijks bestuur van de facultaire onderzoeksgroep valt onder de bevoegdheid van de decaan en de aangesloten voltijdse Zap-leden. Specifieke informatie over de aangesloten onderzoekscel Politieke Communicatie is hieronder te vinden. Krachtlijnen "cel Politieke Communicatie" Focus

2 De Political Communication Research Unit onderzoekt taal, symbolen en communicatie van mensen die politiek maken en interpreteren. Politieke communicatie wordt benaderd vanuit zowel een beperkte als een ruime opvatting. Er wordt gelet op het gebruik van taal, symbolen en communicatie in de politiek of bij de organisatie van de samenleving (beperkt). Taal, symbolen, en communicatie kan men echter ook koppelen aan politieke ideologie. Dan is het hun politieke functie die centraal staat, in bijvoorbeeld elite cultuur, muziek en architectuur of populaire cultuur en sport (ruim). Perspectieven Traditie van massacommunicatie, publieke opinie en collectieve gedrag, propaganda. Nieuw: politieke psychologie. Politiek is mensenwerk; daarom gaat de aandacht in het onderzoeksproces naar mensen en hun emoties in plaats van naar structuren en instanties. Interdisciplinair. Het veld bezit een natuurlijke affiniteit met politieke, sociale en communicatie wetenschappen. Echter, de invalshoek is interdisciplinair en naargelang het concrete onderzoeksthema worden ook inzichten gebruikt uit andere menswetenschappen zoals (cognitieve) linguïstiek, (klinische, sociale,...) psychologie, (marketing, macro, financiële, enz.) economie, (politieke) geschiedenis, Europese studies of internationale relaties. Internationaal vergelijkend. Het verzamelen van gegevens is vooral gebaseerd op de Belgische, Nederlandse en Europese context, maar ook andere continenten genieten de aandacht. Er wordt meestal gewerkt met internationale datasets (bijvoorbeeld ICCS gegevens). Wetenschappelijke generalisatie is het doel. Case georiënteerd. In algemene zijn brondomeinen voor mogelijke thema's leiderschap, nationalisme, populisme, economische of politieke crisis en politiek of militair conflict, maar ook sport en populaire of elite cultuur. Historisch en internationaal. Het onderzoek werkt in hoofdzaak met actuele en Europese case studies, maar er wordt veel waarde gehecht aan de historische en internationale context. Methoden Methodenpluralisme. Inhouds- en discours analyse, survey en experimenten, methodes uit de psychologie. Meestal volgens de gedragswetenschappelijke paradigma. Overwegend empirisch-kwantitatief. In mindere mate kwalitatief en volgens het constructivistische of structurele paradigma. Empirie en theorieontwikkeling gaan hand in hand, door het gebruik van cases. Wetenschappelijke inbedding De Political Communication Research Unit levert oorspronkelijke bijdragen aan vijf gevestigde en met elkaar verbonden wetenschappelijke onderzoeksdomeinen: Politieke retoriek. Welke stijl en taal zijn het meest geschikt om te beïnvloeden? Is stijl belangrijker dan inhoud? Wat leert discours ons over politiek en ideologie, en over sociale ontwikkelingen? (boodschap) Politieke psychologie. Wat is de rol van persoonlijkheid in succes en falen van verkiezingscampagnes, politiek overleg en ideologische doelstellingen? Hoe belangrijk is politiek charisma en welke (psychologische en andere) factoren spelen een rol? (bron) Politieke socialisatie en burgerschapsopvoeding. Hoe kinderen krijgen hun waarden en politieke opvattingen? Wat zijn de oorzaken van stereotypering? Wat is de rol van politieke discussie thuis, en van media consumptie gedrag? Kunnen scholen bijdragen tot de politieke opvoeding in democratie en tolerantie? (publiek) Nieuwe media. Hoe maken politieke elites en burgers gebruik van de nieuwe mediatechnologie? Kunnen nieuwe media bijdragen tot meer politieke participatie? Hoe meet men de kwaliteit van politieke websites? (kanaal) Politieke marketing. Hoe belangrijk zijn politieke adviseurs in een campagne? Waaruit bestaat politieke consulting en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de wereld? Wat is politiek impressiemanagement en hoe kan men de politieke beeldvorming aanpassen (effecten)? Netwerken Gevestigde internationale domeinen zoals "political communication", "political psychology" en "political socialisation": International Society of Political Psychology ISPP, European Consortium for Political Research ECPR, International Political Science Association IPSA,... Kleinere netwerken op het gebied van politieke taal, politieke socialisatie en politieke marketing: Groupe de contact FNRS Langue (s) et Politique (s); CADAAD Critical Discourse Analysis Across Disciplines; IPSA Research Committee on Political Socialization and Education; IPMA International Political Marketing Association. De leden van de onderzoeksgroep zijn actief in deze netwerken, en nemen het voortouw in het internationale wetenschappelijke peer-reviewed tijdschrift Politics, Culture and Socialization (Barbara Budrich publishing). Toekomst De Political Communication Research Unit zal verder Ph.D. studenten aantrekken in het hierboven beschreven domein, ook door het aanvragen van subsidies. De eenheid zal haar (internationale) publicatiestrategie verderzetten en zich concentreren op publicaties met internationale peer review (Web of Science en andere). Zij zal daarnaast meewerken aan het populariseren van wetenschappelijke bevindingen. Tot slot...

3 De Political Communication Research Unit bestudeert, samengevat, psychologische, taalkundige, (nieuwe) media, socialisatie en marketing aspecten van politieke communicatie. Politieke communicatie is symbolische en strategische communicatie in collectieve mentale en groepsprocessen. Schakels in dit proces van de vorming van de publieke opinie zijn: de rol van politieke elites (bron); hun taal, symbolen en communicatie (boodschap); de traditionele en nieuwe media die worden gebruikt (kanaal); de constructie van politieke betekenis (publiek); en de strategieën bij dit proces (effecten). Het is de bedoeling deze schakels zoveel mogelijk te bestuderen in relatie tot elkaar en binnen de context van het proces als geheel. De Political Communication Research Unit van het Departement Communicatiewetenschappen aan de neemt een unieke plaats in binnen het Vlaamse universitaire landschap. Haar specifieke benadering en onderwerp zorgen voor een scherp afgebakend profiel in vergelijking met andere onderzoeksgroepen binnen het departement, de faculteit en de universiteit, en met andere universiteiten. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - overige De leden van deze departementale groep zijn omwille van de aard van hun opdracht (bijvoorbeeld praktijkassistent) vrijgesteld van onderzoeksactiviteiten. Ook door de beperkte omvang van hun aanstelling zijn sommige leden van het wetenschappelijke corps statutair niet verplicht om onderzoek te verrichten. HUB Onderzoeksgroep Brussels Centrum voor Studies in Journalistiek BCJS focuses on divers aspects of journalism. Points of interests are language, ideology in media, journalism and politics, media and justice. This in local as national as international area. Informatie, Emancipatie & Ontwikkeling IEO voert actie-onderzoek uit in ontwikkelings-omgevingen over hoe een grotere informatie-deskundigheid en onafhankelijkheid kan bijdragen tot emancipatie en ontwikkeling maar tevens hoe dit door bepaalde software-concepten zoals 'free and open source software' - kan worden ondersteund. Dit gebeurt in de context van bibliotheek-dienstverlening, burgerinformatievoorzieningen en digitale bibliotheken. Concrete projecten momenteel worden uitgevoerd in universiteitsbibliotheken in Oost-Africa, de ontwikkeling van een internationaal bibliotheekautomatiseringssysteem voor ontwikkelingslanden met een Braziliaanse partner (DOCBIBLAS) en een project 'Tigrina Cultural Heritage Digital Library' in Ethiopië. Media, beleid en cultuur (MPC) De groep combineert onderzoek in 2 domeinen: media & populaire cultuur en media structuren & processen, die in hun onderling verband worden onderzocht. Het doel is het combineren van analyses van media & populaire cultuur, d.w.z. de meningen, gebruiken en interpretaties omtrent media producten bestudeerd via productie-, inhoud- en receptieanalyse, met analyses van mediastructuren, d.w.z. de kenmerken van de media- en ICT-markt met z'n economische en politieke dynamieken, z'n stakeholders en overheidsbeleid. De groep werkt rond verschillende media (TV, radio, film, tijdschriften, kranten, ICT, games ), met een focus op populaire cultuur (bv. TV fictie, celebrity cultuur) en journalistiek. Zij hanteert hierbij een multi-methodische aanpak, met (niet exclusieve) nadruk op kwalitatieve en interpretatieve methoden en combineert een sociaalwetenschappelijke focus op gedegen, systematisch empirisch onderzoek met een focus op interpretatie en diepgaande kritische analyse typisch voor de culturele en mediastudies. Wat media en populaire cultuur betreft, focust de groep, ten eerste, op de band tussen productie en inhoud op het vlak van representatieonderzoek naar natie en etniciteit (Dhoest, Van den Bulck), gender (Van Hellemont), seksuele voorkeur (Dhoest), leeftijd (Van den Bulck, Claessens), milieurisico's (Maeseele) en celebrity cultuur (Van den Bulck, Claessens, Panis). Ten tweede, verbindt ze representatie en receptie, in onderzoek naar identiteitsvorming in en door (interactieve) media en populaire cultuur, inclusief nieuwe vormen van mediagebruik (Simons rond 'me tv', Dhoest rond populaire televisie, Malliet rond gaming ervaringen, Van den Bulck & Claessens rond online nieuws lezersreacties), specifieke mediagebruikers (Van den Bulck, Obalanlege, and Dhoest rond etnische minderheden, Dhoest, Szulc & Herreman rond gay/queer publieken, Van den Bulck & Claessens rond ouderen; Van den Bulck & Claessens rond fandom & parasocial relaties), en receptie van specifieke inhoud (Maeseele rond receptie van milieuberichtgeving, Van den Bulck & Panis rond effectiviteit van celebrity social profit endorsement ). Het onderzoek rond mediabeleid focust op uitdagingen voor bestaande massamediamodellen ten gevolge van digitalisering, convergentie en veranderde staat-media relaties (multilevel governance, new public management) (Van den Bulck rond nieuwe business en governance modellen voor oude en nieuwe media). Bijzondere expertise en focus ligt bij publieke omroep (Van den Bulck, Dhoest). Mediacentrum Het Mediacentrum bestaat uit het Opleidingscentrum voortoegepaste Communicatietechnologie (OTC) en het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO).Het Opleidingscentrum voor Toegepaste Communicatietechnologie (OTC) organiseert al meer dan vijftien jaar opleidingen over het ontwikkelen en implementeren van communicatietechnologieën en biedt ondersteuning voor de academische opleidingen van het Departement Communicatiewetenschap. Sinds enkele jaren wordt de hierbij opgebouwde expertise gebundeld in enkele unieke dag- en avondopleidingen voor werknemers en particulieren. Naast het vaste cursusaanbod worden op aanvraag cursussen op maat georganiseerd die beantwoorden aan de specifieke verwachtingen van een bedrijf of instelling.het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO) is gespecialiseerd in het evalueren van producten, diensten en toepassingen op hun gebruiksvriendelijkheid en in het conceptueel ontwerpen van user-interfaces. Het CUO doorloopt daarbij steeds het traject accessibility-utility-u Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS) MIOS is een onderzoeksgroep binnen het Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Het team onderzoekt individueel en organisationeel gebruik van ICT (en andere media) om inzicht te verwerven in (computer-) gemedieerde communicatie, toepassingen en effecten, met het oog op onder meer evidence-based communicatiestrategieën en beleid. De onderzoeksactiviteiten van MIOS kunnen gelinkt worden aan twee niveaus, die de centrale en complementaire onderzoekslijnen vormen: Het gebruik van ICT (en andere media) door individuen, en de daaraan gekoppelde risico's en kansen. Op dit niveau staat het onderzoek naar het gebruik van internet, gsm en games door kinderen, jongeren en volwassenen centraal. Het strategisch gebruik van ICT (en andere media) door organisaties (bedrijven, social-profit organisaties, overheden). Op dit niveau wordt er o.m. onderzoek gevoerd naar (e-)marketing en gezondheidscommunicatie. Binnen de eerste onderzoekslijn wordt er gewerkt rond volgende kernthema's:

4 Cyberpesten: definitie, meting, typologie, prevalentie, profielen van pesters en slachtoffers. E-marketing & privacy: de verschillende typen van elektronische marketing, het vrijgeven van persoonsgegevens in een online marketingcontext en in sociale netwerksites, de kennis en ervaring van kinderen en adolescenten met e-marketing (meer in het bijzonder de ad discriminating ability en de ad intent awareness). Digital gaming: zowel de studie van spelerservaringen en spelerbetrokkenheid, de integratie van reclame in games (bv. in-game advertising), de implicaties van games voor de gezondheid en morele issues in digitale games. ICT Families: hoe het gebruik van ICT interfereert met gezinsprocessen zoals opvoedingsrituelen en voedselinnamepatronen (e.g. verval van de gezinsmaaltijd). Daarnaast worden in deze context ook opvoedingsgedragingen, communicatiestijlen van ouders en de ouderlijke mediëring van internetgebruik onderzocht. De tweede onderzoekslijn heeft vooral betrekking op het inzetten van technologische toepassingen voor de strategische communicatie van profit en social-profit organisaties. In deze context wordt onderzoek uitgebouwd dat zich concentreert op (e-)marketingcommunicatie en (overheids)voorlichting, waaronder gezondheidscommunicatie en -interventies. Ook wordt aandacht besteed aan de impact van ICT op interne communicatie. Media, middenveld en politiek (M2P) De onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) heeft een brede maar tegelijkertijd specifieke onderzoeksagenda. De focus van het onderzoek van de groep ligt bij het politiek gedrag van zowel individuele politieke actoren (burgers, journalisten etc.) als van collectieve actoren binnen instituties (vb. politieke partijen, sociale bewegingen...). Het meeste onderzoek in M2P gaat over de niet-institutionele zijde van de politiek. Het gaat om de input-zijde van het politieke proces, over groepen en actoren die zich aan het begin van de beleidscyclus bevinden. Het grootste deel van het onderzoek in M2P zit op de grens tussen verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines: politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociologie. Op dit moment is agenda-setting--de theorie die probeert te verklaren waarom mensen en instituties aandacht besteden aan sommige issues en niet aan andere--de meest gebruikte theoretische benadering in M2P. In al zijn onderzoek heeft M2P de ambitie om wetenschappelijke output te creeren op internationaal niveau, ingebed in internationale netwerken en in samenwerking met internationale collega's. Er zijn op dit momenten drie specifieke onderzoeksdomeinen waar de groep zich op profileert: (1) media en politiek, (2) sociale bewegingen en participatie, en (3) publieke opinie en campagne-effecten. OE School vr Massacommunicatieresearch Geen Nederlandstalige ResAct Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) Het Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) richt zich op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar cultuur en naar communicatieprocessen, -mogelijkheden en -problemen vaak, maar niet uitsluitend, met een visuele dimensie - in diverse maatschappelijk relevante contexten (wetenschappelijke kennisoverdracht, verslaggeving, entertainment...). De onderzoeksgroep focust hierbij op verschillende deelaspecten (productie, representatie en receptie) van uiteenlopende media (film, televisie, internet, fotografie, etc.) en culturele fenomenen, via een uitgebreid arsenaal aan (innovatieve) methoden (tekstuele analyse, publieksonderzoek, productioneel onderzoek, visuele etnografie, systematische observatie, arts-based methodieken, etc). Zowel historische als hedendaagse aspecten staan centraal in het onderzoek dat doorgaans verschillende theoretisch een methodische invalshoeken combineert: de productiecontext van mediafenomenen en beelden en hun institutionele, politieke en economische invloeden; de multimodale analyse van mediaproducten en visuele artefacten; het perspectief van de ontvangers/gebruikers en de manieren waarop zij betekenissen construeren en specifieke praktijken ontwikkelen. Onze huidige onderzoekslijnen die ook in de toekomst verder ontwikkeld zullen worden omvatten ondermeer: Visuele media als instrumenten ene databronnen voor sociaal en cultureel onderzoek (visuele sociologie, visuele antropologie, visuele studies, culturele geografie). De studie van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van nieuwe mediatechnologieën (internet, geo-media). Media-analyse, mediageletterdheid en visuele competenties, multimodaal onderzoek Analyse van non-fictie beeldculturen: van de private tot de publieke sfeer, van populair beeldgebruik tot wetenschappelijke visualisatie. Toepassing van visuele methoden op diverse velden van sociaal-wetenschappelijke onderzoek (gezondheidszorg, urbane planning, sociale uitsluiting, multiculturalisme, politiek, ) Historisch onderzoek naar cinema en filmervaring. Hedendaagse bioskoopculturen: lokaal, nationale en internationale contexten, producten en publieken. ONDERZOEKSGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP Current research topics: New media technologies and representational practices in research and science communication. Strategic communication management and organisational culture. Visual research methodologies in the social and cultural sciences. Political communication (the role of communication in political processes) with special attention to psychological and linguistic aspects of politics and communication. Framing (Analysis of the media frames used by the press and TV news to represent asylum seekers and refugees). Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie "Het onderzoekscentrum voor Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie () 1990, richt zich op de opkomst van de informatiemaatschappij en behandelt specifieke vraagstukken in verband met de drie grote gebieden: (1) het krediet van ICT; (2) de productie van een ICT-mediated aanbod (inhoud en diensten) en (3) het bestuur van het ICT-beleid vragen. In de loop der jaren zijn drie transversale benaderingen ontstaan. Onderzoeksonderwerpen zijn verwoord op een micro, meso en macro niveau (1) aan de zijkant van de industrie, (2) op een geografische basis dat de gebruiker en beleids- onderzoek kan worden gedaan op regionaal (Vlaanderen), nationaal (Belgie), Europese (Europese Unie), en globaal (WHO, de derde wereld problemen), en (3) op een onderzoeksschaal gaande van hoe mensen thuis en op het werk passende ICT voor specifieke doelgroepen" VAKGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP Communicatietechnieken met mediasystemen en beleid. VAKGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP (PATRICK CATRYSSE) Ontwikkeling van een wetenschappelijke methode voor vergelijkende filmstudie. Historische vergelijking van cinema en andere culturele uitdrukkingsvormen, voornamelijk literatuur.

5 Vakgroep Communicatiewetenschappen Universiteit Gent De opleiding Communicatiewetenschappen omvat de studie van de productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Communicatiewetenschap wordt er opgevat als een empirische sociaalculturele wetenschap die vormen en processen van massacommunicatie (in ruime zin) tot studie-object neemt. De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding : de klemtoon ligt op een opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap. De nadruk ligt daarom op theorie en wetenschappelijk onderzoek. Niettegenstaande Communicatiewetenschappen een generalistische opleiding is, wordt er toch gestreefd naar een optimale afstemming op de arbeidsmarkt. Zo wil men academici voorbereiden op de beroepsuitoefening in volgende sectoren : * communicatieonderzoek : media-onderzoek, opinie- en marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Het accent ligt op empirisch onderzoek naar de maatschappelijke productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Het betreft hier zowel zuiver als toegepast wetenschappelijk onderzoek. * communicatie-onderwijs en -vorming : media-educatie in zowel het middelbaar als hoger en universitair onderwijs. Het zwaartepunt ligt bij onderwijs en kritische vorming t.a.v. allerlei vormen en processen van massacommunicatie. * communicatie-advies : beleidsadvies bij mediabedrijven, PR- en reclame-advies bij bedrijven of communicatie-adviesbureaus, voorlichtingsdeskundig advies, mediabeleids- en communicatie-advies bij overheidsinstellingen. Het zwaartepunt ligt op het adviseren van derden omtrent de productie, distributie en receptie van specifieke boodschappen bestemd voor specifieke doelgroepen of omtrent het te voeren beleid binnen specifieke mediasectoren. * communicatiemanagement : mediamanagement, marketingcommunicatie- en corporate-communicatiemanagement. De klemtoon ligt op het leiding geven binnen bedrijven, organisaties en instellingen die zich met de productie en de distributie van massamediale boodschappen bezighouden. De sector van de specifieke mediaproduktie (d.w.z. die sector die de concrete boodschappen maakt: te denken valt aan beroepen als journalist, voorlichter, programmamaker, etc.). Er werd reeds op gewezen dat de studenten geen directe beroepsopleiding wordt geboden, maar dat zij toch in hun afstudeerjaar een aantal op deze beroepspraktijk gerichte opleidingsonderdelen krijgen aangeboden (?Beroepstechnieken Gedruke Media? en?beroepstechnieken Audiovisuele Media?). De boven beschreven diversificatie en uitdieping ten aanzien van de vijf vermelde beroepsprofielen zijn niet enkel ingegeven vanuit evoluties binnen de arbeidsmarkt. Een even grote (zoniet nog grotere) rol wordt hierbij gespeeld door wijzigingen in het academische veld en de maatschappij in het algemeen, waardoor nieuwe onderzoeks- en onderwijstopics op de agenda worden geplaatst. Om studenten toe te laten, naast hun algemene wetenschappelijke vorming een zekere specialisatie te verwerven naar één of meer beroepsprofielen toe, werd het curriculum van de tweede licentie onlangs nog hertekend. De tweede licentie krijgt namelijk meer en meer het karakter van een verzameling specifiek communicatiewetenschappelijke optievakken waaruit de student zelf zijn tweede licentieprogramma kan samenstellen.

Organisaties (1-454 van 454)

Organisaties (1-454 van 454) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 13:16:41 Organisaties (1-454 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

politieke communicatie

politieke communicatie politieke communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke communicatie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding politieke

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

! Studie i.o.v. de Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap!!!

! Studie i.o.v. de Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap!!! 30.06.2015!!!! BENCHMARK VAN DE PUBLIEKE OMROEP IN EUROPA: EEN ANALYSE VAN HET AANBOD, FINANCIERING EN PUBLIEKSBEREIK! Studie i.o.v. de Vlaamse Regering en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 INHOUD pagina 1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 3. Opdracht Werkgroep en Totstandkoming Notitie 2 4. Omgevingsanalyse 3 5. Afbakening

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

18 april 2008 MLB/M/5242

18 april 2008 MLB/M/5242 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 april 2008 MLB/M/5242 Onderwerp Mediawijsheid Media zijn alom tegenwoordig en spelen al vroeg

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Online samenwerking. Famke van den Berg Studentnummer: 0438278. Studiejaar 2013-2014 12 december 2013 Universiteit Utrecht

Online samenwerking. Famke van den Berg Studentnummer: 0438278. Studiejaar 2013-2014 12 december 2013 Universiteit Utrecht Online samenwerking Een onderzoek naar de mogelijkheden, beperkingen en gevolgen van het inzetten van participatory culture voor organisaties in de cultuursector. Famke van den Berg Studentnummer: 0438278

Nadere informatie

Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel cultureel volwassenwerk, werk, amateurkunsten en jeugdwerk gericht op 2025

Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel cultureel volwassenwerk, werk, amateurkunsten en jeugdwerk gericht op 2025 Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel cultureel volwassenwerk, werk, amateurkunsten en jeugdwerk gericht op 2025 Eindrapport 20 december 2013 Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van door:

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen 70 Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen maart 2007 Colofon Vormgeving: Junior beeldvorming - Zoetermeer Druk: Quantes - Rijswijk Maart 2007 ISBN 978 90 77005 38 5

Nadere informatie

Programma. Vrijdag 14 november 2008

Programma. Vrijdag 14 november 2008 Programma Vrijdag 14 november 2008 Inhoud Programma 3 Voorwoord 5 Programma Kennis voor de Stad Workshops & profielen workshopbegeleiders 6 Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt en heeft ook nog

Nadere informatie

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN ƒ Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor/ Departement Sociologie Onderzoeksgroep SeP School & Politiek Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Conceptnota Mediawijsheid

Conceptnota Mediawijsheid Conceptnota Mediawijsheid Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: een gezamenlijk mediawijsheidsbeleid... 4 1.Beleidscontext... 6 1.1 Europese beleidsinitiatieven... 6 1.2 Federale beleidsinitiatieven... 7

Nadere informatie

Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1

Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1 Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1 Hoe te verwijzen naar deze publicatie?: Baren van, E.A., Meijs, L.C.P.M., Roza, L., Metz,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

Kiezen voor psychologie

Kiezen voor psychologie Psychologie 0 3 8 9 3 33 37 0 Kiezen voor psychologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en

Nadere informatie

Geëngageerde geesteswetenschappen

Geëngageerde geesteswetenschappen Geëngageerde geesteswetenschappen Perspectieven op cultuurveranderingen in een digitaliserend tijdperk Redactie: Wiebe Bijker en Ben Peperkamp Manten Grafisch Ontwerpbureau, Rotterdam 2002 Dit boek is

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

OPEN SOURCE SOFTWARE: EEN NEW SOCIAL MOVEMENT ANALYSE

OPEN SOURCE SOFTWARE: EEN NEW SOCIAL MOVEMENT ANALYSE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN Academiejaar 2005-2006 OPEN SOURCE SOFTWARE: EEN NEW SOCIAL MOVEMENT ANALYSE Hendrik VERMEYLEN Promotor : Prof. dr. Piet Bracke Scriptie

Nadere informatie

BAKENS VAN BETROUWBAARHEID

BAKENS VAN BETROUWBAARHEID BAKENS VAN BETROUWBAARHEID Een onderzoek naar verschuivende journalistieke kwalificaties Nico Drok [2] Voorwoord In september 2010 houden PICNIC en de European Journalism Centre in Amsterdam een interessante

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-50 van 85)

Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 11:51:40 Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) Zoekfilter: Classificaties: Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen Koppeling Databank ondergrond

Nadere informatie

Landelijk Profiel Leisure Management 2013

Landelijk Profiel Leisure Management 2013 Landelijk Profiel Leisure Management 2013 Prelude De opleiding Hoger Recreatief Toeristisch Onderwijs en de opleiding Vrijetijdsmanagement Bij de totstandkoming van de competentieprofielen van de opleidingen

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie