Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling. UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling. UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS)"

Transcriptie

1 Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Unesco Platform Vlaanderen vzw Genève Tunis 2005 Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS)

2 Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) UNESCO, Sector Communicatie en Informatie, 2009

3 De gebruikte benamingen en de voorstelling van het materiaal in deze publicatie impliceren geenszins een opinie van UNESCO over het wettelijk statuut van een bepaald land of grondgebied, een stad of gebied, de overheden daarvan of de afbakening van zijn grenzen. Voor meer informatie, surf naar: of contacteer ons via: Tel.: +32 (0) UNESCO Platform Vlaanderen vzw Farasijnstraat Koksijde België Gepubliceerd in 2009 door de VN Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur UNESCO 2009 Deze brochure is een korte introductie op de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (World Summit on the Information Society, of kortweg WSIS) en zijn follow-up. De brochure bestaat uit twee delen, die verschillende aspecten en resultaten van WSIS belichten: In het eerste deel schetsen we de grote lijnen van het WSIS-kader en de rol van UNESCO in de follow-up om de WSIS-visie om te zetten in actie. Het tweede deel gaat over het Genève Actieplan en UNESCO's bijdrage aan de verwezenlijking hiervan. De impact van WSIS wordt bovendien geïllustreerd door enkele praktijkverhalen. CI-2009/WS/8 CLD Vertaling: Berty Goudriaan Nederlandstalige editie gepubliceerd door UNESCO Platform Vlaanderen vzw D/2011/9546/1

4 Inhoud Deel 1 7 WSIS: een visie op de toekomstige informatiemaatschappij 7 UNESCO en WSIS 10 Deel 2 13 Van visie naar actie 13 Toegang tot informatie en kennis (H3) 16 Wat zegt het Actieplan? 16 Wat hebben we al bereikt? 17 ICT-toepassingen (H7) 18 E-wetenschap (H7) 19 Wat zegt het Actieplan? 19 Wat hebben we al bereikt? 19 E-onderwijs (H7) 20 Wat zegt het Actieplan? 20 Wat hebben we al bereikt? 20 Culturele diversiteit en identiteit, linguïstische diversiteit en lokale thema s (H8) 22 Wat zegt het Actieplan? 22 Wat hebben we al bereikt? 22 De media (H9) 23 Wat zegt het Actieplan? 23 Wat hebben we al bereikt? 23 De ethische aspecten van de informatiemaatschappij (H10) 25 Wat zegt het Actieplan? 25 Wat hebben we al bereikt? 25 Het Internet Governance Forum (IGF) 26

5 Deel 1 WSIS: een visie op de toekomstige informatiemaatschappij De Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) was een VN-top over de globale voordelen en uitdagingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het voornaamste doel van deze top en zijn follow-up is de bevordering van een wereldwijde dialoog en samenwerking om te bouwen aan een inclusieve, ontwikkelingsgerichte informatiemaatschappij waarbij de mensen centraal staan en iedereen de kans krijgt informatie en kennis te geven en te krijgen, te gebruiken en te delen. 1 1 Genève Principeverklaring, 1. 9

6 Mijlpalen WSIS, WSIS Genève. Principeverklaring en Actieplan 2005 WSIS Tunis. Tunis Verbintenis en Tunis Agenda voor de Informatiemaatschappij Genève Tunis Eerste cluster van WSIS-gerelateerde evenementen, Genève Vertegenwoordigers van regeringen, internationale organisaties, de burgermaatschappij en de privé-sector namen deel aan de top. Deze multi-stakeholderbenadering, een vernieuwend en uniek model voor samenwerking binnen het VN-systeem, maakte deze top tot een inclusief proces waarin mensen centraal staan. Aanduiding van UNESCO als leidende organisatie in de WSIS follow-up en voor de implementatie van zes van de elf WSIS Actielijnen Eerste Internet Governance Forum (IGF), Athene 2007 Tweede cluster van WSIS-gerelateerde evenementen, Genève Tweede IGF, Rio de Janeiro 2008 Derde cluster van WSIS-gerelateerde evenementen, Genève Derde IGF, Hyderabad 2009 Vierde cluster van WSIS-gerelateerde evenementen: het WSIS Forum 2009 Lancering van het open source onlineplatform WSIScommunity.org Verslag van de directeur-generaal over de WSIS follow-up en implementatie op de 35ste zitting van de Algemene Vergadering, Parijs Open Consultation on Financial Mechanism en meetings van de VN Group on the Information Society (UNGIS), Genève Vierde IGF, Sharm el-sheikh Het multi-stakeholderproces een nieuw samenwerkingsmodel WSIS vond plaats in twee keer: een eerste keer in Genève (2003) en een tweede keer in Tunis (2005). De resultaten van deze twee meetings waren de Genève Principeverklaring (waarin de visie en het engagement van de top worden beschreven), het Genève Actieplan (dat de concrete doelstellingen bevat), de Tunis Verbintenis en de Tunis Agenda (inclusief de oprichting van het Internet Governance Forum (IGF) en het verzoek tot implementatie van financiële mechanismen). Het multi-stakeholderproces brengt alle belanghebbenden rond een bepaald issue samen, en zorgt voor een nieuwe benadering van communicatie en besluitvorming. Dit proces is gebaseerd op het belang van gelijkheid en verantwoordelijkheid in de communicatie tussen de belanghebbenden, zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokkenen en geeft alle partijen een stem. Deze benadering berust op de democratische principes van transparantie en participatie, en is gericht op de ontwikkeling van partnerships en de versterking van netwerken tussen de betrokkenen

7 Velen beschouwen WSIS gewoon als een volgend hoofdstuk in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op de toekomstige maatschappij. De implementatie van die visie is echter een veel omvangrijker hoofdstuk, en het is nog lang niet af. Volgens UNESCO kan het Genève Actieplan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van internationaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen. Het is dus een bron van inspiratie voor de Organisatie. UNESCO en WSIS De voornaamste aandachtspunten van WSIS behoren tot de kern van UNESCO s opdracht, waaronder de ethische, wettelijke en socioculturele aspecten van de informatiemaatschappij, waarbij de mens steeds centraal staat in deze vaak technologisch gestuurde domeinen. Hoewel volgens de statistieken de digitale en technologische kloof al kleiner is geworden, is de kenniskloof nog steeds erg diep. Zoals de directeur-generaal van UNESCO al zei in Tunis (november 2005): UNESCO pleit voor een verschuiving van informatie naar kennis als belangrijkste dimensie van de toekomstige maatschappij... Volgens UNESCO betekent bouwen aan een kennismaatschappij bouwen aan een betere toekomst voor alle landen en volkeren. UNESCO heeft daarom het concept van de kennismaatschappij naar voren geschoven, met de nadruk op vier sleutelprincipes: vrijheid van meningsuiting, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, universele toegang tot informatie en kennis en respect voor culturele en linguïstische diversiteit. UNESCO s aandeel in de implementatie van de doelstellingen van WSIS bestaat uit drie luiken: Samen met de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) en sinds 2009 ook met de VN Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD), houdt UNESCO zich bezig met de allesomvattende coördinatie voor de implementatie van alle Actielijnen. Daarom helpt UNESCO sinds 2006 mee aan de organisatie van follow-up-evenementen voor alle stakeholders. Dankzij deze jaarlijkse evenementen kunnen de deelnemers informatie uitwisselen, de laatste ontwikkelingen op de voet volgen, netwerken en partnerships vormen. UNESCO ondersteunt de implementatie van de belangrijkste hoofdstukken uit het Genève Actieplan. UNESCO faciliteert de multi-stakeholderimplementatie van zes van de Actielijnen (zie p. 15) in de betreffende domeinen. Concreet omvat dat o.a. de uitwerking van methodes en basisinstrumenten, de ondersteuning van netwerken, de uitwisseling van informatie en ervaringen en de identificatie van samenwerkingsverbanden tussen de betrokkenen. UNESCO implementeert concrete activiteiten uit het Genève Actieplan binnen het kader van haar gewone programma en speciale activiteiten. Veel van de doelstellingen uit het Genève Actieplan liggen al besloten in de bestaande strategieën en programma s van UNESCO. De belangrijkste resultaten van de inspanningen van UNESCO op dat vlak worden beschreven in het tweede deel van deze brochure. UNESCO en WSIS UNESCO s unieke bijdrage aan WSIS bestaat erin de menselijke dimensie van de informatiemaatschappij te laten voorgaan op technologie en infrastructuur. UNESCO hamert voortdurend op het belang van vrijheid van meningsuiting, opleiding en vaardigheden van gebruikers en meertaligheid, en pleit voor een multi-stakeholderbenadering gedurende het hele proces. UNESCO s taak in de follow-up van WSIS is drieledig: het in de praktijk brengen van het Genève Actieplan het ondersteunen van de implementatie van zes WSIS Actielijnen in de betreffende domeinen het coördineren van WSIS-activiteiten samen met andere VN-organisaties 12 13

8 Deel 2 Van visie naar actie De WSIS-deelnemers hebben een gemeenschappelijke visie op de informatiemaatschappij uitgewerkt, evenals een kader om die visie om te zetten in actie. De visie en het kader zijn vastgelegd in de Principeverklaring, de concrete activiteiten vinden we terug in het Actieplan. 15

9 Het Actieplan bevat elf Actielijnen die een vertaling zijn van de algemene topics in concrete aandachtspunten die kunnen dienen als bouwstenen voor de informatiemaatschappij of de kennismaatschappij. De Actielijnen geven dus eigenlijk ondubbelzinnig de richting aan voor de uitvoering van concrete activiteiten. Sinds het tweede luik van de top in 2005 worden er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor alle betrokkenen door ITU en UNESCO, die van groot belang zijn voor de follow-up. UNESCO ondersteunt de bijeenkomsten over zes van de elf Actielijnen, en staat in voor de uitvoering van het WSIS Actieplan. Om de impact van de ondernomen acties en de verwezenlijking van de doelstellingen te kunnen meten, heeft het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) binnen het Partnership on Measuring ICT for Development bijgedragen aan de ontwikkeling van internationaal vergelijkbare indicatoren. UIS leidde het onderzoek naar de vooruitgang van landen over de hele wereld op het vlak van integratie van ICT in het onderwijs. De indicatoren worden nu getest door een werkgroep van meer dan 25 betrokken landen. Hierna volgt een beschrijving van de acties die UNESCO en de andere stakeholders hebben ondernomen voor de implementatie van het Actieplan. Sommige van de vermelde activiteiten hebben betrekking op meerdere Actielijnen, waaruit duidelijk hun onderlinge samenhang blijkt. De thema s zijn allemaal nauw met elkaar verbonden, en de daaruit voorvloeiende activiteiten bijgevolg ook. Actielijnen (de actielijnen waarvoor UNESCO verantwoordelijk is, zijn vet gedrukt) De rol van overheden en alle andere stakeholders in de bevordering van informatieen communicatietechnlogie (ICT) voor ontwikkeling (H1) 2 ICT-infrastructuur (H2) Toegang tot informatie en kennis (H3) Capacity building of capaciteitsopbouw (H4) Vertrouwen en veiligheid in het gebruik van ICT (H5) De omgeving (H6) ICT-toepassingen (H7) E-beheer E-business E-onderwijs E-gezondheid E-werkgelegenheid E-milieu E-landbouw E-wetenschap Culturele diversiteit en identiteit, linguïstische diversiteit en lokale thema s (H8) De media (H9) De ethische aspecten van de informatiemaatschappij (H10) Internationale en regionale samenwerking (H11) 2 H1 staat voor hoofdstuk 1 van het Actieplan, H2 voor hoofdstuk 2, enz

10 Toegang tot informatie en kennis (H3) Wat zegt het Actieplan? De moderne ICT maakt het mogelijk dat mensen overal ter wereld (bijna in real time) toegang hebben tot allerlei informatie en kennis. Een gelijke toegang tot informatie en kennis is onontbeerlijk voor de opbouw van een kennismaatschappij; daarom zou elk individu, elke organisatie en elke samenleving hiervan moeten kunnen profiteren. Om dit te bereiken, zijn er nationale richtlijnen nodig. Daarnaast moeten er acties worden ondernomen ter ondersteuning van een universele toegang tot informatie en kennis, die focussen op: a. digitale geletterdheid via capacity building; b. bewaring van informatie ter bescherming van origineel materiaal; c. vrije en gratis toegang tot informatie. Wat hebben we al bereikt? We zetten de resultaten van UNESCO en andere stakeholders even op een rij: De ondersteuning van lidstaten bij de ontwikkeling van nationale beleidskaders, zoals de richtlijnen voor de ontwikkeling en promotie van overheidsinformatie in het publieke domein. Het UNESCO-programma Het geheugen van de wereld voor de bescherming van analoog en digitaal erfgoed (documenten en archieven). Dit erfgoed is van iedereen en moet daarom worden beschermd en toegankelijk worden gemaakt voor iedereen. De oprichting van de Digitale Wereldbibliotheek in april 2009, die door iedereen gratis via internet kan worden geraadpleegd in zeven talen. De verzameling omvat belangrijke originele documentatie van over de hele wereld: manuscripten, kaarten, zeldzame boeken, partituren, muziekopnames, films, afbeeldingen, foto s, bouwtekeningen, enz. Het programma van de Community Multimedia Centres (CMC s), dat de mondigheid van gemeenschappen wil bevorderen en de digitale en kenniskloof probeert te overbruggen door lokale radiozenders te linken aan internet en aanverwante technologieën. Er bestaan ondertussen al 130 mediacentra in 36 landen. Een conceptueel kader voor indicatoren voor informatiegeletterdheid, dat in 2008 in het Frans en het Engels werd gepubliceerd, wordt toegepast door het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) bij de ontwikkeling van testmodules op het vlak van informatiegeletterdheid. Trainingsprogramma s voor informatieprofessionals, bijvoorbeeld over informatiegeletterdheid voor leerkrachten in Ghana, voor bibliothecarissen en archivarissen in Azië en het Stille Oceaangebied en training-the-trainers-workshops op diverse plaatsen. Portalen die toegang geven tot informatie (www.unesco.org/webworld) en data over verschillende onderwerpen, zoals het African Ocean Portal (www.africanoceans.net)

11 ist.lab, een mobiel multimediacentrum (CMC) in de Caraïben Dit is het verhaal van een wel heel bijzonder CMC: het eerste mobiele multimediacentrum in de Caraïben. ist.lab High Street Laboratory is een kleine, mobiele hightech-eenheid in een afvalcontainer op wielen met o.a. laptops, een radiozender, een elektronische versie van de plaatselijke krant en een draadloze internetverbinding. Dit mini-cmc werd ontworpen om heel Jamaica mee te doorkruisen en creatieve multimediaworkshops te organiseren, zowel voor mensen die nog nooit een computer hebben gebruikt als voor mensen die op dat vlak willen bijleren. Het is UNESCO s wensdroom om meer van dit soort mobiele eenheden te creëren en zo de straathoeken in Jamaica om te toveren tot leerhoeken. Deze creatieve methode om de mondigheid van, en in, de samenleving te verhogen, is vooral gericht op de vele achtergestelde jongeren in de straten van Jamaica. De oprichting van CMC s in de armste samenlevingen en ontwikkelingslanden plaveit de weg naar actieve deelname aan een wereldwijde kennismaatschappij. Na WSIS lanceerde UNESCO al 130 CMC s in 36 landen. Deze centra bieden allerlei mogelijkheden voor informatie, educatie en ontspanning en zetten gemeenschappen op de kaart door hen een stem te geven. Ref.: Genève Actieplan, 6a:... om dorpen in contact te brengen met ICT en openbare aansluitingspunten te voorzien, en 9c, 10d: Regeringen en andere stakeholders zouden moeten zorgen voor duurzame, multifunctionele en openbare ruimtes voor de bewoners met betaalbare of gratis toegang tot diverse communicatiebronnen, met name internet. E-wetenschap (H7) Wat zegt het Actieplan? De aandachtspunten hebben betrekking op de toegang tot en de verspreiding van wetenschappelijke kennis: Snelle internetverbindingen voor alle universiteiten en onderzoeksinstellingen. Initiatieven om wetenschappelijke informatie toegankelijk en betaalbaar te maken, d.w.z. vrije toegang voor iedereen en elektronische publicatie. Ondersteuning van netwerken en partnerships. Bevordering van systematische verzameling, verspreiding en bewaring van digitale data op lange termijn. Wat hebben we al bereikt? ICT-toepassingen (H7) ICT kan duurzame ontwikkeling in vele domeinen ondersteunen. UNESCO s activiteiten op dat vlak zijn vooral gericht op e-onderwijs (e-learning) en e-wetenschap (e-science). We zetten de resultaten van UNESCO en andere stakeholders even op een rij: De Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Dit is de grootste kennisbank over duurzame ontwikkeling ter wereld. Deze onlineencyclopedie is gratis toegankelijk voor universiteiten die op de VN-lijst van minst ontwikkelde landen en meest achtergestelde individuen ter wereld staan. Het Internationale jaar van de planeet aarde, De bedoeling hiervan was om duidelijk te maken hoe belangrijk aardwetenschappen zijn voor de samenleving. Dit gebeurde d.m.v. de ondersteuning van aardwetenschappelijke projecten. Portalen die toegang geven tot informatie en data over verschillende wetenschappelijke onderwerpen, zoals het African Ocean Portal waar informatie en data te vinden zijn over alle aspecten van onderzoek naar 20 en beheer van oceanen en kustgebieden (www.africanoceans.net). 21

12 E-onderwijs (H7) Wat zegt het Actieplan? Het verwerven van kennis en vaardigheden via ICT is van groot belang in de opkomende kennismaatschappij. Iedereen zou de nodige vaardigheden moeten hebben om ten volle te kunnen profiteren van de informatiemaatschappij. E-onderwijs (e-learning) speelt hierbij een grote rol en moet dan ook worden ondersteund. Wat hebben we al bereikt? UNESCO ondersteunt e-learninginitiatieven in alle delen van de wereld. Enkele belangrijke verwezenlijkingen van UNESCO zijn: De opleiding van 400 beleidsmakers in 28 landen en de ontwikkeling van de website voor de beleidsontwikkeling rond ICT in het onderwijs. De capaciteitsontwikkeling van directeurs en technische en pedagogische deskundigen om e-learningkansen te kunnen bieden via de African Virtual Campus voor leerkrachten wetenschappen. Het Open Training Platform, een online-kenniscentrum met 3500 bronnen voor opleiders, leerkrachten en leerlingen. De publicatie van handboeken en het opstellen van richtlijnen voor de planning van doeltreffende afstandsonderwijsprogramma s. Het Competency Framework for Teachers, dat richtlijnen geeft voor het lesgeven en leren met behulp van ICT. De ontwikkeling van indicatoren om trends in het gebruik van ICT in het onderwijs op te volgen, door het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) onder de auspiciën van het Partnership for measuring ICT for Development. Deze indicatoren worden nu getest in 25 landen. Eén computer in een graadklaslokaal in de basisschool Buan op de Filippijnen ICT is een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs om jongeren voor te bereiden op hun latere, 21ste-eeuwse leer- en werkomgeving. Toch gaat de integratie van ICT in het onderwijs niet overal even snel bv. door een gebrekkige infrastructuur, het ontbreken van een aangepast curriculum, de digitale ongeletterdheid van vele directeurs en leerkrachten en/of een traditioneel examensysteem. Het project Eén computer in een graadklaslokaal laat echter zien dat je met weinig middelen toch heel veel kunt bereiken. Het project werd opgezet voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar (11- en 12-jarigen) in de afgelegen basisschool Buan in Davao del Norte. Het klaslokaal was uitgerust met een computer met de nodige softwareprogramma s en een videokaart, en was aangesloten op een tv. De apparatuur stond wat afgezonderd in het lokaal, zodat telkens een leerlingenduo aan de computer kon werken, terwijl de rest van de leerlingen de gewone les volgden. Aan het einde van die computeractiviteit bracht het duo dan verslag uit van hun resultaten aan de rest van de klas met behulp van audiovisuele middelen. Ieder duo kon ongeveer 1 uur en 40 minuten per week aan de computer werken. De resultaten van dit project waren o.a. een verbetering van de ICT-vaardigheden van leerlingen én leerkrachten, minder afwezigheid en uitval van leerlingen, meer participatie in de klas en spontaan mentorschap in de duo s door steeds leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar samen te zetten. Het project won de eerste prijs bij de UNESCO ICT in Education Innovation Awards ( ). Ref.: Genève Actieplan H4: Capacity building en H7: E-onderwijs, bv. 11d...ervoor zorgen dat jongeren ICT-kennis en -vaardigheden opdoen, waaronder het vermogen informatie te behandelen en te analyseren op een creatieve en innovatieve manier, hun knowhow te delen en volwaardig deel te nemen aan de informatiemaatschappij

13 Culturele diversiteit en identiteit, linguïstische diversiteit en lokale thema s (H8) Wat zegt het Actieplan? Culturele en linguïstische diversiteit van wezenlijk belang voor culturele identiteit, tradities en religies spelen eveneens een cruciale rol in de dialoog tussen culturen, bij internationale samenwerking en bij duurzame ontwikkeling in een informatiemaatschappij. UNESCO en de andere stakeholders legden vijf subthema s vast, die de belangrijkste aandachtspunten van het Actieplan bundelen: a. Geheugen en erfgoed; b. Lokale thema s en hedendaagse culturele expressie; c. Linguïstische diversiteit; d. Transversaal onderzoek; e. Mensen met een handicap. De media (H9) Wat zegt het Actieplan? Vrijheid van meningsuiting en de vrije stroom van informatie, ideeën en kennis zijn van wezenlijk belang voor de informatiemaatschappij en stimuleren ontwikkeling. De media spelen dan ook een grote rol in de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en leveren een belangrijke bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting en de veelzijdigheid van informatie. UNESCO besloot om, in samenspraak met de andere stakeholders, de inhoud van de issues uit het Actieplan te bundelen in de volgende vier domeinen: a. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; b. Ontwikkeling van de media en capacity building van mediaprofessionals; c. Media- en informatiegeletterdheid; d. Lokale media. Wat hebben we al bereikt? Wat hebben we al bereikt? UNESCO werkt, samen met de andere stakeholders, aan de bevordering en bescherming van pluraliteit en diversiteit, vooral met behulp van een reeks internationale standaardisatie-instrumenten van zeven conventies, waaronder: de Conventie inzake de Bescherming en Promotie van Diversiteit van Culturele Expressies (2005); de Conventie inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003). Veel activiteiten werden ook uitgevoerd in het kader van het Internationaal jaar van de talen (2008), zoals de oprichting van tal van websites met meertalige tools en producten, multimediapublicaties en studies. Een hoogtepunt was ongetwijfeld de oprichting van de Digitale Wereldbibliotheek (WDL), die door iedereen gratis via internet kan worden geraadpleegd in zeven talen. De verzameling omvat belangrijke originele documentatie uit landen en culturen van over de hele wereld. We zetten de belangrijkste resultaten even op een rij: De Werelddag voor de Persvrijheid, die elk jaar wordt gevierd (op 3 mei) met een reeks internationale symposia en workshops rond vrijheid van meningsuiting, elk jaar met een andere focus. Publicaties zoals Freedom of Information: a Comparative Legal Survey (verkrijgbaar in alle VN-talen) en Getting the Balance Right: Gender Equality in Journalism. Educatief materiaal, zoals de Media Education Toolkit en de Freedom of Expression Toolkit for Secondary School Students, een model voor de training van leerkrachten of voor media- en informatiegeletterdheid. Het opstarten van gemiddeld 80 mediaontwikkelingsprojecten per jaar in meer dan 70 ontwikkelingslanden de ondersteuning van internationale mediaontwikkeling via het Intergouvernementele Programma voor Communicatieontwikkeling. Een set van mediaontwikkelingsindicatoren (MDI s) die erkend is als standaardisatie-instrument om de ontwikkeling van de media in een 24 25

14 land te analyseren. Deze set bestaat ondertussen in zes talen en wordt al in een aantal landen toegepast. Modelcurricula voor opleidingen voor journalistiek, bachelor en master. Tot nu toe maakten al 38 landen hier gebruik van voor hun opleidingsinstituten voor journalistiek. creativecontent.unesco.org een multiculturele onlinecatalogus voor zelfstandige producers verslaggevers. Het programma voor Community Media Centres (CMC s) ter ondersteuning van de lokale media. Kabul Weekly gaat online De Kabul Weekly is, met een oplage van exemplaren, de grootste krant in Afghanistan, zowel in de stad als op het platteland. Dankzij UNESCO, Reporters without Borders en het Open Society Institute, is de krant tegenwoordig ook in cyberspace te vinden, waardoor er nog meer lezers kunnen worden bereikt. Deze onafhankelijke krant werd voor het eerst gepubliceerd in 1991, maar werd weer opgeheven in Direct na de val van het talibanregime verscheen de Kabul Weekly echter opnieuw, en is nu de meest gelezen krant van Afghanistan. De krant verschijnt iedere woensdag in het Engels, Dari en Pasjtoe. Het is een van de weinige kranten die ook artikels in het Engels publiceert, en heeft daardoor zowel lokale als buitenlandse lezers. De onlineversie van de krant biedt het laatste nieuws, zowel sociaal als economisch, artikels over speciale onderwerpen en informatie over het beeld van Afghanistan in de internationale media. Daarnaast vindt de lezer online ook de meest populaire rubrieken van de papieren versie: sport, film, cartoons, lezersbrieven en achtergrondartikels. Ref.: Genève Actieplan, 24: De media in de verschillende vormen en uit verschillende hoeken spelen een grote rol in de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en leveren een belangrijke bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting en de veelzijdigheid aan informatie. De ethische aspecten van de informatiemaatschappij (H10) Wat zegt het Actieplan? De informatiemaatschappij moet de vrede respecteren, universele waarden naleven, het algemeen welzijn bevorderen en misbruik van informatie- en communicatietechnologie voorkomen. Daarom moeten de fundamentele waarden worden gepromoot, en de betrokkenen zouden zich bewust moeten zijn van de ethische aspecten van informatietechnologie en voortdurend onderzoek moeten doen naar die ethische aspecten. Wat hebben we al bereikt? UNESCO onderneemt, samen met de andere stakeholders, de nodige acties en stimuleert het nemen van preventieve maatregelen tegen misbruik van informatie- en communicatietechnologie. De belangrijkste stappen die op dat vlak al werden genomen, zijn: Vier regionale conferenties en seminaries over ethiek in de periode : voor Latijns-Amerika en de Caraïben, voor Afrika, voor Europa en voor Azië en het Stille Oceaangebied. De bedoeling hiervan was de reflectie en het debat over de ethische, wettelijke en sociale aspecten van een kennismaatschappij aan te zwengelen. De publicatie van alle bijdragen aan en resultaten van deze conferenties; deze zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerde partijen. De oprichting van de netwerken Universities Network on Info-Ethics en Latin-American Youth Network on Info-Ethics, om de integratie van academische instellingen en jeugdorganisaties in Latijns-Amerika te bevorderen in het kader van sensibiliseringsacties. Het Information Ethics and E-government High Level Executive Seminar, gevolgd door een trainingworkshop, in Zuid-Afrika (februari 2009)

15 Het internet Governance Forum (IGF) De Principeverklaring die werd goedgekeurd op de Wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS) in Genève, erkent het internet als een algemene faciliteit voor het grote publiek. Om een multilateraal, transparant en democratisch beleid hieromtrent te garanderen, keurde de secretarisgeneraal van de VN de oprichting goed van een nieuw forum voor een multi-stakeholderdialoog over issues in verband met het beheer van het internet: het Internet Governance Forum (IGF). Internetbeheer is van essentieel belang voor UNESCO, zoals de directeurgeneraal het verwoordde 3 : Onze opdracht is het stimuleren van de vrije stroom van ideeën in woord en beeld en het ontwikkelen van communicatie tussen volkeren als middelen om te komen tot een inclusieve, ontwikkelingsgerichte kennismaatschappij die gebaseerd is op de principes van vrijheid van meningsuiting, universele toegang tot informatie, linguïstische diversiteit en gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Sinds 2006 worden er jaarlijks IGF-meetings gehouden; UNESCO s bijdrage bestaat uit de organisatie van workshops, deelname aan het panel en de promotie van haar constructieve, inclusieve, open en ontwikkelingsgerichte visie doorheen alle voorbereidende processen en activiteiten. Wat hebben we al bereikt? UNESCO heeft een bijdrage geleverd aan de debatten over internetbeheer door te pleiten voor mechanismen die gebaseerd zijn op openheid en diversiteit, waaronder universele toegang, vrijheid van meningsuiting, interoperabiliteit en maatregelen om elke vorm van censuur tegen te gaan. UNESCO heeft de multi-stakeholderbenadering van het forum ondersteund door ervoor te zorgen dat ook deskundigen en ontwikkelingslanden een stem kregen, en dat mannen, vrouwen en jongeren op evenwichtige wijze vertegenwoordigd waren. UNESCO droeg bij aan een betere samenwerking tussen de betrokken internationale organisaties met het oog op de ontwikkeling van algemeen toepasbare principes voor publieke beleidsissues in verband met de coördinatie en het management van kritische internetbronnen. UNESCO pleitte voor meer inclusieve en transparante processen ter bevordering van de linguïstische diversiteit op het internet en leverde de nodige deskundigheid aan en werkte samen met de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), om ervoor te zorgen dat alle talen en schriften op het internet vertegenwoordigd zijn. Dit alles zal ten goede komen aan de vrije stroom van ideeën en de communicatie tussen volkeren verbeteren op weg naar een inclusieve, ontwikkelingsgerichte kennismaatschappij. Globale ICT-ontwikkelingen Per 100 inwoners, inhabitants, wereld World Vaste Fixed telefoonlijnen telephone lines Gsm-abonnementen Mobile cellular telephone subscriptions Internetgebruikers users Abonnees Fixed broadband vaste breedbandaansluiting subscribers Abonnees Mobile broadband draadloze subscribers breedbandaansluiting * In zijn voorwoord in Internet Governance Forum (IGF). The First Two Years (UNESCO 2008). Bron: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database. * Geschatte waarden

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie Inhoud - Colofon Inhoud Colofon Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Voorwoord 3 1. Introductie van het Centrum 4 2. Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische

Nadere informatie

Conceptnota Mediawijsheid

Conceptnota Mediawijsheid Conceptnota Mediawijsheid Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: een gezamenlijk mediawijsheidsbeleid... 4 1.Beleidscontext... 6 1.1 Europese beleidsinitiatieven... 6 1.2 Federale beleidsinitiatieven... 7

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Den Haag Vastgesteld 14 januari 2014 1 INLEIDING UNESCO s Algemene Conferentie heeft in november 2013 een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. Zij heeft

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

NCDO JAARVERSLAG 2012

NCDO JAARVERSLAG 2012 NCDO JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, mei 2013 1 / 80 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, beleid en strategie 6 1.1. Mondiale ontwikkelingen 6 1.2. Missie en visie 7 1.3. Opdracht en mandaat 7 1.4. Strategische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

.NL EÉN JAAR DIGITALE PIONIERS IN HET PUBLIEKE DOMEIN OP INTERNET Colofon Stichting Nederland Kennisland, Amsterdam, december 2003 Stichting Nederland Kennisland Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam Auteur:

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden

De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden 1. Europeana als pars pro toto voor het digitaliseringsbeleid vanuit Europa De geschiedenis van Europeana begint in

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Geldig met ingang van 1 januari 2015 Nederlandstalige pocketeditie Jeugd In geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen taalversies is de Engelse versie van de Programmagids

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Jonge Worldconnectors redden de aarde

Jonge Worldconnectors redden de aarde Jonge Worldconnectors redden de aarde Worldconnectors A Round Table on People and the Planet is een groep mensen uit verschillende hoeken van de samenleving, die samen nadenken over een betere wereld en

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN HET UNESCO VERDRAG UIT 2005 BINNEN DE EUROPESE UNIE

IMPLEMENTATIE VAN HET UNESCO VERDRAG UIT 2005 BINNEN DE EUROPESE UNIE DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID VAN DE UNIE BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUURBELEID EN COHESIE CULTUUR EN ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN HET UNESCO VERDRAG UIT 2005 BINNEN DE EUROPESE UNIE STUDIE

Nadere informatie

Kinderrechteneducatie. onderwijs. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen KINDER RECHTEN FORUM 2014

Kinderrechteneducatie. onderwijs. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen KINDER RECHTEN FORUM 2014 10 KINDER RECHTEN FORUM 2014 Kinderrechteneducatie in het onderwijs Kinderrechtencoalitie Vlaanderen Kinderrechtenforum 10 2014 Kinderrechteneducatie in het onderwijs Voorwoord Sinds haar oprichting

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika. Redactie en productie: Christine Brackmann

Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika. Redactie en productie: Christine Brackmann Jaarverslag 2001 Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika Redactie en productie: Christine Brackmann Inhoudsopgave 1 Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika...3 2 Voorwoord...4 2.1 Wat heb je ons

Nadere informatie

Vrouwen Vrede Veiligheid

Vrouwen Vrede Veiligheid Vrouwen Vrede Veiligheid Resolutie 1325 in uitvoering Hierbij bieden wij u de geactualiseerde uitgave aan van de brochure Vrouwen Vrede Veiligheid. De afgelopen periode is er de nodige vooruitgang geboekt,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 6 1. Onze missie en visie 8 2. De nieuwe koers van Hivos (directieverslag) 10 3. Wat is typisch Hivos? 14 4. Wat we doen: de vier programma

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden

Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden Een verkenning van de digitale kloof van de tweede graad Périne Brotcorne Gérard Valenduc J U N I 2 0 0 8 S T U D I E U I T G E V

Nadere informatie