Plan van Aanpak MEDIACOMPETENTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak MEDIACOMPETENTIES"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak MEDIACOMPETENTIES Aan : CMC (Centrum voor Merk en Communicatie), de heer W.A.M. Slierings; KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen), de heer F. Bakkes; NUV (Nederlands Uitgevers Verbond), de heer J. Bommer. Van : Kenniscentrum GOC / TNO Samensteller : Hermien Mijnen Datum : 13 maart 2007 Betreft : Projectplan en begroting Betrokken partijen CMC (Centrum voor Merk en Communicatie) KVGO (Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen) NUV (Nederlands Uitgeversverbond) Gedurende het project kan evt. sprake zijn van uitbreiding met andere relevante partners (denk aan de internetsector, audiovisuele of gamingbranche) Kenniscentrum GOC en TNO zijn uitvoerder van het project. Aanleiding Maatschappij, business en techniek veranderen sterk. Dat heeft impact op branche, bedrijven en medewerkers. De ontwikkelingen grijpen in op de traditionele waardeketen waarbinnen adverteerders, drukkers en uitgevers met elkaar omgaan. Verwacht wordt dat de huidige competenties van aankomend en zittend personeel in de media- en communicatiebranche volstrekt ontoereikend zijn gezien de versnelling in de productieketen en daaruit voortvloeiende wijzigingen van taken en rollen. Een goed voorbeeld is de wijziging in productie- en distributieketen van het nieuws. Een journalist zorgt steeds vaker ook voor beeld (backpack of camjo journalistiek) en verspreidt zijn teksten direct via website, log of satelliet. Het internet heeft tevens mogelijkheden geschapen om het publiek direct op van alles en nog wat te laten reageren. In online forums, op websites (waar de reacties soms meteen verschijnen onder het bericht waarop gereageerd wordt) en nu ook steeds meer in de oude media. De mogelijkheden van breaking news zijn groot en steeds vaker wordt daarbij gevraagd en ongevraagd gebruik gemaakt van bronnen ter plaatse (onderzoek digitalisering van de Journalistiek, NVJ). Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor competenties zoals tekstschrijven, het hanteren van nieuwe technieken, visueel voorstellingsvermogen, snelle selectie, organisatie/improvisatievermogen. In het TNO Challenge rapport (december 2006) uitgevoerd in opdracht van KVGO wordt deze ontwikkeling visueel gemaakt:

2 De ontwikkelingen worden onder de noemer mediaconvergentie, digitalisering, crossmediale ontwikkelingen gesignaleerd in vele onderzoeken en verkenningen. We noemen o.a. Challenge (TNO, uitgevoerd in opdracht van het KVGO), de Entertainment&Media Outlook Towards 2010 (Pricewaterhouse, 2006), het rapport Concentratie en Pluriformiteit van de Nederlandse Media 2005 (Commissariaat voor de Media) en vele buitenlandse publicaties zoals We the Media (Dan Gillmor, 2004) en het uitgebreide onderzoek The future of Journalism and Media (The American Press Institute). CMC, KVGO en NUV willen gezamenlijk in kunnen spelen op de kansen en bedreigingen die dat met zich mee brengt en werken daarvoor samen als Communicatiehuispartners. Ze constateren dat een verschuiving in taken en rollen zich in de gehele media- en communicatiesector voordoet en zowel creatie, enabling en sales beïnvloedt. Gelet op de impact van de ontwikkeling gaat het om bijna het volledige aankomende en zittende personeel van de drie bedrijfstakken. Gevreesd wordt dat de huidige infrastructuur van particulier en bekostigde opleidingen niet berekend is op het leveren van adequate bij- en omscholing. Deze ontwikkelingen raken ook alle bedrijven in de bedrijfstak pers. Kenniscentrum GOC heeft daarom een beroep gedaan op het Bedrijfsfonds voor de Pers om bij te dragen in de kosten die nodig zijn voor adequaat onderzoek en ontwikkeling. Doelstelling Het zorgdragen voor adequate competentieontwikkeling bij professionals in de multimediale communicatie-industrie (zoals de grafimediabranche, de uitgeverijbranche, de reclamebranche). Resultaat Een branchebreed opleidingsprogramma dat leidt tot medewerkers die over de competenties beschikken om de nieuwste trends op het gebied van content en technologie te kunnen vertalen naar de markt. Dit programma dient aanvullend te zijn op het reguliere opleidingsaanbod op mbo en hbo niveau en het particuliere en branche-erkende opleidingsaanbod. Het aanbod dient in 2

3 eerste instantie gericht te zijn op de ledenbedrijven van KVGO, NUV en CMC. De onderzoeksresultaten dragen bij aan ondernemingszin en innovatiekracht van de gehele media- en communicatiesector, inclusief het toeleverend onderwijs. Aanpak Het project kent 3 fases te weten onderzoek, ontwikkeling en realisatie. Voor iedere fase wordt een plan opgesteld. In deze notitie wordt de aanpak van de eerste fase (onderzoek) nader uitgewerkt. De eerste fase heeft een looptijd van maart t/m november Projectorganisatie De eindverantwoordelijkheid ligt, conform de notitie Challenge, bij een stuurgroep bestaande uit de voorzitters van de betrokken brancheorganisaties (dhr. L. Hermans, dhr. H. Hillen en dhr. K. Koekkoek). De feitelijke aansturing ligt bij een regiegroep die bestaat uit de directeuren van de drie instituten. De regiegroep bewaakt de voortgang en fungeert als opdrachtgever voor de werkorganisatie. De uitvoering van werkzaamheden wordt neergelegd bij Kenniscentrum GOC en TNO die hun werkzaamheden onderling goed afstemmen. Kenniscentrum GOC verzorgt in opdracht van de sociale partners en bedrijfstakken advies-, onderzoeks- en ontwikkeltaken. In opdracht van het Ministerie van OCW onderhoudt en ontwikkelt Kenniscentrum GOC de (grafi)mediakwalificaties voor het mbo. In dat kader worden relaties onderhouden met vmbo, mbo en hbo opleidingen, waaronder ook die voor Media en Informatie Management, Journalistiek en Communicatiedesign. Met name de mbo profielen Mediavormgeven en Mediamanagement hebben veel raakvlakken met deze opleidingen, wat zich ook uit in een grote doorstroom vanuit het mbo naar deze hbo opleidingen. Daarmee beschikt Kenniscentrum GOC over de positie, de infrastructuur en het netwerk om in afstemming met het scholenveld competenties te ontwikkelen en deze voor het mbo ook te verankeren in de door OCW vastgestelde kwalificatiestructuur. De samenwerking met TNO geeft voor de brancheorganisaties en hun leden een extra gebruikswaarde aan het 3

4 onderzoek in de richting van te ontwikkelen businessmodellen en het maken van strategische keuzes voor de toekomst. In dit project zal Kenniscentrum GOC zorgdragen voor het projectmanagement. In deze eerste fase worden mogelijke samenwerkingspartners door middel van een klankbordgroep bij de ontwikkelingen betrokken. Met name de betrokken vakbonden FNV Kiem en CNV Media worden hiervoor uitgenodigd. Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft inmiddels aangegeven belangstelling te hebben. Begroting De uitvoering van fase 1 van het project is begroot op ,-. De begroting bestaat voor een groot deel uit uren. Deze zijn noodzakelijk om vertegenwoordigers van de bedrijfstakken, aanpalende branches en het scholenveld intensief te laten participeren in het project. Zij zijn in de begroting opgenomen onder de titels: - partners (CMC, KVGO, NUV); - onderwijsveld (mbo en hbo instellingen); - externe partners (vertegenwoordigers van bedrijven en aanpalende branches). Ten slotte is in de begroting rekening gehouden met consultatie van externe deskundigen/wetenschappers. Een deel van de projectactiviteiten is aan te merken als een uitbreiding van voor Kenniscentrum GOC lopende werkzaamheden in het kader van de wettelijke taken bekostigd door het Ministerie van OCW. Dit deel is, evenals de inzet van partners, onderwijsveld en externe partners in de begroting opgenomen als cofinanciering. De begroting betreft uitsluitend fase A van het totale project. De onderdelen B en C zijn afhankelijk van de uitkomsten van fase A. Projectaanpak en fasering op hoofdlijnen periode fase resultaat deelresultaten Beslissing regie/stuurgroep Maart t/m november 2007 Onderzoek Raamwerk Ontwikkeling Mediacompetenties A. Ontwikkelingen en behoeftes B. Overzicht opleidingen C. Raamwerk ontwikkeling Hoe breed, hoe diep en hoe snel moeten knelpunten worden opgelost? Welke partners zijn daarbij nodig? Projectplan voor vervolg. November 2007 juli 2008 Ontwikkeling Raamwerk kwalificaties en generieke competenties (aangepaste) Profielen t.b.v. onderwijs en bedrijfsleven A. inhoudelijke invulling raamwerk B. Structuur voor onderhoud en ontwikkeling C. Publicatie voor bedrijven. Samenhang bewaken, eigenaarschap en besluitvorming regelen. Lange termijn v.s. korte termijn. v.a juli 2008 Realisatie producten en/of Implementatie aanbod Afhankelijk van fase 1 en 2: nieuwe profielen, aanpassingen in crebo, Organisatie borgen. Permanente vernieuwing 4

5 implementatie crohodocumenten, instrumenten voor bedrijven, training en opleiding. Als nodig: infrastructuur. agenderen. NB in deze notitie wordt uitsluitend fase 1 uitgewerkt. 5

6 UITWERKING FASE 1 ONDERZOEK Er is op verschillende plaatsen al veel onderzoek gedaan, er zijn competentieprofielen ontwikkeld en er zijn al vele opleidingsmogelijkheden zowel op mbo als op hbo niveau. Om te beoordelen of en waar aanvullende opleiding en ontwikkeling nodig zijn is het noodzakelijk om te weten: - wat is al aanwezig aan kwalificaties en opleidingen? - wat zou daaraan veranderd/verbeterd moeten worden? - hoe en met welke partijen kan dat het beste gebeuren? Op deze vragen dient de onderzoeksfase een antwoord te geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 3 deelonderzoeken: A. Verdiepingsslag TNO rapport /behoefteonderzoek; B. Inventarisatie-onderzoek kwalificaties en opleidingen; C. Raamwerk competentieontwikkeling. De resultaten worden verwerkt in een, voor bedrijfsleven en onderwijs aansprekende publicatie. Onderdeel A wordt door Kenniscentrum GOC en TNO in gezamenlijkheid uitgevoerd. De globale planning is als volgt: mrt apr mei juni juli aug sept okt nov A. Verdiepingsslag TNO rapport/behoefteonderzoek C. Raamwerk ontwikkeling B. Overzicht opleidingen 6

7 A Verdiepingsslag TNO rapport/behoefteonderzoek Resultaat In een paper wordt bondig aangegeven wat de veranderingen in de sector precies inhouden, voor wie en op welke termijn dat vooral gevolgen heeft en welke behoefte vertegenwoordigers van bedrijven daarbij hebben. wat zijn precies de nieuwe rollen in de keten: over welke ketens hebben we het dan en om welke generieke rollen (taken) gaat het vooral? versnelling in de keten (waar precies en welke nieuwe taken ontstaan op die manier) nieuwe technologieën (welke precies, welke vereisen echt nieuwe werkprocessen van de medewerkers, welke zijn kritisch voor ontwikkeling bedrijfstak) mogelijk nieuwe businessmodellen (welke zijn dat dan en welke vereisen ook echt nieuwe werkprocessen) wat zijn actuele knelpunten m.b.t. de competenties van nieuw instromend personeel, zittend personeel? wat zijn op middellange termijn te voorziene knelpunten? Aanpak Een goed inhoudelijk verhaal over de ontwikkelingen in de sector is een eerste voorwaarde om beslissingen te kunnen nemen over te ontwikkelen profielen, competenties of opleidingen. Om competenties te benoemen kan niet worden volstaan met algemene uitspraken, maar moet zichtbaar zijn wat deze precies voor de inhoud en organisatie van het werk betekenen. Tevens hechten de betrokken partijen veel waarde aan een goed beeld van de context waarin deze competentieontwikkeling plaatsvindt en van mogelijke toekomstscenario s. Dit kan het denken over competenties uit het hier en nu halen en daarnaast ideeën leveren voor pilots gericht op innovatie van bedrijfsprocessen. Gestart wordt met deskresearch. Daarbij wordt allereerst de beschikbare kennis m.b.t. de mediasector verzameld. Onder mediasector wordt daarbij verstaan: de grafimedia, uitgeverijen en reclamebranche (waarbij de grenzen met gaming en de audiovisuele sector niet altijd scherp zijn begrensd). Er wordt een beroep gedaan op bronnen van Kenniscentrum GOC (beschikt over een actueel, maar deels nog ongeordend archief van relevante publicaties en rapporten op het gebied van de media en aanpalende sectoren), TNO (challenge-onderzoeken), betrokken brancheorganisaties en externe (vak) deskundigen. Om te voorzien in een goed onderbouwde toekomstverkenning zal TNO een aantal specifieke onderzoeksactiviteiten uitvoeren, die zullen leiden tot een blauwdruk van een gewenste toekomstsituatie. Hiervoor worden achtereenvolgens een waardewebanalyse van de huidige situatie, een toekomstverkenning m.b.v. de scenariomethode en een waardewebanalyse van potentiële toekomstige situaties uitgevoerd. TNO presenteert e.e.a. in een sheetbook. Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in de bijlage Rollenverdeling in het Waardenweb van KVGO, NUV en CMC (versie 13 maart 2007). De inzichten worden benut voor het ontwikkelen van pilots (opdracht voor de regiegroep) en in het traject dat moet leiden tot het in kaart brengen en ontwikkelen van competenties en opleidingsplannen. Al het door deskstudy verkregen materiaal wordt geanalyseerd vanuit de vraagstelling (zie resultaat). In een conceptpaper worden de gevonden resultaten beschreven en worden vragen geformuleerd. 7

8 Ondertussen wordt een aantal panelbijeenkomsten voorbereid. Deze panelbijeenkomsten zijn bedoeld om de gevonden resultaten te valideren en actuele informatie in te winnen over aanwezige en te voorziene knelpunten. Veel zorg wordt besteed aan de samenstelling van de panels: vertegenwoordigers van grotere en kleinere bedrijven, landelijke spreiding, mate van innovativiteit, rol en functie deelnemers moeten een redelijke afspiegeling zijn van de bedrijfstakken. De organisatie dient vroegtijdig en goed te worden aangepakt (agendaproblemen, draagvlak voor deelname). De betrokken organisaties leveren potentiële deelnemers aan die zij representatief achten. Er worden minimaal drie bijeenkomsten georganiseerd: - een pilotbijeenkomst (mogelijk eind maart gekoppeld aan reeds geplande crossover meeting) - een bijeenkomst directeuren/managers - een bijeenkomst voor het middenkader (dicht bij productie) Overwogen kan worden de bijeenkomsten ook in te zetten als kennismaking/netwerkbijeenkomst (wordt door betrokkenen positief gezien). In dat geval zorgen voor prettige locatie en lunch/borrel. Overwogen kan worden bij de bijeenkomsten ook enkele vertegenwoordigers van de aanpalende sectoren te betrekken (m.n. gaming/audiovisueel en internetsector). Alle informatie wordt door Kenniscentrum GOC en TNO verwerkt in een paper die aansluit op de in de Challenge (TNO rapport) aangeleverde modellen en voorgelegd aan de regiegroep. Op basis hiervan kan de regiegroep, bestaand uit de directeuren van de drie instituten, beslissingen nemen over zaken zoals: hoe urgent, welke afbakening, wat zijn prioriteiten en welke partners. De paper wordt vervolgens onder verantwoordelijkheid van Kenniscentrum GOC en TNO geredigeerd tot een aansprekende publicatie voor bedrijven en scholen. De publicatie is zodanig opgesteld dat zij niet alleen informeert over de ontwikkelingen, maar bedrijven en scholen prikkelt tot discussie en het ontplooien van (ondernemers) activiteiten. In de lijn van de aanbevelingen van de Challenge m.b.t. het experimenteren met een open innovatie lab kan de publicatie ook dienen als input voor bestaande (digitale) discussieplatforms van de betrokken partijen. De publicatie wordt als content aangeleverd aan de betrokken organisaties die deze vervolgens via de eigen kanalen aan de leden kunnen aanbieden. Kenniscentrum GOC zorgt voor verspreiding bij relevante onderwijspartijen. De regiegroep draagt zorg voor een communicatieplan om gericht personen en partijen buiten de eigen kring te informeren. In de volgende fase van het project wordt de publicatie gebruikt als vertrekpunt voor het gesprek over op de toekomst toegesneden kwalificaties en competenties. Door de beschikbare kennis toegankelijk te maken profileren de betrokken brancheorganisaties zich als leidende instituten in de brede mediabranche. Zij geven een duidelijk signaal af dat zij een rol willen spelen bij innovatie en ontwikkeling in zowel hun bedrijfstakken als in het onderwijsveld. 8

9 B Inventarisatieonderzoek kwalificaties en opleidingen Resultaat Een spreadsheet met een overzicht van: mogelijk relevante kwalificaties (diploma s) in mbo en hbo, incl. kerntaken en belangrijkste competenties mogelijk relevante opleidingen (incl. kenmerken) in mbo, hbo en de belangrijkste particuliere aanbieders een lijst met vragen en mogelijke knelpunten Aanpak Wat betreft het grootste deel van de mediaopleidingen (mbo en deels hbo) beschikt Kenniscentrum GOC over een actueel overzicht: de Routekaart, een eerste overzicht staat op internet. Zie daarvoor Dit overzicht dient te worden uitgebreid met de mediakwalificaties die niet behoren tot de kwalificatiestructuur beheerd door GOC en met opleidingen in het particulier onderwijs. Ook is het voor het doel van dit onderzoek van belang de informatie aan te vullen met een korte inhoudelijke typering per profiel (kerntaken en competenties, evt. werkprocessen). Het gaat daarbij om o.a. de volgende profielen: in het mbo: - Mediavormgeven - Reclame, Presentatie en Communicatie - Mediatechnologie - Mediamanagement DTP - Optioneel: AV-productie en Gamedesign in het hbo: - Communicatie Multimedia Design (CMD) - Media en Entertainment Management (MEM) - Media en Informatie Management (MIM) - Journalistiek - Visuele Communicatie (w.o. grafische en interactionvormgeving, gaming) - Technische Bedrijfskunde (mediamanagement) - Informatica (w.o. grafimediatechnologie) - Informatie Media en Documentatie (IMD) - Beeldende kunsten (o.a. opleidingen Interaction, Animatie Design, Kunst en Techniek, Industrieel Product Ontwerp o.a. met Packaging) - Marketing en Communicatie Bij elkaar gaat het om circa 20 diploma s in mbo en hbo, en een nog onbekend aantal diploma s/certificaten van particuliere aanbieders. Met name een overzicht van de scholen/aanbieders van de opleidingen (zeker 40 in het bekostigd onderwijs) is niet eenvoudig, vaak blijkt de vlag niet de lading te dekken of wordt gewerkt met specifieke uitstroomnamen. Met name het media onderwijs in het hbo is een lappendeken aan opleidingen die zijn geënt op (verplichte) sectorgerichte competenties: techniek, economie, kunst, ict/informatica. Deze sectoren hebben ieder een Sectorale Adviescommissie die het profiel vaststelt. De mediaopleidingen hebben in deze structuur geen eigen positie. Wel maken ze soms in samenwerking varianten. Zo is recent een nieuw profiel van het landelijk overleg IDM (informatieprofessional) ontwikkeld, maar ook het Hoger Kunstonderwijs timmert aan de weg met opleidingen mediadesign, interactiedesign, enz. 9

10 Voor de hand liggende onderwijspartners bij de ontwikkeling van (nieuwe) profielen zijn, voor het MBO: de BTG (bedrijfstakgroep) Media en Communicatie, bestaande uit de 6 grootste opleidingsinstituten op het gebied van media, aangevuld met de instituten die zich specifiek richten op Reclamevormgeving. voor het HBO: de samenwerkende instituten rond CMD (Communicatie en Media Design), IDM (Informatie Documentatie en Media), de MIM (Media Informatie Management) opleiding van de Hogeschool van Amsterdam en het hoger kunstonderwijs (m.n. Artez, Willem de Koning, Hogeschool Rotterdam en HKU hebben toonaangevende mediaopleidingen). voor het WO: hier ligt een rol voor de universiteit van Leiden met Digitale Media Studie voor de hand. De leerstoel van hoogleraar Paul Rutten wordt voor een groot deel gefinancierd door VNU, Reed Elsevier, Océ-Nederland, Royal Swets & Zeitlinger, Gottmer Uitgevers Groep en het Nederlands Uitgevers Verbond. Deze en evt. andere relevante scholen zullen intensief betrokken worden bij het proces te komen tot overzicht, analyse en ontwikkeling. Gezocht wordt naar een goede grafische weergave van alle informatie, zodat snel overzicht verkregen wordt. Bij voorkeur gekoppeld aan het schema van de productieketen in de notitie van TNO. Een goed overzicht van alle beroepsopleidingen ontbreekt nu geheel en is daarom bijzonder gewilde informatie voor zowel onderwijs als bedrijven. In het kader van dit project wordt gezorgd voor een publicatie met een totaaloverzicht. Deze publicatie wordt verspreid onder leden en de betrokken scholen. Ook hier kan worden geëxperimenteerd met vormen van user feedback en laten de brancheorganisaties zien dat ze een rol willen spelen richting het onderwijs. De informatie over kwalificatie-inhouden en opleidingen wordt vervolgens geanalyseerd op overlap en hiaten. Mogelijke knelpunten worden geformuleerd. Het resultaat wordt getoetst bij meerdere onderwijsvertegenwoordigers (mbo, hbo, particulier) zodat een juist en compleet beeld ontstaat. 10

11 C Raamwerk Competentieontwikkeling Resultaat Een raamwerk van het gewenste aanbod van kwalificaties/opleidingen m.b.t. competentieontwikkeling van aankomend en zittend personeel. knelpuntenanalyse raamwerk ontwikkelopdrachten Aanpak Door paper en onderwijsoverzicht als het ware over elkaar te schuiven ontstaat een geïntegreerd beeld van te verwachten rollen/taken, de huidige rollen/taken in het onderwijs en de door bedrijven geuite probleemgebieden. Daarmee wordt de te verwachten transitie van de mediabranche gekoppeld aan hiaten in het huidige opleidingen/kwalificatie aanbod en aan door bedrijven reeds gesignaleerde en verwachte knelpunten. In een knelpuntenanalyse wordt aangegeven: Wat betreft de kwalificaties opleidingen: - gaat het om geheel ontbrekende rollen/taken en/of competenties? Waar en wat dan precies? - Gaat het om accenten (te veel, te weinig) in aandacht? - Wat is te zeggen over de huidige afbakeningen (tussen kwalificaties en niveaus) - wat is mogelijk een logisch samenhangend geheel / ordeningsprincipe? Wat betreft het zittend personeel: - in welke delen van de sector is behoefte aan opleiden (wat is al te zeggen over speciale competentiegebieden, typen medewerkers en taken?) - is al voorzien in een passend competentieprofiel? Door middel van een miniconferentie leveren vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijven actief inbreng leveren in de gewenste oplossingsrichtingen. Een dergelijke miniconferentie kan ook worden aangegrepen om contacten aan te gaan en kleinschalige verbeteractiviteiten direct in gang te zetten. Ook kan worden gezorgd voor een gezamenlijk draagvlak en taalgebruik, erg belangrijk om elkaar goed te blijven verstaan en van dienst te kunnen zijn. Afhankelijk van de uitkomsten wordt een raamwerk ontwikkeld van de gewenste kwalificaties en competenties voor de communicatiebranche met daarin de witte vlekken. M.b.t. de witte vlekken worden ontwikkelopdrachten geformuleerd, evt. aangevuld met vragen voor nader onderzoek. Het kan daarbij gaan om: - het ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen als input voor vernieuwing van de kwalificatie/onderwijsprofielen - het actualiseren van kwalificatie/onderwijsprofielen - het versterken van de inhoud van opleidingen - het ontwikkelen van hrm instrumenten /opleidingsadviezen voor bedrijven E.e.a. resulteert in een beknopt eindadvies inclusief ontwikkelopdrachten en aanzet projectplan fase 2. Afhankelijk van de precieze afbakening (raamwerk) en ontwikkelbehoefte worden door de regie/stuurgroep vervolgafspraken gemaakt en definitieve samenwerkingspartners bepaald. 11

12 FASE 2 ONTWIKKELING Hoewel fase 2 pas goed in te vullen is na fase 1 zijn de volgende opmerkingen te maken. Alvorens te starten met ontwikkelen moet er een goed opgezette projectorganisatie zijn, die beschikt over duidelijke ontwikkelopdrachten. Er dient tijd te worden gestoken in het maken van afspraken met partners (scholen, particuliere opleiders). Ontwikkeling in deze fase betreft daarom zowel de inhoudelijke ontwikkeling als de ontwikkeling van een passende structuur waarin onderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over het opleidingenaanbod en evt. de uitvoering daarvan.. A Inhoudelijke ontwikkeling Op basis van de onderzoeksfase zijn er meerdere opties voor inhoudelijke ontwikkeling. 0 Er zijn grote witte vlekken in het formele kwalificatie/opleidingenaanbod ontwikkelopdracht voor het opstellen van geheel nieuwe beroepscompetentieprofielen In het HBO wordt dit gedaan door onderwijsinstellingen, in het mbo door brancheorganisaties (i.g.v. Grafimedia ligt de uitvoering bij Kenniscentrum GOC). Particuliere opleidingen ontwikkelen en investeren zelf. Hoe beter wordt samengewerkt hoe groter de kans op een logisch en samenhangend geheel van diploma s en inhouden. 0 De bestaande profielen zijn op onderdelen verouderd ontwikkelopdracht t.b.v. het actualiseren van profielen en neem deze op in lopende cycli van onderhoud en bijstelling. Zowel hbo instellingen als voor het mbo het kenniscentrum onderhouden op gezette tijden de profielen/dossiers. Het Kenniscentrum ontvangt hiervoor gelden van het Ministerie van OCW. HBO instellingen maken geld uit eigen middelen vrij. Soms is sprake van meerdere profieleigenaren, wat de nodige afstemming en samenwerking vereist. 0 De profielen zijn actueel, de inhoud van de opleidingen loopt achter versterk de inhoud door directer contact tussen onderwijs en (innovatieve) bedrijven. Het ontwikkelen, aanpassen van profielen is een langlopend traject. Vaak zit het probleem ook in het ontwikkelen van visie, expertise en leermiddelen in de scholen. In dat geval kan worden gedacht aan het organiseren van uitwisselingen, samenwerkingsprojecten e.d. 0 Vooral de zittende medewerkers moeten worden geschoold ontwikkel scholingsen HRM instrumenten. In dit geval moet goed worden geanalyseerd om welke taken en medewerkers het gaat en welke aanpak het beste past: het faciliteren van bedrijven met HRM instrumenten (opleidingsplannen, scans, competentiemanagement) of het aanbieden van scholingsactiviteiten. Analyseer goed welke competentieprofielen al beschikbaar zijn, vertaal deze naar instrumenten. Onderzoek welke opleidingen hierin een rol kunnen spelen, of dat nieuwe infrastructuur nodig is. B Structuurontwikkeling Naast inhoudelijke ontwikkeling zal afhankelijk van de gestelde afbakening en doelen, zorgvuldig moeten worden gekeken naar de structuur waarin dit gebeurt. Als de partners daadwerkelijk invloed willen uitoefenen op de formele kwalificaties in mbo en hbo dan is daar tenminste voor nodig: 12

13 - duidelijke partners in het hbo (ideaal zou een platform van alle mediagerelateerde opleidingen zijn). - t.b.v. het mbo een partnerschap met een kenniscentrum en een goede lijn naar de betreffende Paritaire Commissie (aan het Kenniscentrum gelieerde Commissie die beoordeelt of een kwalificatiedossier ontwikkeld wordt en aangeboden aan OCW); het Kenniscentrum organiseert het overleg van scholen die de opleidingen verzorgen. De mediasector is gebaat bij een goed samenspel tussen mbo en hbo, veel zittende medewerkers zullen de komende jaren naar een mbo+ of hbo niveau moeten worden omgeschoold en ook in het kader van een leven lang leren zijn aansluitende opleidingstrajecten belangrijk. Ook als het accent ligt op het ontwikkelen van de competenties van het zittend personeel is een goede infrastructuur nodig voor ontwikkelactiviteiten, promotie, uitvoering en evaluatie. FASE 3 REALISATIE EN IMPLEMENTATIE Nog nader in te vullen. 13

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Project Mediacompetenties

Project Mediacompetenties Project Mediacompetenties Samenvatting van het rapport Toekomstvisie Media Waardeweb, impact op activiteiten en kansen voor samenwerking van TNO Informatie- en Communicatietechnologie maart 2008 Het project

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

Crossover in de media

Crossover in de media connect connect vmbo mbo hbo AANSLUITING VMBO-MBO-HBO GRAFIMEDIA NR. 4 DECEMBER 2007 Crossover in de media Project Mediacompetenties Mediaberoepen in de toekomst: wat moeten medewerkers kunnen? Vmbo-mbo-hbo-wo

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Mediacompetenties. Resultaten fase 1, Onderzoek

Plan van Aanpak Mediacompetenties. Resultaten fase 1, Onderzoek Plan van Aanpak Mediacompetenties Resultaten fase 1, Onderzoek 4 juni 2008 Plan van Aanpak Mediacompetenties Het Plan van Aanpak Mediacompetenties is een initiatief van drie Brancheorganisaties. CMC Centrum

Nadere informatie

The making of. in 11 activiteiten

The making of. in 11 activiteiten The making of in 11 activiteiten Toekomstprofielen? Waarom zou je het willen wat is het wel /niet wie zou er wel/niet mee aan de slag gaan? In 2013 heeft GOC op verzoek van BTB Fonds Uitgeverij, het A&O

Nadere informatie

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 samenvatting beschrijving en conclusies van het onderzoek inhoud samenvatting 2 tekst & uitleg 4 resultaten - onderwerpen van sociale

Nadere informatie

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie.

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. mei 2008 Raamwerk Mediacompetenties. Met unieke ontwikkelprofielen op weg naar de toekomst. leren in het bedrijf

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK MEDIACOMPETENTIES

PLAN VAN AANPAK MEDIACOMPETENTIES PLAN VAN AANPAK MEDIACOMPETENTIES Projectplan Fase 2 Communicatie met beroepsonderwijs Sectorbrede subsidieaanvragen m.b.t. opleiden en ontwikkelen Ontwikkelen kwalificatieprofielen Ontwikkelen van curricula

Nadere informatie

MEDIACOMPETENTIES Bevindingen en aanbevelingen fase 2 Ontwikkeling

MEDIACOMPETENTIES Bevindingen en aanbevelingen fase 2 Ontwikkeling MEDIACOMPETENTIES Bevindingen en aanbevelingen fase 2 Ontwikkeling tussenrapportage Februari 2010 DOEL MEDIACOMPETENTIES Stimuleer leren en ontwikkelen in de media- en communicatiesector. Speel in op de

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Actieplan 2014-2015. Stichting Examenservice MEI. Inhoud: Vastgesteld door Bestuur in vergadering van 12-6-2014

Actieplan 2014-2015. Stichting Examenservice MEI. Inhoud: Vastgesteld door Bestuur in vergadering van 12-6-2014 Actieplan 2014-2015 Stichting Examenservice MEI Vastgesteld door Bestuur in vergadering van 12-6-2014 De Strategische koers Examenservice MEI 2014-2017 is in het Actieplan uitgewerkt naar het wat, wie

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Macrodoelmatigheid Creatieve Opleidingen MBO Noord-Holland 2014-2015 Jos Teunen GOC

Macrodoelmatigheid Creatieve Opleidingen MBO Noord-Holland 2014-2015 Jos Teunen GOC Macrodoelmatigheid Creatieve Opleidingen MBO Noord-Holland 2014-2015 Jos Teunen GOC Werkgelegenheidsontwikkeling In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de werkgelegenheid specifiek voor mbo ers

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Projectplan. Integraal HRM

Projectplan. Integraal HRM Projectplan Integraal HRM i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Integraal HRM Datum 08-02-2010 Auteur David Bul/Hans Klink Locatie J:\Werkplan BNB\2010 HRM-bedrijfsvoering\4.1 HRM\Strategisch HRM

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Voorstel workshop ETV.nl

Voorstel workshop ETV.nl Voorstel workshop ETV.nl Hans Hummel (presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht) Presentatie + discussie (10.30-12.30) Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min) Presentatie voorlopige opzet workshop

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012

Activiteitenplan Branche Welzijn (inclusief onderwijsberoepen) 2012 Activiteitenplan (inclusief onderwijsberoepen) 2012 In dit activiteitenplan van de branche wordt een vertaalslag gemaakt van het overkoepelende activiteitenplan Btg Zorg, en Sport 2012, vastgesteld ALV

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie