Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016"

Transcriptie

1 Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016 Het Studiefonds verstrekt alleen bijdragen aan inwoners van de provincie Groningen behalve aan inwoners van de gemeente Groningen en de gemeente Leek. Uitzondering: reiskosten van mbo-leerlingen tot 19 jaar die in de gemeente Groningen of de gemeente Leek wonen en een voltijd opleiding volgen. Zie: punt 4. reiskosten. 1. Inkomensnormen Norm studiefonds Norm studiefonds Norm studiefonds 2014/ / /2016 bruto bruto netto (bruto is 120% van netto) Alleenstaanden ,= ,= ,= Gehuwden/samenwonenden ,= ,= ,= zonder kinderen Alleenstaande of gezin: met 1 kind ,= ,= ,= met 2 kinderen ,= ,= ,= met 3 kinderen ,= ,= ,= met 4 of meer kinderen ,= ,= ,= N.B.: bij de berekening van het gezinsinkomen worden inkomens van inwonende kinderen niet meegenomen. Het inkomen van zelfstandigen wordt beoordeeld op basis van de onttrekkingen aan het bedrijf voor privé in het ijkjaar De inkomensgrenzen voor deze aanvragers staan in de kolom netto. 2a.Basisonderwijs Leerlingen in het basisonderwijs komen niet in aanmerking voor een bijdrage, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Het bestuur beslist in een dergelijk geval. 2b.Vmbo/mavo/havo/vwo Leerlingen aan het voortgezet onderwijs hebben in de volgende situaties in principe recht op een kindgebonden budget via de belastingdienst en/of een tegemoetkoming in de schoolkosten van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO): Voltijd voortgezet onderwijs personen jonger dan 18 jaar: -Die een opleiding volgen aan het reguliere voortgezet onderwijs: N.B.: leerlingen tot 18 jaar in het reguliere voortgezet onderwijs hoeven geen lesgeld te betalen. Zij ontvangen daarnaast gratis schoolboeken van de onderwijs instelling. Deze regeling geldt ook voor asielzoekers in het reguliere voortgezet onderwijs met een geldig Wachtdocument. Het COA financiert de opleiding voor asielzoekers tot 18 jaar. -Die voltijd onderwijs volgen via het vavo of een particuliere instelling een opleiding ontvangen eveneens een tegemoetkoming ouders. Dit geldt niet voor een deeltijd opleiding. "kindgebonden budget" " kindgebonden budget"

2 Voor de precieze voorwaarden: zie en personen van 18 t/m 30 jaar: -Die een voltijd opleiding voortgezet onderwijs volgen: (minimaal 850 klokuren per jaar). Scholieren van 18 jaar en ouder die vanaf hun 12 e aaneengesloten het reguliere voortgezette onderwijs volgen, betalen geen lesgeld; -Scholieren die een voltijd voortgezet onderwijs opleiding volgen en een deel van de vakken via het vavo volgen. -Dit geldt ook voor niet-nederlanders met een verblijfsvergunning type II, III, IV. personen ouder dan 30 jaar: -Die een opleiding voortgezet onderwijs (vavo) volgen. Deeltijd voortgezet onderwijs personen jonger dan 30 jaar: -Die een deeltijdopleiding of een schriftelijke opleiding volgen aan een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling (vmbo, havo, vwo, vavo): "tegemoetkoming scholieren" en mogelijk "tegemoetkoming scholieren" via de Ruttte-regeling "tegemoetkoming deeltijders" "tegemoetkoming deeltijders" Deze personen komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds (zie verder punt 4. reiskosten en punt 7. andere nationaliteit). 2c. ISK (internationale schakelklas) Leerlingen van 12 t/m 17 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen zullen eerst de ISK moeten volgen voordat zij aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. Het kan gaan om AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers), kinderen van asielzoekers of kinderen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. De ISK duurt in het algemeen 2 jaar. De onderwijsinstellingen zelf ontvangen een vergoeding van het Rijk voor de opvang van deze kinderen (Regeling Nieuwkomers). Ouders betalen een jaarlijkse bijdrage voor lesmateriaal, verzekeringen, activiteiten e.d. Voor deze kosten kunnen zij buitengewone bijstand aanvragen bij hun gemeente. Zij komen voor de opleidingskosten niet in aanmerking bij het Studiefonds (zie verder punt 4. reiskosten). 3a. Mbo voltijd opleiding -Leerlingen jonger dan 18 jaar, die een voltijd BOL*)-opleiding volgen hadden tot en met het schooljaar 2014/2015 recht op een Tegemoetkoming Ouders van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor onder andere de kosten van boeken. Vanaf het schooljaar 2015/2016 verdwijnt deze regeling. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget van de belastingdienst hoger. Leerlingen tot 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen en komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten van het Studiefonds. -Deze leerlingen krijgen een Ov-kaart en studiefinanciering vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op hun 18 e verjaardag (1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli). Zij kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij het Studiefonds over de periode vanaf de start van hun opleiding tot de datum waarop zij een Ovkaart krijgen ( zie verder punt 4. reiskosten). -Leerlingen van 18 jaar en ouder die een voltijd mbo BOL-opleiding volgen hebben recht op studiefinanciering van de DUO en een OV-kaart. Zij komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Provinciaal Groninger Studiefonds voor studie-en/of reiskosten. Mbo deeltijd opleiding -Leerlingen die een deeltijd mbo-opleiding volgen hebben geen recht op een Tegemoetkoming Ouders, studiefinanciering of een Ov-kaart van de DUO, tenzij de term "BOL" voorkomt in de naam van de opleiding ( vaak het geval met deeltijd mbo-opleiding "BOL-18+"). In het algemeen lopen zij een onbetaalde stage. Zij kunnen onder de normale voorwaarden bij het Studiefonds in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidings- en/of de reiskosten op voorwaarde dat er een zwaar argument aanwezig is voor het volgen van een deeltijdopleiding. N.B.: Leerlingen die een deeltijd-bol mbo-opleidingen hebben wel recht op een tegemoetkoming ouders of studiefinanciering + Ov-kaart!

3 *) mbo-bol: beroepsopleidende leerweg; mbo-bbl: beroepsbegeleidende leerweg. LET OP: BBL in het voortgezet onderwijs betekent basisberoepsgerichte leerweg en geeft in principe recht op een kindgebonden budget. -Leerlingen die een reguliere BBL*)-opleiding volgen gaan één dag per week naar school en werken daarnaast volgens de eisen van de opleiding, waardoor zij inkomen uit werk hebben. Zij komen normaliter niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studie- en/of reiskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Dit geldt ook voor leerlingen die een BBL-opleiding volgen en stage lopen met behoud van uitkering in plaats van werken. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een bijdrage te ontvangen, namelijk wanneer het totale gezinsinkomen, incl. het inkomen van de leerling, lager is dan vóórdat de leerling met de opleiding startte, ten gevolge van kortingen op de uitkering ex WWB. Dit moet worden aangetoond. -Leerlingen, die de BBL-variant "voorbereiding op werk en scholing" (het zogenoemde traject Werkwijs) aan het Noorderpoortcollege aan de Pop Dijkemaweg te Groningen volgen, en geen inkomen uit werk hebben maar stage lopen zonder dat zij een uitkering ontvangen, komen wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de school- en reiskosten. Zij dienen hierover een schoolverklaring te overleggen. Extra kosten Het Studiefonds verstrekt een tegemoetkoming voor het 1 e jaar voltijd mbo voor die opleidingen waar de aanschaf van kleding en materialen verplicht is voorgeschreven. Te denken valt aan de opleidingen timmerman, gastheer, kok, kapster en Sport en Beweging. Hetzelfde geldt voor de kosten van verplichte excursies binnen toeristische opleidingen. Aanvragers dienen een kopie van de daarvoor relevante bewijsstukken met de aanvraag mee te sturen. Het Studiefonds verstrekt alleen een bijdrage wanneer de gezamenlijke kosten voor opleiding en verplichte aanschaf of excursies hoger zijn dan de tegemoetkoming uit het Kindgebonden Budget. 3b. Hbo/wo voltijd en duale opleiding Elke student die in het studiejaar 2015/2016 start met een hbo of wo opleiding, voltijds of duaal, valt onder de nieuwe Wet Studiefinanciering. Vanaf september 2015 wordt het leenstelsel ingevoerd, er is dan geen recht meer op studiefinanciering. Het studentenreisproduct en de aanvullende studiefinanciering blijven wel bestaan. Studenten die voor september 2015 zijn gestart met hun opleiding vallen wel onder de oude regeling. Zij blijven hun recht op studiefinanciering behouden. Voorwaarde is wel dat men voor zijn 30 ste gestart moet zijn met zijn opleiding. 3c. Hbo/wo deeltijd opleiding Deeltijdstudenten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studie- en/of reiskosten mits er zwaarwegende argumenten zijn voor het volgen van een deeltijdopleiding. 3d. Lerarenopleidingen: voltijd en deeltijd Studenten die een PABO-opleiding of een leraren opleiding 1 e of 2 e graad voortgezet of beroepsonderwijs volgen hebben recht op de volgende financiering van de DUO: personen vanaf 18 jaar, geen leeftijdsgrens daarboven, die een deeltijd lerarenopleiding volgen en personen van "tegemoetkoming leraren" 30 jaar en ouder die een voltijd lerarenopleiding volgen. Men ontvangt deze tegemoetkoming gedurende maximaal 24 maanden. -Studenten, die aanspraak kunnen maken op de genoemde "tegemoetkoming leraren" van de DUO, ontvangen maximaal 1273,89 (studiejaar 2014/2015) voor de opleidingskosten. Zij hebben geen recht op een Ov-kaart. Wanneer de daadwerkelijke opleidingskosten hoger zijn kunnen aanvragers in aanmerking komen voor een bijdrage in de resterende studiekosten. Zie verder punt 4. reiskosten. -Het voortraject voor de PABO-opleiding geeft geen recht op een tegemoetkoming van de DUO. Dit geldt ook voor het eventuele derde en vierde studiejaar PABO. In dat geval kan de student een beroep doen op het Studiefonds. 3e. Einde studiefinanciering DUO De DUO verstrekt geen studiefinanciering meer wanneer de maximale studieduur is verstreken. In dat geval is ook een tegemoetkoming van het Studiefonds niet meer mogelijk tenzij voor het overschrijden van de maximale studieduur zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Aanvragers dienen deze te vermelden en bewijzen mee te sturen. Het bestuur beoordeelt de argumenten. Het Studiefonds stelt zich terughoudend op met de verstrekking van tegemoetkomingen aan personen die reeds over een goede startkwalificatie beschikken (een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2 of hoger). Dergelijke aanvragen worden apart behandeld.

4 3f. Opleidingen van personen van 30 jaar of ouder Personen die bij aanvang van hun studie 30 jaar of ouder zijn hebben - tenzij het een lerarenopleiding betreftgeen recht op een tegemoetkoming of studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Voor deze personen geldt dat zij via hun uitkeringsinstantie een zogenaamde projectplan dienen op te stellen. In dit projectplan moeten afspraken inzake bekostiging van de opleiding en kansen op de arbeidsmarkt vermeld staan. 4. Reiskosten Degenen, die enige vorm van "tegemoetkoming" van de DUO ontvangen zoals hiervoor omschreven, hebben geen recht op een Ov-kaart. Zij kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de - direct met de opleiding samenhangende - reiskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Voor voltijd mbo-scholieren, jonger dan 19 jaar, geldt dit tot de datum waarop zij recht hebben op een Ovkaart. -Een uitzondering vormen diegenen, die een "tegemoetkoming Scholieren" ontvangen van de DUO. Deze tegemoetkoming is hoog genoeg om ook de reiskosten te betalen. Leerlingen die de ISK volgen, en in verband daarmee reiskosten hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in die reiskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Degenen die in het geheel geen recht hebben op een tegemoetkoming of studiefinanciering van de DUO en die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de school- of de studiekosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds, ontvangen tevens een bijdrage in de reiskosten die met de opleiding samenhangen. In alle gevallen geldt dat er geen reisonkosten worden vergoed wanneer de reisafstand 10 kilometer of minder bedraagt, tenzij er een zwaarwegend argument is voor reizen per openbaar vervoer. Daarbij wordt nagegaan of de leerling recht heeft op leerlingenvervoer via de gemeente. Het Studiefonds verstrekt alleen een bijdrage in de reiskosten voor opleidingen die het dichtst bij de woonplaats liggen. Er is daarbij geen onderscheid tussen een instelling voor gewoon of voor bijzonder onderwijs. Mochten aanvragers zwaarwegende argumenten hebben voor een keuze voor een instelling elders, dan dienen zij deze te vermelden op het aanvraagformulier. Het bestuur beslist in dergelijke gevallen. Geloofs- of levensovertuiging vallen niet onder zwaarwegende argumenten. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming in de reiskosten gaat het Studiefonds uit van de kosten voor een jaarabonnement met de bus, tenzij een treinabonnement voordeliger is. Ook als de reistijd met de bus erg lang wordt, gaat het Studiefonds uit van de kosten voor een treinabonnement. Het Studiefonds baseert de bijdragen in de reiskosten op de tarieven van de busmaatschappij voor busabonnementen zoals die bekend zijn in augustus direct voorafgaande aan het nieuwe studiejaar. De provincie Groningen geeft extra geld voor reiskosten van mbo-leerlingen tot 19*jaar Voltijd Mbo-leerlingen hebben recht op studiefinanciering en een Ov-kaart vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op hun 18 e verjaardag (1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli). Mbo-leerlingen die in deze groep vallen en die in aanmerking komen voor een bijdrage in de reiskosten van het Studiefonds, ontvangen een aanvullende bijdrage van de provincie in de reiskosten. Mbo-leerlingen in deze groep, die in de gemeente Groningen of de gemeente Leek wonen, komen in aanmerking voor de aanvullende bijdrage van de provincie Groningen maar niet voor een bijdrage van het Studiefonds. 5. Schriftelijke opleidingen Een tegemoetkoming van het Provinciaal Groninger Studiefonds voor een schriftelijke opleiding is alleen mogelijk wanneer de aanvrager geen regulier onderwijs kan volgen. De aanvrager dient duidelijk te beschrijven wat daarvan de oorzaken zijn en bewijzen mee te sturen. Het bestuur besluit in een dergelijke geval. 6. Particulier onderwijs Alleen wanneer er binnen het door de rijksoverheid erkende onderwijs geen goede vergelijkbare alternatieve opleidingen beschikbaar zijn, kan een aanvrager in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studieen/of reiskosten aan een particuliere instelling. Te denken valt aan duur van de opleiding of afstand. Ook leeftijd kan een rol spelen. Dit is ter beoordeling van het bestuur. De particuliere opleiding dient in dat geval vermeld te staan in de Nieuwe Gids voor School en Beroep en/of aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende koepelorganisatie.

5 7. Andere nationaliteit Buitenlandse studenten die naar Nederland komen om een Nederlandse studie te volgen dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning (type I, II, III of IV). Zij hebben onder voorwaarden recht op studiefinanciering van de DUO en komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Studiefonds. Onder bepaalde voorwaarden kan in Nederland verblijvende vluchteling/asielzoeker met een geldig W- document een beroep doen op de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Wanneer hij/zij een bijdrage in de studie- en de reiskosten ontvangt van deze instantie, verstrekt het Provinciaal Groninger Studiefonds hooguit een aanvullende tegemoetkoming tot 100% van de kosten. Aan in de provincie Groningen verblijvende asielzoekers met een geldig W-document, die geen recht hebben op een tegemoetkoming in de schoolkosten van de DUO-informatie Beheergroep, het COA of het UAF, kan het Studiefonds een bijdrage verstrekken in de kosten voor opleiding en reizen. Dit is ter beoordeling van het bestuur. Asielzoekers die onder verantwoordelijkheid van het Nidos vallen (AMA s), ontvangen geen tegemoetkoming van het Studiefonds. Het Nidos draagt de kosten voor hun opleiding. 8. Hoogte van de tegemoetkomingen Normaliter vergoedt het Provinciaal Groninger Studiefonds 50% van de kosten voor school, studie, boeken en reizen. Persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot een hogere tegemoetkoming. De maximumbijdrage is 1.500,- per jaar. Voltijd mbo-leerlingen die in aanmerking komen voor de aanvullende provinciale bijdrage ontvangen van de provincie maximaal 1.500,- per jaar. 9. Leeftijdsgrens Het Studiefonds gaat uit van een ouderafhankelijkheid tot 30 jaar. De leeftijdspeildatum is vastgesteld op 1 augustus direct voorafgaand aan het studiejaar waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 10. Algemeen Het Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt normaliter alleen een bijdrage in de kosten voor opleidingen aan de door de rijksoverheid bekostigde, erkende dan wel aangewezen instellingen. Het Studiefonds verstrekt voor maximaal twee verschillende opleidingen een tegemoetkoming. Wanneer een student tussentijds switcht van opleiding telt de volgende opleiding als een nieuwe opleiding. Uitzondering hierop is een leerling die eerst een vmbo-opleiding en daarna een havo- of vwo-opleiding volgt of een leerling die een mbo BOL-opleiding volgt op niveau 1 en dezelfde opleiding voortzet op niveau 2 (een hoger niveau): het Studiefonds beschouwt dit als één opleiding. Het Studiefonds vergoedt geen kosten die samenhangen met het basisonderwijs. Maken de ouders toch kosten die niet tot de reguliere kosten behoren, dan dienen hiervoor gegronde redenen aanwezig te zijn. Te denken valt aan reiskosten wanneer aanvrager wegens zwaarwegende argumenten niet de basisschool in zijn of haar woonplaats kan bezoeken. Aanvragers dienen de argumenten te vermelden op het aanvraagformulier. In een dergelijke geval beslist het bestuur. Wanneer een aanvrager een tegemoetkoming in de - met de opleiding samenhangende reiskosten ontvangt van een andere instantie, verstrekt het Provinciaal Groninger Studiefonds geen of een lagere bijdrage. Aanvragen dienen te gaan om opleidingen die leiden tot een beroepskwalificatie ofwel een rijks-erkend diploma. Opleidingen in de hobbysfeer komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Ook cursussen die slechts leiden tot deelnemingscertificaten komen niet in aanmerking. Studies of stages in het buitenland komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Voor kosten voor laptops, computers, software, telefoons, meubilair, kantoorartikelen en dergelijke zaken verstrekt het Provinciaal Groninger Studiefonds geen bijdragen. Het Studiefonds verstrekt geen tegemoetkomingen in kosten van (in-) woning en/of levensonderhoud. Het Provinciaal Groninger Studiefonds blijft de individuele benadering van de aanvragen handhaven. Het Studiefonds houdt onverkort vast aan de gestelde inkomensnormen. Deze vallen niet onder de genoemde mogelijkheid van de individuele benadering onder voorgaande punt.

6

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO

ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO ALGEMENE UITZENDVOORWAARDEN PSO Versie januari 2008 Den Haag - - - - - - - - - - Januari 2008 1 INHOUDSOPGAVE 0. Algemene Bepalingen 3 I. Rechten en verplichtingen in verband met de voorbereiding van de

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Financiële wegwijzer. Start van de betaling Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding.

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie februari 2013) 1. Algemene inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

TOELICHTING VERKORT AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING VERKORT AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie Caribisch Nederland Belastingdienst TOELICHTING VERKORT AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland

Nadere informatie