Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016"

Transcriptie

1 Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016 Het Studiefonds verstrekt alleen bijdragen aan inwoners van de provincie Groningen behalve aan inwoners van de gemeente Groningen en de gemeente Leek. Uitzondering: reiskosten van mbo-leerlingen tot 19 jaar die in de gemeente Groningen of de gemeente Leek wonen en een voltijd opleiding volgen. Zie: punt 4. reiskosten. 1. Inkomensnormen Norm studiefonds Norm studiefonds Norm studiefonds 2014/ / /2016 bruto bruto netto (bruto is 120% van netto) Alleenstaanden ,= ,= ,= Gehuwden/samenwonenden ,= ,= ,= zonder kinderen Alleenstaande of gezin: met 1 kind ,= ,= ,= met 2 kinderen ,= ,= ,= met 3 kinderen ,= ,= ,= met 4 of meer kinderen ,= ,= ,= N.B.: bij de berekening van het gezinsinkomen worden inkomens van inwonende kinderen niet meegenomen. Het inkomen van zelfstandigen wordt beoordeeld op basis van de onttrekkingen aan het bedrijf voor privé in het ijkjaar De inkomensgrenzen voor deze aanvragers staan in de kolom netto. 2a.Basisonderwijs Leerlingen in het basisonderwijs komen niet in aanmerking voor een bijdrage, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. Het bestuur beslist in een dergelijk geval. 2b.Vmbo/mavo/havo/vwo Leerlingen aan het voortgezet onderwijs hebben in de volgende situaties in principe recht op een kindgebonden budget via de belastingdienst en/of een tegemoetkoming in de schoolkosten van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO): Voltijd voortgezet onderwijs personen jonger dan 18 jaar: -Die een opleiding volgen aan het reguliere voortgezet onderwijs: N.B.: leerlingen tot 18 jaar in het reguliere voortgezet onderwijs hoeven geen lesgeld te betalen. Zij ontvangen daarnaast gratis schoolboeken van de onderwijs instelling. Deze regeling geldt ook voor asielzoekers in het reguliere voortgezet onderwijs met een geldig Wachtdocument. Het COA financiert de opleiding voor asielzoekers tot 18 jaar. -Die voltijd onderwijs volgen via het vavo of een particuliere instelling een opleiding ontvangen eveneens een tegemoetkoming ouders. Dit geldt niet voor een deeltijd opleiding. "kindgebonden budget" " kindgebonden budget"

2 Voor de precieze voorwaarden: zie en personen van 18 t/m 30 jaar: -Die een voltijd opleiding voortgezet onderwijs volgen: (minimaal 850 klokuren per jaar). Scholieren van 18 jaar en ouder die vanaf hun 12 e aaneengesloten het reguliere voortgezette onderwijs volgen, betalen geen lesgeld; -Scholieren die een voltijd voortgezet onderwijs opleiding volgen en een deel van de vakken via het vavo volgen. -Dit geldt ook voor niet-nederlanders met een verblijfsvergunning type II, III, IV. personen ouder dan 30 jaar: -Die een opleiding voortgezet onderwijs (vavo) volgen. Deeltijd voortgezet onderwijs personen jonger dan 30 jaar: -Die een deeltijdopleiding of een schriftelijke opleiding volgen aan een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling (vmbo, havo, vwo, vavo): "tegemoetkoming scholieren" en mogelijk "tegemoetkoming scholieren" via de Ruttte-regeling "tegemoetkoming deeltijders" "tegemoetkoming deeltijders" Deze personen komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds (zie verder punt 4. reiskosten en punt 7. andere nationaliteit). 2c. ISK (internationale schakelklas) Leerlingen van 12 t/m 17 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen zullen eerst de ISK moeten volgen voordat zij aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. Het kan gaan om AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers), kinderen van asielzoekers of kinderen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. De ISK duurt in het algemeen 2 jaar. De onderwijsinstellingen zelf ontvangen een vergoeding van het Rijk voor de opvang van deze kinderen (Regeling Nieuwkomers). Ouders betalen een jaarlijkse bijdrage voor lesmateriaal, verzekeringen, activiteiten e.d. Voor deze kosten kunnen zij buitengewone bijstand aanvragen bij hun gemeente. Zij komen voor de opleidingskosten niet in aanmerking bij het Studiefonds (zie verder punt 4. reiskosten). 3a. Mbo voltijd opleiding -Leerlingen jonger dan 18 jaar, die een voltijd BOL*)-opleiding volgen hadden tot en met het schooljaar 2014/2015 recht op een Tegemoetkoming Ouders van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor onder andere de kosten van boeken. Vanaf het schooljaar 2015/2016 verdwijnt deze regeling. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget van de belastingdienst hoger. Leerlingen tot 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen en komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten van het Studiefonds. -Deze leerlingen krijgen een Ov-kaart en studiefinanciering vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op hun 18 e verjaardag (1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli). Zij kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij het Studiefonds over de periode vanaf de start van hun opleiding tot de datum waarop zij een Ovkaart krijgen ( zie verder punt 4. reiskosten). -Leerlingen van 18 jaar en ouder die een voltijd mbo BOL-opleiding volgen hebben recht op studiefinanciering van de DUO en een OV-kaart. Zij komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Provinciaal Groninger Studiefonds voor studie-en/of reiskosten. Mbo deeltijd opleiding -Leerlingen die een deeltijd mbo-opleiding volgen hebben geen recht op een Tegemoetkoming Ouders, studiefinanciering of een Ov-kaart van de DUO, tenzij de term "BOL" voorkomt in de naam van de opleiding ( vaak het geval met deeltijd mbo-opleiding "BOL-18+"). In het algemeen lopen zij een onbetaalde stage. Zij kunnen onder de normale voorwaarden bij het Studiefonds in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidings- en/of de reiskosten op voorwaarde dat er een zwaar argument aanwezig is voor het volgen van een deeltijdopleiding. N.B.: Leerlingen die een deeltijd-bol mbo-opleidingen hebben wel recht op een tegemoetkoming ouders of studiefinanciering + Ov-kaart!

3 *) mbo-bol: beroepsopleidende leerweg; mbo-bbl: beroepsbegeleidende leerweg. LET OP: BBL in het voortgezet onderwijs betekent basisberoepsgerichte leerweg en geeft in principe recht op een kindgebonden budget. -Leerlingen die een reguliere BBL*)-opleiding volgen gaan één dag per week naar school en werken daarnaast volgens de eisen van de opleiding, waardoor zij inkomen uit werk hebben. Zij komen normaliter niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studie- en/of reiskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Dit geldt ook voor leerlingen die een BBL-opleiding volgen en stage lopen met behoud van uitkering in plaats van werken. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een bijdrage te ontvangen, namelijk wanneer het totale gezinsinkomen, incl. het inkomen van de leerling, lager is dan vóórdat de leerling met de opleiding startte, ten gevolge van kortingen op de uitkering ex WWB. Dit moet worden aangetoond. -Leerlingen, die de BBL-variant "voorbereiding op werk en scholing" (het zogenoemde traject Werkwijs) aan het Noorderpoortcollege aan de Pop Dijkemaweg te Groningen volgen, en geen inkomen uit werk hebben maar stage lopen zonder dat zij een uitkering ontvangen, komen wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de school- en reiskosten. Zij dienen hierover een schoolverklaring te overleggen. Extra kosten Het Studiefonds verstrekt een tegemoetkoming voor het 1 e jaar voltijd mbo voor die opleidingen waar de aanschaf van kleding en materialen verplicht is voorgeschreven. Te denken valt aan de opleidingen timmerman, gastheer, kok, kapster en Sport en Beweging. Hetzelfde geldt voor de kosten van verplichte excursies binnen toeristische opleidingen. Aanvragers dienen een kopie van de daarvoor relevante bewijsstukken met de aanvraag mee te sturen. Het Studiefonds verstrekt alleen een bijdrage wanneer de gezamenlijke kosten voor opleiding en verplichte aanschaf of excursies hoger zijn dan de tegemoetkoming uit het Kindgebonden Budget. 3b. Hbo/wo voltijd en duale opleiding Elke student die in het studiejaar 2015/2016 start met een hbo of wo opleiding, voltijds of duaal, valt onder de nieuwe Wet Studiefinanciering. Vanaf september 2015 wordt het leenstelsel ingevoerd, er is dan geen recht meer op studiefinanciering. Het studentenreisproduct en de aanvullende studiefinanciering blijven wel bestaan. Studenten die voor september 2015 zijn gestart met hun opleiding vallen wel onder de oude regeling. Zij blijven hun recht op studiefinanciering behouden. Voorwaarde is wel dat men voor zijn 30 ste gestart moet zijn met zijn opleiding. 3c. Hbo/wo deeltijd opleiding Deeltijdstudenten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studie- en/of reiskosten mits er zwaarwegende argumenten zijn voor het volgen van een deeltijdopleiding. 3d. Lerarenopleidingen: voltijd en deeltijd Studenten die een PABO-opleiding of een leraren opleiding 1 e of 2 e graad voortgezet of beroepsonderwijs volgen hebben recht op de volgende financiering van de DUO: personen vanaf 18 jaar, geen leeftijdsgrens daarboven, die een deeltijd lerarenopleiding volgen en personen van "tegemoetkoming leraren" 30 jaar en ouder die een voltijd lerarenopleiding volgen. Men ontvangt deze tegemoetkoming gedurende maximaal 24 maanden. -Studenten, die aanspraak kunnen maken op de genoemde "tegemoetkoming leraren" van de DUO, ontvangen maximaal 1273,89 (studiejaar 2014/2015) voor de opleidingskosten. Zij hebben geen recht op een Ov-kaart. Wanneer de daadwerkelijke opleidingskosten hoger zijn kunnen aanvragers in aanmerking komen voor een bijdrage in de resterende studiekosten. Zie verder punt 4. reiskosten. -Het voortraject voor de PABO-opleiding geeft geen recht op een tegemoetkoming van de DUO. Dit geldt ook voor het eventuele derde en vierde studiejaar PABO. In dat geval kan de student een beroep doen op het Studiefonds. 3e. Einde studiefinanciering DUO De DUO verstrekt geen studiefinanciering meer wanneer de maximale studieduur is verstreken. In dat geval is ook een tegemoetkoming van het Studiefonds niet meer mogelijk tenzij voor het overschrijden van de maximale studieduur zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Aanvragers dienen deze te vermelden en bewijzen mee te sturen. Het bestuur beoordeelt de argumenten. Het Studiefonds stelt zich terughoudend op met de verstrekking van tegemoetkomingen aan personen die reeds over een goede startkwalificatie beschikken (een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2 of hoger). Dergelijke aanvragen worden apart behandeld.

4 3f. Opleidingen van personen van 30 jaar of ouder Personen die bij aanvang van hun studie 30 jaar of ouder zijn hebben - tenzij het een lerarenopleiding betreftgeen recht op een tegemoetkoming of studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Voor deze personen geldt dat zij via hun uitkeringsinstantie een zogenaamde projectplan dienen op te stellen. In dit projectplan moeten afspraken inzake bekostiging van de opleiding en kansen op de arbeidsmarkt vermeld staan. 4. Reiskosten Degenen, die enige vorm van "tegemoetkoming" van de DUO ontvangen zoals hiervoor omschreven, hebben geen recht op een Ov-kaart. Zij kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de - direct met de opleiding samenhangende - reiskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Voor voltijd mbo-scholieren, jonger dan 19 jaar, geldt dit tot de datum waarop zij recht hebben op een Ovkaart. -Een uitzondering vormen diegenen, die een "tegemoetkoming Scholieren" ontvangen van de DUO. Deze tegemoetkoming is hoog genoeg om ook de reiskosten te betalen. Leerlingen die de ISK volgen, en in verband daarmee reiskosten hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in die reiskosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Degenen die in het geheel geen recht hebben op een tegemoetkoming of studiefinanciering van de DUO en die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de school- of de studiekosten van het Provinciaal Groninger Studiefonds, ontvangen tevens een bijdrage in de reiskosten die met de opleiding samenhangen. In alle gevallen geldt dat er geen reisonkosten worden vergoed wanneer de reisafstand 10 kilometer of minder bedraagt, tenzij er een zwaarwegend argument is voor reizen per openbaar vervoer. Daarbij wordt nagegaan of de leerling recht heeft op leerlingenvervoer via de gemeente. Het Studiefonds verstrekt alleen een bijdrage in de reiskosten voor opleidingen die het dichtst bij de woonplaats liggen. Er is daarbij geen onderscheid tussen een instelling voor gewoon of voor bijzonder onderwijs. Mochten aanvragers zwaarwegende argumenten hebben voor een keuze voor een instelling elders, dan dienen zij deze te vermelden op het aanvraagformulier. Het bestuur beslist in dergelijke gevallen. Geloofs- of levensovertuiging vallen niet onder zwaarwegende argumenten. Bij de vaststelling van de tegemoetkoming in de reiskosten gaat het Studiefonds uit van de kosten voor een jaarabonnement met de bus, tenzij een treinabonnement voordeliger is. Ook als de reistijd met de bus erg lang wordt, gaat het Studiefonds uit van de kosten voor een treinabonnement. Het Studiefonds baseert de bijdragen in de reiskosten op de tarieven van de busmaatschappij voor busabonnementen zoals die bekend zijn in augustus direct voorafgaande aan het nieuwe studiejaar. De provincie Groningen geeft extra geld voor reiskosten van mbo-leerlingen tot 19*jaar Voltijd Mbo-leerlingen hebben recht op studiefinanciering en een Ov-kaart vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op hun 18 e verjaardag (1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli). Mbo-leerlingen die in deze groep vallen en die in aanmerking komen voor een bijdrage in de reiskosten van het Studiefonds, ontvangen een aanvullende bijdrage van de provincie in de reiskosten. Mbo-leerlingen in deze groep, die in de gemeente Groningen of de gemeente Leek wonen, komen in aanmerking voor de aanvullende bijdrage van de provincie Groningen maar niet voor een bijdrage van het Studiefonds. 5. Schriftelijke opleidingen Een tegemoetkoming van het Provinciaal Groninger Studiefonds voor een schriftelijke opleiding is alleen mogelijk wanneer de aanvrager geen regulier onderwijs kan volgen. De aanvrager dient duidelijk te beschrijven wat daarvan de oorzaken zijn en bewijzen mee te sturen. Het bestuur besluit in een dergelijke geval. 6. Particulier onderwijs Alleen wanneer er binnen het door de rijksoverheid erkende onderwijs geen goede vergelijkbare alternatieve opleidingen beschikbaar zijn, kan een aanvrager in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studieen/of reiskosten aan een particuliere instelling. Te denken valt aan duur van de opleiding of afstand. Ook leeftijd kan een rol spelen. Dit is ter beoordeling van het bestuur. De particuliere opleiding dient in dat geval vermeld te staan in de Nieuwe Gids voor School en Beroep en/of aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende koepelorganisatie.

5 7. Andere nationaliteit Buitenlandse studenten die naar Nederland komen om een Nederlandse studie te volgen dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning (type I, II, III of IV). Zij hebben onder voorwaarden recht op studiefinanciering van de DUO en komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Studiefonds. Onder bepaalde voorwaarden kan in Nederland verblijvende vluchteling/asielzoeker met een geldig W- document een beroep doen op de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Wanneer hij/zij een bijdrage in de studie- en de reiskosten ontvangt van deze instantie, verstrekt het Provinciaal Groninger Studiefonds hooguit een aanvullende tegemoetkoming tot 100% van de kosten. Aan in de provincie Groningen verblijvende asielzoekers met een geldig W-document, die geen recht hebben op een tegemoetkoming in de schoolkosten van de DUO-informatie Beheergroep, het COA of het UAF, kan het Studiefonds een bijdrage verstrekken in de kosten voor opleiding en reizen. Dit is ter beoordeling van het bestuur. Asielzoekers die onder verantwoordelijkheid van het Nidos vallen (AMA s), ontvangen geen tegemoetkoming van het Studiefonds. Het Nidos draagt de kosten voor hun opleiding. 8. Hoogte van de tegemoetkomingen Normaliter vergoedt het Provinciaal Groninger Studiefonds 50% van de kosten voor school, studie, boeken en reizen. Persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot een hogere tegemoetkoming. De maximumbijdrage is 1.500,- per jaar. Voltijd mbo-leerlingen die in aanmerking komen voor de aanvullende provinciale bijdrage ontvangen van de provincie maximaal 1.500,- per jaar. 9. Leeftijdsgrens Het Studiefonds gaat uit van een ouderafhankelijkheid tot 30 jaar. De leeftijdspeildatum is vastgesteld op 1 augustus direct voorafgaand aan het studiejaar waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 10. Algemeen Het Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt normaliter alleen een bijdrage in de kosten voor opleidingen aan de door de rijksoverheid bekostigde, erkende dan wel aangewezen instellingen. Het Studiefonds verstrekt voor maximaal twee verschillende opleidingen een tegemoetkoming. Wanneer een student tussentijds switcht van opleiding telt de volgende opleiding als een nieuwe opleiding. Uitzondering hierop is een leerling die eerst een vmbo-opleiding en daarna een havo- of vwo-opleiding volgt of een leerling die een mbo BOL-opleiding volgt op niveau 1 en dezelfde opleiding voortzet op niveau 2 (een hoger niveau): het Studiefonds beschouwt dit als één opleiding. Het Studiefonds vergoedt geen kosten die samenhangen met het basisonderwijs. Maken de ouders toch kosten die niet tot de reguliere kosten behoren, dan dienen hiervoor gegronde redenen aanwezig te zijn. Te denken valt aan reiskosten wanneer aanvrager wegens zwaarwegende argumenten niet de basisschool in zijn of haar woonplaats kan bezoeken. Aanvragers dienen de argumenten te vermelden op het aanvraagformulier. In een dergelijke geval beslist het bestuur. Wanneer een aanvrager een tegemoetkoming in de - met de opleiding samenhangende reiskosten ontvangt van een andere instantie, verstrekt het Provinciaal Groninger Studiefonds geen of een lagere bijdrage. Aanvragen dienen te gaan om opleidingen die leiden tot een beroepskwalificatie ofwel een rijks-erkend diploma. Opleidingen in de hobbysfeer komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Ook cursussen die slechts leiden tot deelnemingscertificaten komen niet in aanmerking. Studies of stages in het buitenland komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Provinciaal Groninger Studiefonds. Voor kosten voor laptops, computers, software, telefoons, meubilair, kantoorartikelen en dergelijke zaken verstrekt het Provinciaal Groninger Studiefonds geen bijdragen. Het Studiefonds verstrekt geen tegemoetkomingen in kosten van (in-) woning en/of levensonderhoud. Het Provinciaal Groninger Studiefonds blijft de individuele benadering van de aanvragen handhaven. Het Studiefonds houdt onverkort vast aan de gestelde inkomensnormen. Deze vallen niet onder de genoemde mogelijkheid van de individuele benadering onder voorgaande punt.

6

Norm studiefonds. Alleenstaanden 16.771,= 16.872,= 14.060,= Gehuwden/samenwonenden 22.227,= 22.360,= 18.633,= zonder kinderen

Norm studiefonds. Alleenstaanden 16.771,= 16.872,= 14.060,= Gehuwden/samenwonenden 22.227,= 22.360,= 18.633,= zonder kinderen en Stichting Groninger Studiefonds 2016/2017 Het Studiefonds verstrekt alleen bijdragen aan inwoners van de provincie Groningen behalve aan inwoners van de gemeente Groningen en de gemeente Leek. Uitzondering:

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.31 Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, juli 2013 Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt

Nadere informatie

Uw kind telt en doet mee!

Uw kind telt en doet mee! Uw kind telt en doet mee! Voor wie? Ouders en verzorgers met een laag inkomen uit werk of uitkering Waarom? Extra ondersteuning zodat uw kind kan meedoen met sport, cultuur, onderwijs en omgaan met computers

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten van Groningen

Aan de leden van de Provinciale Staten van Groningen Aan de leden van de Provinciale Staten van Groningen Datum : Briefnummer : 2008-31372/24/A.15, VV Zaaknummer : 107328 Behandeld door : Krijgsheld B. Telefoonnummer : (050) 3164109 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Volg je voortgezet onderwijs? En word je binnenkort 18 jaar of ben je al 18? Dan kun je

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. Wijziging woonsituatie. Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. Wijziging woonsituatie. Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 U kunt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoet koming leraren aanvragen als u een lerarenopleiding of pabo-opleiding volgt en geen recht hebt op studiefinanciering.

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012 Onderwerp: Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 12BWB00015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van het cliëntenoverleg Overbetuwe

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar ijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Dit formulier is voor ouders die een tegemoetkoming ontvangen en een wijziging willen doorgeven. U hoeft alleen de vragen

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 30 september 2008 Briefnummer : 2008-54.388/40/A.15, CW Zaaknummer : 131823 Behandeld door : Bak E. Telefoonnummer : (050) 316 4152 Antwoord op : uw motie van

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 275-1T22FD (2597) Volgt u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO) Aanvraagformulier 2013-2014 Dit formulier uiterlijk 1 juli 2013 inleveren. [naam + adres contactpersoon school] Gegevens leerling(en): Naam leerling:..

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 12 Studiekosten en andere scholings uitgaven Volgde u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2017-2018 Financieel Reglement 2017-2018 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Ina van Overveld schooljaar 2017-2018 december 2017 Intermediairslijn 050-599 8587 Bloktijden: 10.00 en 12.00 uur 14.00 en 16.00 uur Via keuzemenu

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 12)

De beleidsartikelen (artikel 12) 12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN 12.0 Hoofdlijnenakkoord Balkenende II 12.0.1 Topprioriteiten (intensiveringen) Van de enveloppemiddelen die ingezet worden voor de «begeleiding nieuwe

Nadere informatie

Schitteren in Zijn licht. Vervoer en reiskosten. www.greijdanus.nl

Schitteren in Zijn licht. Vervoer en reiskosten. www.greijdanus.nl Schitteren in Zijn licht Vervoer en reiskosten www.greijdanus.nl Vervoer & reiskosten Elke dag komen uit de gehele oostelijke regio van Nederland en omgeving Lelystad leerlingen naar één van de vier Greijdanus

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 1224112 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Delft: - heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris Infra

Middenkaderfunctionaris Infra Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Middenkaderfunctionaris Infra Studierichting Infratechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg bol

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 13 april 2012 Document nummer : 2916496 Behandelend ambtenaar : J.M.M. van Eck- van Herwijnen Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Juli 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl

Juli 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Juli 2009 Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Routekaart naar een (start)kwalificatie werkend werkzoekend inburgeraar Huidig niveau en gewenst Huidig niveau en gewenst Huidige taalvaardigheid

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders SZW, versie 19 januari 2016 Krijgen vergunninghouders de inrichtingskosten vergoed? Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid of

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4

INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4 INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4 NIEUWE DIRECTEUR Hans Schapenk Rector OMO Scholengroep Helmond Dr.-Knippenbergcollege Carolus Borromeus College Vakcollege Helmond Directeur Vakcollege sinds februari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren buiten Limburg

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de WWB 2013

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de WWB 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-02-2014 Nummer gemeenteblad: 0026 Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de

Nadere informatie

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 BESLUIT Vast te stellen de hierna volgende

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Betreft: tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Betreft: tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO) Aan de ouders/verzorgers van leerlingen In het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, juli 2017 Betreft: tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO) Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Nieuwe versie! 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl

Nieuwe versie! 2009. Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Nieuwe versie! 2009 Routekaart naar een (start)kwalificatie www.mboraad.nl Routekaart naar een (start)kwalificatie werkend werkzoekend inburgeraar Huidig niveau en gewenst Huidig niveau en gewenst Huidige

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Schoolkostenmonitor 2009-2010. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schoolkostenmonitor 2009-2010. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Schoolkostenmonitor 2009-2010 Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Anne Luc van der Vegt Sandra Beekhoven m.m.v. IJsbrand Jepma Sardes, juni 2010 Inhoudsopgave Samenvatting en

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris Bouw

Middenkaderfunctionaris Bouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Middenkaderfunctionaris Bouw Studierichting Bouwtechniek Locatie Horst - Gebr. Van Doornelaan Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING FINANCIEEL STEUNTJE IN DE RUG

TEGEMOETKOMING FINANCIEEL STEUNTJE IN DE RUG TEGEMOETKOMING OUDERS FINANCIEEL STEUNTJE IN DE RUG Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2011 Ons kenmerk: 110429017.HL/lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO) Geachte

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie