stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche"

Transcriptie

1 stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2013 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) pjaarversiag 2013 pagina 1 j 39

2 Inhoud 1 Algemene gegevens 6 2 Verslag 8 2,1 Inleiding 8 2,2 Doelstelling 8 2,3 CAO, statuten en reglement 9 2,4 Premie 9 2,5 Begroting 9 2,6 Toegekende projectkosten Toelichting gesubsidieerde projecten Reservering BTW 24 2,9 Risicomanagement en beleggingsbeleid 24 2,10 Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum 25 2,11. Toekomst van de Stichting 25 2,12 Slotopmerkingen 25 3 Jaarrekening 26 3,1, Balans per 31 december 2013 na resultaatverdeling (in g) 26 3,2, Staat van baten en lasten over het boekjaar 2013 (in ) 27 3,3, Algemene toelichting 28 3,3,1, Algemeen 28 3,3,2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling , Toelichting op de balans 30 3,4.1, Debiteuren 30 3,4,2, Overige vorderingen 30 3,4,3, Liquide middelen 30 3,4,4, Reserves 31 3,4,5, Overige schulden 31 3,4.6, Niet in de balans opgenomen verplichtingen 31 3,5, Toelichting op de staat van baten en lasten 32 3,5,1, Bijdragen ,2, Overige baten 32 3,5,3, Interest 32 3,5,4. Projecten en subsidiedoelen , Bestuurskosten Secretariaatskosten 36 3,5,7, Administratiekosten 36 3,5,8, Kosten juridisch advies 37 3,5,9, Algemene kosten 37

3 4 Overige gegevens Bestemming van het saldo van baten en Iasten Gebeurtenissen na balansdatum 38 5 Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 39 [^ Jaarverslag 2013 " pagina 4 j 39 "]

4 1 Algemene gegevens statutaire naam en vestigingsplaats Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (hierna de Stichting) is statutair gevestigd te Baarn, Samenstelling bestuur Het bestuur is paritair samengesteld. Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden: Leden werkgevers Benoemende organisatie F,J,P, Oostdam 1) C,J,W, Gelderman 1) CA, van Eijden 1) Leden werknemers Benoemende organisatie C.M.P. Huntjens 2) L,M,G, Lamers 3) J,E,1,M, ter Halle 4) In 2013 fungeerde de heer F,J,P, Oostdam als voorzitter en mevrouw L,M,G, Lamers als vice-voorzitter. De heer F. Radstake geeft leiding aan het projectbureau van Reiswerk Opleidingen. Hij neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. In 2013 is mevrouw Huntjens namens CNV Dienstenbond benoemd als bestuurslid ter opvolging van de heer De Vaan. Het bestuur kwam in het verslagjaar driemaal in vergadenng bijeen en wel op 29 mei, 18 september en 13 november. Benoemende organisaties 1) ANVR. Postbus AM Baarn Telefoon (035) Website wvvw,anvr,nl 2) CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp Telefoon (023) Website www,cnvdienstenbond,nl Jaarverslag 2013 " ' " ' -^-_--.^,.-..^...g...-.,..^.^ -

5 3) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht Telefoon (030) Website 4) De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus AK Culemborg Telefoon (0345) Website www,unie,nl Accountant Baker Tilly Berk N V, Administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V,, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Meern, Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwiklteling Reisbranclie pagina 7 j 39

6 2 Verslag Verslag over het vijftiende boekjaar van 1 Januari 2013 tot en met 31 december Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2013 van de Stichting, In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en worden de projecten toegelicht waaraan subsidie is verleend in 2013, 2.2 Doelstelling De Stichting is op 10 september 1998 opgericht door de sociale partners verbonden aan de CAO voor de Reisbranche, De Stichting stelt zich in de meest ruime zin ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het binnen de reisbranche bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktbeleid, en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de bedrijfspraktijk. Deze activiteiten bestaan binnen het doel van de Stichting uit het bevorderen en financieren van: a) het bevorderen van arbeidsmarktbeleid, inhoudende inzicht in de arbeidsvoorwaarden, de bestaande en gewenste samenstelling van de arbeidsmarkt, alsmede het bevorderen van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve instroom van werknemers; b) het bevorderen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de aansluiting daan/an op de binnen de ondernemingen benodigde beroepscompetenties; c) het bevorderen van de deelname aan opleidingen en cursussen ter verbetering van de vereiste beroepscompetenties, ten behoeve van de ondernemingen en (toekomstige) werknemers in de reisbranche; d) het bevorderen van inzicht in de arbeidsomstandigheden, de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en maatregelen ter voorkoming en beperking daarvan; e) het bevorderen van employability; f) het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de reisbranche over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de reisbranche; g) het maken en in standhouden van een website, het houden van bijeenkomsten, de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de reisbranche; h) het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de Stichting, Bij de oprichting van de Stichting hebben CAO-partijen ervoor gekozen de premiebijdrage te relateren aan de in de CAO voor de Reisbranche limitatief benoemde projecten. Daarnaast kunnen bij het bestuur subsidieaanvragen worden ingediend door de" werkgeversorganisatie, de werknemersorganisaties, een individuele werkgever of een groep van werkgevers. Het bestuur beoordeelt of de aanvragen voor subsidie voldoen aan de algemene doelstelling van de Stichting, Het bestuur kan aanvullende voonwaarden stellen, alvorens een subsidie te verstrekken. J a a r v e r s l a g ~ 2 Ö 1 3 p a g i n a ]

7 2.3 CAO, statuten en reglement ln artikel 28 van de CAO voor de Reisbranche wordt venwezen naar de Stichting, De verplichting om bij te dragen aan de Stichting is opgenomen in dit artikel, ln de CAO voor de Reisbranche 1 april november 2013 is vastgelegd dat werkgevers, vallend onder de CAO, tot 1 november 2013 een bijdrage van 0,25% van het loon sociale verzekeringswetten verschuldigd zijn. Voor de periode vanaf 1 november 2013 is geen algemeen verbindend verklaring aangevraagd. De overige resen/es ad 661,419 (2012: 875,131) zijn vrij besteedbaar voorzover wordt voldaan aan de statutaire bepalingen en doelstellingen van de Stichting, 2.4 Premie De door de werkgever voor het jaar 2013 aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,25% van het premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming (2012: 0,25%), De premies worden volledig door de werkgever betaald. Voor de berekening van de verschuldigde bijdrage wordt 12 keer het overeengekomen vaste maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag als grondslag gehanteerd. Het in rekening brengen van de premie geschiedt tezamen met die voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, Geen AVV, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie aan de Stichting op grond van de CAO voor de Reisbranche, Ongeorganiseerde werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO. Over een AW-loze periode mag de Stichting geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. De administratie van de Stichting is zodanig ingericht dat geen premie gefactureerd wordt aan ongeorganiseerde werkgevers over een AW-loze periode. 2.5 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 {jaareditie 2013), inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient een fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de Stichting het geval. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 9 j 39

8 2.6 Toegekende projectkosten Hieronder zijn de in het boekjaar bestede lasten in 2013 verantwoord. Projecten en subsidiedoelen Grootboek nummer Statuten Artikel Projectkosten in * Online communicatie Reiswérk Community management www,reiswerk,nl sub g 19,500 Travelcollege (straks www,reiswerk,nl) sub at/mg 43,292 Reiswerk,nl blog sub g - Animatie / filmpjes sub g 9,613 Travelacademy mailing sub g - Verzending Nieuwsbrief sub a - Algemene communicatie Reiswerk Reiswerkkatern (via Reisrevue) sub g 34,371 Advertorials Reiswerk sub a & g 20,323 Algemene communicatiekosten sub g 8,883 Reiswerkbijeenkomst sub g 6,001 Reiswerk verkiezingen sub g 12,100 Arbeidsmarktbeleid Onderhoud en beheer www,reiswereldbaan,nl sub a Abonnement www,scholieren,tv sub a 15,891 Ontwikkeling en uitvoering Reiswerkpanel sub a 62,623 PI: Voorlichtingsmaterialen sub a 6,683 P2: Reislokaal sub a 930 P2: sub a - P2: Beroepsbeeldworkshops sub a 250 P2: Reiswerk Studentencongres sub a 39,472 P2; Baten Reiswerk Studentencongres sub a - 36,850 P3: Reiswerk Talent Speed date sub a - P5: Reiswerk workshop Employer Branding sub g 1,500 P6: Reiswerk alumnibeleid sub a - Voorlichting en Informatie CAO CAO boekjes: opmaak, ontwikkeling, druk en verzending sub f Voorlichting CAO werknemers sub f - Helpdesk CAO-uitleg werknemers sub f Helpdesk CAO-uitleg werkgevers sub f (Doorlopende) Actualisatie Rl&E sub d 2,226 Ontwikkeling Arbocatalogus sub d 12,510 CAO Onderzoeken subd&f CAO project loopbaanscan sub e CAO project Wajongers sub d, e&f 13,833 Project functioneren en beoordelen sub c, d & f - Project deskundigheidsbevordering OR-en sub c, d & f 8,828 Projecten leren en employability Reisbranche Project certificering CRS tarieven zakenreizen sub c & e 727 Project ontwikkeling branchekwalificatiestructuur sub e 18,757 SEPR sub c - Organisatie Reisbranche onderwijscongres sub b, c & e 8,369 Onderzoek en onderzoeksagenda sub b, c & d 3,913 Beroepscompetentieprofielen: onderhoud kwalificatiedossier sub b HBO: Project EVC en Maatwerk sub c & e 2,517 Executive Leadership Program sub b & e 7,242 Jaarverslag 20 pagina 10 j 39

9 MBO: Project Professie a la carte (EVC) sub b & c 1,331 Project Masterclasses MBO sub a 2,673 Onderzoek, instrumentarium, leergang Modern Leidinggeven sub b, c & e 29,252 Menukaart Reisbranche sub g 579 Deelname leerbedrijf van het jaar sub b - Uitvoeren werkzaamheden Subsidie inzet medewerkers t,b,v, projecten Reisbranche sub h 484,875 Deelname bestuur en bureau FOOR aan congressen sub h 7,662 Uitvoeringskosten sub h 5,489 Overige bureaukosten sub h 3,032 Totaal Alle uitgaven die in 2013 zijn gedaan, zijn verantwoord op basis van door het bestuur geaccordeerde facturen. Alle geaccordeerde facturen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting, Dit geldt ook voor de kosten die door de ANVR in rekening zijn gebracht, waarbij tevens een controleverklaring is afgegeven. 2.7 Toelichting gesubsidieerde projecten De Stichting heeft in 2013 een groot aantal activiteiten en projecten geïnitieerd, gecontinueerd en gerealiseerd. De belangrijkste worden hieronder beschreven, ln dit verslag wordt gesproken over de bijdrage van de projecten aan het bereiken van de doelstellingen van de Stichting, zoals opgenomen in artikel 34 sub 3 sub a tot en met h van de CAO Reisbranche, Dit artikel correspondeert met artikel 4 sub a tot en met h van de statuten van de Stichting, In dit artikel zijn ook de doelstellingen van de Stichting opgenomen, Online Communicatie Reiswerk 4530 Community management Reiswerk.nl De community www,reiswerk,nl heeft als doelstellingen het informeren van werkgever en werknemer in de reisbranche over arbeidsvoonwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Daarnaast het betrekken van werkgever en werknemer bij de projecten en activiteiten van Reiswerk en het bieden van een digitaal platform voor uitwisseling van ervaring en kennis over de eerder genoemde onderwerpen. De compleet nieuwe website van Reiswerk is begin 2014 gelanceerd. Deze online community, Reiswerk,nl, zet de gebruiker centraal en genereert een speciaal voor hen geselecteerd aanbod van opleidingen ën vacatures in de reisbranche. De gebruiker vindt er interessante blogs, reisbrancheverhalen, (gratis) workshops, masterclasses en bijeenkomsten, en alle informatie over arbeidsvoonwaarden, leren, werken en employability in de reisbranche. Om gebruikers te voorzien van een speciaal voor hen geselecteerd aanbod werkt Reiswerk,nl op basis van aangemaakte profielen en staat de informatie deels achter een inlog, In totaal bezochten 69,098 bezoekers Reiswerk,nl, Dat is een stijging van 118% ten opzichte van 2012, waar het totale aantal bezoekers uitkwam op 31,685 bezoekers. Het aantal unieke bezoekers in 2013 komt uit 30,185, Het aantal unieke bezoekers is daarmee 40% gestegen ten opzichte van 2012, waar het aantal unieke bezoekers 21,601 bedroeg. De best bezochte pagina in 2013 was de Vacaturebank, Reiswerk investeerde in 2013 in het onderhoud en beheer van de nieuwe website. Daarnaast werden er kosten gemaakt voor promotiematerialen (visitekaartjes, briefpapier, banners) van Reiswerk,nl na de overgang op een nieuwe huisstijl die past bij de nieuwe website. Met Community management Reiswerk,nl beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub g, van de statuten. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 11 j 39

10 4726 TravelCollege (straks In 2010 besloot het bestuur van de Stichting tot de ontwikkeling van een digitale portal waar enerzijds alle relevante informatie over leren en employability en anderzijds - vanuit perspectief van werkgevers en werknemers in de branche - vraag en aanbod op beide terreinen bij elkaar wordt gebracht. Na een businesscase en een pilotfase in 2010 en 2011, is het bureau van Reiswerk in 2012 gestart met de bouw en verdere ontwikkeling van het platform. De nieuwe online community Reiswerk.nl werd op 14 februari 2013 gelanceerd. De online community Reiswerk.nl is ontwikkeld door webbureau Service2Media uit Enschede, De doelgroepen van Reiswerk, werknemers en werkgevers uit de reisbranche, evenals toeristisch opleiders, zijn gevraagd mee te denken over de inhoud en look and feel van de community. De website is ontwikkeld als echte community, wat betekent dat de gebruiker een profiel dient aan te maken om van de functionaliteiten en de informatie gebruik te maken. De community bevat een speciaal ontwikkeld systeem om (toekomstige) reisprofessionals een ontwikkelingsaanbod op maat te presenteren. Op basis van profielgegevens van de gebruiker maakt het systeem de beste match van het opleidingen- en vacatureaanbod. Daarnaast kunnen gebruikers hun eigen blogs en reisverslagen delen, vragen stellen en beantwoorden, online inschrijven voor agendaitems, en informatie vinden over onder andere Reiswerkprojecten, de CAO en de arbocatalogus, Reiswerk investeerde in 2013 in technisch behoud van domeinregistraties, doorvenwijzingen en online functionaliteiten op Reiswerk,nl. Met TravelCollege (straks www,reiswerk,nl) beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a,- g. van de statuten, 4803 Reiswerk.nl blog Doelstelling van de Reiswerk.nl blog was het creëren van interessante content op Reiswerk.nl in de blogmodule. Het bureau van Reiswerk heeft in 2013 geen kosten gemaakt voor de Reiswerk,nl blog. Het bureau van Reiswerk heeft wel tijd geïnvesteerd in het benaderen van reisprofessionals om inspirerende reisbrancheverhalen online te delen met gebruikers van de community. Het bureau van Reiswerk heeft zelf blogs geschreven en actief andere partijen benaderd om zowel vakinhoudelijke blogs als reisverhalen te delen. Met de Reiswerk,nl blog beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub g, van de statuten, 4804 Animatie / filmpjes Doelstelling van Animatie / filmpjes het aantrekkelijk en toegankelijk maken van content op Reiswerk,nl of op een beeldende manier kennis en/of instructies over te brengen. Het bureau van Reiswerk liet voorde lancering van Reiswerk,nl een speciale animatie maken door Peppermint BV uit Nijmegen, Gezien de lancering op Valentijnsdag was de animatie volledig is liefdessfeer en bedoeld om medewerkers uit de branche in het zonnetje te zetten en de waardering voor hun werk kenbaar te maken. Het bureau van Reiswerk liet daarnaast filmpjes maken door Banganimation BV uit Meppel tijdens een groepsdiscussie en deelde deze in een speciaal ontwikkeld webmagazine in november 2013, Met Animatie / filmpjes beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub g, van de statuten. r Jaarverslag 2013 " pagina ]

11 4805 Travelecademy malling Doel van de deelname aan de travelecademy mailing is de doelgroep werknemers, vooral verkoopmedewerkers, structureel digitaal in aanraking te laten komen met Reiswerk en doorvenwijzen naar Reiswerk,nl om hen zo te betrekken en te informeren over de projecten en activiteiten van Reiswerk, Begin 2013 heeft Reiswerk de samenwerking met Travecademy voortgezet op pilotbasis, wegens teleurstellende statistieken in 2012, Het nieuwtje van Reiswerk is daarmee heel 2013 kosteloos meegenomen in de Travecademy nieuwsbrief Gemiddeld heeft de nieuwsbrief van de Travelecademy geleid tot 20 extra bezoekers op Reiswerk,nl per nieuwsbrief Met de Travelecademy mailing beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub g, van de statuten, 4901 Verzending nieuwsbrief Doel van het versturen van de Reiswerk nieuwsbrief via TravMagazine is de doelgroep werknemers, vooral verkoopmedewerkers, structureel digitaal in aanraking te laten komen met Reiswerk en doorverwijzen naar Reiswerk,nl om hen zo te betrekken en te informeren over de projecten en activiteiten van Reiswerk, Het bureau van Reiswerk heeft in 2013 de afspraak gemaakt met TravMagazine voor het versturen van de twee-wekelijkse nieuwsbrief naar het volledige nieuwsbrief lezersbestand van Travecademy, ln dit bestand zaten gemiddeld ongeveer 9,000 lezers, In totaal heeft het bureau van Reiswerk 27 nieuwsbrieven verstuurd via deze verzendlijst, met een gemiddelde open ratio van 25%, Met Verzending nieuwsbrief beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a. van de statuten. Algemene Communicatie Reiswerk 45^0 Reiswerkkatern (via TravMagazine) Het Reiswerkkatern heeft als doelstelling het informeren van werkgever en werknemer over de activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Het katern is voor en verteld door de werkgever en werknemer in de reisbranche, ln 2013 zijn er 4 gedrukte Reiswerkkaternen uitgebracht in TravMagazine, en 1 digitaal webmagazine. Het eerste katern van 2013 verscheen op 15 februari en stond volledig in het teken van de nieuwe community Reiswerk,nl, In april verscheen een katern met thema 'onderwijs' en in Juni met het thema 'cao'. Het katern van september had als thema. 'arbeidsmarkt' en werd volledig voor, door en met studenten ontwikkeld. Reiswerk schakelde redacteur Els Holsappel in om de teksten van alle katernen te schrijven en het proces te coördineren. Met het Reiswerkkatern (via TravMagazine) beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub g. van de statuten Advertorials Reiswerk Advertorials van Reiswerk hebben als doelstelling het informeren van de doelgroep werkgever en werknemer in de reisbranche over projecten en activiteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en opleiding en ontwikkeling in de reisbranche. Daarnaast het informeren en activeren van de doelgroep geïnteresseerden in de reisbranche. Het bureau van Reiswerk ontwikkelde advertorials voor Werkwijzer van FNV Bondgenoten, Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 13 j 39

12 ANVR View in februari, mei, augustus en oktober, de achterkant van de Reisvoorwaardenbrochure, de Beroepenkrant TravMagazine (teaser vakdag vakantiebeurs 2014) Met Advertorials beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub a, en g, van de statuten, 4708 Algemene communicatiekosten Algemene communicatiekosten zijn begroot met als doelstelling Reiswerk eenduidig herkenbaar te maken. Dit gebeurt door middel van het hanteren van een huisstijl in schriftelijke en online communicatie. Ook valt het bieden van service -en daarmee het creëren van draagvlak- door het geven van kleine incentives aan mensen die meewerken aan de projecten van Reiswerk hieronder. De overgang naareen nieuwe huisstijl voor Reiswerk werd begin 2013 afgerond. Communicatiebureau Compasso leverde verschillende huisstijlmiddelen op, waaronder een nieuw logo en nieuwe formats voor enveloppen, visitekaartjes,advertenties, certificaten, het Reiswerkkatern en meer. Daarnaast is er een nieuw huisstijlhandboek opgesteld. De communicatiemiddelen zijn in 2013 gedrukt en gefactureerd. Met Algemene communicatiekosten beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub g, van de statuten Reiswerkbijeenkomst De Reiswerkbijeenkomst heeft als doelstellingen verdieping in een actueel ondenwerp, bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven, communicatie van projecten van Reiswerk en de profilering van Reiswerk, De sessie is bedoeld voor werkgever en werknemer in de reisbranche en vertegenwoordigers van het toeristisch onderwijs, Reiswerk organiseerde op 8 januan 2013 de masterclass 'Shift Happens' (met spreker Adjiedj Bakas) op de vakdag van de Vakantiebeurs, in samenwerking met NHTV, De masterclass trok ruim 400 bezoekers. De bijeenkomst werd beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,4, Met de Reiswerkbijeenkomst beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub g, van de statuten, 4802 Reiswerk verkiezingen De doelstelling van Reiswerk verkiezingen is fysiek en met logo zichtbaar zijn voor de doelgroepen en zo meer naamsbekendheid, draagvlak en betrokkenheid creëren voor de projecten en activiteiten van Reiswerk. Reiswerk is in 2013 sponsor geweest van de jaarlijkse Kennistest van Travmagazine. Het bureau van Reiswerk stelde vragen op om tijdens de Kennistest beantwoord te laten worden door de deelnemers. De best scorende deelnemers werden eind 2013 bekroond met de titel Reserveringsmedewerker van het jaar, reisagent van het jaar of student van het Jaar. Met Reiswerk verkiezingen beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub g. van de statuten. pjaarverslag 2013 ' ".^^^..^^

13 Projecten Arbeidsmarktbeleid 470^ Onderhoud en beheer vim/w.reiswereldbaan.nl De website vww.reiswereldbaan.nl had als doelstellingen HAVO-ers en V-Mbo-ers te informeren overen te enthousiasmeren voor een carrière in de reisbranche. De doelgroep vond op de website informatie over de verschillende functies, de opleidingen voor deze functies, open dagen, blogs van reisprofessionals en stagiaires, etc. In januari is de gehele content overgezet naar Reiswerk. Domeinnaam is behouden. Kosten die zijn gemaakt voor deze website beperken zich tot hosting en sen/icekosten ten behoeve van de overdracht. Met het onderhoud en beheer van www,reiswereldbaan,nl beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a, van de statuten, 4702 Abonnement Het abonnement op Scholieren,tv en Yourfuture,tv heeft als doel om een zo groot mogelijk aantal oriënterende scholieren het reisbranchewerk in beeld en geluid te tonen, In 2013 heeft het bureau van Reiswerk de filmpjes die in de afgelopen jaren door de producers van Scholieren.tv zijn gemaakt, geëvalueerd. De filmpjes zijn getoond aan diverse studenten en zij zijn gevraagd of ze gemotiveerd werden een toeristische opleiding te kiezen na het bekijken van de filmpjes. Hoewel de filmpjes informatief zijn, zijn ze niet zo motiverend meer Eind 2013 ging scholieren.tv en yourfuture,tv over naar een andere filmmaatschappij, echter met een groot aantal dezelfde producers. Het bureau van Reiswerk heeft besloten het contract te beëindigen en op zoek te gaan naar een filmmaker. Niet gebruikte film en productiedagen zijn vergoed. De films bereikten in 2013 met hulp van het grote netwerk van Scholieren,tv en Yourfuture,tv een groot deel van de doelgroep. Tevens zijn ongeveer 10 advertenties geplaatst in diverse mediatitels van haar moedermaatschappij Telegraaf Media Groep: o.a. Spits, CosmoGirl, YouTube, Beroepenkrant, werk.nl, intermediair.nl, monsterboard,nl, TMF, NationaleVacaturebank,nl en meer, ln 2013 is de introductiefilm ongeveer 700,000 keer aangeklikt. Met het abonnement www,scholieren,tv en www,youfuture,tv beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a, van de statuten, 4950 Ontwikkeling en uitvoering Reiswerkpanel (voortaan Reiswerk Dashboard genoemd) Het Reiswerkpanel heeft als doel inzicht te bieden in de werkgelegenheid, de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid, en het imago van het werken in de reisbranche. Onderzoeksbureau Panteia en het bureau van Reiswerk realiseerden in 2013 het Reiswerk Dashboard, In november kregen de ondenwijspartners die aanwezig waren op het ANVR-congres de primeur. Aansluitend verscheen het persbericht over de lancering van het Reiswerkdashboard. Het bureau van Reiswerk maakte een filmpje ter instructie en demonstreerde het dashboard aan diverse werkgevers. Het Reiswerkdashboard laat alle arbeidsmarktcijfers zien die de instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers in kaart brengen. Belangrijke informatie voor scholen om de toekomstkansen voor hun studenten in kaart te brengen en te zien hoe goed het ondenwijs aansluit op de praktijk. Daarnaast kunnen werkgevers zien hoe hun werkgelegenheid, werknemerstevredenheid of ziekteverzuimpercentage scoort ten opzichte van de branchegemiddelden. (Toekomstige) werknemers kunnen zien waar de carrièrekansen liggen, welke ontwikkelmogelijkheden er zijn, welke vacatures er zijn en wat de kansen en verbeterpunten zijn van het Reisbranchewerk. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 15 j 39

14 Het Reiswerkdashboard is voor Reiswerk een meetinstrument waarmee de effectiviteit van de diverse projecten wordt gemeten. Met de ontwikkeling van de Brandcockpit beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub a. van de statuten, 4951 PI: Voorlichtingsmaterialen De voorlichtingsmaterialen hebben als doel kennis over en enthousiasme voor reisbranchewerk te verhogen. In 2013 is een nieuwe beroepenbrochure 'Voel je thuis in de reiswereld!' gedrukt. De brochure is gratis ter beschikking gesteld voor open dagen en andere voortichtingsevenementen. Het boekje vertelt de diverse verhalen van gepassioneerde medewerkers in de reisbranche. Bovendien geeft het boekje een goed beeld van alle functies en opleidingen in de reisbranche. Met de ontwikkeling van voortichtingsmaterialen beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub a, van de statuten, 4952 P2: Reislokaal Het Reislokaal betreft de diverse communicatiemiddelen die scholen kunnen inzetten om aankomende toerismestudenten een realistisch beeld te geven van het reisbranchewerk. In 2013 zijn deze communicatiemiddelen aangevuld met het nieuwe voorlichtingsboekje 'Voel je thuis in de reisbranche'. Daarnaast worden de scholen geattendeerd op de filmpjes, trainingstools, etc. op Reiswerk.nl Met de ontwikkeling van het Reislokaal beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in in art. 4 sub a. van de statuten P2: bestaat uit gastcolleges en andere presentaties (bijv. de beroepsbeeldworkshops) over het reisbranchewerk. Hiermee beoogt het bureau van Reiswerk een Juister en vollediger beeld te geven over het reisbranchewerk, de vereiste competenties en de carrièremogelijkheden bij toerisme studenten en hun docenten. De in 2012 ontwikkelde interactieve Stagevoorbereiding wordt gehost door e-traveltraining en is voor alle studenten toegankelijk. De Beroepsbeeldgame, waarin studenten op interactieve wijze kennismaakten met de diverse startersfuncties in de reisbranche, is in september niet meer verlengd. De trainingstool was verouderd, ln 2013 hebben meer dan 150 studenten de stagevoorbereiding gedaan. Met deze stagevoorbereiding worden studenten beter voorbereid op een sollicitatiegesprek en de stage. Met de ontwikkeling van beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a, van de statuten, 4954 P2: Beroepsbeeldworkshops De beroepsbeeldworkshops zijn interactieve werksessies waarin studenten kennis maken met het werken in de reisbranche. De workshops zijn bedoeld om op creatieve en speelse wijze eerste- en tweedejaarsstudenten kennis te laten maken met de werkgelegenheid in de reisbranche en de belangrijke gedragskenmerken van excellente dienstverlening te trainen, ln 2013 zijn 8 workshops gegeven, 5 voor HBO en 3 voor het MBO-toerisme, Met de beroepsbeeldworkshop beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a, van de statuten. Jaarverslag jzois* paginiiri T33 1

15 4955 P2: Reiswerk Studentencongres Het Reiswerk Studentencongres is een event waarin toekomstig talent (excellente afstudeerstudenten HBO-Toerisme) het toekomstig werkveld ontmoet. Van 24 mei t/m 27 mei 2013 heeft het Reiswerk Studentencongres plaatsgevonden in samenwerking met TUI in Turkije Belek, Met dit event is Reiswerk er in geslaagd de beste HTRO-studenten te binden en te boeien voor de reisbranche. Het congres werd gewaardeerd met een 8,7! Het project is zeer succesvol geweest. Enkele studenten hebben zelfs een baan overgehouden aan dit congres, ln dit congres is goed samengewerkt tussen branche en ondenwijs, Reiswerk en de scholen hebben veel positieve exposure gehad. Bovendien heeft het congres voor alle deelnemers bijgedragen aan de kennis over het Reisbranchewerk en heeft het de aanwezigen enthousiaster gemaakt t,a,v, het werken in de reissector. Schiphol, Newways, Sunnycars, Pyton, ANVR sponsorden het project, TUI was de uitvoerder van de reis. Met het ReiswerkStudentencongres beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a, van de statuten, 4956 P3: Reiswerk Talent Speeddate De talentspeeddate is een ontmoeting tussen HRM-afdeling van diverse bedrijven en afstudeerders MBO of HBO Toerisme, De TalentSpeeddate stelt de reisbranche in staat zich te presenteren aan nieuw talent. Daarmee laat de branche zien welke mogelijkheden er zijn, op functie- en carrièreniveau, en kunnen werkzoekenden een indruk krijgen van de werksfeer. Dit zal direct bijdragen aan een grotere toestroom en indirect aan een (kwalitatief) betere bekendheid van het Reisbranchewerk, ln 2013 is wederom een korte inventarisatie gedaan bij bedrijven in hoeverre er vacatures vrij zouden komen. Nog steeds zijn er veel vacaturestops bij ondernemingen. De beste afstudeerders krijgen via andere projecten van Reiswerk de gelegenheid om Reisprofessionals te ontmoeten. Een Talent Speeddate is tot nader orde uitgesteld. Met de Reiswerk Talent Speeddate beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub a, van de statuten, 4960 P5; Reiswerk Workshop Employer Branding De workshop heeft als doel de werkgever handvatten te bieden hoe ze hun werkgeverschap kunnen beïnvloeden en verbeteren, In september is tijdens het HR platform geïnventariseerd welke thema's behandeld zouden moeten worden. Op basis van deze thema's is een workshop samengesteld met TMP&Co, arbeidsmarktstrateeg Marcel de Haas, De workshop heeft niet in 2013 plaatsgevonden maar is verschoven naar maart 2014, Met het de organisatie van de Workshop Employer Branding beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub g, van de statuten P6: Reiswerk Alumnibeleid Alumnibeleid is bedoeld om het contact met enthousiaste werknemers en studenten die de branche uitstromen te behouden. De brancheverlaters zijn een interessante doelgroep om meer gekwalificeerde medewerkers in de branche te krijgen. Deze mensen hebben een relevante opleiding of ervaring en kennen de branche. Met Alumnibeleid maken we brancheverlaters bewust dat de branche altijd op zoek is naar professionals. Bovendien nodigen we ze uit hun kennis en reisbrancheverhalen in te zetten voor het aantrekken van nieuw talent. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 17 39

16 In november 2013 zijn de alumni-coördinatoren uitgenodigd om hun alumnibeleid met elkaar te delen. Gekeken is ofer gezamenlijk activiteiten kunnen worden georganiseerd. Als gevolg daarvan zijn alle alumni uitgenodigd voor de Reiswerk Masterclass januari Inschrijven kon alleen maar met een profiel op Reiswerk.nl, helaas is nog niet mogelijk de alumni per opleiding te selecteren op Reiswerk.nl. Reiswerk houdt op deze manier wel contact met potentieel talent met een toeristische opleiding. Met het Reiswerk Alumnibeleid beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub a, van de statuten. Voorlichting en informatie CAO 4520 CAO boekjes: Opmaak, Ontwikkeling, Druk en Verzending Partijen bij de CAO Reisbranche sloten in de tweede helft van 2012 een nieuwe CAO af voor de reisbranche, met een looptijd van (met terugwerkende kracht) 1 april 2012 tot 1 november De afgifte van de AW van de CAO - een vereiste voorafgaande aan het drukken van CAO boekjes - vond pas plaats aan het einde van 2012, Het drukken van de CAO boekjes heeft daarom pas plaatsgevonden in februari Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl van Reiswerk, Met CAO boekjes: opmaak, ontwikkeling, druk en verzending beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub f, van de statuten, 4734 Vooriichting over CAO aan werknemers Het bestuur van de Stichting heeft op verzoek van werknemersvertegenwoordigers een stelpost opgenomen op de begroting voor voorlichting aan werknemers over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit het afsluiten van een CAO voor de reisbranche, Erzijn in 2013 geen declarabele activiteiten ontwikkeld op dit terrein. Met de Voorlichting over de CAO aan werknemers beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub f van de statuten, 4736 Helpdesk CAO-uitleg werknemers Het bestuur van de Stichting heeft een stelpost op de begroting opgenomen voor het beantwoorden van werknemersvragen over de werking en toepassing van de CAO reisbranche die worden gesteld via wvwv,reiswerk,nl, De helpdesk werknemersvragen CAO reisbranche wordt uitgevoerd voor Reiswerk door Vakbond de Unie, ln 2013 werden via waww,reiswerk,nl 93 vragen gesteld en beantwoord. Met Helpdesk CAO-uitleg werknemers beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub f van de statuten, 4737 Helpdesk CAO-uitleg werkgevers Het bestuur van de Stichting heeft een stelpost op de begroting opgenomen voor het beantwoorden van werkgeversvragen over de werking en toepassing van de CAO reisbranche die worden gesteld via www,reiswerk,nl, De helpdesk werkgeversvragen CAO reisbranche wordt uitgevoerd voor Reiswerk door de ANVR, ln 2013 werden via www,reiswerk,nl 86 vragen gesteld en beantwoord, I Met Helpdesk CAO-uitleg werkgevers beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub f van de statuten, f JaarversïaglïOÏS i pagtna'ists'g 1

17 4738 (Doorlopende) Actualisatie Risico Inventarisatie & Evaluatie (Rl&E) De Stichting onderhoudt de Rl&E voor de reisbranche. Deze is steeds aangemeld bij www,rie,nl. De actualisatie is uitgevoerd begin 2013 om aan te sluiten bij nieuwe regels ten aanzien van erkenning en passend bij de gelijktijdige ontwikkeling van de Arbocatalogus voor de reisbranche. Met Doorlopende actualisatie Rl&E beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub d, van de statuten, 4739 Ontwikkeling Arbocatalogus Het bestuur van de Stichting heeft in 2013 op verzoek van CAO-partijen een bedrag op de begroting opgenomen om te komen tot de ontwikkeling van een Arbocatalogus voor de reisbranche. Reeds in de tweede helft van 2012 heeft Human Invest op verzoek van Reiswerk een start gemaakt met het ontwikkelen van een concept-arbocatalogus, Vanaf maart 2013 werkte een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, aan het vaststellen van een definitieve catalogus, In 2013 is tevens een start gemaakt door Service2Media om op de vernieuwde website www,reiswerk,nl te komen tot een aantrekkelijke ontsluiting van de Arbocatalogus, Na vaststelling door sociale partners in 2013 is de catalogus in 2014 ter vaststelling gezonden aan het Ministerie van SZW, Met de Ontwikkeling van een Arbocatalogus beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub d, van de statuten. 474^ CAO onderzoeken Het bestuurvan de Stichting heeft in 2013 op verzoek van CAO-partijen een bedrag op de begroting opgenomen om te komen tot de uitvoering van onderzoeken en projecten voor de reisbranche. De onderzoeken behelzen de ontwikkeling van een nieuw functiehuis voor de reisbranche en een nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling voor de reisbranche. Het project Functiehuis loopt sinds In 2013 is de door het bestuur van de Stichting ingestelde paritaire werkgroep twee maal bijeen geweest onder leiding van de externe projectmanagers van de AWVN. Na de fase van gradering en positionering zijn de resultaten op 29 mei 2013 aan het bestuur van de stichting aangeboden. Op 28 augustus hebben CAO partijen de resultaten in ontvangst genomen en besloten deze met ingang van een nieuwe CAO op te nemen in het collectieve arbeidsvoorwaardenreglement. Voor het project 'pensioenregeling' werkte Reiswerk samen met Towers Watson (TW). Reeds in 2012 voerde TW een eerste inventarisatieronde uit. De resultaten daarvan zijn begin 2013 voorgelegd aan het bestuur van de Stichting, Op basis van de resultaten hien/an èn op basis van uitblijvende wetgeving aangaande een nptk heeft Reiswerk op 28 augustus 2013 de opdracht in eerste instantie terug gegeven aan CAO partijen. Met CAO onderzoeken beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub d en f, van de statuten CAO project loopbaanscan Op voostel van CAO-partijen ontwikkelde Reiswerk een loopbaanscan voor de reisbranche. Met de loopbaanscan kunnen professionals in kaart brengen hoe zij functioneren in hun huidige functie en welke vervolgstappen mogelijk zijn. De scan is geïntegreerd in de nieuw ontwikkelde community Reiswerk,nl en heeft inhoudelijke raakvlakken met de projecten Reiswerk Loopbaankompas en Reiswerk Functiehuis, ln 2013 heeft Reiswerk de scan - mede in het licht van het project OAD - voor het eerst aangeboden aan de branche via Reiswerk,nl. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 19 j 39 1

18 Met het CAO project loopbaanscan beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub e, van de statuten, 4743 Project Wajongers Op verzoek van CAO-partijen ontwikkelde het bestuur van de Stichting in samenwerking met CNV Jongeren een campagne om reisondernemingen in aanraking te brengen met de mogelijkheden en de voordelen van het werken met potentiële medewerkers, die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onderdeel van het project was voorlichting tijdens twee landelijke HRplatforms voor de reisbranche, twintig voorlichtingssessies bij grote reisondernemingen en een informatiecampagne via vakblad TravMagazine, ln 2013 ontwikkelde Reiswerk een handzame informatiebrochure vooren stuurde deze aan alle reisondernemingen en integreerde Reiswerk de resultaten van het project in de nieuwe community Reiswerk,nl. Op dit moment spreken CAO partijen over de wenselijkheid van het uitbreiden van het project met daadwerkelijke pilotplaatsingen. Met het Project wajongers beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub d,, e, en f. van de statuten Project functioneren en beoordelen Het bestuur van De Stichting beoogde in 2013 een opleidingenproject te ontwikkelen op het terrein van functioneren van reisprofessionals en het beoordelen daarvan. Gedurende het verslagjaar heeft het bureau van Reiswerk verscheidene gesprekken gevoerd met potentiële leveranciers voor dit project. Dat heeft nog niet tot een daadwerkelijke keuze geleid. Voor 2014 staat dit project opnieuw op de rol. Met het Project Functioneren en beoordelen beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub c, d, en f. van de statuten Project deskundigheidsbevordering OR-en Werkgevers en werknemers in de reisbranche hechten aan kwalitatief hoogwaardige medezeggenschap in de reisbranche. Het bestuur van de Stichting heeft mede daartoe het project deskundigheidsbevordering OR-en ontwikkelt. Gedurende het verslagjaar heeft het bureau van Reiswerk een aantal gratis workshops ontwikkeld en aangeboden aan (potentiële) OR- en PVT-leden om hen te helpen met het vervullen van een goede medezeggenschapsrol in strategische discussies. Daarnaast biedt Reiswerk op-maat-training aan OR-en van bedrijven die een specifieke ontwikkelvraag hebben. Dit project is gestart in 2013 en loopt over in 2014, Met het project deskundigheidsbevordering OR-en beoogt het bestuur van de stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4. sub c, d, en f van de statuten. Projecten leren en employability Reisbranche 4902 Project certificering CRS tarieven zakenreizen Het project certificering CRS tarieven zakenreizen heeft als doel om een uniform internationaal diploma te ontwikkelen voor de zakenreissector in Nedertand, De zakenreisorganisaties hebben zich ten doel gesteld om medewerkers bij het volgen van interne opleidingen de mogelijkheid te bieden om een diploma met officiële waarde te behalen. Voor medewerkers van bedrijven zonder een eigen opleidingsafdeling moet het mogelijk zijn om via externe opleiders hetzelfde diploma te behalen, In 2013 heeft het bureau van Reiswerk contacten onderhouden met de betrokken (internationale) zakenreisbedrijven en daarnaast is door het bureau van Reiswerk onderzocht welke mogelijkheden er zijn om aansluiting te zoeken bij de lata (Canada). Er is een Jaarverslag^ pagina 20^1^9 ]

19 bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van lata en de voonwaarden zijn besproken, ln het 2103 zijn er vele mail- en telefonische contacten geweest. Deze hebben echter nog niet tot een voor Reiswerk acceptabel model geleid. Het opzetten van een eigen lata Authorized Training Center (ATC)betekent dat dit voor het bureau Reiswerk nogal wat verantwoordelijkheden en veel administratieve handelingen met zich meebrengen. In 2014 worden de activiteiten voortgezet en zal na overleg met de betrokken zakenreisbedrijven tot een besluit gekomen moeten worden. Met het Project certificering CRS tarieven zakenreizen beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub c, en e, van de statuten, 4903 Project ontwikkeling branchekwalificatiestructuur De te ontwikkelen branchekwalificatiestructuur heeft als doel om een overzicht te geven van alle functies, loopbaanpaden en bijbehorende kwalificaties in de reisbranche. Het project is later van start gegaan dan beoogd onder de naam: Reiswerk Loopbaankompas, Het wachten was op de nieuw te ontwikkelen functieprofielen uit het project van de AWVN in opdracht van de ANVR, Deze functieprofielen vormen de basis voor de ontwikkelprofielen binnen het loopbaankompas. Zowel de functieprofielen als de ontwikkelprofielen zijn in het najaar van 2013 gereed gekomen. Er is een start gemaakt met het verder onderzoeken op welke wijze de ontwikkelprofielen (23) in een applicatie in de community van Reiswerk,nl zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het project wordt in 2014 afgerond. Met het Project ontwikkeling branchekwalificatiestructuur beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub e, van de statuten, 4905 Project SEPR/SEPR Verzekeringen Sinds 1 januari 2012 is SEPR gestopt met het erkennen en certificeren van ondenwijsinstellingen. Het bestuur van de Stichting heeft ingestemd om de lopende activiteiten van SEPR over te nemen. Studenten hebben nog tot 1 december 2016 de mogelijkheid om SEPR examens afte leggen en de praktijkstage te voltooien. Per 1 januari 2017 stopt SEPR definitief in de huidige vorm. Per 01 juni 2012 is examenbureau IMKO gestopt met haar activiteiten voor SEPR. Dit betekent dat het bureau van Reiswerk de administratieve taken heeft overgenomen. Het afnemen van de examens is ondergebracht bij het landelijke examencenter van Lamark. In 2012 zijn er 140 SEPR examens afgenomen, 85 SEPR Verzekeringsexamens en 5 diploma's afgegeven. Met het Project SEPR beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub c, van de statuten, 4723 Organisatie Reisbranche Opleidingencongres Op maandag 23 september 2013 organiseerde het bureau van Reiswerk het tweede Reiswerk Opleidingencongres, Een congres voor werkgevers, werknemers, studenten en vertegenwoordigers van het toeristisch beroepsondenwijs. Met als doel om een interessante, inspirerende en interactieve bijeenkomst te organiseren voor iedereen die met opleiden binnen de Reisbranche te maken heeft. Het congres ontving uit de evaluatie een totaalcijfer van een 7,6 van de respondenten. Het bureau van Reiswerk is tevreden met de opkomst van bijna 100 deelnemers. Helaas was de key note spreker niet beschikbaar, maar André Salomonson was een prima vervanger. Ook de drie workshops werden door de deelnemers goed gewaardeerd. Uit de evaluatie kwam o,a, naar voren dat er meer tijd ingeruimd dient te worden voor groeps- en/of plenaire discussies. Daardoor wordt het congres nog interactiever. De opmerkingen en aanbevelingen van de respondenten zijn venwerkt en toegevoegd aan het draaiboek welke ingezet kan worden voor Reiswerk Opleidingencongres Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche pagina 21 39

20 Met Organisatie Reisbranche Opleidingencongres beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub b., c. en e. van de statuten, 4717 Project Onderzoek, onderzoeksagenda, onderzoeksbeurs Het bestuur van de Stichting besteedt tijd en middelen aan het ontwikkelen en ondersteunen van onderzoek, dat relevant is voor de reisbranche en passend bij haar inhoudelijke doelstellingen. Onderdeel hiervan vormde in 2013 de langjarige deelname aan het gezamenlijke onderzoeksproject met NHTV naar de customer journey, de verdere invulling van de onderzoeksagenda door het vertalen van de branchevisie 2025 voor het toerisme naar een daadwerkelijke agenda en het ondersteunen van een afstudeerproject Corporate Social Responsibility als motiverende factor om al dan niet in een branche te gaan werken. Met Project onderzoek, onderzoeksagenda, onderzoeksbeurs beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art. 4 sub b., c, en d. van de statuten, 4740 Project onderhoud Kwalificatiedossier In 2013 is vanuit de paritaire commissies (Horeca, Recreatie, Frontoffice, Toerisme & Reizen) binnen kenniscentrum Kenwerk door een werkgroep verder gewerkt aan de ontwikkeling van een breed toeristisch kwalificatiedossier. Het project heeft als doel om het aantal kwalificatiedossiers met hetzelfde wezen van het beroep te verminderen. Het kwalificatiedossier wordt gebruikt in het mbo ondenwijs om aan te geven wat een student moet kennen en kunnen aan het einde van de opleiding. De manager onderwijsprojecten van het bureau van Reiswerk heeft deelgenomen aan deze werkgroep. De opgeleverde (tussentijdse) producten zijn getoetst met opleiders vanuit het reisbedrijfsleven. Het beoogde resultaat is een breed toeristisch dossier waarbij op regionaal en landelijk niveau afspraken tussen bedrijfsleven en onderwijs gemaakt moeten worden over sectorale inkleuring, In het voorjaar 2014 zal de ontwikkeling van dit kwalificatiedossier worden afgerond, waarna het kan worden goedgekeurd door de paritaire commissie van Kenwerk, Met het Project onderhoud kwalificatiedossier beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4 sub b, van de statuten, 473^ HBO: Project EVC en Maatwerk Het project EVC is in 2012 niet van start gegaan omdat de projectuitvoerder NHTV nog geen definitief contract had gesloten met Avans Hogeschool in Breda, Op 29 oktober 2012 is het contract alsnog tot stand gekomen. Het bestuur van de Stichting heeft gekozen voor een goede voorlicht over EVC en daarom besloten om het project in het voorjaar van 2013 te starten. Het project heeft als doel om met individuele deelnemers Eerder Verworven Competenties in kaart te brengen. Met als resultaat voor de deelnemer het behalen van een EVC certificaat of vrijstelling(en )bij het volgen van een vervolgopleiding. Met het Project HBO: project EVC en Maatwerk beoogt het bestuur van de Stichting bij te dragen aan haar doelstellingen zoals genoemd in art, 4, sub c, en e, van de statuten, 4749 Executive program Reiswerk, NHTV en Penn State (ELP) Het bestuur van de Stichting ontwikkelde in 2013 voor de tweede keer in samenwerking met NHTV Breda en Penn State University in de Verenigde Staten een Executive Masterclass (ELP) voor de reisbranche. Uit de tweejaarlijkse arbeidsmarktonderzoeken blijkt dat er langzaam maar zeker een opschaling plaats vindt in de reisbranche van functies die vooral op MBO-niveau worden uitgevoerd naar functies die meer op HBO / HBO+ niveau worden uitgevoerd. Er bestond voor 2012 nog geen specifiek voor de reisbranche ontwikkelde opleiding op HBO+ niveau voor zittende medewerkers. Het ELP is daartoe ontwikkeld en in 2013 voor de tweede keer met veel succes uitgevoerd, In 2015 start de derde Jaargang, Jaarverslag 2Ö13 " p a g T h a " 2 2 T 3 9 1

Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche

Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2012 Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2012 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. colofon. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. Reisbranche. Jaarverslag 2009

Reiswerk Opleidingen. colofon. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. Reisbranche. Jaarverslag 2009 Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) Rijnzathe

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2010 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbetieer N.V. Rijnzattie

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE REISBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS. - De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn;

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE REISBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS. - De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn; #091115 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE REISBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS November 2015 Tussen - De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn; als partij te ener zijde,

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING OPLEIDINGS EN ARBEIDSRAARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN HANDEIAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS 0 & A SZS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2010 3 Rekening van baten

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 stichting Sociaal Fonds voor de Zoetwaren Industrie, 13 juni 2016 INHOUD RAPPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14682 15 april 2016 Reisbranche inzake Sociaal Fonds 2016/2020 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''.

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. Statuten Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. 2. Zij is gevestigd te Gouda. Artikel 2: Doelstellingen 1. De

Nadere informatie

Wissenraet jj^ Van Spaendonck

Wissenraet jj^ Van Spaendonck jj^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM STICHTING SOCI/\AL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1. Bestuursverslag 2. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2015 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2014 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2014...5

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tuincentrumbranche Sociaal Fonds 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9363 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-04-2000, nr. 81 ALGEMEEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2767 8 maart 2012 Kappersbedrijf Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling 2012/2015 Verbindendverklaring gewijzigde

Nadere informatie

Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus

Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Naam en zetel Artikel 3 Doel Artikel 4 Geldmiddelen Artikel 5 Bestuur Artikel 6 Bevoegdheden van het bestuur Artikel

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel STATUTEN Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel 2 ARTIKEL 1 Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018

Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus Bijlage I Statuten van de Stichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche O O O O O O ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. mw. P.L.J. van Delft

Nadere informatie

STICHTING OVONED TE GEMEENTE HOUTEN FINANCIEEL VERSLAG 20 NOVEMBER 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014

STICHTING OVONED TE GEMEENTE HOUTEN FINANCIEEL VERSLAG 20 NOVEMBER 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014 STICHTING OVONED TE GEMEENTE HOUTEN FINANCIEEL VERSLAG 20 NOVEMBER 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Algemeen JAARREKENING Balans per 31

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 28 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen 2003/2004 Sociaal Fonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9890 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2003, nr. 40 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs, Voion, hierna ook te noemen Opdrachtgever, statutair gevestigd te Utrecht, voor het ondertekenen van deze overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2010 Particuliere beveiliging Stephensonweg 14 Postbus 693 T 0183-64 66 72 op(eiden@particu(ierebeveil(gtng.com

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT HET CENTRUM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012/2013

STICHTING INSTITUUT HET CENTRUM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012/2013 STICHTING INSTITUUT HET CENTRUM TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012/2013 5 JAARREKENING

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Vishandel

stichting Sociaal Fonds Vishandel stichting Sociaal Fonds Vishandel Jaarverslag 2015 colofon administrateur Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717 LZ Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede telefoon 0318 69 84 89 [jaarverslag 2015 pagina

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17299 18 juli 2014 Gemengde Branche en Speelgoedbranche Sociaal Fonds 2014 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Postadres Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 3183 Afdeling CAV. Bezoekadres Rijnzathe LV DEN HAAG 3454 PV De Meern

Postadres Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 3183 Afdeling CAV. Bezoekadres Rijnzathe LV DEN HAAG 3454 PV De Meern - Vereniging - -. lj Postbus 3183 13502 GD Utrecht Bestuursondersteuning Postadres Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 3183 Afdeling CAV 3502 GD Utrecht Postbus 90801 Bezoekadres Rijnzathe

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2135 23 januari 2014 Architectenbureaus Fonds 2014/2018 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie