Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden cohort 2014, (interview in november 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden cohort 2014, (interview in november 2015)"

Transcriptie

1 Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden ort 2014, (interview in november 2015) Volgens de HBO-monitor Door Alex Ritsema (Bureau Kwaliteitszorg van Saxion) 06 oktober

2 Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse van de Twentse arbeidsmarkt wordt een drietal knelpunten ten aanzien van de technische branches genoemd: - Licht stijgende uitstroom van de technisch geschoolden, maar de vervangingsvraag is groter; - Hoge eisen aan werknemers; - Suboptimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Het Programma Bètatechniek van Saxion monitort de alumni om zo inzicht te krijgen in de aansluiting van de opleiding en het bedrijfsleven, vestigingsplaatsen in kaart te brengen en knelpunten te signaleren. Onderzoeksdoel en doelgroep Eén van de doestellingen van het Programma Bètatechniek is het volgen van alumni met een technische opleiding na hun afstuderen, om inzicht te krijgen in hun loopbaan bij een werkgever, of hun verdere studie. De centrale onderzoeksdoelstelling luidt: Het bieden van inzicht in de doorloop van studie naar baan van HBO-studenten Techniek en daaraan gerelateerde opleidingen Hieronder vallen dan de subvragen: - In hoeverre zijn de alumni gaan doorstuderen, aan het werk gegaan, of werkloos geworden? - Als de alumni betaald werk verrichten, in hoeverre is dat werk dan van HBO-niveau, en in hoeverre sluit het aan op het behaalde Saxion-diploma? - Waar werken en wonen de alumni? Is er sprake van een brain drain van Twente naar de Randstad en/of andere regio s? - Als alumni verder studeren, wat voor soort studies worden dan het meest gekozen? En welke instituten voor vervolgopleidingen worden relatief vaak gekozen? Methode: uitslag van de landelijke HBO-monitor Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de landelijke HBO-monitor, zijnde een vragenlijst die elk najaar wordt afgenomen onder alumni van Nederlandse HBO-opleidingen, die in het voorgaande studiejaar meestal ongeveer 17 maanden eerder - zijn afgestudeerd. 2

3 Analyse van de respons De elektronische vragenlijst van de landelijke HBO-monitor wordt elk najaar afgenomen, aan de afgestudeerden van het voorgaand kalenderjaar; aangezien diploma s meestal in de zomer behaald worden, betreft de vragenlijst dus personen die ongeveer 15 maanden eerder zijn afgestudeerd. Om drie redenen zal het nooit lukken alle alumni aan de vragenlijst te laten meedoen: 1) de landelijke organisatie is afhankelijk van de -adressen die de aangesloten HBO-instellingen aanleveren en die lijst omvat niet alle afgestudeerden, omdat de instellingen veel van hen uit het oog verliest, 2) bij elke afname van de vragenlijst blijkt dat een deel van de -adressen is verouderd, 3) niet iedereen die uiteindelijk de vragenlijst ontvangt, is bereid mee te werken (beter bekend als nonrespons ). Van de afstudeerorten van 2009 tot en met 2014, kwam elke keer voor Bètatechniek Saxion een absolute respons van ongeveer 300 personen; details staan in Tabel 1. Tabel 1: Analyse van de respons afstudeerort (in okt/nov/dec) Bètatechniek Saxion jaar van meting aantal afgestudeerden absolute respons respons in % % % % % % % Situatie van de respondenten, omstreeks oktober/november/december 2015 De laatste keer dat de elektronische vragenlijst van de landelijke HBO-monitor werd afgenomen, was in omstreeks oktober/november/december 2015, voor de personen die waren afgestudeerd in De exacte situatie waarin de respondenten zich bevonden is vanwege onvolledig of onduidelijk invullen van de vragenlijst niet voor alle respondenten 333 duidelijk, maar gelukkig wel voor veruit de meeste, namelijk 323. Samengevat staat de situatie hieronder: Tabel 2: Situatie van de respondenten in najaar 2015 (tijdens invullen vragenlijst) studerend 68 21,1% betaald werk ,9% zowel betaald werk als studie 8 2,5% beginnend eigen bedrijf 2 0,6% werkloos 16 5,0% ,0% We zien dat we werklozen ongeveer 5 procent van alle respondenten vormen, op het moment van invullen van de vragenlijst. 3

4 In onderstaande tabel is de respons per Saxion-opleiding weergegeven. Tabel 3: Analyse van de respons per Saxion-diploma (opleidingen van na de techniek-conversie; ze worden met terugwerkende kracht weergegeven, vandaar dat opleidingen als Bouwtechnische Bedrijfskunde (door de conversie opgegaan in Bouwkunde) en Stedenbouwkundig Ontwerpen (opgegaan in Ruimtelijke Ontwikkeling) ontbreken) Alle opleidingen zijn bachelor-opleidingen, tenzij expliciet Ad staat vermeld Toelichting/voorbeeld voor het lezen van de tabel: Neem de één na onderste rij, met gegevens over de opleiding Creative Media & Game Techologies. De absolute respons voor afstudeerort 2010 (bevraagd in najaar 2011) bedroeg 29, terwijl het aantal afgestudeerden van die opleiding van dat ort 83 bedroeg. De procentuele respons wordt dan 29/83, ofwel 35%. absolute respons aantal afgestudeerden procentuele respons Opleiding Ad IHO % nvt 0% nvt 0% Ad TI % nvt 0% 63% 0% Ad WTB nvt nvt 0% nvt nvt Bouwkunde % 28% 24% 30% 21% Civiele T % 29% 33% 28% 31% Ruimt. Ontw % 32% 30% 34% 24% Milieukunde % 35% 45% 44% 38% Elektrotechn % 36% 39% 58% 50% HBO-ICT % 38% 40% 43% 36% Techn. Inform % 35% 32% 43% 37% Werktuigb.k % 36% 40% 45% 35% Mechatronica nvt nvt nvt nvt 100% Tech. Natuurk % 48% 50% 53% 44% Ind. Prod. Ontw % 28% 27% 28% 50% Chem. Tech % 13% 45% 46% 50% Milieutech % nvt nvt nvt nvt Bio. & Med. Lab % 42% 31% 55% 60% Chemie % 38% 43% 49% 62% Tech. Bedrijfsk % 32% 35% 31% 32% Fashion & Text. Technologies % 22% 29% 42% 30% Archeologie nvt nvt 17% 57% 53% Creative Media & Game Techn % 33% 32% 27% 35% Bètat. Saxion % 33% 35% 42% 39% We zien helaas een sterk schommelende respons. Zo varieert de respons van een grote opleiding als Technische Bedrijfskunde tussen 32% voor afstudeerort 2011 tot 51% voor afstudeerort

5 Werken of doorstuderen; analyse van de doorstudeerders Van de respondenten van zes onderzochte afstudeerorten begon 23% tot 32% aan een vervolgopleiding. Details staan in onderstaande tabel (n=330) 2013 (n=337) 2012 (n=293) 2011 (n=278) 2010 (n=352) 2009 (n=322) Zijn ze aan een vervolgstudie begonnen? (n=322) (n=352) (n=278) (n=293) (n=337) (n=330) ja 32% 30% 23% 28% 31% 28% nee 68% 70% 77% 72% 69% 69% Beschouwen we nu de groep doorstudeerders (ofwel de korte balkjes van Figuur 1); met wat voor stoort vervolgstudie begonnen zij? Zie de volgende figuur (n=94) 2013 (n=101) 2012 (n=83) 2011 (n=63) 2010 (n=103) 2009 (n=99) Figuur 2. Aan wat voor vervolgstudie zijn ze begonnen? (n=99) (n=103) (n=63) (n=83) (n=101) (n=94) WO 58% 64% 65% 76% 71% 68% HBO-Master 4% 5% 8% 2% 14% 16% HBO-Bach 16% 13% 19% 8% 4% 6% anders (incl bedrijfsopl.) 22% 18% 8% 13% 11% 10% 5

6 Van het ort 2009 koos 58% van de doorstuderende respondenten voor een universitaire vervolgstudie, langzaam oplopend naar 76% voor ort 2012, en dalend naar 71% voor ort 2013 en 68% voor ort Edoch, hieruit valt geen opwaartse trend te concluderen, vanwege de lage respons, met name voor afstudeerorten 2011 en We mogen wel concluderen dat universitaire vervolgstudies voor alle onderzochte orten het meest populair zijn. Tellen we de gekozen HBO-Master-vervolgopleidingen op bij de universitaire vervolgopleidingen, dan zien we dat 62% tot 85% voor een hogere vervolgopleiding koos dan de zojuist afgesloten HBO-Saxion-Bachelor-opleiding. Kijken we tenslotte nog naar het studiesucces van doorstudeerders, voor zover dat middels de HBO- Monitor gemeten kon worden. Minder dan 10 procent van de doorstuderende respondenten gaf aan ruim een jaar na het behalen van het Saxion-diploma - de studie te hebben gestaakt zonder certificaat of diploma. Figuur 3 presenteert de details. Figuur 3. Volgend de doorstudeerders nog steeds die vervolgstudie? (op het moment van invullen van de Monitor) (per jaar van Saxion-dip) 2014 (n=94) 2013 (n=103) 2012 (n=83) 2011 (n=63) 2010 (n=105) 2009 (n=98) (n=98) (n=105) (n=63) (n=83) (n=103) (n=94) ja 65% 63% 63% 75% 61% 67% nee, dipl. of cert. behaald 28% 34% 30% 17% 31% 31% nee, ben ermee gestopt 7% 3% 6% 8% 8% 2% 6

7 Aan het werk na het behalen van het Saxion-diploma: is men werkloos geweest? Werkloosheid lijkt maar weinig voor te komen onder de alumni van Bètatechniek van Saxion. Althans, slechts ongeveer een derde van de respondenten voor zover ze niet aan een vervolgstudie waren begonnen - gaf aan werkloos te zijn geweest; en als ze al werkloos waren geweest, dan gaven ze meestal aan dat die werkloosheid maar kort geduurd had. We beschikken over deze vraag over gegevens sinds het afstudeerort Zie Figuur 4. Figuur 4. Alumni exclusief doorstudeerders: werkloos geweest? (per jaar van Saxion-dip) 2014 (n=218) 2013 (n=231) 2012 (n=208) 2011 (n=212) 2010 (n=245) (n=245) (n=212) (n=208) (n=231) (n=218) werkloos geweest 33% 33% 35% 37% 40% niet werkloos geweest 67% 67% 65% 63% 60% 7

8 Als vervolgens gevraagd werd aan degenen die enige tijd werkloos waren geweest - of dat nog waren op het moment dat ze de vragenlijst invulden dan krijgen we het volgende beeld (Figuur 5): Figuur 5. Alumni (exclusief doorstudeerders) die enige tijd werkloos zijn geweest (of dat nog waren tijdens het invullen van de vragenlijst): Hoe lang duurde de werkloosheid? (per jaar van Saxion-dip) 2014 (n=87) 2013 (n=86) 2012 (n=72) 2011 (n=71) 2010 (n=80) (n=80) (n=71) (n=72) (n=86) (n=87) 1, 2 of 3 maanden 68% 55% 49% 62% 44% 4, 5 of 6 maanden 19% 25% 19% 22% 30% langer dan 6 maanden 14% 20% 32% 16% 26% We zien, dat een periode van werkloosheid van langer dan zes maanden voorkwam in 14% (voor afstudeerort 2010) tot 32% (voor afstudeerort 2012) van de respondenten. 8

9 Aan het werk na het behalen van het Saxion-diploma: analyses van de werkenden We beschouwen nu de alumni, die aan het werk zijn; met andere woorden, we laten de werklozen en doorstudeerders buiten beschouwing. Allereerst vragen we ons af, in welke mate deze personen in loondienst zijn getreden, zelfstandige zijn geworden, of anderszins aan de slag zijn gegaan bijvoorbeeld door deelname in het bedrijf van ouders of levenspartners. Men zie figuur (n=208) 2013 (n=270) 2012 (n=188) 2011 (n=193) 2010 (n=234) 2009 (n=209) Figuur 6. Over de werkende alumni: soort dienstverband (per jaar van Saxion-dip) (n=209) (n=234) (n=193) (n=188) (n=270) (n=208) loondienst 86% 83% 87% 89% 85% 66% uitzend-, oproepkracht 4% 9% 7% 4% 10% 6% zelfstandig / freelancer 8% 5% 4% 4% 3% 3% anders 2% 3% 2% 3% 3% 2% De conclusie is duidelijk: meer dan 80 procent van de werkende respondenten bevond zich in loondienst ten tijde van het invullen van de vragenlijst. Aan de respondenten in loondienst werd vervolgens gevraagd naar de aard van het dienstverband, weergegeven in Figuur 7. 9

10 Figuur 7. Over de werkende alumni in loondienst: soort aanstelling (per jaar van Saxion-dip) 2014 (n=175) 2013 (n=250) 2012 (n=166) 2011 (n=167) 2010 (n=194) 2009 (n=179) (n=179) (n=194) (n=167) (n=166) (n=250) (n=175) vaste aanstelling 62% 59% 53% 48% 46% 43% tijdelijk met uitzicht op vaste baan 34% 34% 35% 45% 40% 49% tijdelijk zonder uitz. op vaste baan 4% 7% 11% 7% 14% 7% Het lijkt er op, dat het aandeel vaste aanstellingen onder de loontrekkers elk jaar gedaald is, ten gunste van de tijdelijke aanstellingen; dit wordt wellicht (mede) veroorzaakt door de matige macro-economische situatie. De HBO-monitor probeert ook uit te zoeken, in hoeverre het betaalde werk van de alumni aansluit bij de gevolgde opleiding. Had de werkgever of opdrachtgever als het een zelfstandige of free-lancer betreft inderdaad HBO-niveau vereist voor de baan of opdracht die de alumnus thans vervult? Helaas is deze vraag pas in 2013 voor het eerst gesteld, aan het afstudeerort 2012; het resultaat staat in Figuur 9. 10

11 Figuur 9. Welk niveau vereiste de werkgever/opdrachtgever voor de werkzaamheden van de werkende alumnus? (per jaar van Saxion-dip) 2014 (n=206) 2013 (n=265) 2012 (n=186) 2012 (n=186) 2013 (n=265) 2014 (n=206) hoger dan HBO Bach 7% 5% 8% HBO Bachelor 73% 74% 73% lager dan HBO Bach 20% 22% 19% De conclusie is duidelijk; ongeveer 80% van de respondenten geeft aan, dat de werkgever of opdrachtgever minstens hbo-bachelor vereiste voor de huidige functie. Vervolgens beschouwen we de opleidingsrichting die de werkgever in gedachten had voor de baan of opdracht die de alumnus thans vervult. Het resultaat staat in Figuur 9. 11

12 Figuur 9. Werkende alumni ; welke opleidingsrichting vereiste de werkgever of opdrachtgever voor de functie die de alumnus thans vervult? (volgens de alumnus) (per jaar van Saxion-dip) 2014 (n=205) 2013 (n=267) 2012 (n=185) 2011 (n=193) 2010 (n=232) 2009 (n=208) (n=208) (n=232) (n=193) (n=185) (n=267) (n=205) uitsluitend mijn eigen richting 24% 19% 21% 15% 22% 17% mijn eigen of verwante richting 61% 68% 62% 58% 57% 60% een geheel andere richting 2% 3% 3% 7% 2% 4% geen specifieke richting 13% 10% 14% 19% 19% 19% De conclusie is duidelijk; in ongeveer driekwart van de gevallen vereiste de werkgever of opdrachtgever hetzij de richting van de alumnus, hetzij een verwante richting althans, naar de mening van de alumnusrespondent. 12

13 Waar werken de werkende alumni? Is er sprake van een brain drain vanuit Twente en de Achterhoek naar andere delen van de wereld? De HBO-monitor kan hier over informatie verschaffen. We laten de werkloze en doorstuderende alumni in deze paragraaf buiten beschouwing. Hun werkplaatsen zijn samengevat in Figuur 10. Figuur 10. Waar bevindt zich de werkgever/opdrachtgever van de werkende alumnus? (per jaar van Saxion-dip) 2014 (n=204) 2013 (n=262) 2012 (n=185) 2011 (n=192) 2010 (n=229) 2009 (n=208) 2009 (n=208) 2010 (n=229) 2011 (n=192) 2012 (n=185) 2013 (n=262) 2014 (n=204) Twente 49% 44% 50% 51% 41% 38% Achterhoek 10% 9% 8% 9% 10% 9% overig Overijssel 15% 18% 13% 10% 10% 9% overig Gelderland 8% 7% 10% 6% 8% 11% overig Nederland 15% 17% 14% 18% 23% 19% Buitenland 3% 7% 5% 5% 9% 14% De conclusie is duidelijk: ongeveer 30 procent van de werkende alumni werkt buiten Overijssel of Gelderland. Wat betreft de categorie buitenland ; dat buitenland blijkt in ongeveer driekwart van de gevallen Duitsland te zijn, in alle onderzochte orten. De woonplaatsen van de betrokken alumni hier niet weergegeven bevinden zich vrijwel altijd dichtbij de werkplaatsen. Een brain drain uit de regio lijkt dus wel mee te vallen tenzij de alumni in de regio sterk oververtegenwoordigd zouden zijn in de steekproef, maar dat is niet te achterhalen. 13

14 Conclusies De volgende voorzichtige conclusies op het niveau van geheel Saxion Bèta-Techniek - zijn mogelijk, voor de afstudeerorten 2009 tot en met 2014, volgens de HBO-monitor waarbij we wel moeten bedenken dat de HBO-monitor een momentopname weergeeft, gemiddeld ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen. Bovendien moeten we bedenken dat de steekproef wellicht niet helemaal representatief is; veel afgestudeerden zijn onbereikbaar doordat het adres onbekend is, en als dat adres wel bekend is, is het mogelijk dat degenen die in de buurt van Enschede en Deventer zijn blijven wonen, oververtegenwoordigd kunnen zijn. De volgende voorzichtige conclusies: - Van de respondenten van vijf onderzochte afstudeerorten begon 23% tot 32% aan een vervolgopleiding. Het is niet duidelijk of de doorstudeerders echt zo n groot deel van de alumni zijn, of dat ze in de steekproef zijn onder- of oververtegenwoordigd; - 62% tot 85% van de doorstudeerders koos voor een hogere vervolgopleiding dan de zojuist afgesloten HBO-Saxion-Bachelor-opleiding; - Van de alumni, die na het Saxion-diploma de arbeidsmarkt op zijn gegaan, beweert ongeveer twee derde niet werkloos te zijn geweest. Van de resterende één derde heeft de werkloosheid meestal hooguit zes maanden geduurd; - De werkende respondenten blijken in ruim 80 procent van de gevallen in loondienst te zijn. De rest is zelfstandig of werkt in de zaak van familie of partner; - Van de werkenden in loondienst is in de afgelopen jaren het percentage in vaste dienst afgenomen, terwijl het percentage met flexibele contracten is toegenomen; - Ongeveer 70 procent van de werkende respondenten werkt en woont in Overijssel of Gelderland, waarvan relatief vaak in Twente of de Achterhoek; - Er is gevraagd overigens alleen aan de afstudeerort 2012, 2013 en naar het niveau dat de werkgever/opdrachtgever vereist van de werkende alumnus voor de taak die hij/zij thans vervult. In ongeveer 73 procent van de gevallen blijkt dat HBO-niveau te zijn, in ongeveer 9 procent van de gevallen zelfs een hoger niveau; - Er is gevraagd naar de opleidingsrichting die we werkgever/opdrachtgever vereist van de werkende alumnus voor de taak die hij/zij thans vervult. In minstens driekwart van de gevallen vereiste de werkgever of opdrachtgever precies de richting van de alumnus, dan wel een verwante richting althans, naar de mening van de alumnus-respondent. 14

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 Achtergrond Eind september heeft Studiekeuze123 de opleidingspagina s op haar website vernieuwd. Naast

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten Randstad Nederland December 2016 INHOUDSOPGAVE Financiële vooruitzichten 3 Mobiliteit 7 Over Randstad WerkMonitor 11 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

1. Inleiding... 1. 2. Data... 1. 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1. 4. Relevante werkvelden... 2

1. Inleiding... 1. 2. Data... 1. 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1. 4. Relevante werkvelden... 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1 4. Relevante werkvelden... 2 5. Schatting van het aantal havo- en vwo-abituriënten in relevante werkvelden...

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1)

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1) Tijdelijke en langdurige banen, 2000 A.W.F. Corpeleijn 1) Veel bedrijven werken met een combinatie van vaste en losse krachten. Werknemers met tijdelijke contracten worden onder meer ingezet voor speciale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Analyse van de Enquête Instroom Bètatechniek van najaar 2013. Managementsamenvatting... 3 Analyse van vraag 1... 5

Inhoudsopgave. Analyse van de Enquête Instroom Bètatechniek van najaar 2013. Managementsamenvatting... 3 Analyse van vraag 1... 5 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Analyse van vraag 1... 5 Analyse van vragen 2 en 3... 7 Analyse van vraag 4... 9 Analyse van vraag 5... 11 Analyse van vraag 6... 13 Appendix: uitgebreide analyse

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht INSTELLINGSRAPPORTAGE April 2012 Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Visie op arbeidsmarkt 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor 15 2 VISIE OP ARBEIDSMARKT

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Behoeftenpeiling. Behoeftenpeiling nieuwe accountantsopleiding 1

Behoeftenpeiling. Behoeftenpeiling nieuwe accountantsopleiding 1 Behoeftenpeiling nieuwe accountantsopleiding voor het mkb Inleiding en verantwoording In juni 2015 heeft de ledenvergadering van de NBA het nieuwe beroepsprofiel aangenomen. Een belangrijk element in het

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van tijdelijk werk 3 Mobiliteit 7 Over Randstad

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Baan op niveau en in richting

Baan op niveau en in richting Baan op niveau en in richting Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld... 2 Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012... 3 Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting... 4 Voltijd

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Minder personeel en andere taken

Minder personeel en andere taken Minder personeel en andere taken Samenvatting Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken 2015 Minder personeel en andere taken Samenvatting Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken 2015 De openbare bibliotheek

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Trendbrochure mbo groen gediplomeerden ------ Groen in perspectief. KBA, april 2015

Trendbrochure mbo groen gediplomeerden ------ Groen in perspectief. KBA, april 2015 Trendbrochure mbo groen gediplomeerden ------ Groen in perspectief KBA, april 2015 Inleiding Sinds 2010 voert KBA in nauw overleg met ROA, AOC Raad en Aequor, en op initiatief van het ministerie van EZ,

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair?

Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair? Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair? C. Meng, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht University( c.meng@maastrichtuniversity.nl) W.H.M. Kwinten, Leer-

Nadere informatie

Loopbaanmonitor onderwijs 2011

Loopbaanmonitor onderwijs 2011 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Loopbaanmonitor 2011 Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2010 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs Samenvatting uitkomst volgmodules Voorjaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 31 mei 2015 1 Introductie In de eerste maanden van 2015 zijn door de scholen voor

Nadere informatie

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor Bijlage uitkomsten dagloonmonitor In verband met de tijd die gemoeid was met implementatie van de wijzigingen is het dagloonbesluit op 1 juni 2013 in werking getreden, na de inwerkingtreding op 1 januari

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Werk en vakantie 3 Mobiliteit 9 Over Randstad WerkMonitor 13 2 WERK EN VAKANTIE 3 Bijna

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2009

Resultaten WO-monitor 2009 Resultaten WO-monitor 2009 Samenvatting: - Universiteit kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Wageningse alumni zijn uitvliegers. Ze vertrekken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Gebrek aan competenties. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Gebrek aan competenties. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Gebrek aan competenties Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Gebrek aan competenties 3 Mobiliteit 8 Over Randstad WerkMonitor 12 2 GEBREK AAN

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Eerste kwantitatief onderzoek

Eerste kwantitatief onderzoek Eerste kwantitatief onderzoek naar de opleiding van hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen april 2014 Een onderzoek in opdracht van www.ikbenhoogbegaafd.nl Uitgevoerd door Willem Wind Inhoudsopgave Waarschuwing

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie