Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht"

Transcriptie

1 Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht Opleidingen: Hotel- en Eventmanagement (Croho 34118/B) Toeristisch management (Croho 34927/B) Variant: hbo bachelor voltijd Visitatiedatum: 28 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007

2 2/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 13 Deel B: Facetten 15 Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 17 Onderwerp 2 Programma 22 Onderwerp 3 Inzet van personeel 35 Onderwerp 4 Voorzieningen 38 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 41 Onderwerp 6 Resultaten 45 Deel C: Bijlagen 49 Bijlage 1 Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 50 Bijlage 2 Beknopte CV Panelleden 56 Bijlage 3 Bezoekprogramma visitatie 60 Bijlage 4 Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 63 NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 3/63

4 4/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

5 Deel A: Onderwerpen NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 5/63

6 6/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

7 1.1 Voorwoord In dit rapport doet het panel dat in opdracht van NQA de hbo-bachelor opleidingen Hotel- en Eventmanagement (Hem) en Toeristisch management (Tm) van de Hogeschool Tio heeft gevisiteerd, verslag van zijn werkwijze, bevindingen en conclusies. Het onderzoek vond plaats in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is feitelijk gestart in april 2007, het moment waarop de opleiding haar zelfevaluatierapport bij de NQA aanleverde. Een visitatiebezoek vond plaats 28 juni 2007 en werd uitgevoerd door een panel dat bestond uit de volgende personen: - De heer drs. J.A.R. Heemskerk (voorzitter en domeindeskundige Toeristisch management); - De heer prof. dr. P.M.J. De Groote (domeindeskundige Hotel- en hospitalitymanagement en Toerisme); - Mevrouw Mr. M. Vervoort (domeindeskundige Hotel- en hospitalitymanagement); - De heer B.J. Dieperink (studentpanellid); - Mevrouw drs. G.J. Overmeen-Bakhuis (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Dit onderzoek is een gedeeltelijke herhaling van eerdere visitaties die NQA uitvoerde bij de opleidingen. De eerste visitatie vond plaats in november De resultaten daarvan waren aanleiding voor de instelling om verbeteringen te bewerkstelligen en om een herhaling van het onderzoek te laten doen. De reden was dat er bij enkele facetten tekortkomingen waren gesignaleerd waarvoor de instellingen al maatregelen in voorbereiding had. Het tweede onderzoek vond plaats in maart 2006, door hetzelfde panel als de eerste visitatie, met één wijziging: in 2005 had mevrouw drs. C.T. F.Haans als domeindeskundige plaats in het panel, maar aangezien zij in maart 2006 was verhinderd, heeft NQA aan Mevrouw mr. M. Vervoort (onderwijsdeskundigheid in de branche Hotel- en hospitalitymanagement) gevraagd zitting te willen nemen in dat panel. Na behandeling van de accreditatieaanvraag, heeft de NVAO verzocht om een aanvullend onderzoek, om meer zekerheid te verkrijgen dat de verbeteringen ten opzichte van de eerste visitatie bestendig waren. Dit betreft de bevindingen bij de facetten 2.1 (Eisen HBO) en 6.1 (Gerealiseerd niveau). Gezien de samenhang met andere facetten is ook de bestendigheid van de situatie betreffende de facetten 2.2, 2.3 en 2.8 in deze derde visitatie opnieuw bezien. Het derde panel is opnieuw samengesteld uit de eerdere panelleden. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 7/63

8 Naast dit aanvullende onderzoek op de vijf genoemde facetten, is er in dit derde rapport sterker onderscheid gemaakt tussen de twee opleidingen, zodat de verschillen en overeenkomsten duidelijker zijn terug te vinden. Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken en de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Hierin wordt het eindoordeel van het panel gegeven. Deel B: een detailrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan hier uit van de vierpuntsschaal zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Een uitzondering is het oordeel bij het facet 2.6, Duur: hier wordt een tweepuntsschaal gehanteerd (voldaan/niet voldaan). Het detailrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding Hogeschool Tio is gespecialiseerd in erkende dagopleidingen op het gebied van toerisme en het hotelwezen. Tio staat voor Toeristische Informatie Opleiding. Het is een niet-bekostigde instelling. Studenten komen wel in aanmerking voor studiefinanciering. De instelling biedt opleidingen aan op de locaties Amsterdam, Eindhoven, Hengelo (hoofdvestiging), Leidschendam en Utrecht. Tio is opgericht in 1969 onder de naam Tio college. In dezelfde tijd ontstonden ook twee vakscholen te weten de AVR en de AVV. Al deze opleidingen verzorgden kortlopende functiegerichte opleidingen die sterk gericht waren op de praktische behoefte van het bedrijfsleven. Afgestudeerden hadden goede uitstroommogelijkheden. Aanvankelijk waren de scholen bekostigde instellingen, maar sinds eind jaren 80 is er aan bekostiging een eind gekomen. Tio heeft in 1993 de AVV-vakschool en in 1994 de AVR-vakschool overgenomen, evenals de hostessopleiding Tunon in Sinds deze tijd is Tio ook aangewezen als Hogeschool in het kader van de WHW. Tio biedt naast de twee hbo-bacheloropleidingen aan waarover het panel in dit rapport haar oordeel uitspreekt, MBO-opleidingen aan. Er studeerden per 1 oktober 2005 in totaal 1410 studenten bij Tio, waarvan 267 studenten Toeristisch Management en 754 studenten Hotelen Eventmanagement. De studentenaantallen TM en Hem waren als volgt over de vestigingen verdeeld: Amsterdam Eindhoven Hengelo Leidschendam Utrecht TM Hem /63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

9 Het onderwijs is op elke vestiging inhoudelijk gelijk. Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het onderwijs is de afdeling opleidingen (gevestigd op de hoofdlocatie). De afdeling Opleidingen bestaat uit zeven medewerkers, waaronder vijf onderwijskundigen die alle vestigingen en docenten ondersteunen. Naast deze afdeling zijn er nog zeven afdelingen: personeelszaken, algemene zaken, systeembeheer, softwareontwikkeling, financiële administratie, public relations en marketing/studentenadministratie/cijferverwerking. De acht afdelingen en de vijf vestigingen worden aangestuurd door de directie. Daarnaast heeft elke vestiging een eigen vestigingsmanager. 1.3 Werkwijze De visitatie van de twee hbo-opleidingen van Hogeschool Tio vond plaats conform de werkwijze van NQA zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze is op onderdelen aangepast aan het bijzondere karakter bij dit herhaalde onderzoek. NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke visitatiebezoek en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase De Hogeschool Tio heeft in april 2007 een nieuwe positiebepaling aan NQA aangeboden op basis van de doorgevoerde verbeteringen na de eerste visitatie, aangevuld met enkele daarna ingezette verbeteringen. De positiebepaling werd aangevuld met bijlagen en afstudeerscripties. Het panel heeft dit bestudeerd. Voorafgaand aan de daadwerkelijke toelevering van het zelfevaluatierapport door de instelling was er namens de NQA een informatieanalyse en een agenderende audit. De panelleden hebben alle stukken bestudeerd en hun bevindingen doorgegeven aan de auditor. De gezamenlijke bevindingen zijn besproken tijdens een voorbereidende bijeenkomst van het panel, kort voor de visitatie. Het visitatiebezoek NQA heeft een Bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het visitatiebezoek op de hoofdlocatie in Hengelo dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleidingen. Er vonden gesprekken plaats met managementvertegenwoordigers van Hogeschool Tio (directeur, een vestigingsmanager, hoofd opleidingen, hoofd softwareontwikkeling/kwaliteitsmanager en commercieel manager). Verder zijn er gesprekken gevoerd met docenten, studenten, werkveldvertegenwoordigers (veelal afkomstig uit de Raad van Advies) en alumni. Tijdens het bezoek is het ter inzage gevraagde materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel de bevindingen kunnen uitwisselen, om te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden schriftelijk beargumenteerd. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 9/63

10 De fase van rapporteren De NQA-auditor heeft, op basis van de bevindingen van het panel, een conceptrapportage opgesteld en deze voorgelegd aan de panelleden. Het panel heeft vervolgens het definitieve concept vastgesteld (juli 2007). Het conceptrapport is in juli 2007 aan Hogeschool Tio voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Naar aanleiding daarvan zijn er enkele wijzigingen aangebracht. Er was nog een tweede ronde van hoor-wederhoor. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in augustus 2007 en ter beschikking gesteld aan Hogeschool Tio, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In hoofdstuk 1.5 wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het detailrapport. 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de eerste en tweede visitatie als voldoende beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Programma De onderliggende facetten zijn als voldoende en goed beoordeeld. De facetten 2.1, 2.2, 2.3 en 2.8 zijn in de derde visitatie opnieuw beoordeeld. Beide opleidingen hebben hun programma verbeterd. Een aantal van de verbeteringen is intussen ingevoerd. Andere vernieuwingen zijn afgelopen studiejaar ontwikkeld en zullen in het nieuwe studiejaar worden ingevoerd, zoals de lintprojecten. Het panel is van mening dat de programma s van de opleidingen zowel inhoudelijk, als qua zwaarte (niveau) als qua samenhang zijn verbeterd. De situatie bij facet 2.1 zoals het panel die in 2006 aantrof, is bestendig gebleken; de situatie is naar het oordeel van het panel intussen positiever dan in De opleidingen leiden beide op tot Bachelor Business Administration. Dit is zichtbaar in de curricula. De opleiding Hotel- en Eventmanagement en de opleiding Toeristisch Management benadrukken de toepassing van algemene bedrijfskundige vakken binnen de twee branches. Dit verbetert de samenhang en oriëntatie in de programma s. Het oordeel van het panel blijft positief. 10/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

11 1.5.3 Inzet van personeel De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de eerste en tweede visitatie als voldoende en goed beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Voorzieningen De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de tweede visitatie als voldoende beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Interne kwaliteitszorg De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de eerste als voldoende en goed en in de tweede visitatie als goed beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Resultaten De onderliggende facetten binnen dit onderwerp zijn als voldoende en goed beoordeeld. In de derde visitatie is facet 6.1 Gerealiseerd niveau, opnieuw beoordeeld. Het panel stelt vast dat de verbeteringen die zij in 2006 constateerde, bestendig zijn. De hogeschool heeft op een aantal aspecten het niveau verbeterd. Een deel van de verbeteringen betreft de aanpassing van de curricula (zie onderwerp 2). Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd in de beoordeling van het afstuderen; de beschrijving van de afstudeeropdrachten moet sinds 2006 vooraf worden goedgekeurd. Ook is er een beoordelingsformulier ontwikkeld; dit wordt gebruikt door drie onafhankelijk van elkaar werkende beoordelaars. Het gevolg is dat de afstudeeronderzoeken van een methodologisch goed onderzoeksniveau zijn - met daarin geïntegreerde literatuurstudie -, dat de opdrachten casusoverstijgend zijn, dat onderzoeken die buiten de branche zijn uitgevoerd worden toegepast voor de branches Horeca en Toerisme en dat de beoordelingen realistisch zijn. Alle als voldoende beoordeelde scripties door de opleidingen zijn naar oordeel van het panel van bachelor-niveau. Het oordeel van het panel over Onderwerp 6 blijft positief. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 11/63

12 1.6 Overzicht van oordelen Onderwerp/Facet Hotel- en eventmanagement Toeristisch Management Doelstellingen 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Voldoende 1.2 Niveau Bachelor Voldoende Voldoende 1.3 Oriëntatie HBO Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Programma 2.1 Eisen HBO Voldoende Voldoende 2.2 Relatie tussen doelstellingen en programma Voldoende Voldoende 2.3 Samenhang in het programma Voldoende Voldoende 2.4 Studielast Voldoende Voldoende 2.5 Instroom Voldoende Voldoende 2.6 Duur voldaan voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Voldoende Voldoende 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Goed Goed 3.2 Kwantiteit van het personeel Goed Goed 3.3 Kwaliteit van het personeel Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed Goed 5.3 Betrokkenheid van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau Voldoende Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief 12/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

13 1.7 Totaaloordeel Het panel oordeelt bij beide opleidingen positief over alle zes de Onderwerpen. Het totaaloordeel is daarom positief. Veel van de kritische opmerkingen van het panel in de rapportage van het eerste en tweede visitatiebezoek zijn door de opleidingen meegenomen en hersteld. Enkele van deze verbeteringen hebben al meetbare (positieve) resultaten. Andere verbeteringen zijn intussen zichtbaar in de programma s van de opleidingen en de bevindingen van studenten. Hogeschool Tio geeft blijk van verbeteringsbereidheid door het feit dat zij sinds de tweede visitatie nog meer verbeteringen heeft ingezet, die in het studiejaar zullen worden ingevoerd. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 13/63

14 14/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

15 Deel B: Facetten NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 15/63

16 16/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

17 Onderwerp 1 DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criteria: De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel is gebaseerd op de eerste twee visitaties. Algemeen Hogeschool Tio sluit sinds september 2005 met haar eindkwalificaties aan bij de beroepsprofielen die zijn opgesteld door de Landelijke Overleggen van de bekostigde HBO-instellingen (Den Haag, september 2004). Zij doet dit om een uniformiteit van standaarden te garanderen, voor helderheid richting de branches en in het belang van de studenten (overstap, doorstroom en arbeidsmarktrelevantie). Beide beroepsprofielen leiden op tot een bachelor Business Administration. Vóór de vaststelling van de landelijke beroepsprofielen door de bekostigde instellingen was er geen beroepsprofiel voor de branches horeca en toerisme. Tio hanteerde dan ook geen formele beroepsprofiel(en). Het panel is van mening dat Hogeschool Tio vóór de aansluiting bij de landelijke beroepsprofielen zich bij de ontwikkeling van de programma s voldoende heeft laten sturen door de eisen die de beroepspraktijk stelde. Hogeschool Tio heeft gebruik gemaakt van de bronnen die zij tot haar beschikking had. De opleidingen zijn samengesteld naar inhoudelijke eisen die de beroepspraktijk stelde. Hogeschool Tio besloot begin 2006 tot een eigen profilering, aangeduid als ondernemerschap en commercieel management binnen de gastvrijheidssector. Deze profilering zal gefaseerd worden ingevoerd in de eindkwalificaties van de beide opleidingen, zodat ook andere wijzigingen, zoals de aanpassing van het landelijke profiel Manager Toerisme en de invulling van het lectoraat E-business, meteen meegenomen kunnen worden. De invoering zal volledig plaats hebben gevonden met ingang van het studiejaar 2007/2008. Hotel- en Eventmanagement (Hem) De opleiding Hotel- en Eventmanagement hanteert de beroepscompetenties uit de competentieprofielen Hoger Hotelonderwijs (2004). Het competentieprofiel Hoger Hotelonderwijs beschrijft tien beroepscompetenties (zie 1.2) en is op haar beurt gebaseerd op het Corpus of Management Excellence van de Hotel & Catering International Management Association (HCIMA). Dit profiel is gevalideerd door Koninklijk Horeca Nederland. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 17/63

18 Voor de opleiding Hotel- en eventmanagement (Hem) was ten tijde van de ontwikkeling van de opleiding geen beroepsprofiel beschikbaar. De opleiding is destijds vormgegeven door functiebeschrijvingen uit het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca te gebruiken. Met ingang van studiejaar 2007/2008 werd binnen de eigen profilering (ondernemerschap en commercieel management binnen de gastvrijheidssector) een verbijzondering gemaakt naar Evenementenmanagement. Als gevolg hiervan werd de naam van de opleiding aangepast van Hotel- en Hospitalitymanagement tot Hotel en Eventmanagement. Toeristisch Management (Tm) De opleiding Toeristisch Management hanteert de beroepscompetenties uit de competentieprofielen Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (2004). Het competentieprofiel Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs beschrijft 21 beroepscompetenties (zie 1.2). Bij de opstelling is gebruik gemaakt van een internationale inventarisatie op kernkwalificaties door Cap Gemini en is door werkveldadviesraden van de bekostigde instellingen gevalideerd. De kort-hbo-opleiding Reisbureaumanagement (voorganger van Toeristisch management) werd vormgegeven door gebruik te maken van de functiebeschrijvingen van de ANVR-CAO waartoe een bachelor-niveau vereist was. Toen in 2003 de opleiding Toeristisch Management (Tm) werd vormgegeven is het bestaande programma vergeleken met het curriculum van de bekostigde opleidingen en vervolgens aangepast om hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten. De inhoud van het programma was hierbij leidend. Facet 1.2 Niveau bachelor Voldoende Criteria: De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel is gebaseerd op de eerste twee visitaties. Algemeen Hogeschool Tio heeft de eindkwalificaties van beide opleidingen getoetst aan de Dublin Descriptoren. In de zelfevaluatie zijn twee overzichten opgenomen waarin wordt aangegeven welke Dublin Descriptor(en) zijn gedekt door welke eindkwalificatie(s). Met ingang van 2007 wordt Hogeschool Tio jaarlijks uitgenodigd bij het landelijk overleg Hotelscholen, zodat Tio meer dan voorheen tijdig geïnformeerd raakt over ontwikkelingen inzake landelijke beroepsprofielen. Hogeschool Tio neemt deel aan overleg binnen het ANVR, over de landelijke eindkwalificaties voor de opleiding Bachelor Toerisme. 18/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

19 Overzicht van eindkwalificaties voor de opleiding Hotel- en Eventmanagement Eindkwalificatie 1. Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieom-geving om samenhang en wisselwerking te versterken. 2. Het analyseren van beleidsvraag-stukken, deze vertalen in beleidsdoelstel-lingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 3. Het creëren van experiences door het verlenen van gastvrijheid. 4. Het inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. 5. Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. 6. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 7. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderings-proces. 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). 9. Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie. 10. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). Dublin descriptor, primair: Kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht, Communicatie Toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht, Communicatie Communicatie, Leervaardigheden Toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Leervaardigheden NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 19/63

20 Overzicht van eindkwalificaties voor de opleiding Toeristisch Management Eindkwalificatie Dublin descriptor, primair: 1. Het coördineren en verlenen van diensten. Kennis en inzicht, Toepassen kennis en inzicht 2. Het verkopen van toeristische producten en diensten. Kennis en inzicht, Toepassen kennis en inzicht 3. Het ontwikkelen van toeristische producten en diensten Kennis en inzicht, Oordeelsvorming (make or buy). 4. Het plannen en organiseren van toeristische producten en Toepassen kennis en inzicht diensten. 5. Het werken met informatie- en communicatie technologie Toepassen kennis en inzicht (ICT). 6. Financieel management. Toepassen kennis en inzicht, Oordeelsvorming 7. Beleidsdocumenten schrijven. Toepassen kennis en inzicht, Oordeelsvorming 8. Productieprocessen aansturen. Toepassen kennis en inzicht, communicatie 9. Kwaliteit realiseren. Oordeelsvorming 10. Het werven van inkomsten (acquisitie/opdrachten). Toepassen kennis en inzicht, communicatie 11. Het managen van projecten. Toepassen kennis en inzicht, oordeelsvomring en communicatie 12. Verantwoorden van het handelen (rapporteren). Communicatie, leervaardigheden 13. Als teamplayer functioneren. Communicatie 14. Leidinggeven (coachen). Communicatie 15. Het onderhouden van externe betrekkingen. Communicatie 16. Het makelen van producenten. Toepassen kennis en inzicht, communicatie 17. Reageren op de markt. Oordeelsvorming 18. Persoonlijk ontwikkelplan aansturen. Oordeelsvorming, communicatie, leervaardigheden 19. Reflecteren. Oordeelsvoming, leervaardigheden 20. Kennis construeren. Leervaardigheden 21. Informatie analyseren. Oordeelsvorming, leervaardigheden 20/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

21 Facet 1.3 Oriëntatie HBO-bachelor Voldoende Criteria: - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel is gebaseerd op de eerste twee visitaties. Algemeen Beide competentieprofielen zijn door de bekostigde opleidingen in samenspraak met het beroepenveld tot stand gekomen. In beide competentieprofielen wordt het hbo-bachelor niveau van de kwalificaties gemotiveerd. Het panel onderschrijft deze motivatie. Hotel- en Eventmanagement (Hem) De opleiding Hotel- en Eventmanagement richt zich op managers en ondernemers in gastvrijheid in binnen- en buitenland. Een beschrijving van het beroep is gegeven in hoofdstuk 2 van het Competentieprofiel Hoger Hotelonderwijs. Het panel is van mening dat deze beschrijving duidelijk en toereikend is. De eindkwalificaties van Hotel- en Eventmanagement zijn vastgelegd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. In het competentieprofiel HHO (Hoger Hotel Onderwijs) wordt onderscheid gemaakt tussen instroom- en doorstroomfuncties. Een management- of expertfunctie is haalbaar na enkele jaren ervaring. Deze conclusie wordt gedeeld door de gesproken vertegenwoordigers van de beroepspraktijk. Toeristisch Management (Tm) De opleiding Toeristisch Management richt zich op het beroep van Manager Toerisme. Een beschrijving van het beroep is gegeven in deel A van het Competentieprofiel Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. Het panel is van mening dat deze beschrijving duidelijk en toereikend is. De eindkwalificaties van Toeristisch Management zijn vastgelegd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. In het competentieprofiel HTRO (Manager Toerisme) wordt een expliciet onderscheid gemaakt tussen instroom- en doorstroomfuncties. Een management- of expertfunctie is haalbaar na enkele jaren ervaring. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 21/63

22 Onderwerp 2 PROGRAMMA Facet 2.1 Eisen HBO Voldoende Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel is gebaseerd op drie visitaties. Algemeen De opleidingen Toeristisch Management en Hotel- en Eventmanagement leiden op voor een bachelor Business Administration binnen de specifieke branches Toerisme en Hotel/horeca. De instelling maakt onderscheid in bedrijfskundige vakken, branchespecifieke vakken, lintprojecten (m.i.v. studiejaar 2007/2008), stages en afstuderen. Dit geldt voor beide opleidingen: de vorm is gelijk, de specifieke inhoudelijke invulling verschilt. De algemene bedrijfskundige vakken zijn voor beide opleidingen inhoudelijk gelijk, hoewel voorbeelden en opdrachten zoveel mogelijk in de context van de branche worden gehouden. Algemene bedrijfskundige vakken die worden afgesloten met een buitenschools examen (Marketing, Communicatie, Inkoopmanagement en Sales) hebben met ingang van het studiejaar 2006/2007 een toegevoegde verplichte praktijkopdracht die binnen de context van de toeristische of hotelbranche moet worden uitgevoerd. Het panel heeft deze praktijkopdrachten ingezien. De overige studieonderdelen zijn opleidingsspecifiek (zie hieronder). Het panel stelt vast dat de opleidingen in voldoende mate aandacht besteden aan ontwikkeling van kennis. Door de inhoudelijke verzwaring en comprimering van bestaande studieonderdelen en door de invoering van nieuwe studieonderdelen wordt er voldoende aandacht besteed aan analyse, synthese en oordeelsvorming. De gebruikte vakliteratuur is actueel. Uit het gesprek met docenten blijkt dat er nieuwe literatuur kan worden aangeschaft wanneer zij van mening zijn dat dit nodig is. Dit gebeurt in overleg met de onderwijskundige staf. De vakliteratuurlijst waarvan Tio gebruik maakt is van voldoende bachelor-niveau. Er zijn sinds de visitatie in 2005 meer Engelstalige boeken opgenomen. Alleen voor de taal-vakken maakt de opleiding in voorkomende gevallen gebruik van boeken die aanduiden voor beginners of lichtgevorderden te zijn bedoeld. 22/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

23 De hogeschool baseert zich hierbij op het Common European Framework for Languages, dat onderscheid maakt in verschillende niveaus van taalvaardigheid. De beheersing en toepassing van de talen, met name Engels, krijgt in het nieuwe curriculum meer aandacht doordat er sprake is van meer integratie in andere studieonderdelen. Zo moeten studenten bij bepaalde studieonderdelen een (deel)rapportage of presentatie verzorgen in het Engels. Dit is onderdeel van de vaardigheidstrainingen. Ook is er een verplichting om een Engelstalige summary op te nemen in het afstudeerwerkstuk. Het panel vindt dit een goede ontwikkeling. Hogeschool Tio is als niet-bekostigde instelling sterk gericht op de vraag van het werkveld en dus ook op veranderingen in het werkveld. Hogeschool Tio onderhoudt contacten met het werkveld middels een Raad van Advies die twee maal per jaar overleg pleegt over de opleidingen. Vertegenwoordigers vanuit de Raad van Advies die het panel heeft gesproken, geven aan voldoende invloed te kunnen uitoefenen op de actualiteit van het programma. Het merendeel van de docenten heeft naast de parttime aanstelling bij Tio ook een betrekking in de beroepspraktijk van de opleidingen. Docenten zijn in staat om de actualiteit en ontwikkelingen in het werkveld direct in te brengen in het onderwijs (zie ook bij 3.1). Studenten komen actief in aanraking met de beroepspraktijk. Zij lopen stage in de zomervakanties tussen de verschillende studiejaren. Studenten doen in totaal twee verschillende stages. De eerste stage is operationeel van karakter. De tweede stage dient een managementstage (verdieping) te zijn of een stage met een duidelijke verbreding ten opzichte van de eerste. Naast stages hebben studenten van beide opleidingen een praktijkweek en dienen zij in hun tweede en derde jaar een mini-onderneming op te zetten. De vaardigheden van studenten worden vanaf september 2007 onder meer geoefend in de lintprojecten, stages, afstuderen en praktijkweek. De lintprojecten bestaan onder meer uit integratieve opdrachten waarin het geleerde van een aantal gerelateerde studieonderdelen wordt toegepast. Uit evaluatieresultaten en uit de gevoerde gesprekken tijdens de visitatiebezoeken blijkt dat studenten, afgestudeerden en werkveldvertegenwoordigers tevreden zijn over de mate waarin de programma s actueel en praktijkgericht zijn. Uit bestudering van de curricula en het materiaal blijkt dat de aandacht voor (toegepast) onderzoek is verzwaard. Studenten krijgen studieonderdelen methoden en technieken, doen marktonderzoek voor hun lintprojecten (waaronder mini-onderneming) en tijdens het afstuderen moeten zij een probleemonderzoek uitvoeren. Naar verwachting zal ook het lectoraat E-Commerce van de hogeschool een positieve inbreng hebben op het onderzoek binnen beide opleidingen. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 23/63

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 26 en 27 september Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT Hogeschool Schoevers T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan 101 3526 KR UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland te Vlissingen

Hogeschool Zeeland te Vlissingen Hogeschool Zeeland te Vlissingen Opleiding: Civiele Techniek Visitatiedatum: 24 september 2004 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen 5 1.1 Voorwoord 7 1.2 Inleiding 7 1.3 Werkwijze 8 1.4 Oordeelsvorming 9 1.5

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs OCW Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136- II Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw accreditatiekader Het accreditatiekader voor bestaande opleidingen

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Chemie, Chemische Technologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Visitatiedata: 6 en 7 oktober 2004

Hogeschool Rotterdam. Chemie, Chemische Technologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Visitatiedata: 6 en 7 oktober 2004 Hogeschool Rotterdam Opleidingen: Chemie, Chemische Technologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Visitatiedata: 6 en 7 oktober 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 24 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: International Business Economics, hbo-bachelor; Varianten: voltijd Visitatiedatum: 22 februari 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006 2 NQA -

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: Instellingen voor hoger onderwijs Bijlage 3: Wettelijk kader (WHW, hoofdstuk 5a: Accreditatie in het hoger onderwijs) Voorlichting Datum: 12

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Utrecht Opleiding: Master of Informatics, deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, mei 2005 2 NQA Hogeschool van Utrecht, Master of Informatics

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management & Innovation, hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 70036 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 24 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Plattelandsvernieuwing, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 en 21 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus 2005 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Tilburg

Avans Hogeschool, Tilburg Avans Hogeschool, Tilburg Opleidingen: Varianten: Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 4 en 5 november 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Utrecht Opleiding: Master of Engineering, deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, mei 2005 2 NQA Hogeschool van Utrecht, Master of Engineering

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie, hbo bachelor. Deeltijd (crohonummer: 34402/B) Visitatiedatum: 22 mei 2007

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie, hbo bachelor. Deeltijd (crohonummer: 34402/B) Visitatiedatum: 22 mei 2007 AVANS Hogeschool Opleiding: Locaties: Variant: Commerciële Economie, hbo bachelor Breda en Den Bosch Deeltijd (crohonummer: 34402/B) Visitatiedatum: 22 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Hogeschool INHOLLAND Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, hbo-bachelor; Croho: 39100 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Hogeschool Zeeland Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 28 mei 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Locaties: Varianten: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Arnhem / Nijmegen voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 23 april 2009 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Integrale veiligheid, hbo bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie