Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht"

Transcriptie

1 Hogeschool TIO, Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam, Utrecht Opleidingen: Hotel- en Eventmanagement (Croho 34118/B) Toeristisch management (Croho 34927/B) Variant: hbo bachelor voltijd Visitatiedatum: 28 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007

2 2/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 13 Deel B: Facetten 15 Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding 17 Onderwerp 2 Programma 22 Onderwerp 3 Inzet van personeel 35 Onderwerp 4 Voorzieningen 38 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 41 Onderwerp 6 Resultaten 45 Deel C: Bijlagen 49 Bijlage 1 Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 50 Bijlage 2 Beknopte CV Panelleden 56 Bijlage 3 Bezoekprogramma visitatie 60 Bijlage 4 Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 63 NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 3/63

4 4/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

5 Deel A: Onderwerpen NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 5/63

6 6/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

7 1.1 Voorwoord In dit rapport doet het panel dat in opdracht van NQA de hbo-bachelor opleidingen Hotel- en Eventmanagement (Hem) en Toeristisch management (Tm) van de Hogeschool Tio heeft gevisiteerd, verslag van zijn werkwijze, bevindingen en conclusies. Het onderzoek vond plaats in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is feitelijk gestart in april 2007, het moment waarop de opleiding haar zelfevaluatierapport bij de NQA aanleverde. Een visitatiebezoek vond plaats 28 juni 2007 en werd uitgevoerd door een panel dat bestond uit de volgende personen: - De heer drs. J.A.R. Heemskerk (voorzitter en domeindeskundige Toeristisch management); - De heer prof. dr. P.M.J. De Groote (domeindeskundige Hotel- en hospitalitymanagement en Toerisme); - Mevrouw Mr. M. Vervoort (domeindeskundige Hotel- en hospitalitymanagement); - De heer B.J. Dieperink (studentpanellid); - Mevrouw drs. G.J. Overmeen-Bakhuis (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Dit onderzoek is een gedeeltelijke herhaling van eerdere visitaties die NQA uitvoerde bij de opleidingen. De eerste visitatie vond plaats in november De resultaten daarvan waren aanleiding voor de instelling om verbeteringen te bewerkstelligen en om een herhaling van het onderzoek te laten doen. De reden was dat er bij enkele facetten tekortkomingen waren gesignaleerd waarvoor de instellingen al maatregelen in voorbereiding had. Het tweede onderzoek vond plaats in maart 2006, door hetzelfde panel als de eerste visitatie, met één wijziging: in 2005 had mevrouw drs. C.T. F.Haans als domeindeskundige plaats in het panel, maar aangezien zij in maart 2006 was verhinderd, heeft NQA aan Mevrouw mr. M. Vervoort (onderwijsdeskundigheid in de branche Hotel- en hospitalitymanagement) gevraagd zitting te willen nemen in dat panel. Na behandeling van de accreditatieaanvraag, heeft de NVAO verzocht om een aanvullend onderzoek, om meer zekerheid te verkrijgen dat de verbeteringen ten opzichte van de eerste visitatie bestendig waren. Dit betreft de bevindingen bij de facetten 2.1 (Eisen HBO) en 6.1 (Gerealiseerd niveau). Gezien de samenhang met andere facetten is ook de bestendigheid van de situatie betreffende de facetten 2.2, 2.3 en 2.8 in deze derde visitatie opnieuw bezien. Het derde panel is opnieuw samengesteld uit de eerdere panelleden. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 7/63

8 Naast dit aanvullende onderzoek op de vijf genoemde facetten, is er in dit derde rapport sterker onderscheid gemaakt tussen de twee opleidingen, zodat de verschillen en overeenkomsten duidelijker zijn terug te vinden. Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken en de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Hierin wordt het eindoordeel van het panel gegeven. Deel B: een detailrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan hier uit van de vierpuntsschaal zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Een uitzondering is het oordeel bij het facet 2.6, Duur: hier wordt een tweepuntsschaal gehanteerd (voldaan/niet voldaan). Het detailrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding Hogeschool Tio is gespecialiseerd in erkende dagopleidingen op het gebied van toerisme en het hotelwezen. Tio staat voor Toeristische Informatie Opleiding. Het is een niet-bekostigde instelling. Studenten komen wel in aanmerking voor studiefinanciering. De instelling biedt opleidingen aan op de locaties Amsterdam, Eindhoven, Hengelo (hoofdvestiging), Leidschendam en Utrecht. Tio is opgericht in 1969 onder de naam Tio college. In dezelfde tijd ontstonden ook twee vakscholen te weten de AVR en de AVV. Al deze opleidingen verzorgden kortlopende functiegerichte opleidingen die sterk gericht waren op de praktische behoefte van het bedrijfsleven. Afgestudeerden hadden goede uitstroommogelijkheden. Aanvankelijk waren de scholen bekostigde instellingen, maar sinds eind jaren 80 is er aan bekostiging een eind gekomen. Tio heeft in 1993 de AVV-vakschool en in 1994 de AVR-vakschool overgenomen, evenals de hostessopleiding Tunon in Sinds deze tijd is Tio ook aangewezen als Hogeschool in het kader van de WHW. Tio biedt naast de twee hbo-bacheloropleidingen aan waarover het panel in dit rapport haar oordeel uitspreekt, MBO-opleidingen aan. Er studeerden per 1 oktober 2005 in totaal 1410 studenten bij Tio, waarvan 267 studenten Toeristisch Management en 754 studenten Hotelen Eventmanagement. De studentenaantallen TM en Hem waren als volgt over de vestigingen verdeeld: Amsterdam Eindhoven Hengelo Leidschendam Utrecht TM Hem /63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

9 Het onderwijs is op elke vestiging inhoudelijk gelijk. Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het onderwijs is de afdeling opleidingen (gevestigd op de hoofdlocatie). De afdeling Opleidingen bestaat uit zeven medewerkers, waaronder vijf onderwijskundigen die alle vestigingen en docenten ondersteunen. Naast deze afdeling zijn er nog zeven afdelingen: personeelszaken, algemene zaken, systeembeheer, softwareontwikkeling, financiële administratie, public relations en marketing/studentenadministratie/cijferverwerking. De acht afdelingen en de vijf vestigingen worden aangestuurd door de directie. Daarnaast heeft elke vestiging een eigen vestigingsmanager. 1.3 Werkwijze De visitatie van de twee hbo-opleidingen van Hogeschool Tio vond plaats conform de werkwijze van NQA zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze is op onderdelen aangepast aan het bijzondere karakter bij dit herhaalde onderzoek. NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke visitatiebezoek en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase De Hogeschool Tio heeft in april 2007 een nieuwe positiebepaling aan NQA aangeboden op basis van de doorgevoerde verbeteringen na de eerste visitatie, aangevuld met enkele daarna ingezette verbeteringen. De positiebepaling werd aangevuld met bijlagen en afstudeerscripties. Het panel heeft dit bestudeerd. Voorafgaand aan de daadwerkelijke toelevering van het zelfevaluatierapport door de instelling was er namens de NQA een informatieanalyse en een agenderende audit. De panelleden hebben alle stukken bestudeerd en hun bevindingen doorgegeven aan de auditor. De gezamenlijke bevindingen zijn besproken tijdens een voorbereidende bijeenkomst van het panel, kort voor de visitatie. Het visitatiebezoek NQA heeft een Bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het visitatiebezoek op de hoofdlocatie in Hengelo dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleidingen. Er vonden gesprekken plaats met managementvertegenwoordigers van Hogeschool Tio (directeur, een vestigingsmanager, hoofd opleidingen, hoofd softwareontwikkeling/kwaliteitsmanager en commercieel manager). Verder zijn er gesprekken gevoerd met docenten, studenten, werkveldvertegenwoordigers (veelal afkomstig uit de Raad van Advies) en alumni. Tijdens het bezoek is het ter inzage gevraagde materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel de bevindingen kunnen uitwisselen, om te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden schriftelijk beargumenteerd. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 9/63

10 De fase van rapporteren De NQA-auditor heeft, op basis van de bevindingen van het panel, een conceptrapportage opgesteld en deze voorgelegd aan de panelleden. Het panel heeft vervolgens het definitieve concept vastgesteld (juli 2007). Het conceptrapport is in juli 2007 aan Hogeschool Tio voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Naar aanleiding daarvan zijn er enkele wijzigingen aangebracht. Er was nog een tweede ronde van hoor-wederhoor. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in augustus 2007 en ter beschikking gesteld aan Hogeschool Tio, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In hoofdstuk 1.5 wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het detailrapport. 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de eerste en tweede visitatie als voldoende beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Programma De onderliggende facetten zijn als voldoende en goed beoordeeld. De facetten 2.1, 2.2, 2.3 en 2.8 zijn in de derde visitatie opnieuw beoordeeld. Beide opleidingen hebben hun programma verbeterd. Een aantal van de verbeteringen is intussen ingevoerd. Andere vernieuwingen zijn afgelopen studiejaar ontwikkeld en zullen in het nieuwe studiejaar worden ingevoerd, zoals de lintprojecten. Het panel is van mening dat de programma s van de opleidingen zowel inhoudelijk, als qua zwaarte (niveau) als qua samenhang zijn verbeterd. De situatie bij facet 2.1 zoals het panel die in 2006 aantrof, is bestendig gebleken; de situatie is naar het oordeel van het panel intussen positiever dan in De opleidingen leiden beide op tot Bachelor Business Administration. Dit is zichtbaar in de curricula. De opleiding Hotel- en Eventmanagement en de opleiding Toeristisch Management benadrukken de toepassing van algemene bedrijfskundige vakken binnen de twee branches. Dit verbetert de samenhang en oriëntatie in de programma s. Het oordeel van het panel blijft positief. 10/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

11 1.5.3 Inzet van personeel De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de eerste en tweede visitatie als voldoende en goed beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Voorzieningen De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de tweede visitatie als voldoende beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Interne kwaliteitszorg De onderliggende facetten binnen dit onderwerp waren tijdens de eerste als voldoende en goed en in de tweede visitatie als goed beoordeeld. In de derde visitatie zijn deze aspecten niet opnieuw beoordeeld. Het oordeel blijft positief Resultaten De onderliggende facetten binnen dit onderwerp zijn als voldoende en goed beoordeeld. In de derde visitatie is facet 6.1 Gerealiseerd niveau, opnieuw beoordeeld. Het panel stelt vast dat de verbeteringen die zij in 2006 constateerde, bestendig zijn. De hogeschool heeft op een aantal aspecten het niveau verbeterd. Een deel van de verbeteringen betreft de aanpassing van de curricula (zie onderwerp 2). Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd in de beoordeling van het afstuderen; de beschrijving van de afstudeeropdrachten moet sinds 2006 vooraf worden goedgekeurd. Ook is er een beoordelingsformulier ontwikkeld; dit wordt gebruikt door drie onafhankelijk van elkaar werkende beoordelaars. Het gevolg is dat de afstudeeronderzoeken van een methodologisch goed onderzoeksniveau zijn - met daarin geïntegreerde literatuurstudie -, dat de opdrachten casusoverstijgend zijn, dat onderzoeken die buiten de branche zijn uitgevoerd worden toegepast voor de branches Horeca en Toerisme en dat de beoordelingen realistisch zijn. Alle als voldoende beoordeelde scripties door de opleidingen zijn naar oordeel van het panel van bachelor-niveau. Het oordeel van het panel over Onderwerp 6 blijft positief. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 11/63

12 1.6 Overzicht van oordelen Onderwerp/Facet Hotel- en eventmanagement Toeristisch Management Doelstellingen 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Voldoende 1.2 Niveau Bachelor Voldoende Voldoende 1.3 Oriëntatie HBO Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Programma 2.1 Eisen HBO Voldoende Voldoende 2.2 Relatie tussen doelstellingen en programma Voldoende Voldoende 2.3 Samenhang in het programma Voldoende Voldoende 2.4 Studielast Voldoende Voldoende 2.5 Instroom Voldoende Voldoende 2.6 Duur voldaan voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Voldoende Voldoende 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Goed Goed 3.2 Kwantiteit van het personeel Goed Goed 3.3 Kwaliteit van het personeel Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed Goed 5.3 Betrokkenheid van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau Voldoende Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief 12/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

13 1.7 Totaaloordeel Het panel oordeelt bij beide opleidingen positief over alle zes de Onderwerpen. Het totaaloordeel is daarom positief. Veel van de kritische opmerkingen van het panel in de rapportage van het eerste en tweede visitatiebezoek zijn door de opleidingen meegenomen en hersteld. Enkele van deze verbeteringen hebben al meetbare (positieve) resultaten. Andere verbeteringen zijn intussen zichtbaar in de programma s van de opleidingen en de bevindingen van studenten. Hogeschool Tio geeft blijk van verbeteringsbereidheid door het feit dat zij sinds de tweede visitatie nog meer verbeteringen heeft ingezet, die in het studiejaar zullen worden ingevoerd. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 13/63

14 14/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

15 Deel B: Facetten NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 15/63

16 16/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

17 Onderwerp 1 DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criteria: De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel is gebaseerd op de eerste twee visitaties. Algemeen Hogeschool Tio sluit sinds september 2005 met haar eindkwalificaties aan bij de beroepsprofielen die zijn opgesteld door de Landelijke Overleggen van de bekostigde HBO-instellingen (Den Haag, september 2004). Zij doet dit om een uniformiteit van standaarden te garanderen, voor helderheid richting de branches en in het belang van de studenten (overstap, doorstroom en arbeidsmarktrelevantie). Beide beroepsprofielen leiden op tot een bachelor Business Administration. Vóór de vaststelling van de landelijke beroepsprofielen door de bekostigde instellingen was er geen beroepsprofiel voor de branches horeca en toerisme. Tio hanteerde dan ook geen formele beroepsprofiel(en). Het panel is van mening dat Hogeschool Tio vóór de aansluiting bij de landelijke beroepsprofielen zich bij de ontwikkeling van de programma s voldoende heeft laten sturen door de eisen die de beroepspraktijk stelde. Hogeschool Tio heeft gebruik gemaakt van de bronnen die zij tot haar beschikking had. De opleidingen zijn samengesteld naar inhoudelijke eisen die de beroepspraktijk stelde. Hogeschool Tio besloot begin 2006 tot een eigen profilering, aangeduid als ondernemerschap en commercieel management binnen de gastvrijheidssector. Deze profilering zal gefaseerd worden ingevoerd in de eindkwalificaties van de beide opleidingen, zodat ook andere wijzigingen, zoals de aanpassing van het landelijke profiel Manager Toerisme en de invulling van het lectoraat E-business, meteen meegenomen kunnen worden. De invoering zal volledig plaats hebben gevonden met ingang van het studiejaar 2007/2008. Hotel- en Eventmanagement (Hem) De opleiding Hotel- en Eventmanagement hanteert de beroepscompetenties uit de competentieprofielen Hoger Hotelonderwijs (2004). Het competentieprofiel Hoger Hotelonderwijs beschrijft tien beroepscompetenties (zie 1.2) en is op haar beurt gebaseerd op het Corpus of Management Excellence van de Hotel & Catering International Management Association (HCIMA). Dit profiel is gevalideerd door Koninklijk Horeca Nederland. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 17/63

18 Voor de opleiding Hotel- en eventmanagement (Hem) was ten tijde van de ontwikkeling van de opleiding geen beroepsprofiel beschikbaar. De opleiding is destijds vormgegeven door functiebeschrijvingen uit het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca te gebruiken. Met ingang van studiejaar 2007/2008 werd binnen de eigen profilering (ondernemerschap en commercieel management binnen de gastvrijheidssector) een verbijzondering gemaakt naar Evenementenmanagement. Als gevolg hiervan werd de naam van de opleiding aangepast van Hotel- en Hospitalitymanagement tot Hotel en Eventmanagement. Toeristisch Management (Tm) De opleiding Toeristisch Management hanteert de beroepscompetenties uit de competentieprofielen Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (2004). Het competentieprofiel Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs beschrijft 21 beroepscompetenties (zie 1.2). Bij de opstelling is gebruik gemaakt van een internationale inventarisatie op kernkwalificaties door Cap Gemini en is door werkveldadviesraden van de bekostigde instellingen gevalideerd. De kort-hbo-opleiding Reisbureaumanagement (voorganger van Toeristisch management) werd vormgegeven door gebruik te maken van de functiebeschrijvingen van de ANVR-CAO waartoe een bachelor-niveau vereist was. Toen in 2003 de opleiding Toeristisch Management (Tm) werd vormgegeven is het bestaande programma vergeleken met het curriculum van de bekostigde opleidingen en vervolgens aangepast om hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten. De inhoud van het programma was hierbij leidend. Facet 1.2 Niveau bachelor Voldoende Criteria: De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel is gebaseerd op de eerste twee visitaties. Algemeen Hogeschool Tio heeft de eindkwalificaties van beide opleidingen getoetst aan de Dublin Descriptoren. In de zelfevaluatie zijn twee overzichten opgenomen waarin wordt aangegeven welke Dublin Descriptor(en) zijn gedekt door welke eindkwalificatie(s). Met ingang van 2007 wordt Hogeschool Tio jaarlijks uitgenodigd bij het landelijk overleg Hotelscholen, zodat Tio meer dan voorheen tijdig geïnformeerd raakt over ontwikkelingen inzake landelijke beroepsprofielen. Hogeschool Tio neemt deel aan overleg binnen het ANVR, over de landelijke eindkwalificaties voor de opleiding Bachelor Toerisme. 18/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

19 Overzicht van eindkwalificaties voor de opleiding Hotel- en Eventmanagement Eindkwalificatie 1. Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieom-geving om samenhang en wisselwerking te versterken. 2. Het analyseren van beleidsvraag-stukken, deze vertalen in beleidsdoelstel-lingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. 3. Het creëren van experiences door het verlenen van gastvrijheid. 4. Het inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen. 5. Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. 6. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 7. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderings-proces. 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). 9. Toepassen van Human Resource Management in het licht van de strategie van de organisatie. 10. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). Dublin descriptor, primair: Kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht, Communicatie Toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht Oordeelsvorming Toepassen van kennis en inzicht, Communicatie Communicatie, Leervaardigheden Toepassen van kennis en inzicht, Oordeelsvorming Leervaardigheden NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 19/63

20 Overzicht van eindkwalificaties voor de opleiding Toeristisch Management Eindkwalificatie Dublin descriptor, primair: 1. Het coördineren en verlenen van diensten. Kennis en inzicht, Toepassen kennis en inzicht 2. Het verkopen van toeristische producten en diensten. Kennis en inzicht, Toepassen kennis en inzicht 3. Het ontwikkelen van toeristische producten en diensten Kennis en inzicht, Oordeelsvorming (make or buy). 4. Het plannen en organiseren van toeristische producten en Toepassen kennis en inzicht diensten. 5. Het werken met informatie- en communicatie technologie Toepassen kennis en inzicht (ICT). 6. Financieel management. Toepassen kennis en inzicht, Oordeelsvorming 7. Beleidsdocumenten schrijven. Toepassen kennis en inzicht, Oordeelsvorming 8. Productieprocessen aansturen. Toepassen kennis en inzicht, communicatie 9. Kwaliteit realiseren. Oordeelsvorming 10. Het werven van inkomsten (acquisitie/opdrachten). Toepassen kennis en inzicht, communicatie 11. Het managen van projecten. Toepassen kennis en inzicht, oordeelsvomring en communicatie 12. Verantwoorden van het handelen (rapporteren). Communicatie, leervaardigheden 13. Als teamplayer functioneren. Communicatie 14. Leidinggeven (coachen). Communicatie 15. Het onderhouden van externe betrekkingen. Communicatie 16. Het makelen van producenten. Toepassen kennis en inzicht, communicatie 17. Reageren op de markt. Oordeelsvorming 18. Persoonlijk ontwikkelplan aansturen. Oordeelsvorming, communicatie, leervaardigheden 19. Reflecteren. Oordeelsvoming, leervaardigheden 20. Kennis construeren. Leervaardigheden 21. Informatie analyseren. Oordeelsvorming, leervaardigheden 20/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

21 Facet 1.3 Oriëntatie HBO-bachelor Voldoende Criteria: - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel is gebaseerd op de eerste twee visitaties. Algemeen Beide competentieprofielen zijn door de bekostigde opleidingen in samenspraak met het beroepenveld tot stand gekomen. In beide competentieprofielen wordt het hbo-bachelor niveau van de kwalificaties gemotiveerd. Het panel onderschrijft deze motivatie. Hotel- en Eventmanagement (Hem) De opleiding Hotel- en Eventmanagement richt zich op managers en ondernemers in gastvrijheid in binnen- en buitenland. Een beschrijving van het beroep is gegeven in hoofdstuk 2 van het Competentieprofiel Hoger Hotelonderwijs. Het panel is van mening dat deze beschrijving duidelijk en toereikend is. De eindkwalificaties van Hotel- en Eventmanagement zijn vastgelegd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. In het competentieprofiel HHO (Hoger Hotel Onderwijs) wordt onderscheid gemaakt tussen instroom- en doorstroomfuncties. Een management- of expertfunctie is haalbaar na enkele jaren ervaring. Deze conclusie wordt gedeeld door de gesproken vertegenwoordigers van de beroepspraktijk. Toeristisch Management (Tm) De opleiding Toeristisch Management richt zich op het beroep van Manager Toerisme. Een beschrijving van het beroep is gegeven in deel A van het Competentieprofiel Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. Het panel is van mening dat deze beschrijving duidelijk en toereikend is. De eindkwalificaties van Toeristisch Management zijn vastgelegd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. In het competentieprofiel HTRO (Manager Toerisme) wordt een expliciet onderscheid gemaakt tussen instroom- en doorstroomfuncties. Een management- of expertfunctie is haalbaar na enkele jaren ervaring. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 21/63

22 Onderwerp 2 PROGRAMMA Facet 2.1 Eisen HBO Voldoende Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel is gebaseerd op drie visitaties. Algemeen De opleidingen Toeristisch Management en Hotel- en Eventmanagement leiden op voor een bachelor Business Administration binnen de specifieke branches Toerisme en Hotel/horeca. De instelling maakt onderscheid in bedrijfskundige vakken, branchespecifieke vakken, lintprojecten (m.i.v. studiejaar 2007/2008), stages en afstuderen. Dit geldt voor beide opleidingen: de vorm is gelijk, de specifieke inhoudelijke invulling verschilt. De algemene bedrijfskundige vakken zijn voor beide opleidingen inhoudelijk gelijk, hoewel voorbeelden en opdrachten zoveel mogelijk in de context van de branche worden gehouden. Algemene bedrijfskundige vakken die worden afgesloten met een buitenschools examen (Marketing, Communicatie, Inkoopmanagement en Sales) hebben met ingang van het studiejaar 2006/2007 een toegevoegde verplichte praktijkopdracht die binnen de context van de toeristische of hotelbranche moet worden uitgevoerd. Het panel heeft deze praktijkopdrachten ingezien. De overige studieonderdelen zijn opleidingsspecifiek (zie hieronder). Het panel stelt vast dat de opleidingen in voldoende mate aandacht besteden aan ontwikkeling van kennis. Door de inhoudelijke verzwaring en comprimering van bestaande studieonderdelen en door de invoering van nieuwe studieonderdelen wordt er voldoende aandacht besteed aan analyse, synthese en oordeelsvorming. De gebruikte vakliteratuur is actueel. Uit het gesprek met docenten blijkt dat er nieuwe literatuur kan worden aangeschaft wanneer zij van mening zijn dat dit nodig is. Dit gebeurt in overleg met de onderwijskundige staf. De vakliteratuurlijst waarvan Tio gebruik maakt is van voldoende bachelor-niveau. Er zijn sinds de visitatie in 2005 meer Engelstalige boeken opgenomen. Alleen voor de taal-vakken maakt de opleiding in voorkomende gevallen gebruik van boeken die aanduiden voor beginners of lichtgevorderden te zijn bedoeld. 22/63 NQA - Hogeschool TIO, Opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management

23 De hogeschool baseert zich hierbij op het Common European Framework for Languages, dat onderscheid maakt in verschillende niveaus van taalvaardigheid. De beheersing en toepassing van de talen, met name Engels, krijgt in het nieuwe curriculum meer aandacht doordat er sprake is van meer integratie in andere studieonderdelen. Zo moeten studenten bij bepaalde studieonderdelen een (deel)rapportage of presentatie verzorgen in het Engels. Dit is onderdeel van de vaardigheidstrainingen. Ook is er een verplichting om een Engelstalige summary op te nemen in het afstudeerwerkstuk. Het panel vindt dit een goede ontwikkeling. Hogeschool Tio is als niet-bekostigde instelling sterk gericht op de vraag van het werkveld en dus ook op veranderingen in het werkveld. Hogeschool Tio onderhoudt contacten met het werkveld middels een Raad van Advies die twee maal per jaar overleg pleegt over de opleidingen. Vertegenwoordigers vanuit de Raad van Advies die het panel heeft gesproken, geven aan voldoende invloed te kunnen uitoefenen op de actualiteit van het programma. Het merendeel van de docenten heeft naast de parttime aanstelling bij Tio ook een betrekking in de beroepspraktijk van de opleidingen. Docenten zijn in staat om de actualiteit en ontwikkelingen in het werkveld direct in te brengen in het onderwijs (zie ook bij 3.1). Studenten komen actief in aanraking met de beroepspraktijk. Zij lopen stage in de zomervakanties tussen de verschillende studiejaren. Studenten doen in totaal twee verschillende stages. De eerste stage is operationeel van karakter. De tweede stage dient een managementstage (verdieping) te zijn of een stage met een duidelijke verbreding ten opzichte van de eerste. Naast stages hebben studenten van beide opleidingen een praktijkweek en dienen zij in hun tweede en derde jaar een mini-onderneming op te zetten. De vaardigheden van studenten worden vanaf september 2007 onder meer geoefend in de lintprojecten, stages, afstuderen en praktijkweek. De lintprojecten bestaan onder meer uit integratieve opdrachten waarin het geleerde van een aantal gerelateerde studieonderdelen wordt toegepast. Uit evaluatieresultaten en uit de gevoerde gesprekken tijdens de visitatiebezoeken blijkt dat studenten, afgestudeerden en werkveldvertegenwoordigers tevreden zijn over de mate waarin de programma s actueel en praktijkgericht zijn. Uit bestudering van de curricula en het materiaal blijkt dat de aandacht voor (toegepast) onderzoek is verzwaard. Studenten krijgen studieonderdelen methoden en technieken, doen marktonderzoek voor hun lintprojecten (waaronder mini-onderneming) en tijdens het afstuderen moeten zij een probleemonderzoek uitvoeren. Naar verwachting zal ook het lectoraat E-Commerce van de hogeschool een positieve inbreng hebben op het onderzoek binnen beide opleidingen. NQA - Hogeschool TIO, opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Toeristisch Management 23/63

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Opleiding: Varianten: Small Business & Retail Management; hbo-bachelor (croho 34422) voltijd en duaal Visitatiedatum: 12 december 2006 Netherlands

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Visitatiedatum: 22 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Accountancy, hbo bachelor Croho: 34406 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 en 11 oktober 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 Inhoud 2/69 NQA

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Management Economie & Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 14 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Logopedie, hbo bachelor; Crohonr: 34578 Variant: voltijd Visitatiedatum: 5 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/59 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2008 2/51 NQA -

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Vastgoed & Makelaardij; hbo-bachelor Croho: 39203 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 7 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Visitatiedatum: 23 januari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 25 september 2008 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Hogeschool Utrecht Opleiding: Locatie: Varianten: Lerarenopleidingen; hbo-master Utrecht deeltijd Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2009 2/103

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie