Human Capital Agenda. Cluster Toerisme & Congressen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Capital Agenda. Cluster Toerisme & Congressen"

Transcriptie

1 Human Capital Agenda voor het Cluster Toerisme & Congressen Amsterdam Economic Board December 2012

2 2

3 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 4 1 Inleidend 8 2 Analyse Het cluster nader gedefinieerd De toekomst van de gehele arbeidsmarkt in de MRA Arbeidsmarkt horeca Arbeidsmarkt toeristische attracties Arbeidsmarkt overige toeristische dienstverlening 15 3 Ambities 18 4 Agendapunten en en Hospitality Kennisontwikkeling toerisme en congressen Inzet niet-werkend arbeidspotentieel 23 5 Organisatiestructuur 26 Bronvermelding 27 Bijlage 1 Opleidingen toerisme & congressen in de MRA 28 3

4 Managementsamenvatting Inleidend Voorliggende agenda geeft antwoord op de vraag: Hoe zorgen we ervoor als bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid dat er ook in de toekomst voldoende en goed opgeleid personeel is voor de sector toerisme en congressen? De agenda biedt daarmee een handvat om te sturen op human capital binnen toerisme en congressen. En daarnaast wordt, vanuit sociaal arbeidsmarktperspectief, met deze agenda gestuurd op de inzet van het niet-werkende arbeidspotentieel in de sector. Daarmee worden economische en sociale doelstellingen op gebied van arbeidsmarkt met elkaar verbonden. De agenda is opgesteld voor de gehele Metropoolregio Amsterdam (hierna MRA) en met een tijdshorizon tot 2016 en een doorkijk naar 2020 en verder. De agenda is daarmee ondersteunend aan de clusterstrategie toerisme en congressen. Analyse In de gehele MRA komen er tot 2016 meer banen bij dan dat er mensen beschikbaar zijn. In 2016 zijn circa 1,3 mln banen beschikbaar in de MRA voor circa 1,2 mln personen. Dat betekent krapte op de arbeidsmarkt en/of een grote instroom van forensen van buiten de regio. Deze krapte definieert de toekomstige context voor de sector toerisme en congressen. Voor een goede analyse van het cluster toerisme en congressen is gekozen voor een onderverdeling in drie branches: Horeca: hotels, restaurants, cafés (circa 75% van het aantal banen) Toeristische attracties: musea, rondvaart, theater & concerten gericht op binnen- en buitenlandse toerist (circa 20% van het aantal banen) Overige toeristische dienstverlening: informatievoorziening (VVV, Uitbureau), citymarketing, reisorganisaties, evenementenbureaus & congresorganisaties (circa 5% van het aantal banen) Deze drie branches zijn zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd op de kernaspecten voldoende èn goed opgeleid personeel. Conclusies Horeca Op middellange termijn lijken er geen grote kwantitatieve problemen op te treden op de arbeidsmarkt voor horeca en hospitality. Op langere termijn is het echter zeker nodig gestructureerder naar een arbeidsmarktagenda te kijken vanwege een aantal redenen die met elkaar samenhangen. Door het slechte imago (bijbaanbranche) en de relatief zwakkere positie in de concurrentie om personeel met andere sectoren (vooral veroorzaakt door de arbeidsvoorwaarden) en de lage investeringen in personeel blijft de branche kampen met een hoog verloop. Het veelvuldig moeten vervangen en opleiden van personeel kost tijd en geld. Het zou een goede zaak zijn als horecaondernemers beter doordrongen raken van de verborgen kosten dat zal de overwegingen die gemaakt worden rond investeren in personeel in een ander daglicht plaatsen. Werken aan een beter imago is daarnaast van cruciaal belang. De horeca en hospitalitybranche kent, op sterrenkoks na, geen bekende inspirerende voorbeelden voor 4

5 jongeren. En dat terwijl hospitality door alle experts wordt omschreven als een waar vak, dat vakmanschap vraagt en daarmee iets is waar men trots op kan zijn. Geluiden bestaan dat in de horeca dankbaar gebruik gemaakt wordt van arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid-Europa, juist omdat deze mensen minder eisen stellen aan arbeidsvoorwaarden. Op korte termijn kan dit een oplossing bieden, lange termijn niet omdat horeca en hospitality een vak is waar een kwaliteitstandaard bij hoort. Onbekend is nog welke functies de arbeidsmigranten momenteel vervullen en om hoeveel werknemers het gaat. Het zou interessant zijn dit nader te onderzoeken om ook een doorkijk naar de toekomst mogelijk te maken. De relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven is in de expertmeeting ook benoemd als agendapunt waarop verbeteringen mogelijk zijn. Opleidingen sluiten momenteel onvoldoende aan bij de werkpraktijk, zowel wat betreft werknemersvaardigheden (attitude en mentaliteit) als aantallen leerlingen per deelopleiding. Hoewel er nog wel voldoende stages zijn, verloopt het matchen van leerlingen met leermeesters in leerwerkbedrijven moeizaam. Conclusies toeristische attracties Hoewel er geen harde cijfers beschikbaar zijn, lijkt er op middellange en lange termijn voldoende personeel beschikbaar. De branche is populair om in te werken. Het zou goed zijn een structureel overleg op te zetten om o.a. de kwantitatieve aansluiting van onderwijs op instellingen / bedrijfsleven te monitoren (instroom, uitstroom, doorstroom). Daarnaast kunnen in zo n verband kwalitatieve mismatches worden besproken en geadresseerd. Het ontbreken van cultureel ondernemerschap bij werknemers van culturele instellingen is zo n kwalitatieve mismatch. In de opleidingen zouden o.a. cultureel projectmanagement en fondswerving een plek moeten krijgen. Conclusies overige toeristische dienstverlening Op middellange termijn lijken er geen grote problemen op te treden op de arbeidsmarkt voor overige toeristische dienstverlening. Het is echter moeilijk een eenduidig cijfermatig plaatje te geven van de economische ontwikkeling in deze branche. Het gegeven dat er veel onbekendheid bestaat over de arbeidsmarktontwikkeling in dit cluster is weg te nemen door de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven anders en beter te organiseren. Het zou goed zijn een structureel overleg op te zetten om o.a. de kwantitatieve aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven te monitoren (instroom, uitstroom, doorstroom). Daarnaast kunnen in zo n verband kwalitatieve mismatches worden besproken en geadresseerd. Er bestaan tenminste twee kwalitatieve knelpunten voor de arbeidsmarkt, te weten: o De attitude en mentaliteit van nieuwe medewerkers en dan met name op gebied van hospitality, gastvrijheid. o Verkeerde verwachtingen van studenten bij de werkpraktijk. Innovativiteit wordt als belangrijk ervaren door bedrijfsleven. Op dit moment lijken uitstromende toerismestudenten hier niet in te kunnen voorzien. Dit betekent dat opleidingen zich hierop moeten aanpassen of dat er gezocht moet worden naar slimme samenwerkingsverbanden met andere sectoren. Ambities Bovenstaande conclusies leiden tot drie lijnen waarlangs op human capital gestuurd moet worden komende jaren: 5

6 1. Hospitality; werken in de hospitalitybranche vraagt vakmanschap. Het moet aantrekkelijk zijn en blijven om dat vak te leren. Dat vraagt om een ander imago van de branche op langere termijn en om slimme samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op korte termijn. 2. Kennisontwikkeling toerisme en congressen; we hebben slimme, creatieve mensen nodig om het bestaande aanbod voortdurend te blijven verbeteren en ook aan laten sluiten op de internationale toerist. En daarnaast om innovatief, nieuw aanbod te ontwikkelen om de toerist ook in de verdere toekomst te blijven aantrekken. Naast inzet op deze twee lijnen wil de Board, daar waar mogelijk, met de human capital agenda sturen op de inzet van het niet-werkende arbeidspotentieel. 3. Inzet niet-werkend arbeidspotentieel; werken = participeren in de samenleving, en daarom zet gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen, zich in om zoveel mogelijk niet-werkende werkzoekenden naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Agendapunten Elke lijn heeft één of meer agendapunten waaraan komende jaren gewerkt wordt. Op alle agendapunten zijn projecten in opstart of reeds gestart. Lijn 1: Hospitality Vakmanschap o Aansluiting onderwijs bedrijfsleven verbeteren (1 project) o Werken aan attitude en mentaliteit nieuwe werknemers (1 project) o Mogelijk maken van Leven lang leren / Learning on the job (1 project) Imago o Investeren in verbetering van het imago van hospitality (1 project) Awareness bij het bedrijfsleven o Bedrijfsleven informeren over het belang van (investeren in) human capital (1 project) Lijn 2: Kennisontwikkeling toerisme en congressen Aansluiting onderwijs bedrijfsleven o Opzetten arbeidsmarktoverleg toerisme ( 1 project) o Opzetten netwerk voor kennisontwikkeling en kennisverankering (1 project) o Opzetten HBO+ / WO opleiding toerisme aan Amsterdamse onderwijsinstelling (1 project) Lijn 3: Inzet niet-werkend arbeidspotentieel Aansluiting bedrijfsleven overheid o Bekendheid van het Werkgeversservicepunt bij het bedrijfsleven vergroten (3 projecten) o Inzet projectbureau Social Return (1 project) 6

7 Organisatiestructuur Het kernteam toerisme en congressen is, namens de Amsterdam Economic Board, eindverantwoordelijk voor de uitvoering van voorliggende human capital agenda. Human capital wordt een vast onderdeel van de agenda van het kernteamoverleg. Het onderwerp wordt voorbereid door het clustersecretariaat in samenwerking met de projecttrekkers. Zij komen daarvoor samen in een human capital overleg toerisme en congressen. De meeste projecttrekkers nemen ook deel aan één of meerdere van de arbeidsmarktoverleggen. Op deze wijze is volledige kruisbestuiving gewaarborgd (zie onderstaand schema). Het kernteam wordt geïnformeerd over de voortgang van de human capital projecten en over nieuwe trends en ontwikkelingen. Daarnaast kunnen knelpunten op gebied van financiën of samenwerking in de uitvoering van de human capital agenda worden opgeschaald naar het kernteam. Amsterdam Economic Board Kernteam Toerisme en Congressen Human Capital Overleg Toerisme en Congressen (voorbereidend op kernteam) Breed Arbeidsmarktoverleg Horeca Breed Arbeidsmarktoverleg Toerisme Gedeelde arbeidsmarktagenda Hospitality Kennisontwikkeling toerisme en congressen Inzet nietwerkend arbeidspotentieel 7

8 1 Inleidend Deze human capital agenda gaat over de mensen in het cluster toerisme & congressen. Over de mensen die nu werkzaam zijn in één van de branches binnen het cluster, maar ook, en misschien wel vooral, over de mensen die in de toekomst vanuit het onderwijs instromen op een baan in toerisme & congressen. De agenda is opgesteld voor de gehele Metropoolregio Amsterdam (hierna MRA) en met een tijdshorizon tot 2016 en een doorkijk naar 2020 en verder. De agenda is daarmee ondersteunend aan de clusterstrategie toerisme & congressen. Tot 2020 zijn er in de clusterstrategie drie ambities benoemd voor de MRA: Groei van de economische waarde van toerisme in de MRA van 5 miljard in 2008 tot 6 miljard in 2015, onder meer via regionale spreiding. Verbeteren van de omvang en kwaliteit van het toeristisch productaanbod en dienstverlening. Meer efficiency en onderlinge samenwerking in de toeristische organisatiestructuur. Op korte termijn (tot 2015) zijn concretere doelstellingen geformuleerd: Kwaliteit boven kwantiteit. Een stijging van gemiddeld 3% per jaar van het aantal overnachtingen. Een stijging van gemiddeld 20% na 4 jaar van de uitgaven van de toerist per dag. Een ranking van Amsterdam als 7e Europese Toeristenstad (op basis van ECM-monitor; in 2010 stond Amsterdam op plek 10). Een ranking van Amsterdam als 7e Europese Congresstad (op basis van ICCA; in 2010 stond Amsterdam op plek 8). Een betere spreiding van het aantal toeristen vanuit Amsterdam naar de MRA van 14% in 2007 naar 20% in Bovenstaande ambities en doelstellingen betekenen iets voor de arbeidsmarkt in de MRA. Zowel in kwantitatieve zin (aantal arbeidsplaatsen, geografisch verdeeld) als in kwalitatieve zin (o.a. wat vraagt de kwaliteitstoerist?). Daarnaast wil de Amsterdam Economic Board (hierna Board) met deze agenda bijdragen aan het inzetten van het niet-werkende arbeidspotentieel. Ze zoekt daarmee naar een verbinding van economische en sociale doelstellingen op gebied van arbeidsmarkt. Voorliggende agenda biedt een handvat om te sturen op human capital, ter ondersteuning van de clusterstrategie en vanuit een sociaal arbeidsmarktperspectief. Hoofdstuk 2 omvat een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de arbeidsmarkt in de MRA. In hoofdstuk 3 worden ambities voor human capital geformuleerd en in hoofdstuk 4 worden aan deze ambities, agendapunten en concrete projecten verbonden. In hoofdstuk 5 is beschreven met welke organisatie komende jaren op de human capital agenda gestuurd gaat worden. 8

9 2 Analyse 2.1 Het cluster nader gedefinieerd Het cluster toerisme & congressen kent geen eenduidige definitie in de literatuur. Dat maakt het lastig om een helder cijfermatig beeld van de sector te presenteren. In voorliggende agenda is gekozen om het cluster toerisme & congressen in de volgende branches onder te verdelen; Tabel 1: Branches binnen toerisme & congressen en hun aandeel (werkgelegenheid) Branches Aandeel (bij benadering) Horeca (hotels, restaurants, cafés) 75% Toeristische attracties (musea, rondvaart, theater & concerten etcetera gericht op binnen- en buitenlandse toerist) Overige toeristische dienstverlening (informatievoorziening (VVV, Uitbureau), citymarketing, reisorganisaties, evenementenbureaus & congresorganisaties) 20% 5% Bron: O&S, Amsterdam in Cijfers 2010 Daarmee worden de recreatieve detailhandel en recreatiemogelijkheden (campings, zeilscholen etc) buiten beschouwing gelaten. In hoofdstuk 4 wordt de transportsector (taxi, GVB, NS, Schiphol) kort aangestipt, de sector is niet meegenomen in de analyse. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van cijfers op MRA niveau. Daarnaast is ook cijfermateriaal van Amsterdam en van de regio Groot-Amsterdam gebruikt voor deze analyse. 2.2 De toekomst van de gehele arbeidsmarkt in de MRA SEO Economisch Onderzoek heeft in januari 2012 in opdracht van de Kamer van Koophandel de toekomst van de arbeidsmarkt in de MRA tot 2016 onderzocht. Het onderzoek geeft een gedegen kwantitatieve analyse op basis van cijfers van het CBS, CPB en LISA. In voorliggende human capital agenda is uitgegaan van het middenscenario in dit onderzoek. In geval het Nederlandse bruto nationaal product komende jaren gemiddeld met 1,25 % stijgt (qua economische groei is dat het middenscenario) verwacht SEO dat het totaal aantal banen, in alle sectoren in de MRA, groeit tot circa 1,3 mln. Dat betekent dat er komende jaren banen bijkomen. Sluit de beroepsbevolking daar op aan? Het CBS verwacht in zijn demografische voorspellingen dat de bevolking van de MRA met 5,4 procent groeit in de periode van 2010 tot De potentiële beroepsbevolking, dat is de bevolking tussen 15 en 65 jaar, groeit minder sterk, maar toch nog met 2,3 procent of meer dan duizend personen, tot 9

10 personen. Met een bruto participatiegraad van 71,7% zijn dat werknemers. Samengevat betekent dit dat er in 2016 circa 1,3 mln banen beschikbaar zijn in de MRA voor circa 1,2 mln personen. Dat betekent krapte op de arbeidsmarkt en/of een grote instroom van forensen van buiten de regio. Voorgaande schetst een beeld van de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de gehele arbeidsmarkt in de MRA. De volgende paragrafen zoomen in op de verschillende branches binnen het cluster toerisme & congressen. 2.3 Arbeidsmarkt horeca De horecabranche bestaat uit hotels, restaurants en cafés en neemt, met banen in 2012, circa 75% van de werkgelegenheid van het cluster voor haar rekening Verwachte ontwikkeling aantal banen horeca De verwachting van SEO is dat de horeca in het middenscenario komende jaren blijft groeien met 1,3% per jaar tot banen in In totaal komen er in dit groeiscenario van 2010 tot 2016 ongeveer banen bij (Volkerink et al., 2012). Daarbinnen zorgt de toename van het aantal hotelkamers in de MRA (9.000 kamers) komende jaren, naar schatting, voor een groei van werkgelegenheid van circa fte 1. Prognoses voor de langere termijn zijn nauwelijks te geven, zeker niet in een branche als de horeca welke zeer conjunctuurgevoelig is. De ontwikkeling van de horecabranche hangt voor een groot deel samen met de aantrekkelijkheid van de MRA als toeristisch product Kenmerken personeelsbestand horeca Het personeelsbestand van de horeca heeft een aantal specifieke kenmerken; 1) een jonge arbeidsmarkt, 2) een laag opgeleide arbeidsmarkt en 3) een lage bindingsgraad. Ten eerste kent de horeca een heel jonge arbeidsmarkt (tabel 2). Meer dan 60% van de werknemers is jonger dan 40 jaar. Uit deze leeftijdsopbouw blijkt ook dat, anders dan bij de andere clusters, het weinig zin heeft voor de horeca te kijken naar de vervangingsvraag in relatie tot de vergrijzing. Uitstroom van ouderen is nauwelijks aan de orde. Tabel 2: Leeftijdsopbouw horecabranche (landelijk, 2009) Leeftijd Aandeel Werknemers jonger dan 20 jaar 30 % Werknemers tussen 20 en 40 jaar 63 % Werknemers ouder dan 40 jaar 17 % Bron: Blaauwberg, 2011 Een groot deel van de Amsterdamse werknemers in de horeca is student en ziet haar baan in de horeca als tijdelijk. En dat is het tweede kenmerk van de horeca; de lage bindingsgraad. Zo n 50% van de werknemers blijft niet langer dan een jaar in dienst (Blaauwberg, 2011). In de arbeidsmarktanalyse van Bedrijfschap Horeca en Catering is de mogelijke oorzaak, het beeld van het algemeen publiek, beschreven: Werken in de horeca 1 Bron: Gesprek met hotelloods René van Schie; per 100 kamers zijn circa 40 fte nodig. 10

11 is zwaar, stressvol en afwisselend. Arbeidsvoorwaarden worden overwegen negatief beoordeeld. Het gaat hierbij vooral om laag salaris, weinig doorgroeimogelijkheden, tijdelijke baan en weinig tijd voor privéleven ( ) (Bedrijfschap Horeca en catering, 2012). De horeca heeft een bijbaanimago, zoals ook blijkt uit het tekstvak. Het beeld van de slechte arbeidsvoorwaarden lijkt te worden bevestigd door een onderzoek van FNV in In een vergelijkingsanalyse is de horeca cao vergeleken met de cao voor het personeel van vergelijkbare branches. De conclusie die het FNV aan het onderzoek verbindt is dat medewerkers in de horeca ( ) zeer slecht betaald worden (.), substantieel langer werken, op onregelmatigere uren en voor minder geld dan mensen met vergelijkbare functies in andere sectoren. (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2012) Working in the hospitality industry has become a student job, while this branche needs people with expertise. To attract and retain employees for the hospitality industry it is important to improve working in this branche. Bron: Employer branding a new approach for the hospitality industrie, Sjoerd Gehrels (Stenden University) Joachim de Looij (Mercure) Het hoge verloop lijkt in stand te worden gehouden door het slechte imago en de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast blijkt dat het bedrijfsleven weinig investeert in haar werknemers. Gemiddeld werd er in 2010 in Nederland 435 per werknemer uitgegeven aan het volgen van opleidingen en trainingen. In de horeca was dat maar 70 per werknemer, waarmee de horeca onderaan de lijst staat (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2012). De lage investeringen in personeel kunnen het gevolg zijn van het hoge verloop (weggegooid geld, want werknemers zijn na een jaar weer weg), maar ook net zo goed de oorzaak (werknemers kunnen niet groeien en zeggen hun baan op). Meer kennis bij het bedrijfsleven over financiële consequenties van het hoge verloop zouden in deze interessant zijn. Verloop en het vervangen van vertrokken medewerkers kost namelijk geld en tijd. Op basis van het jaarlijks personeelsverloop, gecorrigeerd voor seizoenseffecten, blijkt dit de horecabranche op jaarbasis 1,3 mld te kosten (10% van de omzet van de horecabranche). De kosten voor een gemiddelde horecaondernemer bedragen rond de per jaar (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2012). Het derde personeelskenmerk is het grote aandeel niet- of laagopgeleide werknemers (tabel 3). De beroepsopgeleiden, ongeveer een kwart van alle werknemers, vormen weliswaar een minderheid in de branche, maar ze vervullen cruciale functies in de horeca. Het is dan ook van belang om inzicht te hebben en houden in de ontwikkelingen in met name het mbo (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2012). Tabel 3: Verdeling opleidingsniveau horeca in de MRA (2009), aandeel in % Branche Opleidingniveau Horeca Attracties Dienstverlening BO/VO MBO HBO WO Bron: SEO,

12 2.3.3 Verwachte ontwikkeling arbeidsmarkt horeca In de MRA worden door 9 kennisinstellingen opleidingen op gebied van horeca aangeboden. Het gaat om 51 opleidingen (zie bijlage 1). Het aantal leerlingen dat kiest voor een horeca opleiding stijgt al jaren gestaag in Nederland (Kenwerk, 2011) zo n 12% in de periode van 2007 tot Concurrerende bedrijfstakken, zoals zorg en handel, laten minder groei of zelfs daling zien. Daartegenover staat dat het aantal mbo leerlingen in de creatieve beroepen (+50%), de vers sector (+75%) en transport en logistiek (+45%) aanzienlijk harder gegroeid zijn (Bedrijfschap Horeca en catering, 2012). Studenten of werknemers voor de hogere segmenten van de arbeidsmarkt komen veelal van de hogere hotelopleidingen uit Leeuwarden en Den Haag (inclusief dependance in Amsterdam) (PAO, 2009). In totaal zijn er in 2012 bijna studenten in opleiding op de Nederlandse hotelscholen. Deze aantallen bevatten ook de buitenlandse studenten die in Nederland hun opleiding volgen. Onderzoek uit het verleden heeft aangetoond dat maar ongeveer een kwart van de studenten op de Nederlandse Hotelscholen de intentie heeft om ook daadwerkelijk in de horeca aan de slag te gaan. SEO heeft berekend dat in de periode in de MRA zo n studenten uitstromen die onderwijs hebben gevolgd met de richting horeca en toerisme. Grofweg 75% hiervan zijn horecastudenten (www.kenwerk.nl), dat wil zeggen 2625 studenten. Meer dan de helft van dit aantal heeft MBO 2-4 niveau (SEO, 2012). Met de groei van het aantal banen in de horeca alleen al van in dezelfde tijdsperiode lijkt hierin een tekort te schuilen. Toch blijft het zo dat de inzet van een redelijk groot percentage werknemers zonder vervolgopleiding (zie tabel 3), waaronder de studenten, en de inzet van arbeidsmigranten uit oost- en zuid-europa, ervoor zorgen dat zeer waarschijnlijk op middellange termijn geen daadwerkelijke tekorten zullen ontstaan. Amsterdam blijft, ook in de toekomst, een studentenstad. Arbeidsmigratie, zeker binnen Europa, zal naar alle waarschijnlijkheid toenemen. Het is belangrijk deze laatste ontwikkeling te blijven volgen en interpreteren. Op middellange termijn ontstaat daardoor geen kwantitatief probleem. Op lange termijn, wanneer de groeisectoren gaan vissen in de dezelfde vijver als toerisme en congressen, is dat onduidelijk en daarmee een aandachtspunt. De toekomstige arbeidsmarkt is ook kwalitatief te duiden. Elke generatie werknemers heeft zijn eigen kenmerken die zich laten vertalen in, onder andere, de arbeidsethos. Het Bedrijfschap Horeca en Catering heeft zich gewaagd aan een interpretatie van de nieuwe generaties werknemers (Y en de opkomende generatie Z); Werk moet vooral leuk zijn, passie en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden voor de nieuwe generaties. Dit betekent iets voor werkgevers werknemersrelatiemanagement. Op 1 maart 2012 is, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de sector (brancheorganisaties, werkgevers en onderwijsinstellingen) een expertmeeting gehouden over de Hospitality arbeidsmarkt in Amsterdam. Attitude en mentaliteit van nieuwe werknemers is daar benoemd als mogelijk knelpunt voor toekomst van de sector. Argumenten voor dit knelpunt waren een gebrek aan drive, te gemakzuchtig, niet dienstbaar willen zijn. Argumenten tegen waren dat nieuwe jongeren niet fundamenteel anders zijn dan eerdere generaties, ze moeten alleen anders aangestuurd worden en beter opgeleid worden op hun werk (De Boer & Den Uyl, 2012). 12

13 2.3.4 Aansluiting onderwijs bedrijfsleven Hoewel onderwijs en bedrijfsleven elkaar goed weten te vinden in de horeca (zie ook hoofdstuk 5) is structurele aansluiting belangrijk. Het aantal horeca mbo leerlingen blijft gestaag stijgen. Maar de leerlingaantallen binnen de verschillende opleidingen vertonen een scheef beeld. Zowel bij niveau 2 als 3 staan tegenover twee leerlingen koksopleiding, één leerling gastheer/gastvrouw. Deze verhouding is niet in lijn met de wens om de bediening in de horeca weer een nieuwe impuls te geven en weer als vak op de kaart te zetten (Bedrijfschap Horeca en catering, 2012). Daarnaast is het de vraag waarom slechts een kwart van de horeca hbo studenten daadwerkelijk in de branche aan de slag gaat. Het zou goed zijn hier gezamenlijk beter zicht op te krijgen. Ook in kwalitatief opzicht lijkt er op sommige punten een mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven te ontstaan. Er worden in de sector regelmatig klachten geuit over het niveau van de leerlingen in de toerisme- en horecaopleidingen op niveau 2 en 3, waarbij het vooral gaat over onvoldoende arbeidsethos en sociale vaardigheden (Blaauwberg, 2011). Ook in de expertmeeting Hospitalitysector in maart 2012 tbv van de gedeelde arbeidsmarktagenda was attitude en mentaliteit, zoals eerder genoemd, één van de knelpunten. Horeca moet weer een vak worden, is een veel gehoorde stelling. Maar hoe zit het met het vakmanschap in de horeca, in de hospitality? Zoals genoemd heeft maar een beperkt deel van de werknemers een beroepsopleiding gevolgd. Om het niveau van het vakmanschap te verhogen moet kennis van het vak op een andere manier worden overgebracht. Op de werkvloer en / of middels bijscholing Conclusies horeca Op middellange termijn lijken er geen grote problemen op te treden op de arbeidsmarkt voor horeca en hospitality. Op langere termijn is het echter zeker nodig gestructureerder naar een arbeidsmarktagenda te kijken vanwege een aantal redenen die met elkaar samenhangen. Door het slechte imago (bijbaanbranche) en de relatief zwakkere positie in de concurrentie om personeel met andere sectoren (vooral veroorzaakt door de arbeidsvoorwaarden) en de lage investeringen in personeel blijft de branche kampen met een hoog verloop. Het veelvuldig moeten vervangen en opleiden van personeel kost tijd en geld. Het zou een goede zaak zijn als horecaondernemers beter doordrongen raken van de verborgen kosten dat zal de overwegingen die gemaakt worden rond investeren in personeel in een ander daglicht plaatsen. Werken aan een beter imago is daarnaast van cruciaal belang. De horeca en hospitalitybranche kent, op sterrenkoks na, geen bekende inspirerende voorbeelden voor jongeren. En dat terwijl hospitality door alle experts wordt omschreven als een waar vak, dat vakmanschap vraagt en daarmee iets is waar men trots op kan zijn. Geluiden bestaan dat in de horeca dankbaar gebruik gemaakt wordt van arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid-Europa, juist omdat deze mensen minder eisen stellen aan arbeidsvoorwaarden. Op korte termijn kan dit een oplossing bieden, lange termijn niet omdat horeca en hospitality een vak is waar een kwaliteitstandaard bij hoort. Onbekend is nog welke functies de arbeidsmigranten momenteel vervullen en om hoeveel werknemers het gaat. Het zou interessant zijn dit nader te onderzoeken om ook een doorkijk naar de toekomst mogelijk te maken. 13

14 De relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven is in de expertmeeting ook benoemd als agendapunt waarop verbeteringen mogelijk zijn. Opleidingen sluiten momenteel onvoldoende aan bij de werkpraktijk, zowel wat betreft werknemersvaardigheden (attitude en mentaliteit) als aantallen leerlingen per deelopleiding. Hoewel er nog wel voldoende stages zijn, verloopt het matchen van leerlingen met leermeesters in leerwerkbedrijven moeizaam. 2.4 Arbeidsmarkt toeristische attracties De branche met toeristische attracties bestaat uit de musea en de culturele instellingen gericht op muziek en theater, bedrijven gericht op toeristische rondleidingen (rondvaart, gidswandelingen, fietstours) en neemt, met naar schatting banen in 2012, circa 20% van de werkgelegenheid van het cluster voor haar rekening Verwachte ontwikkeling aantal banen toeristische attracties Cijfers van O&S over aantallen bezoekers van toeristische attracties tussen laten een vrij stabiel beeld zien. Alleen de nieuwkomers (bijvoorbeeld Hermitage) laten een grote stijging van aantallen bezoekers zien. Cijfers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen, afdeling Kunst&Cultuur 2, bevestigen dit beeld ook voor de toekomst. Culturele instellingen hebben moeten aangeven welke bezoekersaantallen (internationaal) zij verwachten van en het algemene beeld is dat deze gelijk blijven of heel licht stijgen. Daarentegen zullen overheidssubsidies verder afnemen komende jaren vanwege de bezuinigingen. In een schriftelijke enquête welke is uitgezet onder culturele instellingen in Amsterdam is door verschillende instellingen aangegeven dat het aantal banen gelijk zal blijven of zal dalen Kenmerken personeelsbestand Voor museale en culturele instellingen is het vinden van werknemers tot op heden geen probleem. Bekend is dat werknemers graag bij musea en andere culturele instellingen werken en er ook lang in dienst blijven (PAO, 2009). De branche kent, in tegenstelling tot de horeca, veel hoogopgeleide medewerkers (zie tabel 4). Tabel 4: Verdeling opleidingsniveau toeristische attracties in de MRA (2009), aandeel in % Branche Opleidingniveau Horeca Attracties Dienstverlening BO/VO MBO HBO WO Bron: SEO, 2012 Uit de schriftelijke enquête blijkt dat er een laag verloop van medewerkers van culturele instellingen is. Werknemers blijven 5 tot 15 jaar in dienst. 2 Bron: Gesprek met Maartje Prins dd en globale analyse van subsidieaanvragen culturele instellingen Amsterdam. 14

15 2.4.3 Verwachte ontwikkeling arbeidsmarkt toeristische attracties In de MRA worden door 4 kennisinstellingen opleidingen op gebied van cultuur en vrije tijd aangeboden. Het gaat om 6 opleidingen (zie bijlage 1). Onbekend is het aantal uitstromende studenten komende jaren. Naar verwachting zal de MRA echter een aanzuigende werking blijven hebben op mensen (zowel nationaal als internationaal) die willen werken in deze branche. Belangrijk voor de branche is ook een florerende creatieve industrie. Er bestaan veel samenwerkingsverbanden tussen de twee branches en daarmee is een human capital in de creatieve industrie van indirect belang voor de branche toeristische attracties Aansluiting onderwijs bedrijfsleven Uit de enquête blijkt dat er weinig contact is tussen instellingen / bedrijfsleven en opleidingen. Vooralsnog heeft dit geen problemen opgeleverd. Twee respondenten van de schriftelijke enquête, beide werkzaam bij een museum in Amsterdam, geven aan dat de huidige en toekomstige (financiële) context voor musea om meer cultureel ondernemerschap vraagt. Van werknemers wordt niet alleen vakkennis verwacht, maar ook ondernemersschap en managementvaardigheden. Daarnaast geeft één van hen aan dat ook algemene werknemersvaardigheden aandacht behoeven (de etiquette van de werkvloer; hoe neem je een telefoon op, wat zet je wel/niet in een , gepaste kledingkeuze, wat doe je als je iets niet weet/begrijpt, etc.) Conclusies toeristische attracties Hoewel er geen harde cijfers beschikbaar zijn, lijkt er op middellange en lange termijn voldoende personeel beschikbaar. De branche is populair om in te werken. Het zou goed zijn een structureel overleg op te zetten om o.a. de kwantitatieve aansluiting van onderwijs op instellingen / bedrijfsleven te monitoren (instroom, uitstroom, doorstroom). Daarnaast kunnen in zo n verband kwalitatieve mismatches worden besproken en geadresseerd. Er bestaan tenminste twee kwalitatieve knelpunten voor de arbeidsmarkt, te weten: Culturele instellingen ervaren een gebrek aan cultureel ondernemerschap en managementvaardigheden bij werknemers; Ook behoeven algemene werknemersvaardigheden aandacht in het onderwijs. 2.5 Arbeidsmarkt overige toeristische dienstverlening De overige toeristische dienstverlening bestaat uit informatievoorziening (VVV, Uitbureau), citymarketing, reisbureaus en -organisaties, evenementenbureaus en congresorganisaties. Deze bedrijven hebben gezamenlijk een aandeel van 5% in de werkgelegenheid en zorgen voor circa vaste banen Verwachte ontwikkeling aantal banen overige toeristische dienstverlening Ontwikkeling van overige toeristische dienstverlening hangt direct samen met het aantal toeristische bezoekers (zakelijk en niet-zakelijk) dat de MRA trekt. De ambitie is dat het aantal congressen dat in de MRA wordt georganiseerd zal toenemen komende jaren. Het aantal congressen is tussen 2009 en 2011 met 18% toegenomen tot 653 congressen in 3 Bron: Opmerking Axel Rüger, directeur Van Goghmuseum, tijdens kernteamoverleg toerisme & congressen, dd

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2011 2014 ARBEIDSMARKTONDERZOEK DRENTHE 2011 Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2010-2014 Maastricht, januari

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord

De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord Deel 2: Vooruitblik op 2010 KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND KOP VAN NOORD-HOLLAND WEST-FRIESLAND NOORD-KENNEMERLAND D E A R B E I D S M A

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10 www.rwi.nl Raad voor Werk en Inkomen Juli 2011 2 Arbeidsmarktanalyse 2011 Raad voor Werk en Inkomen Inhoudsopgave Voorwoord 6 Inleiding 8 Deel I De hoofdlijnen 10 1 De analyse 10 1.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Dr. Lolke Schakel

Nadere informatie

ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT

ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT ADVIES HUMAN CAPITAL AGENDA UTRECHT - eindrapport - Drs. H. van Leenen Dr. J.W.M. Mevissen Drs. J.P.H.K. Timmerman MMC Ir. H.C. Visee Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Human Capital Agenda voor het Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Economic Board December 2012 1 Aanleiding en doelstelling Human Capital Agenda De Economic Board heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kernteam Toerisme & Congressen in opdracht van de Economic Development Board Amsterdam 10 juni 2011 Kennis en Innovatie

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Toerisme & congressen Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 1 Inhoud Kennis & Innovatieagenda metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Kiezen voor kenniswerkers

Kiezen voor kenniswerkers 81 Kiezen voor kenniswerkers Vaardigheden op de arbeidsmarkt voor kenniswerkers augustus 2013 Colofon Grafische werk: Meinou de Vries www.iclarify.nl Druk: Quantes - Rijswijk Augustus 2013 ISBN 9789077005620

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Human Capital Roadmaps. maintenance logistiek biobased economy

Human Capital Roadmaps. maintenance logistiek biobased economy Human Capital Roadmaps maintenance logistiek biobased economy In opdracht van de Regio West-Brabant Wise up Consultancy mei 2013 Human Capital Roadmaps maintenance, logistiek en biobased economy, regio

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Afstudeerrapport Bewonersbeleving

Afstudeerrapport Bewonersbeleving Afstudeerrapport Bewonersbeleving Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen 6 JUNI 2008 Naam : Chantal de Raaf Studentnummer : 400791 Opdrachtgever : Lectoraat

Nadere informatie