Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

2 Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inleiding wijkverpleging 7 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen Afbakening aanspraak wijkverpleging Middellange termijnvisie wijkverpleging Levering van (wijk)verpleegkundige zorg Niet-toewijsbare zorg (S1) Toewijsbare zorg (S2) 11 4 Kwaliteitsbeleid wijkverpleging Algemeen Doelmatigheid Bijzondere doelgroepen Casemanagement dementie Intensieve Kindzorg Palliatief terminale zorg Regiefunctie complexe wondzorg 18 5 Contracteerproces Contractpartners Bestaande zorgaanbieders Nieuwe zorgaanbieders Zzp ers Selectiecriteria overeenkomsten Overeenkomst niet toewijsbare zorg (S1) Overeenkomst toewijsbare zorg (S2) Overeenkomst toewijsbare zorg (S2) + addendum Overeenkomst toewijsbare zorg (S2) Zzp ers Onderlinge dienstverlening Financieel kader Diversiteit verzekerden Tijdpad 24 6 Bereikbaarheid 25 7 Betrekken verzekerden bij inkoopbeleid CZ groep 25 Bijlage 1 Voorwaarden dementieketens 27 Bijlage 2 Zorgbrede Governancecode 29 Dit document bevat het inkoopbeleid 2016 voor Wijkverpleging. CZ groep (dit betreft de merken CZ, Delta Lloyd en OHRA) houdt zich het recht voor om uiterlijk op 1 juni 2015 een inkoopdocument 2016 te publiceren, met daarin wijzigingen op het voorliggende document. Indien wij niet uiterlijk op 1 juni 2015 een inkoopdocument Wijkverpleging publiceren, dan kunt u bijgaand document behandelen als het inkoopdocument voor 2016.

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt een samenvatting van het zorginkoopbeleid van CZ groep voor Wij brengen u met dit document graag op de hoogte van onze actuele visie op zorg en de belangrijkste uitgangspunten van ons inkoopproces. Zowel voor u als zorgaanbieder als voor onze verzekerden, willen wij transparantie bieden zodat u weet waar u bij ons aan toe bent en waar u op kunt rekenen. Samenspel als succesfactor De Nederlandse gezondheidszorg staat internationaal in hoog aanzien. Regelmatig blijkt uit onderzoeken dat wij best in class zijn. Een resultaat waar we trots op mogen zijn. Om deze positie te behouden, is het zaak te blijven verbeteren. Naast de gedrevenheid en deskundigheid van de Nederlandse zorgverleners is ook de rol van de overheid en de zorgverzekeraars in de verbeterslag onontbeerlijk. Juist in het dynamische samenspel van privaat en publiek domein, aangevuld met wensen, ervaringen en behoeftes van patiënten, ligt de sleutel tot succes. Vanuit onze rol in het stelsel, scheppen we voor dit samenspel de juiste voorwaarden in ons inkoopbeleid. Gezamenlijke visie als basis voor langetermijnrelatie Wij zien het verbeterpotentieel in de Nederlandse gezondheidszorg de komende jaren met name in het verminderen van praktijkvariaties. We zetten bij de verschillende zorgsectoren in op het realiseren van een nog hogere kwaliteit tegen een marktconforme prijs en een goede toegankelijkheid voor onze verzekerden. 3

4 Daarbij stimuleren we in onze contracten shared decision making zodat verzekerden bij voorkeur in overleg met hun huisarts en directe omgeving bewuste, passende keuzes kunnen maken in het zorgaanbod. Als facilitering voor het behartigen van de belangen van onze verzekerden, willen we met onze contracten de juiste context scheppen om met zorgaanbieders tot goede, langdurige samenwerking te komen. Dit vanuit de overtuiging dat we alleen in samenwerking tot de beste resultaten voor de maatschappij kunnen komen. Vandaar dat in de zorgcontractering voor 2016 meerjarenovereenkomsten voor de meeste sectoren het uitgangspunt zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat wij met een zorgaanbieder tot een gezamenlijke visie en ambitie kunnen komen om de zorg in Nederland op alle facetten (nog) beter te maken. Fundament voor de toekomst De energie die we als zorgverzekeraar en zorgaanbieder gezamenlijk voelen om onze rollen in het stelsel goed in te vullen, kan door het bieden van wederzijdse zekerheden in een meerjarige zorgovereenkomst, ook echt gaan zitten in doelmatige en kwalitatief uitstekende zorg. Dit vormt een fundament voor een solidaire en toegankelijke zorg voor nu en toekomstige generaties. Wij hopen dat u deze visie met ons deelt en 2016 en verder met vertrouwen tegemoet ziet. Met vriendelijke groet, Joël Gijzen directeur Zorg 4

5 1 Missie CZ groep en visie op zorg CZ groep is een niet op winst gericht zorgverzekeringsbedrijf. Via de labels die tot CZ groep behoren, vertegenwoordigen wij 3,4 miljoen verzekerden in het zorgveld. Wij maken ons hard voor een solidair zorgstelstel en willen zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen die het nodig heeft. Een license to operate die uitdagingen en dilemma s met zich meebrengt en van onze organisatie verantwoordelijkheid, daadkracht en inlevingsvermogen vraagt. Alles voor betere zorg Als we niets veranderen betaalt een modaal gezin in 2040 ruim eenderde van zijn inkomen aan collectief gefinancierde zorg. Met dit vooruitzicht staat de solidariteit voor zorg (het samen betalen van zorgkosten) flink onder druk. Als private organisatie met een publiek doel, stuurt CZ groep aan op veranderingen in zorg, zodat die goed en betaalbaar blijft. En dus bereikbaar blijft voor iedereen die het nodig heeft. In lijn met de rol die ons in het zorgstelsel is gegeven, treedt CZ groep daarom actief op als regisseur in zorg. Wij zijn niet bang voor het agen deren van moeilijke onderwerpen, voor het echt anders organiseren van zorg of het maken van keuzes. Wij zijn een zorgverzekeraar pur sang, met jarenlange kennis en kunde in huis en een duidelijke visie op zorg. We willen het verschil maken, we geloven dat het beter kan en zetten ons daarvoor in. Alles voor betere zorg verwoordt ons gedachtegoed en vat onze missie kernachtig samen. Met scherpe zorginkoop zorgt CZ groep ener zijds voor een goede begeleiding van onze verzekerden en anderzijds voor invulling aan de rol van regisseur. We willen onze verzekerden helpen om de beste zorg te vinden en te krijgen en we willen deze zorg ook voor hen organiseren. Om onze maatschappelijke rol goed te kunnen vervullen, kijkt CZ groep niet alleen naar de zorg binnen de Zvw, maar nadrukkelijk ook naar de zorg binnen de Wlz en Wmo. We kiezen dus voor het regisseren van zorg in brede zin. Naast het merk CZ voert CZ groep ook de zorgverzekering van de merken Delta Lloyd en OHRA uit voor eigen rekening en risico. Wij zijn eigenaar van Delta Lloyd Zorgverzekering N.V., OHRA ziektekostenverzekeringen N.V. en OHRA zorgverzekeringen N.V. Ons totale marktaandeel is circa twintig procent. De zorgverzekeringen van Delta Lloyd en OHRA worden door Delta Lloyd Groep gedistribueerd. Waar u in de hierop volgende tekst CZ ziet staan, bedoelen wij CZ groep. CZ als inkoper van zorg Als inkoper van zorg voor 3,4 miljoen verzekerden doen wij er alles aan om goede zorg tegen een redelijke prijs aan te kunnen bieden. Onze verzekerden kunnen bij ons op dit moment uit meer dan gecontracteerde zorgaanbieders kiezen. Kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg zijn onze sleutelwoorden bij zorginkoop. Op basis van kennis en ervaring vinden wij het bij bepaalde aanbieders niet wenselijk de zorg te vergoeden, bijvoorbeeld als we uit (wetenschappelijk) onderzoek of uit patiëntgegevens weten dat deze zorg van onvoldoende kwaliteit is. Of dat de zorg overbodig of onnodig en onverklaarbaar duur is. We maken gefundeerde keuzes en willen hiermee 5

6 Hoeveelheid zorg Kosten de zorgmarkt stimuleren zich continu te verbe teren. Verder hebben wij met het oog op het betaalbaar houden van zorg expliciete aandacht voor het tegengaan van fraude en oneigenlijke declaraties. CZ wil kwalitatief goede zorg voor haar verzekerden inkopen. Maar hoe doen we dat? Waar kijken we naar en hoe vertalen we dat in ons inkoopbeleid? Goede zorg is volgens ons zorg die zoveel mogelijk waarde oplevert voor de verzekerde. Er is sprake van waarde voor de verzekerde als in het totale zorgtraject zijn/haar zorgdoelstellingen worden gehaald mét een hoge kwaliteit van zorg tegen acceptabele kosten. Met het oog op de waarde voor de verzekerde willen we de beslissingen over waar we zorg inkopen steeds nadrukkelijker nemen op basis van zowel de kwaliteit als de kosten. Maar wat beïnvloedt nu de kwaliteit en de kosten van zorg? Op basis van onze ervaring en kennis uit het veld en de laatste wetenschappelijke inzichten hebben we waardebeïnvloedende elementen uitgewerkt. Waarde van geleverde zorg De kosten van zorg worden bepaald door: 1 de hoeveelheid zorg; 2 de kostprijs per zorgeenheid. Kwaliteit Waardebeïnvloedende elementen die wij meenemen in de beoordeling van de hoeveelheid zorg, zijn praktijkvariatie, horizontale verwijzingen en parallel geleverde zorg. Bij kostprijs per zorgeenheid kijken wij met name naar mogelijkheden tot substitutie. Kostprijs per zorgeenheid Resultaat Patiëntgerichtheid De kwaliteit van zorg wordt bepaald door: 1 de uitkomst van zorg (het gezondheidsresultaat); 2 de patiëntgerichtheid tijdens het zorgproces. Waardebeïnvloedende elementen die wij koppelen aan de uitkomst van zorg zijn: volumegerelateerde ingrepen, de gezondheidsstatus en suboptimaal resultaat. Aan patiëntgerichtheid koppelen we goede coördinatie van het zorgproces, tijdigheid en zelfregie. 6

7 De invulling per zorgsector De waardebeïnvloedende elementen zoals wij hier beschrijven, nemen wij zoveel mogelijk mee in onze zorginkooptrajecten. Dit wil niet zeggen dat in alle zorgsectoren alle elementen of dezelfde invulling en weging ervan worden gehanteerd. Dit is maatwerk. Bij de bepaling van de invulling van de elementen per sector en de uitwerking ervan in concrete indicatoren, maken we gebruik van verschillende bronnen. Bijvoorbeeld bestaande kwaliteitskaders (normen en indicatoren vanuit zowel medisch als patiëntenperspectief), wetenschappelijke literatuur en best practices. De doelen die de verzekerde nastreeft met de betreffende zorg, zijn hierbij algeheel richtinggevend. 2 Inleiding wijkverpleging De wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het inkoopjaar 2015 werd beschouwd als overgangs jaar, waarbij de zorginkoop met betrekking tot wijkverpleging in representatie is vormgegeven. De totale transformatie van de verpleegkundige in de wijk is een meerjarig proces en voor de aanspraak wijkverpleging wordt een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld. Ten tijde van het schrijven van dit inkoopbeleid heeft VWS nog geen besluit genomen over het bekostigingsmodel voor Daarom borduren wij voort op het huidige bekostigingsmodel. Wel gaan we daarbij uit van inkoop voor eigen verzekerden. Het komende jaar leggen wij de focus op de ontwikkeling van goede wijkverpleegkundige zorg, voldoende samenhang binnen de eerste lijn en een naadloze verbinding met het sociale domein. CZ wil transparantie over de geleverde kwaliteit en doelmatigheid van de wijkverpleging en belonen daar waar betere uitkomsten van zorg worden gerealiseerd. CZ hanteert bij de totstandkoming van het zorg inkoopbeleid wijkverpleging 2016 een systematiek van marktconsultatie. Hiertoe is overleg gevoerd met zorgaanbieders, gemeenten en cliëntorganisaties. Dit document is het startsein om met elkaar in gesprek te gaan, om onze contractpartners voor 2016 vast te stellen. We staan hierin stil bij het inkoopbeleid wijkverpleging voor 2016, de gewenste ontwikkelingen op de middellange termijn en de procedure rondom de inkoop wijkverpleging

8 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen 3.1 Afbakening aanspraak wijkverpleging De aanspraak Wijkverpleging is als volgt geformuleerd: Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Door te verwijzen naar zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden valt het gehele beroepsarsenaal van de verpleegkundigen onder de Zvw: niet alleen de verpleegkundige handelingen (zorgverlening en verzorging), maar ook het coördineren, signaleren, coachen en preventie. In detail ziet de aanspraak Wijkverpleging er als volgt uit: Extramurale verpleging (VP). Extramurale persoonlijke verzorging (PV) bij somatische aandoening en/of primaire medische problematiek. Bij Intensieve Kindzorg (IKZ) en Palliatief terminale zorg (PTZ) valt ook begeleiding onder de aanspraak en bij IKZ kinderhospice en/of Kinderdagverblijf het verblijf. Medische specialistische verpleging thuis (MSVT). Dit is verpleging die mensen thuis ontvangen, onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist. CZ is op dit moment bezig om het inkoopbeleid ten aanzien van MSVT een andere vorm te gaan geven. Binnenkort volgt meer informatie over dit onderwerp. Ten tijde van het schrijven van dit beleid is er landelijk nog geen duidelijkheid over het al dan niet verlengen van de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf en de subsidieregeling Behandeling extramuraal. Ook is niet duidelijk of deze regelingen definitief ondergebracht worden onder de Zvw. Als dit duidelijk is, publiceert CZ hierover aanvullend beleid. 3.2 Middellange termijnvisie wijkverpleging Goede wijkverpleging, in combinatie met een sterke eerste lijn, kan de kwaliteit van leven van onze verzekerden in de thuissituatie vergroten. 8 Ook kan het een beroep op zwaardere zorg en escalatie naar de tweede lijn zoveel mogelijk voorkomen of uitstellen. Zorg en ondersteuning in de nabijheid moeten onze verzekerden in staat stellen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, eigen regie, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. We streven naar wijkverpleging die precies past bij wat onze verzekerden nodig hebben in aansluiting op wat ze zelf en/of met hun omgeving kunnen organiseren. De vraag van onze verzekerden en hun (on)mogelijkheden moeten bepalend zijn voor de zorg of ondersteuning die zij ontvangen. De wijkverpleegkundige is hierbij, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg. En de verbindende schakel tussen zorgvragers en zorgverleners binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn. De zorg dichtbij de verzekerde moet doelmatig en kwalitatief goed zijn. Het is belangrijk dat zorgaanbieders de ingezette wijk verpleegkundige zorg goed afstemmen op de zorg die wordt aangeboden vanuit andere domeinen, zoals het

9 sociale domein en het medische domein. Wat werkt kan lokaal verschillen. Zorg in de eerste lijn CZ stelt zich ten doel om het zorgaanbod meer in samenhang tot stand te laten komen. En wij werken toe naar een integrale visie gericht op een optimale kwalitatieve en doelmatige inzet van zorg binnen de eerste lijn. De wijkverpleegkundige, de Wmo-professional en de huisarts delen kennis en ervaring en staan in nauwe verbinding met elkaar. Alleen wanneer deze professionals samenwerken kan de juiste zorg worden geboden en onnodige zorginzet worden voorkomen. Binnen het medische domein is vooral samenwerking met de huisartsen nodig om tot meer samenhang te komen en een sterkere eerste lijn neer te zetten. Concreet vertaalt dit zich in het volgende: Daar waar zowel de huisarts als de wijkverpleegkundige een rol hebben en een gezamenlijk medisch zorgdoel in de zorgverlening van de verzekerde, verwacht CZ dat deze beide professionals afstemming hebben over het gezamenlijk zorgdoel, de rol die iedere professional heeft en wie het zorgproces en het zorgplan bewaakt. De huisarts, wijkverpleegkundige en Wmoprofessional hebben onderling afstemming over het in kaart brengen van de kwetsbare verzekerden in een wijk. Het is duidelijk wie er binnen de huisartsenpraktijk en het wijkteam aanspreekpunt zijn voor de andere partij. 3.3 Levering van (wijk)verpleegkundige zorg De aanspraak Wijkverpleging wordt ingekocht en bekostigd in twee segmenten. Het eerste segment (S1), richt zich niet op individuele verzekerden maar op collectieve (wijk)taken. Het tweede segment (S2), de toewijsbare zorg, bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen Niet-toewijsbare zorg (S1) Directe en indirecte signalen dat iemand een behoefte heeft aan zorg en/of ondersteuning worden snel en doeltreffend opgepakt. Een wijkverpleegkundige in segment 1 is de ver bindende schakel tussen zorgvragers en zorgverleners binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn. De wijkverpleegkundige voert collectieve (wijk)taken uit die veelal niet toewijsbaar zijn aan een individuele burger. Zoals het signaleren, aangaan, en onderhouden van contacten uit het (sociale) wijknetwerk. De S1 wijkverpleegkundige kan ingezet worden bij een burger die een hulpvraag heeft vanuit meerdere domeinen, maar waar nog geen directe zorg vanuit de wijkverpleging plaatsvindt en waar een integraal hulpaanbod noodzakelijk is. De S1 wijkverpleegkundige is rechtstreeks toegankelijk en wordt benaderd door andere partijen in het zorgveld, zoals een huisarts, een transferverpleegkundige, een medewerker van de huishoudelijke hulp, een Wmo-professional, door een welzijns- of vrijwilligersorganisatie of door andere thuiszorgaanbieders. Ook kan zij 1 in aanraking komen met kwetsbare burgers via een spreekuur, 1 Waar bij wijkverpleegkundige (en verzorgende) wordt verwezen naar zij en haar gelieve ook te lezen hij en zijn. Omwille van de leesbaarheid is gekozen om niet telkens de dubbele notatie te gebruiken. 9

10 een wijksteunpunt of doordat zij huisbezoeken aflegt. Het is dan ook van belang dat de S1 wijkverpleegkundige zich toegankelijk (vindbaar) maakt en beschikbaar is voor burgers en pro fessionals in haar wijk, bijvoorbeeld door haar naam en telefoonnummer te verspreiden. Andersom weet de wijkverpleegkundige ook welke professionals er rondlopen in de wijk (bijvoorbeeld casemanagers dementie) en hoe zij deze kan benaderen. De S1 wijkverpleegkundige komt, met behulp van triagerende gesprekken (keukentafelgesprek) en in goede afstemming met het (sociale) wijknetwerk, tot case finding. Het eerste doel van de S1 wijk verpleegkundige is om ervoor te zorgen dat mensen (weer) in hun eigen kracht komen te staan, zodat zij zich zonder formele zorg kunnen redden. Bijvoorbeeld door het geven van een zelfzorgadvies, een mantelzorgadvies of een doorverwijzing naar de Wmo. In sommige gevallen kan iemand echt niet meer voor zichzelf zorgen (ook niet samen met zijn omgeving) en is verwijzing naar zorgaanbieders in de Zvw nodig. Wanneer een S1 wijkverpleeg kundige concludeert dat er structureel profes sionele verzorgende of verpleegkundige zorg nodig is, dan informeert zij de burger (op onafh ankelijke wijze) over de keuze aan zorgaanbieders en verwijst zij door. Het is mogelijk dat de burger kiest voor de zorgaan -bieder waar de S1 wijkver pleeg kundige werkzaam is. Deze S1 wijkverpleeg kundige kan vanuit haar S2-rol de indicatie stellen, eventueel direct gevolgd door zorgver lening. We gaan ervan uit dat enkelvoudige zorgvragen, zoals incidenteel een wondje verzorgen, direct worden opgepakt door de wijkverpleegkundige en dat daar geen volledige indicatie of doorverwijzing naar segment 2 voor moet komen. Het is van belang dat er tussen een wijkverpleegkundige en Wmo-professional afspraken zijn gemaakt over wie het keukentafelgesprek voert (of samen), of er geen dubbele vragen worden gesteld, hoe de betrokkenheid van de huisarts is en wie de coördinatie voert over een casus. Het is ook moge lijk dat de S1 wijkver pleegkundige en de Wmo-professional de methodieken van vraagverhel dering met elkaar afstemmen. De S1 wijk - ver pleeg kundige zoekt tevens de afstemming met de huisarts als er sprake is van medische problematiek. De wijze waarop de S1 wijkverpleegkundige is gepositioneerd ten opzichte van het sociale wijkteam kan per gemeente verschillen. De positionering van de S1 wijkverpleegkundige in het wijkteam dient aan te sluiten bij de wijze waarop de gemeente het sociale domein heeft ingericht. Het is niet de bedoeling dat de S1 wijkverpleeg kundige structureel participeert in brede over leggen rondom het Wmo-domein, dat zij zich op sociale problematiek concentreert of dat zij de toegang bepaalt (indiceert) voor het Wmo-domein. Hierover kunnen de zorgaanbieder en de gemeente zelf eventueel gezamenlijk aparte (financierings)afspraken maken. Als er geen sprake is van een mogelijke zorgvraag, dan wordt het signaal door geleid naar een andere wijkprofessional. Daarom is het van belang dat vooraf bepaald wordt welke professional het eerste aanspreekpunt is. 10

11 CZ is van mening dat de S1 wijkverpleegkundige in beide segmenten (S1 en S2) werkzaam moet zijn en daarmee dus ook de kern van haar pro fessie uit voert (S2). Een goede S1 wijkver pleeg kundige heeft naast netwerk-, coördinerende en signalerende capaciteiten ook een goed beeld van de wijk met haar burgers, professionals en de aanwezige (sociale) voorzieningen. Segment 1 Niet-toewijsbaar: wijk/buurt Signaaltaken Signaleren en onderkennen van zelfzorgtekort Stimulerende taken Zelfredzaamheid bevorderen (voorkomen van formele zorg) Netwerktaken Aangaan/onderhouden contacten met wijknetwerk Wijknetwerk Zvw Wmo Toewijsbare zorg (S2) De toewijsbare zorg bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Naast de daadwerkelijke zorgverlening, ligt er voor de verpleegkundigen ook een taak met betrekking tot het indiceren, stimuleren, signaleren en coör dineren op cliëntniveau. Niet alleen in segment 1 dient er afstemming te worden gezocht met het wijknetwerk. Ook op cliëntniveau in segment 2 moet de verzorgende of verpleegkundige breder kijken dan de zorgvraag van de cliënt en waar nodig afstemmen met bijvoorbeeld de (huis) arts. Deze taken dragen eraan bij dat de zorg op maat en doelmatig geleverd wordt aan een verzekerde. Het betreft samenhangende zorg op individueel verzekerdenniveau bij meervoudige gezond heids problemen, waarbij afstemming tussen medisch en sociaal domein nodig is. Wanneer een verzekerde met een zorgvraag zich meldt bij de zorgaanbieder in segment 2, dan wordt door de zorgaanbieder kritisch bekeken of deze de gevraagde zorg kan leveren, waarna hij verantwoordelijk is voor de indicatiestelling, het opstellen van een zorgplan, de zorglevering en de zorgevaluatie. Voor wat betreft de indicatiestelling is het aan de verpleegkundige om de behoefte van de verzekerde aan verpleging en verzorging naar aard, inhoud en omvang te bepalen. Dat wil zeggen: zij kan een verpleegkundige diagnose stellen, bepalen welke verpleegkundige of ver zorgende handelingen verricht moeten worden en hoeveel de verzekerde nog zelf kan. De indicatie wordt uiteindelijk vervat in een met de verzekerde afgestemd zorgplan. Segment 2 Toewijsbaar: individuele verzekerde Indicatietaken Verwijzen naar/toewijzen van professionele zorg Uitvoerende taken Lijfgebonden zorg Zvw Coördinatietaken Coördinatie van zorg bij complexe problematiek 11

12 Indicatiestelling De zorgaanbieder heeft als uitgangspunt dat de wijkverpleegkundige bij de indicatiestelling volgens het meest recente normenkader van de V&VN werkt. En in het verlengde daarvan werkt de wijkverpleegkundige volgens de principes ontzorgen, eigen kracht, inzetten informele zorg, regie bij de verzekerde en actief betrekken bij het sociale domein. De indicatiestelling wordt uitgevoerd door een verpleegkundige niveau 5. In het indicatiegesprek wordt ook gesproken over het doel, de keuzemogelijkheden, voor- en nadelen van deze mogelijkheden en de uiteindelijke keuze die de verzekerde maakt. Zorgplan Op basis van de indicatie wordt het zorgplan opgesteld dat voldoet aan de Richtlijn Ver pleegkundige en verzorgende verslaglegging (2011) 2 van de V&VN. Daarin staan onder andere de aanwezige zorgproblemen, de benodigde inter venties, beoogde resultaten en evaluatie. De verpleegkundige bespreekt tenminste twee keer per jaar, of vaker indien daar aanleiding toe is, het zorgplan met de verzekerde. De verpleegkundig zorgt er ook voor dat het zorgplan continu up-todate blijft van aard, volume en duur (PDCA). In het zorgplan worden de volgende onderdelen van het verpleegkundig handelen vastgelegd: het doel van de zorgverlening: wat wil de verzekerde en hoe wil hij dat doel bereiken; de aard van de geplande zorg (handelingen en prestatie) verdeeld in het aantal minuten per week (in eenheden van vijf minuten) en het aantal zorgmomenten per week; het minimaal in te zetten functieniveau van professionals per prestatie. Hierbij wordt door de verpleegkundige rekening gehouden met het maximaal aantal zorgverleners per verzekerde (zie landelijke minimumeisen 2015) 3 ; startdatum en verwachtte duur van de te leveren zorg per prestatie; afspraken die met de verzekerde worden gemaakt omtrent tijdstippen van zorgverlening, vakantieperiodes, etc. Om de administratieve lasten te verlichten is het mogelijk om de declaraties te baseren op het zorgplan voor S2. Het zorgplan dient dan continu goed aan te sluiten bij de daadwerkelijk geleverde zorg. Als de zorgbehoefte verandert, dan dient het zorgplan te worden aangepast. De zorginzet mag 12 hierbij niet meer dan tien procent afwijken van hetgeen vermeld in het zorgplan in geval van reguliere zorg. De zorginzet mag niet meer dan vijf procent afwijken van hetgeen vermeld in het zorgplan in geval van complexe zorg zoals PTZ, casemanagement dementie en gespecialiseerde verpleging. Er zijn situaties waarbij het op- en/of bijstellen van het zorgplan niet in verhouding staat tot de te verlenen zorg. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een incidentele eenvoudige zorgvraag, zoals het aanleren van aan- en uittrekken van steunkousen. Of in bepaalde complexe situaties, waarbij sprake kan zijn van een dagelijks veranderende zorgvraag. In die situaties adviseren wij zorgaanbieders hun declaratie niet te baseren op het zorgplan, maar om de geleverde uren gewoon te registreren. Zo voorkomen we dat het zorgplan continu moet worden bijgesteld. 2 samenvattingskaart-verpleegkundige-en-verzorgende_ verslaglegging.pdf 3 CZ Zorginkoopdocument Wijkverpleging 2015, p.15, inkoopdocument%20wijkverpleging_def.pdf

13 Het zorgplan heeft dan slechts tot doel om afspraken rondom doelen en zorginzet met de verzekerde helder te maken. Indicatiestelling bij pgb Het beleid betreffende pgb valt buiten de scope van de zorginkoop wijkverpleging. Indicatiestelling voor een pgb voor een verzekerde valt echter onder segment 2. CZ koopt de prestatie Indicatiestelling pgb in 2016 selectief in bij een klein aantal ook voor S2 gecontracteerde zorgaanbieders die zich hierin transparant en toetsbaar opstellen. Ook bij de indicatiestelling pgb wordt gestuurd op eigen kracht en betrokkenheid van mantelzorg en geldt het normenkader van de V&VN. Als de verzekerde aangeeft dat zijn voorkeur uitgaat naar een pgb als leveringsvorm, zal hij hiervoor toestemming moeten vragen aan CZ. Voor de aanvraag van een pgb verwijst CZ naar het meest recente pgb-reglement. Verder merkt CZ op dat verzekerden alleen in aanmerking komen voor een pgb indien sprake is van Intensieve Kindzorg of van een grote zorgbehoefte op vaak wisselende tijdstippen die niet het gevolg is van ouderdomsproblematiek. In alle andere gevallen is het zinvol dat de wijkverpleegkundige al bij de indicatiestelling probeert de verzekerde naar zorg in natura te geleiden. 4 Kwaliteitsbeleid wijkverpleging 4.1 Algemeen CZ definieert goede zorg als zorg die zoveel mogelijk waarde oplevert. Zoals in hoofdstuk 1 al duidelijk werd, is er sprake van waarde voor de verzekerde als in het totale zorgtraject zijn zorg doelstellingen worden gehaald met een hoge kwaliteit van zorg tegen lage kosten. Wij willen dus zorg inkopen bij zorgaanbieders die inzetten op hoge kwaliteit én kostenbeheersing. Dan is de waarde voor de verzekerde zo groot mogelijk. Goede zorg is zorg die voldoet aan alle profes sionele standaarden, die in nauw overleg met de verzekerde wordt geleverd en die de cliënt en het bevorderen van zijn eigen regie centraal stelt. Om deze redenen is het belangrijk dat een zorg aanbieder continu bezig is met kwaliteit. Dit komt bijvoorbeeld naar voren bij het voldoende opleiden van personeel (nu en voor de toekomst). Daarnaast is het belangrijk om continu bezig te zijn met het meten van kwaliteit en cliënttevredenheid (o.a. Mediquest) in overleg met de cliëntenraad. Tot slot wil CZ een aantal specifieke punten onder de aandacht brengen: Als na het stellen van de indicatie blijkt dat een zorgaanbieder zelf niet de meest aan gewezen partij is om bepaalde zorg te verlenen, wordt dit met de verzekerde besproken en wordt deze mogelijk doorgestuurd. 13

14 Het grootste verbeterpotentieel zien wij bij wondzorg in de thuissituatie en in de verpleeghuizen. Daarom achten wij goede monitoring van belang. Ervaring uit de verschillende pilots leert dat er mogelijk sprake is van onderliggend lijden wanneer een wond langer dan 6-8 weken open blijft. De verpleegkundige schakelt in dit geval met een specialist om het behandelplan te bespreken. Wij verwachten dat de wijkverpleegkundige ook kijkt naar de mondgezondheid van de cliënt. Het verband tussen mondgezondheid, kauwfuncties en algemene gezondheid wordt steeds meer en beter aangetoond door weten schappelijk onderzoek. De mondgezond heid houdt verband met diabetes mellitus, nierziekten, dementie, cognitieve functies, etc. Indien nodig kan de wijkverpleegkundige de cliënt verwijzen naar de tandarts. Er bestaat binnen CZ, maar ook landelijk, een grote behoefte aan een bekostigingsmodel op basis van uitkomsten. CZ wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze bekosti gingsstructuur, zodat het geleverde resultaat uiteindelijk de basis kan worden voor het maken van de inkoopaf spraken. CZ verwacht dat de zorgaanbieders meewerken aan deze ontwikkeling. 4.2 Doelmatigheid Doelmatige zorg is zorg die aansluit bij de zorg behoefte van de verzekerde, zoals door de professional vastgesteld, waarbij de zelf- en samenredzaamheid gestimuleerd wordt en de inzet van informele zorg altijd prevaleert boven de inzet van formele zorg. Ook in 2016 zal de zorgaanbieder moeten sturen op het volume en de gemiddelde kosten van de geleverde zorg per verzekerde in zorg. CZ onderzoekt doelmatige zorgverlening en kosteneffectiviteit en op onderstaande zaken leggen wij de focus: Zorg wordt daar waar mogelijk afgebouwd. De zelfredzaamheid van de verzekerde en diens omgeving wordt optimaal bevorderd door advies, instructie en voorlichting. Er wordt alleen zorg ingezet daar waar professionele wijkverpleegkundige zorg nodig is, in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop (gepast gebruik). Er wordt gebruikgemaakt van alternatieve oplossingen waarbij het slimmer organiseren van zorg centraal staat en tot goede resul taten leidt. Denk hierbij aan e-health, domotica, WeHelpen, etc. voor zover deze alternatieve oplossingen doelmatiger zijn dan de reguliere zorg. CZ zal een benchmark uitvoeren op regio- en zorgaanbiederniveau. Per regio worden verschillen in kaart gebracht zoals aantal verzekerden in zorg en zorgverbruik van deze verzekerden. De benchmark op zorgaanbiederniveau zal inzicht geven op kwaliteit en op de gemiddelde kosten per ver zekerde. Ook zal deze onverklaarbare praktijkvariatie in beeld brengen en de verschillen tussen het aandeel verzekerden in zorg per regio. De bench mark wordt als handvat gebruikt voor de bepaling van de productieafspraken van de zorgaanbieder. Kwalitatief goede en doelmatige zorg wordt beloond. 4.3 Bijzondere doelgroepen CZ zal voor een aantal bijzondere doelgroepen selectief zorg inkopen. Dit betekent dat de zorgaanbieder naast de reguliere eisen ook aan 14

15 specifieke eisen moet voldoen om de kwaliteit van zorg te waarborgen Casemanagement dementie In de komende jaren wordt een steeds grotere groep mensen in Nederland geconfronteerd met dementie. Door het toenemend aantal ouderen neemt het aantal mensen met dementie toe. Het overheidsbeleid, dat erop gericht is mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zorgt voor een toenemende druk op mantelzorgers. Tegelijk neemt ook de druk op de zorgkosten toe. Omdat CZ ervan overtuigd is dat de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers beter kan en moet in Nederland, heeft CZ dementie benoemd tot strategisch speerpunt. In de komende drie jaar wordt daarom het programma dementie uitgerold. Het pro gramma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het toegankelijk houden van de zorg en het beheersbaar houden van de kosten. Dit wil CZ doen door expertise en ervaring (van zichzelf en van haar partners) te combineren tot innovatieve concepten en door te sturen door middel van (selectieve) zorginkoop op basis van kwaliteit en In de wijkverpleging vertalen we deze doelstelling naar de selectieve inkoop van de functie case management dementie. Onder casemanagement dementie verstaan we het systematisch aan bieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkings verband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van niet pluis of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden. 4 De zorg wordt uitgevoerd door een casemanager dementie niveau 5 (niet per definitie zijnde HBO-V), met een erkende opleiding voor case management. In het eerste stadium dat de verzekerde of zijn mantelzorger een (zorg)vraag hebben, wordt de zorg veelal uitgevoerd door een generalist zoals bijvoorbeeld een Wmo-consulent, POH er, ouderenconsulent of wijkverpleegkundige. Indien de zorgvraag en de zorgorganisatie com plexer worden doordat er meerdere zorgdomeinen betrokken raken, kan de behoefte ontstaan aan een casemanager dementie en kan de zorg voor de verzekerde opgeschaald worden naar een specia list zoals de casemanager. Vanuit een doorverwijzing van de huisarts, wijk verpleegkundige S1 of een rechtstreeks signaal kan casemanagement ingezet worden. Casemanagement valt onder de aanspraak Wijkverpleging in de Zvw in segment 2 en dient dus geïndiceerd te worden. De indicatie wordt gesteld door een HBO-V verpleegkundige, die in voorkomende gevallen de casemanager kan zijn indien er naast casemanagement ook sprake is van wijkverpleegkundige zorg. Indien alleen casemanagement wordt ingezet, kan de indicatie ook worden gesteld door een casemanager die een andere opleiding op HBO-niveau heeft genoten (denk aan bijvoorbeeld SPH). De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan, dat kan variëren van een eenvoudige afspraak ( vinger-aan-de-pols begeleiding ) tot een volledig uitgewerkt zorgplan met verschillende zorgmomenten en prestaties. Met nieuwe zorgaanbieders en zorgaanbieders die in 2015 niet gecontracteerd zijn voor casemanage ment dementie worden geen afspraken gemaakt voor casemanagement dementie in efficiëntie. 4 Zorgstandaard dementie, Alzheimer Nederland & Vilans,

16 Casemanagement dementie kopen wij daarnaast alleen in bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de regionaal georga niseerde dementieketens (minimale eisen dementieketens zie bijlage 1) Intensieve Kindzorg Intensieve Kindzorg is zorg in de extramurale situatie die wordt geleverd door (kinder)thuis zorgorganisaties, verpleegkundig kinderdag verblijven (leeftijd 0-5 jaar) en kinderhospices. Deze zorg is voor verzekerden tot 18 jaar met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap en bij wie sprake is van behoefte aan permanent toezicht en/of bij wie 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. Die zorg gaat gepaard met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Wanneer persoonlijke verzorging gepaard gaat met verpleegkundige zorg die het kind nodig heeft, valt de persoonlijke verzorging net als de verpleging, binnen de reguliere afspraken onder de Zvw. Wanneer er sprake is van persoonlijke verzorging van kinderen die niet samenhangt met verpleegkundige zorg, dan valt de uitvoering onder de Jeugdwet, die verantwoordelijkheid is van de gemeenten. In sommige gevallen is er een uitzondering en kan een kind geïndiceerd worden voor de Wlz (indien het kind ouder is dan 5 jaar en er sprake is van een ernstig verstandelijke beperking en blijvende behoefte aan permanent toezicht met 24 uur per dag zorg in nabijheid). Voor het bepalen van de zorgbehoefte binnen de verpleegkundige kinderdagverblijven en de kinderhospices wordt een gestandaardiseerde indicatiestelling gehanteerd. Voor kinderthuiszorg geldt dat het indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een kinderverpleegkundige niveau 5 of een verpleegkundig specialist. De uitvoering kan ook gedaan worden door een kinderverpleegkundige niveau 4. 5 De Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg heeft kwaliteitseisen voor de IKZ opgesteld. 6 Deze kwaliteitseisen dienen als uitgangspunt voor de inkoop in 2016: De zorgaanbieder werkt samen met de bij de intensieve kindzorg betrokken disciplines, zoals het ziekenhuis, kinderarts, huisarts, fysiotherapeut, consultatiebureau, centra voor thuisbeademing, medische kinderdagverblijven, kinderthuiszorg en hospices. De zorg, die afgestemd is met alle betrokken disciplines, dient verankerd te zijn in het zorgplan. De zorg richt zich op het toewerken naar een zo n groot mogelijke zelfredzaam heid van de ouders. Er is een cliëntenraad/ouderenraad. De zorg wordt geleverd door verpleeg kundigen die speciaal voor deze zorg zijn opgeleid. De zorgaanbieder (of deel hiervan) moet in bezit zijn van een pedagogisch plan. De zorgaanbieder moet in het bezit zijn van zorgprogramma s voor specifieke doel groepen, zoals palliatief terminale zorg en kindermishandeling. De zorgaanbieder kan alle persoonlijke en gespecialiseerde verpleegkundige (kind)zorg leveren bij thuiswonende kinderen. De (wijk) verpleegkundigen zijn hiervoor speciaal opgeleid en zijn 24 uur per dag beschikbaar op afspraak en op afroep. 5 Rapport Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen, Kwaliteitscriteria instellingen voor Intensieve Kindzorg, 2013, ja_ pdf 16

17 De verzekerde beschikt over een schriftelijke verklaring van de hoofdbehandelaar (medisch specialist/kinderarts) met daarin de diagno stiek en verantwoording (in inhoud en ter mijn) voor de te leveren zorg. licha melijke, psychosociale en spirituele aard. 7 Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg en onderdeel van een zorgketen. De palliatieve fase loopt vanaf het moment dat Zorgaanbieders zijn aangesloten bij de regionale PTZ-keten en werken volgens het zorgpad stervensfase en/of de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0. Zij maken gebruik maken van de PaTz-methode (PaTz zorgt voor een duidelijk wordt dat genezing niet (meer) mogelijk goede basis voor de samenwerking tussen Regeling Intensieve Kindzorg (voor kinderdag verblijven en hospices) Voor medische kinderdagverblijven en kinderhospices die als zodanig zijn benoemd door VWS geldt dat ook begeleiding en verblijf mogen worden is tot aan het moment van overlijden. In de laatste fase, de stervensfase, verschuift de focus van de symptoomgerichte palliatie van het streven naar handhaven van de kwaliteit van leven naar het streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van huisartsen en wijkverpleegkundigen/thuis zorg waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt) en/of volgens de LESA richtlijnen (Landelijke Eerstelijnssamenwer kingsafspraak). gedeclareerd conform de daarvoor gel dende decla ratieregels. Met nieuwe zorgaan bieders en zorgaanbieders die in 2015 geen IKZ hebben geleverd conform deze regeling, worden voor 2016 sterven. Er zijn geen scherpe criteria voor het markeren van de start van de stervensfase. In de praktijk betreft het de laatste dagen voor het overlijden, waarin duidelijk is dat het stervensproces De zorgaanbieder werkt aantoonbaar samen met het regionale team of maakt gebruik van subregionale consultatievoorzieningen (TOPZ: Team Ondersteuning Palliatieve Zorg). geen afspraken gemaakt voor de regeling Intensieve Kindzorg Palliatief terminale zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit onomkeerbaar is. De vaststelling van de stervensfase gebeurt vooral op basis van goede observatie en klinische ervaring en gebeurt altijd in overleg met de (huis)arts. Voor het leveren van extramuraal palliatief termi nale De zorgaanbieder maakt in het zorgplan naast de fysieke, psychische en sociale aspecten tevens zichtbaar dat de cliënt de gewenste geestelijke/spirituele zorg wordt aangeboden en dat hij ook de naasten van de verzekerde begeleiding en nazorg biedt. van het leven verbetert van cliënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende thuiszorg gelden aanvullende voorwaarden: De zorgaanbieder draagt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg voor de beschikbaarheid aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroeg tijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en Zorgaanbieders hebben aantoonbaar ervaring met de levering van PTZ en leveren regelmatig zorg aan verzekerden in de laatste fase van van verpleegkundigen met deskundigheidsbehan deling van pijn en andere problemen van hun leven. 7 Definitie WHO, 2002, 17

18 niveau 4 of 5, die bevoegd en bekwaam zijn om palliatieve zorg te kunnen bieden (zoals beschreven in de competentiebeschrijving voor verpleegkundigen Palliatieve Zorg V&VN). Daarbij is een verpleegkundige met minimaal niveau 4 ook de Eerst Verantwoor delijke Verpleegkundige voor de verzekerde. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat mede werkers zich aantoonbaar scholen gericht op palliatieve zorg. De zorgaanbieder beschikt over een aan dachtfunctionaris voor palliatieve zorg die direct betrokken is bij het primaire proces Regiefunctie complexe wondzorg De wondzorg in Nederland kan en moet beter. We zien dat behandelaren hun best doen om een wond zo goed mogelijk te behandelen, maar dat zij vaak niet goed weten of zij wel de juiste persoon zijn om te behandelen. Het ontbreekt in het veld in veel gevallen aan goede triage en doorverwijsprotocollen (stepped care). En boven dien zijn er ook geen goede behandelstandaarden waardoor behandelaren niet altijd weten welke behandeling het beste is, en hoe ze bepaalde hulpmiddelen moeten gebruiken. Als gevolg hiervan blijven verzekerden vaak onnodig lang met een wond zitten, en is er in extreme gevallen soms zelfs amputatie nodig. Dit heeft een enorm effect op de kwaliteit van leven van deze verzekerden en op de kosten van de zorg. Dat kan anders. De afgelopen jaren heeft CZ door middel van verschillende pilots in diverse sectoren ervaring opgedaan met hoe wondzorg zou kunnen worden verbeterd. CZ wil in het jaar 2015 pilotpartners stimuleren om de opgedane kennis en ervaringen om te zetten in richtlijnen voor het behandelen van wonden en voor het vergroten van de kennis over een optimaal ketenmodel. Gedurende dit jaar en daarmee voor de zorginkoop 2016 zet CZ de rem op nieuwe initiatieven en pilots. Immers, zolang we niet weten welke kant we op willen, is het niet zinvol om nieuwe bloemen te laten bloeien. De zorginkoop 2017 zal worden gestoeld op de richtlijnen die CZ in 2015 samen met het veld ontwikkelt. In 2016 wil CZ in een klein aantal regio s proberen om samen met de pilotpartners de huidige pilots te helpen evolueren naar een ideaalmodel waarin stepped care, goede triage en protocollen en goed opgeleide professionals de standaard zijn. Op basis van deze ervaringen worden de plannen voor een verdere uitrol in Nederland ontwikkeld. Alleen in deze regio s kopen wij in 2016 de regiefunctie complexe wondzorg selectief in. Het leveren van de regiefunctie complexe wond zorg vindt in de extramurale zorg plaats onder de aanspraak Wijkverpleging. De zorg aanbieders dienen hiermee ook te voldoen aan de inkoopeisen zoals deze gesteld worden voor het leveren van wijkverpleging. 18

19 5 Contracteerproces 5.1 Contractpartners CZ maakt bij het sluiten van een overeenkomst met (potentiële) contractpartners voor wijkverpleging een onderscheid tussen bestaande zorgaanbieders, nieuwe zorgaanbieders en zzp ers Bestaande zorgaanbieders CZ ziet een bestaande zorgaanbieder als een zorgaanbieder die in 2015 een overeenkomst heeft met CZ zorgverzekeraar voor wijkverpleging of een zorgaanbieder die kan aantonen dat hij in 2015 een overeenkomst voor wijkverpleging met een andere zorgverzekeraar heeft. De voorwaarden waaraan een zorgaanbieder minimaal moet voldoen om voor contractering in aanmerking te komen zijn gelijk aan de landelijke eisen en uitsluitingsgronden in CZ voegt daaraan de volgende eisen toe: De kernactiviteit van de zorgaanbieder is het aanbieden van zorg passend binnen de aanspraak Wijkverpleging. De zorgaanbieder beschikt in 2016 over minimaal één AGB-code voor de zorgregi stratie en zorgdeclaratie. De zorgaanbieder voert periodiek een cliënttevredenheidsmeting uit, gebaseerd op de CQ-index, bespreekt de resultaten met de cliëntenraad en stelt gezamenlijk met de cliëntenraad verbeterplannen op. De zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevaluatie uit naar de bereikte kwaliteit, gebruikmakend van indicatoren uit het landelijk kwaliteitskader. De zorgaanbieder heeft een samenwerkingsrelatie met het sociaal domein binnen de gemeenten waar de zorgaanbieder actief is. De zorgaanbieder heeft voldoende verpleegkundigen niveau 5 in dienst die de toegang bepalen, indiceren, coördineren en zorgplannen opstellen. De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode ingevoerd (zie bijlage 2 voor een nadere uitwerking hiervan). CZ stuurt alle zorgaanbieders die in 2015 door een zorgverzekeraar zijn gecontracteerd voor wijkverpleging en die ook daadwerkelijk voor 2015 zorg hebben gedeclareerd bij CZ een standaard overeenkomst toe. CZ hanteert hierbij het principe high trust high penalty. Dat betekent dat de zorgaanbieder via een bestuursverklaring verklaart of hij voldoet aan de gestelde voorwaarden om voor een overeenkomst in aanmerking te komen en of hij voldoet aan de vereisten uit de overeen komst. Zou CZ evenwel op enig moment consta teren dat deze verklaring niet naar waarheid is ingevuld, omdat gedurende de looptijd van de overeenkomst aan een of meer voorwaarden of vereisten niet voldaan wordt, dan houdt CZ zich het recht voor om maat regelen te treffen, met als ultimum remedium het ontbinden van de overeenkomst. 19

20 5.1.2 Nieuwe zorgaanbieders CZ wil in 2016 kansen bieden aan innovatieve nieuwe zorgaanbieders. Wat wij verstaan onder een innovatieve nieuwe zorgaanbieder is: een zorgaanbieder die in 2015 geen overeenkomst voor wijkverpleging heeft met een zorgverzekeraar en die een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor de verzekerde, of die op een vernieuwende manier invulling geeft aan witte vlekken in een regio. Ver nieuwend vinden wij zorgaanbieders die ver nieu wende e-health toepassingen inzetten om de kwaliteit en doelmatigheid van de wijkver pleging te verbeteren. Evenals zorgaanbieders die ver nieu wende zorgconcepten inzetten in de geest van burgercoöperaties waarbij zorg georganiseerd wordt in nauwe samenhang met het lokale sociale domein in met name kleine kernen. Nieuwe zorgaanbieders moeten aan dezelfde eisen voldoen als bestaande zorgaanbieders zoals ge noemd onder paragraaf Omstreeks juni zal een formulier beschikbaar zijn op de website van CZ waarmee nieuwe zorgaanbieders zich kunnen melden bij CZ en bovenstaande informatie kunnen aanleveren tot uiterlijk 1 augus tus De beoordeling van het ingevulde formu lier voor nieuwe zorgaanbieders vindt daarna zo snel mogelijk plaats. Nieuwe zorgaanbieders die aan de eisen voldoen komen alleen in aanmerking voor een basis - overeenkomst (zie paragraaf 5.2) Zzp ers Een zzp er is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft. CZ ziet binnen de wijkverpleging een rol voor deze kleine zelfstandigen. CZ heeft dit in 2015 gedaan door zzp ers direct te contracteren. Ook voor 2016 geldt dat CZ het mogelijk maakt om zzp ers direct te contracteren. Ook hiervoor geldt de beschrijving van bestaande en nieuwe zorgaanbieder onder paragraaf en Zzp ers kunnen alleen op persoonlijke titel (naam) inschrijven en niet op een bedrijfsnaam. Deze persoonlijke titel (naam) wordt ook opge nomen in Zorgvinder. Als een zzp er met zijn bedrijfsnaam wil inschrijven, kan dat alleen als reguliere (nieuwe) zorgaanbieder en gelden de procedure en voorwaarden zoals beschreven onder Om in aanmerking te komen voor een overeen komst in 2016 geldt dat zzp ers aan dezelfde eisen van bekwaamheid voldoen zoals deze worden gesteld aan alle zorgaanbieders binnen de aan spraak Wijkverpleging. Dit betekent concreet dat de zzp er minimaal een HBO-opgeleide verpleegkundigeniveau 5 is. Zzp ers zijn in bezit van: een VAR-WUO verklaring; het Keurmerk zzp ers Thuiszorg (KiWa); een schriftelijk vastgelegde achterwachtafspraak waarbij afspraken zijn gemaakt met tenminste twee gecontracteerde collega zzp ers en/of zorgaanbieders. Voor zzp ers geldt dat zij waar mogelijk dienen te handelen in de geest van de Zorgbrede Governancecode. Het is mogelijk dat een zzp er bepaalde diensten inhuurt bij derden, maar dit mag geen afbreuk doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de zzp er (zie paragraaf 5.3 voor een nadere uitwerking hiervan). Omstreeks juni zal een formulier beschikbaar zijn op de website van CZ waarmee nieuwe zzp ers zich kunnen melden bij CZ en bovenstaande informatie 20

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie:... KVK-nummer: AGB-code voor Friesland:. Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 1 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie: KVK-nummer: AGB-code voor Friesland: Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2016. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Achmea CZ VGZ Menzis

Achmea CZ VGZ Menzis Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Speerpunten Visie Achmea CZ VGZ Menzis Algemeen: het belang van de klant prevaleert boven de inkoop per zorgaanbieder. Waarden daarbij zijn: kwaliteit van leven,

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar:

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar: AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW-PGB) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Zittend ziekenvervoer

Inkoopbeleid 2016 Zittend ziekenvervoer Inkoopbeleid 2016 Zittend ziekenvervoer 1 Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Beleid zorginkoop zittend ziekenvervoer 7 3 Kwaliteitsbeleid zorginkoop zittend ziekenvervoer 9 4 Contracteerproces

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018

ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018 ZORGOVEREENKOMST VERPLEEGKUNDIGE DAGOPVANG BIJ INTENSIEVE KINDZORG 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Introductie Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2015 werd beschouwd als overgangsjaar in de totale transformatie

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018

ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018 ZORGOVEREENKOMST MEDISCHE KINDZORG 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar 2 Regiovisie Wijkverpleging/ZG 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk. Verstand van Zorg

Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk. Verstand van Zorg Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk Verstand van Zorg Anders denken, anders doen Indiceren en organiseren van zorg in de wijk Wijkverpleegkundigen zijn hot door de hervorming van

Nadere informatie

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen.

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Pagina 1 van 8 Artikel 1 Minimumeisen Zorgaanbieder Er worden een aantal minimale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke)

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult u samen met de in of de vult dit deel samen met uw (wettelijke)

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016 Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie Coöperatie VGZ 3. Inkoop en contractering 4. Tijdslijn

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2.

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2. Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ Contracteren zorgaanbieders Contracteren zorgaanbieder De zorgaanbieder dient de voldoen aan De zorgaanbieder dient de voldoen aan

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Deel 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging Samengesteld op: 2 April 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Wijkverpleging - Inhoudsopgave 2 / 27 Inhoudsopgave 1 COVER 2 INHOUDSOPGAVE 3 WIJKVERPLEGING

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015 Regio s DWO en NWN September 2014 Introductie In 2015 wordt de langdurige zorg en ondersteuning hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Delen

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1-2017. Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget deel 1: Verpleegkundig deel. Dit deel vult de verpleegkundige samen met u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie