Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT"

Transcriptie

1 Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenvatting Aanleiding In de kadernota sociaal domein Doen wat nodig is wordt de toon gezet voor het lokaal sociaal beleid in de komende jaren. Onder de druk van decentralisaties en daarmee gepaard gaande bezuinigingen worden oplossingen geformuleerd, die recht doen aan burgerkracht en meer ruimte bieden voor maatwerk als het gaat om ondersteuning:.de eigen mogelijkheden en die van het netwerk betrekken; aansluiten bij de doelen die de inwoner wil bereiken; dichtbij (in de wijk) aanbieden; samenhangend en integraal; uitgaan van talenten en mogelijkheden van de inwoner; het principe van wederkerigheid toepassen. De ondersteuningsvormen worden in toenemende mate algemeen toegankelijk en collectief georganiseerd. Daarmee ontstaat er een beweging van individuele maatwerkvoorzieningen naar meer algemene en collectief georganiseerde voorzieningen. Dit is vanuit kostenoogpunt efficiënter en bovendien is er geen toegangsbepaling nodig. De verschillende vormen van ondersteuning worden meer in samenhang georganiseerd. Het kan daarbij gaan om jeugd en gezin, dagbesteding, vervoer, inkomensondersteuning én ondersteuning in en om het huis. Ondersteuning in en rond het huis is erop gericht om inwoners te helpen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. We zorgen ervoor dat het ondersteuningsaanbod optimaal op elkaar aansluit: algemene voorzieningen, de basisinfrastructuur in de wijk, ondersteuning door wijkwerkers en aanvullende individuele ondersteuning. Verder is het van belang dat er een goede aansluiting is op de ondersteuning en zorg georganiseerd vanuit de Zorgverzekeringswet. De gemeente zet in op afspraken met de zorgverzekeraar. Een aantal voorzieningen dat nu nog individueel wordt georganiseerd, wordt mogelijk een algemene voorziening. Bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. We spreken in de toekomst liever over klussen in en rond het huis (tuinonderhoud, klusjes, maaltijden, hond uitlaten, lichte schoonmaakondersteuning). Daarmee wordt de brede ondersteuning in en rond het huis een algemene voorziening waarvan iedereen tegen betaling gebruik kan maken. Voor de Wmo-doelgroep kan er een gemeentelijke vergoeding tegenover staan. Opdracht Maak een plan voor samenhangende ondersteuning thuis, in de lijn van de gemeentelijke kadernota Doen wat nodig is. Anders gezegd: Inwoners met een hulpvraag kunnen vanaf 2015 terecht bij wijkteams en expertteams voor het keukentafelgesprek om te komen tot een integraal ondersteuningsplan op maat. Het is goed als de geboden ondersteuning thuis ook op dezelfde manier functioneert: als een thuisteam op maat. Doelen Aanbieders en gemeente hebben zichzelf gaandeweg het maken van het plan doelen gesteld in de vorm van een top tien van verbeterpunten: 1. Ondersteuners die meer activeren in plaats van zorg verlenen. Het personeel van de maatschappelijke instellingen bestaat uit meer activerende ondersteuners. Dit vereist een mentaliteitsverandering. 2. De informele netwerken (vrijwilligers, mantelzorgers, wijkteam, buurthuis, digitaal, vrienden etc.) worden meer ingeschakeld. Er zijn meer informele netwerken/ informele plekken georganiseerd en we hebben een vraaggericht aanbod. samenhangende ondersteuning thuis Almere, samenvatting 18nov2014 pag. 1

2 3. Verbeterde ondersteuning voor mantelzorgers en meer positieve aandacht en waardering van professionals voor mantelzorgers. 4. De formele en informele ondersteuners zijn beter op de hoogte van de sociale kaart. Kennis over ondersteuningsmogelijkheden is breder beschikbaar. 5. Er zijn voldoende respijtvoorzieningen die informele zorgverleners weten te ontlasten. Respijtvoorzieningen zijn slimmer georganiseerd, waarbij meer wordt gedaan met het bestaande. 6. De formele en informele ondersteuners doen meer appel op elkaar. Er is een mentaliteit om met elkaar te overleggen, met elkaar samen te werken, elkaar te helpen en naar elkaar door te verwijzen. 7. Meer cliënten hebben een mentaliteitsverandering doorgemaakt, waarbij zij zich zelf medeverantwoordelijk voelen voor het oplossen van hun ondersteuningsvraag. 8. Er wordt meer expertise gedeeld tussen alle partners. Zij weten beter wanneer je kunt overdragen, wie de beste ondersteuner is op welk moment. Men coacht elkaar. 9. Er is een goed werkende ICT-structuur, die formele en informele ondersteuners faciliteert en tevens als verantwoordingssysteem dient. 10. Mensen zijn zich meer bewust van de verschillende mogelijkheden om zich te laten ondersteunen. Er is echt sprake van eigen regie. Proces Bij het maken van het plan waren ruim 40 aanbieders Huishoudelijke hulp en Persoonlijke begeleiding betrokken. In 3 brede bijeenkomsten en 4 ontwikkelsessies met een kleinere groep aanbieders, gedurende een periode van een half jaar, zijn de mogelijkheden en grenzen verkend. Er is steeds gezocht naar manieren om het proces en de inhoudelijke doelen met elkaar in overeenstemming te laten zijn. Het ging om gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid in partnerschap. Wat is er bereikt? Er ligt een plan. Met dit plan kan een pilot worden gestart. De pilot vindt plaats in Stedenwijk, gedurende het eerste halfjaar van De kaders van de pilot zijn vastgesteld. De aanbieders werken met elkaar samen op basis van een pilot-overeenkomst. Hoofdpunten uit het plan. De belangrijkste onderwerpen in het plan zijn: - de bovengenoemde top tien van verbeterpunten - vier accenten in dienstverlening - de resultaten voor de inwoners - algemene voorziening in combinatie met maatwerkvoorzieningen - de opdrachtverlening aan aanbieders - de rol van de gemeente - de overgang van de huidige situatie naar de nieuwe situatie in kaders en thema s in de pilotfase - bekostiging - aanbevelingen Eerstvolgende stappen Aanbieders, die nu al actief zijn in Stedenwijk, zijn uitgenodigd deel te nemen aan de pilot en de pilotovereenkomst te ondertekenen. Tevens is gevraagd wie (2 aanbieders) er naast de gemeente zitting wil nemen in de pilot-stuurgroep. Ditzelfde is gevraagd aan het Breed Overleg van cliëntenorganisaties. Voorbereiding pilot in december. Start pilot 1 januari Voor de inwoners van Stedenwijk geldt dat er voor degenen met een geldige indicatie voor hulp niets verandert, dan alleen in positieve zin: het moet voor hen merkbaar zijn dat de hulpverleners beter met elkaar gaan samenwerken, meer signaleren en het informele netwerk betrekken bij de gesprekken. Voor de nieuwe klanten en bij herindicaties wordt in de beschikkingen meer ruimte gelaten voor aanbieders om samen met de klant de ondersteuning op maat in te zetten. samenhangende ondersteuning thuis Almere, samenvatting 18nov2014 pag. 2

3 Contractering: Voor het jaar 2016 en daarna is voorzien dat de contractering via kosten per uur worden omgezet naar een stedelijke lumpsum bekostiging. De pilot wordt vanuit bestaande contracten HH en PB alsmede vanuit de HH Toelage VWS bekostigd. De pilot levert de kennis in welke mate ShOT als algemene voorziening op basis van Resultaat gestuurde subsidieverlening (RSV) kan worden gesubsidieerd en wat er overblijft als maatwerkvoorziening die separaat wordt gecontracteerd. Communicatie: In januari wordt een communicatieplan opgesteld. 1. Richting zorgaanbieders; 2. Met zorgaanbieders afgestemde communicatie richting bestaande en nieuwe cliënten; 3. Richting de burgers van Almere. Uitgangspunt is dat de nieuwe werkwijze zich zoveel mogelijk zelf moet bewijzen. Uitdagingen De uitdaging is dat er gekanteld moet worden, zowel in de ondersteuning zelf (hulpvragers én hulpverleners), als in de samenwerking tussen hulpverleners onderling, als in de houding van hulpvragers en hulpverleners in relatie tot de omgeving (netwerken, sociale kaart e.d.). Ook de gemeente kantelt in haar rol als regisseur en opdrachtgever richting partnerschap. De filosofie van contractering wijzigt van markt (Zeeuws model) naar partnerschap (RSV). Het uiteindelijke doel is dat in het hele speelveld van burgerkracht en vormen van ondersteuning tot aan veiligheidsmaatregelen aan toe men notie heeft van de Kanteling in het sociaal domein, en hoe men daar handen en voeten aan kan geven. Dat geldt ook voor samenhangende ondersteuning thuis. Om het te laten slagen is het nodig om in de systemen en organisatievormen de juiste prikkels in te bouwen en het goede te versterken. We moeten scherp krijgen welke ondersteuning tot de algemene voorziening kunnen behoren en welke tot een maatwerkvoorziening. Een investering aan de voorkant is nodig om de omslag te kunnen maken en vervolgens te oogsten. Als ik het aan mijn buren vertel aan de keukentafel Wat is samenhangende ondersteuning THUIS? Dat is een gemeentelijke voorziening voor mensen met een beperking die thuis ondersteuning nodig hebben. De meeste mensen in Almere weten hoe ze hun huis moeten schoonhouden, boodschappen moeten doen, de tuin bijhouden, koken, kleding kopen, de was doen, zichzelf wassen en aankleden, kinderen opvoeden, budgetteren, de administratie verzorgen, vuilnis buiten zetten, kortom alles wat er nodig is om het THUIS op orde te houden. Voor degenen die dat niet kunnen, fysiek of het zelf echt niet (meer) kunnen bedenken, is er ondersteuning geregeld. Dat is ook wettelijk geregeld. En voor een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, kun je je verzekeren via een zorgverzekering. Mensen die ondersteuning nodig hebben, vragen dat meestal aan de huisarts of bij de gemeente. Maar veel ondersteuning is zelf te regelen via het buurthuis, vrijwilligersorganisaties, met buren, vrienden, familie of via internet. Veel werk wordt gedaan door mantelzorgers, die dicht bij de mensen staan. samenhangende ondersteuning thuis Almere, samenvatting 18nov2014 pag. 3

4 Voor het krijgen van betaalde hulp zijn er regels. Dat is begrijpelijk, want het gaat om gemeenschappelijk geld of via de overheid of via een zorgverzekering. Er moet verantwoording worden afgelegd hoe het geld is besteed. De laatste jaren zijn er vanuit de overheid veranderingen doorgevoerd in het systeem van zorg en welzijn. Een belangrijk doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er minder mensen in verzorgingshuizen wonen, dat mensen minder lang in het ziekenhuis liggen of minder lang in opvanghuizen verblijven. Zij zijn eerder of langer thuis. Tegelijkertijd is het belangrijk om actief te blijven en mee te doen in de maatschappij, door weer aan het werk te gaan of op een andere manier actief te zijn buitenshuis en onder de mensen te zijn. Over het algemeen geldt dat mensen zich gezonder voelen als zij maatschappelijk iets kunnen betekenen. Meer welzijn en minder geld zijn de belangrijkste redenen voor verandering. De wetten zijn veranderd. En de gemeente heeft meer taken gekregen. De uitvoering van die taken moet met minder geld. Meer welzijn is belangrijk omdat veel zorg niet altijd betekent dat mensen gelukkiger worden. Vanuit de zorg kan er meer aandacht zijn voor het welzijn en de eigen regie van mensen. Het is goed als welzijnsvoorzieningen ook meteen in beeld zijn als een mogelijke oplossing van de problemen. Minder geld is een feit, maar hoeft niet negatief te zijn. Minder geld betekent ook dat we beter kijken waar geld wordt verspild of dingen dubbel worden gedaan. En als het betekent dat er klappen gaan vallen, doen we nog beter ons best om het anders te doen. Dan worden we juist creatief. Ondersteuning voor mensen thuis is op dit moment geregeld. Maar het moet dus met minder geld en het kan met meer welzijn. De gemeente heeft gevraagd aan de hulpverleners hoe het anders kan. En zij hebben antwoord gegeven: Het kan met meer samenhang, meer afgestemd op elkaar, van elkaar weten wie wat doet, elkaar kennen, minder regels, meer aandacht voor vrijwilligerswerk en mantelzorg, dat mensen ook al zijn ze afhankelijk- de eigen regie houden, dat we dingen collectief kunnen regelen, en dat er tegelijkertijd meer maatwerk kan zijn. Als betaalde hulpverleners willen we mensen graag meer activeren en versterken. We willen meer dienstbaar zijn aan degenen die al hulp bieden, bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers (sociale netwerk). We doen wat nodig is, niet meer en niet minder. Als organisatie zitten we niet op een eilandje. We werken samen met anderen en we gunnen elkaar zaken. Het is beter als we ons focussen op een bepaald gebied of stadsdeel. Dan kennen we beter de welzijnsvoorzieningen en activiteiten bij mensen in de buurt. We buurten ook gemakkelijker bij de mensen van het wijkteam. We weten zelf goed hoe het werk moet worden gedaan en we willen graag verantwoording afleggen over bereikte resultaten en effecten. Op deze manier is er meer ruimte voor creativiteit en dat is ook beter voor de klant. De toekomst: hulp om de hoek Vanaf 2015, in ieder geval in 2016, is er in iedere wijk een sociaal wijkteam. In totaal 16 wijkteams in Almere. Daar kun je naar toe bellen of langs lopen als je hulp nodig hebt. Er is een adviseur die de tijd voor je neemt en samen met jou alle vragen op een rij zet. Er wordt samen naar oplossingen gezocht. De oplossing is vaak een combinatie van meerdere dingen: hulp van familie, buren, bekenden, met daarnaast voorzieningen van de gemeente. Er zijn twee soorten voorzieningen: maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn een traplift, een woningaanpassing, collectief vervoer, individuele scootmobiel, rolstoel, en speciale vormen van begeleiding als je veel hulp nodig hebt. Voor samenhangende ondersteuning thuis Almere, samenvatting 18nov2014 pag. 4

5 de maatwerkvoorzieningen moet je een aanvraag doen en wordt een beschikking afgegeven door de gemeente. Bij een algemene voorziening is het niet nodig om een aanvraag te doen en is er geen beschikking van de gemeente. Voorbeelden van een algemene voorziening zijn: sociale alarmering, maaltijdvoorziening, boodschappenservice, was en strijkservice, collectieve uitleen scootmobielen (gratis bij één van de uitleenpunten in de stad), en hulp via vrijwilligersorganisaties, zoals Humanitas en de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA). De gemeente geeft subsidie zodat de algemene voorziening betaalbaar is of gratis. De huishoudelijke hulp en begeleiding thuis zijn op dit moment nog maatwerkvoorzieningen. Dat gaat veranderen. Zoals het er nu uitziet zijn dit vanaf 2016 algemene voorzieningen. Er is geen beschikking nodig van de gemeente. Je betaalt een vaste eigen bijdrage, een soort abonnement. Voor mensen met een laag inkomen is er een korting mogelijk. De mensen in het sociaal wijkteam kunnen informatie geven en de weg wijzen. Meestal zal een medewerker van het wijkteam of van een zorgorganisatie een afspraak met je maken om door te praten wat er nodig is. Er worden dan afspraken gemaakt, die in een soort proefperiode worden uitgeprobeerd. Pas daarna worden definitieve afspraken gemaakt voor een langere periode. Hoe gaat het als je een persoonsgebonden budget (pgb) hebt? In de nieuwe wetten hebben pgb s niet de voorkeur. Liever wordt er hulp gegeven via zorg in natura. Dan krijg je geen geld op je rekening om zelf hulp in te huren, maar kun je kiezen uit verschillende organisaties die een hulp voor jou regelen. Het voordeel is dat je zelf geen administratie meer hoeft te doen. Het nadeel is dat je niet altijd dezelfde hulp over de vloer krijgt. Het is begrijpelijk dat mensen met een pgb gehecht zijn aan hun eigen hulp. Dus probeert de gemeente wel die mensen tegemoet te komen zodat zij hun vertrouwde hulp kunnen houden. Maar de gemeente kan op dit punt niets garanderen. Voor die situaties waarin de wet zegt dat een pgb wel kan, verandert er ook iets: het geld van het pgb wordt gestort op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank(SVB). Dus niet meer op je eigen rekening. De hulpverlener die bij je over de vloer komt, stuurt werkbriefjes naar de SVB en de SVB betaalt rechtstreeks uit aan de hulpverlener. De SVB wil weten of het allemaal klopt en vraagt dan ook om een zorgovereenkomst, die jij samen met je hulp invult en ondertekent. samenhangende ondersteuning thuis Almere, samenvatting 18nov2014 pag. 5

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo Het 3D-projectteam Venlo Verbindt 2 juli 2014 1 1 Inleiding... 5 1.1 Wat vooraf ging... 5 1.2 Eén beleidsplan voor drie wetten...

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg 4 2.1. Samenvatting decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO 4 2.2. Samenvatting

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie