Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015"

Transcriptie

1 1 Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s mei 2015

2 2 Waar gaat dit document over? Deze Q&A s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen die ten aanzien van de inkoop van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg naar voren zijn gekomen. Ze hebben betrekking op afspraken over de inkoop, het capaciteitsverdeelmodel waarin keuzes zijn gemaakt over de verdeling van middelen, de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken en de positionering van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Het is een ontwikkeldocument: de Q&A s in dit document worden periodiek aangevuld en ge-update. Het inkoopproces zal in 2015 worden geëvalueerd en leiden tot nieuwe afspraken over de werkprocessen voor de inkoop van wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg voor Voor wie is het bestemd? Voor gemeenten en zorgverzekeraars die zich richten op de inkoop van wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg en voor aanbieders van niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Gerelateerde documenten Scenario s en afwegingskader positionering wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Colofon Dit document is een product van de Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. De Werkagenda is een samenwerkingsverband tussen onderstaande partijen. In de Werkagenda geven zij in gezamenlijkheid invulling aan de (nieuwe) verantwoordelijkheden voortkomend uit de Herziening van de Langdurige Zorg (HLZ). en E de acht samenwerkende gemeenten van Achterhoek; de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem; de samenwerkende gemeenten in de regio Groningen; de samenwerkende gemeenten in Twente: Samen 14. Juli 2014 (aangepast mei 2015) Vormgeving: Maas Media Concepting Voor vragen kunt u terecht bij: Voor meer informatie zie:

3 3 Inhoudsopgave 1. Capaciteitsverdeelmodel inzet niet-toewijsbare zorg 2. De taken en afbakening van wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Positionering niet-toewijsbare zorg en afspraken tussen gemeenten en aanbieders 8 4. Bekostiging en inkoopbeleid Menzis wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Afspraken op regioniveau 12

4 4 1. Capaciteitsverdeelmodel inzet niet-toewijsbare zorg 1. Q: Krijgt een gemeente altijd de berekende fte niet-toewijsbare zorg (conform het capaciteitsverdeelmodel) of kan er ook besloten worden geen niet-toewijsbare zorg toe te kennen (bijvoorbeeld omdat er in een gemeente geen sociaal team/ netwerk is waar de wijkverpleegkundige bij aan kan sluiten)? A: In principe krijgt elke gemeente de fte s waar zij recht op heeft, vanuit het capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Menzis stelt vooraf geen voorwaarden aan de toekenning van het aantal fte per gemeente. Wel wordt in 2015 gemonitord op effecten, die in Q4 van 2014 worden geformuleerd. Gemeenten kunnen er wel voor kiezen hun fte s te bundelen, om een bepaalde versnippering te voorkomen. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer er geen sprake is van een wijkteam om mee te schakelen, gemeenten dit zelf aangeven. Het is dan aan de gemeenten in de regio om te bepalen wat er met de niet-toewijsbare zorg gebeurt: of het aantal fte wel of niet moet worden ingekocht om de beoogde doelen te bereiken. Dit zal tijdens de regiobijeenkomsten besproken worden. Wanneer een gemeente dit niet zelf aangeeft en het blijkt dat er geen team of netwerk is om mee te schakelen, kan uit de monitoring in 2015 blijken dat de ingekochte niet-toewijsbare zorg niet effectief is ingezet. Dit kan consequenties hebben voor de inzet en inkoop van niet-toewijsbare zorg in Q: Er wordt X fte toegekend aan een gemeente. Meerdere aanbieders voldoen aan de eisen voor uitvoeren niet-toewijsbare zorg. Hoe verdelen we de beschikbare fte over deze aanbieders? A: Menzis contracteert de aanbieder. Per regio kunnen één of meerdere aanbieders van niet-toewijsbare zorg worden gecontracteerd. Het aantal fte dat gecontracteerd wordt per regio, wordt bepaald door het verdeelmodel. De vraag welke aanbieder en hoeveel bij welke aanbieder er gecontracteerd wordt, is in beginsel een verantwoordelijkheid van Menzis. De aanbieders moeten ten minste voldoen aan de eisen die Menzis stelt in het inkoopbeleid. Daarnaast is er overleg met de regio (op regioniveau, dus niet met elke individuele gemeente) naar welke aanbieder(s) die voldoen aan de inkoopeisen de voorkeur uitgaat. Het doel is zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de gemeenten, binnen de eisen van het inkoopbeleid. 3. Q: Tegelijk is te veel aanbieders onwenselijk met het oog op de administratieve belasting en onoverzichtelijkheid. Wat doen we met een uitkomst voor een kleine gemeente van bv. 0,1 fte niet-toewijsbare zorg? A: Ook met een klein aantal fte beschikt een gemeente over niet-toewijsbare zorg. Dat vraagt wel van deze gemeente om te zoeken naar andere vormen of om samenwerking met andere gemeenten die over een grotere omvang beschikken. Een gemeente kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om één keer per twee weken een spreekuur in te richten.

5 5 4. Q: Is het streven van Menzis om de niet-toewijsbare zorg binnen een gemeente aan een beperkt aantal wijkverpleegkundige te koppelen (bv. 3 x 0,8 fte) of juist aan veel wijkverpleegkundigen (bv. 12 x 0,2 fte)? A: Menzis koopt aantal uren niet-toewijsbare zorg in bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Het is daarna de verantwoordelijkheid van de regio/gemeente om met de zorgaanbieder afspraken te maken over de inzet. In principe mengt Menzis zich op voorhand niet in de discussie over de wijze waarop de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg wordt ingezet. De effectiviteit wordt bepaald in de wijk, in samenspraak tussen gemeente en aanbieder. Echter in de monitoringsfase (2015) wordt wel gemonitord of er sprake is van effectieve inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Mocht dat niet het geval blijken te zijn, dan kan dat consequenties hebben voor de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg in Q: Wat te doen als een gemeente binnen een regio het niet eens is met de uitkomsten van het capaciteitsverdeelmodel? A: In het samenwerkingstraject is het verdeelmodel ontwikkeld. De participerende gemeenten (Groningen, Enschede, Arnhem en vertegenwoordiging van de Achterhoek) hebben samen met Menzis het verdeelsysteem ontwikkeld om meer recht te doen aan een effectieve inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Anders dan de verdeling naar rato van het aantal inwoners (wat een aantal andere zorgverzekeraars doen) is er voor gekozen om te analyseren welke objectieve verdeelmaatstaven samenhangen met de vraag naar wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Hierbij is ook gekeken naar de verdeelmaatstaven van het nieuwe objectieve verdeelmodel van de Wmo. Menzis hanteert als uitgangspunt dat het volledige beschikbare bedrag voor de niet-toewijsbare zorgtaken (landelijk 40 mln, voor Menzis 5 mln) wordt ingezet, maar er geen additionele middelen (buiten dat budget) beschikbaar zijn. Ook past Menzis de verdeling niet aan. Als gemeenten niet eens zijn met de verdeling, dan kunnen ze in overleg treden met hun buurgemeente om eventueel gezamenlijk de niet-toewijsbare zorg in te zetten. Herverdeling kan dus alleen plaatsvinden in onderling overleg. Ook kan een gemeente er voor kiezen om met eigen middelen niet-toewijsbare zorg (bij) in te kopen. Andere onderhandelingsruimte over de omvang van de niet-toewijsbare zorg voor een gemeente is er niet. 6. Q: Stel: een gemeente heeft volgens het verdeelmodel recht op vijf fte s. Er zijn zes aanbieders gecontracteerd. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar drie aanbieders: van partij 1 wil de gemeente twee fte s inzetten, van partij 2 twee fte s en van partij 3 één fte. Kan dat? Of moet met zes aanbieders een afspraak gemaakt worden? A: De partijen hebben contracten voor een specifiek gebied. De toegekende fte s zijn verbonden aan de partij die verbonden is aan dat gebied. Menzis zal de verdeling van de uren per aanbieder vooraf aan gemeenten voorleggen. Na overeenstemming hierover worden de fte s en het bijbehorende budget vastgelegd in de contracten tussen Menzis en de zorgaanbieder. Daarna kan er niet meer onderling afgesproken worden om eventueel te schuiven. 7. Q: Bepaalt Menzis hoeveel fte van een zorgaanbieder ingezet zal worden of bepaalt de gemeente dat? A: Als een gemeente meer wil inzetten dan de gecontracteerde omvang, zal de gemeente dat zelf moeten financieren. Als de gemeente minder in wil zetten dan de gecontracteerde omvang, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk na overleg met Menzis.

6 6 2. De taken en afbakening van wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg 8. Q: Kan een wijkverpleegkundige fulltime niet-toewijsbare zorgtaken uitvoeren? A: In het inkoopbesluit wijkverpleegkundige staat dat alle wijkverpleegkundigen hbo-opgeleide verpleegkundigen zijn die voldoen aan de competenties van het expertisegebied wijkverpleging zoals beschreven in 2012 (expertisegebied wijkverpleegkundigen V&VN, 2012). In het kader van de zorginkoop wijkverpleging is dit een contractvoorwaarde en zal hier ook naar verwezen worden. De niet-toewijsbare zorg wordt door een wijkverpleegkundige geleverd op basis van professionele autonomie, zoals gesteld door de V&VN. Dit garandeert cliëntgerichtheid en een onafhankelijk besluit. Naast de wijktaken binnen de niet-toewijsbare wijkgerichte zorg levert zij echter ook zorgtaken, de kern van haar professie. Dit valt onder de toewijsbare zorg. Dat betekent dat een wijkverpleegkundige naast haar niet-toewijsbare zorgtaken te allen tijde ook toewijsbare zorg uitoefent. Dit is trouwens ook noodzakelijk voor een verpleegkundige om haar BIG registratie te kunnen behouden. Ze blijft te allen tijde eerst zorgverlener. 9. Q: Kan een wijkverpleegkundige die parttime werkt, bijv. 16 uur per week, alleen maar wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg zijn? A: Om aan de eisen van een wijkverpleegkundige te kunnen voldoen ( competenties van het expertise gebied wijkverpleging zoals beschreven in 2012 (V&VN) ) is dat niet mogelijk. Als zij niet de kern van haar professie uitvoert, is ze niet langer een wijkverpleegkundige en kan ze ook niet de niet-toewijsbare zorg uitoefenen. Zie ook vraag en antwoord hierboven. 10. Q: Verliest een wijkverpleegkundige haar BIG registratie als ze alleen maar niet-toewijsbare zorgtaken uitvoert? A: Ja. Zonder BIG-registratie voldoet een professional niet langer aan de eisen die gesteld worden aan het uitoefenen van wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Dat betekent dat een wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg te allen tijde moet voldoen aan de eisen die aan een wijkverpleegkundige worden gesteld. 11. Q: Is het waar dat, ongeacht het aantal uren dat een wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg werkt er een verhouding 20% niet-toewijsbare zorg en 80% toewijsbare zorg moet zijn? A: Dat klopt niet. Deze verhouding is onbekend. Een wijkverpleegkundige is in 1e instantie zorgverlener en zal dus ook zorg moeten verlenen om de volledigheid van haar/zijn vak te kunnen uitoefenen.

7 7 12. Q: Kan de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg een onafhankelijke positie bij een huisarts hebben? A: De wijkverpleegkundige vormt, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg en de verbindende schakel tussen zorgvragers en aanbieders binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn (bron: Nivel, rapport kennissynthese wijkverpleegkunde). Zorg en ondersteuning moeten de burger in staat stellen zo lang mogelijk in eigen omgeving te blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom. De wijkverpleegkundige vormt hierbij een zichtbare schakel tussen zorg en welzijn en zal hierbij een eigenstandige positie innemen naast de huisarts (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2014). Dit citaat richt zich niet alleen op verpleging en verzorging maar ook op de beschikbaarheidsfunctie van de verpleegkundige met betrekking tot het signaleren van een mogelijke zorgvraag bij kwetsbare burgers (bron: V&VN, Normen voor indiceren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving). Wat de vraagsteller bedoelt met een onafhankelijke positie bij een huisarts is onbekend. Een wijkverpleegkundige heeft wel een eigenstandige positie naast een huisarts. 13. Q: Kan het casemanagement bij beginnende dementie bekostigd worden uit de niet-toewijsbare zorg taken van de wijkverpleegkundige? A: Niet-toewijsbare zorg betreft activiteiten die een wijkverpleegkundige uitvoert, die niet zijn toe te wijzen aan een specifieke verzekerde. Casemanagement is ondersteuning aan een specifieke verzekerde en dus per definitie toewijsbare zorg. Daarom kan casemanagement dementie niet bekostigd worden uit de niet-toewijsbare zorgtaken van de wijkverpleegkundige. In een brief van Menzis aan gecontracteerde aanbieders van 2 maart 2015 is meer te lezen over de standpunten van Menzis over casemanagement dementie. Deze brief is hier te lezen.

8 8 3. Positionering niet-toewijsbare zorg en afspraken tussen gemeenten en aanbieders We kennen drie scenario s voor de positionering van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg: integraal, mandaat en afstemming. 14. Q: Hoe wordt het scenario gekozen cq. wat is het afwegingskader? A: Het afwegingskader is niet meer en niet minder dan een hulpmiddel voor een gemeente om af te wegen wat een effectief scenario zou kunnen zijn voor de inzet wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg in relatie met het lokale (wijk)team. Gemeenten kunnen zelfstandig kiezen welk scenario zij willen hanteren. Dit moet echter wel in overleg met de zorgaanbieder plaatsvinden. Elke keuze zal bepaalde consequenties hebben en deze moeten goed afgewogen worden door de partijen. Tijdens de monitoringsfase zal blijken of het gekozen scenario het meest effectief was voor de gemeentelijke (of wijk) context. 15. Q: Hoe strikt zijn de drie positioneringen (integraal, mandaat en afstemming)? Zijn dit oplossingsrichtingen? Zijn er tussenvarianten mogelijk? A: Het strikt hanteren van de drie positioneringsmodellen is niet noodzakelijk. Er zullen tussenvarianten zijn, die (bijna) altijd te herleiden zijn naar de drie positioneringsmodellen. Bijvoorbeeld als er maar een beperkt aantal uren wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg aanwezig is in een gemeente, dan kan een gemeente bijvoorbeeld besluiten om een tweewekelijks spreekuur in te richten. Dat is een variant van afstemming. In geval van monitoring moet een gemeente aannemelijk maken waarom hij voor een bepaalde (afwijkende) variant kiest en wat er mee wordt beoogd. Zo kan in 2015 gemonitord worden op de potentiële effecten van de keuzes en kan in 2015 worden geanalyseerd in welke omstandigheden welke inzet het meest effectief is. Het is aan de gemeente om afspraken te maken met de gecontracteerde zorgaanbieder(s). 16. Q: Kunnen binnen gemeenten meerdere scenario s worden toegepast (verschillend per wijk)? A: De verdeling van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg binnen een gemeente is sowieso onderwerp van gesprek tussen gemeente en zorgaanbieder. Menzis legt in beginsel geen beperking op om wel/niet verschillende scenario s in een gemeente toe te passen. De gemeenten hebben de ruimte voor maatwerk. In overleg met de zorgaanbieder is het mogelijk te differentiëren in de positionering van de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige en het wijkteam. 17. Q: Kunnen er met een zorgaanbieder die bijvoorbeeld in drie gemeenten de fte s levert, drie verschillende afspraken gemaakt worden over de positionering met die drie gemeenten (omdat de gemeenten onderling kiezen voor een andere inrichting)? A: Het is aan de gemeenten om afspraken te maken met de gecontracteerde zorgaanbieders. Daarbij moet wel oog zijn voor administratieve lastenreductie. Als elke gemeente verschillende afspraken maakt met een gecontracteerde zorgaanbieder zal het rendement van een in niet-toewijsbare zorg geïnvesteerde zorgeuro, afnemen. In 2015 is er volledige ruimte voor maatwerk. Voor het jaar 2016 worden, op basis van de gezamenlijke monitoring en analyse, herziene kaders geformuleerd waarmee een effectieve en efficiënte inzet wordt geborgd.

9 9 18. Q: Leggen we de positionering per gemeenten/per wijk vast in een afspraak met de gemeenten? A: De afspraken tussen de aanbieder en de gemeente worden vastgelegd door deze partijen zelf en zijn een belangrijke input voor de monitoringsfunctie. 19. Q: Kan de gemeente en/of de zorgaanbieder een andere keuze maken dan de uitkomst van het afwegingskader? A: Dat kan, het afwegingskader is slechts ter ondersteuning van de gemeenten. Tijdens de monitoringsfase wordt wel meegenomen welke afwegingen de gemeenten hebben gemaakt en wat dat betekent voor het uiteindelijke effect en resultaat in een gemeente. 20. Q: Leggen we de positionering vast in het contract met de zorgaanbieder? A: De afspraken met betrekking tot positionering worden gemaakt tussen de aanbieder en de gemeente en deze partijen leggen de afspraken zelf vast. Deze informatie is een belangrijke input voor de monitoringsfunctie. 21. Q: Kan de niet-toewijsbare zorg in één of twee wijken in worden gezet en in andere wijken niet? A: Menzis vindt het niet wenselijk om in één woonplaats alle niet-toewijsbare taken in te zetten in één of twee wijken waardoor in andere wijken niet-toewijsbare zorg niet wordt geleverd. De niet-toewijsbare zorg moet beschikbaar zijn voor alle inwoners van een gemeente. Elke burger moet terecht kunnen bij de wijkverpleegkundige met vragen. Wel is het mogelijk dat er meer budget in de ene wijk dan in de andere wijk wordt ingezet, op basis van de (mate van) problematiek in de wijk. De gemeente en zorgaanbieder gaan met elkaar in gesprek over hoe de niet-toewijsbare zorg wordt vormgegeven in een gemeente. 22. Q: Moet de gemeente en/of de zorgaanbieders nadat de gecontracteerde aanbieders bekend zijn nog stappen ondernemen richting Menzis? A: Gemeenten of aanbieders hoeven geen aanvullende stappen te zetten richting Menzis. Menzis zal in het periodiek gesprek met de zorgaanbieders de samenwerking in het sociale domein bespreken. Menzis adviseert de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieder schriftelijk vast te leggen. 23. Q: Wil Menzis nog betrokken worden bij overleggen of andere zaken die de gemeente afspreekt met de aanbieders? A: Menzis wordt betrokken via de regiotafels (regionale ambtelijke overleggen) over afspraken die gemeenten en aanbieders met elkaar maken. Daarnaast wordt vanuit de Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s een effectanalyse uitgevoerd in de tweede helft van Deze effectanalyse is een onderzoek naar voorwaarden voor en effecten van een succesvolle invulling van niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Verdere betrokkenheid van Menzis bij de afspraken die gemeenten en aanbieders maken is niet nodig.

10 10 4. Bekostiging en inkoopbeleid Menzis wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Het inkoopbeleid van Menzis ten aanzien van de niet-toewijsbare zorg is vastgesteld. Dit beleid is toegelicht aan de gemeenten. 24. Q: Op dit moment zijn de niet-toewijsbare zorgtaken in een gemeente ingevuld door een zorgaanbieder (bv. TSN in Groningen, Nait soezen). Stel dat deze aanbieder niet voldoet aan de aanvullende eisen uit het Menzis inkoopbeleid (bv. geen Medisch Technisch team). De huisartsen en de gemeenten zijn echter zeer tevreden over de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaak. Gaan wij dan deze bestaande relatie verbreken en een andere partij de niet toewijsbare zorg gunnen? A: Het uitgangspunt is het inkoopbeleid van Menzis. De aanbieders die in aanmerking willen komen voor het leveren van niet-toewijsbare zorg, zullen hieraan moeten voldoen. De veronderstelling is dat het niet zal voorkomen dat een aanbieder die nu reeds een rol vervult in de zichtbare schakel (gefinancierd door gemeenten) straks niet voldoet aan de inkoopeisen. Mocht dat onverhoopt wel het geval zijn en de gemeenten hechten grote waarde aan de bestaande relatie, dan vindt er een gesprek plaats tussen regio en Menzis over de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. 25. Q: Hoe gaan wij monitoren of de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg naar rato van productieafspraken verwijst naar aanbieders in het betreffende werkgebied? A: Allereerst wordt vertrouwd op de professionaliteit van de aanbieders die Menzis contracteert. Daarnaast zal in de monitoring ook gekeken worden naar de verwijspatronen van de wijkverpleegkundigen niet-toewijsbare zorg, door te kijken naar opvallende schommelingen in productiecijfers in de toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. 26. Q: Op welke wijze vindt afstemming tussen Menzis en gemeenten plaats over welke zorgaanbieders gecontracteerd moeten worden? A: De uitgangspunten van het inkoopbeleid van Menzis zijn leidend voor de contractering. Wel wil Menzis gemeenten de mogelijkheid bieden om invloed uit te oefenen op de keuze voor een zorgaanbieder die gecontracteerd wordt voor de niet-toewijsbare zorg. Voorafgaand geldt dat deze zorgaanbieder moet voldoen aan de gestelde eisen uit het inkoopbeleid. Afstemming tussen Menzis en gemeenten vindt plaats op regioniveau. In regioverband krijgen de gemeenten de zorgaanbieders voorgelegd die voldoen aan de eisen uit het inkoopbeleid. In een gezamenlijk gesprek tussen Menzis en gemeenten worden voorkeuren uitgewisseld. Op basis daarvan maakt Menzis uiteindelijk een definitieve keuze. 27. Q: Krijgen gemeenten inzage in de ingediende business cases? A: De business cases vormen de basis waarop Menzis de aanbieders heeft geselecteerd. Hierin staat ook verwoord op welke wijze aanbieders invulling geven aan de niet-toewijsbare zorg. Aangezien gemeenten concrete afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet en relatie met de wijkverpleegkundige, is het logisch dat gemeenten in elk geval voor dat deel inzicht krijgen in de business cases.

11 Q: Kunnen gemeenten de business cases opvragen bij de zorgaanbieders? A: De business cases kunnen opgevraagd worden bij de zorgaanbieders. 29. Q: Kunnen gemeenten de totale lijst van zorgaanbieders krijgen die gecontracteerd zijn/worden? A: Via de zorgvinder zijn straks voor de verzekerden alle gecontracteerde aanbieders beschikbaar. Deze is toegankelijk voor iedereen via de website van Menzis. 30. Q: Kunnen de gemeenten inzicht krijgen waarom bepaalde zorgaanbieders niet gecontracteerd zijn, terwijl er bij de gemeente een sterke voorkeur was voor de betreffende partij? A: Menzis zal op verzoek van gemeenten toelichting verzorgen waarop bepaalde partijen ondanks voorkeuren van gemeenten niet zijn gecontracteerd voor de niet-toewijsbare zorg in hun gemeente. 31. Q: Kunnen zorgaanbieders onderaannemers inzetten? A: In de zorgverzekeringswet is er de mogelijkheid voor onderlinge dienstverlening. Hierbij kunnen onderaannemers worden ingezet waarbij de hoofdaannemer verantwoordelijk en aanspreekbaar blijft voor de dienstverlening die door de onderaannemers wordt geleverd. Het beschikbare budget wordt uitgekeerd aan de hoofdaannemer. 32. Q: Kan een gemeente kiezen voor de aanpak: er komt meer niet-toewijsbare zorgcapaciteit in de stad, zorgaanbieder(s) doe je best!? A: Landelijk hebben de zorgverzekeraars een gemaximeerd bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de niet-toewijsbare zorg in Menzis maakt daarover afspraken met de gecontracteerde partijen. Gedurende het jaar 2015 zal er gemonitord worden hoe de inzet van deze middelen verloopt. Dit en de beoordeling van de gemeente en huisarts over de effectiviteit en inzet van de niet toewijsbare zorg door de wijkverpleegkundige zal een belangrijke input zijn voor het vervolg in Q: Kan bij een geringe formatie (bijvoorbeeld 0,3 fte) een combinatie worden gemaakt met andere wijkverpleegkundige taken, bijvoorbeeld de toewijsbare zorg? A: Er is te allen tijde een combinatie van niet-toewijsbare zorg met toewijsbare zorg. Het is niet wenselijk dat een wijkverpleegkundige alleen maar niet-toewijsbare zorg uitvoert (zie ook antwoorden in eerdere vragen). 34. Q: Kan bij een geringe formatie (bijvoorbeeld 0.3 fte) een combinatie worden gemaakt met de functie in andere gemeenten? Ook als dat om verschillende aanbieders gaat? A: Gemeenten en zorgaanbieders kunnen er voor kiezen om de beschikbare financiële middelen efficiënt te gebruiken en samen te voegen over de gemeentegrenzen heen. 35. Q: Worden de wijkverpleegkundige toewijsbare en de niet-toewijsbare zorg vanuit het zorgkantoor vergoed of vanuit de Zorgverzekeringswet? A: Zowel de wijkverpleging als de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), dus vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar.

12 12 Verpleging en verzorging thuis (toewijsbare zorg) wordt ingekocht op voormalig zorgkantoor- regioniveau. Dit betreft inkoop op basis van representatie. Eén zorgverzekeraar verzorgt de zorginkoop namens alle zorgverzekeraars. De inkoop van niet-toewijsbare zorg vindt plaats op Wmo-regioniveau via representatie. Over niet-toewijsbare zorg worden door de representerende zorgverzekeraar afspraken gemaakt met gemeenten. Deze afspraken worden door de representerende zorgverzekeraar vertaald naar inkoopafspraken. 36. Q: Wat is de afbakening tussen persoonlijke verzorging (Wmo) en wijkverpleging (Zvw)? A: Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven. Zie daarvoor de informatiekaart Afbakening Wmo 2015 en wijkverpleging Zvw: hier. 37. Q:Maakt Menzis de verdeling van de uren over de zorgaanbieders per gemeente bekend aan de zorgaanbieders of moeten gemeenten dat doen? A: De aanbieders hebben het addendum niet-toewijsbare zorg inclusief budget per gemeente door Menzis toegestuurd gekregen. 38. Q: Ziet Menzis erop toe dat de zorgaanbieders binnen deze uren declareren? A: Ja, dit is ook vastgelegd in bovenstaand addendum. 39. Q: Wanneer worden de eisen bekend waarop Menzis gaat monitoren of gemeenten het goede doen met het beschikbare budget? A: Momenteel is nog niet bekend hoe dit ingevuld wordt en wanneer eisen bekend worden. Er wordt wel gekeken naar resultaten van de effectenanalyse van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. In deze effectenanalyse wordt in een aantal wijken/dorpen gekeken wat het effect is van de niet-toewijsbare zorg en onder welke voorwaarden dit effectief is. Eind 2015 worden de resultaten hiervan verwacht. 40. Q: Wat moeten gemeenten en zorgaanbieders verantwoorden en op welke manier met betrekking tot wijkverpleegkundige zorg? A: Gemeenten hoeven niet naar zorgverzekeraar te verantwoorden. Dat doen aanbieders. Verder vindt globale monitoring ook plaats door middel van regionale overleggen of regiotafels. 41. Q: Wat is het totale aantal aanbieders wijkverpleging in gemeente X en welk aandeel neemt elke aanbieder voor zijn rekening in die gemeente (dus niet alleen de aanbieders die gemeenten hebben geselecteerd)? A: Menzis geeft geen informatie over namen en volumes van aanbieders die wijkverpleging leveren aan derden. Menzis heeft ervoor gekozen om de niet-toewijsbare zorg bij een beperkt aantal aanbieders in te kopen. Zo kan doelmatige zorg gerealiseerd worden en kan het aantal verschillende professionals in de wijk voor verzekerden en huisartsen beperkt blijven. Dit betekent dat alleen aanbieders die aan de contracteisen voldoen gestimuleerd worden om niet-toewijsbare zorg te leveren. Menzis kan zich wel voorstellen dat bestaande samenwerkingsafspraken tussen zorgaanbieders worden gecontinueerd. Echter, het budget wordt toegekend aan de aanbieder die geselecteerd is.

13 Q: Wat zijn de postcodegebieden van de aanbieders die wel wijkverpleging leveren maar niet door gemeenten geselecteerd zijn om de niet cliëntgebonden zorg te leveren? A: Deze specifieke informatie heeft Menzis niet tot haar beschikking, vanwege het feit dat zorgaanbieders niet postcode-gebonden werken. Daarnaast staat klantkeuze voorop en hoeft de klant bij de keuze voor een aanbieder niet persé te kiezen voor de aanbieder in zijn of haar postcodegebied. 43. Q: Welke postcodes hebben de aantallen cliënten zoals genoemd in de wijk? A: Vooralsnog deelt Menzis geen informatie van verzekerden met gemeenten. Er wordt op landelijk niveau uitgezocht in hoeverre uitwisseling van gegevens mogelijk gemaakt kan worden.

14 14 5. Afspraken op regioniveau 44. Q: Aan regiotafels wordt met vertegenwoordiging gewerkt (bv. 8 vertegenwoordigers voor de 23 Groningse gemeenten). Echter, het lijkt erop dat een individuele gemeente pas akkoord wil gaan met een afspraak als het daarover ook zelf met de zorgverzekeraar heeft kunnen spreken. Hoe gaan wij hiermee om? Welke ruimte bieden we in het traject om met individuele gemeenten en/of groepen van gemeenten te spreken? A: Er is geen ruimte voor individuele afspraken tussen gemeente en Menzis t.a.v. de verdeling van de budgetten. Menzis heeft bewust voor de constructie gekozen waarin via het samenwerkingsverband kaders zijn afgesproken en er vervolgens veel ruimte is voor de gemeenten om in overleg met de aanbieders naar eigen inzicht de niet-toewijsbare zorgtaken te positioneren. Er is dus wel ruimte voor maatwerk ten aanzien van de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg, maar dit gesprek vindt plaats tussen gemeente en aanbieder.

15 15

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. december 2014

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. december 2014 1 Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s december 2014 2 Waar gaat dit document over? Deze Q&A s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Factsheet Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Trekker: gemeente Enschede

Factsheet Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Trekker: gemeente Enschede Factsheet Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Trekker: gemeente Enschede Twente richt zich samen met Menzis en gemeenten op een effectieve verbinding tussen het sociaal en medisch domein Wie? Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. juli 2014

Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. juli 2014 1 Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s juli 2014 2 Waar gaat dit document over? In dit document staat het capaciteitsverdeelmodel

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

zorg en het lokale (wijk)team

zorg en het lokale (wijk)team 1 Scenario s en afwegingskader positionering wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg en het lokale (wijk)team Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s juli 2014 2 Waar gaat dit document over?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Regio Arnhem Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Dit is een toelichting bij het instrument Effectenanalyse

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek Factsheet Integrale gebiedsaanpak Trekker: regio Achterhoek Menzis en gemeenten werken samen om tot samenhangende hulp, ondersteuning en zorg in dorpen te komen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Opgaven werkgroep wijkverpleging niet-toewijsbare zorg

Opgaven werkgroep wijkverpleging niet-toewijsbare zorg Opgaven werkgroep wijkverpleging niet-toewijsbare zorg Afspraken 2014/2015 Aanleiding 1. Afspraken maken tussen Menzis en regio s/gemeenten over de verdeling van het beschikbare bedrag Aparte bekos ging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie:... KVK-nummer: AGB-code voor Friesland:. Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Focuslijst verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Focuslijst verbinding wijkverpleging en sociaal domein Focuslijst verbinding wijkverpleging en sociaal domein Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Herziening Langdurige Zorg 3 1.2 Aanspraak wijkverpleging: toewijsbare en niet-toewijsbare zorg 3 1.3 Wijkteams 4 1.4 Samenwerking

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar 2 Regiovisie Wijkverpleging/ZG 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen

Nadere informatie

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT.

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken over wijkgericht

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen Factsheet Afhankelijkheden Trekker: gemeente Groningen Menzis en gemeenten zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden om afwentelrisico s te voorkomen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 1 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie: KVK-nummer: AGB-code voor Friesland: Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Evaluatie en aanbevelingen inkoopproces wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg 2014. door gemeenten, aanbieders en Menzis

Evaluatie en aanbevelingen inkoopproces wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg 2014. door gemeenten, aanbieders en Menzis Evaluatie en aanbevelingen inkoopproces wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg 2014 door gemeenten, aanbieders en Menzis 6 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding, achtergrond en samenvatting 4 1.1 Samenvatting

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1)

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Voor u ligt het format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2.

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging in de Wmo

Persoonlijke verzorging in de Wmo Persoonlijke verzorging in de Wmo Notitie d.d. 18 maart 2015 1. Inleiding In 2014 is er lange tijd onzekerheid geweest voor welke taken op het gebied van persoonlijke verzorging gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen Versie: 24 juli 2017 Inkoopbeleid 2018 Wijkverpleging (incl. MSVT) Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

3. Notitie Verdeling AWBZ / PGB

3. Notitie Verdeling AWBZ / PGB 3. Notitie Verdeling AWBZ / PGB Vergadering DB PG&Z d.d. 20 februari 2015 Ontwikkelingen binnen het voormalige AWBZ-compartiment Jeugdzorg 1. Inleiding In de zomer van 2014 is een verdeling van de zorgbudgetten

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

samenwerking Menzis, gemeenten en regio s

samenwerking Menzis, gemeenten en regio s Werkagenda samenwerking Menzis, gemeenten en regio s Herziening langdurige zorg en jeugd, 3 juli 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 4 Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s 5 9 Inregelen 1. Positionering

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Dienstenvoucher biedt een oplossing voor zowel gemeenten, inwoners en zorgaanbieders als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Om de bezuiniging

Nadere informatie

De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN II Inkoopdocument 2015 Niet Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 oktober 2014

De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN II Inkoopdocument 2015 Niet Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 oktober 2014 De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN II Inkoopdocument 2015 Niet Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 oktober 2014 1 Hoofdstuk 1 Mededelingen De Friesland Zorgverzekeraar heeft besloten

Nadere informatie

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg 21 mei 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Beschrijving proef thuishulp 2017

Beschrijving proef thuishulp 2017 CONCEPT Beschrijving proef thuishulp 2017 Eén thuishulp voor persoonlijke verzorging & hulp bij het huishouden Ons kenmerk: 16.0002495 Datum: 26 februari 2016 Contactpersoon: H. Uneken E-mail: h.uneken@regiogv.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Tijdelijke overgangsregeling medisch vervoer GGZ jeugd (voormalig Zvw vervoer) per 1 maart 2015 tot 31 december 2015. Versie: 20 februari 2015 02

Tijdelijke overgangsregeling medisch vervoer GGZ jeugd (voormalig Zvw vervoer) per 1 maart 2015 tot 31 december 2015. Versie: 20 februari 2015 02 Tijdelijke overgangsregeling medisch vervoer GGZ jeugd (voormalig Zvw vervoer) per 1 maart 2015 tot 31 december 2015 Versie: 20 februari 2015 02 1. Achtergrond medisch vervoer jeugd GGZ Zvw Op het ogenblik

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie