Jaarverslag Stichting Miletus Periode van transitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Stichting Miletus 2014. Periode van transitie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Miletus 2014 Periode van transitie

2 Inhoudsopgave Samenvatting Doelstelling & Opdracht Stichting Miletus Bestuur en bureauorganisatie Inleiding Aandachtspunten, Metingen & Activiteiten 2014 Innovatie Beleidsvisie 2015 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten Bijlagen

3 Highlights: 9 metingen afgerond, vragenlijsten verstuurd. Waarvan gebruikt voor analyse (respons 28%) Opgeleverde benchmarks: Ziekenhuisopname, Mammacare, Spataderen, Rughernia, Chronisch hartfalen Hoortoestellen/Audiciens, Farmacie Nieuwe vragenlijsten die worden ontwikkeld en uitgetest: Perifeer Arterieel Vaatlijden, Coronaire hartziekten, Geboortezorg, Mondzorg

4 Doelstelling Stichting Miletus Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg ten behoeve van de zorginkoop en -bemiddeling, en keuze-informatie voor de patiënt en steeds verder ontwikkelt!

5 Opdracht Stichting Miletus De drie doelstellingen: toegankelijke kwaliteitsinformatie voor zorginkoop, keuze informatie en kwaliteitsverbetering; Bevorderen ontstaan en gebruik landelijke standaard patiëntervaringsvragenlijst (Prems*, CQI **en Proms***; tripartite ontwikkeling); Data bij voorkeur vanuit zorgaanbieders, mits toegang, vergelijkbaarheid en tijdigheid geregeld zijn; Collectief (voordeel: landelijk BM, kosten, geen overlap, geen versnippering). * Patient reported experience measures; ** Consumer Quality index; *** Patient reported outcome measures

6 Bestuur Dhr. W.B.J. van Soest (onafhankelijk voorzitter) Mevr. B.J. de Greeff Menzis, Menzis-Azivo-Anderzorg Dhr. J.W.M.W. Gijzen, CZ, Delta Lloyd, Ohra (penningmeester) Mw. C.W. Nauta, Coöperatie VGZ UA, VGZ-Univé zorg-iza Dhr. R. Huijsman, Achmea Zorgverzekering N.V. Dhr. F.M. van Bemmelen, De Friesland Zorgverzekeraar Dhr. J.H. Kroes, Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

7 Bureauorganisatie Mw. C.M. van Weert, directeur (0,8 fte) Mw. B. Vriens, projectleider (0,6 fte) Mw. N. van de Wal, office manager (0,4 fte) Mw. M.F. Spoelstra, office manager (0,5 fte) Mw. A. Partouns, projectleider (0,8 fte) Mw. N. Bos, projectleider (0,8 fte) tot 1 juni Mw. S.E.J. van der Meulen-Arts, freelance projectleider Mw. W. Verhoeven, freelance projectleider

8 Aangesloten verzekeraars

9 Inleiding Stichting Miletus heeft bijgedragen om de CQI-methodiek tot landelijke standaard te maken; om landelijke metingen en benchmarking te bevorderen; en om de resultaten van de metingen te verwerken tot inkoopinformatie en voorlichtingsinformatie voor de patiënt. Ook heeft Miletus de zgn. Patiënt reported outcome measurement (Prom) in ontwikkeling genomen. Stichting Miletus heeft bijna alle van de 30 ontwikkelde groepen van CQIvragenlijsten actief (mede)ontwikkeld; en heeft circa 80 metingen uitgevoerd waaronder 35 reguliere/benchmark metingen. Zorgverzekeraars hebben hier in de periode 2005 t/m 2014 ca. 16 miljoen in geïnvesteerd. Stichting Miletus is 10 jaar geleden gestart als tijdelijke projectorganisatie om patiëntervaringsmetingen te stimuleren, standaardiseren en transparant te maken. De transitie naar het meten door de zorgaanbieders zelf is ingezet. Hierbij kan Miletus met trots terugkijken op een succesvol implementatietraject.

10 Inleiding Na 10 jaar pionieren en ontwikkelen is het tijd om patiëntervaringsmetingen een structurele plaats te geven. In 2013 zijn zorgverzekeraars daarom gestart met een strategische herbezinning op hun rol in patiëntervaringsmetingen en daarmee met de positie van Stichting Miletus. Dit heeft geleid tot een, nog lopend, strategisch onderzoek. Het strategisch onderzoek heeft impact gehad op de vaststelling van het jaarprogramma 2014 en 2015: naast het reguliere meetprogramma ligt de focus op het stimuleren van zelf-meten door aanbieders, op afspraken over Proms*- ontwikkeling door de zorgaanbieders, en op de ontwikkeling van meer generieke inzetbare, compacte Prems** -vragenlijsten. Deze transitieperiode heeft direct weerslag gehad op de voortgang van de activiteiten van Miletus en daarmee op de samenwerking met veldpartijen en de uitvoeringscapaciteit. * Patiënt reported outcome measures **Patiënt reported experience measures

11 Aandachtspunten 2014 Binnen de kaders van het strategisch onderzoek waar Miletus onderdeel van uit maakt, is in 2014 is, naast het uitvoeren van metingen op het jaarprogramma, een flinke stap gemaakt met het: stimuleren van zelf-meten door zorgaanbieders: oplossing hiervoor is de verdere ontwikkeling en invulling aan de hand van metingen van het jaarprogramma van de website met als doel een wegwijzer te zijn voor zorgaanbieders m.b.t. informatie over Prems en Proms. stimuleren van deelname allochtone patiënten/verzekerden: om ook laaggeletterden en immigranten te stimuleren de Prems- en Promsvragenlijsten zoveel mogelijk in te vullen, is een korte video ontwikkeld in samenwerking met Pharos, Qualizorg en Mediquest. In de video wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de lijst in te vullen.

12 Zelf-meten door zorgaanbieders Zorgaanbieders konden in 2014 op 3 manieren zelf meten: 1. Via eigen ziekenhuis-breed CQI meetsysteem leverden 45 ziekenhuizen op vrijwillige basis zelf data aan voor CQI benchmark ziekenhuizen opname, gecoördineerd door Miletus. 2. Aanbieders werd de mogelijkheid geboden zelf een steekproef aan te leveren voor deelname aan een benchmark. Dit speelde bij 2 metingen: Spatader meting ( 7 aanbieders) Rughernia meting (2 aanbieders) 3. Aanbieders hebben allemaal zelf gemeten en Miletus coördineerde de benchmark. Dit speelde bij 2 metingen: Farmacie meting Mammacare meting De website coördineerde en daarmee faciliteerde het zelf-meten van zorgaanbieders.

13 Voorwaarden zelf-meten: Vergelijkbaar, betrouwbaar en gestandaardiseerd meten conform de vastgestelde meetinstructie en vragenlijst; Data tijdig aanleveren bij Stichting Miletus voor opstellen van landelijke benchmark.

14 Metingen 2014 Wat 2014 aan metingen heeft opgeleverd, is te zien in 4 grafieken, die zijn samengevoegd met de metingen uit de jaren Het gaat om : het aantal metingen per jaar de omvang van de metingen per jaar: verstuurde uitnodigingen; de responspercentages uitgesplitst naar soort meting per jaar.

15 Het aantal metingen in 2014 is t.o.v en 2013 verminderd; De omvang (de verstuurde uitnodigingen) van m.n. de online metingen is in 2014 sterk toegenomen

16 - Response van de metingen daalt - M.u.v. de response bij de zelfmetende ziekenhuizen (ziekenhuizen en mammacare)

17 Activiteiten Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor de aangesloten zorgverzekeraars van de reguliere metingen Deze agenda is opgesteld (en bijgesteld) op basis van: overleg met en input van de werkgroep Kwaliteit van ZN; de evaluaties van de resultaten voorgaande metingen met de afdelingen zorginkoop van de zorgverzekeraars; en landelijke en internationale ontwikkelingen op het gebied van patiëntervaringsvragenlijsten en zorginkoop. Daarnaast is de afgestemd met de veldpartijen waarmee afspraken zijn gemaakt over gezamenlijk meten. Van de 10 reguliere metingen op jaarprogramma 2014 zijn er 8 uitgevoerd. Daarnaast is er voor 2 metingen in 2014 gestart met dataverzameling

18 Overzicht reguliere metingen 2014 Jaarplanning Stichting Miletus 2014 Ziekenhuiszorg CQI, NPS +Prom Spataderen CQI, NPS+ Prom CQI,NPS + Prom Heup/knie dataverzameling CQI, NPS Cataract Rughernia dataverzameling Reguliere Metingen Via Miletus Via Miletus Zelfmeten en/of via Miletus Zelfmeten e/of via Miletus CQI, NPS Ziekenhuizen opname Zelf meten door ziekenhuizen (50%) Borstkanker (Goedaardig en Kwaaadaardig) Zelf meten door ziekenhuizen, continue (100%) PROM Benigneprostaat hydorfie PROM Ziekten Amandelen Tonsillen (ZAT) Kanker generiek i.v.m. Showcase darmkanker PROM Oncologie Apotheken Eerstelijnszorg GEANNULEERD GEANNULEERD Continu zelf meten via DICA ( beperkt aantal ziekenhuizen) Continu zelf meten via DICA ( beperkt aantal ziekenhuizen) Zelf continu of puntmeting Apotheken via contracten zorgverzekeraars Hoortoestellen-Audiciens Zelf continu of puntmeting door audiciëns via hoorwijzer kan benchmark worden opgeleverd in 2016

19 Voorbeeld infographic resultaten heup/knie meting

20 Activiteiten Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor ontwikkelmetingen ( = alle nieuw te ontwikkelen of te selecteren vragenlijsten, vragenlijsten die ingekort of fors aangepast dienen te worden en zowel de Proms als de Prem/CQI of andere soorten vragenlijsten) Deze agenda isopgesteld (en bijgesteld) volgens hetzelfde proces als reguliere metingen, Aangevuld met een haalbaarheidsstudie om zorgverzekeraars gefundeerd te kunnen adviseren met betrekking tot het in ontwikkeling nemen van een vragenlijst. (= inventarisatie van initiatieven, draagvlak en wijze van efficiënte dataverzameling in de betreffende sector) In 2014 heeft Miletus m.b.t. Proms-ontwikkelingen met 7 wetenschappelijke verenigingen hierover overleg gehad Er stonden 6 ontwikkelmetingen op jaarprogramma in 2014

21 Overzicht uitgevoerde ontwikkelmetingen Ontwikkel Metingen Toelichting Ziekenhuiszorg PROM Chronisch hartfalen CQI en PROM PROM Coronaire hartlijden (Angina Pectoris, myocardinfarct, PCI, CABG) uitvoering Puntmeting Miletus i.s.m. NIVEL Onderzoek klantvriendelijke Proms i.s.m. IQHealthcare en NIVEL vervolg via continu meting MeetbaarBeter, ZN, NVVC en NCDR PROM Perifeer arterieel vaatlijden (P.A.V.) Continue meting bij ziekenhuizen i.s.m. DICA en vaatchirurgen Ketenzorg Geboortezorg Chronische zorg en 1ste lijn Eerstelijnszorg PROM Mondzorg (prothetiek) Zelf continue meten door VSV s en Kraamzorgorganisaties i.s.m. UMCU en Erasmus ontwikkeling vragenlijst i.s.m. IQ Healthcare, NIVEL, NPCF, Ineen en NHG Pilot i.s.m. ACTA

22 Voorbeeld haalbaarheidsonderzoek: tripartiet overleg, literatuurstudie en selectie domeinen

23 Activiteiten Inhoudelijke expertise: kenniscentrum Om de resultaten van de metingen meer gebruiksvriendelijk te rapporteren en een verdere verdiepingsslag te maken in de standaardrapportages, heeft Stichting Miletus bij een aantal metingen verdiepingsanalyses laten uitvoeren op de resultaten. Bv bij de spatadermeting, en bij de heup/knie en cataractmeting; Stichting Miletus continueerde in 2014 het faciliteren van het platform Promsontwikkeling, en is het landelijk aanspreekpunt gebleven samen met het Kwaliteitsconsortium van de NFU en het Kwaliteitsinstituut. Hiervoor heeft Miletus de internationale ontwikkelingen (o.a. ICHOM) goed gevolgd via deelname aan buitenlandse congressen en abonnementen op wetenschappelijke fora et cetera, om op deze wijze gebruik te maken van het onderzoekswerk wat al in het buitenland is gedaan.

24 Voorbeeld resultaten modelrapportages

25 Voorbeeld resultaten expertise

26 Activiteiten Inhoudelijke expertise: kenniscentrum In de rol van kenniscentrum, organiseert Stichting Miletus jaarlijks een symposium voor verzekeraars, zorgaanbieders, onderzoekers. In 2014 onder de naam: Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg Het symposium werd bezocht door: 26 zorgverzekeraars 21 zorgaanbieders 4 patiëntenorganisaties 26 meetorganisaties

27 Activiteiten Ondersteuning van de meetprocessen via ICT Hier vielen onder: het bijhouden, vullen en beheren van de website als coördinatiepunt van de Proms en andere metingen. Andere activiteiten zijn a.g.v. het strategisch onderzoek tijdelijk on hold gezet, zoals : het initiëren van een pilot om adressen te verzamelen bij ziekenhuizen en/of huisartsenpraktijken om dataverzameling online te faciliteren; het uittesten van iphone en/of ipad bij een meting; het structureel pseudonimiseren van de persoonsgegevens bij de zorgaanbieders; het verkennen van de mogelijkheid voor een tool voor de steekproeftrekking via VECOZO.

28 Innovatie Verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van afstemming en ontwikkeling van Proms i.s.m. wetenschappelijke verenigingen. Dit gebeurt aan de hand van de leidraad voor de selectie en het gebruik van Proms voor het meten van kwaliteit van zorg (Nivel) Andere vormen van samenwerking t.b.v. kwaliteitsverbetering Kwaliteitsinstituut Werkgroep Kwaliteit ZN Meetbureaus voor Proms zoals DICA en Interactive Studios Beheerscommissie ziekenhuizen (voorheen Santeon) Stuurgroep showcase Darmkanker Stuurgroep Borstkanker Monitor van de BVN

29 Voorbeeld resultaten studie klantvriendelijke Proms

30 Beleidsvisie 2015: Transitiejaar financieel kader 1,2 miljoen voor 2015; Activiteiten Coördineren, communiceren en monitoring van voortgang zelf-meten door zorgaanbieders Stimulering van ontwikkeling Proms, primaat ligt bij zorgaanbieders (Door)Ontwikkeling en vaststelling generieke Prems vragensets (CQI/R&R) Zorgdragen voor adequate oplevering zorginkoopinformatie m.b.t patiëntervaringen Ondersteuning opzet meetinfrastructuur voor gestandaardiseerde continue metingen Ondersteuning bij afspraken en contractering oplevering resultaten patiëntervaringsmetingen door zorgaanbieders (dataprotocollen)

31 Beleidsvisie 2015 Transitiefase van de coördinatie van de patiëntervaringsmetingen vanuit de zorgverzekeraars gaat van start! Dit betekent dat toegewerkt gaat worden naar het geformuleerde punt op de horizon in 2017; De werkgroep Kwaliteit maakt vaart met de afspraken met partijen over de indicatorensets (inclusief Proms en Prems door de zorgaanbieders) voor Zorginstituut Nederland; Miletus ontwikkelt geen aandoeningspecifieke CQI s meer en gaat actief de retrospectieve Proms-metingen voor de zorginkoop afbouwen (daar waar dat mogelijk is gezien de continuïteit voor de zorginkoop); Miletus gaat door met de ontwikkeling van de meer generieke Premsvragenlijsten: ziekenhuizen, oncologie, geboortezorg, 1 ste lijn en chronische zorg

32 Beleidsvisie 2015 Het strategische heroriëntatietraject van ZN en Miletus moet verder worden uitgewerkt. Er moeten de volgende overzichten komen : 1. Overzicht van welke activiteiten door wie worden gecontinueerd, en welke activiteiten moeten worden overgedragen aan derden; 2. Overzicht van de randvoorwaarden en activiteiten die noodzakelijk zijn voor een goede overdracht van de metingen naar de zorgaanbieders in 2016/2017; 3. Overzicht van eventuele juridische, financiële en personele aandachtspunten voor de transitie Miletus; 4. Overzicht van activiteiten: 1. Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor reguliere metingen 2. Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor ontwikkelmetingen 3. Inhoudelijke expertise: kenniscentrum Tot slot: Samenwerking en coördinatie tijdens transitieperiode: nauwe samenwerking tussen Miletus en ZN; eenduidige input vanuit de zorgverzekeraars; vanuit zorgverzekeraars één boodschap naar veldpartijen. Dit proces vergt intensieve regie, veel afstemming en coördinatie

33 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten

34 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten Het bestuur van Stichting Miletus, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, stelt het jaarplan vast nadat het jaarplan en de begroting zijn afgestemd met de BestuursCommissie Zorg van ZN. Het bestuur is in x bij elkaar gekomen en er is 1x telefonisch overleg geweest. Verder heeft er in x bestuurlijk overleg plaatsgevonden met verschillende stakeholders, en zijn er 13 bijeenkomsten geweest in het kader van het strategische onderzoek door Strategy&. Daarnaast heeft Stichting Miletus site-visits gebracht bij de zorgverzekeraars (6x). Hierbij kwam ook de evaluatie van de samenwerking regelmatig aan de orde. Wekelijks is overleg gevoerd met het secretariaat van de werkgroep Kwaliteit van ZN

35 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten De grote projectgroep (GPG) bestaat uit de accountmanagers CQI/Proms van de aangesloten zorgverzekeraars (zie bijlage I) en bewaakt de voortgang van het jaarplan, zowel inhoudelijk als financieel; stelt kaders vast en adviseert Stichting Miletus over (de uitvoering van) het jaarplan. De GPG is in x bijeengekomen. In de kleine projectgroep (KPG) zitten vertegenwoordigers van de uitvoerende organisaties (onderzoeksbureaus, mailhouse en analyse- en rapportage bureaus waaronder Vektis) (zie bijlage II). De KPG is in x bijeengekomen om de planning en de details van de metingen door te spreken.

36 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten In specifieke werkgroepen vindt de afstemming met de accountmanagers inkoopteams van de zorgverzekeraars plaats en de bijeenkomsten met de beheercommissie Santeon. In 2014 zijn 40 werkgroepen voor zowel de reguliere als de ontwikkel-metingen met de zorginkopers/adviserend deskundigen georganiseerd In 2014 heeft Miletus een symposium georganiseerd om externen te informeren over de ontwikkelingen en de stand van zaken op het gebied van zelf-meten en Proms. Er zijn 2 themadagen georganiseerd voor de Stichting Miletus medewerkers zelf. Eén dag gericht op communicatie en één dag gericht op procesverbetering.

37 Bijlage I: Leden van de GPG Janine van der Poel (Achmea) Wilko Peppelman (Achmea) Gert-Jan Wissink (CZ) Sjoukje Heidstra / Esther v.d. Veen (DFZ) Willemieke Stel (Menzis) Seyno van Es (VGZ) Jessica Stouten (Zorg & Zekerheid)

38 Bijlage II: Leden van de KPG Joanne Israël (Mailstreet) Emma Verheijke (Mediquest) Anne Marie Plass /Nanne Bos (NIVEL) Ralph Huisman (Qualizorg) Maarten Batterink (Significant) Elske Zwart (Vektis)

Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen

Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen Steeds meer ziekenhuizen meten zelf patiëntenervaringen Caroline van Weert Miletus Voorlichtingsdag zelfmetende ziekenhuizen en ZBC s 7 november 2013 Programma Inleiding Meetprogramma 2014/2015 Kosten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. te Zeist

Jaarverslag 2013. te Zeist Jaarverslag 2013 te Zeist 1 JAARVERSLAG 2 1. BESTUURSVERSLAG Bestuur en bureauorganisatie Bestuur Dhr. W.B.J. van Soest (onafhankelijk voorzitter) Dhr. C.B. Leerink, Menzis, Menzis-Azivo-Anderzorg (penningmeester)

Nadere informatie

BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS

BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS BIJEENKOMST VOOR MEETBUREAUS Afstemming Miletus Meetbureaus Caroline van Weert Suzanne van der Meulen Aanleiding en doel bijeenkomst Meetbureaus informeren over de patiëntervaringsmetingen PREM en PROM

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. Wat zijn de veranderingen in het meetprogramma 2016 t.o.v. voorgaande jaren? De grootste verandering in het meetprogramma is het feit dat Miletus in principe zelf geen dataverzameling

Nadere informatie

Symposium Miletus. Delen van patientervaringen verbetert de zorg

Symposium Miletus. Delen van patientervaringen verbetert de zorg Symposium Miletus Delen van patientervaringen verbetert de zorg Welkom allemaal! Wie zitten er in de zaal: 26 Zorgverzekeraars 21 Zorgaanbieders 26 Meetorganisatie/ onderzoeksbureaus 4 Patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Stichting Miletus Jaarverslag 2015 Meer zorg in beeld

Stichting Miletus Jaarverslag 2015 Meer zorg in beeld Stichting Miletus Jaarverslag 2015 Meer zorg in beeld 2 "Inzicht in het patiëntperspectief bij kwaliteit van de zorg is onontbeerlijk." Voorwoord In 2015 is Stichting Miletus gestart met de introductie

Nadere informatie

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Carolien Braam, namens Santeon Caroline van Weert, Stichting Miletus Bespreekpunten

Nadere informatie

Meeting Patiëntervaringsmetingen Prem & Prom Ziekenhuizen

Meeting Patiëntervaringsmetingen Prem & Prom Ziekenhuizen Meeting Patiëntervaringsmetingen Prem & Prom Ziekenhuizen Welkom 25 november 2015 Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg Aanleiding en doel bijeenkomst Ziekenhuizen en ZBC s informeren over de

Nadere informatie

Frequently Asked Questions Patiëntervaringsmetingen 2016

Frequently Asked Questions Patiëntervaringsmetingen 2016 Frequently Asked Questions Patiëntervaringsmetingen 2016 Algemeen 1. Wat zijn de veranderingen in het meetprogramma 2016 t.o.v. voorgaande jaren? De grootste verandering in het meetprogramma is het feit

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. Wat zijn de veranderingen in het meetprogramma 2016 t.o.v. voorgaande jaren? De grootste verandering in het meetprogramma is het feit dat Miletus in principe zelf geen dataverzameling

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus

WORKSHOP PROMS. 24 juni, Utrecht ISOQOL. Barbara Vriens Stichting Miletus WORKSHOP PROMS 24 juni, Utrecht ISOQOL Barbara Vriens Stichting Miletus 2 Agenda 1. Visie en doelstellingen Miletus 2. PROMs metingen Miletus tot nu toe 3. PROMs en PREMs in de kwaliteitsregistratie (NBCA)

Nadere informatie

Bijeenkomst ziekenhuizen en ZBC s 27 januari 2017

Bijeenkomst ziekenhuizen en ZBC s 27 januari 2017 Bijeenkomst ziekenhuizen en ZBC s 27 januari 2017 Programma 09.30 uur Inloop 10.00 uur Welkom, Sytske de Vries, Programmamanager Kwaliteit 10.15 uur Introductie Meer zorg in beeld 10.30 uur Jaarkalender

Nadere informatie

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen Inleiding De gezamenlijke deelnemende zorgverzekeraars (Achmea en CZ) en Stichting Miletus

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan Highlights De stad Miletus was de bakermat van onze huidige wetenschappelijke denkwijze en de eerste stad waar het volk werd gehoord. Miletus staat daarom symbool voor het belang

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

De zorgverzekeraar als innovator

De zorgverzekeraar als innovator De zorgverzekeraar als innovator maken vanuit het patiëntenperspectief Caroline van Weert Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen CQI-Ziekenhuizen

Veelgestelde vragen CQI-Ziekenhuizen Veelgestelde vragen CQI-Ziekenhuizen 1. Waarom wil een ziekenhuis werken met de CQI-Ziekenhuizen? Het zelf (laten) afnemen van de CQI (CQI-Z) heeft als voordeel ten opzichte van de CQI, zoals deze door

Nadere informatie

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut

Patient-reported outcome measures. Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut Patient-reported outcome measures Spreker Diana Delnoij Plaats Kwaliteitsinstituut datum Waarom PROMs Van complicaties naar toegevoegde waarde Gebruik PROMs: Wetenschappelijk, t.b.v. Klinische trials;

Nadere informatie

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea)

Zinnig gebruik van ROM data. NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) Zinnig gebruik van ROM data NEDKAD congres 3 oktober 2014 Martin de Heer (Mentaal Beter) en Anouk Vorselman (Achmea) 2 Agenda I Context van de pilot II Pilot III Resultaten IV ROM bij Mentaal Beter V Toekomst

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Publicatie protocol: Protocol openbaarmaking en ter beschikking stellen van patiëntervarings -gegevens aan derden

Publicatie protocol: Protocol openbaarmaking en ter beschikking stellen van patiëntervarings -gegevens aan derden Publicatie protocol: Protocol openbaarmaking en ter beschikking stellen van patiëntervarings -gegevens aan derden Versie april 2015 (besluit bestuur 3 feb 2011) 1 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Het besluit

Nadere informatie

10 jaar Stichting Miletus #Durf te vragen, het delen van patientervaringen in de zorg

10 jaar Stichting Miletus #Durf te vragen, het delen van patientervaringen in de zorg 1 10 jaar Stichting Miletus #Durf te vragen, het delen van patientervaringen in de zorg Het is donderdag 21 januari 2016, 13.00 uur, wanneer Wouter van Soest, voorzitter van Stichting Miletus, alle aanwezigen

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg The long and winding road Wilco Graafmans Nico Rozing Opbouw Het KI in 1 minuut De bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie Het duurzame bouwwerk

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

Klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Data Driven Healthcare; de rol van data op de gezondheidszorg in de toekomst?

Klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Data Driven Healthcare; de rol van data op de gezondheidszorg in de toekomst? Klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg Data Driven Healthcare; de rol van data op de gezondheidszorg in de toekomst? Agenda Wat mag u vandaag van ons verwachten? 01 Korte introductie

Nadere informatie

Tool Evalueren en 0ptimaliseren. van patiëntervaringsvragenlijsten versie 1.0

Tool Evalueren en 0ptimaliseren. van patiëntervaringsvragenlijsten versie 1.0 Tool Evalueren en 0ptimaliseren van patiëntervaringsvragenlijsten versie 1.0 Tool evalueren en optimaliseren van patiëntervaringsvragenlijsten - versie 1.0 - Zorginstituut Nederland / NIVEL, juli 2016

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013

Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt. Diana Delnoij 7 oktober 2013 Kwaliteit van zorg van het perspectief van de patiënt/ cliënt Diana Delnoij 7 oktober 2013 Wat is kwaliteit? Agency for Healthcare Research and Quality: Doing the right thing, at the right time, for the

Nadere informatie

Projectbeschrijving. Projectsamenvatting Titel project Naam aanvragende organisatie

Projectbeschrijving. Projectsamenvatting Titel project Naam aanvragende organisatie Projectbeschrijving DEEL I: Wanneer meerdere organisaties voor dit project subsidie aanvragen bij het Fonds PGO (samenwerkingsproject), dient de tekst in DEEL I van de aanvraag voor alle aanvragers gelijk

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR LANDELIJKE AANLEVERING KWALITEITSGEGEVENS VIA GEGEVENSMAKELAARS

LEIDRAAD VOOR LANDELIJKE AANLEVERING KWALITEITSGEGEVENS VIA GEGEVENSMAKELAARS LEIDRAAD VOOR LANDELIJKE AANLEVERING KWALITEITSGEGEVENS VIA GEGEVENSMAKELAARS Suzanne van der Meulen Suzan Orlebeke 15 december 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kwaliteitsborging van gegevens 3. Overzicht

Nadere informatie

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties C.Fransman Patient audit manager Inhoud 1. DICA 2. Methodiek 3. PROMs 4. Showcase darmkanker Auditing Inzicht in kwaliteit Feedback voor zorgverleners

Nadere informatie

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL 1 Gebruik van PROM s in de zorg PROM s vanuit patiëntenperspectief 31 maart 2017 Hans Bart Directeur NVN 2 Gebruik van PROM s in de zorg Prom s ontwikkeling

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 Agenda Over Qualizorg Sectoren en opdrachtgevers Procesomschrijving Wat gaat goed

Nadere informatie

3. Onderteken het document op de laatste pagina (pagina 17)

3. Onderteken het document op de laatste pagina (pagina 17) Instructie 1. Print het gehele document uit 2. Vul onderstaande gevraagde gegevens in, welke overeenkomen met de geelgemarkeerde stukken in het document op respectievelijk op pagina 4 en 8 en pagina 10.

Nadere informatie

3. Onderteken het document op de laatste pagina (pagina 17)

3. Onderteken het document op de laatste pagina (pagina 17) Instructie 1. Print het gehele document uit 2. Vul onderstaande gevraagde gegevens in, welke overeenkomen met de geelgemarkeerde stukken in het document op respectievelijk op pagina 4 en 8 en pagina 10.

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier Mammacarcinoom

Aanbiedingsformulier Mammacarcinoom Aanbiedingsformulier Mammacarcinoom Algemene informatie 1. Naam van het meetinstrument: Kwaliteitsindicatorenset Borstkanker 2014 2. Partijen betrokken bij het ontwikkelen of onderhouden van dit meetinstrument:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN Om te beoordelen of een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aan de criteria uit het Toetsingskader voldoet, heeft het Zorginstituut een vragenlijst opgesteld, in

Nadere informatie

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013 Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein Heerenveen, 17 oktober 2013 Programma over risico s 3D s - Welkom. Door Frederike Gossink. - Wat zijn risico

Nadere informatie

Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie

Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie Kwaliteit in Beweging & Landelijke Database Fysiotherapie EPD-leveranciers bijeenkomst 1 juli 2014, Amersfoort Programmateam KiB/LDF Inhoudsopgave 1. Doel bijeenkomst (KNGF) 2. Huidige status (KNGF) 3.

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe

23-1-2014. Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk. De presentatie op hoofdlijnen. Patiënt Reported Outcome (PRO) Het wat en hoe Patient-Reported Outcome Measures in de fysiotherapiepraktijk Het wat en hoe Philip van der Wees Guus Meerhoff De presentatie op hoofdlijnen Introductie Patiënt Reported Outcome (Measure) (PRO(M)) Uitleg

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geïntegreerde 1e lijns Samenwerkingsverbanden (GES) 2016

Inkoopbeleid Geïntegreerde 1e lijns Samenwerkingsverbanden (GES) 2016 Inkoopbeleid Geïntegreerde 1e lijns Samenwerkingsverbanden (GES) 2016 Inhoudsopgave DE TRANSPARANTE ZORGINKOOP VAN VGZ... 3 INKOOPBELEID GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS SAMENWERKINGSVERBANDEN (GES)... 4 CRITERIA

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar

Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar Bijlage bij brief 23 juni 2015 In dit document wordt voor eerste lijns verloskunde, fysiotherapie en logopedie per zorgverzekeraar in een kaart de

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016. Coöperatie VGZ

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016. Coöperatie VGZ Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Coöperatie VGZ Inhoudsopgave De transparante zorginkoop van VGZ 3 Inkoopbeleid Wijkverpleging 4 Visie Coöperatie VGZ op de rol van wijkverpleging en zorg dichtbij 4 Goede

Nadere informatie

Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens. Versie maart 2013

Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens. Versie maart 2013 Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens Versie maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Het besluit en de besluitvormingsprocedure... 3 1.1. Het besluit... 3 1.2. Besluitvormingsprocedure...

Nadere informatie

Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie?

Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? Relevante partijen: Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? Van goede zorg verzekerd 2 Relevante partijen: Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? 1. Het Register Het Zorginstituut heeft een

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Agenda Data en informatie bij Vektis Big data met gestructureerde gegevens Instellingsspecifieke analyses Regio analyses

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 maart 2015 Betreft Het jaar van de transparantie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 maart 2015 Betreft Het jaar van de transparantie > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van?

Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Zicht op kwaliteit Wordt de patiënt er beter van? Anemone Bögels ZorgNL2014 3 november 2014 NL concurreert met kwaliteit NL in vergelijking Grootste haven van Europa Beste orkest van de wereld Gelukkigste

Nadere informatie

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Mr. Heleen Post,Team manager Kwaliteit, NPCF Dr. Ildikó Vajda, Beleidsmedewerker zeldzame aandoeningen, VSOP Dr. Philip van der Wees,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg Integrale Geboortezorg, Kraamzorg en Geboortecentra. Coöperatie VGZ

Inkoopbeleid Geboortezorg Integrale Geboortezorg, Kraamzorg en Geboortecentra. Coöperatie VGZ Inkoopbeleid Geboortezorg 2016 Integrale Geboortezorg, Kraamzorg en Geboortecentra Coöperatie VGZ Inhoud De transparante zorginkoop van VGZ 3 Visie op geboortezorg 4 Kraamzorg 5 Medische inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN

Betalen voor gezondheidsuitkomsten. dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Betalen voor gezondheidsuitkomsten dr. P.F. Hasekamp Algemeen directeur ZN Schaf de bekostiging af! Huidige bekostiging: - leidt tot verkeerde productieprikkels - focust op kosten, niet resultaat In de

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Workshop Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Agenda 1. Voorstelronde 2. Door Cliënten Bekeken (DCB) 3. Pilot: telefonische interviews; ervaringen 4. DCB workshop 5. Afsluiting

Nadere informatie

Datum 14 september 2015 Betreft Verslag startbijeenkomst Coronaire Hartziekten en terugkoppeling onderzoeksvragen. Geachte heer of mevrouw,

Datum 14 september 2015 Betreft Verslag startbijeenkomst Coronaire Hartziekten en terugkoppeling onderzoeksvragen. Geachte heer of mevrouw, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl 0530. T +31 (0)20 797 89 59 Contactpersoon mw. T.J. Duine T +31

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg

Inkoopbeleid Geboortezorg Inkoopbeleid Geboortezorg Integrale Geboortezorg, Kraamzorg en Geboortecentra 2016 Inhoudsopgave DE TRANSPARANTE ZORGINKOOP VAN VGZ... 3 VISIE OP GEBOORTEZORG... 4 KRAAMZORG... 5 MEDISCHE INHOUDELIJKE

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie