Jaarverslag Stichting Miletus Periode van transitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Stichting Miletus 2014. Periode van transitie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Miletus 2014 Periode van transitie

2 Inhoudsopgave Samenvatting Doelstelling & Opdracht Stichting Miletus Bestuur en bureauorganisatie Inleiding Aandachtspunten, Metingen & Activiteiten 2014 Innovatie Beleidsvisie 2015 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten Bijlagen

3 Highlights: 9 metingen afgerond, vragenlijsten verstuurd. Waarvan gebruikt voor analyse (respons 28%) Opgeleverde benchmarks: Ziekenhuisopname, Mammacare, Spataderen, Rughernia, Chronisch hartfalen Hoortoestellen/Audiciens, Farmacie Nieuwe vragenlijsten die worden ontwikkeld en uitgetest: Perifeer Arterieel Vaatlijden, Coronaire hartziekten, Geboortezorg, Mondzorg

4 Doelstelling Stichting Miletus Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg ten behoeve van de zorginkoop en -bemiddeling, en keuze-informatie voor de patiënt en steeds verder ontwikkelt!

5 Opdracht Stichting Miletus De drie doelstellingen: toegankelijke kwaliteitsinformatie voor zorginkoop, keuze informatie en kwaliteitsverbetering; Bevorderen ontstaan en gebruik landelijke standaard patiëntervaringsvragenlijst (Prems*, CQI **en Proms***; tripartite ontwikkeling); Data bij voorkeur vanuit zorgaanbieders, mits toegang, vergelijkbaarheid en tijdigheid geregeld zijn; Collectief (voordeel: landelijk BM, kosten, geen overlap, geen versnippering). * Patient reported experience measures; ** Consumer Quality index; *** Patient reported outcome measures

6 Bestuur Dhr. W.B.J. van Soest (onafhankelijk voorzitter) Mevr. B.J. de Greeff Menzis, Menzis-Azivo-Anderzorg Dhr. J.W.M.W. Gijzen, CZ, Delta Lloyd, Ohra (penningmeester) Mw. C.W. Nauta, Coöperatie VGZ UA, VGZ-Univé zorg-iza Dhr. R. Huijsman, Achmea Zorgverzekering N.V. Dhr. F.M. van Bemmelen, De Friesland Zorgverzekeraar Dhr. J.H. Kroes, Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

7 Bureauorganisatie Mw. C.M. van Weert, directeur (0,8 fte) Mw. B. Vriens, projectleider (0,6 fte) Mw. N. van de Wal, office manager (0,4 fte) Mw. M.F. Spoelstra, office manager (0,5 fte) Mw. A. Partouns, projectleider (0,8 fte) Mw. N. Bos, projectleider (0,8 fte) tot 1 juni Mw. S.E.J. van der Meulen-Arts, freelance projectleider Mw. W. Verhoeven, freelance projectleider

8 Aangesloten verzekeraars

9 Inleiding Stichting Miletus heeft bijgedragen om de CQI-methodiek tot landelijke standaard te maken; om landelijke metingen en benchmarking te bevorderen; en om de resultaten van de metingen te verwerken tot inkoopinformatie en voorlichtingsinformatie voor de patiënt. Ook heeft Miletus de zgn. Patiënt reported outcome measurement (Prom) in ontwikkeling genomen. Stichting Miletus heeft bijna alle van de 30 ontwikkelde groepen van CQIvragenlijsten actief (mede)ontwikkeld; en heeft circa 80 metingen uitgevoerd waaronder 35 reguliere/benchmark metingen. Zorgverzekeraars hebben hier in de periode 2005 t/m 2014 ca. 16 miljoen in geïnvesteerd. Stichting Miletus is 10 jaar geleden gestart als tijdelijke projectorganisatie om patiëntervaringsmetingen te stimuleren, standaardiseren en transparant te maken. De transitie naar het meten door de zorgaanbieders zelf is ingezet. Hierbij kan Miletus met trots terugkijken op een succesvol implementatietraject.

10 Inleiding Na 10 jaar pionieren en ontwikkelen is het tijd om patiëntervaringsmetingen een structurele plaats te geven. In 2013 zijn zorgverzekeraars daarom gestart met een strategische herbezinning op hun rol in patiëntervaringsmetingen en daarmee met de positie van Stichting Miletus. Dit heeft geleid tot een, nog lopend, strategisch onderzoek. Het strategisch onderzoek heeft impact gehad op de vaststelling van het jaarprogramma 2014 en 2015: naast het reguliere meetprogramma ligt de focus op het stimuleren van zelf-meten door aanbieders, op afspraken over Proms*- ontwikkeling door de zorgaanbieders, en op de ontwikkeling van meer generieke inzetbare, compacte Prems** -vragenlijsten. Deze transitieperiode heeft direct weerslag gehad op de voortgang van de activiteiten van Miletus en daarmee op de samenwerking met veldpartijen en de uitvoeringscapaciteit. * Patiënt reported outcome measures **Patiënt reported experience measures

11 Aandachtspunten 2014 Binnen de kaders van het strategisch onderzoek waar Miletus onderdeel van uit maakt, is in 2014 is, naast het uitvoeren van metingen op het jaarprogramma, een flinke stap gemaakt met het: stimuleren van zelf-meten door zorgaanbieders: oplossing hiervoor is de verdere ontwikkeling en invulling aan de hand van metingen van het jaarprogramma van de website met als doel een wegwijzer te zijn voor zorgaanbieders m.b.t. informatie over Prems en Proms. stimuleren van deelname allochtone patiënten/verzekerden: om ook laaggeletterden en immigranten te stimuleren de Prems- en Promsvragenlijsten zoveel mogelijk in te vullen, is een korte video ontwikkeld in samenwerking met Pharos, Qualizorg en Mediquest. In de video wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om de lijst in te vullen.

12 Zelf-meten door zorgaanbieders Zorgaanbieders konden in 2014 op 3 manieren zelf meten: 1. Via eigen ziekenhuis-breed CQI meetsysteem leverden 45 ziekenhuizen op vrijwillige basis zelf data aan voor CQI benchmark ziekenhuizen opname, gecoördineerd door Miletus. 2. Aanbieders werd de mogelijkheid geboden zelf een steekproef aan te leveren voor deelname aan een benchmark. Dit speelde bij 2 metingen: Spatader meting ( 7 aanbieders) Rughernia meting (2 aanbieders) 3. Aanbieders hebben allemaal zelf gemeten en Miletus coördineerde de benchmark. Dit speelde bij 2 metingen: Farmacie meting Mammacare meting De website coördineerde en daarmee faciliteerde het zelf-meten van zorgaanbieders.

13 Voorwaarden zelf-meten: Vergelijkbaar, betrouwbaar en gestandaardiseerd meten conform de vastgestelde meetinstructie en vragenlijst; Data tijdig aanleveren bij Stichting Miletus voor opstellen van landelijke benchmark.

14 Metingen 2014 Wat 2014 aan metingen heeft opgeleverd, is te zien in 4 grafieken, die zijn samengevoegd met de metingen uit de jaren Het gaat om : het aantal metingen per jaar de omvang van de metingen per jaar: verstuurde uitnodigingen; de responspercentages uitgesplitst naar soort meting per jaar.

15 Het aantal metingen in 2014 is t.o.v en 2013 verminderd; De omvang (de verstuurde uitnodigingen) van m.n. de online metingen is in 2014 sterk toegenomen

16 - Response van de metingen daalt - M.u.v. de response bij de zelfmetende ziekenhuizen (ziekenhuizen en mammacare)

17 Activiteiten Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor de aangesloten zorgverzekeraars van de reguliere metingen Deze agenda is opgesteld (en bijgesteld) op basis van: overleg met en input van de werkgroep Kwaliteit van ZN; de evaluaties van de resultaten voorgaande metingen met de afdelingen zorginkoop van de zorgverzekeraars; en landelijke en internationale ontwikkelingen op het gebied van patiëntervaringsvragenlijsten en zorginkoop. Daarnaast is de afgestemd met de veldpartijen waarmee afspraken zijn gemaakt over gezamenlijk meten. Van de 10 reguliere metingen op jaarprogramma 2014 zijn er 8 uitgevoerd. Daarnaast is er voor 2 metingen in 2014 gestart met dataverzameling

18 Overzicht reguliere metingen 2014 Jaarplanning Stichting Miletus 2014 Ziekenhuiszorg CQI, NPS +Prom Spataderen CQI, NPS+ Prom CQI,NPS + Prom Heup/knie dataverzameling CQI, NPS Cataract Rughernia dataverzameling Reguliere Metingen Via Miletus Via Miletus Zelfmeten en/of via Miletus Zelfmeten e/of via Miletus CQI, NPS Ziekenhuizen opname Zelf meten door ziekenhuizen (50%) Borstkanker (Goedaardig en Kwaaadaardig) Zelf meten door ziekenhuizen, continue (100%) PROM Benigneprostaat hydorfie PROM Ziekten Amandelen Tonsillen (ZAT) Kanker generiek i.v.m. Showcase darmkanker PROM Oncologie Apotheken Eerstelijnszorg GEANNULEERD GEANNULEERD Continu zelf meten via DICA ( beperkt aantal ziekenhuizen) Continu zelf meten via DICA ( beperkt aantal ziekenhuizen) Zelf continu of puntmeting Apotheken via contracten zorgverzekeraars Hoortoestellen-Audiciens Zelf continu of puntmeting door audiciëns via hoorwijzer kan benchmark worden opgeleverd in 2016

19 Voorbeeld infographic resultaten heup/knie meting

20 Activiteiten Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor ontwikkelmetingen ( = alle nieuw te ontwikkelen of te selecteren vragenlijsten, vragenlijsten die ingekort of fors aangepast dienen te worden en zowel de Proms als de Prem/CQI of andere soorten vragenlijsten) Deze agenda isopgesteld (en bijgesteld) volgens hetzelfde proces als reguliere metingen, Aangevuld met een haalbaarheidsstudie om zorgverzekeraars gefundeerd te kunnen adviseren met betrekking tot het in ontwikkeling nemen van een vragenlijst. (= inventarisatie van initiatieven, draagvlak en wijze van efficiënte dataverzameling in de betreffende sector) In 2014 heeft Miletus m.b.t. Proms-ontwikkelingen met 7 wetenschappelijke verenigingen hierover overleg gehad Er stonden 6 ontwikkelmetingen op jaarprogramma in 2014

21 Overzicht uitgevoerde ontwikkelmetingen Ontwikkel Metingen Toelichting Ziekenhuiszorg PROM Chronisch hartfalen CQI en PROM PROM Coronaire hartlijden (Angina Pectoris, myocardinfarct, PCI, CABG) uitvoering Puntmeting Miletus i.s.m. NIVEL Onderzoek klantvriendelijke Proms i.s.m. IQHealthcare en NIVEL vervolg via continu meting MeetbaarBeter, ZN, NVVC en NCDR PROM Perifeer arterieel vaatlijden (P.A.V.) Continue meting bij ziekenhuizen i.s.m. DICA en vaatchirurgen Ketenzorg Geboortezorg Chronische zorg en 1ste lijn Eerstelijnszorg PROM Mondzorg (prothetiek) Zelf continue meten door VSV s en Kraamzorgorganisaties i.s.m. UMCU en Erasmus ontwikkeling vragenlijst i.s.m. IQ Healthcare, NIVEL, NPCF, Ineen en NHG Pilot i.s.m. ACTA

22 Voorbeeld haalbaarheidsonderzoek: tripartiet overleg, literatuurstudie en selectie domeinen

23 Activiteiten Inhoudelijke expertise: kenniscentrum Om de resultaten van de metingen meer gebruiksvriendelijk te rapporteren en een verdere verdiepingsslag te maken in de standaardrapportages, heeft Stichting Miletus bij een aantal metingen verdiepingsanalyses laten uitvoeren op de resultaten. Bv bij de spatadermeting, en bij de heup/knie en cataractmeting; Stichting Miletus continueerde in 2014 het faciliteren van het platform Promsontwikkeling, en is het landelijk aanspreekpunt gebleven samen met het Kwaliteitsconsortium van de NFU en het Kwaliteitsinstituut. Hiervoor heeft Miletus de internationale ontwikkelingen (o.a. ICHOM) goed gevolgd via deelname aan buitenlandse congressen en abonnementen op wetenschappelijke fora et cetera, om op deze wijze gebruik te maken van het onderzoekswerk wat al in het buitenland is gedaan.

24 Voorbeeld resultaten modelrapportages

25 Voorbeeld resultaten expertise

26 Activiteiten Inhoudelijke expertise: kenniscentrum In de rol van kenniscentrum, organiseert Stichting Miletus jaarlijks een symposium voor verzekeraars, zorgaanbieders, onderzoekers. In 2014 onder de naam: Delen van patiëntenervaringen verbetert de zorg Het symposium werd bezocht door: 26 zorgverzekeraars 21 zorgaanbieders 4 patiëntenorganisaties 26 meetorganisaties

27 Activiteiten Ondersteuning van de meetprocessen via ICT Hier vielen onder: het bijhouden, vullen en beheren van de website als coördinatiepunt van de Proms en andere metingen. Andere activiteiten zijn a.g.v. het strategisch onderzoek tijdelijk on hold gezet, zoals : het initiëren van een pilot om adressen te verzamelen bij ziekenhuizen en/of huisartsenpraktijken om dataverzameling online te faciliteren; het uittesten van iphone en/of ipad bij een meting; het structureel pseudonimiseren van de persoonsgegevens bij de zorgaanbieders; het verkennen van de mogelijkheid voor een tool voor de steekproeftrekking via VECOZO.

28 Innovatie Verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van afstemming en ontwikkeling van Proms i.s.m. wetenschappelijke verenigingen. Dit gebeurt aan de hand van de leidraad voor de selectie en het gebruik van Proms voor het meten van kwaliteit van zorg (Nivel) Andere vormen van samenwerking t.b.v. kwaliteitsverbetering Kwaliteitsinstituut Werkgroep Kwaliteit ZN Meetbureaus voor Proms zoals DICA en Interactive Studios Beheerscommissie ziekenhuizen (voorheen Santeon) Stuurgroep showcase Darmkanker Stuurgroep Borstkanker Monitor van de BVN

29 Voorbeeld resultaten studie klantvriendelijke Proms

30 Beleidsvisie 2015: Transitiejaar financieel kader 1,2 miljoen voor 2015; Activiteiten Coördineren, communiceren en monitoring van voortgang zelf-meten door zorgaanbieders Stimulering van ontwikkeling Proms, primaat ligt bij zorgaanbieders (Door)Ontwikkeling en vaststelling generieke Prems vragensets (CQI/R&R) Zorgdragen voor adequate oplevering zorginkoopinformatie m.b.t patiëntervaringen Ondersteuning opzet meetinfrastructuur voor gestandaardiseerde continue metingen Ondersteuning bij afspraken en contractering oplevering resultaten patiëntervaringsmetingen door zorgaanbieders (dataprotocollen)

31 Beleidsvisie 2015 Transitiefase van de coördinatie van de patiëntervaringsmetingen vanuit de zorgverzekeraars gaat van start! Dit betekent dat toegewerkt gaat worden naar het geformuleerde punt op de horizon in 2017; De werkgroep Kwaliteit maakt vaart met de afspraken met partijen over de indicatorensets (inclusief Proms en Prems door de zorgaanbieders) voor Zorginstituut Nederland; Miletus ontwikkelt geen aandoeningspecifieke CQI s meer en gaat actief de retrospectieve Proms-metingen voor de zorginkoop afbouwen (daar waar dat mogelijk is gezien de continuïteit voor de zorginkoop); Miletus gaat door met de ontwikkeling van de meer generieke Premsvragenlijsten: ziekenhuizen, oncologie, geboortezorg, 1 ste lijn en chronische zorg

32 Beleidsvisie 2015 Het strategische heroriëntatietraject van ZN en Miletus moet verder worden uitgewerkt. Er moeten de volgende overzichten komen : 1. Overzicht van welke activiteiten door wie worden gecontinueerd, en welke activiteiten moeten worden overgedragen aan derden; 2. Overzicht van de randvoorwaarden en activiteiten die noodzakelijk zijn voor een goede overdracht van de metingen naar de zorgaanbieders in 2016/2017; 3. Overzicht van eventuele juridische, financiële en personele aandachtspunten voor de transitie Miletus; 4. Overzicht van activiteiten: 1. Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor reguliere metingen 2. Opstellen en uitvoeren van de meetagenda voor ontwikkelmetingen 3. Inhoudelijke expertise: kenniscentrum Tot slot: Samenwerking en coördinatie tijdens transitieperiode: nauwe samenwerking tussen Miletus en ZN; eenduidige input vanuit de zorgverzekeraars; vanuit zorgverzekeraars één boodschap naar veldpartijen. Dit proces vergt intensieve regie, veel afstemming en coördinatie

33 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten

34 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten Het bestuur van Stichting Miletus, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, stelt het jaarplan vast nadat het jaarplan en de begroting zijn afgestemd met de BestuursCommissie Zorg van ZN. Het bestuur is in x bij elkaar gekomen en er is 1x telefonisch overleg geweest. Verder heeft er in x bestuurlijk overleg plaatsgevonden met verschillende stakeholders, en zijn er 13 bijeenkomsten geweest in het kader van het strategische onderzoek door Strategy&. Daarnaast heeft Stichting Miletus site-visits gebracht bij de zorgverzekeraars (6x). Hierbij kwam ook de evaluatie van de samenwerking regelmatig aan de orde. Wekelijks is overleg gevoerd met het secretariaat van de werkgroep Kwaliteit van ZN

35 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten De grote projectgroep (GPG) bestaat uit de accountmanagers CQI/Proms van de aangesloten zorgverzekeraars (zie bijlage I) en bewaakt de voortgang van het jaarplan, zowel inhoudelijk als financieel; stelt kaders vast en adviseert Stichting Miletus over (de uitvoering van) het jaarplan. De GPG is in x bijeengekomen. In de kleine projectgroep (KPG) zitten vertegenwoordigers van de uitvoerende organisaties (onderzoeksbureaus, mailhouse en analyse- en rapportage bureaus waaronder Vektis) (zie bijlage II). De KPG is in x bijeengekomen om de planning en de details van de metingen door te spreken.

36 Interne organisatie Stichting Miletus en externe contacten In specifieke werkgroepen vindt de afstemming met de accountmanagers inkoopteams van de zorgverzekeraars plaats en de bijeenkomsten met de beheercommissie Santeon. In 2014 zijn 40 werkgroepen voor zowel de reguliere als de ontwikkel-metingen met de zorginkopers/adviserend deskundigen georganiseerd In 2014 heeft Miletus een symposium georganiseerd om externen te informeren over de ontwikkelingen en de stand van zaken op het gebied van zelf-meten en Proms. Er zijn 2 themadagen georganiseerd voor de Stichting Miletus medewerkers zelf. Eén dag gericht op communicatie en één dag gericht op procesverbetering.

37 Bijlage I: Leden van de GPG Janine van der Poel (Achmea) Wilko Peppelman (Achmea) Gert-Jan Wissink (CZ) Sjoukje Heidstra / Esther v.d. Veen (DFZ) Willemieke Stel (Menzis) Seyno van Es (VGZ) Jessica Stouten (Zorg & Zekerheid)

38 Bijlage II: Leden van de KPG Joanne Israël (Mailstreet) Emma Verheijke (Mediquest) Anne Marie Plass /Nanne Bos (NIVEL) Ralph Huisman (Qualizorg) Maarten Batterink (Significant) Elske Zwart (Vektis)

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie. Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen

Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie. Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen Den Haag/Nijmegen, 31 mei 2012 Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie

Nadere informatie

Indicatoren voor kwaliteit in de zorg

Indicatoren voor kwaliteit in de zorg Aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de Algemene Rekenkamer Indicatoren voor kwaliteit in de zorg Onderzoeksteam Mw. drs. S.W. Mathijssen RO (projectleider) Uitgave

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces December 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond en context van deze rapportage 2 1.2 Benadering, positionering en rol van IKCD

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

Jaarplan 2012. Nederlandse Stomavereniging

Jaarplan 2012. Nederlandse Stomavereniging Jaarplan 2012 Nederlandse Stomavereniging Voorwoord Het jaarplan 2012 is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse Stomavereniging. We staan voor vele uitdagingen. In de vereniging zelf en ook daarbuiten

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9 Vastgesteld door de directie op 18 april 2012 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2012 Pagina 2 Pharos Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Over Pharos 9 3. Migrant als klant:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Stichting EZDA. Jaarverslag 2011

Stichting EZDA. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Dit jaarverslag is opgesteld door EZDA. Geen enkel deel van dit document mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van EZDA.

Nadere informatie

Strategisch Jaarplan 2013. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Strategisch Jaarplan 2013. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Strategisch Jaarplan 2013 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK, september 2012 Inhoud Voorwoord 3 Missie, visie en strategie 5 Missie 5 Ontwikkelingen 5 Visie 5 Hoofdstrategieën en

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Jaarplan stichting OZIS

Jaarplan stichting OZIS Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2013... 4 3. Status per OZIS-standaard... 6 4. Strategie... 8 5. Plannen voor

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie