WOONVISIE. Concept 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOONVISIE. Concept 01"

Transcriptie

1 WOONVISIE 2020 Concept 01

2 pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting pag Aanleiding 3 3. Doelstelling & Samenwerking 4 4. Aanpak & Resultaat 5 5. Kaders 6 6. Demografie 8 7. Wonen & Zorg Kansen Onderzoek & Enquête En verder 13 Bijlagen 14

3 1. SAMENVATTING pag.2 Voor wie aan het lezen niet toekomt. vooraf een samenvatting met de meest belangrijke punten. De leefbaarheid van een dorp wordt mede bepaald door voldoende woningen voor alle leeftijdsgroepen. Met deze notitie wil het Dorpsberaad Noordeloos enerzijds de woningbehoefte en anderzijds de kansen die er op dit vlak zijn, onder de aandacht brengen. Daartoe uitgenodigd door de wethouder, dhr. B. Snoek. * Uit de enquête van het Dorpsberaad in 2013 blijkt de concrete vraag naar woningen onder de huidige bewoners. 61 bewoners geven aan op zoek te zijn naar een andere woning. De uitslag van de enquête geeft gedetailleerde informatie over de woningzoekers gekoppeld aan types en prijsklasse. * Het rapport Wonen in Giessenlanden van Gemeente Giessenlanden en Kleurrijk Wonen gaf eerder aan dat er 25 woningen nodig zijn om aan de lokale vraag te kunnen voldoen. * In de regionale Woonvisie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (2014) wordt de mogelijkheid geboden om tot 2020 per jaar 5 woningen te bouwen. En tot slot ontstaan er binnen enkele jaren, als gevolg van het centreren van voorzieningen in het Noorderhuis, een aantal vertreklocaties. De combinatie van deze aspecten maakt nieuwbouw van een 25-tal huur- en koopwoningen de komende jaren een reële mogelijkheid. Daarmee kan tevens een oplossing worden geboden aan de veranderde vragen op het gebied van zorg & wonen én het geeft mogelijkheden voor duurzaamheidsinitiatieven. Het Dorpsberaad ziet voor zichzelf de rol in het bijeen brengen van woningzoekers en partijen die een bijdrage kunnen leveren bij het realiseren van deze woningen..

4 2. AANLEIDING pag AANLEIDING Het Dorpsberaad Noordeloos wil activiteiten stimuleren die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Een van de voorwaarden voor een leefbaar dorp is diversiteit in leeftijdsgroepen. Jong, oud en alles daartussen moet een geschikte woning kunnen vinden in Noordeloos. Daarvoor is een evenwichtige en passende woningvoorraad noodzakelijk. Deze opvatting stelt eisen aan type woningen maar ook aan de aantallen. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn de begrippen die daarbij horen. Daartoe uitgenodigd door wethouder Snoek komt het Dorpsberaad met deze woonvisie. Het moment waarop het Dorpsberaad deze Woonvisie lanceert heeft alles te maken met een aantal ontwikkelingen op het gebied 1. Vooraf van de volkshuisvesting: - Met het gereedkomen van de regionale Woonvisie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is er duidelijkheid 2. Doelstelling & Samenwerking ontstaan over de mogelijkheden voor nieuwbouw. - De enquête 3. Aanpak door het Dorpsberaad & Resultaat in 2013 over de vraag naar woningen onder de inwoners van Noordeloos levert heel concrete gegevens op. Er is een duidelijke vraag naar woningen. - Met het 4. sluiten Kaders van de Buurtschool is een eerste locatie vrijgekomen voor woningbouw en reeds een CPO project 5. Demografie van start gegaan. Noordeloos - De verwachting is dat de bouw van het Noorderhuis een drietal nieuwe locaties voor woningbouw oplevert. 6. Wonen en Zorg - De gemeente heeft aangegeven positief te staan t.o.v. nieuwbouw in Noordeloos als daar een goede 7. Kansen motivatie aan ten grondslag ligt. 8. Onderzoek en Enquête Rode draad bij dit alles is de vraag naar woningen. 9. En Verder

5 3. DOELSTELLING & SAMENWERKING pag AANLEIDING Doelstelling Met de woonvisie Noordeloos wordt de gewenste richting van de ontwikkelingen in het dorp voorgesteld. Het is een uitwerking van de Regionale Woonvisie AV naar de Lokale situatie in Noordeloos. Maar dat niet alleen het document dient ook als katalysator om mensen in beweging te krijgen. Dat betekent; - We willen de kansen pakken voor woningbouw. Het samenvoegen van meerdere functies in het Noorderhuis maakt dat er een aantal kleinere vertreklocaties in de kern ontstaan. Dat maakt nieuwbouw mogelijk zonder dat daardoor de ligging van het dorp in het groene landschap verder 1. Vooraf wordt aangetast. - Signaleren 2. van Doelstelling uitdagingen. & Vertrekken Samenwerking van de jeugd, vergrijzing en schaalvergroting van voorzieningen stellen andere eisen aan nieuwe en bestaande woningen. Met name de veranderingen in de zorg hebben de 3. aandacht Aanpak. & Resultaat 4. Kaders Samenwerking We beseffen 5. Demografie dat de rol van het Noordeloos Dorpsberaad te beperkt is om het alleen te kunnen realiseren, daar hebben we anderen voor nodig. 6. Wonen en Zorg - Allereerst de huidige inwoners van het dorp. Niet afwachten wat de overheid te bieden heeft maar zelf de handen 7. uit Kansen de mouwen steken is één van de kenmerken van de Noordelose bevolking. - De gemeente Giessenlanden als verantwoordelijke voor vergunningen, voor de infrastructuur en soms als grondeigenaar. 8. Onderzoek en Enquête - Woningcorporaties 9. En Verder verantwoordelijk voor sociale huurwoningen waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan Kleurrijk Wonen. - Zorginstellingen die een bijdrage kunnen leveren om ouderen zo lang mogelijk thuis in Noordeloos te kunnen laten wonen. - Ontwikkelaars en financiers.

6 4. AANPAK & RESULTAAT pag AANLEIDING Aanpak Het Dorpsberaad kiest voor een praktische aanpak. Wat is de vraag van het dorp in relatie tot de mogelijkheden? Welke personen kunnen daar een rol bij spelen? Het Dorpsberaad is zich bewust dat andere partijen zoals bijv. gemeente Giessenlanden, woningcorporaties en ontwikkelaars enthousiast gemaakt moeten worden voor deelname aan projecten in Noordeloos. Daarvoor is een theoretische onderbouwing van de praktische aanpak noodzakelijk. Het Dorpsberaad wil het één doen en het ander niet laten. Daarom deze bondige woonvisie die gebaseerd is 1. op Vooraf reële kansen in het dorp. We zien deze woonvisie voor Noordeloos als een dynamisch werkdocument. 2. Doelstelling Niets & is Samenwerking zeker deze wereld, ook niet bij huisvestingsvraagstukken. Landelijke trends en beleid brengen bewegingen die van invloed zijn op het wonen, ook in Noordeloos. Een tijd van recessie, 3. Aanpak onzekerheid & Resultaat over wet- en regelgeving, een veranderde visie op de zorg en een stagnerende 4. woningmarkt Kaders vraagt om beleid dat de visie op langere termijn vastlegt en waarbinnen tegelijkertijd op korte en middellange termijn actief ingespeeld kan worden op de actuele vraag. Noordeloos is 5. weliswaar Demografie het mooiste Noordeloos maar niet het enige dorp in de gemeente Giessenlanden en de Alblasserwaard. 6. Wonen De regionale en Zorg Woonvisie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is dan ook als één van de uitgangspunten voor deze Woonvisie gebruikt. 7. Kansen Resultaat 8. Onderzoek en Enquête Door het creëren van nieuwe woningen komt een aantal woningen vrij wat op z n minst bijdraagt aan de zo gewenste 9. En Verder doorstroming op de woningmarkt. Het Dorpsberaad hoopt dat deze visie aanleiding mag zijn tot meer activiteit in de woningvoorraad van Noordeloos. Zodat Noordeloos over 25 jaar nog steeds het mooiste dorp van de Waard is..

7 5. KADERS pag. 6 Gemeente Met het vaststellen van de Regionale Woonvisie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden voor nieuwbouw tot en met Geen enkele kern gaat op slot. Noordeloos wordt in deze visie gezien als een woondorp. Op deze woondorpen is de 0,7% - toets van toepassing. Dat houdt in dat er per jaar 0,7% van het aantal huishoudens als nieuwbouw mag worden neergezet. Met een aantal huishoudens van 670 in Noordeloos betekent dit dat er jaarlijks 5 woningen kunnen worden gebouw. Of 25 tot en met het jaar Het is mogelijk om dit aantal met andere kernen uit te wisselen. Onder voorwaarden is het mogelijk om van deze aantallen af te wijken. Dit maakt het meeste kans als wordt tegemoet gekomen aan de verder na te streven uitgangspunten die in de regionale woonvisie zijn omschreven. Dit betreft: - Behoud van kwaliteit en uitstraling. Meestal wordt d.m.v. lokaal maatwerk hier vorm aan gegeven. - Woonlastenbeperking en energie. De energielasten vormen een groeiend deel van de totale woonlasten. Dit is extra relevant voor lagere inkomens in huur en koop. - Comfortverbetering in relatie tot zorg. Steeds meer mensen worden oud in hun huidige woning omdat dit hun wens is en omdat de Rijksoverheid daarop aanstuurt. Dit leidt voor velen tot andere eisen aan woning en woonomgeving Alleen vraaggerichte plannen hebben kans van slagen!

8 5. KADERS vervolg pag. 7 Woningcorporatie Woningcorporaties vervullen een sleutelrol bij de sociale huurwoningen. In Noordeloos is Kleurrijk Wonen de eigenaar van 120 woningen, 75 eengezinswoningen en 45 appartementen. Net als andere corporaties is Kleurrijk Wonen zich (weer) meer gaan toeleggen op de kerntaak; woningen bouwen en beheren die bereikbaar zijn voor de minst draagkrachtigen. Kleurrijk Wonen heeft in een gesprek aangegeven dat; - zij onder voorwaarden bereid is een klein aantal sociale huur of koopwoningen te (laten) bouwen. - deze woningen gericht zullen zijn op mensen met een inkomen onder zij ook bestaande woningen willen aanpassen aan de vraag. - dat zij voor zorgbehoevenden enkel woningen geschikt voor extramurale zorg kunnen bouwen. - dat zij bij voorkeur seniorenwoningen clusteren.

9 6. DEMOGRAFIE pag AANLEIDING Noordeloos kende op 1 januari 2013 een inwonersaantal van Daarmee is de kern in grootte de derde in de gemeente Giessenlanden. De verschillende leeftijdsgroepen zijn hierbij als volgt verdeeld: Bron: cbs 2013 Huishoudens Bron: cbs 2013 Woningbezit Bron: cbs Vooraf 2. Doelstelling & Samenwerking 3. Aanpak & Resultaat inwoners huishoudens eenpersoons - meerpersoons meerpersoons- gemiddelde huishoudens - huishoudens huishoudens gezinsgrootte zonder kinderen met kinderen 4. Kaders ,71 5. Demografie Noordeloos 6. Wonen en Zorg 7. Kansen 8. Onderzoek en Enquête totaal corporatie particulier e.g.w. app 2^1 / vrij Rij App 9. En Verder

10 6. DEMOGRAFIE vervolg pag AANLEIDING Trends & ontwikkelingen De beschrijving van burgerschapstijlen* is een belangrijke factor geworden als het gaat over het bepalen welk woningtype gewenst is. Of anders gezegd voor welke doelgroep er gebouwd dient te worden. Veelal wordt daar de systematiek gebruikt die is ontwikkeld door Motivaction. Voor Noordeloos komt daar uit naar voren dat de bewoners met name behoren tot de Traditionele burgerij en een kleiner deel tot de Moderne burgerij. Deze vaststelling komt in grote lijnen overeen met het beeld wat de Noordelozers 1. van Vooraf zichzelf hebben: Niet teveel Poespas, Gewoon is gek genoeg, De handen uit de mouwen, en in tijden van nood help je elkaar. 2. Doelstelling & Samenwerking 3. Aanpak & Resultaat 4. Kaders 5. Demografie Noordeloos * zie ook: 6. Wonen en Zorg 7. Kansen 8. Onderzoek en Enquête 9. En Verder

11 7. WONEN & ZORG, een nieuwe opgave pag AANLEIDING Nederland vergrijst, ook Noordeloos. Groei van het aantal ouderen, andere wensen onder ouderen en andere wetgeving leiden tot andere eisen aan de woningvoorraad. - Groei van de groep ouderen leidt ook tot groeiende vraag naar aangepast wonen (comfort, veiligheid, voorzieningen). - Het aanscherpen van indicering leidt er toe dat alleen ouderen met een zeer intensieve zorgvraag nog intramuraal kunnen wonen. Verzorgingshuizen in de huidige vorm zullen verdwijnen. - Anderzijds maakt de naoorlogse generatie ouderen andere keuzes: gevarieerder en vaker met hogere eisen aan ruimte, uitstraling en individualiteit. 1. Vooraf Om deze ontwikkelingen 2. Doelstelling op vangen & Samenwerking is de komende jaren nieuwbouw nodig én wordt er een beroep gedaan op de aanpasbaarheid van bestaande woningen. Mogelijk oplossingen zijn: - Realisatie 3. van Aanpak nieuwe, volledig & Resultaat geschikte woningen voor senioren (domotica). - Aanpassing van bestaande zelfstandige woningen, soms ingrijpend maar vaak met kleine ingrepen als 4. Kaders bijvoorbeeld toilet boven. - Goede samenwerking 5. Demografie op het Noordeloos gebied van wonen, welzijn en zorg. - Het benutten van de eigen kracht en samenredzaamheid. 6. Wonen en Zorg 7. Kansen Een (mini-)wozoco lijkt, mede gezien nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in andere kernen, niet meer passend binnen Noordeloos. De gedachten gaan inmiddels richting een (beperkt) zorgcentrum. Huisartsenpraktijk 8. Onderzoek Kruithof heeft en aangegeven Enquête daar graag aan mee te werken: Het is te verwachten dat de zorgvraag zal toenemen. Het is dan ook van groot belang dat deze zorg in de buurt van de ouder wordende 9. En Verder inwoner aanwezig blijft. Mogelijkheden om samen te werken vanuit dezelfde locatie met meerdere werkers in de zorg noopt tot het uitzien naar ruimere praktijkruimte in de toekomst, aldus de huisartsen Jan & Marleen Kruithof.

12 8. KANSEN pag. 11 Een aantal recente en toekomstige ontwikkelingen in Noordeloos geven kansen voor nieuwbouw in het dorp; - Het pand van de Buurtschool wordt niet meer voor onderwijs gebruikt. De kwaliteit van het pand is van dien aard dat sloop voor de hand ligt. Daarmee komt er een inbreidingslocatie voor ontwikkeling van woningen vrij. Het betreft een kavel van ca. 800 m2 waarop naar verwachting 6 woningen kunnen worden gebouwd. Het Dorpsberaad heeft i.o.m. de gemeente geïnteresseerden bijeengebracht die het initiatief hebben genomen voor een project van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Inmiddels zijn de 6 potentiele kopers samen met een architect het onderzoek gestart om gezamenlijk te gaan bouwen. De rol van het Dorpsberaad zit er daarmee op. - Er wordt hard gewerkt om aan de Nieuwe Wetering in Noordeloos een nieuwe multifunctionele ruimte te gaan bouwen; het Noorderhuis. Nu ook de School met de Bijbel kiest voor deze locatie komen er een drietal zgn. vertreklocaties vrij waar nieuwbouw van ca. 25 mogelijk is; * Het dorpshuis, ca 1000 m2. * De Smidse berg, de gymzaal, ca 1300 m2 * Het terrein van de School met de Bijbel wat een opp. heeft van ca m2. Mogelijk is dit perceel in tweeën te splitsen en daarmee in fasen te bebouwen. - Voor een perceel aan de Grotewaard bestaat een plan voor de bouw van 6 woningen.

13 9. ONDERZOEK & ENQUêTE pag. 12 Wonen in Giessenlanden In 2012 is in opdracht van de gemeente Giessenlanden en Kleurrijk Wonen het rapport Wonen in Giessenlanden uitgebracht. Daarin lezen we dat aan de kern Noordeloos woningen moeten worden toegevoegd om in de vraag te voorzien. In Noordeloos is veel vraag naar huurwoningen voor senioren. In totaal zouden er circa 25 aan de voorraad moeten worden toegevoegd om te kunnen voorzien in de lokale vraag. Daarnaast is behoefte aan aanvulling met een dertigtal middel dure koopwoningen. Daar staat tegenover dat ook enkele woningtypen - in beperkte mate - vaker worden aangeboden dan gevraagd. Het gaat hierbij zowel om goedkope eengezins- als meergezinswoningen in de huursector. Vooral de oudere bewoners hiervan zullen de vraag naar de huurwoningen (voor senioren) uitoefenen. Enquête Woningbehoefte Dorpsberaad Noordeloos heeft in 2013 een enquête gehouden onder de bevolking van het dorp. Dat levert een gedetailleerd beeld van de vraag naar woningen in het dorp van de respondenten zijn op zoek naar een woning, 20 starters, 30 senioren en 11 divers. - Voor deze 61 gaat 19 keer de voorkeur uit naar een huurwoning, 19 keer naar een koopwoning en de overige houden de vraag koop of huur open. - Verder geeft het inzicht in de gevraagde aan m2 en huurprijzen of koopprijzen. - Tot slot geeft het inzicht in de termijn waarop mensen een woning zoeken.

14 10. EN VERDER.. Pag AANLEIDING Dorpsberaad Noordeloos; * ziet voor zichzelf de rol in het bijeenbrengen van kandidaten enerzijds en ontwikkelaars/bouwers aan de anderzijds, * ziet de concrete vraag naar woningen als belangrijkste aanleiding om te gaan bouwen, * stimuleert met name duurzame woningbouw, 1. Vooraf * is warm voorstander van gefaseerd en flexibel bouwen!, 2. Doelstelling & Samenwerking * wil uitgangspunten omzetten in concrete stappen op het gebied van: - duurzaamheid van woningen, 3. Aanpak & Resultaat - toegankelijkheid van woningen, 4. Kaders - een beperkt zorgcentrum. 5. Demografie Noordeloos De vraag naar woningen is de drijfveer voor het Dorpsberaad! 6. Wonen en Zorg 7. Kansen 8. Onderzoek en Enquête 9. En Verder

15 BIJLAGEN 1. AANLEIDING pag.14 Schetsen Bij de zoektocht naar concrete mogelijkheden om nieuwbouwwoningen te bouwen in de kern van Noordeloos zijn ter inspiratie al een aantal schetsen gemaakt voor de vertreklocaties. Schets 1 is voor de huidige plaats van de Smidse berg. Schetsen 2 en 3 voor de locatie van de School met de Bijbel. Schets 4 is bedoeld voor het huidige dorpshuis. 1. Vooraf 2. Doelstelling & Samenwerking De schetsen geven een indicatie welke woningen mogelijk en passend zijn. De voorbeelden zijn flexibel in te richten n.a.v. de vraag naar het aantal m2. De schatting is dat op de vertreklocaties ca. 25 woningen 3. Aanpak gebouwd & kunnen Resultaat worden. 4. Kaders 5. Demografie Noordeloos 6. Wonen en Zorg 7. Kansen 8. Onderzoek en Enquête 9. En Verder

16 pag. 15 Gemeente Met het vaststellen van de Regionale Woonvisie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden voor nieuwbouw tot en met Geen enkele kern gaat op slot. Noordeloos wordt in deze visie gezien als een woondorp. Op deze woondorpen is de 0,7% - toets van toepassing. Dat houdt in dat er per jaar 0,7% van het aantal huishoudens als nieuwbouw mag worden neergezet. Met een aantal huishouden van 670 in Noordeloos betekent dit dat er jaarlijks 5 woningen kunnen worden gebouw. Of 25 tot en met het jaar Het is mogelijk om dit aantal met andere kernen uit te wisselen Onder voorwaarden is het mogelijk om van deze aantallen af te wijken. Dit maakt het meeste kans als wordt tegemoet gekomen aan de verdere na te streven uitgangspunten die in de regionale woonvisie zijn om schreven. Dit betreft: - Behoud van kwaliteit en uitstraling. Meestal wordt d.m.v. lokaal maatwerk hier vorm aan gegeven - Woonlastenbeperking en energie. De energielasten vormen een groeiend deel van de totale woonlasten. Dit is extra relevant voor lagere inkomens in huur en koop. Comfortverbetering in relatie tot zorg. Steeds meer mensen worden oud in hun huidige woning omdat dit hun wens is en omdat de Rijksoverheid daarop aanstuurt. Dit leidt voor velen tot andere eisen aan woning en woonomgeving Alleen vraaggerichte plannen hebben kans van slagen

17 pag L Locatie: De Smidse Berg Opp.: ca 1300 m2 Aantal woningen:..

18 pag. 17 L 1.

19 pag en 3 Locatie: School met de Bijbel Opp.: ca 3150 m2 Aantal woningen:..

20 pag

21 pag

22 pag Locatie: Dorpshuis Opp.: ca 1000 m2 Aantal woningen:..

23 pag

WOONVISIE GIESSENBURG 2016-2020. Werkgroep Wonen

WOONVISIE GIESSENBURG 2016-2020. Werkgroep Wonen WOONVISIE GIESSENBURG 2016-2020 Werkgroep Wonen 1. Woonvisie De werkgroep Wonen wil activiteiten stimuleren die bijdragen aan een evenwichtige woningvoorraad in Giessenburg. De werkgroep kiest daarbij

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Gemeenteraad Gorinchem toelichting op deel II van de visie Aanleiding - Uitwerking op Visie 2030 Open, voor elkaar - Oude visie is gedateerd - Provincie

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV

Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV Conferentie Regionale Woonvisie 23 januari 2013 Woonvisie: Wonen vanuit Waarden RAV 20-2-2013 1 Doelen en programma van vanavond Doelen Beeld geven stand van zaken Uw kennis en ervaring gebruiken Informatie

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Noordeloos heeft een plan

Noordeloos heeft een plan Noordeloos heeft een plan 2016 t Noorderhuis Situatie Situatie De gemeente Giessenlanden is de rijkste van Nederland. Toch heeft de gemeente een tekort. Situatie Dat tekort kun je dichten met 70 miljoen

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Datum: 7 maart 2017 Door: Theo Adema en Marissa Dik. Wat is nu eigenlijk het probleem?!

Datum: 7 maart 2017 Door: Theo Adema en Marissa Dik. Wat is nu eigenlijk het probleem?! Datum: 7 maart 2017 Door: Theo Adema en Marissa Dik Wat is nu eigenlijk het probleem?! Programma van de avond - Opening wethouder Patricia Hoytink-Roubos - Inleiding Bas Hommelink - Wat is nu eigenlijk

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn Bijlage Wijzigingen Nota Wonen Blz. oude Was Wordt versie Algemeen Cijfers Zijn voor zover mogelijk geactualiseerd en als bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder?

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Agenda 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Pilot burgerparticipatie De ontwikkeling van de dorpsplannen door de kernen betekenen

Nadere informatie

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Juni 2010 Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn In Alphen aan den Rijn zijn meerdere onderzoeken gedaan naar senioren en hun

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend Plan van Aanpak Woonvisie gemeente Purmerend d.d. 22 februari 2011 1 Inleiding Purmerend is een woonstad die de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de diverse woningbouwtaakstellingen

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

4 februari Woonvisie Woerden. in gesprek met Zegveld. LINT woon en welzijn, Angela van Velden

4 februari Woonvisie Woerden. in gesprek met Zegveld. LINT woon en welzijn, Angela van Velden 4 februari 2015 Woonvisie Woerden in gesprek met Zegveld LINT woon en welzijn, Angela van Velden Een nieuwe woonvisie voor Woerden Waarom een woonvisie? Ambi0es en doelstellingen van het woonbeleid Kaders

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 20 december 2016 Regnr.: 16int04506 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Arnhem e.o. 2 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Gemeenschappelijke gemeenteraden Land van Cuijk. 27 juni2012. Gemeenschappelijke gemeenteraden Land van Cuijk

Gemeenschappelijke gemeenteraden Land van Cuijk. 27 juni2012. Gemeenschappelijke gemeenteraden Land van Cuijk Gemeenschappelijke gemeenteraden Land van Cuijk 27 juni2012 Gemeenschappelijke gemeenteraden Land van Cuijk 27 juni2012 Agenda Introductie woningmarktstrategie Wethouder Van den Boogaart portefeuillehouder

Nadere informatie

Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15

Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15 Verslag Informatieavond CPO Nederwetten 26-05-15 Welkom en inleiding Henri Schouten: Dorpsraad Nederwetten Henri heet iedereen welkom en speciaal de sprekers van vanavond, Gerard-Jan Andriessen van de

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Programma 1. 19:00 19:30uur: inloop met koffie en thee 2. 19:30 19:40uur: opening door wethouder van der Putten 3. 19:40 21:00uur: presentatie woonvisie door de

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Vrijesectorhuur: het nieuwe goud?

Vrijesectorhuur: het nieuwe goud? Vrijesectorhuur: het nieuwe goud? Frans Wittenberg en Joep Arts 22 mei 2014 Even voorstellen Economisch onderzoek- en adviesbureau Markt en financiële kant van vastgoed Wonen, commercieel vastgoed en gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk Kopen naar Wens is een koopformule voor het kopen en verkopen van een woning. Met Kopen naar Wens kunt u als woningcorporatie huurders en

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN

MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN MANIFEST NIEUWE WOONVISIE EINDHOVEN Waarom dit manifest? omdat Eindhoven maatschappelijk en economisch één van de vijf steden is in Nederland die jonge mensen weet te

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 14 november 2006 collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) neemt een grote vlucht! 1999 doelstelling overheid : 30% van de woningbouw realiseren middels

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

OOSTZAAN. WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie. Peeter Windt.

OOSTZAAN. WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie. Peeter Windt. Oostzaan OOSTZAAN WONINGMARKT VERKENNEN WOONVISIE ACTUALISEREN In het kader van de nieuw te ontwikkelen Structuurvisie Peeter Windt More for You BV Stap 1: woningmarktverkenning - analyse Krimpende landelijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie