Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg"

Transcriptie

1 Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde zorgverzekeraars Naam.. Adres.. Postcode/plaats.. Representerende zorgverzekeraar 2 in dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde zorgverzekeraars Naam.. Adres.. Postcode/plaats.. Representerende zorgverzekeraar 3 in dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde zorgverzekeraars Naam.. Adres.. Postcode/plaats.. en Instelling Naam. Adres Postcode/plaats. AGB-code. Rekeningnummer(IBAN). 1

2 Overwegende: dat met ingang van 1 januari 2013 de aanspraak op de Geriatrische revalidatiezorg(grz) zoals geleverd door de specialist ouderengeneeskunde deel uitmaakt van de aanspraken op grond van de Zorgverzekeringswet(Zvw); dat de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) van toepassing is; dat met ingang van 1 januari 2013 voor de GRZ de financiering van de verlening van deze zorg is ingevoerd door middel van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s). Hierbij wordt in het vervolg het geheel van activiteiten van instelling en zorgverlener per behandelde patiënt in één keer gedeclareerd, en niet langer per afzonderlijke verrichting;. Voor klinische DBC s geldt een maximum (door de NZa vastgesteld) tarief. dat de kamerbrief Geriatrische revalidatiezorg d.d. 3 juli 2013van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(kenmerk CZ) nog steeds van toepassing is waardoor verzekeraars gehouden zijn in gezamenlijkheid afspraken te maken over de DBC productie tbv de transitie en de te hanteren tarieven voor de in 2014 te openen DBC s; dat met ingang van 1 januari 2013 de zorgverzekeraars een nieuw representatiemodel hebben geïntroduceerd ten behoeve van de collectieve zorginkoop bij bestaande zorgaanbieder 1, waarbij zorgverzekeraars zijn aangewezen om de overige zorgverzekeraars hierbij te representeren; dat budget- en tariefafspraken slechts tot stand kunnen komen nadat onderhavige overeenkomst is gesloten en als bijlage bij onderhavige overeenkomst gelden; stellen vast de hierna volgende overeenkomst. Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Afspraken op basis van DBC zorgproducten: de tussen instelling en representerende verzekeraars overeengekomen maximale DBC-productie (op basis van het aantal overeengekomen prestaties maal de overeengekomen tarieven) die door verzekeraars zal worden vergoed. b. Commissie voor de Rechtspraak: de commissie waarop de zorgverzekeraar en de instelling zijn aangewezen ter beslechting van tussen hen gerezen geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst; c. DBC: het geheel van activiteiten van instelling en specialist ouderen geneeskunde voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de specialist ouderen geneeskunde in de instelling consulteert; d. DBC-prestatiecode: de code die per specialisme bestaat uit vier delen, te weten zorgtype, de zorgvraag, de diagnose en de behandeling; e. Geriatrische revalidatiezorg(grz): Geriatrische revalidatiezorg als omschreven bij of krachtens de Zvw 1 Zorgaanbieder die geriatrische revalidatiezorg biedt, die daartoe voor 1 januari 2012 productieafspraken heeft gemaakt met een zorgkantoor en die deze zorg ook na 1 januari 2013 levert 2

3 f. Instelling: De instellingen die 2013 onder het transitiemodel van de NZa vallen. Dat wil zeggen de instelling die in 2012 geriatrische revalidatiezorg heeft geleverd en daartoe vóór 1 januari 2012 productieafspraken met een zorgkantoor heeft gemaakt en die deze zorg ook na 1 januari 2013 levert. g. Omzet uit DBC-zorgproducten: De omzet uit DBC-zorgproducten over 2014 is gelijk aan het totaal van de omzet behorende bij de in 2014 geopende DBC-zorgproducten. h. Specialist ouderengeneeskunde: De arts die als specialist ouderengeneeskunde is geregistreerd door de Huisarts en Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratiecommissie; i. Reglement op de Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering: het reglement voor de Commissie voor de Rechtspraak, zoals dat thans luidt, dan wel in de toekomst zal komen te luiden; j. representerende zorgverzekeraars: zorgverzekeraars die door de leden van Zorgverzekeraars Nederland zijn aangewezen om namens hen deze Wmg-overeenkomst aan te bieden en af te sluiten conform het convenant ten behoeve van het representatiemodel nonconcurrentiële deelmarkten; k. Verrekenbedrag: De afspraken gemaakt op basis van DBC zorgproducten minus de omzet uit DBC zorgproducten. l. verzekerde: de persoon die als verzekerde ingevolge de Zvw is aan te merken en als zodanig bij de zorgverzekeraar is ingeschreven en recht heeft op de in de polis omschreven zorg; m. WTZi: Wet Toelating Zorginstellingen; n. zorgverzekeraar: alle verzekeringsondernemingen als bedoeld in de Eerste Richtlijn Schadeverzekering met een vergunning voor de branches ongevallen en ziekte van het toezichthoudende orgaan van de lidstaat en die lid zijn van ZN. Artikel 2. Rechtsverhouding De rechtsverhouding tussen de zorgverzekeraar en de instelling wordt geregeld door: a. deze overeenkomst; b. de aanvullingen die tussen partijen ten opzichte van de hiervoor in sub a genoemde overeenkomst tot stand zijn gekomen of zullen komen. Artikel 3. Zorg 1. De instelling verleent de GRZ aan verzekerden, die volgens de daarvoor gestelde regels naar de instelling zijn verwezen, en berekent daarvoor de met de representerende verzekeraars overeengekomen tarieven. De in rekening te brengen tarieven zijn door de NZa op basis van de Wmg gemaximeerd. 2. De instelling draagt er zorg voor dat de overeengekomen productie gelijkmatig verdeeld over het jaar wordt uitgevoerd, rekening houdend met seizoensinvloeden en het borgen van de continuïteit van zorg. 3. Wanneer de instelling meer produceert op basis van DBC zorgproducten dan afgesproken met de representerende verzekeraars zal deze productie uitsluitend vergoed worden na voorafgaande expliciete toestemming voor het leveren van die zorg door de representerende zorgverzekeraars. 4. Partijen komen in lokaal overleg overeen op welke locaties de overeengekomen prestaties geleverd mogen worden. Artikel 4. Kwaliteit 1. De instelling die overeenkomstig de Wet Toelating Zorginstellingen is toegelaten, draagt er zorg voor dat de zorg die geleverd wordt tenminste voldoet aan de laatste eisen en standaarden van de beroepsgroep en de eisen van de Inspectie voor de Volksgezondheid en 3

4 overeenkomstig de Zorgverzekeringswet. Daarbij dient de instelling de zorg te leveren met inachtneming van onder meer de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector en voor zover van toepassing de Wet bijzondere medische verrichtingen dan wel de daarvoor in de plaats tredende wet- en of regelgeving. 2. De instelling is gehouden om een doeltreffend en doelmatig gebruik van de verstrekte zorg te bewerkstelligen. 3. De zorgverzekeraar spant zich in voor de totstandkoming van goede voorwaarden ter bevordering van een kwalitatief voldoende en kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorgverlening. Artikel 5. Weigering of beëindiging van de levering van de zorg 1. De instelling kan besluiten de zorg niet te verlenen indien het verlenen van die zorg redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Het verlenen van de zorg kan in ieder geval redelijkerwijs niet worden gevergd indien het verlenen van die zorg niet past binnen de grenzen van het voor de totale patiëntenzorg aan de instelling beschikbare budget. 2. Bij weigering van de zorg is de instelling, naar vermogen en rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de verzekerde, de verzekerde behulpzaam bij het vinden van andere mogelijkheden van zorgverlening. De instelling beëindigt de zorg voor verzekerde niet voordat op een andere wijze in de adequate benodigde zorg is voorzien, voor zover dat in redelijkheid van de instelling gevergd kan worden. 3. Van een weigering of beëindiging van de behandeling doet de instelling onverwijld mededeling aan de verzekerde of de huisarts van de verzekerde en -schriftelijk- aan de betreffende zorgverzekeraar van verzekerde. In het geval de continuïteit van de zorgverlening niet gewaarborgd kan worden, laat de instelling zo mogelijk vooraf contact opnemen met de adviserend geneeskundige van de zorgverzekeraar. 4. Partijen zoeken in onderling overleg oplossingen voor het stagneren van de continuïteit van de zorg ten gevolge van budgettaire problemen van de instelling of voor andere problemen die de tijdige en ongestoorde levering van zorg (kunnen) belemmeren. Artikel 6. Informatie en Controle A. Verplichting inzake controle op verzekeringsrecht 1. De instelling overtuigt zich ervan of de patiënt (nog) voor zorg is verzekerd middels het geautomatiseerde controle op verzekeringsrecht (COV)-bericht via het Vecozo-portaal. Deze controle vindt plaats op het moment van openen van de DBC. Slechts in dat geval is rechtstreeks declareren van de in dat kader verleende zorg bij de zorgverzekeraar mogelijk. 2. De zorgverzekeraar spant zich in om de verzekerdengegevens die dienen voor controle op verzekeringsrecht actueel te houden. 3. De instelling dient namens de patiënt een machtiging aan te vragen voor zorg waarvoor vooraf toestemming moet worden verleend door de zorgverzekeraar. 4. De instelling die een patiënt in zijn administratie opneemt, stelt diens identiteit vast aan de hand van een officieel identiteitsbewijs. b. Overige informatieverplichtingen tussen partijen onderling 1. Partijen verschaffen elkaar desgevraagd de inlichtingen die zij redelijkerwijs behoeven voor een inzicht in de nakoming van de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen. 4

5 Zij geven daarbij minimaal inzicht in de voortgang op de afgesproken productie en aanverwante afspraken. 2. Jaarlijks stuurt de instelling binnen één maand na de officiële vaststelling daarvan en met inachtneming van de wettelijke termijnen, de representerende zorgverzekeraars de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande boekjaar ter kennisneming toe. De instelling dient daarbij ook inzicht te verschaffen in de voor de nacalculatie relevante kosten-, opbrengst- en productiegegevens. 3. Partijen zien er op toe dat de kosten van geneesmiddelen, die worden afgeleverd of toegediend in de instelling op voorschrift van de specialist ouderengeneeskunde, ten laste van het budget van de instelling komen. 4. De representerende zorgverzekeraars dragen ervoor zorg dat informatie die voortvloeit uit deze overeenkomst indien nodig bekend wordt gemaakt aan de zorgverzekeraars die zij representeren. Artikel 7. Declaratie en administratie 1. De declaratie vindt minimaal eenmaal per maand elektronisch via het Vecozo-portaal plaats met behulp van de meest actuele geldende Externe Integratie (EI) standaard. 2. De instelling draagt er zorg voor dat de verleende zorg in het DBC InformatieSysteem tijdig en volledig wordt geregistreerd. Op aanvraag van de representerend zorgverzekeraar dient de instelling hieromtrent bewijsstukken te overleggen. 3. De instelling dient de declaraties binnen een termijn van 3 maanden na levering van de prestatie of na sluiting van de DBC in te dienen. Indien de instelling voorziet dat deze termijn structureel zal worden overschreden, vindt zo spoedig mogelijk overleg tussen de instelling en de betrokken zorgverzekeraars plaats. 4. Indien elektronisch declareren onverhoopt niet mogelijk blijkt, dienen daarover separaat afspraken tussen de instelling en de betrokken zorgverzekeraars gemaakt te worden. 5. In geval van calamiteiten die voor een substantiële stagnatie in het aanleveren of de afhandeling van declaraties (kunnen) zorgen, zal in onderling overleg tussen de instelling en de betrokken zorgverzekeraar naar een passende oplossing worden gezocht. Artikel 8. Betaling 1. Via het Vecozo-portaal ingediende en correct bevonden declaraties worden binnen dertig kalenderdagen na ontvangst door de zorgverzekeraar uitsluitend aan de instelling betaalbaar gesteld. 2. Indien de zorgverzekeraar voorziet dat deze termijn structureel zal worden overschreden, neemt de zorgverzekeraar contact op met de instelling. Indien de zorgverzekeraar (delen van) de declaratie betwist, is hij ten aanzien van het betwiste gedeelte niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijn, mits de zorgverzekeraar binnen deze termijn schriftelijk gemotiveerd aan de instelling te kennen heeft gegeven op welke punten de zorgverzekeraar bezwaar heeft. Artikel 9. Overleg De instelling en de representerende zorgverzekeraars spreken gezamenlijk af om regelmatig, alsmede voor zover daartoe een concrete aanleiding bestaat overleg te voeren met betrekking tot de GRZ. In beginsel komen daarbij, mede op basis van de in artikel 6 bedoelde gegevens, de volgende onderwerpen aan de orde: a. het door de instelling te voeren beleid met betrekking tot: 5

6 1.aard en omvang van de in het kader van de ZVW te verlenen zorg en de daarmee samenhangende kosten; 2.toelatingen en vergunningen van de instelling; 3.verwijzing en diagnostiek; 4.opname, behandeling, resultaat van de behandeling en ontslag; 5.de samenwerking met andere in de regio werkzame instellingen; 6.innovatie; 7.kwaliteit en cliënttevredenheid. b. het financiële beleid van de instelling; c. het door de representerende zorgverzekeraars te voeren beleid met betrekking tot aard, omvang en kwaliteit van de zorgverlening in het algemeen en eventuele gevolgen daarvan voor de instelling. Artikel 10. Procedure verrekening positief verrekenbedrag: De instelling en de representerende zorgverzekeraars maken afspraken over de maximaal te leveren totale DBC-zorgproductie (de te openen DBC s in 2014 voor alle zorgverzekeraars). De naleving van deze in representatie gemaakte afspraak is door de individuele zorgverzekeraar niet te monitoren. De individuele verzekeraar kan niet monitoren of de ingediende declaraties overeenkomen met de afspraak over de totale productie. Hiermee bestaat er een mogelijkheid dat een instelling meer declareert dan overeengekomen met de representerende verzekeraars. Als de gerealiseerde omzet in DBC zorgproducten hoger is dan de gemaakte afspraken in DBC zorgproducten (= positief verrekenbedrag) dient het verschil terug betaald te worden door de instelling aan de individuele zorgverzekeraars. Het positieve verrekenbedrag dient door de aanbieder aan de individuele zorgverzekeraars terugbetaald te worden naar rato van het marktaandeel van de individuele zorgverzekeraar in de gerealiseerde omzet in DBC zorgproducten. Als de gerealiseerde omzet in DBC zorgproducten lager is dan de gemaakte afspraak in DBC zorgproducten (= negatief verrekenbedrag) wordt de afspraak naar beneden toe bijgesteld zodat de afspraak overeen komt met de gerealiseerde omzet in DBC zorgproducten. Een verdere verrekening tussen instelling en verzekeraars is dan niet noodzakelijk. Om de verrekening van een positief verrekenbedrag goed te laten verlopen levert de instelling uiterlijk 1 juli 2016 de volgende informatie aan bij de 1 e representerende zorgverzekeraar: a. Een overzicht van de omzet in DBC zorgproducten en de marktaandelen van de individuele zorgverzekeraars in deze omzet conform het door ZN en Actiz gezamenlijk opgestelde formulier omzetverantwoording Dit formulier dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring om de juistheid van de ingevulde informatie te kunnen vaststellen. b. Een getekende kaderregeling AO/IC zoals overeengekomen tussen ZN en Actiz Om bovenstaande te bewerkstelligen dient de instelling voor 1 maart 2016 alle GRZ declaraties over de DBC s geopend in 2014 in te dienen bij de verzekeraars en ronden verzekeraars voor 1 mei 2016 de controles over de declaraties af. De 1 e representerende zorgverzekeraar zal de aangeleverde informatie beoordelen en bij juistheid van de aangeleverde informatie zal de 1 e representerende verzekeraar het ingediende verrekenbedrag voor 1 augustus 2016 goedkeuren waarna de instelling over kan gaan tot de verrekening van het verrekenbedrag met de individuele verzekeraars conform het goedgekeurde overzicht. De goedgekeurde verrekenbedragen worden uiterlijk 1 september 2016 tussen instelling en zorgverzekeraars verrekend. 2 Deze informatie over de marktaandelen mag door de representerende verzekeraar uitsluitend gebruikt worden voor de afrekening van een positief verrekenbedrag en niet voor andere doeleinden. Indien en voor zover daar niet aan wordt voldaan kan dat tot strijdigheid met de mededingingswet leiden. 6

7 Bovenstaande procedure kan eventueel versneld worden op basis van wederzijds goedkeuren als aan bovenstaande stappen in de procedure en de informatievoorschriften wordt voldaan. Artikel 11. Overig Op basis van de realisatie wordt de definitieve productieafspraak vastgesteld tussen zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar. Bovendien kunnen de representerende zorgverzekeraars, op basis van geconstateerde over- of onderproductie, gedurende de looptijd van de overeenkomst de productieafspraak van de desbetreffende zorgaanbieder aanpassen. De zorgaanbieder zal hieraan zijn medewerking verlenen. De instelling verpandt het onderhanden dan wel nog te verrichten werk niet, en treft geen regeling waarbij de instelling de zeggenschap over (een deel van) het (toekomstig) vermogen dan wel nog te innen gelden van het onderhanden werk dan wel nog te verrichten werk vertegenwoordigt overdraagt aan derden. Indien en voor zover er enig zakelijk recht bestaat of ontstaat op het onderhanden of nog te verrichten werk verspeelt de instelling iedere aanspraak op bevoorschotting. Ook verplicht de instelling zich hiervan terstond aan zowel de representerende als de bevoorschottende verzekeraars melding te maken en hiervan actief bij elke bevoorschottingsonderhandeling melding te maken. De financiering van het onderhanden werk wordt verrekend met door de zorgverzekeraar te vergoeden bedragen op grond van ontvangen of nog te ontvangen declaraties in geval de zorgaanbieder in staat van faillissement wordt verklaard, of kan worden verrekend in geval surséance van betaling wordt verleend. Artikel 12. Geschillen 1. Geschillen tussen partijen welke ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of aanvullingen op deze overeenkomst, alsmede geschillen welke ontstaan naar aanleiding van feiten, welke in enig opzicht met de uitvoering van deze overeenkomst verband houden, worden berecht en beslist door de Commissie voor de Rechtspraak volgens de regels van het Reglement op de rechtspraak zorgverzekering zoals dat luidt op het moment van aanhangig maken van het geschil. 2. Partijen komen overeen dat de in het Reglement op de rechtspraak zorgverzekering voorziene mogelijkheid van hoger beroep open staat. 3. Alvorens een geschil aanhangig te maken kunnen partijen een verzoek tot bemiddeling indienen bij: a. de Commissie voor de Rechtspraak, zulks volgens de regelen van het Reglement inzake bemiddeling zorgverzekering zoals dat luidt op het tijdstip van het indienen van het verzoek; b. hun representatieve organisaties. 4. Indien de naleving van deze overeenkomst wordt opgeschort of, om welke reden dan ook, ten einde loopt, blijven de vorige leden evenwel tussen partijen van kracht op geschillen die binnen drie jaar na beëindiging van de overeenkomst zijn aangebracht bij de Commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijk rechter, tenzij zulks in redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is. 7

8 Artikel 13. Duur en beëindiging van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2014(de DBC s te openen in deze periode). 2. Zij eindigt eerder: a. met wederzijds goedvinden van de betrokken partijen in de overeenkomst; b. door intrekking van de toelating van de instelling ingevolge de WTZi; c. door opheffing van de rechtspersoon die de instelling exploiteert; d. door gemotiveerde opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 3. Deze overeenkomst kan voorts met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd: a. door beide partijen indien een der partijen in (voorlopige) surseance van betaling verkeert dan wel failliet wordt verklaard; b. door beide partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een deugdelijke ingebrekestelling (voor zover vereist), niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, tenzij het verzuim gezien in verband met de bijzondere aard van deze overeenkomst de gevolgen van de beëindiging niet rechtvaardigt; c. door beide partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen, tenzij de verhindering tot nakoming als gevolg van de overmacht van de wederpartij gezien in verband met de bijzondere aard van deze overeenkomst de gevolgen van de beëindiging niet rechtvaardigt; 4. Doet zich een van bovengenoemde redenen voor beëindiging van deze overeenkomst voor dan verplichten partijen zich tot overleg teneinde voor de maatschappelijke gevolgen van een dergelijke beëindiging, waaronder begrepen de belangen van de verzekerden die in zorg zijn dan wel direct zijn aangewezen op zorg, door de GRZ-aanbieder verleend, een oplossing te vinden. 5. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst kunnen aanspraken van verzekerden uit hoofde van wet- en regelgeving wijzigen. Indien die wijzigingen effect hebben of kunnen hebben op de inhoud van deze overeenkomst treden partijen met elkaar in overleg om vervangende afspraken te maken. Dit gebeurt met inachtneming van het nieuwe overheidsbeleid, waaronder bezuinigingsmaatregelen en/of wijzigingen in wet- en regelgeving. De vervangende afspraken doen zoveel mogelijk recht aan de intenties die partijen hebben gehad bij het aangaan van deze overeenkomst. Onder deze bepaling wordt eveneens verstaan wijzigingen in de inkoopsystematiek (bijvoorbeeld het representatiemodel) Aldus overeengekomen tussen partijen. Plaats.. Datum. Representerende zorgverzekeraar 1 (naam) Instelling (naam). (handtekening) (handtekening) 8

9 Representerende zorgverzekeraar 2 (naam). (handtekening) Representerende zorgverzekeraar 3 (naam). (handtekening) 9

10 Toelichting Algemeen Bij de overgang van de geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw per 1 januari 2013 is door de NZa een transitiemodel voorgeschreven. Conform beleidsregel BR/CU-2074 vielen de bestaande zorgaanbieders in 2013 onder het transitiemodel(vangnet obv oude parameters AWBZ). Zoals beschreven in kamerbrief Geriatrische revalidatiezorg d.d. 3 juli 2013van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(kenmerk CZ) komt het vangnet per 1 januari 2014 te vervallen en wordt de overstap gemaakt naar een inkoop op basis van DBC s. Conform de kamerbrief zullen verzekeraars bij de inkoop van de GRZ bij bestaande zorgaanbieders in 2014 een representatiemodel hanteren. Dit representatiemodel houdt in dat alle zorgverzekeraars die lid zijn van Zorgverzekeraars Nederland zich voor de inkoop van zorg bij begroting- en budgetgefinancierde instellingen laten representeren door andere aangewezen zorgverzekeraars. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomst met de betreffende zorgaanbieders alsmede de overeengekomen tarieven en aanverwante afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars. Op de openbare website van Zorgverzekeraars Nederland staat een overzicht van de aangewezen zorgverzekeraars per instelling die verantwoordelijk zijn voor de collectieve zorginkoop bij de betreffende instelling. Naast de onderhavige Wmg-overeenkomst kunnen zorgverzekeraars een individuele overeenkomst sluiten waarin onder andere het declaratie- en betalingsverkeer geregeld wordt, maar ook aanvullende afspraken over bijvoorbeeld kwaliteit kunnen hierin worden opgenomen. Toelichting op de artikelen In artikel 3 wordt inzicht gevraagd in de locaties buiten de instelling die deel uitmaken van de instelling. Tevens is dit artikel bedoeld om overeenstemming tussen partijen te krijgen over prestaties die daar mogen worden geleverd. In artikel 4 wordt er van uitgegaan dat een instelling die ingevolge de WTZi is toegelaten, zorg levert die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen die bij wet zijn vastgelegd. Tevens is in de overeenkomst opgenomen dat de zorg tenminste voldoet aan de laatste eisen en standaarden van de beroepsgroep en de eisen van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Artikel 6 A bevat bepalingen over de check van de instelling bij de zorgverzekeraars op de verzekeringgerechtigdheid van patiënten. Tevens is een bepaling opgenomen over de vaststelling van de identiteit van de patiënt. Met de invoering van de Zorgverzekeringswet met ingang van 1 januari 2006 is de patiënt verplicht zich te legitimeren, is de instelling verplicht de identiteit van de patiënt vast te stellen en is de zorgverzekeraar verplicht hierover afspraken te maken met de instellingen. Artikel 6 B bevat de informatieverplichtingen van partijen. In artikel 7 en 8 zijn bepalingen opgenomen die het declaratieverkeer regelen. In artikel 9 wordt het overleg tussen partijen geregeld. Er wordt daarbij impliciet van uitgegaan dat de representerende zorgverzekeraars en instelling geregeld overleg plegen. In de artikel 12 worden de geschillen geregeld. In principe worden geschillen voorgelegd aan de Commissie voor de Rechtspraak. In artikel 13 worden afspraken gemaakt over de duur en beëindiging van de overeenkomst. 10

11 Bijlage 1 Overzicht van zorgverzekeraars of hun rechtsopvolgers namens wie de representerende zorgverzekeraars een Wmg-overeenkomst sluiten. Agis Zorgverzekeringen N.V. AnderZorg U.A., OWM Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. Azivo Zorgverzekeraar U.A., O.W.M. Cares Gouda N.V., Zorgverzekeraar Confior Zorgverzekeraar N.V. Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. DSW Zorgverzekeraar U.A. O.W.M. FBTO Zorgverzekeringen N.V. ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. Friesland Zorgverzekeraar U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij De Groene Land PWZ Achmea Zorgverzekeringen N.V. Interpolis Zorgverzekeringen N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. Menzis Zorgverzekeraar U.A., OWM N.V. Univé Zorgverzekeraar N.V. Zorgverzekeraar UMC Ohra Ziektekostenverzekeringen N.V. OHRA Zorgverzekeringen N.V. ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A. OZF, N.V. Ongevallen- en Ziektekosten Verzekeringsmaatschappij Eno Zorgverzekeraar N.V. Stad Holland Zorgverzekeraar U.A., OWM Trias Zorgverzekeraar N.V. Unive Zorg, N.V. VGZ Zorgverzekeraar N.V. Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zorg en Zekerheid U.A., OWM Zorgverzekeraar 11

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in

Nadere informatie

Wmg- en betaalovereenkomst

Wmg- en betaalovereenkomst Wmg- en betaalovereenkomst zorgverzekeraar ambulancevervoerder/rav/cpa De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in de bijlage

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTENZORG 2016 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

VOORBEELD OVEREENKOMST ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTENZORG 2016 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER VOORBEELD OVEREENKOMST ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTENZORG 2016 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Voorbeeld overeenkomst zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016 Pagina 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN Zorgverzekeraars Achmea - Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN APOTHEEKHOUDENDE HUISARTS 2012 1 De partijen: De ZORGVERZEKERAARS die de Zorgverzekeringswet uitvoeren:

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Deel II Algemeen deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in haar hoedanigheid van O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A.,

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel:

Nadere informatie

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Algemene termijnen echo: echoscopisch onderzoek in de eerste lijn (één

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Kenmerk NR/CU-243

Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Kenmerk NR/CU-243 NADERE REGEL Regeling Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten BELEIDSREGEL Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid

Algemene Voorwaarden. Zorginkoop Zorg en Zekerheid Algemene Voorwaarden Zorginkoop Zorg en Zekerheid 2 Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2012 van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA 4000 Behandeling logopedie 30,00 4001 Behandeling incl. uittoeslag 40,10 4010 Telefonische zitting 15,00 4102 Eenmalig

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder wijkverpleging Friesland 2016

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder wijkverpleging Friesland 2016 Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder wijkverpleging Friesland 2016 Deel I Zorgaanbiedergebonden deel I De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: De Friesland

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende Aegon Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende voor max. 2 maanden. Aevitae Zelfde voorwaarden als VGZ. Agis Opvangzakjes en kleefplaten en de

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder

Overeenkomst wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder Overeenkomst wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder Zorgverzekeraar ZZP-er (in de pilot) De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Kraamcentrum

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Kraamcentrum Overeenkomst Zorgverzekeraar - Kraamcentrum Deel II Algemeen deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die

Nadere informatie

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V.

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van Stichting Sint Maartenskliniek Groep te Nijmegen, voor de Sint Maartenskliniek te Nijmegen, de Maartenskliniek Woerden en van alle dependances en/of nevenvestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Implantologie 2016

Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk als

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde,

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Zorgkantoren Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 0620. Contactpersoon J. Knollema T +31 (0)20

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst

Declaratieovereenkomst Declaratieovereenkomst Declaratieovereenkomst Zorgverzekeraar - vrijgevestigd Fysiotherapeut - algemeen practicus ter zake van de administratieve afhandeling van geleverde fysiotherapeutische hulp. De

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener.

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener. Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adelante

Algemene voorwaarden Adelante Zandbergsweg 111 6432 CC HOENSBROEK Postbus 88 6430 AB HOENSBROEK t 045-528 28 28 f 045-528 20 00 www.adelante-zorggroep.nl Algemene voorwaarden Adelante Artikel 1 Definities a. Adelante: Stichting Adelante

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Overeenkomst Verloskunde Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Algemene Betalingsvoorwaarden

Algemene Betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van Stichting Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem en van alle dependances en/of nevenvestigingen daarvan en van de hieraan verbonden vrijgevestigde

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 REGELING Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013 Ingevolge de artikelen 61, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam»

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam» AGB-code:«IPZCode_Inst» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Multizorg VRZ en «ANaam» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in Bijlage

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) Zorgverzekering Flexibel Gecontracteerd: 100%, max. 3 Niet-gecontracteerd:

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie