Plan van aanpak. Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout. Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout. Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout

2 Documentbeheer Projecteigenaar Mw. H. Meijs Datum 24 maart 2009 Projectmanager Mw. C. van Hulten Versie 2 Samensteller document Mw. C. van Hulten Status definitief Projectnummer Volgt nog Distributielijst Naam Organisatie Projectrol Gewenste actie Mw. H. Meys Odija Projecteigenaar / Voorzitter / Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Dhr. W. van Alphen Alzheimer Nederland Vertegenwoordiger afdeling regio Breda Alzheimer Nederland Dhr. M. Konings Amphia Ziekenhuis Vertegenwoordiger Ziekenhuis Dhr. M. Hodes Elisabeth Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. M. Visser GGZ Breburg Vertegenwoordiger GGZ Mw. I. Jordans HOOM Vertegenwoordiger mantelzorg ondersteuning Mw. A. van Alphen Steunpunt informele Vertegenwoordiger zorg Breda STIB mantelzorgondersteun ing Mw. S. Peters Surplus Vertegenwoordiger thuiszorg en verpleegen verzorgingshuizen Mw. Z. van Toorenburg Surplus Welzijn Vertegenwoordiger (Merites) Welzijn Dhr. M. Wijngaards Thebe Mark en Vertegenwoordiger Maasmond thuiszorg Mw. I. Huijkelom Huispitaal Vertegenwoordiger thuiszorg Mw. A. Jansen Thuiszorg Breda Vertegenwoordiger thuiszorg Mw. E. Biemans De Volckaert SOB Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. V. van Kuijk De Leystroom Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuis Mw. M. Wallenburg Raffy Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuis Dhr. E. Stevens Huisartsenkring West- Vertegenwoordiger Brabant huisartsen Dhr. G. Seleky Gemeente Breda Vertegenwoordiger gemeente Dhr. B. Cornelissen Gemeente Oosterhout Vertegenwoordiger gemeente 2

3 Datum Versie Wijzigingen 17 maart n.a.v. stuurgroepvergadering: resultaten toevoegen bij helpen bij zoeken naar hulp : Randvoorwaarden functie van dementieconsulent vastleggen voor de regio resultaten toevoegen: bij de ontwikkeling van producten en diensten rekening houden met de allochtone populatie. - werkgroep samenstelling toegevoegd - plaatje verdeling werkgroepen aangepast werkgroep scholingsaanbod = werkgroep ondersteuningsaanbod - overzicht projectplanning: tijdbalkjes en tijdpad van de werkgroepen aangepast. 3

4 Inhoud 1 INLEIDING 5 2 PROJECTDOELSTELLINGEN RESULTATEN METING VAN DE RESULTATEN BORGING VAN DE PROJECTRESULTATEN BEREIK DOELGROEP BEPERKING M.B.T. TIJD EN GELD RELATIES MET ANDERE PROJECTEN/ACTIVITEITEN AANNAMES 11 3 PROJECTPLANNING 12 4 BEGROTING 21 5 PROJECTORGANISATIE PROJECTORGANISATIESTRUCTUUR ROLBESCHRIJVINGEN 22 6 BEHEERSINSTRUMENTEN VERANTWOORDINGS- EN EVALUATIE ACTIVITEITEN METEN VAN BEHAALDE RESULTATEN BORGING VAN DE PROJECTRESULTATEN 26 7 COMMUNICATIEPLAN 28 Bijlagen: 1. Beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind Overzicht verpleeg- en verzorgingshuizen Breda en Oosterhout 3. Voortgangsrapportage 4. Netwerkindicatoren dementie ketenzorg 4

5 1 Inleiding Zowel binnen de regio Breda als binnen Oosterhout hebben een aantal ketenpartners in de afgelopen jaren de basis gelegd om de dementiezorg in de regio te verbeteren. Gemeente Oosterhout heeft meegedaan aan het Landelijk Dementie Programma (LDP) en in anderhalf jaar tijd de functie van dementieconsulent geïmplementeerd en een inloophuis voor dementerenden en mantelzorgers ontwikkeld. De regio Breda/Alphen-Chaam/Baarle-Nassau heeft in de afgelopen twee jaar gewerkt aan het regionaal zorgpad dementie waarin de verwijsrichtlijn dementie en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de casemanager zijn opgenomen. Samen met het dementieproject in de regio Woudrichem, Werkendam en Aalburg hebben zij de website ontwikkeld, waarin informatie over dementie te vinden is en de sociale kaart is opgenomen. Daarnaast wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van de aanwezige respijtzorg en worden mogelijkheden tot verbetering / uitbreiding aangegeven. Ook dit onderdeel wordt voor 1 september 2009 afgerond. Voortbordurend op de reeds gelegde basis is het netwerk van zorgaanbieders uitgebreid met gemeenten, welzijnsinstellingen en mantelzorgondersteuning, zodat een volwaardig Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk is ontstaan. Samen willen de ketenpartners de zorg rondom de sociale aspecten van dementie verder vormgeven. 5

6 2 Projectdoelstellingen Het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) heeft de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: 1. Eind 2011 kunnen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers beter omgaan met dementie in de regio Breda en Oosterhout. 2. Eind 2011 is de draagkracht van de mantelzorger vergroot en de zorgbelasting verlicht. 3. Eind 2011 is het sociale isolement van mensen met dementie en hun mantelzorgers doorbroken en wordt participatie gestimuleerd. De participanten binnen het RDO zorgen er voor dat eind 2011 minimaal de volgende functies aanwezig zijn in de regio Breda en Oosterhout: a. Verspreiden van kennis over dementie b. Breed informeren over dementie c. Breed adviseren over dementie d. Helpen bij het zoeken naar hulp e. Bieden van scholing en training i. Scholing en ondersteuning van professionals ii. Leerplaats (stage- of opleidingsplaatsen) iii. Training van mantelzorgers en vrijwilligers f. Signaleren van knelpunten te behoeve van beleid g. Cliëntsysteembegeleiding en opbouwen van sociale netwerken rondom cliëntsystemen h. Stimuleren van de implementatie van best practices of care De ondersteuning van mensen met dementie en hun betrokken mantelzorgers, vrijwilligers en professionals wordt hierdoor verbeterd. (zie ook bijlage 1: beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind 2011) 2.1 Resultaten Algemene resultaten: 1. Via het RDO wordt het aanbod voor ondersteuning in de regio en de aanwezige expertise over sociale aspecten van dementie transparant gemaakt en toegankelijk voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, zodat de kennis verspreid wordt. Op basis hiervan kan vervolgens gezamenlijk aanvullende expertise en ondersteuning worden ontwikkeld. De aanwezige expertise over sociale aspecten van dementie wordt breed ingezet om mantelzorger, vrijwilligers en professionals te informeren en adviseren over dementie. De nadruk ligt daarbij op vroegsignalering en omgaan met dementie. Daarnaast wordt de aanwezige expertise gebruikt voor scholing en training van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. 2. Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen eind 2011 via minimaal 2 laagdrempelige Dementie Ondersteunings- en Ontmoetingspunten in de regio Breda en Oosterhout informatie, advies, voorlichting en emotionele ondersteuning. Daarnaast is er in de ondersteuningspunten ruimte voor ontmoeting. Het streven is reeds bestaande initiatieven in de regio op dit gebied aan te bieden via de ondersteuningspunten. Vervolgens wordt tijdens de looptijd van dit project het aanbod uitgebreid. 6

7 Ten aanzien van de benoemde functies van het RDO worden de volgende resultaten benoemd welke eind 2011 gerealiseerd moeten zijn: A Verspreiden van kennis over dementie Voor mantelzorgers, dementerenden, burgers: 1. kennisverspreiding via laagdrempelige bijeenkomsten 1, bijvoorbeeld het Alzheimer café in Breda en het Alzheimer Café in Oosterhout. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd in de laagdrempelige ondersteuningspunten. Voor vrijwilligers, medewerkers en professionals: 2. casuïstiekbesprekingen met als thema omgaan met dementie B Breed informeren over dementie Voor burgers: 3. campagne 2 gericht op herkenning van dementie en taboedoorbreking. Deze campagne wordt 2 jaarlijks gehouden in de week waarin de Alzheimer dag valt. 4. Schriftelijke voorlichting met folders over dementie bij alle maatschappelijke en gezondheidsinstellingen 5. Publieksvoorlichting in artikelen, website en berichten via regionale media 6. In dementieproject in de regio Land van Heusden en Altena wordt momenteel een Eerste Hulp Bij Dementie informatiekoffer ontwikkeld. De koffer bestaat onder andere uit informatie over dementie in de vorm van boeken, folders en DVD s. Wanneer de eindevaluatie positief is kan deze interventie ook in de regio Breda worden uitgerold. C Breed adviseren over dementie 7. Mogelijkheden ontwikkelen geheugenwinkel onderzoeken en zo mogelijk uitgevoerd. 8. De ketenpartners geven op hun eigen websites een link weer naar de website D Helpen bij het zoeken naar hulp 9. Sociale kaart, waarop het aanbod voor ondersteuning in de regio weergegeven is, actueel houden op de website 10. Een gedrukte versie van de sociale kaart uitgeven, mogelijkheden tot uitgeven van Annevillegroep-breed exemplaar. 11. Randvoorwaarden functie dementieconsulent vaststellen voor de regio. E Bieden van scholing en training i. Scholing en ondersteuning van professionals ii. Leerplaats (stage- of opleidingsplaatsen) iii. Training van mantelzorgers en vrijwilligers: psycho-educatie F Signaleren van knelpunten ten behoeve van beleid 12. Alzheimer Nederland kan gevraagd en ongevraagd advies geven. G Cliëntsysteembegeleiding en opbouwen van sociale netwerken rondom cliëntsystemen 1 Laagdrempelige bijeenkomsten: Bijeenkomsten die georganiseerd worden voor geïnteresseerden, die gemakkelijk bereikbaar zijn en waarvoor vrijwel geen inspanning vanuit de bezoeker nodig is, b.v. een Alzheimer Café. 2 Campagne: het massaal onder de aandacht brengen van een onderwerp met als doel een gedragsverandering teweeg te brengen en/of een discussie op gang te brengen. Over het algemeen wordt een korte periode (een week) extra aandacht besteed aan een bepaald onderwerp. 7

8 13. In de laagdrempelige ondersteuningspunten wordt een activiteit georganiseerd die aanzet tot netwerken b.v. lotgenotencontact over dementie H Stimuleren van de implementatie van best practices of care 14. Binnen de Annevillegroep zijn 3 RDO s opgericht. Hierdoor kan gemakkelijk kruisbestuiving plaatsvinden. Succesvolle interventies worden uitgerold over de regio. Bij het realiseren van de resultaten wordt ook het perspectief van de allochtone populatie belicht Meting van de resultaten Aan het begin van het project wordt een 0-meting uitgevoerd met behulp van de, door VWS, CBO en Alzheimer Nederland ontwikkelde, netwerkindicatoren dementie ketenzorg. Daarbij is de score voor indicator 1: informatie en voorlichting het meest relevant voor dit project. Jaarlijks wordt een herhaalmeting uitgevoerd. De netwerkindicatoren dementie ketenzorg worden momenteel getest in 16 koploperregio s, waaronder de Annevillegroep regio. Het streven van VWS is de netwerkindicatoren in 2009 landelijk uit te rollen en jaarlijks in te laten vullen door dementie ketens. Hierdoor wordt jaarlijks een herhaalmeting uitgevoerd, ook na het beëindigen van het project. Niet alle in dit projectplan benoemde resultaten komen aan de orde in de indicatorenset. In overleg met stichting Zet zal gekeken worden hoe (provinciaal?) de resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden Borging van de projectresultaten Het is belangrijk dat na het wegvallen van de projectstructuur de opgebouwde samenwerking en de geïmplementeerde producten en activiteiten worden gecontinueerd. Om dit te garanderen wordt elke, gedurende het project ontwikkelde, product of dienst ondergebracht bij minimaal één van de ketenpartners. Deze ketenpartner is verantwoordelijk voor het continueren van de product of dienst na beëindiging van het project. Binnen de projectperiode heeft de betreffende ketenpartner de tijd om, indien nodig, structurele financiële middelen vrij te maken. Het structureel onderbrengen van ontwikkelde producten of diensten bij een ketenpartner bevordert het inbedden in de reguliere processen. Daarnaast wordt tijdens het ontwikkelen van nieuwe initiatieven al rekening gehouden met de borging. Hierbij worden financiële, personele en materiële gevolgen van een interventie in overweging genomen. De afspraken die in de stuurgroep gemaakt worden ten aanzien van de borging worden vastgelegd in het plan van borging. Na het beëindigen van het project blijft het netwerk in stand. De ketenpartners dragen via de sturingsmechanismen afstemming, coördinatie en regie gezamenlijk zorg voor het continueren van de opgeleverde projectresultaten, totdat inbedding in de lijn heeft plaatsgevonden. 2.2 Bereik Het RDO Breda en Oosterhout heeft de volgende geografische afbakening: Stad Breda, inclusief de kerndorpen Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout en stad Oosterhout inclusief de kerndorpen Den Hout, Oosteind en Dorst. Het RDO Breda en Oosterhout is een netwerkorganisatie, bestaande uit de volgende organisaties, werkzaam in de regio: Intramurale zorginstellingen: 8

9 o Elisabeth (namens 6 verpleeg- en verzorgingshuizen) o Odija (namens 11 verpleeg- en verzorgingshuizen) o Surplus (namens 2 verpleeg- en verzorgingshuizen) o De Volckaert SBO (namens 4 verpleeg- en verzorgingshuizen) o Raffy o De Leystroom GGZ: GGZ Breburg Ziekenhuis: Amphia Ziekenhuis Huisartsenkring West-Brabant Thuiszorgorganisaties: o Thebe Mark en Maasmond o Surplus o Careyn thuiszorg Breda o Huispitaal Welzijnsorganisatie: o Surplus welzijn Steunpunt mantelzorg / informele zorg: o o HOOM Steunpunt informele zorg Breda Alzheimer Nederland, afdeling regio Breda Gemeenten: o o Gemeente Breda Gemeente Oosterhout De partners van het RDO Breda en Oosterhout hebben gezamenlijk het convenant Dementie ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout ondertekend, waarmee de afspraak tot het uitvoeren van het project dementiezorg Breda en Oosterhout is bezegeld. Dit projectvoorstel is een integraal onderdeel van het convenant. Drie kleine zelfstandige verpleeg- en verzorgingshuizen in deze regio hebben besloten niet deel te nemen aan dit project: o Breedonk (heeft in 2009 geen capaciteit beschikbaar, wil op de hoogte blijven en graag in 2010 aansluiten) o Ruitersbos o Zuiderhout (2 locaties, heeft samenwerkingsafspraken met Odija betreffende de BOPZ afdeling) Een overzicht van alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Breda en Oosterhout is opgenomen in de bijlagen. 2.3 Doelgroep Dit project is gericht op mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de gemeenten Breda en Oosterhout. Overige regio s vallen buiten dit project. Dementie is geen op zichzelf staande ziekte, maar een naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom). Er zijn veel verschillende vormen van dementie en enkele tientallen ziekten waarbij dementie kan optreden. De belangrijkste is de ziekte van Alzheimer. De diagnose dementie wordt gesteld als er sprake is van stoornissen in geheugen, taal, denken, waarnemen, redeneren en handelen die het functioneren aanmerkelijk belemmeren en die niet worden veroorzaakt door een delier. 9

10 Het overgrote deel van de patiënten woont nog thuis en wordt verzorgd door familie of anderen in de naaste omgeving. Dit project is bedoeld voor mensen met het dementie syndroom. Andere aandoeningen vallen buiten de grenzen van dit project. 2.4 Beperking m.b.t. tijd en geld Het project heeft een doorlooptijd van 3 jaar, tot uiterlijk 31 december Binnen dit tijdsbestek worden benoemde resultaten gerealiseerd. De personele inzet daarbij is als volgt begroot: Projectmanager 14,5 uur per week Leden stuurgroep 4 uur per maand gedurende 3 jaar Leden werkgroepen gemiddeld 2 uur per week 3 Financiële beperkingen: Voor dit project wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. De subsidie bedraagt maximaal voor het projectmanagement (exclusief overhead) en voor communicatie en Public Relations, gedurende de looptijd van het project. De leden van het RDO staan garant voor de niet-gesubsidieerde kosten van het project. Na afronding van het project eind 2011 blijft het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk binnen de gemeenten Breda en Oosterhout voortbestaan. Tijdsbelasting en reiskosten voor het bijwonen van reguliere bijeenkomsten komen voor rekening van de netwerk leden. 2.5 Relaties met andere projecten/activiteiten Het in dit projectvoorstel beschreven project is een vervolg op: - Het project dat in het kader van het Landelijk dementie programma van 2006 tot 2008 in Oosterhout is uitgevoerd. - Het dementieproject dat door ketenpartners in de regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle-Nassau van wordt uitgevoerd. Daarnaast loopt van binnen de Annevillegroep regio een dementieproject in de regio Woudrichem, Werkendam en Aalburg. Deze regio heeft samen met Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg een RDO gevormd. Het derde RDO binnen de Annevillegroepregio is geografisch gelegen in Etten-Leur en Zundert. De projecten in regio Breda en regio Woudrichem hebben geleid tot het ontwikkelen van de website voor de Annevillegroep regio. Hierop is algemene informatie over dementie en de sociale kaart dementie voor een gedeelte van de regio te vinden. Deze website kan uitgebreid worden met sociale kaart gegevens van andere subregio s en ook het scholingsaanbod kan regiobreed worden weergegeven. Regio Oosterhout maakt ook een sociale kaart. De websites worden aan elkaar verbonden. Doordat dementieprojecten in de regio in Annevillegroep verband zijn uitgevoerd worden de geleerde lessen meegenomen in de uitvoering van dit project. Stichting Zet zal Provincie breed zorgen voor kruisbestuiving tussen de verschillende RDO s. 3 2 maal per maand 1,5 uur overleg + voorbereidingstijd komt op gemiddeld 2 uur per week. 10

11 2.6 Aannames - De te ontwikkelen ondersteuningspunten worden ondergebracht bij reeds bestaande steunpunten, zodat er geen kosten zijn voor bouw, huur en beheer. 11

12 3 projectplanning Binnen de Annevillegroep zijn 3 RDO s van start gegaan. De doelstellingen van de RDO s komen overeen met uitzondering van het inventariseren van de sociale kaart. Dit is in de regio Breda en Woudrichem, Werkendam en Aalburg al uitgevoerd en is voor de overige gemeenten een resultaat dat binnen dit project gerealiseerd zal worden. Om de in hoofdstuk 2 benoemde resultaten te realiseren worden in 2009 de volgende werkgroepen opgestart: 1. Werkgroep expertise ontwikkeling voor professionals 2. Werkgroep publiekscampagne gericht op vroegsignalering van dementie 3. Werkgroep geheugenwinkel 4. Werkgroep ondersteuningspunt per gemeente Daarnaast wordt voor de gehele Annevillegroep regio het scholingsaanbod op het gebied van omgaan met dementie en de ontbrekende sociale kaart gegevens geïnventariseerd door de projectleider. Eind 2009 zijn deze activiteiten afgerond. Daarna zal in 2010 per regio de werkgroep aanbod in ondersteuningspunt starten die evalueert of het bestaande ondersteuningsaanbod dat in de ondersteuningspunten wordt aangeboden toereikend is en aan welke aanvullingen behoefte is. N.a.v. de aanbevelingen van deze werkgroep worden er nieuwe producten en/of diensten ontwikkeld. De werkgroepen 1 tot en met 3 kunnen over de drie RDO s verdeeld worden. De resultaten van de drie werkgroepen worden uitgerold over de twee andere RDO s. RDO Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Woudrichem, Werkendam, Aalburg De volgende werkgroepen starten in 2009: Werkgroep ondersteuningspunt Drimmelen Werkgroep ondersteuningspunt Moerdijk Werkgroep ondersteuningspunt Geertruidenberg Werkgroep ondersteuningspunt Woudrichem, Werkendam en Aalburg Werkgroep publiekscampagne vroegsignalering dementie, voor de hele Annevillegroepregio In 2010 start de werkgroep ondersteuningsaanbod vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden RDO Etten-Leur Zundert De volgende werkgroepen starten in 2009: Werkgroep ondersteuningspunt Etten-Leur Werkgroep ondersteuningspunt zundert Werkgroep expertiseontwikkeling professionals, voor de hele Annevillegroepregio In 2010 start de werkgroep ondersteuningsaanbod vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden Doel RDO s: - ontwikkelen ondersteuningspunten - expertise ontwikkeling Breda Oosterhout De volgende werkgroepen starten in 2009: Werkgroep ondersteuningspunt Breda Werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout Werkgroep geheugenwinkel, rekening houden met uitrol over de regio In 2010 start de werkgroep ondersteuningsaanbod vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden Door projectleider voor de hele Annevillegroepregio: - inventariseren scholingsaanbod eind 2009 gereed - inventariseren sociale kaart gegevens Etten-Leur /Zundert en Moerdijk / Drimmelen / Geertruidenberg Figuur 1 verdeling werkgroepen RDO s Annevillegroep 12

13 De werkgroep expertise ontwikkeling voor professionals ontwikkelt een scholingsprogramma voor de komende drie jaar (zoals de naam van de werkgroep al doet vermoeden gericht op de expertise ontwikkeling van professionals) gericht op de sociale aspecten van (omgaan met) dementie. Dit programma zal onder andere bestaan uit casuïstiekbesprekingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere BOPZ, fixatie, verschillende vormen van dementie en de verschillen in omgang per diagnose. Locaties van de bijeenkomsten worden verdeeld over de Annevillegroepregio. De werkgroep publiekscampagne ontwikkelt een publiekscampagne die 2 jaarlijks, gedurende een week, herhaald kan worden en gericht is op vroegsignalering bij dementie. De campagne bestaat uit posters, persberichten en dergelijke. De werkgroep geheugenwinkel inventariseert de haalbaarheid van een geheugenwinkel in een laagdrempelig ondersteuningspunt en bij een positieve evaluatie wordt een geheugenwinkel ontwikkeld naar een voorbeeld van de geheugenwinkel in Tilburg. Op de volgende pagina is dit voor de 3 RDO s gezamenlijk schematisch weergegeven. 13

14 Voor de regio Breda Oosterhout betekent dit dat vanaf 1 april 2009 de volgende werkgroepen van start gaan: 1. Werkgroep ondersteuningspunt Breda 2. Werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout 3. Werkgroep geheugenwinkel In 2010 start nog een 4 e werkgroep die het witte vlekken in het ondersteuningsaanbod verder ontwikkelt (zei hieronder).

15 De werkgroep ondersteuningspunt Breda en de werkgroep ondersteuningpunt Oosterhout: 1. Voert een haalbaarheidsstudie uit om te komen tot minimaal 2 locaties voor laagdrempelige ondersteuningspunten in de wijk. De voorkeur gaat daarbij uit naar 1 ondersteuningspunt per gemeente. De locaties sluiten aan bij de regionale en locale structuur en sociale cultuur. 2. Afspraken over beheer van de ondersteuningspunten worden vastgelegd. 3. Inventariseert aan welke functies / diensten die passen binnen de ondersteuningspunten op dit moment al inhoud en vorm gegeven wordt door de participanten en voor welke doelgroep dit geschikt is. 4. Biedt het bestaande aanbod aan in ondersteuningspunten. 5. Inventariseert waar hiaten bestaan. Het beoogde aanbod bij afronding van het project is opgenomen in bijlage 1. Aan de hand hiervan benoemt het RDO per functie het concreet resultaat aan het einde van het project en worden afspraken gemaakt wie voor invulling van het aanbod of het resultaat verantwoordelijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met: 6. Het aanbod sluit aan bij de specifieke behoeften van de inwoners, in het bijzonder van de primaire doelgroepen van dementie. 7. Het aanbod sluit aan bij de sociale infrastructuur in die wijk of kern. 8. Het aanbod sluit aan bij bestaande initiatieven en/of deze punten hebben in samenwerking met lokale (vrijwilligers-/wijk-) organisaties en ouderenbonden inhoud en vorm gekregen. 9. Zorgt dat alle Wmo-loketten, informatiepunten in de gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in haar werkgebied beschikken over het actuele aanbod op het gebied van Omgaan met dementie van de partners van het RDO en overige aanbieders in het werkgebied. 10. Afspraken over continuering van de ondersteuningspunten na beëindigen van het project worden vastgelegd en nageleefd. De werkgroep geheugenwinkel: 1. Maakt een plan van aanpak 2. Inventariseert de haalbaarheid van een geheugenwinkel en bij een positieve evaluatie wordt een geheugenwinkel ontwikkeld De projectleider: Inventariseert de ontbrekende sociale kaart gegevens voor de regio s Etten-Leur Zundert en Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg. Maakt een overzicht van de aanwezige expertise op het gebied van omgaan met dementie (sociale aspecten van dementie) zoals aanwezig bij de participanten in het RDO. Geeft de geïnventariseerde expertise weer op de website De werkgroep die vervolgens in 2010 van start gaat: 1. Ontwikkelt de ontbrekende expertise en vult het ontbrekende ondersteuningsaanbod aan. a. Witte vlekken worden inzichtelijk gemaakt. b. Mogelijkheden tot het ontwikkelen van ontbrekende expertise en/of ondersteuning worden geïnventariseerd in afstemming met de doelgroep. c. Nieuwe initiatieven worden uitgevoerd. 2. Zorgt dat alle Wmo-loketten, informatiepunten in de gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in haar werkgebied beschikken over het actuele aanbod op het gebied van Omgaan met dementie van de partners van het RDO en overige aanbieders in het werkgebied. 3. Zorgt voor voortzetting van deskundigheidsbevordering op het gebied van sociale aspecten van dementie binnen het RDO na afronding van het project.

16 Overzicht werkgroepen 2009 en tijdpad RDO Breda Oosterhout Werkgroep ondersteuningspunt Breda en werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout krijgen dezelfde opdracht: Opdrachtomschrijving Resultaat Ontwikkelen van minimaal één laagdrempelig ondersteuningspunt in Breda en minimaal één ondersteuningspunt in Oosterhout voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij krijgen in de punten informatie, advies, voorlichting en emotionele ondersteuning. Daarnaast is er in de ondersteuningspunten ruimte voor ontmoeting. Reeds bestaande initiatieven in de regio op dit gebied worden aangeboden via de ondersteuningspunten. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van dit project het aanbod uitgebreid. De werkgroep: 1. Voert een haalbaarheidsstudie uit om te komen tot minimaal 2 locaties voor laagdrempelige ondersteuningspunten in de wijk. De voorkeur gaat daarbij uit naar 1 ondersteuningspunt per gemeente. De locaties sluiten aan bij de regionale en locale structuur en sociale cultuur. 2. Afspraken over beheer van de ondersteuningspunten worden vastgelegd. 3. Inventariseert aan welke functies / diensten die passen binnen de ondersteuningspunten op dit moment al inhoud en vorm gegeven wordt door de participanten en voor welke doelgroep dit geschikt is. 4. Biedt het bestaande aanbod aan in ondersteuningspunten. 5. Inventariseert waar hiaten bestaan. Het beoogde aanbod bij afronding van het project is opgenomen in bijlage 1. Aan de hand hiervan benoemt het RDO per functie het concreet resultaat aan het einde van het project en worden afspraken gemaakt wie voor invulling van het aanbod of het resultaat verantwoordelijk is. 6. Afspraken over continuering van de ondersteuningspunten na beëindigen van het project worden vastgelegd en nageleefd. Uitgangspunten Aansluiten bij locale infrastructuur en sociale cultuur Informele zorg en WMO-loketten betrekken Het aanbod sluit aan bij de specifieke behoeften van de inwoners, in het bijzonder van de primaire doelgroepen van dementie. Het aanbod sluit aan bij de sociale infrastructuur in die wijk of kern. Het aanbod sluit aan bij bestaande initiatieven en/of deze punten hebben in samenwerking met lokale (vrijwilligers- /wijk-) organisaties en ouderenbonden inhoud en vorm gekregen Planning Activiteit Tijdsduur (uiterlijk gereed op) Start april 2009 Formeren werkgroep April

17 Einde project Voorstel samenstelling werkgroep ondersteuningspunt Breda Voorstel samenstelling werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout Haalbaarheidsonderzoek naar beste vestigingsplaatsen van ondersteuningspunten (1 in Breda en 1 in Oosterhout). Hierbij wordt allereerst onderzocht welke initiatieven er in de wijk of kern al bestaan en welke partijen hierbij betrokken zijn of kunnen worden. Samen met lokale partners, waaronder de gemeente, wordt gewerkt aan het realiseren van het laagdrempelige ondersteuningspunt. Beheer van de ondersteuningspunten wordt formeel vastgelegd voor de komende 5 jaar Bestaande initiatieven op het gebied van informatie, voorlichting en ondersteuning bij dementie worden geïnventariseerd en samengebracht in het Dementie Ondersteunings- en ontmoetingspunt Communicatie en PR plan opstellen en uitvoeren Feestelijke opening 1 e ondersteuningspunt Ondersteuningspunt blijft ook na het beëindigen van het project geopend en aanbod wordt actueel gehouden Organisatie Gemeente Breda? Raffy Odija Elisabeth? Careyn Thuiszorg Breda Stib SOB? Organisatie Gemeente Oosterhout? HOOM? Merites? Thebe De Volckaert SBO? 1 april 1 december december 2009 Inventarisatie: 1 april 1 december 2009 Samenbrengen: 1 december mei april mei 2010 Mei 2010 continu Naam werkgroeplid Magda Wallenburg Agma van Meijgaarden Ingrid Gerretse Naam werkgroeplid 17

18 Werkgroep geheugenwinkel Opdrachtomschrijving Resultaat Ontwikkelen van minimaal één geheugenwinkel in de regio Breda Oosterhout, naar een voorbeeld van de geheugenwinkel in Tilburg. De werkgroep: 1. Maakt een plan van aanpak 2. Inventariseert de haalbaarheid van een geheugenwinkel en bij een positieve evaluatie wordt een geheugenwinkel ontwikkeld Uitgangspunten Voorstel werkgroep Samenstelling Informele zorg en WMO-loketten betrekken De geheugenwinkel wordt gerund door vrijwilligers Eén van de deelnemende ketenpartners neemt de geheugenwinkel op in de beleidscyclus en levert de coördinator van de geheugenwinkel, zodat ook na het einde van het project de geheugenwinkel blijft voortbestaan. Organisatie Naam medewerker Elisabeth Jory Lems STIB Ingrid Gerretse Odija Surplus? SOB? Gemeente Breda en Oosterhout? (contactpersonen WMO loket, eventueel niet structureel aanwezig) Planning Activiteit Tijdsduur (uiterlijk gereed op) Start april 2009 Einde project Formeren werkgroep De werkgroepleden stellen samen een plan van aanpak op Uitvoeren plan van aanpak Feestelijke opening geheugenwinkel Borging: Onderbrengen van geheugenwinkel bij minimaal één van de ketenpartners Tijdens stuurgroepvergadering van juni namen bekend, zodat op 1 september de werkgroep kan starten. Eind november 2009 gereed 18

19 Werkgroep aanbod ondersteuningspunt Opdrachtomschrijving Resultaat Uitgangspunten De werkgroep: 1. Ontwikkelt de ontbrekende expertise en vult het ontbrekende ondersteuningsaanbod aan voor vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden. a. Witte vlekken worden inzichtelijk gemaakt. b. Mogelijkheden tot het ontwikkelen van ontbrekende expertise en/of ondersteuning worden geïnventariseerd in afstemming met de doelgroep. c. Nieuwe initiatieven worden uitgevoerd. Het beoogde aanbod van het RDO voor mantelzorgers, vrijwilligers en dementerenden, zoals weergegeven in bijlage 1, wordt gerealiseerd en aangeboden via de laagdrempelige ondersteuningspunten. Zorgt dat alle Wmo-loketten, informatiepunten in de gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in haar werkgebied beschikken over het actuele aanbod op het gebied van Omgaan met dementie van de partners van het RDO en overige aanbieders in het werkgebied. Zorgt voor voortzetting van deskundigheidsbevordering op het gebied van sociale aspecten van dementie binnen het RDO na afronding van het project. Voorstel werkgroep Samenstelling Organisatie gemeente Namens verpleeg en verzorgingshuizen Namens thuiszorg Namens HOOM Naam medewerker Namens Welzijn Planning Activiteit Tijdsduur (uiterlijk gereed op) Start januari 2010 Op basis van de aanwezige 1 februari 2010 Einde project inventarisatie die door de werkgroep ondersteuningspunt is gemaakt worden de witte vlekken inzichtelijk gemaakt. Mogelijkheden tot het 1 april 2010 ontwikkelen van ontbrekende expertise en/of ondersteuning worden geïnventariseerd in afstemming met de doelgroep. Indien begroting onvoldoende ruimte 1 juni 2010 geeft voor nieuwe ontwikkelingen aanvullende subsidie mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven onderzoeken. Aanvullende expertise en/of April 2010 april 2011 ondersteuning wordt ontwikkeld. Aanvullende expertise en/of ondersteuning wordt aangeboden via laagdrempelig ondersteuningspunt. Continu na oplevering 19

20 Elk nieuw ontwikkeld product of dienst wordt ondergebracht bij minimaal één ketenpartner. Voor einde project. 20

21 4 Begroting Begroting 2009, 2010, 2011 en 2012 Voor de begroting van de kosten voor expertise-uitwisseling, openingsactiviteiten wijkpunten en ontwikkelkosten nieuwe initiatieven in de wijkpunten zijn stelposten opgenomen. Kosten Totaal projectleider niet Personele inzet van participanten RDO in stuurgroep en werkgroepen PM PM PM PM Zie tabel hieronder Personele inzet t.b.v. websitebeheer (continu) Overheadkosten (Onderbrengen bij Annevillegroep: niet gemiddelde overhead op projecten in begroting 2009 = per 1 FTE Bruto projectmanagement per jaar (projectleider + secretaresse + evt. projectmedewerker) Organisatiekosten expertise-uitwisseling in de eigen regio (Denk aan thema avond, casuïstiekbespreking, personeelsuitwisseling) Openingsactiviteiten wijkpunten Ontwikkelkosten nieuw initiatief in wijkpunt PR- en communicatiekosten: Productencatalogus/krant (papieren versie) Minimaal 2 x uitgave Website RDO: Aansluiten bij website is al ontwikkeld. Bijdrage in beheerkosten per jaar Overige PR-kosten: pennen bedrukt met Onvoorzien Totale kosten

22 5 PROJECTORGANISATIE 5.1 Projectorganisatiestructuur Projectstuurgroep Projectmanager Projectondersteuning Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen 5.2 Rolbeschrijvingen De stuurgroep De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en stellen (namens de Annevillegroep) middelen ter beschikking voor de voortgang van het project. De projectstuurgroep komt op gezette tijden bij elkaar, wanneer er relevante zaken te beslissen zijn. Eventueel kan de projectstuurgroep bij elkaar worden geroepen als problemen zich voordoen waarover beslissingen moeten worden genomen of in het geval de business case gevaar loopt. De leden van de projectstuurgroep hebben mandaat voor het nemen van besluiten die betrekking hebben op de inhoud van het project. In de stuurgroep is per sector een ketenpartner van het RDO vertegenwoordigd. De stuurgroep komt vier maal per jaar bij elkaar voor de reguliere project stuurgroepvergadering. Een maal per jaar vindt groot overleg plaats, waarbij ketenpartners die niet als vast stuurgroeplid in de stuurgroep plaatsnemen ook aanwezig zijn. 22

23 Samenstelling stuurgroep: Naam Organisatie Projectrol Vast stuurgroeplid Mw. H. Meys Odija Projecteigenaar / Voorzitter X / Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Dhr. M. Hodes Elisabeth Vertegenwoordiger X Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. M. van Raffy Vertegenwoordiger X Wallenburg verpleeg- en verzorgingshuis Dhr. J. Knapen De Leystroom Vertegenwoordiger X verpleeg- en verzorgingshuis Mw. E. Biemans De Volckaert SOB Vertegenwoordiger X Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. S. Peters Surplus Vertegenwoordiger thuiszorg X en verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. Z. v. Surplus Welzijn (Merites) Vertegenwoordiger welzijn X Toorenburg Dhr. M. Wijngaards Thebe Mark en Vertegenwoordiger thuiszorg X Maasmond Mw. I. Huijkelom Huispitaal Vertegenwoordiger thuiszorg X Mw. A. Jansen Careyn Thuiszorg Breda Vertegenwoordiger thuiszorg X Dhr. M. Konings Amphia Ziekenhuis Vertegenwoordiger X Ziekenhuis Mw. M. Visser GGZ Breburg Vertegenwoordiger GGZ X Mw. I. Jordans HOOM Vertegenwoordiger mantelzorg ondersteuning Afwisselend met STIB Mw. A. van Alphen Steunpunt informele zorg Breda STIB Vertegenwoordiger mantelzorgondersteuning Afwisselend met HOOM Dhr. E. Stevens Huisartsenkring West- Vertegenwoordiger X Brabant huisartsen Dhr. M. Aalders Alzheimer Nederland afdeling Breda Vertegenwoordiger Alzheimer Nederland X Dhr. G. Seleky Gemeente Breda Vertegenwoordiger gemeente Dhr. B. Cornelissen Gemeente Oosterhout Vertegenwoordiger gemeente Afwisselend met gemeente Oosterhout Afwisselend met gemeente Breda Agenda gerelateerd stuurgroeplid De stuurgroep geeft de algemene sturing en management aan het project en met name aan de projectmanager. De projectstuurgroep is verantwoordelijk voor het succesvol afsluiten van het project en heeft de verantwoording en het mandaat binnen de kaders van het projectplan. De stuurgroep is de contactpersoon naar buiten en verantwoordelijk voor elke publicatie of andere verspreiding van informatie over het project. Deze taak wordt deels gedelegeerd aan de projectmanager. De stuurgroep keurt alle belangrijke plannen goed en autoriseert alle belangrijke afwijkingen van de afgesproken fasen van het project. De projectstuurgroep autoriseert alle afsluitingen van een fase, alsook alle benodigde middelen worden toegewezen en bemiddelt eventueel in conflicten binnen het project of onderhandelt over problemen tussen het project en derden. 23

24 De stuurgroep heeft de volgende verantwoordelijkheden: In het begin van het project: - Het goedkeuren van het projectvoorstel - De garantie dat het plan van aanpak overeenkomt met eisen van de klant - Overeenstemming met de projectmanager over de verantwoordelijkheden en doelstellingen - Afspraken over beperkingen van het project, zoals tijd en geld - Het goedkeuren van het plan van aanpak - Het toewijzen van projectmiddelen die nodig zijn in de volgende fase Als het project in gang is: - Algemene leiding en sturing van het project - Zorgen dat het project binnen zijn afgesproken kaders blijft - Beoordelen van de afgeronde fasen en de goedkeuring geven voor de volgende fase Aan het einde van het project: - Verzekeren dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan - Goedkeuren van het project afsluitdocument - Verzekeren dat alle opgeleverde producten voldoen aan de wensen - Beslissen over de aanbevelingen voor vervolgacties en het overdragen hiervan aan de lijnorganisatie Ontbinden van het project De projecteigenaar De projecteigenaar treedt namens het dagelijks bestuur van de Annevillegroep op als de opdrachtgever van dit project en is derhalve eindverantwoordelijke voor dit project. De projecteigenaar bewaakt continu de business case en zorgt voor de communicatie met externe doelgroepen. Deels delegeert hij dit aan de projectmanager. Hij draagt zorg voor de betaling van die kosten waarvoor de projectmanager geen mandaat heeft gekregen. Met uitzondering van de projecteigenaar bestaat de stuurgroep uit hoofdgebruikers en hoofdleveranciers. De gebruikers in de stuurgroep vertegenwoordigen de gebruikerseisen. Tevens zorgen zij er voor dat er een structuur is voor afstemming tussen de gebruikers en de werkgroepen en dat de projectresultaten voldoen aan de behoefte van de gebruikers binnen de beperkingen van de Business Case in termen van kwaliteit, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De gebruikers zorgen ervoor dat de producten worden getoetst aan de gebruikerseisen binnen zijn/haar sector voordat de producten worden opgeleverd. De leveranciers in de stuurgroep leveren menskracht, goederen en diensten en bewaken de kwaliteit en haalbaarheid, binnen de gestelde tijd en het gestelde budget, van de op te leveren producten. De projectmanager De projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het project binnen de afgesproken grenzen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de projectmanager is het verzekeren dat het project de afgesproken producten oplevert volgens de vereiste kwaliteit en binnen de afgesproken beperkingen over tijd en geld. De projectmanager is er ook verantwoordelijk voor dat het project in staat is de baten te behalen die gedefinieerd zijn in de Business Case. De projectmanager legt verantwoording af aan de projectstuurgroep en onderhoudt contact met de projecteigenaar (voorzitter stuurgroep). Hij signaleert wanneer projectstuurgroep vergaderingen nodig zijn en bereidt deze samen met de projecteigenaar voor. Ook moet de projectmanager het projectplan omzetten in een plan van aanpak, dit dient ook fiat te krijgen van de stuurgroep. 24

25 De projectmanager krijgt ondersteuning van een managementassistente. De projectondersteuning De projectmanager krijgt secretariële ondersteuning van mw. H. de Kleijn. Zij verzorgt de planning, voorbereiding en verslaglegging van stuurgroepvergaderingen en verzorgt de correspondentie vanuit de projectmanager naar de stuurgroep en de werkgroepen. Daarnaast verzorgt zij de communicatie naar diverse doelgroepen. De management assistente wordt aangestuurd door de projectmanager. De werkgroepen De werkgroepen worden aangestuurd door de projectmanager. Deze kan die rol laten vervullen door een teamleider uit de werkgroep. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de realisering van de genoemde deelaspecten. Per cluster van producten wordt één werkgroep ingesteld. De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor planning, voortgangsbewaking, procesmatige, inhoudelijke en secretariële ondersteuning, alsmede afstemming met overige werkgroepen. Het fiat van de projectmanager is vereist voor zover e.e.a budgettaire consequenties heeft. Belangrijk is dat voor alle producten voldoende draagvlak bestaat bij zoveel mogelijk instellingen. Van de werkgroepen wordt gevraagd dit te realiseren. Dat betekent dat er actief contact moet zijn tussen werkgroepenleden en de instellingen. Bij het samenstellen van de werkgroepen wordt er naar gestreefd dat van elke deelnemende organisatie ten minste één afgevaardigde in een van de werkgroepen actief is. Deze personen nemen niet deel op persoonlijke titel, maar vertegenwoordigen de beroepsgroep / sector waarin zij werkzaam zijn. Van de werkgroepenmedewerkers worden de volgende vaardigheden verwacht: - Deskundigheid op het gebied dementie in de eigen instelling en de eigen sector - Innovatief, actief en creatief - Gericht op samenwerking - Resultaatgericht - Toegang tot beleidsmaker binnen de eigen instelling - Hebben voldoende tijd gekregen om een bijdrage te leveren Belasting per werkgroepdeelnemer: Ongeveer 2 à 3 uur gemiddeld per week, waarin de tijdsverdeling variabel is. Afhankelijk van de werkgroepopdracht en het tijdspad waarin het project zich bevindt. De werkgroepen worden aangestuurd door de projectmanager. Deze kan die rol laten vervullen door een teamleider uit de werkgroep. De werkgroep draagt zorg voor de projectuitvoering en het opleveren van de producten. 25

26 6 Beheersinstrumenten De participanten van het RDO Breda en Oosterhout hebben er voor gekozen het projectmanagement bij de Annevillegroep neer te leggen. De Annevillegroep houdt een projectadministratie bij van dit project. In deze projectadministratie zijn opgenomen: - Alle bij de projectuitvoering behorende documenten (projectvoorstel, plan van aanpak, deelnemerslijst, voortgangsrapportages, vergaderstukken e.d.) - De urenadministratie Onder de projectadministratie valt ook de financiële administratie. Dit betreft de volgende onderdelen: - Alle op het project betrekking hebbende facturen, declaraties, bestellingen, orderbevestigingen, en andere relevante documenten - Alle betalingsbewijzen die betrekking hebben op bovengenoemde facturen - Alle inkomsten betrekking hebbend op het project 6.1 Verantwoordings- en evaluatie activiteiten Om het project te bewaken en te beheersen zijn de volgende beheersingsmechanismen ingebouwd: De projectmanager rapporteert schriftelijk een keer per twee maanden over de voortgang van het project. Dit gebeurt met behulp van een hoofdpuntenrapportage. Uiterlijk op de laatste dag van de maand is deze rapportage aangeleverd. Vijf maal per jaar vindt een reguliere project stuurgroepvergadering plaats Een maal per jaar vindt groot overleg plaats, waarbij participanten die niet in de stuurgroep plaatsnemen aanwezig zijn. 6.2 Meten van behaalde resultaten Aan het begin van het project wordt een 0-meting uitgevoerd met behulp van de, door VWS, CBO en Alzheimer Nederland ontwikkelde, netwerkindicatoren dementie ketenzorg. Daarbij is de score voor indicator 1: informatie en voorlichting het meest relevant voor dit project. Jaarlijks wordt een herhaalmeting uitgevoerd. De netwerkindicatoren dementie ketenzorg worden momenteel getest in 16 koploperregio s, waaronder de Annevillegroep regio. Het streven van VWS is de netwerkindicatoren in 2009 landelijk uit te rollen en jaarlijks in te laten vullen door dementie ketens. Hierdoor wordt jaarlijks een herhaalmeting uitgevoerd, ook na het beëindigen van het project. Niet alle in dit projectplan benoemde resultaten komen aan de orde in de indicatorenset. In overleg met stichting Zet zal gekeken worden hoe (provinciaal?) de resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden. 6.3 Borging van de projectresultaten Het is belangrijk dat na het wegvallen van de projectstructuur de opgebouwde samenwerking en de geïmplementeerde producten en activiteiten worden gecontinueerd. Om dit te garanderen wordt elke, gedurende het project ontwikkelde, product of dienst ondergebracht bij minimaal één van de ketenpartners. Deze ketenpartner is verantwoordelijk voor het continueren van de product of dienst na beëindiging van het project. Binnen de projectperiode heeft de betreffende ketenpartner de tijd om, indien nodig, structurele financiële middelen vrij te maken. Het structureel onderbrengen van ontwikkelde producten of diensten bij een ketenpartner bevordert het inbedden in de reguliere processen. 26

27 Daarnaast wordt tijdens het ontwikkelen van nieuwe initiatieven al rekening gehouden met de borging. Hierbij worden financiële, personele en materiële gevolgen van een interventie in overweging genomen. De afspraken die in de stuurgroep gemaakt worden ten aanzien van de borging worden vastgelegd in het plan van borging. Na het beëindigen van het project blijft het netwerk in stand, totdat volledige inbedding in de lijn heeft plaatsgevonden. De ketenpartners dragen via de sturingsmechanismen afstemming, coördinatie en regie gezamenlijk zorg voor het continueren van de opgeleverde projectresultaten. Zij komen jaarlijks bij elkaar om de stand van zaken in de regio te bespreken. De uitkomsten van de jaarlijkse meting netwerkindicatoren ketenzorg kan daarbij als leidraad gebruikt worden. 27

28 folder persbericht nieuwsbrief website folder persbericht nieuwsbrief productencatologus website Plan van aanpak RDO Breda Oosterhout status: Definitief datum: 24 maart Communicatieplan Doelen, doelgroepen en middelen Doelgroepen PR over RDO-netwerk Informatie en voorlichting op inhoud Dementerenden x x x x x Mantelzorgers x x x x x Vrijwilligers in de PG-zorg x x x x x Burgers x x x x x Thuiszorgmedewerkers x x x x x Professionals in de extramurale zorg, x x x x x x actief in PG-zorg (bijv. MW-er, Ouderenadviseur) Medewerkers verzorgingshuizen x x x x x x Medewerkers afdelingen en x x x x x x woongroepen binnen de intramurale PGzorg Medische en para-medische disciplines x x x x x x in de PG-zorg Huisartsen x x x x x x x x x Ziekenhuizen x x x x x x x x x Welzijnsorganisaties x x x x x x x x x Steunpunt Mantelzorg x x x x x x x x x Coördinatiepunt vrijwilligers in de x x x x x x x x x thuiszorg (Overige) zorgorganisaties x x x x x x x x x Gemeenten x x x x x x x x x Zorgkantoor x x x x x x x x x Wmo-loketten x x x x x x x x x Informatieloketten x x x x x x x x x Provinciaal coördinatiepunt x x x x x x x x x Overige RDO s x x x x Provincie x x x x De volgende aspecten komen in de communicatie over het project minimaal aan bod: - Opstellen van een PR-uiting 4 over het RDO - Verzorgen van persberichten over nieuwe activiteiten van het RDO - PR-activiteiten wanneer er een nieuw aanbod beschikbaar komt - Uitgifte van een papierenversie van productencatalogus met aanbod op het gebied van Omgaan met mensen met dementie - Digitaal beschikbaar maken van productencatalogus via - Passend bij het doel van de PR-activiteit worden de meest geschikte regionale/lokale communicatiekanalen en media ingezet. - In de PR zal het RDO gedurende de projectperiode steeds melding maken dat dit project en de resultaten van het RDO mede mogelijk gemaakt zijn door financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant (dit conform de richtlijnen van de Provincie). 4 Bijvoorbeeld een folder of een nieuwsbrief. 28

29 kennis verspreiden informeren adviseren toeleiding tot hulp scholing en ondersteuning professionals leerplaats (stage, praktijk-opleidingen) training mantelzorgers en vrijwilligers signaleren van knelpunten Cliëntsysteembegelei -ding/ sociaal netwerk Stimuleren implemetaties best practices of care Plan van aanpak RDO Breda Oosterhout status: Definitief datum: 24 maart 2009 Bijlage 1: Beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind 2011 Functies RDO A B C D E. I E.II E.III F G H Doelgroepen 1 Dementerenden X X X X X 2 Mantelzorgers X X X X X X 3 Vrijwilligers in de PG-zorg X X X 4 Burgers X X X 5 Thuiszorgmedewerkers X X X X 6 Professionals in de extramurale zorg, actief in PGzorg X X (bijv. MW-er, Ouderenadviseur) 7 Medewerkers verzorgingshuizen X X X X 8 Medewerkers afdelingen en woongroepen binnen de X X X X intramurale PG-zorg 9 Medische en para-medische disciplines in de PG-zorg X X X 10 Huisartsen X X X 11 Ziekenhuizen X X X 12 Welzijnsorganisaties X X X 13 Steunpunt Mantelzorg X X X X 14 Coördinatiepunt vrijwilligers in de thuiszorg X X X X 15 (Overige) zorgorganisaties X X X X X 16 Gemeenten X X X X 17 Zorgkantoor X X X X 29

30 Overzicht verpleeg- en verzorgingshuizen Breda en Oosterhout odija Stichting Aeneas odija Verzorgingshuis Haga Elisabeth Elisabeth particulier woonzorgcentrum Raffy Postbus 5797 Heilaarstraat 103 Galderseweg 83 Bernard de Wildestraat ED Breda 4813 AV Breda 4836AD Breda 4827EG Breda Tel: Fax: odija Locatie Zaart Elisabeth Elisabeth particulier verpleeg- en verzorgingshuis de Leystroom Verpleeghuis odija Locatie De IJpelaar Leuvenaarstraat 91 Brabantlaan 5 Zaart 35 Overakkerstraat VJ Breda 4817JW Breda 4819 ED Breda Breda telefoon: T: fax: Elisabeth Overakker particulier stichting woonzorgcentrum de Breedonk Odija Verzorgingshuis Hagedonk Brigidastraat 15 Willem van Oranjelaan 17 odija Locatie Heksenwiel Middenweg WG Breda 4837AJ Breda Verpleeghuisdependance 4841 RR Prinsenbeek Heksenwiellaan 52 Tel: HA Breda Fax: Elisabeth Vuchterhage particulier woonzorgcentrum Ruitersbos telefoon: Antwerpenstraat 93 Boeimeerweg 2 fax: odija Afdeling De Schakel 4826HB Breda 4837AM Breda Kvh Liesbosch odija Locatie Liesbosch Liesboslaan 315 Verzorgingshuis 4838 EW Breda Elisabeth Westerwiek Zuiderhout wwonzorgcentrum Valkenhove Liesboslaan 315 Tel: Argusvlinder 298 J.F. Kennedylaan EW Breda Fax: SW Breda 4811ET Breda telefoon: fax: Volckaert-SBO Buurstede Elisabeth De Donk odija Locatie Brabantpark Buurstede 17 Slotlaan 15 Zuiderhout Verpleegunit Zuiderhout Verpleeghuisdependance 4904PX Oosterhout 4851EA Ulvenhout Woonzorgcentrum Zuiderhout Kangoeroestraat Oosterhoutseweg GA Breda 4847 DE Teteringen telefoon: Volckaert-SBO De Volckaert Tel: Buurstede 15 Surplus Vredenbergh wonen en zorg odija Zorgcentrum Oranjehaeve 4904PX Oosterhout Lovensdijkstraat 7 Liesboslaan AJ Breda 4813 EC Breda Volckaert-SBO zorgcentrum de Doelen odija Verpleeghuis Lucia Keiweg 52 Surplus zorgkruispunt de Werve Liesboslaan JA Oosterhout Cartier van Disselstraat EC Breda KP Breda Tel: Tel: Volckaert-SBO Oosterheem Fax: Hoefakker GE Oosterhout

31 Netwerkindicatoren dementie ketenzorg. 31

Goed omgaan met dementie

Goed omgaan met dementie Praktijkvoorbeelden uit de provincie Noord-Brabant Goed omgaan met dementie Tilburg, november 2011 Provinciaal Coördinatiepunt RDO s Noord-Brabant praktijkvoorbeelden uit provincie Noord-Brabant Colofon

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV ACUUT NAAR BETER VERBETERING ACUTE ZORG BUITEN KANTOORUREN IN GRONINGEN Eindrapportage September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoud Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer arverslag 2012 Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer Inhoudsopgave 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie