OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Zorgverzekeraars Nederland Juni 2014

2 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: I.A Naam zorgkantoor, in dit verband handelend namens de uitvoeringsorganen AWBZ, Adres Postcode/plaats : : verder te noemen het zorgkantoor en I.B De zorgaanbieder : T.a.v. : Correspondentie adres : Postcode / plaats : Stichtings AGB-code : NZa-code : KvK-nummer : verder te noemen de zorgaanbieder. I.C Deze overeenkomst heeft betrekking op de volgende sector(en): sector V en V O sector GZ O I.D Deze overeenkomst heeft betrekking op de volgende regio s zoals beschreven in bijlage 1 zorgkantoorregio s I.E I.F Overwegende dat: het zorgkantoor in het kader van de wettelijke zorgplicht van zorgverzekeraars als bedoeld in de AWBZ jegens verzekerden is gehouden om te voorzien in de inkoop van voldoende verantwoorde zorg in de regio binnen vastgestelde financiële kaders van het regiobudget, dat wil zeggen dat de inkoop naar volume, kwaliteit en voorzieningszekerheid adequaat en toereikend dient te zijn ter voldoening aan deze wettelijke zorgplicht; budget- en tariefafspraken integraal onderdeel uitmaken van onderhavige overeenkomst; de zorgaanbieder zich als zodanig ten doel stelt om te voorzien in de behoefte aan binnen de eigen competenties vallende AWBZ-zorg op een wijze die cliëntgericht, doeltreffend en doelmatig is. De contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door: de geldende wet- en (lagere) regelgeving, waaronder de NZa-beleidsregels en de afspraken en regels zoals beschreven in de genoemde addenda. De genoemde addenda vormen veelal een nadere uitwerking van onderwerpen die aan bod komen in de Delen I, II en III en vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen partijen. In het verlengde daarvan geeft

3 het bepaalde in de addenda invulling aan de contractuele relatie tussen partijen. Bij tegenstrijdigheden geldt dat Deel I in rangorde voorgaat op Deel II en dat Deel II voorgaat op Deel III inclusief bijlagen/addenda, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deel I Instellingsgebonden deel, waar in deel A de algemene gegevens zijn opgenomen en deel B waarin de zorgaanbiedergebonden afspraken zijn opgenomen. Deel II Regiogebonden deel, waarin de afspraken zijn opgenomen die voortkomen uit het regionale zorginkoopdocument en op basis waarvan onder meer de productieafspraak wordt gemaakt die aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt voorgelegd. Deel III Algemeen deel, waarin de afspraken zijn opgenomen die landelijk gelden voor alle betrekkingen tussen zorgaanbieders en zorgkantoren. Deze afspraken hebben betrekking op het leveren, declareren en financieren van zorg, en zijn landelijk uniform ten behoeve van het beperken van de administratieve lasten van zowel zorgaanbieders als zorgkantoren. De volgende addenda zijn van toepassing en maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Het betreft de meest actuele versie van: 1. het zorginkoopdocument 2015 van het zorgkantoor met bijbehorende bijlagen; 2. het door de zorgaanbieder en het zorgkantoor ondertekende Budgetformulier van de NZa; 3. het Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ 2015; 4. het Handboek spoedzorg in de AWBZ en de regionale spoedregeling; 5. het Declaratieprotocol AWBZ 2015; 6. het Protocol uitvoering regeling meerzorg. I.G Deze overeenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2015 en is aangegaan voor bepaalde tijd te weten tot en met 31 december Opgemaakt in tweevoud te, d.d.. De ondergetekenden, Het zorgkantoor De zorgaanbieder (handtekening) (naam en functie) (handtekening) (naam en functie)

4 OVEREENKOMST 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.B: Zorgaanbiedergebonden afspraken

5 DEEL I.B: ZORGAANBIEDERGEBONDEN AFSPRAKEN De zorgaanbiedergebonden afspraken volgen uit het overleg tussen de zorginkoper en de zorgaanbieder. Deze afspraken maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. Artikel 1: Zorgaanbiedergebonden afspraken Voeg hier instelling specifieke afspraken toe (bijvoorbeeld specifieke doelgroepen, casemanagement afspraken, innovatieve projecten, kwaliteitsafspraken, afspraken n.a.v. materiële controle, doelmatigheidsafspraken, productmix (NB: indien de afspraken regiobreed gelden opnemen in deel II), bandbreedte) of Deze afspraken kunnen op een later moment gemaakt worden.

6 OVEREENKOMST 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel II: Regiogebonden deel Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 6

7 DEEL II: REGIOGEBONDEN AFSPRAKEN NB: DE IN DIT HOOFDSTUK GENOEMDE ARTIKELEN ZIJN INDICATIEF. DE ONDERSTAANDE ONDERWERPEN ZIJN EEN HANDREIKING DIE ZORGKANTOREN KUNNEN OPNEMEN IN HUN EIGEN REGIONALE PARAGRAAF. HET STAAT ELK ZORGKANTOOR VRIJ OM DEZE TE SCHRAPPEN CQ IN TE VULLEN. Hoofdstuk 1: Levering van zorg Artikel 1: Spreiding De zorgaanbieder verspreidt de afgesproken productie zoveel mogelijk gelijkmatig over het jaar. Artikel 2: Spoedzorg Neem hier de regionale afspraken op over het protocol spoedzorg. Hoofdstuk 2: Doelmatigheid en effectiviteit van zorgverlening Artikel 3: Doelmatigheid Neem hier afspraken op rondom productmix etc voor zover die regionaal gelden. (NB: indien de afspraken instellingsspecifiek zijn opnemen in deel I) Artikel 4: Effectiviteit Neem hier afspraken op rondom effectiviteit etc voor zover die regionaal gelden. (NB: indien de afspraken instellingsspecifiek zijn opnemen in deel I) Hoofdstuk 3: Informatie-uitwisseling Artikel 5: Informatievoorziening aan zorgverzekeraars Neem hier alle informatiebepalingen op die het zorgkantoor heeft vanuit de bepalingen uit het Zorginkoopdocument (ook regels over informatievoorziening over onderaannemers). Artikel 6: Informatievoorziening aan zorgaanbieders Neem hier op hoe het zorgkantoor terugkoppeling zal geven aan de zorgaanbieders over de budgettaire ruimte die er in de regio is om te groeien en hoe vaak dat zal gebeuren. Hoofdstuk 4: Niet nakoming Artikel 7: Niet nakoming Neem hier regionaal sanctiebeleid op voor zover dat vooraf al duidelijk is en afwijkt van landelijk beleid (regionale invulling). Hoofdstuk 5: Nacalculatie Artikel 8: Nacalculatie Hangt samen met het inkoopdocument. Bijvoorbeeld hoe en wie verwerkt productmixafspraken in het nacalculatie. (NB: hier alleen informatie opnemen in aanvulling op deel III) Hoofdstuk 7: Overige bepalingen Neem hier bijvoorbeeld afspraken op over winstuitkering. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 7

8 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Intentie en afbakening Het doel van deze overeenkomst is het maken van afspraken over de levering van voldoende, kwalitatief goede, doelmatige en doeltreffende zorg aan de AWBZ-verzekerden in de desbetreffende zorgkantoorregio. Bij de (beleidsmatige) keuzes van de zorgaanbieder in de te leveren zorg, zoekt de zorgaanbieder de optimale balans tussen het individuele cliëntenbelang, het collectieve cliëntenbelang, de effectiviteit van de zorg en de kosten ervan. Begrippen 1. AZR: Een systeem dat op cliëntniveau elektronisch gegevens uitwisselt tussen ketenpartijen. Dit gebeurt met inachtneming van landelijk vastgestelde standaarden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afzonderlijke processen is verdeeld over de ketenpartijen. 2. BSN:. Het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. 3. Controle: De controle door het zorgkantoor uitgevoerd met inachtneming van van de Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars en de Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ. 4. Dossierhouder: De dossierhouder is de zorgaanbieder die als voorkeurszorgaanbieder intramurale zorg is aangewezen door de verzekerde met een indicatie voor verblijf, zoals verder gespecificeerd of omschreven in het Voorschrift zorgtoewijzing.. 5. Fraude: Onder fraude wordt verstaan het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering bij de uitvoering van de AWBZ door de zorgaanbieder, met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen waarop de zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben. 6. Indicatiebesluit: Het besluit van het daartoe bevoegde indicatieorgaan waarin de zorgaanspraak van een verzekerde is vastgesteld. 7. Onderaanneming: Er is sprake van onderaanneming indien een zorgaanbieder (de hoofdaannemer) voor (een deel van) de daadwerkelijke zorg een andere zorgaanbieder of ZZP-er (de onderaannemer) inschakelt. 8. Partijen: Het zorgkantoor en de zorgaanbieder, zoals nader gespecificeerd in Deel I van de overeenkomst. 9. Spoedzorg: Spoedzorg zoals omschreven in het Handboek spoedzorg in de AWBZ. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 8

9 10. Verzekerde: Degene die verzekerd is ingevolge de AWBZ en als zodanig bij een zorgverzekeraar is ingeschreven. 11. Zorgaanbieder: De zorgaanbieder, zoals nader gespecificeerd in Deel I van de overeenkomst. 12. Zorg c.q. zorgverlening: De zorg, omschreven bij of krachtens het bepaalde in de AWBZ en het Besluit Zorgaanspraken AWBZ, voor zover de zorgaanbieder daarvoor is toegelaten (WTZi) en waarover een productieafspraak is gemaakt. 13. Zorgkantoor: Het zorgkantoor, zoals nader gespecificeerd in Deel I van de overeenkomst. 14. Zorgkantoorregio: De regio waarin het zorgkantoor actief is. 15. Zorgplan: Een concrete invulling van de door de zorgaanbieder te verlenen zorg per verzekerde, gebaseerd op de geïndiceerde zorg. Het zorgplan wordt overeengekomen tussen verzekerde en de zorgaanbieder. Het zorgplan wordt ook wel individueel begeleidingsplan, behandelplan of ondersteuningsplan genoemd. 16. Zorgverleningsovereenkomst: De individuele dienstverleningsovereenkomst tussen verzekerde en zorgaanbieder over de zorg, inclusief die aangaande de overbruggingszorg, waarin de rechten en plichten van verzekerde en zorgaanbieder zijn vastgelegd. 17. Zorgverzekeraar: Een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 onderdeel b van de Zorgverzekeringswet, die zich overeenkomstig artikel 33 AWBZ als zodanig heeft aangemeld voor de uitvoering van de AWBZ en daarvoor is toegelaten. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 9

10 Hoofdstuk 1: Levering van Zorg Artikel 1: Zorglevering De zorgaanbieder handelt volgens het meest recente Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ De zorgaanbieder verbindt zich om, met inachtneming van zijn toelating en hetgeen tussen partijen is overeengekomen aan productieafspraken, zorg te verlenen aan de verzekerde die zich daartoe tot hem wendt en zorg te verlenen op basis van aanspraken vermeld in het indicatiebesluit en conform het voorschrift zorgtoewijzing. Met instemming van de verzekerde en na schriftelijke goedkeuring van het zorgkantoor kan andere dan de geïndiceerde zorg door de zorgaanbieder geleverd worden. De zorgaanbieder verplicht zich om kwalitatief verantwoorde, doelmatige en doeltreffende zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan: Zorg die beantwoordt aan de stand van wetenschap en praktijk en die gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten (kwalitatief verantwoord) en die cliëntgericht, doeltreffend voor cliënt en doelmatig in de zin van een optimale inzet van mensen en middelen wordt verleend en die naar maatstaven van redelijkheid is afgestemd op de reële behoefte van de verzekerde (doeltreffend en doelmatig). De zorg is bovendien proportioneel zodat onder- en overgebruik van zorg wordt vermeden. Teneinde aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, beschikt de zorgaanbieder over voldoende gekwalificeerd personeel. Het personeel kan de verzekerden en het zorgkantoor in de Nederlandse taal te woord staan. Artikel 2: Zorgplan De zorgaanbieder handelt conform het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg. In het zorgplan moet zijn opgenomen wat de wensen zijn van de verzekerde. De zorgaanbieder maakt daar waar mogelijk met de verzekerde afspraken over het moment (tijdstip en dag) en de frequentie waarop de zorg geleverd wordt, de vorm, de omvang (basiszorg en eventuele meerzorg conform het addendum Meerzorg) en de inhoud van de zorg die de zorgaanbieder biedt, de plaats waar de zorg geleverd wordt en de functie van de medewerker die de zorg levert. De zorgaanbieder leeft de voor de sector geldende meest recente algemene voorwaarden die betrekking hebben op de relatie cliënt-zorgaanbieder van de brancheorganisatie(s) na. Lid 4 De zorgaanbieder evalueert het zorgplan met frequentie zoals beschreven in de vigerende landelijke wetgeving binnen de langdurige zorg. Lid 5 Indien gewenst kan een verzekerde bij de zorgvraagverduidelijking ondersteuning krijgen van een familielid, naaste of een door de verzekerde gekozen onafhankelijk adviseur of consulent. Deze ondersteuner mag niet direct betrokken zijn bij de zorglevering. In het zorgplan wordt vastgelegd wie de ondersteuning biedt. Lid 6 In het zorgplan is vastgelegd of er sprake is van mantelzorg en welke afspraken er zijn gemaakt met de mantelzorger(s). Evenals de eventuele hulp die die mantelzorger aanvullend op de door de zorgaanbieder verleende zorg kan en wil bieden. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 10

11 Lid 7 Indien van toepassing is in het zorgplan vastgelegd hoe nazorg en overdrachtzorg wordt geregeld. Hieruit moet tenminste blijken op welke termijn deze afspraken gemaakt worden en welke afspraken er met de verzekerde gemaakt worden, zeker bij ontslag uit zorg en in het bijzonder bij verzekerden die geen of maar gedeeltelijk eigen regie kunnen voeren. Ook bij overdracht van zorg moet uit het zorgplan blijken of de zorgaanbieder of de verzekerde zelf de nazorg wil regelen. Lid 8 De zorgverleningsovereenkomst en het zorgplan dienen te worden ondertekend door de zorgaanbieder en de verzekerde en/of diens vertegenwoordiger. Als de zorgaanbieder aantoont zich herhaaldelijk te hebben ingespannen voor ondertekening, maar de verzekerde en/of diens vertegenwoordiger blijft weigeren zonder opgave van reden, dan maakt de zorgaanbieder hiervan aantekening in het zorgplan. Indien de aard en/of de omvang van de te leveren zorg verandert ten opzichte van de afspraken in het zorgplan wordt dit in overleg met de verzekerde en/of diens vertegenwoordiger gedaan. Voor deze wijziging tekenen zowel de verzekerde en/of diens vertegenwoordiger, als de zorgaanbieder. Artikel 3: Continuïteit van de zorglevering De zorgaanbieder garandeert de continuïteit van de zorg. De zorgaanbieder is verplicht om bij risicovolle omstandigheden die de continuïteit van de zorgverlening op enigerlei wijze (kunnen) bedreigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend op financieel en zorginhoudelijk gebied, het zorgkantoor terstond van die omstandigheden met inachtneming van privacyregels in kennis te stellen en dit schriftelijk te bevestigen. Hierbij geeft de zorgaanbieder het zorgkantoor inzicht in alle relevante stukken die betrekking hebben op de problematiek. Het zorgkantoor heeft het recht om, bij gerede twijfel, een extern (accountants)onderzoek in te stellen De continuïteit van zorg wordt in ieder geval beschouwd als risicovol indien: 1. er sprake is van (het ontstaan van) een negatieve reserve aanvaardbare kosten (RAK); 2. er gedurende de laatste 3 jaar sprake is (geweest) van materiele negatieve exploitatieresultaten; 3. en/of er sprake is van (het ontstaan van) liquiditeitsproblemen. Artikel 4: Wachttijden De zorgaanbieder zal in beginsel binnen de treeknormen tijdige zorgverlening een begin maken met zorgverlening aan de verzekerde. De wachttijd is in beginsel bepalend bij het vaststellen van de volgorde waarin verzekerden in zorg worden genomen. Voor verzekerden met een indicatie voor verblijf geldt dat in beginsel de langst wachtende het eerst geplaatst zal worden; wel wordt rekening gehouden met urgentie. Artikel 5: Cliëntenstop Indien de zorgaanbieder voornemens is een cliëntenstop in te stellen voor alle verzekerden die een bepaalde vorm van zorg willen afnemen, gaat hij daarover vooraf het overleg aan met het zorgkantoor over een mogelijke oplossing. De zorgaanbieder is gehouden het zorgkantoor schriftelijk te informeren over deze cliëntenstop conform de hierover met het zorgkantoor gemaakte afspraken. Hieronder vallen ook afspraken over een beschikbaar alternatief aanbod. Dit gebeurt minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de cliëntenstop. De zorgaanbieder dient overeenkomstig gemaakte afspraken de beschikbaarheid van permanent voldoende palliatief terminale zorg, spoedzorg en overige acute AWBZ-zorg binnen 24 uur te regelen. De zorgaanbieder mag deze zorgverlening niet weigeren. Artikel 6: Zorgweigering en beëindiging De zorgaanbieder handelt conform het addendum Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 11

12 Artikel 7: Indicatiestelling De zorgaanbieder treedt tijdig in overleg met de verzekerde over eventuele voortzetting van de zorgverlening na afloop van het geldende Indicatiebesluit (onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde hierin). Indien aan de orde vraagt de zorgaanbieder in overleg met en namens de verzekerde een herindicatie aan. Indien de looptijd van het Indicatiebesluit is verstreken en het Indicatiebesluit niet is vervangen door een nieuw aansluitend Indicatiebesluit, wordt de zorgverlening niet vergoed. Artikel 8: Controle op verzekeringsgerechtigdheid De Zorgaanbieder handelt conform het addendum Declaratieprotocol AWBZ Artikel 9: Aanvullende diensten De zorgaanbieder is gerechtigd om met de verzekerde een overeenkomst te sluiten over de levering van aanvullende producten en diensten die niet of niet meer onder de verzekerde aanspraak vallen op voorwaarde dat de zorgaanbieder de verzekerde op een zodanige, begrijpelijke, wijze heeft geïnformeerd dat deze weloverwogen een beslissing dienaangaande heeft kunnen nemen. De verzekerde heeft daarbij uitdrukkelijk de keuze om al dan niet van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst gebruik te maken. Het beleid en de tarieven voor deze aanvullende producten of diensten moeten zijn vastgesteld in overleg met de (centrale) cliëntenraden van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder dient de aanvullende producten of diensten waar de verzekerde een vergoeding voor moet betalen goed, eenvoudig te vinden en helder uitgelegd op zijn website te vermelden. De zorgaanbieder neemt bij bovenstaande de brochure Uw zorg in een AWBZ instelling van het Zorginstituut Nederland in acht. Artikel 10: Onderaanneming Zorgkantoren behouden zich het recht voor om de zorg geleverd door de onderaannemer, die niet aan de gestelde eisen voldoet dan wel waar voorafgaande geen toestemming is verleend door het Zorgkantoor, niet te vergoeden. Verleende zorg in onderaanneming komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf schriftelijke toestemming is verleend door het zorgkantoor. De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico van de zorgaanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van de zorgaanbieder uit deze overeenkomst. De Zorgaanbieder garandeert dat de zorgverlening door de onderaannemer(s) aan dezelfde eisen voldoet, als die welke aan de zorgverlening door de zorgaanbieder zelf zijn gesteld. Lid 4 De zorgaanbieder geeft het zorgkantoor nadere informatie over de onderaannemer en diens aandeel in de productieafspraak. In voorkomend geval kunnen partijen nadere afspraken maken met betrekking tot de onderaanneming en deze in een addendum vastleggen. Lid 5 Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 12

13 De zorgaanbieder staat er voor in dat de onderaannemer desgevraagd aan het zorgkantoor alle inlichtingen verschaft die de zorgaanbieder zelf ook dient te verstrekken alsmede alle informatie die het zorgkantoor verlangt over de verhouding tussen de zorgaanbieder en de onderaannemer. Lid 6 Het zorgkantoor heeft het recht om onderaannemers te weigeren. Lid 7 De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het declareren van de geleverde zorg aan het zorgkantoor en verantwoording aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Lid 8 De zorgaanbieder ziet er op toe dat de onderaannemer geen facturen aan de verzekerde stuurt voor zorg die valt binnen de AWBZ-aanspraken van de verzekerde en ook niet voor zorg in het kader van bijbetalingen zoals bedoeld in artikel 9 van deze overeenkomst. Lid 9 De zorgaanbieder geeft desgevraagd inzicht in de opbrengsten, die zijn verkregen uit inschakeling van derden. Op verzoek van het zorgkantoor draagt de zorgaanbieder er zorg voor dat zijn opgave door een accountant is gecontroleerd en wordt een afschrift van de verklaring aan het zorgkantoor ter beschikking gesteld. Hoofdstuk 2: Kwaliteitseisen Artikel 11: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg De zorgaanbieder is verplicht het zorgkantoor onverwijld in kennis te stellen en een afschrift te verstrekken van ieder openbaar rapport, dat de zorgaanbieder betreft, uitgebracht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Openbare rapporten worden door de zorgaanbieder goed vindbaar voor de verzekerde op de website van de zorgaanbieder geplaatst. Artikel 12: Kwaliteitssystemen De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de zorgverlening binnen zijn organisatie tenminste voldoet aan de standaard die binnen de kring der beroepsgenoten algemeen aanvaard is. De zorgaanbieder beschikt over aantoonbaar bekwaam en/of gekwalificeerd personeel. De zorgaanbieder waarborgt dat de beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening de eisen in acht nemen die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. De zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevaluatie uit van de bereikte kwaliteit gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het voor de sector geldende landelijk kwaliteitskader. De zorgaanbieder meet tweejaarlijks (V&V) dan wel driejaarlijks (GZ), gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het voor de sector geldende landelijk kwaliteitskader, de mate van cliënttevredenheid. De zelfevaluatie alsmede de mate van cliënttevredenheid wordt openbaar gemaakt, inclusief de hieruit voortvloeiende verbeterplannen, en zij worden beschikbaar gesteld aan de cliëntenraad en het zorgkantoor. Tevens worden de gegevens goed vindbaar voor de verzekerde op de website van de zorgaanbieder geplaatst. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 13

14 Artikel 13: Cliëntenraad De zorgaanbieder borgt dat de centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden zowel inhoudelijk, financieel als secretarieel voldoende ondersteund worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De zorgaanbieder voert een actueel aantoonbaar beleid. Voor minimaal de onderwerpen die benoemd zijn in de Wmcz is dit beleid in samenspraak met de cliëntenraad tot stand is gekomen. Tevens maakt de zorgaanbieder afspraken met de cliëntenraad over de wijze waarop en de mate waarin de centrale en lokale cliëntenraden betrokken worden bij het doorlopen van alle stappen van de kwaliteitscyclus. De zorgaanbieder betrekt de centrale en lokale cliëntenraden aantoonbaar bij de voorbereiding van kwaliteitsmeting, de uitvoering, de evaluatie en het vervolgtraject. Het bestuur van de Zorgaanbieder vraagt altijd advies aan de cliëntenraden over hun inzichten en voorkeuren met betrekking tot de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. Lid 4 De zorgaanbieder stelt de rapportages over de cliëntenraadpleging en de uitkomsten van de zelfevaluatie die de zorgaanbieder doet, beschikbaar aan de cliëntenraad ten behoeve van intern gebruik en gericht op kwaliteitsverbetering. Tenminste twee vastgestelde prioriteiten voor verbetering per onderzoek moeten zijn benoemd in een plan van aanpak dat in ieder geval een beschrijving geeft van de problemen, het doel, en de te ondernemen acties en activiteiten, gesteld binnen een tijdpad. De verbeteringen worden geëvalueerd en besproken met de cliëntenraad. Lid 5 De zorgaanbieder stelt de systematiek van het zorgplan in afstemming met de cliëntenraad op en evalueert minimaal jaarlijks met de cliëntenraad of de systematiek bijstelling behoeft. Hoofdstuk 3: Informatievoorziening, overleg en uitwisseling van gegevens Artikel 14: Relatiebeheer De zorgaanbieder en het zorgkantoor hebben jaarlijks minimaal één overlegmoment. Artikel 15: Informatievoorziening aan verzekerden De zorgaanbieder verschaft de verzekerde tenminste via de eigen website de meest actuele en recente informatie die relevant is voor het (zorg)aanbod, de wijze van uitvoering van zorg, specificaties en deskundigheden, kwaliteitsgegevens, wachttijden en wachtlijsten, weigeren/stopzetten zorg, overbruggingszorg, aanvullende dienstverlening en de tarieven daarvoor, financiële aspecten, klachtenafhandeling, rechten en inspraakmogelijkheden. Deze informatie dient gebruikersvriendelijk en eenvoudig toegankelijk te zijn, passend en begrijpelijk voor de doelgroep. De zorgaanbieder streeft er naar om contacten met de familie of vertegenwoordiger van de verzekerde zoveel mogelijk via dezelfde contactpersoon van de zorgaanbieder te laten verlopen. Het zorgkantoor verzorgt publieksinformatie gericht op de positie van de verzekerde en de procedures rond realisatie van de aanspraak op zorg en de verlening van zorg. Tevens biedt het zorgkantoor informatie inzake de uitvoering van o.a. de regelingen eigen bijdrage en persoonsgebonden budgetten. Via de website Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 14

15 biedt het zorgkantoor informatie over haar inkoopbeleid, beleidskeuzes en publieksinformatie per gecontracteerde zorgaanbieder: (i) algemene informatie, (ii) het gecontracteerd zorgaanbod en (iii) een indicatie van de wachttijd. Het zorgkantoor is samen met de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het actueel houden van de publieksinformatie. Artikel 16: Informatievoorziening aan het zorgkantoor Het zorgkantoor heeft het recht om van de zorgaanbieder informatie op te vragen die zij nodig heeft voor het uitoefenen van haar taken in het kader van de AWBZ en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de levering van de zorg. Zorgaanbieder en zorgkantoor verschaffen elkaar actief alle informatie die relevant is voor de uitvoering van deze overeenkomst en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de levering van de zorg. De zorgaanbieder beschikt over een systeem van informatievoorziening dat borgt dat periodiek beschikbaar komende informatie over de zorgaanbieder, de door hem geleverde zorg en de kwaliteit van de zorg terstond aan het zorgkantoor ter beschikking wordt gesteld. Het zorgkantoor verschaft geen bedrijfsvertrouwelijke informatie over andere zorgaanbieders tenzij het wettelijk verplicht is die informatie openbaar te maken. De zorgaanbieder verschaft op verzoek van het zorgkantoor nader inzicht in de financiële vermogenspositie (inclusief solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit en de RAK-positie en bedrijfsvoering van de eigen onderneming, de in groepsverband verbonden ondernemingen en de door de zorgaanbieder gecontracteerde onderaannemer(s). Over de besteding van de RAK, anders dan ter compensatie van negatieve exploitatieresultaten, dient overeenstemming te bestaan tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor. Het zorgkantoor en de zorgaanbieder kunnen in onderlinge afstemming de RAK voor een specifiek doel inzetten. De zorgaanbieder werkt in dit kader mee aan het Early Warning Systeem van het zorgkantoor. Het zorgkantoor bewaakt naar beste vermogen de vertrouwelijkheid van eventuele bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige gegevens die aan hem verstrekt worden. Daarnaast stelt de zorgaanbieder het jaardocument waaronder begrepen de jaarrekening, vergezeld van een accountantsverklaring, zo spoedig mogelijk doch in elk geval voor 1 juni van het daarop volgende kalenderjaar beschikbaar aan het zorgkantoor. Hierin zijn in elk geval ook opgenomen de opbrengsten die zijn verkregen uit zorgverlening verricht door onderaannemers. Daarnaast verschaft de zorgaanbieder desgevraagd inzicht in de opbouw en besteding van de RAK. De gegevens met betrekking tot de productieverantwoording worden door de accountant in zijn controle betrokken. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 15

16 Hoofdstuk 4: AZR, registratie, verstrekking van gegevens Artikel 17: AZR De zorgaanbieder handelt conform de meest actuele processen zoals beschreven in het BEP-model. In dit BEP-model staan de bedrijfs-, operationele- en technische regels en standaarden. Hoofdstuk 5: Controle Artikel 18: Controle en verstrekking van gegevens De controle vindt plaats door het zorgkantoor met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de AWBZ, in het bijzonder de regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ.. De zorgaanbieder is gehouden optimale medewerking te verlenen aan een (materiële) controle. Ten onrechte gedane betalingen leiden tot ten minste terugvordering van hetgeen onterecht voldaan is vermeerderd met wettelijke rente en te maken kosten, al dan niet door verrekeningen met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties. Hoofdstuk 6: Declaratie en betaling Artikel 19: Declaratie van de geleverde zorg De Zorgaanbieder handelt conform het addendum meest actuele declaratieprotocol en afspraken zoals gemaakt in het regionale deel van deze overeenkomst. Artikel 20: Uitgangspunten voor betaling De vergoeding van de zorg vindt plaats overeenkomstig de afspraken die de zorgaanbieder en het zorgkantoor hebben gemaakt en zoals vermeld in deze overeenkomst inclusief relevante addenda. Overproductie komt voor eigen rekening en risico van de zorgaanbieder. Alleen die geleverde zorg zoals beschreven in artikel 1 wordt vergoed. De zorgaanbieder heeft de plicht om de verzekerden te informeren zodat geen zorg als bedoeld in artikel 8 Besluit Zorgaanspraken AWBZ bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht voor die dagen waarop bij het zorgkantoor een zorgzwaartepakket voor deze verzekerde gedeclareerd wordt. De zorgaanbieder heeft eveneens de plicht om de verzekerde die een indicatie voor verblijf en behandeling heeft en op zo n plek verblijft, zodanig te informeren dat geen zorg als bedoeld in artikel 15 Besluit Zorgaanspraken AWBZ bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht. Dit geldt ook als afwezigheidsdagen gedeclareerd worden. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 16

17 Hoofdstuk 7: Fraude, niet nakoming en geschillen Artikel 21: Fraude De zorgaanbieder verliest bij fraude het recht op vergoeding uit hoofde van deze overeenkomst, onverminderd zijn verplichting zorg te blijven leveren. Het zorgkantoor spant zich in om onterechte declaraties en fraude in de zorg zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Om die reden legt het zorgkantoor (persoons)gegevens vast. Het kan deze gegevens delen met derden waarmee het samenwerkt aan de veiligheid en integriteit van het zorgkantoor en van de branche. Het is algemeen beleid van het zorgkantoor fraude en andere overtredingen van de Wmg te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook als naar het oordeel van het zorgkantoor bestuursrechtelijke afdoening door de NZa niet noodzakelijk is voor de desbetreffende zaak. De NZa registreert de melding en gebruikt de informatie eventueel voor het coördineren van onderzoeken en om inzicht te krijgen in de aard en omvang van onjuistheden en fraude in de zorg. Onterechte betalingen worden teruggevorderd dan wel verrekend. In geval van fraude hanteert het zorgkantoor het uniform maatregelenbeleid (Maatregelenrichtlijn, Maatregelen zorgverzekeraars bij vastgestelde fraude, 7 oktober 2013), die zorgt voor een gezamenlijke basis voor het bepalen van maatregelen bij fraude. Artikel 22: Niet nakoming Indien de zorgaanbieder tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst stelt het zorgkantoor hem deswege in gebreke, tenzij nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de zorgaanbieder onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk waarbij aan de zorgaanbieder een redelijk termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. In geval van niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst, behoudt het zorgkantoor zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Lid 4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 heeft het zorgkantoor de mogelijkheid om, indien vast is komen te staan dat de zorgaanbieder de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt, maatregelen te nemen. Dit kan onder andere zijn: de productieafspraak wordt aangepast; (een deel van) het bedrag dat bestempeld is als onrechtmatige declaratie wordt teruggevorderd; een boete van maximaal 5% op de afgesproken tarieven wordt opgelegd; de overeenkomst wordt opgezegd. Lid 5 Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de Zorgaanbieder indien deze toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst aansprakelijk voor vergoeding van de door het zorgkantoor en haar verzekerden geleden c.q. te lijden schade, met dien verstande, dat het zorgkantoor alles dient te ondernemen wat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden om de schade te beperken. Deze Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 17

18 aansprakelijkheid doet niet af aan de plicht van de zorgaanbieder om de zorg volgens de onderhavige overeenkomst naar behoren uit te voeren. Lid 6 Een onjuistheid in dan wel een tekortkoming in de nakoming van hetgeen de zorgaanbieder heeft ingevuld ten behoeve van de geschiktheidseisen en algemene voorwaarden voor de zorginkoop 2015, wordt gelijkgesteld met een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Hoofdstuk 8: Duur en einde overeenkomst Artikel 23: Duur en einde van deze overeenkomst Deze overeenkomst treedt in werking en eindigt op de in Deel I van deze overeenkomst genoemde data. Deze overeenkomst kan slechts eerder eindigen, geheel dan wel indien toepasselijk per zorgkantoorregio of per zorgaanbieder, met goedvinden van het zorgkantoor en de zorgaanbieder of op de gronden genoemd in deze overeenkomst inclusief addenda. Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd: 1. indien partijen niet meer voldoen aan de desbetreffende definities genoemd in de begrippenlijst van deze overeenkomst. 2. door een der partijen indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt; 3. door een der partijen indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of het onderwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van elke andere soortgelijke procedure; 4. door het zorgkantoor indien de Zorgaanbieder wordt overgenomen door een derde, dan wel fuseert of splitst, overdracht van aandelen plaatsvindt of op enige andere vorm waarbij de zeggenschap over de onderneming aanmerkelijk wijzigt. Partijen plegen, indien de zorgaanbieder het zorgkantoor tijdig hiervan op de hoogte heeft gesteld, voorafgaand hieraan overleg over de gevolgen van de overname, fusie of splitsing voor de zorgverlening aan verzekerden ten laste van de AWBZ; 5. door het zorgkantoor indien de onderneming van de zorgaanbieder geheel of ten dele beëindigd wordt; 6. door het zorgkantoor indien de zorgaanbieder zes aaneengesloten maanden geen zorg heeft verleend aan cliënten; 7. door een der partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een deugdelijke ingebrekestelling (voor zover vereist), niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de uitkomsten van een (materiële) controle; 8. door een der partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer duurt dan dertig kalenderdagen; 9. door intrekking van de toelating van de instelling in gevolge de WTZi; 10. door het zorgkantoor indien een nieuwe zorgaanbieder niet binnen 6 maanden na aanvang van deze overeenkomst aantoonbaar aan de algemene voorwaarden voor 'Tijdige Zorg' en 'Kwaliteit van Zorg' voldoet. Lid 4 Onverminderd het bovenstaande is het zorgkantoor in bovengenoemde gevallen ook gerechtigd deze overeenkomst niet geheel dan wel per zorgkantoorregio of per zorgaanbieder te beëindigen maar met onmiddellijke ingang, eenzijdig zonder gerechtelijke tussenkomst, te wijzigen of deels te wijzigen en deels te beëindigen. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 18

19 Lid 5 Indien het zorgkantoor, in de gevallen genoemd in lid 3, tot opzegging met onmiddellijke ingang overgaat, is de zorgaanbieder jegens het zorgkantoor verplicht tot vergoeding van de schade die door opzegging ontstaat. Het zorgkantoor is bij beëindiging, op welke wijze dan ook, van deze overeenkomst geen schadevergoeding uit welke hoofde dan ook aan de zorgaanbieder verschuldigd. Lid 6 In geval van beëindiging van de overeenkomst of beëindiging van de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder werkt de zorgaanbieder mee aan de continuïteit van de zorgverlening aan de verzekerden. De zorgaanbieder werkt mee aan een zorgvuldige overdracht van verzekerden aan een andere, gecontracteerde, zorgaanbieder naar keuze van verzekerde en doet dit in overleg en na akkoord van het zorgkantoor. Lid 7 De zorgaanbieder stelt op verzoek van het zorgkantoor onverwijld een lijst ter beschikking met daarop de cliëntgegevens van de verzekerden die bij hem in zorg zijn. Tevens treedt de orgaanbieder in overleg met het zorgkantoor inzake de overdracht van de verzekerden. Artikel 24: Overdracht van rechten en fusie De zorgaanbieder mag de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan een of meerdere derden overdragen of door een of meerdere derden laten overnemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan aan goedkeuring als bedoeld in de eerste volzin voorwaarden verbinden. De zorgaanbieder is verplicht het zorgkantoor tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot vervreemding of overdracht van de onderneming van de zorgaanbieder, ongeacht de vorm waarin die vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke wijze de zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert de zorgaanbieder het zorgkantoor over de eventuele meerwaarde van een wijziging als bedoeld in de eerste volzin voor de verzekerden alsmede over het (mogelijke) effect van de wijziging op de verhoudingen op de regionale of lokale markt van zorg die door de zorgaanbieder wordt geleverd. Het zorgkantoor kan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst aan een of meer derden overdragen of die rechten of verplichtingen door een of meer derden laten overnemen op voorwaarde dat de gestanddoening van de verplichtingen jegens de zorgaanbieder door de overnemende partij is geborgd. Artikel 25: Financiële verantwoordelijkheid De zorgaanbieder past geen kruissubsidiëring toe tussen AWBZ-gefinancierde zorg en enige andere activiteiten die binnen de organisatie plaatsvinden. De zorgaanbieder stelt zich niet garant voor derden tenzij het zorgkantoor daarvoor schriftelijke toestemming geeft. Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 19

20 Indien winstuitkering wettelijk mogelijk is, vindt die uitsluitend plaats in het geval dat het weerstandsvermogen (budgetratio) minimaal 25% van het budget aanvaardbare kosten (na herschikking) bedraagt en/of het eigen vermogen van de zorgaanbieder in jaar t minimaal 25% van de omvang t-1 bedraagt. Lid 4 Indien het zorgkantoor een voorschot heeft verstrekt is dat te allen tijde direct opeisbaar. Hoofdstuk 9: Slotbepalingen Artikel 26 Algemene slotbepalingen Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als aanpassing van deze overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld om reden van een wijziging in relevante wet- of regelgeving of overheidsbeleid, treden partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg om de bepalingen die gewijzigd moeten worden aan te passen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk der partijen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opzeggen. Tussenkomst van de rechter is hier niet noodzakelijk. Geschillen over deze overeenkomst en de uitvoering ervan worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Den Haag. of Geschillen over deze overeenkomst en de uitvoering ervan worden bij uitsluiting berecht door de rechtbank PLAATS VAN VOORKEUR INVULLEN Lid 4 Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om een overeenkomst die is voorzien van doorhalingen en/of mededelingen van de zorgaanbieder van welke aard dan ook als ongeldig te beschouwen. Indien het zorgkantoor van dit recht gebruik maakt, stelt hij de zorgaanbieder daarvan schriftelijk in kennis. In dat geval zendt het zorgkantoor de zorgaanbieder eenmalig de ongewijzigde overeenkomst alsnog toe en wordt de zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van drie weken door ondertekening en terugzending aan het zorgkantoor de ongewijzigde overeenkomst alsnog tot stand te brengen. Lid 5 Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht. Partijen plegen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig zijn verklaard, overleg teneinde een vervangende regeling te treffen, zodanig dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. Lid 6 Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van de zorgaanbieder en/of derden (waaronder onderaannemers), onder welke naam of in de welke vorm dan ook, uitdrukkelijk niet van toepassing. Met Overeenkomst AWBZ 2015 Pagina 20

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Code Gemeente 3 Appingedam 3.330 5 Bedum 4.205 7 Bellingwedde 5.804 9 Ten Boer 6.180 10 Delfzijl 5.087 14 Groningen 247.136 15 Grootegast 27.343 17 Haren 10.640

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget 2015 Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Alleen de positieve correcties zijn in dit bedrag verwerkt omdat geen geld zal worden teruggevorderd

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Drenthe 259 1 13 273 Aa en Hunze 13 2 15 Assen 25 1 26 Borger-Odoorn 14 1 15 Coevorden 28 28 De Wolden 14 1 15 Emmen 58 3 61 Hoogeveen 28 1 3 32 Meppel 14

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Aa en Hunze 165.222 Aalburg 65.903 Aalsmeer 140.848 Aalten 188.829 Achtkarspelen 194.082 Alblasserdam 126.785 Albrandswaard 95.522 Alkmaar 619.334 Almelo 535.529

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

Groningen tarief rang tarief rang

Groningen tarief rang tarief rang Bouwleges 2016 en plaats op nationale ranglijst Omgevingsvergunning 10.000,- excl. btw, incl. welstand Omgevingsvergunning 130.000,- excl. btw, incl. welstand Groningen tarief rang tarief rang 1 Appingedam

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Groningen Appingedam 12.003 17 Bedum 10.430 15 Bellingwedde 9.145 13 De Marne 10.158 14 Delfzijl 25.440 35 Eemsmond 15.778 22 Groningen 200.453 272 Grootegast 12.122 17 Haren 18.913 26 Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Bijlage A Gemeente 1) Inwoners Huisvestings- 1-1-2015 2) 1e helft 2016 Groningen Appingedam 12.003 15 Bedum 10.430 13 Bellingwedde 9.145 11 De Marne 10.158 12

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013 Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten. Volledig onderzoek (datum 27 februari ) Gemeente OZB2013 OZB Verschil aanslag ( ) OZB 2013 (bron CBS) (opgave gemeente) ffing huishouden) ffing

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013 Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling 31-12-2012 2) 1e helft 2013 Groningen Appingedam 12.019 4 Bedum 10.550 3 Bellingwedde 8.996 3 De Marne 10.335 3 Delfzijl 26.029 7 Eemsmond 16.085 5 Groningen

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 0 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 12 41 51 51 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 3 16 31 31 Coevorden 15 42 57 21 7 7 35 22 22 De Wolden 10 28 38

Nadere informatie

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Budget nieuwe Budget nieuwe Budget taken voor alle taken voor bestaande gemnr

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

Budget mantelzorgwaardering per gemeente

Budget mantelzorgwaardering per gemeente Budget mantelzorgwaardering per gemeente Uit een brief van staatssecretaris van Rijn blijkt dat met ingang van 2016 structureel 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie.

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. Educatie 2015: Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. De gemeentelijke herindeling per 1 januari

Nadere informatie

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016 OVEREENKOMST 2016 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: februari 2016 Overeenkomst Wlz t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2016 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016 Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters Bron: Meicirculaire 2016 Innovatienul13 Villa Mooi Zeist n Utrechtseweg 9 n 3704 HA Zeist n T. 030 877 92 35 E. info@innovatienul13.nl

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's (100 (100 Aa en Hunze 4.451.432 3.835.733-13,8 3.746.857-15,8 Aalburg 1.761.744 2.227.533 26,4 2.175.920 23,5 Aalsmeer 3.799.765 3.206.696-15,6 3.132.395-17,6 Aalten 3.295.353 4.720.452 43,2 4.611.077

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER NABEL ACTIE NON-RESPONS

RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER NABEL ACTIE NON-RESPONS RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER 2014 + NABEL ACTIE NON-RESPONS Gemeente Beleid Organisatie Communicatie Inkoop Toegang Clientondersteuning Toelichting 's-gravenhage ten dele ja

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Stedenoverzicht Meerookhoodstad

Stedenoverzicht Meerookhoodstad Stedenoverzicht Meerookhoodstad De gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door het inademen van vervuilde lucht is goed vergelijkbaar met het effect van het meeroken van sigaretten. In Nederland roken

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Brede impuls combinatiefuncties

Brede impuls combinatiefuncties Bron: junicirculaire gemeentefonds 2012 Ministerie van BZK Brede impuls combinatiefuncties De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Amsterdam, 30 januari 2015

Amsterdam, 30 januari 2015 Amsterdam, 30 januari 2015 NSGK-collecte 2014, opbrengst per gemeente In deze lijst wordt de opbrengst van de NSGK-collecte per gemeente weergegeven. In totaal is in ruim 320 gemeenten gecollecteerd. Hoewel

Nadere informatie

Budgeten waardering 2015

Budgeten waardering 2015 Budgeten waardering 2015 Gemeente Budget 2015 Gemeente Budget 2015 Aa en Hunze 115.135 Boekel 33.260 Aalburg 45.662 Borger-Odoorn 122.797 Aalsmeer 96.975 Borne 90.960 Aalten 135.685 Borsele 83.656 Achtkarspelen

Nadere informatie

Kinderen in Tel Databoek 2014

Kinderen in Tel Databoek 2014 Kinderen in Tel Databoek 2014 Deel 3: De resultaten per provincie en gemeente Verwey-Jonker Instituut Redactie: Majone Steketee Bas Tierolf Jodi Mak Februari 2014 1 Verwey-Jonker Instituut Dit deel bevat

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24914 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2012, nr.

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13.

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13. Voorschot 2010 in 2010 2010 2.010 Gemcode Gemcodel 0003 Appingedam 19.210 0005 Bedum 7.023 0007 Bellingwedde 11.533 1663 De Marne 14.325 0010 Delfzijl 46.490 1651 Eemsmond 22.962 0014 Groningen 528.377

Nadere informatie

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente.

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Kosten per gemeente Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Deze kosten zijn onder o.v.b. Groningen 130.000 Appingedam 204,50 885,85 2.118,50 Bedum 227,50 990,50

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen Gemeente Provincie Type gemeente Klein: 3000 bedrijven Lid G36 % prompt Dagen vertraagd #dagen vertraagd 2012 %prompt 2012 Overall Ranking 2012 Overall

Nadere informatie

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code Wogem variabele naam OViN 2010 variabele label OViN 2010 Woongemeente code OViN 2010 code label OViN 2010 3 Appingedam 5 Bedum 7 Bellingwedde 9 Ten Boer 10 Delfzijl 14 Groningen 15 Grootegast 17 Haren

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016. Geestelijke Gezondheidszorg. Publicatiedatum: 3 juli 2015. TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP Wlz 2016

CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016. Geestelijke Gezondheidszorg. Publicatiedatum: 3 juli 2015. TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP Wlz 2016 CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016 Geestelijke Gezondheidszorg TEN BEHEVE VAN DE ZRGINKP Wlz 2016 Publicatiedatum: 3 juli 2015 Inschrijvingsverklaring 2016 - Sector Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014

Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014 Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014 Rang Gemeente 77 Aa en Hunze 16% 324 10% 7% 23% 24% 415-73 192 Aalburg 45% 792 1% 45%

Nadere informatie

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016 Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni Overzicht realisaties per provincie Inleiding Hieronder is op totaalniveau voor alle provincies en per provincie aangegeven in hoeverre ze op schema

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Delfzijl 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem)

Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Puntensysteem voor huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 zijn ingegaan en waarvan de woning nog geen energielabel heeft (oud puntensysteem) Onderdeel 1 Oppervlakte van vertrekken (kamers, keuken,

Nadere informatie

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost Gemeente Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

AANTAL AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDEELHOUDERS A Aa en Hunze 52.728 86.473,92 Aalburg 17.550 28.782,00 Aalsmeer 25.857 42.405,48 Aalten 19.305 31.660,20 Achtkarspelen 87.711 143.846,04 Alblasserdam 9.477 15.542,28 Albrandswaard 3.510 5.756,40 Alkmaar

Nadere informatie