BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 Herestraat, Leuven Tel (016) Fax (016) ons kenmerk datum I /06/2009 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN) PERCEEL I03025: LEVERING VAN COUVEUSES Het bestek en de meetstaat worden gratis ter beschikking gesteld als bijlage bij de publicatie. Dit bestek omvat 1 perceel voor levering van couveuses met - desgevallend - onderhoud OPENING VAN DE OFFERTES: donderdag 9 juli om 14 u 1

2 1. ALGEMENE INLICHTINGEN Inzage en aankoop bestek Gegevens Opdrachtgever: naam: UZ Leuven, Dienst Materiaalbeheer (bordeaux pijl) adres: Herestraat, 49, 3000 Leuven telefoon: 016/ vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur (Prof. Dr. Johan Kips) Het bestek wordt, samen met de publicatie gratis elektronisch ter beschikking gesteld. Het elektronisch exemplaar kan ook telefonisch of per aangevraagd worden: 016/ Telefonische inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Opdrachtgever. Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden; 4. Het KB van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden (zie Europese Richtlijn 73/23/EEG en aanpassingen); 5. Het KB van 18 juni 1994 betreffende de elektromagnetische comptabiliteit (Europese Richtlijn 89/336/EEG en aanpassingen); 6. C norm met name Veiligheid van elektro-medische toestellen, deel 1, algemene eisen ; 7. De toepasselijke veiligheidswetgeving zoals onder andere beschreven in het ARAB en het AREI; 8. De reglementering EN ISO (deel 1 en 2); 9. Intern reglement voor externe aannemers van UZL, zoals gevoegd bij dit lastenboek; 10. Alle wetgeving met betrekking tot ziekenhuizen; 11. Onderhavig bestek, inclusief offerteformulier. 2

3 Afwijkingen-eventuele motivering (art 3 van het KB 26 september 1996) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. Artikel 116 1ste lid KB van 08 januari gestanddoeningstermijn De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 9 2 bijlage bij KB van 26 september Vrijgave borgstelling De borgstelling zal volledig worden vrijgegeven bij de voorlopige oplevering. Artikel 13 bijlage bij KB van 26 september Prijsherziening Er zal geen prijsherziening worden toegepast. Artikel 14 - bijlage bij KB van 26 september Intellectuele rechten De inschrijvers worden verzocht bij hun offerte duidelijk de eventuele octrooien of octrooilicenties te vermelden. Alle kosten verbonden aan deze rechten vallen voor rekening van de inschrijver en zijn derhalve begrepen in de prijs. Artikel bijlage bij KB van 26 september Van dit artikel wordt afgeweken gelet het feit dat de werken plaats vinden in een ziekenhuisomgeving, welke begrijpelijkerwijze in exploitatie blijft. Artikel 49 - bijlage bij KB van 26 september Elementen die in de prijs begrepen zijn De documentatie zoals vermeld in de technische bepalingen zit mee vervat in de prijs van de levering/installatie; De opleiding zoals beschreven in de technische bepalingen zit mee vervat in de prijs van de levering/installatie; Eventuele stockagekosten na de fabricage zijn tevens inbegrepen. Artikel 56 - bijlage bij KB van 26 september Verpakkingen De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op enige vergoeding. Artikel 63 - bijlage bij KB van 26 september Waarborgtermijn De waarborgtermijn bedraagt minimum 2 jaar. 3

4 2. REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de inschrijver is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari Aanbestedende overheid UZ Leuven adres: Herestraat Leuven telefoon: (0) via materiaalbeheer (dhr. Johan Bruggeman tel ) Voorwerp van de opdracht De opdracht betreft de levering (met installatie) van 8 (vermoedelijke hoeveelheid) couveuses. In de prijs van deze levering zal tevens de opleiding vervat zitten, alsook de documentatie, zoals verder omschreven bij de bepalingen. Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art 13 en KB van 26 sept art 2, 2 ) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. Regels in verband met toegang en kwalitatieve selectie Toegang: De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van: 1. een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat deze niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging bevindt; 2. (a.) een recent (maximum 6 maanden oud) attest van de Administratie der Directe Belastingen en (b) een recent (maximum 6 maanden oud) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties. Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land; 3. origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor het openen van de offertes/inschrijvingstellingen. Indien het document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; 4. kopie van getuigschrift (max. 6 maanden oud) waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert; 4

5 5. Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. Kwalitatieve selectie De inschrijver bewijst diens financiële en economische draagkracht mits voorlegging van de volgende documenten: 1. Een verklaring betreffende de cash-flow van de laatste 3 boekjaren, alsook de jaarrekening en de resultatenrekening van de laatste 3 boekjaren; 2. Een attest (max. 6 maanden oud) van diens (1) verzekeraar BA-uitbating / Beroepsaansprakelijkheid met vermelding van de verzekerde kapitalen, waarbij de dekking bedrijfsaansprakelijkheid en na-levering onderschreven dient te zijn en dit voor minimaal ,00 eur. Tevens dient een attest van (2) de verzekeraar arbeidsongevallen te worden gevoegd. De inschrijver toont diens technische bekwaamheid aan door het voorleggen van de volgende stukken: 1. Een lijst van 3 recente gelijkaardige leveringen, hun bedrag, data en publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren: - indien het leveringen betreft aan een overheid worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper, bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegestaan; 2. Monsters, beschrijvingen en/of foto s van de te leveren producten zoals vermeld in de meetstaat, waarvan op verzoek van de Opdrachtgever de echtheid moet kunnen worden bevestigd; 3. Certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin de conformiteit van duidelijk door referenties geïdentificeerde producten met bepaalde specificaties of normen wordt bevestigd en dit voor alle onderdelen zoals vermeld in de meetstaat. Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. Opmaak van de offerte (KB van 8 januari artikel 89) De offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden in één origineel exemplaar opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 90 van het KB van 08 januari Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en samenvattende opmetingsstaat, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 van het Koninklijk besluit van , die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld. 5

6 Verbetering van vergissingen en leemten (Artikel 96 2 (KB)) De gebeurlijke vergissingen of leemten m.b.t. het aanbestedingsdossier zullen door de inschrijver gemeld worden in een nota die als bijlage bij zijn offerte dient te worden gevoegd. De inschrijver zal zich nadien niet kunnen beroepen op enige leemte of fout in zijn offerte. Vergissingen + leemten (KB van 8 januari artikel 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. Taal (KB van 8 januari artikel 100) De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met de Opdrachtgever. Indiening van de offerte (KB van 8 januari artikel 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en naar de nummers van het betrokken perceel. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: UZ Leuven - Gasthuisberg Materiaalbeheer Projectadministratie Herestraat, Leuven Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari artikel 106) De opening van de offertes heeft plaats op donderdag 9 juli 2009 om 14:00 u ten overstaan van Dhr. Yvan Cox, leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde(n) in Vergaderzaal 1 van de dienst Materiaalbeheer (bordeaux pijl, 5 de verd.), UZ Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven. Criteria voor gunning van de opdracht (KB van 8 januari artikel 115) De opdrachtgever kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de hieronder vermelde gunningcriteria. Voor elk van de inschrijvers worden de scores van alle gunningscriteria getotaliseerd en zodoende wordt overgegaan tot het opmaken van een klassement. De beoordeling van de gunningscriteria zal als volgt gebeuren: -de inschrijver met de beste score krijgt het maximum van de punten; -de volgende(n) krijgen een score per gunningscriterium die naar beneden toe afwijkt van de maximumscore naargelang hun offerte, na evaluatie, blijkt minder voordelig te zijn dan de voordeligste offerte; - de aftrek van punten gebeurt per 5, tenzij anders vermeld bij het betreffend gunningscriterium; - als de offertes van twee inschrijvers na evaluatie gelijkwaardig worden geacht, krijgen ze voor het betrokken gunningscriterium evenveel punten; - indien geen informatie of stukken worden overgemaakt, worden geen punten toegekend; -er wordt geen ordinale rangschikking beoogd. 6

7 1. Prijs couveuses (30 punten) De prijs in aanmerking genomen is deze van de levering, inclusief de documentatie en opleiding van 8 (VH) couveuses. De goedkoopste inschrijver krijgt 30 punten. De toegewezen punten van de overige inschrijvers wordt pro rata berekend volgens de afwijking t.o.v. de goedkoopste inschrijving (voorbeeld beste prijs is 100 en krijgt 30, de tweede is 140 dan krijgt deze 100/140 van 30 punten of 21 punten). Cijfers na de komma worden naar beneden afgerond. 2. Technische waarde couveuses en inhoud opleiding (20 punten) 2.1-De inschrijver zal alle documenten (foto s, technische fiches,...) overmaken die het mogelijk moeten maken om de technische waarde van alle onderdelen van de installatie te beoordelen. De inschrijvers dienen alle elementen over te maken zoals vermeld in de technische bepalingen van dit bestek (zie verder). De meest voordelige inschrijver voor dit criterium zal 10 punten krijgen. De volgenden naargelang 8, 6, 4, 2 en Tevens zal de inschrijver aangeven op welke wijze deze invulling zal geven aan de opleiding. De inschrijvers dienen alle elementen hieromtrent over te maken zoals vermeld in de technische bepalingen van dit bestek (zie verder). De inschrijving die als voordeligst beoordeeld wordt zal 5 punten krijgen. De volgenden krijgen 5, 4,3, 2, 1 en 0 punten. 2.3-De inschrijver zal tevens meegeven tot welke bijkomende waarborgperiode (in maanden) deze zich verbindt boven de minimumwaarborg van 2 jaar. Voor de waarborgperiode zullen de volgende inschrijvers lineair punten krijgen. Bijvoorbeeld eerste inschrijver geeft 36 maanden waarborg, de tweede 26 maanden. De eerste krijgt dan 5 punten. De tweede krijgt dan 26/36 of 0,72/5 of 3,6 of 3 op 5. Cijfers na de komma worden afgerond naar beneden. 3. Gebruiksvriendelijkheid (40 punten) De inschrijver zal alle documenten (foto s, informatiefiches,...) overmaken die het mogelijk moeten maken om het gebruiksgemak van de couveuses te beoordelen. Op elk van volgende items zal een oordeel geveld worden wat betreft gebruiksvriendelijkheid: Elektronische hoogteregeling. Manuele en servo controle voor de temperatuur. Servo gecontroleerde zuurstofmodule (met DIN koppeling). Servo gecontroleerde bevochtigingsmodule. Toegankelijkheid tot de neonaat. Houder voor beademingscircuit. Herbruikbare temperatuurprobe. 7

8 Comfortabele matras. Opberglade(n). Statief met ophanghaken, afhankelijk van type bevochtiging. Zuurstofleiding, 3 meter, wit met DIN koppeling. Nederlandstalige handleiding en omschrijving van de voorziene opleiding om deze toestellen te gebruiken. Specificaties betreffende een eenvoudig hygiënisch onderhoud tijdens gebruik (en tussen 2 patiënten). De afmetingen (maximaal en standaard bij gebruik) Al deze gegevens zullen door de Opdrachtgever worden gewogen. De beste score krijgt telkens 10 punten, de volgende scores zijn 7, 4, 2 en 0 punten. Het bekomen maximum totaal van 140 punten zal door 14 gedeeld en vermenigvuldigd worden met 4 om een resultaat op 40 punten te bekomen. Cijfers na de komma worden naar beneden afgerond. 4. Prijs wisselstukken (10 punten) De prijs in aanmerking genomen is deze van de wisselstukken. Hier wordt er uitgegaan van de te verwachten kostprijs aan noodzakelijke wisselstukken (onderdelen) om de toestellen gedurende een periode van 10 jaar operationeel te houden. De goedkoopste inschrijver krijgt 10 punten. De toegewezen punten van de overige inschrijvers wordt pro rata berekend volgens de afwijking t.o.v. de goedkoopste inschrijving (voorbeeld beste prijs is 100 en krijgt 10, de tweede is 140 dan krijgt deze 100/140 van 10 punten of 7 punten). Cijfers na de komma worden naar beneden afgerond. Varianten (KB van 8 januari artikel 113 en 115) Met betrekking tot de levering van de couveuses mag maximum 1 facultatieve variant worden ingediend. Deze dient te voldoen aan alle minimale vereisten zoals bepaald in dit lastenboek. Het niet indienen van een offerte voor een variant voor de levering en installatie van couveuses heeft geen gevolgen voor de regelmatigheid van de offerte. Gestanddoeningstermijn (KB van 8 januari artikel 116) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige leveringen op 120 kalenderdagen gebracht. 8

9 3. ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Algemeen Voor zover er niet van afgeweken wordt is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door dhr. Yvan Cox, Diensthoofd Materiaalbeheer van de Opdrachtgever of zijn afgevaardigde. Artikel 5 - Borgtocht Er wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van het oorspronkelijk aannemingsbedrag van de opdracht (excl. BTW). Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de UZ Leuven, Dienst Materiaalbeheer - Projectadministratie, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. Artikel 9 - Vrijgave borgtocht De borgstelling zal volledig worden vrijgegeven bij de voorlopige oplevering. Artikel 13 Prijsherziening -De prijs voor de levering couveuses zal niet worden herzien. -Voor de wisselstukken dient de inschrijver in een prijsherzieningsformule te voorzien, bij gebreke waarvan de prijs niet kan worden herzien. -Bij aankoop uit het buitenland zullen eventuele koersschommelingen nooit aanzien worden als een onvoorzienbare omstandigheid in de zin van art AAV om reden dat hiervoor een wisseltermijncontract kan worden afgesloten. Artikel 14 Intellectuele rechten De inschrijvers worden verzocht bij hun offerte duidelijk de eventuele octrooien of octrooilicenties te vermelden. Alle kosten verbonden aan deze rechten vallen voor rekening van de inschrijver en zijn derhalve begrepen in de prijs. Artikel 15 - Betalingen De inschrijver verklaart zich akkoord te verzaken aan diens factuurvoorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, 2 van Algemene Aannemingsvoorwaarden, stuurt de leverancier zijn factuur, na geleverde prestatie en ten belope van het goedgekeurd bedrag, verhoogd met de BTW, aan het FACTURATIEADRES vermeld op de BESTELBON. Betalingen gebeuren na een termijn van VIJFTIG (50) KALENDERDAGEN vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de Opdrachtgever tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 9

10 Artikel 56 Verpakkingen De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht. In uitbreiding van art. 49 AAV zitten deze kosten begrepen in de prijs van de levering en gebeurt aldus zonder recht op enige bijkomende vergoeding. De inschrijver zal worden uitgenodigd de verpakking te komen ophalen binnen de twee maanden na de levering. Artikel 49- Elementen die in de prijs begrepen zijn Alle documentatie en stukken evenals de opleiding (zie verder) zijn tevens in de prijs van de levering begrepen. Eventuele stockagekosten na fabricatie zijn tevens inbegrepen. Artikel 52 Leveringstermijn De couveuses dienen beschikbaar te zijn zoals opgegeven in de offerte met een maximum van 8 weken na afroep. Artikel 55 Plaats van levering De goederen worden geleverd op het volgende adres: Universitaire Ziekenhuizen Leuven Technische dienst Herestraat LEUVEN Artikel 57 Voorlopige Oplevering De voorlopige oplevering zal plaatsvinden bij de levering. Er kan geen voorlopige oplevering worden toegekend indien de Opdrachtgever niet in het bezit werd gesteld van alle documenten zoals beschreven in de technische bepalingen. De opleiding die de inschrijver zal dienen te geven kan gebeuren na de voorlopige oplevering. Artikel 63 Waarborgtermijn In afwijking op de termijn zoals vermeld in art. 63 AAV zal de waarborgtermijn op minimum (zie gunningscriteria) 2 jaren worden gebracht. In deze waarborgtermijn is de leverancier aldus gehouden tot de prestaties conform de A.U.V.. De leverancier vervangt dus op zijn kosten, overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften, de produkten die gebreken vertonen die geen gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de opdracht of die buiten dienst geraken in de loop van de waarborgtermijn bij normaal dienstgebruik. De beschadigingen die aan toeval, aan overmacht of aan een abnormaal gebruik van de geleverde produkten zijn te wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of een gebrek aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen. 10

11 4. TECHNISCHE BEPALINGEN De opdracht omvat de levering van verschillende couveuses, hierin begrepen: -inbedrijfstelling -controle kwaliteit -garantie bedrijfszekerheid -documentatie -opleiding De levering van de couveuses, alsmede de installatie zal dienen te beantwoorden aan de reglementering die terzake geldt (zie ook supra), onder meer: -De apparatuur zal in zijn geheel beantwoorden aan de essentiële eisen van de richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. De apparatuur zal hiervoor de bijhorende EG-markering dragen. De EGverklaring van overeenstemming moet afgeleverd worden door de fabrikant. -De apparatuur moet minstens beantwoorden aan de normen van de IEC reeks. Geef het veiligheidstype op van alle aanwendingsdelen volgens IEC couveuses 1. Minimale technische vereisten De couveuses dienen over de volgende eigenschappen te beschikken: Elektronische hoogteregeling. Manuele en servo controle voor de temperatuur. Servo gecontroleerde zuurstofmodule (met DIN koppeling). Servo gecontroleerde bevochtigingsmodule. Toegankelijkheid tot de neonaat. Houder voor beademingscircuit. Herbruikbare temperatuurprobe. Comfortabele matras. Opberglade(n). Statief met ophanghaken, afhankelijk van type bevochtiging. Zuurstofleiding, 3 meter, wit met DIN koppeling. Specificaties betreffende een eenvoudig hygiënisch onderhoud tijdens gebruik (en tussen 2 patiënten. Geïntegreerde elektronische weegschaal (indien mogelijk): documentatie en prijs aanbieden in optie. Alle toebehoren noodzakelijk voor de realisatie van alle gewenste gebruiksmogelijkheden en om conform te zijn met alle gewenste technische eigenschappen. De nodige connectoren voor de verbindingskabel met andere apparatuur. De beschrijving van de protocols om communicatie met andere (medische) apparatuur of systemen mogelijk te maken. De verbinding met andere (medische) apparatuur of systemen zal op een degelijke en stevige manier gebeuren zodat deze verbindingen enkel kunnen onderbroken worden met behulp van externe hulpmiddelen. Het speciale gereedschap dat eventueel nodig of nuttig is bij preventief of accidenteel onderhoud. De gebruikte technologie zal updating en upgrading vlot mogelijk maken. Alle oppervlakken die bij gebruik met de hand worden aangeraakt en de oppervlaktes die in contact komen met de patiënt, moeten met alcohol 70%, Incidin foam Plus en/of HAC 3,5% ontsmet kunnen worden. Bij de offerte dient een uittreksel uit de gebruiksaanwijzing te worden gevoegd met de betreffende aanwijzingen voor de gebruiker. Indien voorvermelde producten niet gebruikt mogen worden, moet de inschrijver een product voorstellen met minstens dezelfde ontsmettingsgraad en deze eigenschap met officiële documenten staven. Indien delen of het geheel van de medische apparatuur gesteriliseerd moeten worden, moet bij de offerte een uittreksel uit de gebruiksaanwijzing voor de gebruiker worden gevoegd. 11

12 De risico s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die door deze apparatuur aan de werkplek toegevoegd zullen of zouden kunnen worden moeten beheersbaar zijn. Netschommelingen van +/- 10% 230 V zullen de werking niet beïnvloeden. Netonderbrekingen van 200 msec zullen geen verlies van informatie tot gevolg hebben. Hoge kortstondige spanningspieken in de voedingslijn zullen de informatie in de geheugens niet beïnvloeden. Indien kortstondige (> 200 msec) onderbrekingen van het net kunnen aanleiding geven tot uitval van levensbedreigende medische apparatuur of zelfs aanleiding kunnen geven tot technische problemen, zal de inschrijver zorgen voor een adequate beveiliging van deze apparatuur (via UPS of batterij), zodat deze problemen tot een minimum beperkt blijven. Soms zal er tussen het afschakelen en heropstarten een tamelijk grote opstarttijd van initialisatie zijn. Ook deze tijd dient tot een minimum beperkt te worden. Bij technisch defect zal het apparaat door zijn ontwerp de technicus toelaten (en helpen) het defect snel te lokaliseren (eventueel met speciaal daartoe ontworpen hulpmiddelen). De inschrijver dient aan te tonen dat door het ontwerp van het apparaat en van de verbruiksgoederen (duurzaamheid en prijs) de gebruikskosten laag zijn. De apparatuur zal snel werken: detectie en melding zullen steeds ogenblikkelijk zijn. Het energieverbruik (elektriciteit, koelwater, luchtbehandeling, ) zal zo laag mogelijk zijn. De inschrijver zal het verbruik aantonen aan de hand van objectieve stukken. De noodzaak van eventuele koeling of luchtbehandeling van de verschillende ruimten moet opgegeven worden. De apparatuur (of de delen ervan) die in hygiënisch kritische zones gebruikt wordt, zal bij voorkeur geen ventilator(en) bevatten. Vermeld steeds de aanwezigheid van ventilator(en). De apparatuur zal zo weinig mogelijk ruimte in beslag nemen. Gedetailleerd overzicht van alle gebruiksmogelijkheden van de medische apparatuur. Geef telkens de grenzen aan van het toepassingsgebied waaraan het aangeboden model/type voldoet. Vermeld ook of een bepaalde gebruiksmogelijkheid afhankelijk is van de aanwezigheid van bepaalde opties. Documenteer zo volledig mogelijk. Voeg eventueel applicatienota s en gepubliceerde artikels bij. Vermeld de gebruiksmogelijkheden die als optie aangeboden kunnen worden als dusdanig met een afzonderlijke prijsopgave. Geef op welke bijkomende gebruiksmogelijkheden in de nabije toekomst verwacht worden. In het licht van gunningscriterium technische waarde couveuses en opleiding zal de inschrijver alle documenten overmaken die aantonen in welke mate aan deze vereisten wordt voldaan. 12

13 1.2 Documentatie A. Handleiding Een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing (minimaal twee), die onder meer moet bevatten: de fundamentele veiligheidskenmerken en de karakteristieken van de apparatuur; alle nodige gegevens om na te gaan of de apparatuur goed geïnstalleerd is en correct en volledig veilig kan functioneren; de noodzakelijke instructies voor veilig gebruik; instructies voor het dagelijks onderhoud, om de goede werking en de veiligheid te waarborgen. Deze zal beknopt en voor klinisch personeel begrijpelijk zijn. Zij zal de aanwijzingen geven tot een correct gebruik van alle mogelijke functies van het apparaat en zij zal aanwijzingen geven bij klassiek voorkomende problemen. B. De tekeningen en schema s De inschrijver zal de tekeningen en schema s overmaken die noodzakelijk zijn voor de inbedrijfstelling, het (preventief, routine en accidenteel) onderhoud en de controle van de goede werking tevens overmaken. Indien de toestellen gebruik maken van een communicatienetwerk (bv. (draadloos)datanetwerk, antennesysteem, ), wordt een schema van deze opstelling met aansluitpunten opgetekend. Tevens wordt het hoofd elektrisch schema van de apparatuur bijgeleverd. C. Alle nodige gegevens en documenten tot het opstellen van een dossier voor preventief onderhoud Worden onder meer bedoeld: Een opsomming van de voorzorgsmaatregelen, te nemen voor, tijdens en na gebruik ter voorkoming van defecten; Een opsomming van de onderdelen die regelmatig gecontroleerd moeten worden met vermelding van de wijze en de regelmaat; Een opsomming van de parameters die regelmatig nagemeten moeten worden met vermelding van de wijze en de regelmaat. D. Alle nodige gegevens en documenten tot het opstellen van een dossier voor accidenteel onderhoud. Zo onder meer: Een volledig en gedetailleerd schema van de apparatuur. Een tekst met blokschema s waarin het principe en de werking van de apparatuur duidelijk wordt gemaakt. De afregelingsproceduren moeten duidelijk vermeld zijn. Een onderdelenlijst met bestelnummers en prijzen Opleiding Onmiddellijk na de voorlopige Oplevering van de installatie zullen de gebruikers opgeleid worden tot het correct en veilig gebruik ervan aan de hand van de gebruiksaanwijzing, zodanig dat zij in staat zijn: de apparatuur te bedienen de werking van de apparatuur te begrijpen Voor of binnen de eerste maand na de voorlopige oplevering zullen minstens drie technici een scholing genieten bij de inschrijver, die hen in staat zal stellen: de apparatuur te bedienen de werking van de apparatuur te begrijpen het preventief onderhoud zelfstandig uit te voeren, tenminste eerstelijns accidenteel onderhoud zelfstandig uit te voeren. De inschrijver verbindt zich ertoe om deze opleiding ook later te geven indien hiervoor een nood bestaat bij de Opdrachtgever. 13

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie