BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 Herestraat, Leuven Tel (016) Fax (016) ons kenmerk datum I /06/2009 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN) PERCEEL I03025: LEVERING VAN COUVEUSES Het bestek en de meetstaat worden gratis ter beschikking gesteld als bijlage bij de publicatie. Dit bestek omvat 1 perceel voor levering van couveuses met - desgevallend - onderhoud OPENING VAN DE OFFERTES: donderdag 9 juli om 14 u 1

2 1. ALGEMENE INLICHTINGEN Inzage en aankoop bestek Gegevens Opdrachtgever: naam: UZ Leuven, Dienst Materiaalbeheer (bordeaux pijl) adres: Herestraat, 49, 3000 Leuven telefoon: 016/ vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur (Prof. Dr. Johan Kips) Het bestek wordt, samen met de publicatie gratis elektronisch ter beschikking gesteld. Het elektronisch exemplaar kan ook telefonisch of per aangevraagd worden: 016/ Telefonische inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Opdrachtgever. Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden; 4. Het KB van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden (zie Europese Richtlijn 73/23/EEG en aanpassingen); 5. Het KB van 18 juni 1994 betreffende de elektromagnetische comptabiliteit (Europese Richtlijn 89/336/EEG en aanpassingen); 6. C norm met name Veiligheid van elektro-medische toestellen, deel 1, algemene eisen ; 7. De toepasselijke veiligheidswetgeving zoals onder andere beschreven in het ARAB en het AREI; 8. De reglementering EN ISO (deel 1 en 2); 9. Intern reglement voor externe aannemers van UZL, zoals gevoegd bij dit lastenboek; 10. Alle wetgeving met betrekking tot ziekenhuizen; 11. Onderhavig bestek, inclusief offerteformulier. 2

3 Afwijkingen-eventuele motivering (art 3 van het KB 26 september 1996) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. Artikel 116 1ste lid KB van 08 januari gestanddoeningstermijn De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 9 2 bijlage bij KB van 26 september Vrijgave borgstelling De borgstelling zal volledig worden vrijgegeven bij de voorlopige oplevering. Artikel 13 bijlage bij KB van 26 september Prijsherziening Er zal geen prijsherziening worden toegepast. Artikel 14 - bijlage bij KB van 26 september Intellectuele rechten De inschrijvers worden verzocht bij hun offerte duidelijk de eventuele octrooien of octrooilicenties te vermelden. Alle kosten verbonden aan deze rechten vallen voor rekening van de inschrijver en zijn derhalve begrepen in de prijs. Artikel bijlage bij KB van 26 september Van dit artikel wordt afgeweken gelet het feit dat de werken plaats vinden in een ziekenhuisomgeving, welke begrijpelijkerwijze in exploitatie blijft. Artikel 49 - bijlage bij KB van 26 september Elementen die in de prijs begrepen zijn De documentatie zoals vermeld in de technische bepalingen zit mee vervat in de prijs van de levering/installatie; De opleiding zoals beschreven in de technische bepalingen zit mee vervat in de prijs van de levering/installatie; Eventuele stockagekosten na de fabricage zijn tevens inbegrepen. Artikel 56 - bijlage bij KB van 26 september Verpakkingen De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op enige vergoeding. Artikel 63 - bijlage bij KB van 26 september Waarborgtermijn De waarborgtermijn bedraagt minimum 2 jaar. 3

4 2. REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de inschrijver is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari Aanbestedende overheid UZ Leuven adres: Herestraat Leuven telefoon: (0) via materiaalbeheer (dhr. Johan Bruggeman tel ) Voorwerp van de opdracht De opdracht betreft de levering (met installatie) van 8 (vermoedelijke hoeveelheid) couveuses. In de prijs van deze levering zal tevens de opleiding vervat zitten, alsook de documentatie, zoals verder omschreven bij de bepalingen. Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december art 13 en KB van 26 sept art 2, 2 ) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. Regels in verband met toegang en kwalitatieve selectie Toegang: De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van: 1. een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat deze niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging bevindt; 2. (a.) een recent (maximum 6 maanden oud) attest van de Administratie der Directe Belastingen en (b) een recent (maximum 6 maanden oud) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties. Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land; 3. origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor het openen van de offertes/inschrijvingstellingen. Indien het document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land; 4. kopie van getuigschrift (max. 6 maanden oud) waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert; 4

5 5. Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. Kwalitatieve selectie De inschrijver bewijst diens financiële en economische draagkracht mits voorlegging van de volgende documenten: 1. Een verklaring betreffende de cash-flow van de laatste 3 boekjaren, alsook de jaarrekening en de resultatenrekening van de laatste 3 boekjaren; 2. Een attest (max. 6 maanden oud) van diens (1) verzekeraar BA-uitbating / Beroepsaansprakelijkheid met vermelding van de verzekerde kapitalen, waarbij de dekking bedrijfsaansprakelijkheid en na-levering onderschreven dient te zijn en dit voor minimaal ,00 eur. Tevens dient een attest van (2) de verzekeraar arbeidsongevallen te worden gevoegd. De inschrijver toont diens technische bekwaamheid aan door het voorleggen van de volgende stukken: 1. Een lijst van 3 recente gelijkaardige leveringen, hun bedrag, data en publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren: - indien het leveringen betreft aan een overheid worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper, bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegestaan; 2. Monsters, beschrijvingen en/of foto s van de te leveren producten zoals vermeld in de meetstaat, waarvan op verzoek van de Opdrachtgever de echtheid moet kunnen worden bevestigd; 3. Certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin de conformiteit van duidelijk door referenties geïdentificeerde producten met bepaalde specificaties of normen wordt bevestigd en dit voor alle onderdelen zoals vermeld in de meetstaat. Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. Opmaak van de offerte (KB van 8 januari artikel 89) De offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden in één origineel exemplaar opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 90 van het KB van 08 januari Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en samenvattende opmetingsstaat, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 van het Koninklijk besluit van , die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld. 5

6 Verbetering van vergissingen en leemten (Artikel 96 2 (KB)) De gebeurlijke vergissingen of leemten m.b.t. het aanbestedingsdossier zullen door de inschrijver gemeld worden in een nota die als bijlage bij zijn offerte dient te worden gevoegd. De inschrijver zal zich nadien niet kunnen beroepen op enige leemte of fout in zijn offerte. Vergissingen + leemten (KB van 8 januari artikel 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. Taal (KB van 8 januari artikel 100) De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met de Opdrachtgever. Indiening van de offerte (KB van 8 januari artikel 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en naar de nummers van het betrokken perceel. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte. De offerte wordt gestuurd aan: UZ Leuven - Gasthuisberg Materiaalbeheer Projectadministratie Herestraat, Leuven Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari artikel 106) De opening van de offertes heeft plaats op donderdag 9 juli 2009 om 14:00 u ten overstaan van Dhr. Yvan Cox, leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde(n) in Vergaderzaal 1 van de dienst Materiaalbeheer (bordeaux pijl, 5 de verd.), UZ Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven. Criteria voor gunning van de opdracht (KB van 8 januari artikel 115) De opdrachtgever kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de hieronder vermelde gunningcriteria. Voor elk van de inschrijvers worden de scores van alle gunningscriteria getotaliseerd en zodoende wordt overgegaan tot het opmaken van een klassement. De beoordeling van de gunningscriteria zal als volgt gebeuren: -de inschrijver met de beste score krijgt het maximum van de punten; -de volgende(n) krijgen een score per gunningscriterium die naar beneden toe afwijkt van de maximumscore naargelang hun offerte, na evaluatie, blijkt minder voordelig te zijn dan de voordeligste offerte; - de aftrek van punten gebeurt per 5, tenzij anders vermeld bij het betreffend gunningscriterium; - als de offertes van twee inschrijvers na evaluatie gelijkwaardig worden geacht, krijgen ze voor het betrokken gunningscriterium evenveel punten; - indien geen informatie of stukken worden overgemaakt, worden geen punten toegekend; -er wordt geen ordinale rangschikking beoogd. 6

7 1. Prijs couveuses (30 punten) De prijs in aanmerking genomen is deze van de levering, inclusief de documentatie en opleiding van 8 (VH) couveuses. De goedkoopste inschrijver krijgt 30 punten. De toegewezen punten van de overige inschrijvers wordt pro rata berekend volgens de afwijking t.o.v. de goedkoopste inschrijving (voorbeeld beste prijs is 100 en krijgt 30, de tweede is 140 dan krijgt deze 100/140 van 30 punten of 21 punten). Cijfers na de komma worden naar beneden afgerond. 2. Technische waarde couveuses en inhoud opleiding (20 punten) 2.1-De inschrijver zal alle documenten (foto s, technische fiches,...) overmaken die het mogelijk moeten maken om de technische waarde van alle onderdelen van de installatie te beoordelen. De inschrijvers dienen alle elementen over te maken zoals vermeld in de technische bepalingen van dit bestek (zie verder). De meest voordelige inschrijver voor dit criterium zal 10 punten krijgen. De volgenden naargelang 8, 6, 4, 2 en Tevens zal de inschrijver aangeven op welke wijze deze invulling zal geven aan de opleiding. De inschrijvers dienen alle elementen hieromtrent over te maken zoals vermeld in de technische bepalingen van dit bestek (zie verder). De inschrijving die als voordeligst beoordeeld wordt zal 5 punten krijgen. De volgenden krijgen 5, 4,3, 2, 1 en 0 punten. 2.3-De inschrijver zal tevens meegeven tot welke bijkomende waarborgperiode (in maanden) deze zich verbindt boven de minimumwaarborg van 2 jaar. Voor de waarborgperiode zullen de volgende inschrijvers lineair punten krijgen. Bijvoorbeeld eerste inschrijver geeft 36 maanden waarborg, de tweede 26 maanden. De eerste krijgt dan 5 punten. De tweede krijgt dan 26/36 of 0,72/5 of 3,6 of 3 op 5. Cijfers na de komma worden afgerond naar beneden. 3. Gebruiksvriendelijkheid (40 punten) De inschrijver zal alle documenten (foto s, informatiefiches,...) overmaken die het mogelijk moeten maken om het gebruiksgemak van de couveuses te beoordelen. Op elk van volgende items zal een oordeel geveld worden wat betreft gebruiksvriendelijkheid: Elektronische hoogteregeling. Manuele en servo controle voor de temperatuur. Servo gecontroleerde zuurstofmodule (met DIN koppeling). Servo gecontroleerde bevochtigingsmodule. Toegankelijkheid tot de neonaat. Houder voor beademingscircuit. Herbruikbare temperatuurprobe. 7

8 Comfortabele matras. Opberglade(n). Statief met ophanghaken, afhankelijk van type bevochtiging. Zuurstofleiding, 3 meter, wit met DIN koppeling. Nederlandstalige handleiding en omschrijving van de voorziene opleiding om deze toestellen te gebruiken. Specificaties betreffende een eenvoudig hygiënisch onderhoud tijdens gebruik (en tussen 2 patiënten). De afmetingen (maximaal en standaard bij gebruik) Al deze gegevens zullen door de Opdrachtgever worden gewogen. De beste score krijgt telkens 10 punten, de volgende scores zijn 7, 4, 2 en 0 punten. Het bekomen maximum totaal van 140 punten zal door 14 gedeeld en vermenigvuldigd worden met 4 om een resultaat op 40 punten te bekomen. Cijfers na de komma worden naar beneden afgerond. 4. Prijs wisselstukken (10 punten) De prijs in aanmerking genomen is deze van de wisselstukken. Hier wordt er uitgegaan van de te verwachten kostprijs aan noodzakelijke wisselstukken (onderdelen) om de toestellen gedurende een periode van 10 jaar operationeel te houden. De goedkoopste inschrijver krijgt 10 punten. De toegewezen punten van de overige inschrijvers wordt pro rata berekend volgens de afwijking t.o.v. de goedkoopste inschrijving (voorbeeld beste prijs is 100 en krijgt 10, de tweede is 140 dan krijgt deze 100/140 van 10 punten of 7 punten). Cijfers na de komma worden naar beneden afgerond. Varianten (KB van 8 januari artikel 113 en 115) Met betrekking tot de levering van de couveuses mag maximum 1 facultatieve variant worden ingediend. Deze dient te voldoen aan alle minimale vereisten zoals bepaald in dit lastenboek. Het niet indienen van een offerte voor een variant voor de levering en installatie van couveuses heeft geen gevolgen voor de regelmatigheid van de offerte. Gestanddoeningstermijn (KB van 8 januari artikel 116) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige leveringen op 120 kalenderdagen gebracht. 8

9 3. ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Algemeen Voor zover er niet van afgeweken wordt is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door dhr. Yvan Cox, Diensthoofd Materiaalbeheer van de Opdrachtgever of zijn afgevaardigde. Artikel 5 - Borgtocht Er wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van het oorspronkelijk aannemingsbedrag van de opdracht (excl. BTW). Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de UZ Leuven, Dienst Materiaalbeheer - Projectadministratie, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. Artikel 9 - Vrijgave borgtocht De borgstelling zal volledig worden vrijgegeven bij de voorlopige oplevering. Artikel 13 Prijsherziening -De prijs voor de levering couveuses zal niet worden herzien. -Voor de wisselstukken dient de inschrijver in een prijsherzieningsformule te voorzien, bij gebreke waarvan de prijs niet kan worden herzien. -Bij aankoop uit het buitenland zullen eventuele koersschommelingen nooit aanzien worden als een onvoorzienbare omstandigheid in de zin van art AAV om reden dat hiervoor een wisseltermijncontract kan worden afgesloten. Artikel 14 Intellectuele rechten De inschrijvers worden verzocht bij hun offerte duidelijk de eventuele octrooien of octrooilicenties te vermelden. Alle kosten verbonden aan deze rechten vallen voor rekening van de inschrijver en zijn derhalve begrepen in de prijs. Artikel 15 - Betalingen De inschrijver verklaart zich akkoord te verzaken aan diens factuurvoorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, 2 van Algemene Aannemingsvoorwaarden, stuurt de leverancier zijn factuur, na geleverde prestatie en ten belope van het goedgekeurd bedrag, verhoogd met de BTW, aan het FACTURATIEADRES vermeld op de BESTELBON. Betalingen gebeuren na een termijn van VIJFTIG (50) KALENDERDAGEN vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de Opdrachtgever tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 9

10 Artikel 56 Verpakkingen De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht. In uitbreiding van art. 49 AAV zitten deze kosten begrepen in de prijs van de levering en gebeurt aldus zonder recht op enige bijkomende vergoeding. De inschrijver zal worden uitgenodigd de verpakking te komen ophalen binnen de twee maanden na de levering. Artikel 49- Elementen die in de prijs begrepen zijn Alle documentatie en stukken evenals de opleiding (zie verder) zijn tevens in de prijs van de levering begrepen. Eventuele stockagekosten na fabricatie zijn tevens inbegrepen. Artikel 52 Leveringstermijn De couveuses dienen beschikbaar te zijn zoals opgegeven in de offerte met een maximum van 8 weken na afroep. Artikel 55 Plaats van levering De goederen worden geleverd op het volgende adres: Universitaire Ziekenhuizen Leuven Technische dienst Herestraat LEUVEN Artikel 57 Voorlopige Oplevering De voorlopige oplevering zal plaatsvinden bij de levering. Er kan geen voorlopige oplevering worden toegekend indien de Opdrachtgever niet in het bezit werd gesteld van alle documenten zoals beschreven in de technische bepalingen. De opleiding die de inschrijver zal dienen te geven kan gebeuren na de voorlopige oplevering. Artikel 63 Waarborgtermijn In afwijking op de termijn zoals vermeld in art. 63 AAV zal de waarborgtermijn op minimum (zie gunningscriteria) 2 jaren worden gebracht. In deze waarborgtermijn is de leverancier aldus gehouden tot de prestaties conform de A.U.V.. De leverancier vervangt dus op zijn kosten, overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften, de produkten die gebreken vertonen die geen gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de opdracht of die buiten dienst geraken in de loop van de waarborgtermijn bij normaal dienstgebruik. De beschadigingen die aan toeval, aan overmacht of aan een abnormaal gebruik van de geleverde produkten zijn te wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of een gebrek aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen. 10

11 4. TECHNISCHE BEPALINGEN De opdracht omvat de levering van verschillende couveuses, hierin begrepen: -inbedrijfstelling -controle kwaliteit -garantie bedrijfszekerheid -documentatie -opleiding De levering van de couveuses, alsmede de installatie zal dienen te beantwoorden aan de reglementering die terzake geldt (zie ook supra), onder meer: -De apparatuur zal in zijn geheel beantwoorden aan de essentiële eisen van de richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. De apparatuur zal hiervoor de bijhorende EG-markering dragen. De EGverklaring van overeenstemming moet afgeleverd worden door de fabrikant. -De apparatuur moet minstens beantwoorden aan de normen van de IEC reeks. Geef het veiligheidstype op van alle aanwendingsdelen volgens IEC couveuses 1. Minimale technische vereisten De couveuses dienen over de volgende eigenschappen te beschikken: Elektronische hoogteregeling. Manuele en servo controle voor de temperatuur. Servo gecontroleerde zuurstofmodule (met DIN koppeling). Servo gecontroleerde bevochtigingsmodule. Toegankelijkheid tot de neonaat. Houder voor beademingscircuit. Herbruikbare temperatuurprobe. Comfortabele matras. Opberglade(n). Statief met ophanghaken, afhankelijk van type bevochtiging. Zuurstofleiding, 3 meter, wit met DIN koppeling. Specificaties betreffende een eenvoudig hygiënisch onderhoud tijdens gebruik (en tussen 2 patiënten. Geïntegreerde elektronische weegschaal (indien mogelijk): documentatie en prijs aanbieden in optie. Alle toebehoren noodzakelijk voor de realisatie van alle gewenste gebruiksmogelijkheden en om conform te zijn met alle gewenste technische eigenschappen. De nodige connectoren voor de verbindingskabel met andere apparatuur. De beschrijving van de protocols om communicatie met andere (medische) apparatuur of systemen mogelijk te maken. De verbinding met andere (medische) apparatuur of systemen zal op een degelijke en stevige manier gebeuren zodat deze verbindingen enkel kunnen onderbroken worden met behulp van externe hulpmiddelen. Het speciale gereedschap dat eventueel nodig of nuttig is bij preventief of accidenteel onderhoud. De gebruikte technologie zal updating en upgrading vlot mogelijk maken. Alle oppervlakken die bij gebruik met de hand worden aangeraakt en de oppervlaktes die in contact komen met de patiënt, moeten met alcohol 70%, Incidin foam Plus en/of HAC 3,5% ontsmet kunnen worden. Bij de offerte dient een uittreksel uit de gebruiksaanwijzing te worden gevoegd met de betreffende aanwijzingen voor de gebruiker. Indien voorvermelde producten niet gebruikt mogen worden, moet de inschrijver een product voorstellen met minstens dezelfde ontsmettingsgraad en deze eigenschap met officiële documenten staven. Indien delen of het geheel van de medische apparatuur gesteriliseerd moeten worden, moet bij de offerte een uittreksel uit de gebruiksaanwijzing voor de gebruiker worden gevoegd. 11

12 De risico s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die door deze apparatuur aan de werkplek toegevoegd zullen of zouden kunnen worden moeten beheersbaar zijn. Netschommelingen van +/- 10% 230 V zullen de werking niet beïnvloeden. Netonderbrekingen van 200 msec zullen geen verlies van informatie tot gevolg hebben. Hoge kortstondige spanningspieken in de voedingslijn zullen de informatie in de geheugens niet beïnvloeden. Indien kortstondige (> 200 msec) onderbrekingen van het net kunnen aanleiding geven tot uitval van levensbedreigende medische apparatuur of zelfs aanleiding kunnen geven tot technische problemen, zal de inschrijver zorgen voor een adequate beveiliging van deze apparatuur (via UPS of batterij), zodat deze problemen tot een minimum beperkt blijven. Soms zal er tussen het afschakelen en heropstarten een tamelijk grote opstarttijd van initialisatie zijn. Ook deze tijd dient tot een minimum beperkt te worden. Bij technisch defect zal het apparaat door zijn ontwerp de technicus toelaten (en helpen) het defect snel te lokaliseren (eventueel met speciaal daartoe ontworpen hulpmiddelen). De inschrijver dient aan te tonen dat door het ontwerp van het apparaat en van de verbruiksgoederen (duurzaamheid en prijs) de gebruikskosten laag zijn. De apparatuur zal snel werken: detectie en melding zullen steeds ogenblikkelijk zijn. Het energieverbruik (elektriciteit, koelwater, luchtbehandeling, ) zal zo laag mogelijk zijn. De inschrijver zal het verbruik aantonen aan de hand van objectieve stukken. De noodzaak van eventuele koeling of luchtbehandeling van de verschillende ruimten moet opgegeven worden. De apparatuur (of de delen ervan) die in hygiënisch kritische zones gebruikt wordt, zal bij voorkeur geen ventilator(en) bevatten. Vermeld steeds de aanwezigheid van ventilator(en). De apparatuur zal zo weinig mogelijk ruimte in beslag nemen. Gedetailleerd overzicht van alle gebruiksmogelijkheden van de medische apparatuur. Geef telkens de grenzen aan van het toepassingsgebied waaraan het aangeboden model/type voldoet. Vermeld ook of een bepaalde gebruiksmogelijkheid afhankelijk is van de aanwezigheid van bepaalde opties. Documenteer zo volledig mogelijk. Voeg eventueel applicatienota s en gepubliceerde artikels bij. Vermeld de gebruiksmogelijkheden die als optie aangeboden kunnen worden als dusdanig met een afzonderlijke prijsopgave. Geef op welke bijkomende gebruiksmogelijkheden in de nabije toekomst verwacht worden. In het licht van gunningscriterium technische waarde couveuses en opleiding zal de inschrijver alle documenten overmaken die aantonen in welke mate aan deze vereisten wordt voldaan. 12

13 1.2 Documentatie A. Handleiding Een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing (minimaal twee), die onder meer moet bevatten: de fundamentele veiligheidskenmerken en de karakteristieken van de apparatuur; alle nodige gegevens om na te gaan of de apparatuur goed geïnstalleerd is en correct en volledig veilig kan functioneren; de noodzakelijke instructies voor veilig gebruik; instructies voor het dagelijks onderhoud, om de goede werking en de veiligheid te waarborgen. Deze zal beknopt en voor klinisch personeel begrijpelijk zijn. Zij zal de aanwijzingen geven tot een correct gebruik van alle mogelijke functies van het apparaat en zij zal aanwijzingen geven bij klassiek voorkomende problemen. B. De tekeningen en schema s De inschrijver zal de tekeningen en schema s overmaken die noodzakelijk zijn voor de inbedrijfstelling, het (preventief, routine en accidenteel) onderhoud en de controle van de goede werking tevens overmaken. Indien de toestellen gebruik maken van een communicatienetwerk (bv. (draadloos)datanetwerk, antennesysteem, ), wordt een schema van deze opstelling met aansluitpunten opgetekend. Tevens wordt het hoofd elektrisch schema van de apparatuur bijgeleverd. C. Alle nodige gegevens en documenten tot het opstellen van een dossier voor preventief onderhoud Worden onder meer bedoeld: Een opsomming van de voorzorgsmaatregelen, te nemen voor, tijdens en na gebruik ter voorkoming van defecten; Een opsomming van de onderdelen die regelmatig gecontroleerd moeten worden met vermelding van de wijze en de regelmaat; Een opsomming van de parameters die regelmatig nagemeten moeten worden met vermelding van de wijze en de regelmaat. D. Alle nodige gegevens en documenten tot het opstellen van een dossier voor accidenteel onderhoud. Zo onder meer: Een volledig en gedetailleerd schema van de apparatuur. Een tekst met blokschema s waarin het principe en de werking van de apparatuur duidelijk wordt gemaakt. De afregelingsproceduren moeten duidelijk vermeld zijn. Een onderdelenlijst met bestelnummers en prijzen Opleiding Onmiddellijk na de voorlopige Oplevering van de installatie zullen de gebruikers opgeleid worden tot het correct en veilig gebruik ervan aan de hand van de gebruiksaanwijzing, zodanig dat zij in staat zijn: de apparatuur te bedienen de werking van de apparatuur te begrijpen Voor of binnen de eerste maand na de voorlopige oplevering zullen minstens drie technici een scholing genieten bij de inschrijver, die hen in staat zal stellen: de apparatuur te bedienen de werking van de apparatuur te begrijpen het preventief onderhoud zelfstandig uit te voeren, tenminste eerstelijns accidenteel onderhoud zelfstandig uit te voeren. De inschrijver verbindt zich ertoe om deze opleiding ook later te geven indien hiervoor een nood bestaat bij de Opdrachtgever. 13

14 In het licht van het gunningscriterium technische waarde couveuses en opleiding zal de inschrijver per type opleiding zo gedetailleerd mogelijk weergeven hoe deze opleiding zal worden ingevuld. Hiertoe zal minimaal worden meegedeeld: - het aantal lesuren; -de inhoud van het lesprogramma -de opleiding en functie van de lesgever - 2. ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID/DIENSTEN NA VERKOOP BIJ DE INSCHRIJVING TE VOEGEN Een bevestiging of ontkenning van elke gewenste gebruiksmogelijkheid of technische eigenschap, met specificering van de karakteristieken, ook wanneer niet expliciet gevraagd. Hierbij moet systematisch verwezen worden naar de gebruikte volgnummers van deze technische beschrijving. Voor de opgave van grootheden mogen enkel SI-eenheden gebruikt worden. De EG-verklaring van overeenstemming i.v.m. de toepasselijke productrichtlijn(en) van de EEG en bijhorende EG-markering op de apparatuur. Een opsomming van de risico s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die door deze apparatuur aan de werkplek toegevoegd zullen of zouden kunnen worden. Hierbij ook aangeven welke maatregelen de werkgever kan of zou kunnen nemen opdat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers gewaarborgd blijven. Een antwoord op elke gestelde vraag. Hierbij moet systematisch verwezen worden naar de gebruikte volgnummers. Voor de opgave van grootheden mogen enkel SI-eenheden gebruikt worden. Een volledige en juiste opsomming van de gebruiksmogelijkheden van de aangeboden apparatuur; de supplementaire, niet gevraagde of optionele gebruiksmogelijkheden, als dusdanig vermelden. Bij de optionele gebruiksmogelijkheden duidelijk de meerprijs vermelden. Een overzicht van de technische specificaties (koeling, elektriciteit, vermogen, ), parameters en omgevingsfactoren. Weergave van minimale hoogte en breedte, vloerbelasting en actieradius rond de apparatuur. Afbeeldingen en afmetingen (SI-eenheden) van de aangeboden apparatuur, van de onderdelen voor uitbreiding, van de opties, van de bijbehoren, van verbinding- en communicatiedelen. Afbeeldingen van de meest representatieve schermen die opgeroepen kunnen worden. Voorstellen voor onderhoudscontract met gedetailleerde opgave van de onderhoudswerkzaamheden, met prijs van de te vervangen onderdelen en forfaitaire prijs voor de prestaties. Een volledige en gedetailleerde inventaris van aangeboden goederen en diensten met vermelding van alle eenheid- en totaalprijzen. Bij de goederen of diensten die in een vermelde prijs inbegrepen zijn of die gratis aangeboden worden, vermeldt u INBEGREPEN, met verwijzing naar het volgnummer waar de bewuste prijs terug te vinden is. Documentatie en lijst met bestelnummers en prijzen van alle mogelijke toebehoren en verbruiksgoederen. Een lijst van gebruikers van de aangeboden apparatuur met de datum van ingebruikname en met (mits toestemming) vermelding van de naam van de gebruiker (en telefoonnummer). De naam, telefoonnummer en adres van volgende personen bij de inschrijver: contactpersoon offerte product specialist verantwoordelijke onderhoudscontract contactpersoon onderhoud, gespecialiseerd technicus De applicatienota s en gepubliceerde artikels rond deze apparatuur. Het aangeboden type/model, evenals de varianten, waarmee ingeschreven wordt, zal indien de inschrijver daarom verzocht wordt, gedurende 2 tot 4 weken op demo geplaatst worden in een dusdanige opstelling dat de gebruiker en de medische instrumentatie zich kunnen vergewissen van de gevraagde functionaliteit. 14

15 VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE KAN U TERECHT BIJ: dhr. Freddy Deroost klinisch ingenieur Dienst medische instrumentatie UZ Leuven campus Gasthuisberg Herestraat 49 B Leuven tel fax

16 OFFERTE VOOR UZ LEUVEN LEVERING VAN PERCEEL I03025 : COUVEUSES OFFERTEFORMULIER 1 VOOR ÉÉN INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON De ondergetekende (naam en voornamen)... Hoedanigheid of beroep :... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) :... 1 VOOR ÉÉN VENNOOTSCHAP De vennootschap (handelsnaam of naam)... Rechtsvorm :... Nationaliteit :... Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen)... in hoedanigheid van... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : 1 slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen 2 de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden 3 elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 16

17 4 VOOR ÉÉN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID OPGERICHT DOOR MEERDERE NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) 5 6 (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina) 7 die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam... Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de opdracht met betrekking tot: - de levering van 8 couveuses (vermoedelijke hoeveelheid) tegen de som van (in cijfers - excl. BTW).EUR geschreven (in letters - excl. BTW)... EUR 5 Facultatief prijs van maximum 1 variant: levering van 8 couveuses tegen de som van (in cijfers - excl. BTW).EUR geschreven (in letters - excl. BTW)... EUR 5 [Wanneer het een opdracht betreft welke opgesplitst is in verschillende percelen zal voor elk perceel het bedrag in cijfers en letters opgegeven moeten worden.] 4 slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. 5 de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 6 in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen. 7 door de inschrijver(s) in te vullen 5 doorhalen wat niet van toepassing is 5 doorhalen wat niet van toepassing is 17

18 Volgende vereiste documenten zitten vervat in de bijlage: BIJLAGEN I. Toegangsvoorwaarden (uitsluitingsgronden) Verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat deze niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging bevindt. Recent (maximum 6 maanden oud) attest van (1) de Administratie der Directe Belastingen en een recent (maximum 6 maanden oud) attest van (2) de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties. Nummer bijlage Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. Origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor het openen van de offertes/inschrijvingstellingen. Kopie van getuigschrift (max. 6 maanden oud) waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert. Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. II. Economische en financiële draagkracht (selectiecriteria) Een verklaring betreffende de cash-flow van de laatste 3 boekjaren. De 3 recentste jaarrekeningen. de resultatenrekening van de laatste 3 boekjaren Een attest (max. 6 maanden oud) van diens (1) verzekeraar BA-uitbating / Beroepsaansprakelijkheid met vermelding van de verzekerde kapitalen, waarbij de dekking bedrijfsaansprakelijkheid en na-levering onderschreven dient te zijn en dit voor minimaal ,00 eur. Tevens dient een attest van (2) de verzekeraar arbeidsongevallen te worden gevoegd. III. Technische bekwaamheid (selectiecriteria) Een lijst van 3 recente gelijkaardige leveringen, hun bedrag, data en publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren: - indien het leveringen betreft aan een overheid worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper, bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegestaan. 18

19 Monsters, beschrijvingen en/of foto s van de te leveren producten, waarvan op verzoek van het bestuur de echtheid moet kunnen worden bevestigd. Certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin de conformiteit van duidelijk door referenties geïdentificeerde producten met bepaalde specificaties of normen wordt bevestigd en dit voor alle onderdelen zoals vermeld in de meetstaat. 19

20 20

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum I014340 21/05/2010 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG OPDRACHTGEVER UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN PERCEEL I014340:

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum P1996 17/08/2009 BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG DOSSIER P2400:

OPDRACHTGEVER UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG DOSSIER P2400: LASTENBOEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG OPDRACHTGEVER UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG DOSSIER P2400: LEVERING VAN SERVERS EN BIJHORENDE DIENSTEN LOT: 1,2 EN 4 SOCKET

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTE AANVRAAG DOSSIER P2374:

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTE AANVRAAG DOSSIER P2374: P2374 2010-05-07 1/20 BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN VIA ALGEMENE OFFERTE AANVRAAG OPDRACHTGEVER UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P2374: AANKOOP/LEVERING VAN LICENTIE

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie