Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen"

Transcriptie

1 Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe Wlt u adverteren? JOBS n de kjker ndustre Projectleders Stad Kortrjk KortrjK Servce engneer Valvan balng systems Menen Hgh potental MA/BA Vertrama telt Busness development manager Galana WareGeM Technsch medewerker Elektromechanca Stad Brugge BruGGe Category manager Crops oogem De ver sectorfondsen de samenwerken, staan n voor 90 procent van de ndustrële tewerkstellng n West-Vlaanderen. Boven vlnr: Mchel Loncke (Cobot), Drk Decoster (IPV), John Debrouwere (TOFAM) Onder vlnr: Hans Dewaele (VKC-Centexbel), Jean de Béthune (POM WVL) & Frans Deryck (PlastlQ) bj de ondertekenng van de samenwerkngsovereenkomst. ONTDEK DEZE EN MEER JOBS OP JOBAT.BE jobs op Jobat.be Ver sectororgansates sluten overeenkomst Kortrjk wordt bakermat voor kunststofopledngen Het samenwerkngsverband de Fabreken voor de Toekomst organseert bnnenkort opledngen rond kunststofverwerkng n Kortrjk. De zjn bedoeld voor werknemers ut allerle sectoren, van textel over voedng en kunststof tot metaalverwerkende bedrjven. De Fabreken voor de Toekomst onder mpuls van de Provncale Ontwkkelngsmaatschappj (POM) West-Vlaanderen, zjn samenwerkngsverbanden tussen ndustre, wetenschap en onderwjs rond sectoren met een groot toekomstpotenteel. Zo s er een Fabrek voor neuwe materalen, en daarn passen de neuwe opledngspakketten rond kunststofverwerkng n West- Vlaanderen. Ver sectororgansates hebben daarvoor onlangs een samenwerkngsovereenkomst afgesloten. IPV voor voedng, TOFAM voor metaal, Cobot voor Textel en PlastlQ voor de kunststoffensector slaan de handen n elkaar voor deze opledngen, de vanut het Vlaams Kunststoffencentrum (VKC-Centexbel) n Kortrjk worden georganseerd, zegt Hed Hanssens, stafmedewerker kennsnfrastructuur van de POM West-Vlaanderen. Nu al organseert het VKC-Centexbel opledngen voor ndvduele bedrjven, maar de nspannngen worden nu dus meer gebundeld. VKC-Centexbel zet hervoor zjn specalsten en machnes n. Kunststoffen zjn de toekomst Zud-West-Vlaanderen s de bakermat van de textelndustre, maar wl ook (opneuw) het epcentrum voor de kunststofexpertse worden. Bedrjven ut deze ver sectoren staan voor constante utdagngen op technologsch vlak, zegt Hed Hanssens, met neuwe Hed Hanssens, stafmedewerker Kennsnfrastructuur POM West-Vlaanderen In verschllende sectoren neemt het gebruk van kunststoffen sterk toe. ontwkkelngen op het vlak van materalen, producten en machnes. Daarom s het noodzakeljk dat werknemers constant worden bjgeschoold. In verschllende sectoren neemt het gebruk van kunststoffen mmers sterk toe. Metaalbedrjven maken bjvoorbeeld steeds meer gebruk van neuwe (kunststof)materalen, maar ook n de textelnjverhed s een groeende kenns van kunststofmateralen en -gebruk noodzakeljk. Dat geldt ook voor de voedngsndustre, bjvoorbeeld voor haar verpakkngen. De opledngen zjn n eerste nstante bedoeld voor werknemers n bedrjven de verbonden zjn met de ver sectorale opledngs- en sectorfondsen de de overeenkomst sloten. Maar het VCK wl bekjken of er ook opledngsmogeljkheden kunnen komen voor werkzoekenden en toekomstge werknemers. Dt s geen onbelangrjke stap, benadrukt Hed Hanssens. Deze ver sectorfondsen vertegenwoordgen samen 90 procent van de totale ndustrële tewerkstellng n West- Vlaanderen. Wj beschouwen goed opgelede werknemers als de sleutel tot een duurzame en toekomstgerchte ndustre. Met andere woorden: gedegen en gebundelde opledngen zoals over kunststoffen, zjn essenteel voor de toekomst van de ndustre n West-Vlaanderen.

2 2 VDAB lanceert speedscreenng ook n West-Vlaanderen Vlotter sollcteren met vdeochatsysteem Arbedsbemddelaar VDAB heeft vorge week een nnovatef vdeochatsysteem voorgesteld waarmee werkzoekenden nog gemakkeljker n contact kunnen komen met werkgevers. Vooral jongeren ljken ervoor gewonnen. Ook n onze provnce werd het systeem gepresenteerd. doet welswaar nspannngen voor elke groep werkzoekenden, maar jongeren verdenen, n het kader van de jeugdwerklooshed, zeker onze bjzondere aandacht. Het s belangrjk dat wj ze zo snel mogeljk aan hun eerste werkervarng kunnen helpen. Len Leroy, expert communcate VDAB West-Vlaanderen Zelf kondgde VDAB speedcreenng aan als een Tnder voor de arbedsmarkt, naar analoge met de datng-applcate. Speedscreenng houdt veel meer n dan speeddatng, al zjn er wel overeenkomsten. Het gaat her om een vdeochatsysteem, waarmee je als werkzoekende exact zes mnuten de tjd krjgt voor een eerste contact met een potentële werkgever, verklaart Len Leroy, expert communcate van VDAB West-Vlaanderen. Na zes mnuten word je als werknemer of werkgever automatsch doorverbonden met een neuwe gesprekspartner. VDAB zorgt voor de voorberedngen en de ondersteunng, en nodgt bjvoorbeeld groepen werkgevers en werkzoekenden ut voor sesses van een uur rond een bepaalde beroepencluster of sector. We van het systeem gebrukmaakt, hoeft geen software te nstalleren; een smpele logn volstaat. Werkzoekenden kunnen kezen met welke bedrjven n welke sectoren ze wllen kennsmaken, en n welke provnce ze wllen werken. Tjdens het gesprek vertelt de werkgever wat de functe nhoudt, en kan de werkzoekende zjn gesprekspartner trachten te overtugen van zjn capacteten. Als het klkt, kan daar een volgend contact en gesprek ut voortvloeen. Tjdens het gesprek kunnen de bede ge- sprekspartners ook allerle gegevens ntkken, en kan de werkzoekende bjvoorbeeld al zjn cv doormalen. Tjdswnst Speedscreenng s één van de realsates de voortkomen ut de verschllende jongerenpanels de VDAB vorg jaar organseerde, om te achterhalen hoe jonge werkzoekenden tegenwoordg het lefste geholpen worden. Hun antwoord vel samen te vatten als: snel, anytme en anywhere, zegt Len Leroy. Speedscreenng s nu het eerste antwoord op hun voorstel om snel en nteractef te kunnen sollcteren, maar er zjn nog andere projecten n ontwkkelng. Dt vdeochatsysteem heeft dus als grote voordeel dat het voor een grote tjdswnst zorgt. Noch de werkzoekende, noch de werkgever moet zch verplaatsen. Het s ook een technologsche prmeur. Bj de meeste vdeochatsystemen moet er voor elk ndvdueel contact een aparte verbndng worden gemaakt. Her moet men maar één keer nloggen om meteen n contact te komen met verschllende gesprekspartners, zowel aan de kant van werkzoekenden als van werkgevers. Vooral jongeren zullen dt een nteressant platform vnden, zegt Len Leroy. VDAB Ook n Brugge, Kortrjk (foto) en Oostende werden al speedscreenngsesses georganseerd. Vdeochatten s net vrjbljvend, want de werkgever krjgt meteen een eerste ndruk. Heel gercht sollcteren en werven Msschen denk je dat speedscreenng de motvatebref en het cv vervangt, maar dat s net meteen de bedoelng. Het s natuurljk wel zo dat je je als werkzoekende bj speedscreenng meteen blootgeeft, zegt Len Leroy. Je kunt je net wegsteken achter je bref of cv. Maar je kunt het ook postef zen: de werkzoekende kan van bj het eerste contact zjn lchaamstaal nzetten. In de zn s vdeochatten dus zeker net vrjbljvend, want de werkgever krjgt meteen een eerste ndruk. Dus, hoewel je n prncpe van thus ut kunt vdeochatten, moet je het wel ernstg aanpakken, want het s toch een eerste sollctategesprek, en je moet je er ook goed op voorbereden. Als je een goede eerste ndruk maakt en het klkt, dan zal de werkgever je utnodgen voor een utgebred gesprek, waarop je toch een bref en cv moet meebrengen. Speedscreenng werd vorge week voorgesteld, onder meer met sesses n Kortrjk, Brugge en Oostende. In Kortrjk hadden we mensen bjeengebracht de geïnteresseerd zjn n verkoopsfunctes en werkgevers de naar de profelen op zoek zjn, zegt Len Leroy. In Brugge gng het om IT-profelen, n Oostende om bedendenfunctes. Ook dat s het grote voordeel van dt systeem: je kunt heel gercht per sector of beroepsgroep werven of sollcteren. Dat lgt trouwens n de ljn van hoe we tegenwoordg onze werkng steeds meer sectoraal organseren, omdat daar meer nteresse voor s. Bj de voorstellng van speedscreenng namen n heel Vlaanderen 55 bedrjven deel en werden 230 succesvolle verbndngen tot stand gebracht. VDAB zal n heel Vlaanderen en dus ook n West-Vlaanderen sesses organseren. Sommge beroepsgroepen zullen meer begeledng nodg hebben dan andere, maar het s de bedoelng om speedscreenng n te zetten voor elk profel werkzoekende, beslut Len Leroy. De speedscreenngtool bestaat op dt moment nog op zchzelf VDAB moet nog altjd zelf het ntatef nemen voor een sesse maar onze technologsche partner Teleportel werkt op dt moment aan een vereenvoudgde app-verse ervan.

3 3 VG. 1080/B Vertrama bvba (www.vertrama.be) s een moderne en toekomstgerchte producent van pvc- ramen- en deuren gevestgd te Telt. Een jong en dynamsch team van +/-60 medewerkers realseert jaarljks een omzet van ca. 8 mljoen euro. Door het mplementeren van zelf ontwkkelde nnovates en het onophoudeljk nvesteren n een modern machnepark zjn we utgegroed tot een toonaangevend bedrjf n de pvc ramen branche. Om de groe van de ondernemng professoneel te ondersteunen, zoeken wj een m/v HIGH POTENTIAL MA/BA Vanut calculate & werkvoorberedng doorgroeen tot rechterhand van de drecte JOUW UITDAGING Als hgh potental start je vanut de functe als calculator, werkvoorbereder en word je betrokken bj software aanpassngen. Na een gedegen nwerkperode groe je door tot rechterhand van de drecte om fnaal een algemene managementfuncte op te nemen. JOUW PROFIEL Je hebt een sterk technsch/bouwkundg nzcht en beschkt over een groot gevoel van ntegrtet en verantwoordeljkhed. ONS AANBOD Een verantwoordeljke doorgroefuncte, met wsselende contacten, waarn zn voor ntatef en zelfontploong gestmuleerd worden. De volledge functeomschrjvng s terug te vnden op en Interesse? Stuur jouw cv met vermeldng van referente KD/ naar Fundament R&S, t.a.v. Katren Decostere, T Berkenlaan 138a, 8530 Harelbeke Deze procedure voor wervng en selecte verloopt n samenwerkng met Fundament R&S. SOLVA s het ntergemeenteljk samenwerkngsverband voor rumteljke ordenng en soco-economsche expanse voor het arrondssement Aalst en Oudenaarde. Voor spoedge ndensttredng s SOLVA op zoek naar een (m/v) BELEIDSMEDEWERK(ST)ER Functe: n samenspraak met de (adjunct) algemeen drecteur plannen, organseren, coördneren en opvolgen van de dageljkse actvteten bnnen SOLVA en bjdragen tot de voorberedng van beledsbeslssngen, -voorstellen en -advezen staat, n samenspraak met de (adjunct) algemeen drecteur, n voor de opstart en/of opvolgng van verschllende projecten op vlak van rumteljke ordenng en streekontwkkelng onderhoudt contacten met de gemeentebesturen, de toezchthoudende overheden, archtecten, studebureaus, opvolgen wetgevng. Profel: houder van een master n de economsche, jurdsche, socale of (bouw) technsche sfeer met mnmaal 2 jaar functerelevante ervarng. hj/zj moet bovenden n het bezt zjn van een recent attest van goed zedeljk gedrag medsch geschkt worden verklaard. SOLVA bedt een bruto wedde de, aan de hudge ndex, afhankeljk van de nuttge ervarng, vareert van 3.525,08 tot 5.374,74 per maand, een groeps- en hosptalsateverzekerng en alle andere gangbare socale voorzenngen. Interesse? belangstellenden bezorgen vóór 24 november 2014 een omstandg cv met motvatebref, kope van het dploma en het bewjs van goed zedeljk gedrag hetzj schrfteljk aan de Voorztter van SOLVA, mevrouw Ilse Uyttersprot, Joseph Cardjnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere hetzj va e-mal Het eerste, schrfteljk, gedeelte van de examenprocedure vndt plaats op zaterdag 6 december Meer nformate kan bekomen worden bj Krsten Van Den Rjse, adjunct-drecteur, op het nummer Wat zoek je n een job? En wat net net? Streef je naar meer verantwoordeljkhed, naar meer passe n je baan of naar een hoger loon? Ben jj ambteus? Zoek het ut met de ambtemeter op jobat.be/persoonljke-ontwkkelng Projectleders met grootse plannen Ideeën en concepten mogen nog zo verneuwend zjn, zonder talentvolle projectleders bljft het bj goede bedoelngen. Kortrjk s een ondernemende stad, met een hart voor jongeren, geznnen en ouderen, de durft verrassen met createve ntateven en de grote ambtes heeft om te groeen. Geloof jj n een projectmatge en mensgerchte aanpak? Heb je het talent om ervoor te gaan, je netwerken te gebruken, je partners te betrekken en je doelpublek te overtugen? Wj zjn op zoek naar enthousaste medewerkers de hun schouders wllen zetten onder de veelbelovende projecten van het Plan Neuw Kortrjk. Ells Gourmet Burger s een snelgroeend concept (7 restaurants) dat de komende maanden nog meer openngen plant n Belgë en Nederland. De Gourmet hamburger staat er centraal en er wordt gestreefd om onze klanten een perfecte belevng te laten ervaren. Om onze groe mee n goede banen te leden zjn we op zoek naar enthousaste medewerkers met een passe voor mensen. AANKOMENDE MANAGERS HUMAN RESOURCES MANAGER Wj zoeken verschllende projectleders, zoals emand de... - een hart heeft voor onze jeugd. - als gebedswerker vnger aan de pols houdt n een bepaald stadsdeel. - een neus heeft voor communcate. - met veel enthousasme stadsevenementen op poten zet. Msschen heb jj een totaal andere achtergrond, maar pas je n één van onze volgende vacatures. Er staan mmers n de toekomst nog meer grootse plannen te wachten op enthousaste projectleders. Waag nu al je kans, we leggen ook een wervngsljst aan. Interesse? Surf dan naar Sollcteren doe je dgtaal tot uterljk 30/11/14. MARKETING MANAGER Kwalteten zjn voor ons belangrjker dan leeftjd, geslacht, geaardhed, handcap, etnsche afkomst of natonaltet. Interesse? Kjk snel voor een functeomschrjvng op Of mal naar

4 4 Onze klant, de f rma CSB² te Gent (Merelbeke) nstalleert sputcabnes voor o.a. natlak en dt voor KMO s en de ndustre n Belgë en verzorgt nclusef de servce ervoor (ze Om het team van CSB² te versterken, zoeken zj een m/v: Interesse? Mal ons snel op Imagne yourself workng wth some of the sharpest and most creatve brans n the transport and nfrastructure ndustry, developng sustanable transport solutons that wll change the future of socety. Accountmanager (9821) Je taken: Je bezoekt automotve klanten (o.a. carrossere) en de ndustre (poortenbouwers, meubelproducenten, metaalverwerkende bedrjven,...) om totaaloplossngen aan te beden voor natlaktoepassngen/verfnstallates, voorbehandelng, zandstraalcabnes, ovens,... CSB² verdeelt Oma-nstallates n Belgë. Je legt de contacten en voert de onderhandelngen rond denst-na-verkoop. Je bezoekt bestaande klanten en leads, en je zal geledeljk aan CSB² n de grotere bedrjven en de ndustre ntroduceren. Je bent herbj veel op de baan of werkt va een home-offce. Je profel: Je houdt van een commercële utdagng n een groeende afzetmarkt. Prospecte en verkoop zjn op je ljf geschreven. Langetermjnrelates opbouwen zowel bj KMO s als grotere ondernemngen geneten je voorkeur. Je kan goed n tandem werken met een jonge drecte de je met raad en daad bjstaat. Aanbod: CSB² voorzet alle mddelen hervoor en staat open voor commercële actes, beurzen en demo s als de jouw verkoop kunnen ondersteunen. Een degeljke verlonng met extralegale voordelen en een frmawagen. Een opledng om elk technsch facet van deze functe te leren kennen, bj CSB² en bj Oma zelf. Wj bevestgen altjd de goede ontvangst en behandelen je gegevens strkt vertrouweljk. A. B. & I. bvba, Personeelsrekruterng en -selecte, Vaartstraat 25, 8500 Kortrjk 056/ Imagne yourself workng n a company that really beleves that people are ts drvng force, fosterng a culture of energy, passon and respect for the ndvdual. Imagne yourself workng for the Volvo Group, a global leader n sustanable transport solutons wth about 110,000 employees, producton n 18 countres and sales n about 190 markets. A place where your voce s heard and your deas matter. Together we move the world. Wj werven ook producte- en logsteke operatoren aan. Interesse? SMS VOLVO naar 3370 of surf naar Deze functe wordt exclusef door A.B.&I. behandeld. AB&I personeelsrekruterng en -selecte YOUR TICKET TO A WORLD OF OPPORTUNITIES Met Volvo Group Trucks maak je deel ut van een globaal en dvers team, de drjvende kracht achter de verschllende truck actvteten van de Groep, nl. productontwkkelng, aankoop, assemblage, verkoop en naverkoop voor de Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks en Echer merken. Jobnocturne donderdag 20 november Volvo Group Trucks ste n Gent Kom speeddaten met onze managers voor deze vacatures: Operatons Manager, Teamcoaches Producte en Logstek, Logstek Ingeneurs, Materal Controllers, Preventeadvseur Velghed Nveau 1, Ergonoom, (Junor) HR Busness Partner. Inschrjvng va je ontvangt een bevestgng met het juste uur. Verhnderd de dag? Sollcteer dan onlne va De Volvo vrachtwagenfabrek n Gent s de grootste assemblagefabrek van de Volvo Groep. En we bljven groeen Momenteel worden mljoenen euro s geïnvesteerd n de Gentse vestgng om zch voor te bereden op de toekomst. Een toekomst de we realseren door nnovate, verneuwde producte- en logsteke processen, verhoogde aandacht voor kwaltet, velghed, zorg voor het mleu en groe van onze medewerkers. Wj voegen de daad bj het woord. Om één voorbeeld te geven: reeds n 2008 waren wj de eerste CO 2 neutrale vestgng n Belgë! Ook gedreven door een cultuur van energe, passe en wederzjds respect? Kom dan naar ons Jobevent of sollcteer onlne op Adjunct Shopmanager M/V Functe: je staat de Shopmanager bj n het optmaal beheer van het verkooppunt; je optmalseert de klantentevredenhed door een kwaltateve denstverlenng; je respecteert en past de merchandsng regels aan en zorgt voor een perfecte organsate van je wnkel; n tandem met de Shopmanager, stuur je het team aan, organseer je het werk en draag je je kenns en passe over; je neemt deel aan de optmalsate van de rendabltet van het verkooppunt. ProFel: je bent afgestudeerd n de verkoop en hebt een stevge ervarng n de retal sector; je hebt een echte feelng voor de mode en bent servcegercht; je bent lustervaardg en hebt de nodge leadershp en dplomate; je bent nauwkeurg en resultaatgercht; je spreekt perfect Nederlands, kenns van het Frans s een pluspunt; je deelt onze waarden: elegante voor edereen,zn geven,eenvoudg, onberspeljk, lusteren, respect, en AAnbod: je bent tewerkgesteld n onze wnkel n Brugge; een vaste job met verantwoordeljkheden n een groeend nternatonale frma; gerchte opledngen om je competentes te ontwkkelen; een aantrekkeljk verlonngspakket met extra legale voordelen en varabele premes. bedrjf Vnd ons terug op: celo.com Facebook Lnkedn nteresse? Stuur je sollctate naar tav Vanessa Van Belle Volvo Group Trucks Maak werk vanjeneuwe job! Regstreer je op jobat.be en ontvang dageljks of wekeljks jobs op maat njouw malbox.

5 5 West-Vlaanderen. De gedreven provnce. De provnce West-Vlaanderen gaat bj vergeljkende procedure over tot de aanwervng van personeel (m/v) met een contract van onbepaalde duur. Denst Rumteljke plannng ADJUNCT-ADVISEUR Masterdploma. Een bewjs leveren van opname n het regster van rumteljke planners van het Vlaamse Gewest of n aanmerkng komen voor opname n het regster. Denst Waterlopen TECHNISCH DESKUNDIGE Bachelordploma. Wervngsreserves: Er wordt telkens een wervngsreserve van twee jaar aangelegd, de maxmaal tweemaal met één jaar kan worden verlengd. Hoe kunt u zch kanddaat stellen? Op de webste kunt u de functebeschrjvngen, de selecteprogramma s, de nschrjvngsformuleren en meer nformate vnden. U kunt deze documenten ook aanvragen bj de Denst Personeel & HRM: tel: fax: e-mal: Denst Personeel & HRM, Provncehus Boeverbos, Konng Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Snt-Andres). Om n te schrjven voor een procedure moet u het desbetreffende nschrjvngsformuler nvullen en dt uterljk op vrjdag 28 november 2014 sturen naar bovenstaand adres. Het nschrjvngsformuler moet vergezeld zjn van een utgebred currculum vtae en een kope van het gevraagde dploma. De postdatum geldt als bewjs van datum van nschrjvng. Alleen volledge kanddaturen, bestaande ut het nschrjvngsformuler, een cv en kope van het gevraagde dploma, kunnen opgenomen worden n de kanddatenljst. Op onze webste kunt u ook onze andere vacatures terugvnden. De Provnce West-Vlaanderen draagt geljke kansen en dverstet hoog n het vaandel. ELECTRO ENTREPRISE nv, gevestgd n GULLEGEM, s actef n het ontwerp, de realsate en nstallate van elektrsche totaalprojecten (klasse 8). Met een omzet van 40 mo euro en meer dan 200 werknemers zjn wj één van de grote Vlaamse nstallatebedrjven en vooral actef n opdracht van openbare aanbestedngen (zekenhuzen, rusthuzen, overhedsnstantes.). Wegens nterne doorgroe en verdere utbredng zoeken wj ter opvolgng een (m/v) INTERN PROJECTBEHEERDER (Ref B) ambteus ngeneur of bachelor met sterk analytsch nzcht Functe: Na een grondge nterne opledng zal je neuwe projecten n samenspraak met de projectleders utwerken en voorbereden. Dt betreft o.a. de optmalsate van de lastenboeken, de utwerkng van technsche specfcates, calculates, extra negotates met leverancers, optmalsate van plannen. Kortom, een crucale functe met een grote mpact op de effcënte en het rendement van de projecten. Op termjn s de desgewenst doorgroe naar een functe n projectledng mogeljk. JUNIOR PROJECTLEIDER (Ref C) young potental met groemogeljkheden (ma, ba) Functe: Bj aanvang zal je een senor projectleder ondersteunen op één of meerdere grote werven. Je functe betreft het overleg met de nterne projectbeheerder, de opvolgng ter plaatse, de werfvergaderngen, technsche problem solvng.s.m. de werfleders, plaatsen van bestellngen, opvolgng en verrekenng van meerwerken,.. Op termjn zal je als volwaardg projectleder autonoom projecten van a tot z opvolgen. Profel (voor bede functes): Dynamsch en ntatefrjk ngeneur of professoneel bachelor Goede basskenns elektrctet Bj voorkeur ntële ervarng n nstallateof bouwbedrjf, studebureau of een technsche bedrjfsafdelng Communcatef Kenns van projectadmnstrate s een pluspunt. Goed plannen kunnen lezen en een stevge basskenns elektrctet beztten. Kenns van projectadmnstrate en de daarbj horende software tools s een pluspunt. Aanbod: Technsch utdagende functes met groekansen Een famlaal bedrjf met teamsprt en een oplossngsgerchte bedrjfscultuur Een goed gestructureerde organsate met een utstekende reputate op het vlak van stabltet, contnuïtet, professonele knowhow en kwaltet Een solde ondernemng met een marktledersposte Een compettef salarspakket (te bespreken) Alle voordelen egen aan de bouwsector. Aanwervng exclusef begeled door ons personeelsadvesbureau. INTERESSE? Mal met cv naar of contacteer Verdonck Personeelsmanagement op of SERVICE ENGINEER Analytsch sterk ng. automatserng PLC-sturngen S7 (ref ) Functe: Na een grondge nterne opledng zal je nstaan voor PLCprogrammate nterne opstart en testng opstart en opledng bj de klant/ endgebruker technsche problem solvng en herstellngen. Hern word je dageljks ondersteund door ervaren collega s n ontwerp, producte en servce. Profel: ngeneur elektromechanca of geljkwaardg door ervarng sterk analytsch en technsch-praktsch nzcht autonoom en oplossngsgercht deels ntern en deel extern (50 %) af en toe butenland (max 25 %). Aanbod: technsch utdagende nstallates jonge werkomgevng met groekansen topondernemng n gespecalseerde nches aantrekkeljke loonvoorwaarden + bedrjfswagen + dverse voordelen extra vergoedngen voor butenlandverbljf. Aanwervng exclusef begeled door ons personeelsadvesbureau. VALVAN BALING SYSTEMS nv n MENEN s een nnovatef, projectgeorënteerd en exportgercht machnebouwbedrjf gespecalseerd n het ontwerp en de constructe van balenpersen en geïntegreerde sorteersystemen (80 wkn). Wegens sterke groe wensen wj ons team te versterken met een (m/v): INTERESSE? Mal met cv naar of contacteer Verdonck Personeelsmanagement op of Menen Oostende Menen Oostende

6 6 Stop met zoeken... VG 158/U vnd s een rekruterngspartner met 8 kantoren n West-Vlaanderen. vnd staat voor ons engagement Wj gaan door waar anderen ophouden n het vnd en van een stabele match tussen talenten en bedrjven n de rego en dt va gespecalseerde teams: Talent n Technek en Talent n Organsate Utzendconsulent (Matchng Talent) Kantoorverantwoordeljke (Talent Manager) Talent n Technek Kortrjk vnd zoekt: geëngageerde, coachende teamleder gaat elke utdagng aan tevreden klanten en medewerkers brengen jou geluk getrande lachsperen rume sectorervarng. Ben jj een Talent Manager? bouw een rendabel kantoor ut met geëngageerde medewerkers zodat kanddaten en bedrjven ambassadeurs worden pas de regelgevng correct toe haal voldoenng ut het motveren van jouw team haal energe ut de groe van jouw medewerkers word een voorbeeld n het beleven van de vnd!-waarden combnate bnnen- en butendenst. HR recrutment development outplacement HR Flux wenst een onderschedende partner te zjn voor organsates de het belang van menseljk kaptaal hoog nschatten. Elke organsate verdent mmers aangepaste oplossngen en de juste expertse van ervaren professonals. HR Flux bedt zowel naar de proft als non-proft toegevoegde waarde nzake HR organsateontwkkelng, selecte en rekruterng en utstroombegeledng (outplacement). In het bjzonder voor de cel techncal en engneerng, zoeken we ter versterkng van ons team een Recruter (m/v). Commerceel medewerker (Commerceel Talent) Talent n Technek Ieper vnd zoekt: flnke doss commercële durf spontane, geengageerde doorzetter denkt n kansen passe voor netwerken getrande lachsperen sectorervarng s een plus. Ben jj een Commerceel Talent? durf neuwe deuren te openen genet van het vnden van een stabele match tussen talenten en de betere bedrjven bouw vertrouwensrelates op met gekende en neuwe KMO klanten combnate bnnen- en butendenst. the perfect match between employee and organsaton RECRUITER (Gent/Kortrjk) FUNCTIE: In een eerste fase bedt je admnstrateve ondersteunng en ga je rekruterngsprocessen aanleren en utvoeren. In verdere aanslutng ondersteun je de consultants op het gebed van rekruterng én evaluate van potentële kanddaten va ter beschkkng zjnde kanalen zoals database search en drect search. Je ondersteunt de organsate van rumere campagnes n de socale meda. Jouw analytsch nzcht en kenns van de profelen en opdrachtgever garandeert een resultaatgerchte en kwaltateve matchng. Je nformeert op een professonele maner consultants en kanddaten rond de stand van zaken en het verloop van de procedures. In een verdere fase wordt je betrokken n potenteelbeoordelngen en assessment centers. AANBOD: Teamgerchte collega s ontmoeten de samen met jou een klantgerchte organsate utbouwen. Het salarspakket s blljk en marktconform en s aangevuld met extralegale voordelen zoals bedrjfswagen, groepsverzekerng en hosptalsateverzekerng na proefperode. Wat wacht er op jou? bljf geen zoeker, word een vnd -er sterk waardengedreven en groeend bedrjf ervaar het enthousasme van een jong, gedreven team versterk jouw professonaltet door onze excellente denstverlenng verhoog jouw marktwaarde door onze nvesterngen n jouw talent. Word jj ook een vnd -er? Neem contact op met vnd Talent n Organsate op of mal: Talent n Technek Kortrjk vnd zoekt: talent n organsate en plannng spontane, geëngageerde doorzetter haalt plezer ut het werken aan langetermjnrelates getrande lachsperen sectorervarng s net verest. Ben jj een Matchng Talent? genet van het vnden van een stabele match tussen talenten en de betere bedrjven ontploo jouw onthaal-, screenng-, en testcapacteten krjg nzcht n contracten en socale wetgevng. PROFIEL: Masterdploma met HRM-affntet (handelswetenschappen, TEW, A&O psychologe, communcate ). Een eerste werkervarng s verest. Je vertoont dageljks de passe en gedrevenhed om tot resultaten te komen. Createf handelen en doorzettngsvermogen helpen je herbj (je bent kwaltatef ngesteld maar ook resultaatgercht). Je hebt voldoende belangstellng om met de courante (nternet)toepassngen (socale meda, netwerkgroups...) en Wndows Offcetoepassngen te werken. Ervarng n analoge functes (bv. research en searchondersteunng) s een troef. Je bent busness-mnded. INTERESSE? Mal jouw cv met begeledend schrjven t.a.v. Coln Dewulf naar - Jouw kanddatuur wordt snel en vertrouweljk behandeld. Voor bjkomende nformate: of (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). Zn n ets neuw? Vnd de job van je leven op jobat.be

7 7 GALANA NV, gelegen te Waregem, s een dynamsch famlebedrjf dat reeds 25 jaar actef s als mporteur en producent van premum depvres voedng. Aanvankeljk lag de focus op de wereldwjde mport van depvresvs en schaalderen maar n 1995 werden de actvteten verder gedversfeerd met de opstart van PAGOTINI, hét professoneel merk van luxe roomjs en sorbet. Op heden worden de producten va een utgebred netwerk van dstrbuteurs en groothandels over gans Europa verdeeld. Galana maakt het verschl door te kezen voor de beste ngredënten, de hoogste kwaltetsnormen (o.a. IFS gecertfeerd), een snelle servce en een utgebred assortment. Op heden telt dt bedrjf een 26-tal enthousaste werknemers en wordt een omzet van 25 mo euro behaald. De ambte s groot en hertoe werd recent BELDESSERT opgercht dat tegemoet komt aan de steeds grotere vraag naar premum depvres patssere. Momenteel s men op zoek naar een Busness Development Manager met veel goestng om BELDESSERT op de nternatonale kaart te zetten (m/v): HR recrutment development outplacement BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DUITSTALIGE LANDEN NO-NONSENSE ONDERNEMER MET MIN. 3-5 JAAR ERVARING FUNCTIE: Na een grondge productopledng ga je n eerste nstante gercht op zoek naar (neuwe) afzetmogeljkheden voor de producten van BELDESSERT (moelleux, tarteln, muff ns en cupcakes). Je benadert de verschllende klantendoelgroepen (retal, caterng, groothandel/dstrbuteur), stelt onze producten voor en garandeert een duurzame samenwerkng. Je hebt een neus voor opportunteten en slaagt ern om net enkel de klantenportefeulle van BELDESSERT te laten groeen maar tevens deze voor onze afdelngen depvres seafood en luxe roomjs en sorbet. De focus lgt herbj aanvankeljk op de Dutstalge landen (DE, AT, CH, CZ). Je bent 30 à 50% van je tjd n het butenland en kan rekenen op een performante back-offce. Je neemt deel aan beurzen en rapporteert rechtstreeks naar de bedrjfsledng met we je nauw samenwerkt. AANBOD: De uneke opportuntet om je egen busness unt te ontwkkelen en verder ut te bouwen. Een solde en zeer professonele KMO waar waarden als respect en apprecate belangrjk zjn. Een zeer ambteus bedrjf dat nvesteert n mens én mddelen (o.a. recent een ndustrële bakkerj gebouwd voor BELDESSERT). Een aantrekkeljk verlonngspakket volgens ervarng en competentes (o.a. frmawagen). PROFIEL: Je volgde bj voorkeur een master opledng (evt. bachelor) n een commercële of talenrchtng (handelswetenschappen, TEW, marketng, talen ) of bent geljkwaardg door ervarng. Idealter beschk je over mn. 3-5 jaar nternatonale sales ervarng; aff ntet met voedng s een pluspunt. Je bent ntatefvol, dynamsch en resultaatgercht. Je utmuntende commercële sklls zorgen ervoor dat je succesvol bent n new busness development ( ponersmentaltet ). Je organsatorsche vaardgheden zjn onberspeljk. Je bent fl exbel ngesteld en getugt van een sterke verantwoordeljkhedszn. Je bent een teamplayer en hecht het nodge belang aan een correcte rapportage. Je kenns van het Duts en Engels s utstekend. Bjkomende talenkenns s een troef. INTERESSE? Mal of stuur jouw cv met begeledend schrjven naar HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrjk. HR Flux begeledt je ook na ndensttredng. Je mag rekenen op een dscrete, snelle en professonele behandelng van jouw kanddatuur. Deze vacature wordt exclusef door HR Flux behandeld. Voor bjkomende nformate T (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). the perfect match between employee and organsaton YOUR TICKET TO A WORLD OF OPPORTUNITIES Jobnocturne donderdag 20/11 Volvo Group Trucks ste n Gent Kom speeddaten met onze managers voor deze vacatures: Operatons Manager, Teamcoaches Producte en Logstek, Logstek Ingeneurs, Materal Controllers, Preventeadvseur Velghed Nveau 1, Ergonoom, (Junor) HR Busness Partner. Inschrjvng va je ontvangt een bevestgng met het juste uur. Verhnderd de dag? Sollcteer dan onlne va Wj werven ook producte- en logsteke operatoren aan. Interesse? SMS VOLVO naar 3370 of surf naar Volvo Group Trucks Krjg jj een vergoedng voor je woon-werkverkeer? Moet je herop belastng betalen of net? Meer weten? Surf naar jobat.be/extralegale-voordelen. AANKOOPMANAGER Onze klant s een famlale toeleverancer bnnen de metaalsector (van producte van prototypes tot mddelgrote seres). Het moederbedrjf s gelegen n Zud-West-Vlaanderen. Het bedrjf wordt gekenmerkt door een sterke knowhow op het vlak van engneerng (van productontwkkelng en co-makershp tot re-engneerng) alsook door een zeer hoogtechnologsch machnepark. Momenteel wensen we de structuren te versterken door ut te zen naar volgende functehouder m/v: FUNCTIE: Qua focus bj deze functe ben je verantwoordeljk voor de dageljkse opvolgng en admnstrateve utwerkng van aankoop van grondstoffen, hulpstoffen en maakdelen (ncl. toeleverng) voor de verschllende technsche projecten de lopende zjn en opgestart worden. Je analyseert offertes op bass van de specfcates of opgemaakte lastenboeken, contacteert de leverancers en kent zelf opdrachten toe of legt de dossers voor ter goedkeurng aan de drecte. Jouw toegevoegde waarde bljkt snel door n te zetten op snelle doorlooptjden, optmale prjs-kwaltetsverhoudng, (vermjdng van) stockbreuken, klachtenreductes, enz. Bj goedkeurng van bestellngen, volg je het ganse proces op va het voorzene ICT-systeem met nbegrp van factuurcontrole. Je klanten zjn de nterne producte en de afdelng engneerng. Prestate-ndcatoren zjn dat het aangekochte materaal op tjd wordt geleverd, tegen een optmale prjs en kwaltet. We ontdekken snel n jou de drjvende kracht achter een contnu proactef aankoopbeled. Dt betekent dat de volledge aankoopmassa wordt geoptmalseerd naar de totale kostprjs en dat bnnen de geformuleerde technsche specfcates en de te realseren objecteven nzake kwaltet en doorloop tjden. Hertoe analyseer je geregeld het aankoopvolume (va aankooptechneken zoals ABC), neem je geregeld het ntatef om dossers aan te pakken en maak je dudeljke syntheses. In dt alles word je bjgestaan door nterne collega s. Tevens montor je contnu relevante en rscovolle aankoopkosten om tjdg te kunnen bjsturen. Ten slotte ze je toe op de onderhoudscontracten en het het facltar management, zowel operatoneel als admnstratef. Kortom een heel brede en uterst boeende en gevareerde functe n een groeend bedrjf! PROFIEL: Je beschkt over een masterdploma handelsngeneur,tew of over een hogere technsche opledng, bv. nd ng. mechanca. We mkken tevens op relevante ervarng bnnen aankoop/logstek. Je beschkt over een gezonde doss assertvtet en hebt onderhandelngs- en organsatetalent vlot n je vngers. Admnstratef ben je heel sterk en uterst effcënt. Je drukt je heel vlot ut n het Nederlands en beschkt over een goede kenns van het Frans, Engels en Duts. Je woont op een aanvaardbare afstand van het bedrjf. AANBOD: Je komt terecht n een stabel groebedrjf waar je ten volle je talenten kan ontplooen. De bedrjfscultuur voorzet n korte communcateljnen en een no-nonsense omgevng. De functe geeft rumte tot ntatef en de verlonng s aangepast aan jouw ervarng en kenns. INTERESSE? Mal of stuur jouw cv met begeledend schrjven naar - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrjk. HR Flux begeledt je ook na ndensttredng. Je mag rekenen op een dscrete, snelle en professonele behandelng van jouw kanddatuur. Deze vacature wordt exclusef door HR Flux behandeld. Voor bjkomende nformate T (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). HR recrutment development outplacement the perfect match between employee and organsaton Overspoeld door nformate? Op jobat.be/persoonljke-ontwkkelng vnd je de beste tps om net te verdrnken n je werk.

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant?

Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie