Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen"

Transcriptie

1 Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe Wlt u adverteren? JOBS n de kjker ndustre Projectleders Stad Kortrjk KortrjK Servce engneer Valvan balng systems Menen Hgh potental MA/BA Vertrama telt Busness development manager Galana WareGeM Technsch medewerker Elektromechanca Stad Brugge BruGGe Category manager Crops oogem De ver sectorfondsen de samenwerken, staan n voor 90 procent van de ndustrële tewerkstellng n West-Vlaanderen. Boven vlnr: Mchel Loncke (Cobot), Drk Decoster (IPV), John Debrouwere (TOFAM) Onder vlnr: Hans Dewaele (VKC-Centexbel), Jean de Béthune (POM WVL) & Frans Deryck (PlastlQ) bj de ondertekenng van de samenwerkngsovereenkomst. ONTDEK DEZE EN MEER JOBS OP JOBAT.BE jobs op Jobat.be Ver sectororgansates sluten overeenkomst Kortrjk wordt bakermat voor kunststofopledngen Het samenwerkngsverband de Fabreken voor de Toekomst organseert bnnenkort opledngen rond kunststofverwerkng n Kortrjk. De zjn bedoeld voor werknemers ut allerle sectoren, van textel over voedng en kunststof tot metaalverwerkende bedrjven. De Fabreken voor de Toekomst onder mpuls van de Provncale Ontwkkelngsmaatschappj (POM) West-Vlaanderen, zjn samenwerkngsverbanden tussen ndustre, wetenschap en onderwjs rond sectoren met een groot toekomstpotenteel. Zo s er een Fabrek voor neuwe materalen, en daarn passen de neuwe opledngspakketten rond kunststofverwerkng n West- Vlaanderen. Ver sectororgansates hebben daarvoor onlangs een samenwerkngsovereenkomst afgesloten. IPV voor voedng, TOFAM voor metaal, Cobot voor Textel en PlastlQ voor de kunststoffensector slaan de handen n elkaar voor deze opledngen, de vanut het Vlaams Kunststoffencentrum (VKC-Centexbel) n Kortrjk worden georganseerd, zegt Hed Hanssens, stafmedewerker kennsnfrastructuur van de POM West-Vlaanderen. Nu al organseert het VKC-Centexbel opledngen voor ndvduele bedrjven, maar de nspannngen worden nu dus meer gebundeld. VKC-Centexbel zet hervoor zjn specalsten en machnes n. Kunststoffen zjn de toekomst Zud-West-Vlaanderen s de bakermat van de textelndustre, maar wl ook (opneuw) het epcentrum voor de kunststofexpertse worden. Bedrjven ut deze ver sectoren staan voor constante utdagngen op technologsch vlak, zegt Hed Hanssens, met neuwe Hed Hanssens, stafmedewerker Kennsnfrastructuur POM West-Vlaanderen In verschllende sectoren neemt het gebruk van kunststoffen sterk toe. ontwkkelngen op het vlak van materalen, producten en machnes. Daarom s het noodzakeljk dat werknemers constant worden bjgeschoold. In verschllende sectoren neemt het gebruk van kunststoffen mmers sterk toe. Metaalbedrjven maken bjvoorbeeld steeds meer gebruk van neuwe (kunststof)materalen, maar ook n de textelnjverhed s een groeende kenns van kunststofmateralen en -gebruk noodzakeljk. Dat geldt ook voor de voedngsndustre, bjvoorbeeld voor haar verpakkngen. De opledngen zjn n eerste nstante bedoeld voor werknemers n bedrjven de verbonden zjn met de ver sectorale opledngs- en sectorfondsen de de overeenkomst sloten. Maar het VCK wl bekjken of er ook opledngsmogeljkheden kunnen komen voor werkzoekenden en toekomstge werknemers. Dt s geen onbelangrjke stap, benadrukt Hed Hanssens. Deze ver sectorfondsen vertegenwoordgen samen 90 procent van de totale ndustrële tewerkstellng n West- Vlaanderen. Wj beschouwen goed opgelede werknemers als de sleutel tot een duurzame en toekomstgerchte ndustre. Met andere woorden: gedegen en gebundelde opledngen zoals over kunststoffen, zjn essenteel voor de toekomst van de ndustre n West-Vlaanderen.

2 2 VDAB lanceert speedscreenng ook n West-Vlaanderen Vlotter sollcteren met vdeochatsysteem Arbedsbemddelaar VDAB heeft vorge week een nnovatef vdeochatsysteem voorgesteld waarmee werkzoekenden nog gemakkeljker n contact kunnen komen met werkgevers. Vooral jongeren ljken ervoor gewonnen. Ook n onze provnce werd het systeem gepresenteerd. doet welswaar nspannngen voor elke groep werkzoekenden, maar jongeren verdenen, n het kader van de jeugdwerklooshed, zeker onze bjzondere aandacht. Het s belangrjk dat wj ze zo snel mogeljk aan hun eerste werkervarng kunnen helpen. Len Leroy, expert communcate VDAB West-Vlaanderen Zelf kondgde VDAB speedcreenng aan als een Tnder voor de arbedsmarkt, naar analoge met de datng-applcate. Speedscreenng houdt veel meer n dan speeddatng, al zjn er wel overeenkomsten. Het gaat her om een vdeochatsysteem, waarmee je als werkzoekende exact zes mnuten de tjd krjgt voor een eerste contact met een potentële werkgever, verklaart Len Leroy, expert communcate van VDAB West-Vlaanderen. Na zes mnuten word je als werknemer of werkgever automatsch doorverbonden met een neuwe gesprekspartner. VDAB zorgt voor de voorberedngen en de ondersteunng, en nodgt bjvoorbeeld groepen werkgevers en werkzoekenden ut voor sesses van een uur rond een bepaalde beroepencluster of sector. We van het systeem gebrukmaakt, hoeft geen software te nstalleren; een smpele logn volstaat. Werkzoekenden kunnen kezen met welke bedrjven n welke sectoren ze wllen kennsmaken, en n welke provnce ze wllen werken. Tjdens het gesprek vertelt de werkgever wat de functe nhoudt, en kan de werkzoekende zjn gesprekspartner trachten te overtugen van zjn capacteten. Als het klkt, kan daar een volgend contact en gesprek ut voortvloeen. Tjdens het gesprek kunnen de bede ge- sprekspartners ook allerle gegevens ntkken, en kan de werkzoekende bjvoorbeeld al zjn cv doormalen. Tjdswnst Speedscreenng s één van de realsates de voortkomen ut de verschllende jongerenpanels de VDAB vorg jaar organseerde, om te achterhalen hoe jonge werkzoekenden tegenwoordg het lefste geholpen worden. Hun antwoord vel samen te vatten als: snel, anytme en anywhere, zegt Len Leroy. Speedscreenng s nu het eerste antwoord op hun voorstel om snel en nteractef te kunnen sollcteren, maar er zjn nog andere projecten n ontwkkelng. Dt vdeochatsysteem heeft dus als grote voordeel dat het voor een grote tjdswnst zorgt. Noch de werkzoekende, noch de werkgever moet zch verplaatsen. Het s ook een technologsche prmeur. Bj de meeste vdeochatsystemen moet er voor elk ndvdueel contact een aparte verbndng worden gemaakt. Her moet men maar één keer nloggen om meteen n contact te komen met verschllende gesprekspartners, zowel aan de kant van werkzoekenden als van werkgevers. Vooral jongeren zullen dt een nteressant platform vnden, zegt Len Leroy. VDAB Ook n Brugge, Kortrjk (foto) en Oostende werden al speedscreenngsesses georganseerd. Vdeochatten s net vrjbljvend, want de werkgever krjgt meteen een eerste ndruk. Heel gercht sollcteren en werven Msschen denk je dat speedscreenng de motvatebref en het cv vervangt, maar dat s net meteen de bedoelng. Het s natuurljk wel zo dat je je als werkzoekende bj speedscreenng meteen blootgeeft, zegt Len Leroy. Je kunt je net wegsteken achter je bref of cv. Maar je kunt het ook postef zen: de werkzoekende kan van bj het eerste contact zjn lchaamstaal nzetten. In de zn s vdeochatten dus zeker net vrjbljvend, want de werkgever krjgt meteen een eerste ndruk. Dus, hoewel je n prncpe van thus ut kunt vdeochatten, moet je het wel ernstg aanpakken, want het s toch een eerste sollctategesprek, en je moet je er ook goed op voorbereden. Als je een goede eerste ndruk maakt en het klkt, dan zal de werkgever je utnodgen voor een utgebred gesprek, waarop je toch een bref en cv moet meebrengen. Speedscreenng werd vorge week voorgesteld, onder meer met sesses n Kortrjk, Brugge en Oostende. In Kortrjk hadden we mensen bjeengebracht de geïnteresseerd zjn n verkoopsfunctes en werkgevers de naar de profelen op zoek zjn, zegt Len Leroy. In Brugge gng het om IT-profelen, n Oostende om bedendenfunctes. Ook dat s het grote voordeel van dt systeem: je kunt heel gercht per sector of beroepsgroep werven of sollcteren. Dat lgt trouwens n de ljn van hoe we tegenwoordg onze werkng steeds meer sectoraal organseren, omdat daar meer nteresse voor s. Bj de voorstellng van speedscreenng namen n heel Vlaanderen 55 bedrjven deel en werden 230 succesvolle verbndngen tot stand gebracht. VDAB zal n heel Vlaanderen en dus ook n West-Vlaanderen sesses organseren. Sommge beroepsgroepen zullen meer begeledng nodg hebben dan andere, maar het s de bedoelng om speedscreenng n te zetten voor elk profel werkzoekende, beslut Len Leroy. De speedscreenngtool bestaat op dt moment nog op zchzelf VDAB moet nog altjd zelf het ntatef nemen voor een sesse maar onze technologsche partner Teleportel werkt op dt moment aan een vereenvoudgde app-verse ervan.

3 3 VG. 1080/B Vertrama bvba (www.vertrama.be) s een moderne en toekomstgerchte producent van pvc- ramen- en deuren gevestgd te Telt. Een jong en dynamsch team van +/-60 medewerkers realseert jaarljks een omzet van ca. 8 mljoen euro. Door het mplementeren van zelf ontwkkelde nnovates en het onophoudeljk nvesteren n een modern machnepark zjn we utgegroed tot een toonaangevend bedrjf n de pvc ramen branche. Om de groe van de ondernemng professoneel te ondersteunen, zoeken wj een m/v HIGH POTENTIAL MA/BA Vanut calculate & werkvoorberedng doorgroeen tot rechterhand van de drecte JOUW UITDAGING Als hgh potental start je vanut de functe als calculator, werkvoorbereder en word je betrokken bj software aanpassngen. Na een gedegen nwerkperode groe je door tot rechterhand van de drecte om fnaal een algemene managementfuncte op te nemen. JOUW PROFIEL Je hebt een sterk technsch/bouwkundg nzcht en beschkt over een groot gevoel van ntegrtet en verantwoordeljkhed. ONS AANBOD Een verantwoordeljke doorgroefuncte, met wsselende contacten, waarn zn voor ntatef en zelfontploong gestmuleerd worden. De volledge functeomschrjvng s terug te vnden op en Interesse? Stuur jouw cv met vermeldng van referente KD/ naar Fundament R&S, t.a.v. Katren Decostere, T Berkenlaan 138a, 8530 Harelbeke Deze procedure voor wervng en selecte verloopt n samenwerkng met Fundament R&S. SOLVA s het ntergemeenteljk samenwerkngsverband voor rumteljke ordenng en soco-economsche expanse voor het arrondssement Aalst en Oudenaarde. Voor spoedge ndensttredng s SOLVA op zoek naar een (m/v) BELEIDSMEDEWERK(ST)ER Functe: n samenspraak met de (adjunct) algemeen drecteur plannen, organseren, coördneren en opvolgen van de dageljkse actvteten bnnen SOLVA en bjdragen tot de voorberedng van beledsbeslssngen, -voorstellen en -advezen staat, n samenspraak met de (adjunct) algemeen drecteur, n voor de opstart en/of opvolgng van verschllende projecten op vlak van rumteljke ordenng en streekontwkkelng onderhoudt contacten met de gemeentebesturen, de toezchthoudende overheden, archtecten, studebureaus, opvolgen wetgevng. Profel: houder van een master n de economsche, jurdsche, socale of (bouw) technsche sfeer met mnmaal 2 jaar functerelevante ervarng. hj/zj moet bovenden n het bezt zjn van een recent attest van goed zedeljk gedrag medsch geschkt worden verklaard. SOLVA bedt een bruto wedde de, aan de hudge ndex, afhankeljk van de nuttge ervarng, vareert van 3.525,08 tot 5.374,74 per maand, een groeps- en hosptalsateverzekerng en alle andere gangbare socale voorzenngen. Interesse? belangstellenden bezorgen vóór 24 november 2014 een omstandg cv met motvatebref, kope van het dploma en het bewjs van goed zedeljk gedrag hetzj schrfteljk aan de Voorztter van SOLVA, mevrouw Ilse Uyttersprot, Joseph Cardjnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere hetzj va e-mal Het eerste, schrfteljk, gedeelte van de examenprocedure vndt plaats op zaterdag 6 december Meer nformate kan bekomen worden bj Krsten Van Den Rjse, adjunct-drecteur, op het nummer Wat zoek je n een job? En wat net net? Streef je naar meer verantwoordeljkhed, naar meer passe n je baan of naar een hoger loon? Ben jj ambteus? Zoek het ut met de ambtemeter op jobat.be/persoonljke-ontwkkelng Projectleders met grootse plannen Ideeën en concepten mogen nog zo verneuwend zjn, zonder talentvolle projectleders bljft het bj goede bedoelngen. Kortrjk s een ondernemende stad, met een hart voor jongeren, geznnen en ouderen, de durft verrassen met createve ntateven en de grote ambtes heeft om te groeen. Geloof jj n een projectmatge en mensgerchte aanpak? Heb je het talent om ervoor te gaan, je netwerken te gebruken, je partners te betrekken en je doelpublek te overtugen? Wj zjn op zoek naar enthousaste medewerkers de hun schouders wllen zetten onder de veelbelovende projecten van het Plan Neuw Kortrjk. Ells Gourmet Burger s een snelgroeend concept (7 restaurants) dat de komende maanden nog meer openngen plant n Belgë en Nederland. De Gourmet hamburger staat er centraal en er wordt gestreefd om onze klanten een perfecte belevng te laten ervaren. Om onze groe mee n goede banen te leden zjn we op zoek naar enthousaste medewerkers met een passe voor mensen. AANKOMENDE MANAGERS HUMAN RESOURCES MANAGER Wj zoeken verschllende projectleders, zoals emand de... - een hart heeft voor onze jeugd. - als gebedswerker vnger aan de pols houdt n een bepaald stadsdeel. - een neus heeft voor communcate. - met veel enthousasme stadsevenementen op poten zet. Msschen heb jj een totaal andere achtergrond, maar pas je n één van onze volgende vacatures. Er staan mmers n de toekomst nog meer grootse plannen te wachten op enthousaste projectleders. Waag nu al je kans, we leggen ook een wervngsljst aan. Interesse? Surf dan naar Sollcteren doe je dgtaal tot uterljk 30/11/14. MARKETING MANAGER Kwalteten zjn voor ons belangrjker dan leeftjd, geslacht, geaardhed, handcap, etnsche afkomst of natonaltet. Interesse? Kjk snel voor een functeomschrjvng op Of mal naar

4 4 Onze klant, de f rma CSB² te Gent (Merelbeke) nstalleert sputcabnes voor o.a. natlak en dt voor KMO s en de ndustre n Belgë en verzorgt nclusef de servce ervoor (ze Om het team van CSB² te versterken, zoeken zj een m/v: Interesse? Mal ons snel op Imagne yourself workng wth some of the sharpest and most creatve brans n the transport and nfrastructure ndustry, developng sustanable transport solutons that wll change the future of socety. Accountmanager (9821) Je taken: Je bezoekt automotve klanten (o.a. carrossere) en de ndustre (poortenbouwers, meubelproducenten, metaalverwerkende bedrjven,...) om totaaloplossngen aan te beden voor natlaktoepassngen/verfnstallates, voorbehandelng, zandstraalcabnes, ovens,... CSB² verdeelt Oma-nstallates n Belgë. Je legt de contacten en voert de onderhandelngen rond denst-na-verkoop. Je bezoekt bestaande klanten en leads, en je zal geledeljk aan CSB² n de grotere bedrjven en de ndustre ntroduceren. Je bent herbj veel op de baan of werkt va een home-offce. Je profel: Je houdt van een commercële utdagng n een groeende afzetmarkt. Prospecte en verkoop zjn op je ljf geschreven. Langetermjnrelates opbouwen zowel bj KMO s als grotere ondernemngen geneten je voorkeur. Je kan goed n tandem werken met een jonge drecte de je met raad en daad bjstaat. Aanbod: CSB² voorzet alle mddelen hervoor en staat open voor commercële actes, beurzen en demo s als de jouw verkoop kunnen ondersteunen. Een degeljke verlonng met extralegale voordelen en een frmawagen. Een opledng om elk technsch facet van deze functe te leren kennen, bj CSB² en bj Oma zelf. Wj bevestgen altjd de goede ontvangst en behandelen je gegevens strkt vertrouweljk. A. B. & I. bvba, Personeelsrekruterng en -selecte, Vaartstraat 25, 8500 Kortrjk 056/ Imagne yourself workng n a company that really beleves that people are ts drvng force, fosterng a culture of energy, passon and respect for the ndvdual. Imagne yourself workng for the Volvo Group, a global leader n sustanable transport solutons wth about 110,000 employees, producton n 18 countres and sales n about 190 markets. A place where your voce s heard and your deas matter. Together we move the world. Wj werven ook producte- en logsteke operatoren aan. Interesse? SMS VOLVO naar 3370 of surf naar Deze functe wordt exclusef door A.B.&I. behandeld. AB&I personeelsrekruterng en -selecte YOUR TICKET TO A WORLD OF OPPORTUNITIES Met Volvo Group Trucks maak je deel ut van een globaal en dvers team, de drjvende kracht achter de verschllende truck actvteten van de Groep, nl. productontwkkelng, aankoop, assemblage, verkoop en naverkoop voor de Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks en Echer merken. Jobnocturne donderdag 20 november Volvo Group Trucks ste n Gent Kom speeddaten met onze managers voor deze vacatures: Operatons Manager, Teamcoaches Producte en Logstek, Logstek Ingeneurs, Materal Controllers, Preventeadvseur Velghed Nveau 1, Ergonoom, (Junor) HR Busness Partner. Inschrjvng va je ontvangt een bevestgng met het juste uur. Verhnderd de dag? Sollcteer dan onlne va De Volvo vrachtwagenfabrek n Gent s de grootste assemblagefabrek van de Volvo Groep. En we bljven groeen Momenteel worden mljoenen euro s geïnvesteerd n de Gentse vestgng om zch voor te bereden op de toekomst. Een toekomst de we realseren door nnovate, verneuwde producte- en logsteke processen, verhoogde aandacht voor kwaltet, velghed, zorg voor het mleu en groe van onze medewerkers. Wj voegen de daad bj het woord. Om één voorbeeld te geven: reeds n 2008 waren wj de eerste CO 2 neutrale vestgng n Belgë! Ook gedreven door een cultuur van energe, passe en wederzjds respect? Kom dan naar ons Jobevent of sollcteer onlne op Adjunct Shopmanager M/V Functe: je staat de Shopmanager bj n het optmaal beheer van het verkooppunt; je optmalseert de klantentevredenhed door een kwaltateve denstverlenng; je respecteert en past de merchandsng regels aan en zorgt voor een perfecte organsate van je wnkel; n tandem met de Shopmanager, stuur je het team aan, organseer je het werk en draag je je kenns en passe over; je neemt deel aan de optmalsate van de rendabltet van het verkooppunt. ProFel: je bent afgestudeerd n de verkoop en hebt een stevge ervarng n de retal sector; je hebt een echte feelng voor de mode en bent servcegercht; je bent lustervaardg en hebt de nodge leadershp en dplomate; je bent nauwkeurg en resultaatgercht; je spreekt perfect Nederlands, kenns van het Frans s een pluspunt; je deelt onze waarden: elegante voor edereen,zn geven,eenvoudg, onberspeljk, lusteren, respect, en AAnbod: je bent tewerkgesteld n onze wnkel n Brugge; een vaste job met verantwoordeljkheden n een groeend nternatonale frma; gerchte opledngen om je competentes te ontwkkelen; een aantrekkeljk verlonngspakket met extra legale voordelen en varabele premes. bedrjf Vnd ons terug op: celo.com Facebook Lnkedn nteresse? Stuur je sollctate naar tav Vanessa Van Belle Volvo Group Trucks Maak werk vanjeneuwe job! Regstreer je op jobat.be en ontvang dageljks of wekeljks jobs op maat njouw malbox.

5 5 West-Vlaanderen. De gedreven provnce. De provnce West-Vlaanderen gaat bj vergeljkende procedure over tot de aanwervng van personeel (m/v) met een contract van onbepaalde duur. Denst Rumteljke plannng ADJUNCT-ADVISEUR Masterdploma. Een bewjs leveren van opname n het regster van rumteljke planners van het Vlaamse Gewest of n aanmerkng komen voor opname n het regster. Denst Waterlopen TECHNISCH DESKUNDIGE Bachelordploma. Wervngsreserves: Er wordt telkens een wervngsreserve van twee jaar aangelegd, de maxmaal tweemaal met één jaar kan worden verlengd. Hoe kunt u zch kanddaat stellen? Op de webste kunt u de functebeschrjvngen, de selecteprogramma s, de nschrjvngsformuleren en meer nformate vnden. U kunt deze documenten ook aanvragen bj de Denst Personeel & HRM: tel: fax: e-mal: Denst Personeel & HRM, Provncehus Boeverbos, Konng Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Snt-Andres). Om n te schrjven voor een procedure moet u het desbetreffende nschrjvngsformuler nvullen en dt uterljk op vrjdag 28 november 2014 sturen naar bovenstaand adres. Het nschrjvngsformuler moet vergezeld zjn van een utgebred currculum vtae en een kope van het gevraagde dploma. De postdatum geldt als bewjs van datum van nschrjvng. Alleen volledge kanddaturen, bestaande ut het nschrjvngsformuler, een cv en kope van het gevraagde dploma, kunnen opgenomen worden n de kanddatenljst. Op onze webste kunt u ook onze andere vacatures terugvnden. De Provnce West-Vlaanderen draagt geljke kansen en dverstet hoog n het vaandel. ELECTRO ENTREPRISE nv, gevestgd n GULLEGEM, s actef n het ontwerp, de realsate en nstallate van elektrsche totaalprojecten (klasse 8). Met een omzet van 40 mo euro en meer dan 200 werknemers zjn wj één van de grote Vlaamse nstallatebedrjven en vooral actef n opdracht van openbare aanbestedngen (zekenhuzen, rusthuzen, overhedsnstantes.). Wegens nterne doorgroe en verdere utbredng zoeken wj ter opvolgng een (m/v) INTERN PROJECTBEHEERDER (Ref B) ambteus ngeneur of bachelor met sterk analytsch nzcht Functe: Na een grondge nterne opledng zal je neuwe projecten n samenspraak met de projectleders utwerken en voorbereden. Dt betreft o.a. de optmalsate van de lastenboeken, de utwerkng van technsche specfcates, calculates, extra negotates met leverancers, optmalsate van plannen. Kortom, een crucale functe met een grote mpact op de effcënte en het rendement van de projecten. Op termjn s de desgewenst doorgroe naar een functe n projectledng mogeljk. JUNIOR PROJECTLEIDER (Ref C) young potental met groemogeljkheden (ma, ba) Functe: Bj aanvang zal je een senor projectleder ondersteunen op één of meerdere grote werven. Je functe betreft het overleg met de nterne projectbeheerder, de opvolgng ter plaatse, de werfvergaderngen, technsche problem solvng.s.m. de werfleders, plaatsen van bestellngen, opvolgng en verrekenng van meerwerken,.. Op termjn zal je als volwaardg projectleder autonoom projecten van a tot z opvolgen. Profel (voor bede functes): Dynamsch en ntatefrjk ngeneur of professoneel bachelor Goede basskenns elektrctet Bj voorkeur ntële ervarng n nstallateof bouwbedrjf, studebureau of een technsche bedrjfsafdelng Communcatef Kenns van projectadmnstrate s een pluspunt. Goed plannen kunnen lezen en een stevge basskenns elektrctet beztten. Kenns van projectadmnstrate en de daarbj horende software tools s een pluspunt. Aanbod: Technsch utdagende functes met groekansen Een famlaal bedrjf met teamsprt en een oplossngsgerchte bedrjfscultuur Een goed gestructureerde organsate met een utstekende reputate op het vlak van stabltet, contnuïtet, professonele knowhow en kwaltet Een solde ondernemng met een marktledersposte Een compettef salarspakket (te bespreken) Alle voordelen egen aan de bouwsector. Aanwervng exclusef begeled door ons personeelsadvesbureau. INTERESSE? Mal met cv naar of contacteer Verdonck Personeelsmanagement op of SERVICE ENGINEER Analytsch sterk ng. automatserng PLC-sturngen S7 (ref ) Functe: Na een grondge nterne opledng zal je nstaan voor PLCprogrammate nterne opstart en testng opstart en opledng bj de klant/ endgebruker technsche problem solvng en herstellngen. Hern word je dageljks ondersteund door ervaren collega s n ontwerp, producte en servce. Profel: ngeneur elektromechanca of geljkwaardg door ervarng sterk analytsch en technsch-praktsch nzcht autonoom en oplossngsgercht deels ntern en deel extern (50 %) af en toe butenland (max 25 %). Aanbod: technsch utdagende nstallates jonge werkomgevng met groekansen topondernemng n gespecalseerde nches aantrekkeljke loonvoorwaarden + bedrjfswagen + dverse voordelen extra vergoedngen voor butenlandverbljf. Aanwervng exclusef begeled door ons personeelsadvesbureau. VALVAN BALING SYSTEMS nv n MENEN s een nnovatef, projectgeorënteerd en exportgercht machnebouwbedrjf gespecalseerd n het ontwerp en de constructe van balenpersen en geïntegreerde sorteersystemen (80 wkn). Wegens sterke groe wensen wj ons team te versterken met een (m/v): INTERESSE? Mal met cv naar of contacteer Verdonck Personeelsmanagement op of Menen Oostende Menen Oostende

6 6 Stop met zoeken... VG 158/U vnd s een rekruterngspartner met 8 kantoren n West-Vlaanderen. vnd staat voor ons engagement Wj gaan door waar anderen ophouden n het vnd en van een stabele match tussen talenten en bedrjven n de rego en dt va gespecalseerde teams: Talent n Technek en Talent n Organsate Utzendconsulent (Matchng Talent) Kantoorverantwoordeljke (Talent Manager) Talent n Technek Kortrjk vnd zoekt: geëngageerde, coachende teamleder gaat elke utdagng aan tevreden klanten en medewerkers brengen jou geluk getrande lachsperen rume sectorervarng. Ben jj een Talent Manager? bouw een rendabel kantoor ut met geëngageerde medewerkers zodat kanddaten en bedrjven ambassadeurs worden pas de regelgevng correct toe haal voldoenng ut het motveren van jouw team haal energe ut de groe van jouw medewerkers word een voorbeeld n het beleven van de vnd!-waarden combnate bnnen- en butendenst. HR recrutment development outplacement HR Flux wenst een onderschedende partner te zjn voor organsates de het belang van menseljk kaptaal hoog nschatten. Elke organsate verdent mmers aangepaste oplossngen en de juste expertse van ervaren professonals. HR Flux bedt zowel naar de proft als non-proft toegevoegde waarde nzake HR organsateontwkkelng, selecte en rekruterng en utstroombegeledng (outplacement). In het bjzonder voor de cel techncal en engneerng, zoeken we ter versterkng van ons team een Recruter (m/v). Commerceel medewerker (Commerceel Talent) Talent n Technek Ieper vnd zoekt: flnke doss commercële durf spontane, geengageerde doorzetter denkt n kansen passe voor netwerken getrande lachsperen sectorervarng s een plus. Ben jj een Commerceel Talent? durf neuwe deuren te openen genet van het vnden van een stabele match tussen talenten en de betere bedrjven bouw vertrouwensrelates op met gekende en neuwe KMO klanten combnate bnnen- en butendenst. the perfect match between employee and organsaton RECRUITER (Gent/Kortrjk) FUNCTIE: In een eerste fase bedt je admnstrateve ondersteunng en ga je rekruterngsprocessen aanleren en utvoeren. In verdere aanslutng ondersteun je de consultants op het gebed van rekruterng én evaluate van potentële kanddaten va ter beschkkng zjnde kanalen zoals database search en drect search. Je ondersteunt de organsate van rumere campagnes n de socale meda. Jouw analytsch nzcht en kenns van de profelen en opdrachtgever garandeert een resultaatgerchte en kwaltateve matchng. Je nformeert op een professonele maner consultants en kanddaten rond de stand van zaken en het verloop van de procedures. In een verdere fase wordt je betrokken n potenteelbeoordelngen en assessment centers. AANBOD: Teamgerchte collega s ontmoeten de samen met jou een klantgerchte organsate utbouwen. Het salarspakket s blljk en marktconform en s aangevuld met extralegale voordelen zoals bedrjfswagen, groepsverzekerng en hosptalsateverzekerng na proefperode. Wat wacht er op jou? bljf geen zoeker, word een vnd -er sterk waardengedreven en groeend bedrjf ervaar het enthousasme van een jong, gedreven team versterk jouw professonaltet door onze excellente denstverlenng verhoog jouw marktwaarde door onze nvesterngen n jouw talent. Word jj ook een vnd -er? Neem contact op met vnd Talent n Organsate op of mal: Talent n Technek Kortrjk vnd zoekt: talent n organsate en plannng spontane, geëngageerde doorzetter haalt plezer ut het werken aan langetermjnrelates getrande lachsperen sectorervarng s net verest. Ben jj een Matchng Talent? genet van het vnden van een stabele match tussen talenten en de betere bedrjven ontploo jouw onthaal-, screenng-, en testcapacteten krjg nzcht n contracten en socale wetgevng. PROFIEL: Masterdploma met HRM-affntet (handelswetenschappen, TEW, A&O psychologe, communcate ). Een eerste werkervarng s verest. Je vertoont dageljks de passe en gedrevenhed om tot resultaten te komen. Createf handelen en doorzettngsvermogen helpen je herbj (je bent kwaltatef ngesteld maar ook resultaatgercht). Je hebt voldoende belangstellng om met de courante (nternet)toepassngen (socale meda, netwerkgroups...) en Wndows Offcetoepassngen te werken. Ervarng n analoge functes (bv. research en searchondersteunng) s een troef. Je bent busness-mnded. INTERESSE? Mal jouw cv met begeledend schrjven t.a.v. Coln Dewulf naar - Jouw kanddatuur wordt snel en vertrouweljk behandeld. Voor bjkomende nformate: of (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). Zn n ets neuw? Vnd de job van je leven op jobat.be

7 7 GALANA NV, gelegen te Waregem, s een dynamsch famlebedrjf dat reeds 25 jaar actef s als mporteur en producent van premum depvres voedng. Aanvankeljk lag de focus op de wereldwjde mport van depvresvs en schaalderen maar n 1995 werden de actvteten verder gedversfeerd met de opstart van PAGOTINI, hét professoneel merk van luxe roomjs en sorbet. Op heden worden de producten va een utgebred netwerk van dstrbuteurs en groothandels over gans Europa verdeeld. Galana maakt het verschl door te kezen voor de beste ngredënten, de hoogste kwaltetsnormen (o.a. IFS gecertfeerd), een snelle servce en een utgebred assortment. Op heden telt dt bedrjf een 26-tal enthousaste werknemers en wordt een omzet van 25 mo euro behaald. De ambte s groot en hertoe werd recent BELDESSERT opgercht dat tegemoet komt aan de steeds grotere vraag naar premum depvres patssere. Momenteel s men op zoek naar een Busness Development Manager met veel goestng om BELDESSERT op de nternatonale kaart te zetten (m/v): HR recrutment development outplacement BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DUITSTALIGE LANDEN NO-NONSENSE ONDERNEMER MET MIN. 3-5 JAAR ERVARING FUNCTIE: Na een grondge productopledng ga je n eerste nstante gercht op zoek naar (neuwe) afzetmogeljkheden voor de producten van BELDESSERT (moelleux, tarteln, muff ns en cupcakes). Je benadert de verschllende klantendoelgroepen (retal, caterng, groothandel/dstrbuteur), stelt onze producten voor en garandeert een duurzame samenwerkng. Je hebt een neus voor opportunteten en slaagt ern om net enkel de klantenportefeulle van BELDESSERT te laten groeen maar tevens deze voor onze afdelngen depvres seafood en luxe roomjs en sorbet. De focus lgt herbj aanvankeljk op de Dutstalge landen (DE, AT, CH, CZ). Je bent 30 à 50% van je tjd n het butenland en kan rekenen op een performante back-offce. Je neemt deel aan beurzen en rapporteert rechtstreeks naar de bedrjfsledng met we je nauw samenwerkt. AANBOD: De uneke opportuntet om je egen busness unt te ontwkkelen en verder ut te bouwen. Een solde en zeer professonele KMO waar waarden als respect en apprecate belangrjk zjn. Een zeer ambteus bedrjf dat nvesteert n mens én mddelen (o.a. recent een ndustrële bakkerj gebouwd voor BELDESSERT). Een aantrekkeljk verlonngspakket volgens ervarng en competentes (o.a. frmawagen). PROFIEL: Je volgde bj voorkeur een master opledng (evt. bachelor) n een commercële of talenrchtng (handelswetenschappen, TEW, marketng, talen ) of bent geljkwaardg door ervarng. Idealter beschk je over mn. 3-5 jaar nternatonale sales ervarng; aff ntet met voedng s een pluspunt. Je bent ntatefvol, dynamsch en resultaatgercht. Je utmuntende commercële sklls zorgen ervoor dat je succesvol bent n new busness development ( ponersmentaltet ). Je organsatorsche vaardgheden zjn onberspeljk. Je bent fl exbel ngesteld en getugt van een sterke verantwoordeljkhedszn. Je bent een teamplayer en hecht het nodge belang aan een correcte rapportage. Je kenns van het Duts en Engels s utstekend. Bjkomende talenkenns s een troef. INTERESSE? Mal of stuur jouw cv met begeledend schrjven naar HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrjk. HR Flux begeledt je ook na ndensttredng. Je mag rekenen op een dscrete, snelle en professonele behandelng van jouw kanddatuur. Deze vacature wordt exclusef door HR Flux behandeld. Voor bjkomende nformate T (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). the perfect match between employee and organsaton YOUR TICKET TO A WORLD OF OPPORTUNITIES Jobnocturne donderdag 20/11 Volvo Group Trucks ste n Gent Kom speeddaten met onze managers voor deze vacatures: Operatons Manager, Teamcoaches Producte en Logstek, Logstek Ingeneurs, Materal Controllers, Preventeadvseur Velghed Nveau 1, Ergonoom, (Junor) HR Busness Partner. Inschrjvng va je ontvangt een bevestgng met het juste uur. Verhnderd de dag? Sollcteer dan onlne va Wj werven ook producte- en logsteke operatoren aan. Interesse? SMS VOLVO naar 3370 of surf naar Volvo Group Trucks Krjg jj een vergoedng voor je woon-werkverkeer? Moet je herop belastng betalen of net? Meer weten? Surf naar jobat.be/extralegale-voordelen. AANKOOPMANAGER Onze klant s een famlale toeleverancer bnnen de metaalsector (van producte van prototypes tot mddelgrote seres). Het moederbedrjf s gelegen n Zud-West-Vlaanderen. Het bedrjf wordt gekenmerkt door een sterke knowhow op het vlak van engneerng (van productontwkkelng en co-makershp tot re-engneerng) alsook door een zeer hoogtechnologsch machnepark. Momenteel wensen we de structuren te versterken door ut te zen naar volgende functehouder m/v: FUNCTIE: Qua focus bj deze functe ben je verantwoordeljk voor de dageljkse opvolgng en admnstrateve utwerkng van aankoop van grondstoffen, hulpstoffen en maakdelen (ncl. toeleverng) voor de verschllende technsche projecten de lopende zjn en opgestart worden. Je analyseert offertes op bass van de specfcates of opgemaakte lastenboeken, contacteert de leverancers en kent zelf opdrachten toe of legt de dossers voor ter goedkeurng aan de drecte. Jouw toegevoegde waarde bljkt snel door n te zetten op snelle doorlooptjden, optmale prjs-kwaltetsverhoudng, (vermjdng van) stockbreuken, klachtenreductes, enz. Bj goedkeurng van bestellngen, volg je het ganse proces op va het voorzene ICT-systeem met nbegrp van factuurcontrole. Je klanten zjn de nterne producte en de afdelng engneerng. Prestate-ndcatoren zjn dat het aangekochte materaal op tjd wordt geleverd, tegen een optmale prjs en kwaltet. We ontdekken snel n jou de drjvende kracht achter een contnu proactef aankoopbeled. Dt betekent dat de volledge aankoopmassa wordt geoptmalseerd naar de totale kostprjs en dat bnnen de geformuleerde technsche specfcates en de te realseren objecteven nzake kwaltet en doorloop tjden. Hertoe analyseer je geregeld het aankoopvolume (va aankooptechneken zoals ABC), neem je geregeld het ntatef om dossers aan te pakken en maak je dudeljke syntheses. In dt alles word je bjgestaan door nterne collega s. Tevens montor je contnu relevante en rscovolle aankoopkosten om tjdg te kunnen bjsturen. Ten slotte ze je toe op de onderhoudscontracten en het het facltar management, zowel operatoneel als admnstratef. Kortom een heel brede en uterst boeende en gevareerde functe n een groeend bedrjf! PROFIEL: Je beschkt over een masterdploma handelsngeneur,tew of over een hogere technsche opledng, bv. nd ng. mechanca. We mkken tevens op relevante ervarng bnnen aankoop/logstek. Je beschkt over een gezonde doss assertvtet en hebt onderhandelngs- en organsatetalent vlot n je vngers. Admnstratef ben je heel sterk en uterst effcënt. Je drukt je heel vlot ut n het Nederlands en beschkt over een goede kenns van het Frans, Engels en Duts. Je woont op een aanvaardbare afstand van het bedrjf. AANBOD: Je komt terecht n een stabel groebedrjf waar je ten volle je talenten kan ontplooen. De bedrjfscultuur voorzet n korte communcateljnen en een no-nonsense omgevng. De functe geeft rumte tot ntatef en de verlonng s aangepast aan jouw ervarng en kenns. INTERESSE? Mal of stuur jouw cv met begeledend schrjven naar - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrjk. HR Flux begeledt je ook na ndensttredng. Je mag rekenen op een dscrete, snelle en professonele behandelng van jouw kanddatuur. Deze vacature wordt exclusef door HR Flux behandeld. Voor bjkomende nformate T (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). HR recrutment development outplacement the perfect match between employee and organsaton Overspoeld door nformate? Op jobat.be/persoonljke-ontwkkelng vnd je de beste tps om net te verdrnken n je werk.

8 8 Het oog wl ook wat. Een clché. Dat klopt. Maar dan wel eentje waarvan we de kracht net mogen onderschatten! Dat ondervnden wj mmers dageljks bj Frgoml. Bakkers, slagers en andere handelaars de verse producten verkopen, kloppen bj ons aan om hun wnkel op en top n te rchten.we zjn bovenden ook expert n alles wat koelsystemen betreft. We werken daarbj steeds met een multdscplnar team, dat zch bugt overhet createfontwerp, deutvoerng en opvolgng vanelkproject. Om de commercële slagkracht van het team te versterken s FRIGOMIL op zoek naar een (m/v): Sales Executve West- en Oost-Vlaanderen Functe Als Sales Executve doet u dageljks een beroep op uw utstekende relatonele vaardgheden, uw feelng voor ntereur, uw drve om op projectbass te werken en bovenal uw heel sterke commercële competentes. U bezoekt zowel het bestaande als het potentële clënteel en werkt zch zo geledeljk n de wereld van de kwaltetsvolle slageren bakkerjen n. Samen met het FRIGOMIL team vanntereurarchtecten zet udewensen van deze klanten vervolgens om n reële mogeljkheden de u van A tot Z met hen utwerkt. Een functe met de nodge verantwoordeljkhed en zelfstandghed waarbj u geledeljk aan uw portefeulle weet ut te bouwen. Profel U beschkt over een eerste succesvolle commercële butendenstervarng n een geljkaardge functe of sector (bvb: keukens,...) Affntet door mddel van kenns of ervarng met de wereld van ntereur en/of vormgevng s een must U bent absoluut een relatebouwer de snel het vertrouwen van de klant weet te wnnen Commerceel doorzettngsvermogen en servcegerchthed typeren uw persoonljkhed. Aanbod BjFRIGOMILkomt uterechtneenomgevngwaareenfamlaleenno-nonsense mentaltet heerst. U krjgt er de kans en de utdagng om hoogkwaltateve producten aan te beden en kan daarbj rekenen op een degeljk vast salars, aangevuld met een bonus en extralegale voordelen waaronder een bedrjfswagen, gsm, -pad en laptop. Voelt u zch aangesproken? Stuur dan snel uw CV en motvatenaar Archetype Consultng, t.a.v. Björn Mervlde (ref. BM/FRIG), va Wenst u meer nlchtngen betreffende de jobnhoud, contacteer Björn va 02/ THE HR-SPECIALIST IN SALES & MARKETING Selecton Tranng Advce Assessment Erkennngnummer voor selecte VG.64/b-B-AB W.RS.242 werft aan: BELEIDSMEDEWERKER LEEFOMGEVING STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR A1a A3a Beknopte functe-nhoud: De beledsmedewerker stmuleert en ondersteunt het beled nzake rumteljke ordenng. Hj/zj draagt bnnen de denst leefomgevng, wonen en mobltet de verantwoordeljkheden van stedenbouwkundg ambtenaar en staat n voor de beledsondersteunng nzake rumteljke plannng en mobltetsplannng. Hj/zj stuurt de densten van de afdelng leefomgevng aan, meer bepaald de denst leefomgevng, wonen en mobltet en de denst lokale econome. Hj/zj s ld van het managementteam. Voorwaarden: Kanddaten zjn n het bezt van een masterdploma en een dploma van een opledng rumteljke ordenng, erkend door de Vlaamse mnster van Rumteljke Ordenng. Aanbod: - Statutare betrekkng n voltjds verband met ngang van 1 februar Mn. bruto jaarsalars ,54 (maandeljks 2.928,63 bruto) - o.a. maaltjdcheques, hosptalsateverzekerng, fetsvergoedng - Meerekenbare ancënnteten: densten bj de overhed volledg, relevante densten n de prvésector of als zelfstandge max. 10 jaar. Selecteprocedure: - De kanddaten moeten slagen n een schrfteljk examen, een mondelng examen en een assessment. De selecteproeven zullen plaatsvnden op 6 december 2014 om 9.00 uur (schrfteljk gedeelte) en op 19 december 2014 (mondelng gedeelte). - Kanddaturen worden, samen met een uttreksel ut het strafregster, een kope van de dploma s en het CV-formuler gercht aan het college van burgemeester en schepenen, stadskantoor de Seylsteen, Snt-Densplaats 16, 8630 Veurne, vóór 21 november Het CV-formuler kan je downloaden va de webste: - Er wordt een wervngsreserve aangelegd voor de duur van dre (3) jaar. Meer nfo: Een utgebrede documentatemap s te verkrjgen bj de personeelsdenst tjdens de openngsuren van het stadskantoor (elke voormddag van 8u-12u en maandag van 16u-18u), tel. 058/ of en te vnden op (vacatures). Heb je een hart voor mensen en een boontje voor ouderen? Wl je werken n een organsate n bewegng met een gemotveerd multdscplnar team waar rumte s voor ntatef en engagement? Dan s deze functe msschen ets voor jou! Het OCMW van Welsbeke en het Woonzorgcentrum Ter Lembeek zjn op zoek naar een (m/v): HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Graad BV5 Functe: Op een coachende en gedreven maner ledng geven aan het volledge zorgteam van het WZC Ter Lembeek om samen te zorgen voor een aangenaam woon- en leefklmaat n al zjn aspecten. Als splfguur ben je verantwoordeljk voor de algemene organsate, de plannng, de contnuïtet en de kwaltet van de zorgverlenng. Voorwaarden: Houder zjn van de beroepsttel van gegradueerd verpleegkundge Beschkken over een dploma hoger onderwjs n de verpleegkunde (gegradueerde verpleegkundge, bachelor n de verpleegkunde, master n de verpleegkunde) of daarmee geljkgesteld onderwjs én beschkken over mnmum ver jaar relevante beroepservarng. Salars: Bruto maandsalars van mn ,44 en max ,01 (geïndexeerd en exclusef vakantegeld en endejaarstoelage). Als je slaagt voor de selecteprocedure en beschkt over een gezonde doss enthousasme, nlevngsvermogen en flexbltet, dan hebben wj volgend aanbod: Een voltjdse functe n contractueel verband van onbepaalde duur Deze functe betreft een knelpuntberoep waardoor volledge geldeljke ancënntet (ook ut de prvésector) meegenomen kan worden Verschllende extralegale voordelen zoals maaltjdcheques, grats hosptalsateverzekerng (na 1 jaar tewerkstellng), fetsvergoedng en volledge terugbetalng abonnement openbaar vervoer Aanleg van een wervngsreserve van 3 jaar. Interesse? Alle nlchtngen.v.m. de dploma- en toelatngsvoorwaarden, de functebeschrjvng en het selecteprogramma kan je terugvnden op Voor alle andere nlchtngen kan je contact opnemen met CC Select of Sollcteren kan elektronsch va of door een gemotveerd schrjven met cv, uttreksel ut het strafregster, een kope van je dploma en een bewjs van 4 jaar relevante beroepservarng, uterljk tegen 28 november 2014 (poststempel geldt als bewjs), te sturen naar: OCMW Welsbeke - P/A CC Select - Vlegvelddreef Brussel. We garanderen een strkt vertrouweljke en correcte behandelng van je sollctate. Het OCMW van de gemeente Denderleeuw streeft naar een optmale denstverlenng voor alle burgers. Wl je deel utmaken van een organsate n bewegng met een gemotveerd team? Ben je een gedreven lednggevende met zn voor ntatef en maatschappeljk engagement? Dan s onderstaande functe msschen ets voor jou? Het OCMW van Denderleeuw gaat over tot de aanwervng van een (m/v) Densthoofd Socale Denst Voltjdse Statutare Functe Graad A1a-A2a Als densthoofd van de socale denst zorg je samen met een team van 11 maatschappeljk assstenten en 3 admnstratef medewerkers voor een menswaardge, klantvrendeljke denstverlenng zowel op preventef als hulpverlenend vlak. Als ld van het managementteam van het OCMW ben je verantwoordeljk voor de organsate, de plannng, de contnuïtet en de kwaltet van de socale denstverlenng. Profel w Een mensgerchte teamleder met een groot verantwoordeljkhedsgevoel en sterke lednggevende, coachende kwalteten w Een bruggenbouwer met een rume vse en zn voor ntatef w Proactef, dynamsch, flexbel en socaal ngesteld w Sterk n netwerken en communcate. Voorwaarden w Hetzj: houder zjn van ofwel een masterdploma, ofwel een dploma van het unverstar onderwjs of een dploma van het hoger onderwjs van twee cycl dat geljkgesteld werd met unverstar onderwjs en dat toegang geeft tot nveau A én mnmaal ver jaar relevante beroepservarng n de socale sector w Hetzj: maatschappeljk assstent zjn met mnstens acht jaar relevante beroepservarng n de socale sector én slagen voor een nveau- of capactetstest w Belg zjn w Slagen voor de selecteprocedure. Aanbod w Een boeende en afwsselende functe met een rume verantwoordeljkhed n een aangename werksfeer, waar klantgerchthed en samenwerkng centraal staan w Rume opledngs- en ontploongsmogeljkheden w Een aantrekkeljk loon (bruto geïndexeerd maandsalars: mn ,63 en max ,01) met extralegale voordelen zoals maaltjdcheques, hosptalsateverzekerng en fetsvergoedng w Geslaagde kanddaten worden opgenomen n een wervngsreserve van twee jaar. Interesse? Alle nlchtngen.v.m. de dploma- en toelatngsvoorwaarden, de functebeschrjvng en het selecteprogramma kan je terugvnden op (onder de knop vacatures lokale besturen ). Voor alle andere nlchtngen kan je contact opnemen met CC Select of Sollcteren kan door een gemotveerd schrjven met cv, een bewjs van relevante beroepservarng n de socale sector, een uttreksel ut het strafregster en een kope van je dploma, uterljk tegen 5 december 2014 per aangetekend schrjven (poststempel geldt als bewjs), te sturen naar: OCMW Denderleeuw - P/A CC Select - Vlegvelddreef Brussel. Het OCMW van Denderleeuw let op het bevorderen van geljke kansen bj aanwervng. We garanderen een strkt vertrouweljke en correcte behandelng van je sollctate. KENNIS KERN MENSEN KNOWHOWKENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT DOORDACHT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD STERK VAKMANSCHAP DISCREET DYNAMIEK DOORDACHT RESPECT CARRIÈRE PERSONEELSMANAGEMENT COACH KLEUR NUCHTER SELECTIE MENS KNOWHOW SELECTIE COACH RAAD Vnd een boom van een job: Bruggestraat MENEN Tel Van Iseghemlaan 133/ OOSTENDE Tel

9 9 HR Zoek je groekansen, ondernemerschap en een werkzekere job n egen rego mét nternatonale dmense, dan ben je bj ons aan het juste adres! Crop s s een sterk groeend en vertcaal geïntegreerd famlebedrjf met hoofdzetel n Oogem en verschllende nternatonale productestes (270-tal medewerkers en een geconsoldeerde omzet van 300 mljoen ). We produceren, verwerken en verkopen depgevroren groenten, frut en kanten-klare maaltjden en rchten ons bnnen ver autonome Busness Unts op verschllende klantensegmenten (retal, ndustre, wholesale en foodservce). recrutment development outplacement HR Flux wenst een onderschedende partner te zjn voor organsates de het belang van menseljk kaptaal hoog nschatten. Elke organsate verdent mmers aangepaste oplossngen en de juste expertse van ervaren professonals. HR Flux bedt zowel naar de proft als non-proft toegevoegde waarde nzake HR organsateontwkkelng, selecte en rekruterng en utstroombegeledng (outplacement). In het bjzonder voor de cel techncal en engneerng, zoeken we ter versterkng van ons team een Senor Consultant (m/v). the perfect match between employee and organsaton SENIOR CONSULTANT (Gent) FUNCTIE: Op korte termjn een ernstge gesprekspartner zjn voor opdrachtgevers waarmee je een professonele relate opbouwt en met we je ook zeer ntensef samenwerkt. Je ondersteunt deze door vanaf de begnfase createf en oplossngsgercht mee te denken over het functeprofel, de competenteverwachtngen en de best passende rekruterngskanalen. Je ondersteunt onze opdrachtgevers vanut een strategsch meedenken waarbj jouw nbreng en rol het ntegrateproces helpt te bewerkstellngen. Je volgt de aangeworven kanddaten ook na aanwervng op met een hoge tevredenhedsgraad bj alle partjen als resultaat. Je bent n staat tot het aansturen van junor consultants. AANBOD: Teamgerchte collega s ontmoeten de samen met jou een klantgerchte organsate utbouwen. Het salarspakket s blljk en marktconform en s aangevuld met extralegale voordelen zoals bedrjfswagen, groepsverzekerng en hosptalsateverzekerng na proefperode. Als senor consultant s er een doorgroe naar busness manager mogeljk. Aankoop & supply chan manager Commerceel-organsatorsch people manager Sales Assstant Engelstalge retalmarkten Key Account Manager Dutstalge retalmarkten Category Manager Internatonaal & nnovatef category- en productmanagement Sales Manager Internatonale commercële caterng PROFIEL: Hogere opledng ndustreel ngeneur of geljkwaardg door ervarng maar tevens met een sgnfcante ervarng bnnen het rekruteren van technsche profelen. Je bent analytsch performant, zeer sterk georganseerd en vooral proactef. Verder waarderen we een behoorljke werkkracht en resultaatgerchte ngesteldhed. Teamspeler zjn s onontbeerljk. Je slaagt ern om duurzame relates op te bouwen met onze klanten en bent een betrouwbare gesprekspartner. INTERESSE? Mal jouw cv met begeledend schrjven t.a.v. Coln Dewulf naar - Jouw kanddatuur wordt snel en vertrouweljk behandeld. Voor bjkomende nformate: (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). GROENTEN FRUIT KANT & KLAAR FOODSERVICE SBM verzorgt tranng en begeledng voor KMO s, grote bedrjven en (nternatonale) organsates. Behorend tot de SyntraWest groep heeft SBM een zeer gevareerd kant-en-klaar aanbod dat n dverse leslocates wordt gedoceerd. Daarnaast s SBM nog beter bekend voor zjn maatoplossngen en n-house tranngen. Talor made, n nauw overleg met de klant, uterst flexbel en zeer resultaatgercht. VERANTWOORDELIJKE PRODUCTONTWIKKELING HVAC opledngen Jobnhoud: je werkt een sterke sectorale stratege en marketngplan ut omtrent het ontwkkelen en verkopen van opledng vanut jouw marktanalyse van HVAC bedrjven, fabrkanten, groothandels en de heraan gekoppelde wetgevngen. Daarnaast ben je verantwoordeljk voor de effecteve ontwkkelng van de opledngen (rekruterng & beheer van de technsche traners).voor de concrete utwerkng van standaard en op maat projecten werk je samen met een technsch team. Porfel: Je beschkt over een bachelor of Master n bouw-, klmatsate- of elektro- gerelateerde rchtng of geljkwaardg door een rume technsche ervarng. Je bent vertrouwd met de HVAC sector (producten, densten, bedrjven, groothandels, fabrkanten,...). Je hebt een rume nteresse n tranng en begeledng. Je bent bered flexbel te werken n het kader van netwerkng en opstart van de opledng (gemddeld 1 avond/week). Je beschkt over een rjbewjs. Aanbod:We beden je een utdagende en gevareerde functe aan bnnen een solde organsate waar collegaltet prmeert. Je krjgt een compettef loon met voldoende opledngsmogeljkheden zowel ntern als extern. Je werkt voornameljk vanut één van onze campussen (nog nader te bepalen). Interesse? Neem contact op met Auxlos va of va Auxlos s de externe personeelsdenst van KMO s ut de streek de onder andere gespecalseerd s n de wervng en selecte van technsche profelen.

10 P.T.B.-COMPAKTUNA (www.compaktuna.be) s n Belgë een vooraanstaand producent van een compleet gamma van addteven voor mortel en beton, prmers, ljmen, mortels, plesters en afwerkngsproducten. Al deze verschllende bouwspecalteten worden verdeeld va de handel n bouwmateralen en de betere doe-het-zelfzaken n de Benelux. Met het oog op het versterken van de marktposte kjken we op korte termjn ut naar een performante (m/v): ASAP.be zoekt gepassoneerde en klantgerchte M/V s voor Bart s Potato Company Operatoren producte Teamleaders JOB zater d DAG ag Technekers elektromechanca 15/11 AREA SALES MANAGER WEST- EN OOST-VLAANDEREN Commerceel admnstratef bedende WAAR: Bart s Potato Company - Westvleterenstraat 25a Vleteren WANNEER: Zaterdag 15 november u 16.00u INFO: Meer utleg over de openstaande vacatures: Voor meer nfo ze & Interesse voor deze functe? Aarzel dan net en mal, schrjf of fax ons met volledg cv op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kanddatuur zeer vertrouweljk. Inden u aan het gevraagde profel beantwoordt, zal u uterljk 10 dagen na uw schrjven utgenodgd worden voor een persoonljk onderhoud. Deze aanwervng wordt exclusef begeled door adveskantoor Antoon Bulcke. Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren Tel.: Fax: E-mal: uw professonele partner n Verkoop- en PersoneelsZorg KENNIS RAAD KERN MENSEN KNOWHOWKENMERKEND PROFESSIONEEL Vnd een boom van een job: NUCHTER KWALITEIT ERVARING KRACHT CAPACITEITEN STERK VAKMANSCHAP DYNAMIEK KNOWHOW SELECTIE DISCREET RESPECT COACH RAAD PERSONEELSMANAGEMENT DOORDACHT DOORDACHT DUURZAAM KLEUR CARRIÈRE COACH ERVARING KERN KWALITEIT MENS SELECTIE COACH Bruggestraat MENEN Tel Van Iseghemlaan 133/ OOSTENDE Tel Erkend wervngs- en selectebureau VG.60/B - Ld van Federgon Operatoren verpakkng Erkennng VG.71/BUOSAPC Ld van Federgon 10

11 11 brugge.be/vacatures WERFT AAN Brugge s een dynamsche en hstorsche stad met grote utstralng. Brugge kjkt volop naar de toekomst en zoekt neuw talent om deze toekomst mee vorm te geven. Werk jj met ons mee? Stad Brugge organseert momenteel volgende selecteprocedure voor contractuele aanwervng en het aanleggen van een werfreserve. Ons bestuur hecht meer belang aan kwalteten en competentes van mensen dan aan leeftjd, geslacht, natonaltet, etnsche afkomst, seksuele geaardhed, handcap, geloof of levensbeschouwng. Technsch medewerker Elektromechanca m/v (nveau C1-C3) JOUW FUNCTIE Je staat n voor het elektromechansch onderhoud van de nstallates (verlchtng, HVAC, pompen, stroomvoorzenng voor evenementen...) bnnen het stadspatrmonum. Je bouwt elektrsche nstallates op volgens plan of helpt mee aan de utbredng hervan. Je werkt mee aan een kwaltetsvolle en effcënte werkng van de denst, nden nodg ook buten de densturen of va de wachtdenst bj de denst elektromechanca. JOUW PROFIEL Je hebt een dploma van het secundar onderwjs of daarmee geljkgesteld onderwjs. Je bent houder van een rjbewjs B. Je hebt een goede vakkenns van elektromechansche nstallates en materaal voor gebouwen. Je kunt plannen lezen en rapporteren aan collega s en/of oversten. Je koppelt zn voor verantwoordeljkhed aan een probleemoplossende ngesteldhed en de nodge aandacht voor velghed. Je bent bered om je te verplaatsen bnnen de rego Brugge. Je bent correct n de omgang, zowel met medewerkers, oversten als klanten. Bruto maandsalars op nveau C1: 1.864,40 euro (geïndexeerd). ONS AANBOD Een werkomgevng de tot de verbeeldng spreekt en kansen bedt, loon volgens wetteljke barema s (ancënntet ut de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hosptalsateverzekerng, maaltjdcheques, fetsvergoedng voor het woon-werkverkeer of grats openbaar vervoer ). Mogeljkhed tot bjscholng tjdens de densturen, soepele verlofregelng. HEB JE INTERESSE? Bezorg ons jouw motvatebref en cv samen met een kope van het gevraagde dploma en jouw rjbewjs B uterljk 23 november Dt kan per mal, per bref of tegen ontvangstbewjs aan de bale van de Personeelsdenst, Rddersstraat 12, 8000 Brugge - Kanddaten de voldoen aan de voorwaarden, worden utgenodgd voor een schrfteljke proef vermoedeljk n de loop van december YOUR TICKET TO A WORLD OF OPPORTUNITIES Jobnocturne donderdag 20/11 Volvo Group Trucks ste n Gent Kom speeddaten met onze managers voor deze vacatures: Operatons Manager, Teamcoaches Producte en Logstek, Logstek Ingeneurs, Materal Controllers, Preventeadvseur Velghed Nveau 1, Ergonoom, (Junor) HR Busness Partner. Inschrjvng va je ontvangt een bevestgng met het juste uur. Verhnderd de dag? Sollcteer dan onlne va Wj werven ook producte- en logsteke operatoren aan. Interesse? SMS VOLVO naar 3370 of surf naar Volvo Group Trucks (www.voo.be) zoekt: OPERATOREN DAGSTELSEL EN OPERATOREN PLOEGENSTELSEL A2 Elektrctet of mechanca of elektromechanca Taakomschrjvng Je staat n voor de bedenng van de nstallate n een contnu-systeem of voor het onderhoud ervan (overwegend n dagdenst, beperkt aantal dagen n een volcontnu ploegenstelsel gespred over het jaar). Je lost problemen van elektrsche of mechansche aard op. Je houdt toezcht op de besturng van de nstallate, grjpt n bj problemen, analyseert deze en weet deze van een adequate oplossng te voorzen. MEER INFO? Scan deze code n en bekjk de vacatures onlne. Meer nformate zoals het selecteprogramma, een gedetalleerde functeomschrjvng of je nettosalars kun je opvragen bj de Personeelsdenst, t OPGELET: Kanddaturen de, op datum van afsluten, net vergezeld zjn van de gevraagde documenten worden net n aanmerkng genomen. Praktsch - technsche nstellng Je hebt een dploma of getugschrft van het technsch secundar onderwjs met voldoende kenns van elektrctet en/of mechanca. Aantrekkeljke condtes Een ntenseve hoogtechnologsche opledng en mogeljkheden tot contnue bjscholng. Een contract van onbepaalde duur volgens de barema s van de Lokale Besturen (C1-C2-C3), aangevuld met een ploegenpreme en dverse extralegale voordelen. Geïnteresseerd? Stuur je CV met motvatebref en kope van je dploma tegen uterljk 10/11/2014 naar: Ascento, t.a.v. Kenneth Bruggeman, Accent Busness Park, Kwadestraat 157/11, 8800 Roeselare, of INFO PROFIEL Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente LOCHRISTI maakt bekend dat een voltjdse betrekkng van BEROEPSLUITENANT (M/V) te begeven s bj het BRANDWEERKORPS van Lochrst bj wjze van korpsoverschrjdende bevorderng. Deze kan naden aangewezen worden als denstchef. Het brandweerkorps van Lochrst s een brandweerkorps met een veertgtal vrjwllge brandweerleden (C-korps). Dt korps wordt vanaf 1 januar 2015 ngedeeld bj de brandweerzone Centrum (Gent). De kanddaten denen aan volgende voorwaarden te voldoen: 1. Belg zjn 2. ten mnste 21 jaar oud zjn 3. een mnmale lengte hebben van 1,60m 4. van goed zedeljk gedrag zjn (uttreksel strafregster) 5. n orde zjn met de denstplchtwetten 6. medsch geschkt bevonden worden; dt geneeskundg onderzoek zal worden verrcht op grond van de maatstaven bepaald n bjlage ll van het konnkljk beslut van 19 aprl vastbenoemd zjn als offcer van een Belgsch brandweerkorps met een graad evenwaardg aan de graad van lutenant of, bj ontstentens, de onmddelljk lagere graad 8. n het bezt zjn van het brevet van offcer, het brevet van techncus brandvoorkomng en het brevet van denstchef De kanddaturen, vergezeld van een utgebred cv en een kope van de vereste brevetten, denen aangetekend verstuurd te worden aan de heer burgemeester, Dorp-West 52, 9080 Lochrst en n zjn bezt te zjn op uterljk op 26 november Meer nlchtngen betreffende de nhoud van de functe kunnen bekomen worden bj de personeelsdenst (tel ) of op de gemeenteljke webste Zn n een neuwe job dcht bj hus? Snel naar jobat.be

12 12 Werken n een utdagende academsche omgevng, de de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met klene revolutes en dageljkse verbeterngen. Net ets voor jou? Krebelt het? Eén adres: ADMINISTRATIE Departementale managementassstent Facltare medewerk(st)er Campus Groep T Leuven Medewerker onderwjsondersteunng BIBLIOTHEEK Coördnator leercentrum en bblotheek Facultet Econome & Bedrjfswetenschappen FINANCIEEL Clusterverantwoordeljke fnancële admnstrate Europese projecten HR HR-medewerker Create? Innovate? Ambte? ICT IT-ondersteuner Pc-klassen en Leercentra Medewerkers Klanten- en Servcecentrum Busness analst Unfed Communcatons SAP Busness analst IT-medewerker clent hard- en softwaremanagement met specale nteresse voor Mcrosoft Lync MANAGEMENT & BEHEER Groepsbeheerder Humane Wetenschappen Densthoofd Studentengezondhedscentrum Admnstratef beheerder Campus De Nayer ONDERWIJS Projectmedewerker geïntegreerd redeneren Onderwjstechnoloog ONDERZOEKSONDERSTEUNEND Master n bonformatca STAF & BELEID Stafmedewerker/Expert onderwjsbeled Stafmedewerker beled Bomedsche Wetenschappen TECHNIEK Koeltechncus VEILIGHEID - GEZONDHEID - MILIEU Coördnator VGM voor Personen Stafmedewerker communcate en opledngsbeled Dosserbeheerder mleu & velghed We bljven onze grenzen verleggen en zoeken permanent neuwe collega s (m/v): INFORMATICI, LABORATORIUMTECHNOLOGEN, TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE MEDEWERKERS, STAFMEDEWERKERS, ONDERZOEKERS... KU Leuven voert een geljkekansen- en dverstetsbeled.

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Groot geloof in de kracht van de hele diepvriessector

Groot geloof in de kracht van de hele diepvriessector Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Wlt u adverteren? Johan

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik

Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Intelligente oplossingen voor gebouwen

Intelligente oplossingen voor gebouwen Intellgente oplossngen voor gebouwen 03 Een compleet Een wereld de op elektrctet draat aanbod voor gebouwen vraagt om ntellgente oplossngen Schneder Electrc Marktleder n energedstrbute & ndustrële automatserng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Toezchtsonderzoek nr.

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie