EINDRAPPORTAGE BOEKENONDERZOEK ALS VERVOLG OP QUICK SCAN PROJECTEN DORDTSELAAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORTAGE BOEKENONDERZOEK ALS VERVOLG OP QUICK SCAN PROJECTEN DORDTSELAAN"

Transcriptie

1 ALS VERVOLG OP QUICK SCAN

2 DISTRIBUTIELIJST EINDRAPPORTAGE DORDTSELAAN AAN: THE FIRM B.V. DE HEER T. QUADT DE HEER DRS. C. L. BERG DIRECTEUR BUREAU VEILIG, BESTUURSDIENST DIRECTIE MIDDELEN EN CONTROL PAGINA 1

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING AANLEIDING WERKWIJZE GECONSTATEERDE FEITEN EN CONCLUSIES... 7 PAGINA 2

4 1. INLEIDING In opdracht van de stadsmarinier van Charlois, is naar aanleiding van de bevindingen van de Quick Scan door THE FIRM B.V. een boekenonderzoek uitgevoerd met betrekking tot diverse projecten. Deze projecten hangen samen met de revitalisering en sociaal economische activering van de Dordtselaan. Ten behoeve van het boekenonderzoek zijn de administraties van respectievelijk Stichting de Vrije Parel, Magrande en Deelgemeente Feijenoord doorgelicht, in het bijzonder ten aanzien van de subsidiestromen. In nauw overleg met de stadsmarinier van Charlois is het rapport met de Directie Middelen en Control en de Directeur Bureau Veilig van de Bestuursdienst van de Gemeente Rotterdam besproken en zijn de functionarissen die in dit rapport worden genoemd uitgenodigd voor hooren wederhoor sessies. Dit rapport beschrijft achtereenvolgens de aanleiding tot het boekenonderzoek, de gehanteerde werkwijze, de vastgestelde feiten en conclusies, en tot slot de aanbevelingen en een voorgesteld plan van aanpak. Het doel van het boekenonderzoek bij Stichting de Vrije Parel, Magrande en Deelgemeente Feijenoord is enerzijds om op grond van de Quick Scan en de daarin aangegeven bevindingen, deze bevindingen nader te onderzoeken. Anderzijds heeft het boekenonderzoek tot doel herstelmaatregelen voor te stellen welke moeten leiden tot een juiste en verantwoorde financiële afwikkeling van de subsidies voor de projecten op de Dordtselaan en de gevolgen van gesignaleerde risico s zoveel mogelijk te beperken. Bij de gevolgde werkwijze tijdens het onderzoek en bij het opstellen van de rapportage is de vereiste zorgvuldigheid, integriteit, objectiviteit, geheimhouding en professioneel gedrag in acht genomen. Er is geen accountantscontrole toegepast. PAGINA 3

5 2. AANLEIDING Op de Dordtselaan loopt een elftal projecten waarvan het merendeel in 2006 qua uitvoering afgerond hadden moeten zijn. De tijdsplanning van deze projecten valt af te leiden uit de financiële begroting bij de subsidieaanvraag. D2 biedt de mogelijkheid om de uitvoering van een gedeelte van de projecten tot midden 2007 door te laten lopen waarna de financiële afrekening gemaakt kan worden, zodat na afloop van 2007 de verschillende toetsingen kunnen plaatsvinden. Deze projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van Deelgemeente Feijenoord en worden deels gefinancierd met Europese D2-subsidies. Met betrekking tot deze projecten heeft THE FIRM eind 2006 een Quick Scan uitgevoerd naar het opdrachtgeverschap en de financiële status van de projecten. De Quick Scan heeft in beperkte mate inzicht gegeven in de rechtmatigheid van de aangegane verplichtingen en betalingen in het kader van de Dordtselaan projecten. In het bestuurlijk overleg van Deelgemeente Feijenoord en Deelgemeente Charlois is derhalve besloten een nader boekenonderzoek in te stellen bij de Stichting de Vrije Parel, bij Magrande en bij Deelgemeente Feijenoord betreffende de subsidiestromen D2. Ten behoeve van het boekenonderzoek hebben wij getracht antwoorden en verklaringen te vinden voor onder andere de volgende vragen: 1. INKOOP- EN AANBESTEDINGSPROCEDURES Zijn de opdrachten verleend volgens de vigerende Europese en gemeentelijke aanbestedingsregels en subsidierichtlijnen zoals deze gelden voor dit soort projecten en zoals deze zijn gedefinieerd in de EFRO projectrichtlijnen en Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente aangaande te leveren goederen en/of diensten? 2. RECHTMATIGHEID AANGEGANE VERPLICHTINGEN EN OVEREENKOMSTEN Is er sprake van mogelijk verwijtbaar gedrag bij de aan het boekenonderzoek onderworpen opdrachtgevers, opdrachtnemers en natuurlijke personen t.a.v. hun handelingsbevoegdheid? 3. ADMINISTRATIE, VERANTWOORDING, RECHTMATIGHEID BETALINGEN Is er voldaan aan de contractuele richtlijnen voor het voeren van de administratie of bij een eventueel gebrek daaraan aan zakelijk minimaal te stellen eisen van administratieve organisatie en verantwoording. Is er sprake geweest van onrechtmatig gedane betalingen? 4. RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN Is er voldaan aan de verplichtingen met betrekking tot rapportage zoals gesteld door de EFRO? In welke mate zijn deze verplichtingen overgenomen in alle daarmee samenhangende opdrachten welke aan partijen van ons onderzoek zijn verleend? Zijn deze verplichtingen dienovereenkomstig door de partijen van ons onderzoek nagekomen? Zijn de resultaten getoetst en tijdig gerapporteerd zodat er bij geconstateerde afwijkingen PAGINA 4

6 en/of onregelmatigheden in de projecten bijgestuurd is of ingegrepen had kunnen worden? 5. INTEGRITEIT Hebben de aan ons onderzoek onderworpen partijen niet-integer gedrag vertoond? Ten behoeve van een toetsingskader in deze, hebben wij een compacte formulering voor het begrip integriteit gehanteerd uit onderstaande definitie, één en ander zoals vermeld in het Handboek Integriteitonderzoek, welke door het Ministerie van Binnenlandse Zaken hiertoe is opgesteld. Integriteit is een kwaliteitskenmerk dat als maatstaf wordt gebruikt voor het beoordelen van het functioneren van personen en organisaties. Het geeft niet alleen de mate van ongeschondenheid en onkreukbaarheid aan, maar is ook een maatstaf of iemand zich in zijn handelen laat leiden door de waarden en normen kenmerkend voor goed ambtenaarschap. Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens is bepaald wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitgaven op de projecten en welke risicofactoren er voor de opdrachtgever aanwezig zijn. In concreto gaat het hier om een beoordeling van de verantwoording van de bestede subsidiegelden (rechtmatige besteding van gelden) en de gevolgen hiervan voor de toekomstige eindafrekening in het kader van de EFRO-gelden en de daarbij overeengekomen afspraken met de contractbeheerder namens het EFRO. PAGINA 5

7 3. WERKWIJZE Het boekenonderzoek is uitgevoerd door het afnemen van interviews, tijdens het in ontvangst nemen van de betreffende financiële stukken, met de heer J. Maas, werkzaam bij Stichting de Vrije Parel, en met de alleen bevoegd directeur van Magrande (sinds een Besloten Vennootschap), welke door Stichting de Vrije Parel is ingehuurd ten behoeve van communicatie en later door Deelgemeente Feijenoord ten behoeve van een aantal activiteiten met betrekking tot de projecten op de Dordtselaan, en tot slot met de programma manager hotspots van de Deelgemeente Feijenoord en coördinator voor de D2-projecten Dordtselaan. Tevens heeft er een telefonisch gesprek plaatsgevonden met de penningmeester van Stichting de Vrije Parel.. Op basis van de informatie, verkregen uit de gesprekken en de diverse documenten - voornamelijk betaallijsten, facturen, offertes, aanwezige opdrachtbevestigingen en giroafschriften, registraties bij de Kamer van Koophandel en het gesprek met een bestuurslid van Stichting de Vrije Parel - hebben wij een analyse uitgevoerd, waarbij getracht is per (deel)project en in de onderlinge relaties tussen (deel)projecten een antwoord te vinden op de eerder gestelde vragen in samenhang met het daarbij aangegeven normenkader. Er heeft hoor en wederhoor plaatsgevonden en naar aanleiding van deze gesprekken en opmerkingen zijn relevante passages aangepast. PAGINA 6

8 4. GECONSTATEERDE FEITEN EN CONCLUSIES Op basis van ons onderzoek hebben we onderstaande feiten vastgesteld die in volgorde van de in de aanleiding gestelde vragen op een logische wijze gerangschikt zijn. Tevens hebben wij, daar waar wij dat zinvol en verantwoord hebben geacht, conclusies toegevoegd. 4.1 INKOOP- EN AANBESTEDINGSPROCEDURES VIGERENDE EUROPESE AANBESTEDINGSREGELS EN RICHTLIJNEN Zijn de opdrachten verleend volgens de vigerende Europese aanbestedingsregels en richtlijnen zoals deze gelden voor dit soort projecten? In eerste instantie zou de private organisatie Stichting de Vrije Parel de subsidieaanvraag voor D2.1 en D2.2 bij de EFRO indienen. Aangezien het Dagelijks Bestuur van Deelgemeente Feijenoord het niet juist achtte een zo grote publieke verantwoordelijkheid bij één private partij neer te leggen, heeft Deelgemeente Feijenoord via het OBR als overheidsinstelling de definitieve aanvraag bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ingediend De relatie tussen Deelgemeente Feijenoord en Stichting de Vrije Parel moet gezien worden als een opdrachtgever / opdrachtnemer relatie en niet als een zogenaamde subsidierelatie. Stichting de Vrije Parel heeft voor de door haar direct te verlenen diensten uiteindelijk in totaal een bedrag groot ,= ( en ) van het totaal aan subsidiebedragen voor D2.1 en D2.2 van ,= aanbesteed gekregen. Het gaat hierbij om twee verschillende projecten die vallen onder twee verschillende prioriteiten binnen het Doelstelling 2 programma. Het betreft prioriteit 1.2 (verbeteren duurzame economische kwaliteit en bereikbaarheid) en Prioriteit 3.2 (sociaal economische activering). Conform de vigerende Europese regelgeving is er sprake van twee verschillende projecten ( en ) en derhalve van twee separate aanbestedingstrajecten. Het oorspronkelijke bedrag van was inclusief ,= ( ,= voor administratieve ondersteuning en voor huisvesting ,= ). Bij de definitieve aanvraag zijn deze twee projecten door Deelgemeente Feijenoord in eigen beheer genomen. Daarnaast heeft Stichting de Vrije Parel een bedrag groot ,= in beheer gekregen voor uitbesteding aan andere organisaties, waaronder Magrande ( ,=). Aangezien er geen sprake is van een subsidierelatie hadden de D2.1 en D2.2 projecten conform de vigerende Europese aanbestedingsregels openbaar aanbesteed moeten worden. Immers, het bedrag van de aan Stichting de Vrije Parel verstrekte opdracht,van ,= (bestaande uit ,= ,=) overschrijdt het drempelbedrag voor aanbesteding van ,= / ,= met ,=/ ,=. De literatuur over de hoogte van het drempelbedrag van voor aanbesteding ,= dan wel ,= is niet eenduidig. Een openbare aanbesteding voor deze opdracht heeft niet plaatsgevonden. PAGINA 7

9 4.1.2 VIGERENDE GEMEENTELIJKE AANBESTEDINGSREGELS EN RICHTLIJNEN Zijn de opdrachten verleend volgens de vigerende gemeentelijke aanbestedingsregels en -richtlijnen zoals deze gelden voor dit soort projecten? De gemeentelijke aanbestedingsregels zijn conform de Europese aanbestedingsregels opgesteld. De opdracht aan Stichting de Vrije Parel is niet conform deze regels verleend. Immers, de opdracht aan Stichting de Vrije Parel bedraagt uiteindelijk ,=, ( in eerste instantie ,= ( ,= ,=)), hetgeen het drempelbedrag voor aanbesteding van ,= / ,= overstijgt met ,=/ ,=. Aangezien er in strijd met de EFRO richtlijnen en subsidievoorwaarden geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden, bestaat het risico dat de EFRO het totale subsidiebedrag kan terugvorderen ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE ROTTERDAM Zijn de opdrachten verleend volgens de vigerende Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente aangaande te leveren goederen en/of diensten? Stichting de Vrije Parel aan heeft Magrande een tweetal opdrachten voor diensten op het gebied van communicatie en ondersteunende diensten verleend. Magrande was - ten tijde van de opdrachtverlening althans - een eenmanszaak van de echtgenote van de heer A. Koster. Laatstgenoemde heeft samen met de heer J. Maas namens Stichting de Vrije Parel opdrachten verleend aan Magrande. De opdrachten zijn verstrekt op basis van elk slechts één offerte die qua specificatie niet voldoen aan de eisen te stellen aan een offerte. Conform ARTIKEL 7 ALGEMENE VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER, geldt dat bij overschrijding van de in de overeenkomst overeengekomen bedragen de opdrachtnemer verplicht is zijn opdracht zonder berekening van extra kosten en/of uren te vervullen. Wij hebben vastgesteld dat er tot op dit moment van overschrijdingen sprake is geweest bij het communicatieproject. De aan Magrande verleende opdracht inzake communicatie bedroeg ,=. Daarnaast is er voor een bedrag van ongeveer ,= aan andere kosten (zoals cartridges, papier ten behoeve van het maken van krantjes, het drukken van krantjes bij derden en het maken van een website) gemaakt bij Stichting de Vrije Parel ten laste van voor diverse communicatie doeleinden en op de betaallijsten opgevoerd op andere projectposten. Er is dus sprake van een overschrijding groot ,=. Dit kan aanleiding zijn voor de Gemeente Rotterdam en/of Deelgemeente Feijenoord om nader te overwegen of tot terugvordering zal worden overgegaan. Uitgaande van de betaallijsten is er voor Stichting de Vrije Parel zèlf thans nog geen sprake van overschrijdingen. Echter hierbij zij opgemerkt dat er sprake is van latente verplichtingen ten aanzien van Magrande en van de nodige verschuivingen in budgetten en het resterende budget zal niet toereikend blijken te zijn. Immers, Stichting de Vrije Parel is contractueel verplicht de in het kader van de fysieke projecten nog noodzakelijke begeleidingsactiviteiten te verrichten binnen het budget van de verleende opdracht. PAGINA 8

10 Er ligt momenteel een voorstel om vanuit een agendapost van Deelgemeente Feijenoord om ,= te verschuiven van etalageprojecten naar communicatie. Dan is er nog steeds sprake van een overschrijding van 6.000,=. Overeenkomstig ARTIKEL 10.3 SAMENWERKING, RAPPORTAGE ACCEPTATIE EN CONTROLE is de Gemeente Rotterdam gerechtigd om de geleverde prestaties te toetsen. Indien blijkt dat de prestaties niet voldoen aan de in de overeenkomst gestelde criteria en het in de overeenkomst daaromtrent gestelde, zijn de kosten van de toetsing voor rekening van de opdrachtnemer. Zoals u kunt lezen onder Voortgangsrapportage, De subsidievoorwaarden en in 4.5 urenregistratie, onterecht gedeclareerde boetes, onterechte bevoorschotting, onnodige bestellingen en onnodig betaalde BTW en onnodig ten laste van de subsidies gebrachte BTW, kan vastgesteld worden dat de geleverde prestaties van Stichting de Vrije Parel niet voldoen aan de in de opdracht daaraan gestelde eisen. Dit kan aanleiding zijn voor de Gemeente Rotterdam en/of Deelgemeente Feijenoord om nader te onderzoeken of op grond van de geldende subsidievoorwaarden en de inkoopvoorwaarden een deel van de kosten van dit boekenonderzoek, dat wil zeggen in zoverre het Stichting de Vrije Parel betreft, op laatstgenoemde teruggevorderd kunnen worden. ARTIKEL 36 SLOTBEPALING 1 Opdrachten tot levering van goederen en/of diensten worden uitsluitend schriftelijk verstrekt. De schriftelijke bevestiging van de opdrachten is in vele gevallen (te) laat maar uiteindelijk wel schriftelijk geschied door Deelgemeente Feijenoord. Stichting de Vrije Parel heeft in veel gevallen geen schriftelijke bevestiging aan de opdrachtnemers gestuurd. 4.2 RECHTMATIGHEID VAN AANGEGANE VERPLICHTINGEN EN OVEREENKOMSTEN Is er sprake van mogelijk verwijtbaar gedrag bij de aan het boekenonderzoek onderworpen opdrachtgevers, t.a.v. hun handelingsbevoegdheid? Bij Deelgemeente Feijenoord is ons niets gebleken van verwijtbaar gedrag t.a.v. hun handelingsbevoegdheid Is er sprake van mogelijk verwijtbaar gedrag bij de aan het boekenonderzoek onderworpen, opdrachtnemers t.a.v. hun handelingsbevoegdheid. STICHTING DE VRIJE PAREL Uit het boekenonderzoek is gebleken dat er in januari 2006, naast de verstrekte communicatieopdracht door Deelgemeente Feijenoord aan Magrande, ook nog een onderhandse opdracht door Stichting de Vrije Parel aan Magrande is verleend door middel van een voor akkoord voor opdracht ondertekende offerte ten behoeve van administratieve ondersteuning. Deze offerte is gedateerd 12 januari 2006, terwijl de getekende offerte is gedateerd 10 januari Het betreft hier een opdracht groot ,= excl. BTW ( ,= incl. BTW). Hiervan is inmiddels ,= (excl. BTW) gefactureerd. PAGINA 9

11 de Deelgemeente Feijenoord heeft een administrateur aangesteld om de financiële huishouding te voeren. Wij hebben geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat Stichting de Vrije Parel opdracht heeft gekregen van Deelgemeente Feijenoord om een gedeelte van de project gerelateerde financieel administratieve taken uit te voeren. Een direct gevolg hiervan is dat de verantwoordelijkheden en resultaatverplichtingen met betrekking tot het bovenstaande contract en de in dit kader gemaakte kosten niet duidelijk zijn. Het spreekt voor zich dat nader juridisch onderzoek door de Gemeente/Deelgemeente Feijenoord noodzakelijk is om, op grond van bovenstaande, de rechtmatigheid van de betalingen door Stichting de Vrije Parel aan Magrande te onderzoeken. Gelet op de strijdigheid van bovengenoemde (uitgevoerde) activiteiten met de subsidievoorwaarden, bestaat het risico dat de EFRO het geheel of gedeeltes van de verleende subsidiebedragen kan terugvorderen. Is er sprake van mogelijk verwijtbaar gedrag bij de aan het boekenonderzoek onderworpen natuurlijke personen t.a.v. hun handelingsbevoegdheid? De heer J. Maas is volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel geen lid meer van het bestuur van Stichting de Vrije Parel - hij is per 26 februari 2004 als zodanig uitgeschreven - en hij staat ook niet als directeur van deze stichting ingeschreven, ergo hij heeft ook nooit als zodanig ingeschreven gestaan bij de Kamer van Koophandel. Ook hebben wij niet kunnen vaststellen dat de heer J. Maas ooit officieel, schriftelijk, via een volmacht, door het bestuur van Stichting de Vrije Parel gemachtigd is om als directeur namens de stichting op te treden en hij was en is dus ook niet gerechtigd om namens de stichting verplichtingen aan te gaan. Volgens de penningmeester van de stichting, in zijn bestuurlijke collegialiteit sprekend namens het gehele bestuur van de stichting, geldt datzelfde overigens ook voor de heer A. Koster. Ook de heer Koster had als directeur van Stichting de Vrije Parel ingeschreven moeten worden bij de Kamer van Koophandel vanwege zijn activiteiten die hij voor en namens de stichting heeft uitgevoerd en uitvoert,, hetgeen in ons gesprek met de penningmeester van Stichting de Vrije Parel door hem werd beaamd. Tijdens ons telefonisch onderhoud van december 2006 wist de penningmeester van Stichting de Vrije Parel ons te vertellen dat hij dit alsnog zou doen. Echter tot op de dag van vandaag, 10 april 2007, is dat niet gebeurd. Als en indien beide heren als directeur van Stichting de Vrije Parel ingeschreven hadden gestaan, zouden ze niet vanuit hun respectievelijke eenmanszaak en BV hebben kunnen opereren en facturen hebben kunnen sturen. Ze hadden dan op de loonlijst van Stichting de Vrije Parel moeten staan hetgeen onverenigbaar is met het uitvoeren van de opdrachten voor deze stichting vanuit hun respectievelijke eenmanszaak en BV. Dit is tijdens hoor- en wederhoor ook door de penningmeester van Stichting de Vrije Parel beaamd. Nu hebben beide heren vanuit hun respectievelijke eenmanszaak en BV door middel van urendeclaraties facturen gestuurd aan Stichting de Vrije Parel.. Teneinde achteraf de rechtsgeldigheid van de met Stichting de Vrije Parel afgesloten overeenkomsten vast te stellen, dient er nader juridisch onderzoek plaats te vinden. Voor de goede orde stellen wij vast dat Deelgemeente Feijenoord heeft verzuimd in haar plicht het uittreksel van Stichting de Vrije Parel bij de Kamer van Koophandel te verifiëren. PAGINA 10

12 4.3 ADMINISTRATIE, VERANTWOORDING, RECHTMATIGHEID BETALINGEN Is er voldaan aan de eisen conform de contractuele richtlijnen voor het voeren van de administratie of bij gebrek daaraan aan zakelijk minimale eisen van administratieve organisatie en verantwoording? Met het aanvaarden van de opdracht, waarin de belangrijke voorwaarden van de EFRO, met name deugdelijke en betrouwbare projectadministratie, urenverantwoording en facturering dóórgezet zijn door Deelgemeente Feijenoord, heeft Stichting de Vrije Parel zich geconformeerd aan de richtlijn voor de opzet van een EFRO projectadministratie. Deze richtlijn is integraal dóórgezet aan Stichting de Vrije Parel. In haar opdrachtverstrekking aan Magrande door Stichting de Vrije Parel, had laatstgenoemde deze richtlijn ook aan Magrande moeten doorzetten, om aldus zelf te kunnen voldoen aan de aan haar door Deelgemeente Feijenoord gestelde eisen. Dit laatste heeft Stichting de Vrije Parel echter verzuimd. Dit kan aanleiding zijn voor de Gemeente Rotterdam en/of Deelgemeente Feijenoord om nader te onderzoeken of op grond van de in de opdrachten geformuleerde vereisten ten aanzien van de project/urenadministratie, tot terugvordering bij Stichting de Vrije Parel zal worden overgegaan CONTRACTUELE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN ZOALS OPGENOMEN IN AFGESLOTEN OVEREENKOMSTEN VAN, MET EN NAMENS DEELGEMEENTE FEIJENOORD a. De jaarlijkse afrekening, zoals vermeld in de voorwaarden van EFRO, dient middels een slotfactuur aan Deelgemeente Feijenoord te worden voorgelegd. Aan het einde van het project dient de finale slotfactuur ingediend te worden. b. Jaarlijkse slotfacturen van Stichting de Vrije Parel hebben wij bij het boekenonderzoek niet aangetroffen. c. De scope van de verleende opdrachten in zowel offertes als opdrachtbevestigingen is in vrijwel alle gevallen niet aanwezig, zowel in kwantitatief (wel vanuit Deelgemeente Feijenoord naar Stichting de Vrije Parel) als in kwalitatief opzicht. d. Nadat Deelgemeente Feijenoord de opdracht voor het opdrachtgeverschap van Stichting de Vrije Parel teruggehaald had, hebben wij voor het vervolg van de communicatieopdracht aan Magrande een zeer globale aanvullende offerte aangetroffen, die echter niet voor akkoord ondertekend is. Tevens hebben wij verder geen enkele officiële opdrachtverstrekking van of namens Deelgemeente Feijenoord aan Magrande aangetroffen. e. De rol van Stichting de Vrije Parel bij de portiekafsluitingen is niet opgenomen in de opdrachtverstrekking, evenmin als in de opdrachtverstrekking aan Stichting de Vrije Parel van 26 oktober Uit de interviews wordt echter duidelijk dat Stichting de Vrije Parel verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de toestemming van de eigenaren en bewoners voor het plaatsen van de portiekafsluitingen. Deze opdracht is door de toenmalige stadsmarinier van Charlois verstrekt zoals ons uit een interview met de manager hotspots van de deelgemeente Feijenoord en ook met de voormalige stadsmarinier van Charlois is gebleken. Een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot deze opdracht is door ons niet aangetroffen. f. Uit de opdrachtverstrekking van 18 januari 2006 blijkt verder dat de tot dan toe gemaakte kosten van het architectenbureau en de opdrachtnemer van de portiekafsluitingen, gedeclareerd zullen worden via Stichting de Vrije Parel. In de PAGINA 11

13 opdrachtverstrekking van 18 januari 2006 aan de aannemer van de portiekafsluitingen, staat vermeld dat deze haar facturen te naam moet stellen op Deelgemeente Feijenoord, echter deze ter goedkeuring moet indienen bij het architectenbureau, welke deze na goedkeuring voor uitbetaling aan Deelgemeente Feijenoord zal doorsturen. In de eerder genoemde opdrachtverstrekking aan deze aannemer is hierover niets opgenomen. g. De aanneemsom voor het architectenbureau is geaccepteerd door Deelgemeente Feijenoord met haar brief van 18 januari 2006, kenmerk portiekafsluitingen (Dordtselaan 55 en Putselaan 7). In deze brief wordt melding gemaakt van het feit dat het eerste deel van het honorarium van het architectenbureau, zijnde ,= en 1.360,85 aan verschotten, reeds is gedeclareerd bij Stichting de Vrije Parel, en wel bij de heer J. Maas. Tijdens het boekenonderzoek hebben wij hierop geen aansluiting kunnen vinden met de declaraties van Stichting de Vrije Parel. h. Bij de bestudering van de uitdraai van de betaallijst tot 31 augustus 2006, blijken de kosten slechts geboekt te zijn tot 1 augustus De betaallijst geeft alleen de betaalde kosten tot en met eind juli 2006 weer. Bij een financiële-, projectenadministratie en rapportage, die over een trimester gaat missen wij qua betalingen een volledige kalendermaand. Tevens is er in de voortgangsrapportage ook geen register van verplichtingen aangetroffen. Dit is niet noodzakelijk voor de EFRO, maar wel zinvol om het nog te besteden en beschikbare budget te kunnen bepalen. Met de huidige wijze van administreren is de suggestie bij Deelgemeente Feijenoord gewekt dat het nog te besteden budget groter is dan het in werkelijkheid het geval was IS ER SPRAKE GEWEEST VAN ONRECHTMATIG GEDANE BETALINGEN? De jaarrekening van Stichting de Vrije Parel over het jaar 2005 heeft nog geen definitieve status. De hiertoe benodigde controlewerkzaamheden zijn wel reeds door Accountantskantoor Van den Akker uitgevoerd. Volgens de penningmeester van Stichting de Vrije Parel gaat de jaarrekening, evenals dat in de voorgaande boekjaren het geval was, vergezeld van een non opinio verklaring. Tijdens het telefonische interview in december 2006 sprak hij nog de verwachting uit dat de jaarrekening inclusief de non-opinio verklaring in 2006 afgerond zou worden. Tijdens hoor- en wederhoor stelde de penningmeester van Stichting de Vrije Parel dat hij de desbetreffende definitieve versie van de jaarrekening 2005 nog niet had ontvangen. De onderliggende administraties voldoen niet aan de daaraan door de wet, de EFRO subsidieverlener, het OBR en de door Deelgemeente gestelde eisen. Er bestaat geen enkele vorm van functiescheiding binnen Stichting de Vrije Parel (opdrachtverstrekking, de uitvoering, controle op de uitgevoerde activiteiten, de registratie van de daarbij behorende uren, het opstellen van, het factureren van en het boeken van de facturen, de controle van de facturen voor betaling met de onderliggende stukken (uren en geleverde diensten), het uitvoeren van betalingen en de boekingen liggen in één hand). Conform de vigerende gedrags- en beroepsregels van de accountant zal een accountant bij toepassing van de accountantscontrole niet tot een goedkeurende verklaring (met beperkingen) kunnen komen dan wel een oordeel onthouding verklaring mogen afgeven. Controle op onrechtmatigheid heeft niet plaats kunnen vinden. PAGINA 12

14 Dit kan aanleiding zijn voor de Gemeente Rotterdam en/of Deelgemeente Feijenoord om op grond van de geformuleerde vereisten ten aanzien van de project/urenadministratie en de financiële administratie, nader te onderzoeken of tot terugvordering bij Stichting de Vrije Parel zal worden overgegaan. De aanschaf van een computer ( 3.200,=) en een kleurenprinter ( 2.026,11) zijn door Stichting de Vrije Parel ten onrechte onder het budget van DLF Huisvesting en Organisatie gedeclareerd. Deze kosten hadden, conform de subsidievoorwaarden, als overhead in het tarief voor de projectleiding moeten zitten en hadden dus niet apart gedeclareerd mogen worden. Volgens Deelgemeente Feijenoord en Stichting de Vrije parel is het `gebruikelijk ` dat dergelijke kosten aan een project worden toegerekend. De computer en printer dienen na opheffing van het projectbureau, aan het eind van het project, ingeleverd te worden bij Deelgemeente Feijenoord, eind juni RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN Is aan de eisen met betrekking tot rapportage voldaan ten opzichte van de EFRO, alsmede aan de daaruit voortvloeiende afspraken en overeenkomsten met betrekking tot de opdrachtverlening? SUBSIDIEVOORWAARDEN Na een analyse van de subsidieaanvraag met de daarbij behorende stukken kunnen we concluderen dat de subsidievoorwaarden, waaronder prestatie-indicatoren, in kwantitatieve zin zijn doorvertaald naar de opdrachtnemers. Wij hebben deze prestatie-indicatoren in kwantitatieve zin in de betreffende rapportages van Deelgemeente Feijenoord aangetroffen. De daartoe benodigde basisstukken van de desbetreffende opdrachtnemers ontbreken. Inzake het project `verbetering en verkoop bedrijfsruimtes` bleek tijdens ons onderzoek dat vier van de beoogde vijftien panden gereed te zijn. Deze informatie is afkomstig van de directeur van Stichting WOM. In de laatste rapportage van 15 januari 2007 staat vermeld dat er, omgerekend van de vierkante metercalculatie, acht gereed hadden moeten zijn. BETAALLIJST Bij de voortgangsrapportage dient een volledige, waarheidsgetrouwe en controleerbare betaallijst opgenomen te worden. Op deze lijst moeten alle uitgaven en inkomsten, welke voorkomen op de voortgangsrapportageformulieren, worden verantwoord, waarbij per betalings- en/of ontvangstdatum het bedrag, naam begunstigde / betalende partij, omschrijving van de aard van de betaling / ontvangst vastgelegd zijn. De posten die op deze lijst voorkomen dienen gegroepeerd te zijn naar het begrotingsonderdeel van de subsidieaanvraag. Hieraan kunnen tevens voorschotverzoeken worden toegevoegd. Tijdens ons boekenonderzoek hebben wij dergelijke lijsten aangetroffen in de voortgangsrapportage van Deelgemeente Feijenoord. De daaraan ten grondslag liggende lijsten van de opdrachtnemers zijn niet aangetroffen. VOORTGANGSRAPPORTAGE In principe is Deelgemeente Feijenoord verplicht drie keer per jaar een voortgangsrapportage in te dienen bij de subsidieverstrekker. Deze voortgangsrapportage moet voldoen aan duidelijke eisen, PAGINA 13

15 welke door de subsidieverstrekker zijn vastgesteld. Enkel en alleen de voortgangsrapportage voldoet echter niet om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijke gang van zaken bij de diverse projecten. Wij hebben in het dossier van Deelgemeente Feijenoord geen enkele voortgangsrapportage van Stichting de Vrije Parel, noch van ds+v noch van de Stichting WOM aangetroffen. Conform de afgesloten overeenkomsten zijn de diverse partijen verplicht Deelgemeente Feijenoord periodiek voortgangsrapportages te verstrekken. Deelgemeente Feijenoord heeft er bij de diverse partijen niet op aangedrongen alsnog hun voortgangsrapportages in te dienen. Als projectleider van een groot aantal projecten in deze heeft Stichting de Vrije Parel de voortgangsrapportage van de fysieke projecten verzorgd. De daarvoor benodigde onderliggende rapportages hebben we niet aangetroffen en bij de verschillende opdrachtnemers is geen check op de door Stichting de Vrije Parel gebruikte informatie gepleegd, noch is deze informatie door hen zelf aangeleverd Zijn de resultaten getoetst en tijdig gerapporteerd zodat er bij geconstateerde afwijkingen en/of onregelmatigheden in de projecten bijgestuurd of ingegrepen had kunnen worden? Beheersdocumenten en structuren met betrekking tot de projecten, zoals een planning van de portiekafsluitingen, hebben wij tijdens ons onderzoek niet aangetroffen. Naar aanleiding van de Quick Scan heeft Deelgemeente Feijenoord in overleg met het architectenbureau en de aannemer een planning opgesteld. Wel hebben wij verslagen aangetroffen van het zogenaamde Coördinatieoverleg Dordtselaan. Stichting de Vrije Parel heeft de opdracht gekregen de subsidievoorwaarden op te stellen voor verbetering van de bedrijfsruimtes, vestigingsstimulering voor ondernemers en ingebruikname van lege bedrijfsruimtes. De contractueel verplichte subsidievoorwaarden zijn ook tijdens het boekenonderzoek door ons niet aangetroffen in het dossier noch in de voortgangsrapportages. Tijdens de hoor- en wederhoor gesprekken is gebleken dat deze ook niet opgesteld zijn. Door het ontbreken van subsidievoorwaarden zijn er geen omissies naar voren gekomen en is de beoordeling of de subsidies voor de projecten verbetering van de bedrijfsruimtes, vestigingsstimulering voor ondernemers en ingebruikname van lege bedrijfsruimtes, voor wat betreft betalingen rechtmatig zijn geweest, niet te toetsen. Uit onderzoek is gebleken dat, mede door het ontbreken van de subsidievoorwaarden, er een discussie is ontstaan tussen eigenaar van Restaurant La Cazuela en Deelgemeente Feijenoord ten aanzien van een door Deelgemeente Feijenoord uitgekeerd bedrag van 6.000,=, betaald door Stichting de Vrije Parel. Hiervan beweert de eigenaar stellig dat het hier een voorschot betreft voor activiteiten in het kader van de Dordtselaan Sociëteit. Echter Deelgemeente Feijenoord stelt dat het hier een éénmalige subsidie huurgewenning betreft. Op de beschikking aan La Cazuela staat overigens duidelijk vermeld dat het hier inderdaad een éénmalige huurgewennings-subsidie betreft. Volgens de overeenkomst gaat het hier om een bedrag van 6.000,= per ondernemer). De betaling aan La Cazuela heeft dus conform de overeenkomst plaats gevonden. Verrekeningen van het door de eigenaar van La Cazuele gesuggereerde voorschot ten behoeve van de Dordtselaan Sociëteit, hebben wij niet aangetroffen. De kwestie van het ontbreken van subsidievoorwaarden voor de stimuleringsregeling vestiging ondernemers - hoeveel subsidie kunnen ondernemers krijgen en waarvoor en onder wat voor condities etc. - wreekt zich verder als de eigenaar van La Cazuela in oktober 2006 de noodklok PAGINA 14

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel

Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stelsel van interne controlemaatregelen 5 3. Administratieve organisatie 8 4. Opzet interne controle 9 5.

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Rapport INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID ONDERZOEK DOOR DE REKENKAMERCOMMISSIE HARDENBERG Aan: de raad van de gemeente Hardenberg Postbus 500 Hardenberg Van: de rekenkamercommissie Hardenberg i.s.m. Partners

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam Aanwezig: de heer J.D. Bax de heer drs. B. Vos mevrouw drs. N. Kroes de heer

Nadere informatie