4. nog te starten projecten (nog steeds relevant en noodzakelijk).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. nog te starten projecten (nog steeds relevant en noodzakelijk)."

Transcriptie

1 MMSBIitlllL Gemeenteraad Maasdriel Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Afdeling Doorkiesnummer Kerkdriel Verzenddatum Bedrijfsvoering (0418) december DEC 2012 Onderwerp Aanbieden evaluatie Informatiebeleidsplan en nadere toelichting bij raadsvoorstel "Verlengen looptijd l&a plan tot 1 juli Geachte leden van de raad, Kerkstraat <i$ Poslbus GA, Kerkdriel T: r:04i In de commissie Samenleving & Financien van dinsdag 20 november jl. (agendapunt 6) hebben wij u toegezegd inzage te geven in de concept evaluatie Informatiebeleidsplan Bijgaand treft u deze notitie aan. Wij stellen voor de inhoudelijke behandeling van een geactualiseerde evaluatie gelijktijdig te laten plaatsvinden met het nieuwe Informatiebeleidsplan in de raad van april infofpniaasdiiol.nl Bank nr Aanvullend vragen wij uw aandacht voor het volgende In het eerste kwartaal van dit jaar is de balans opgemaakt van het l&a-plan Op basis van een indeling in 4 groepen vond evaluatie plaats: 1. afgeronde projecten; 2. vervallen projecten (voortschrijdend inzicht, altematieve oplossingen); 3. lopende projecten; 4. nog te starten projecten (nog steeds relevant en noodzakelijk). Het resterende krediet viel grofweg uiteen in twee delen. 1. afgeronde en vervallen projecten Deze kredieten zijn bij de jaarrekening 2011 afgesloten; 2. nog lopende en nog te starten projecten Hiervan resteert op dit moment nog Tijdens de afwikkeling van het l&a plan is gestart met het schrijven van het nieuwe informatiebeleidsplan (IBP ). In dit nieuwe plan zijn ook de lopende en

2 nog te starten projecten uit het oude plan meegenomen. Uitgangspunt bij opname is dat projecten met het oog op wet, regelgeving en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Bij de uitwerking van het IBP bleek ook dat er meer tijd nodig was om het gehele plan te completeren en door te rekenen. Dit is toegelicht in het raadsvoorstel. In 2012 zijn de noodzakelijke lopende projecten verder uitgevoerd en waar nodig bijgesteld, binnen de door uw raad beschikbaar gestelde en nog lopende kredieten.toen bleek dat vaststelling van het nieuwe plan door uw raad in 2012 niet rond kwam is gekeken op welke wijze de periode tot het nieuwe plan overbrugd kon worden. Daarnaast diende zich in 2012 een aantal nieuwe projecten waarbij uitstel niet mogelijk of ongewenst is. In het raadsvoorstel staan die globaal benoemd. In Bijlage 2 worden deze nader gespecificeerd. Een commissielid vroeg of het resterende krediet een andere bestemming kan krijgen. Dit is niet het geval. Het resterende krediet is in ieder geval nodig binnen de financele contouren van het IBP zoals die nu indicatief vorm krijgen. Wij vertrouwen u hiermee voldoende gmformeerd te hebben. Pagina 2 van 4

3 BIJLAGE 1 Evaluatie Informatiebeleidsplan Gemeente Maasdriel met 1 bijlage (concept) Pagina 3 van 4

4 Evaluatie Informatiebeleidsplan Gemeente Maasdriel CONCEPT Kerkdriel, 28 februari 2012 Auteur: Ton Bosman

5 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderdeel 1: Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen 3 Onderdeel 2: ICT- infrastructuur 5 Onderdeel 3: Lopende zaken met betrekking tot Informatisering & Automatisering (l&a) 5 Conclusies 6 Aanbevelingen 6 Bijlage 1. Overzicht projecten informatiebeleidsplan

6 Inleiding Door de gemeenteraad is in maart 2009 het informatiebeleidsplan vastgesteld. Het betrof een plan met 57 projecten met een totaal investeringswaarde van De eerste aanzet voor dit plan is medio 2007 gestart en in mei 2008 het college aangeboden. Het omvangrijke beleidsplan heeft de begrotingscyclus doorlopen en is in maart 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is het plan ook in de tijd doorgeschoven en staat verder te boek als informatiebeleidsplan Het informatiebeleidsplan is opgezet om een aantal landelijke en in wetgeving vastgelegde ontwikkelingen te kunnen invoeren en financieren. Hierin is de gemeente geslaagd en zij voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast moet worden geconcludeerd dat door vertraagde wetgeving (Basisregistratie Topografie) en landelijke ontwikkelingen op het gebied van automatisering regelmatig verlenging van termijnen (invoering BAG) heeft plaatsgevonden. Het Informatiebeleidsplan kent 3 sporen: Onderdeel 1: Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen = de elektronische overheid die voldoet aan wettelijke eisen; " Onderdeel 2: ICT-infrastructuur= aansluiten op landelijke basisvoorzieningen en aansluiten op de Gemeentelijke Model Architectuur (Gemma v.h. NORA); Onderdeel 3: Lopende zaken met betrekking tot Informatisering & Automatisering (l&a)= professionalisering organisatie & doorontwikkeling. Het totaal budget voor het informatiebeleidsplan is voor 90% uitgevoerd dan wel in uitvoering, aangeduid als verplichtingen. Een aantal projecten tot een totaal bedrag van is niet in uitvoering genomen omdat of de noodzaak tot uitvoering niet meer aanwezig was of er een andere financieringsvorm is gekozen danwel dat aansluiting is gezocht bij landelijke ontwikkelingen zodat vanuit de gemeente geen kosten meer te maken zijn, aangeduid als afgevoerde projecten. Geraamd budget Uitgevoerde projecten Verplichtingen Afgevoerde projecten Saldo Onderdeel 1: Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen Het programma gaat over de invoering van de elektronische overheid. In de Verklaring betreffende betere dienstverlening van het Kabinet en de VNG d.d. 18 april 2006 is de invoering als volgt geprioriteerd: Prioriteit 1 realisatie basisvoorzieningen Realisatie Burgerservicenummer (uitgifte) (Gerealiseerd) Realisatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bronhouderschap) (Gerealiseerd) Realisatie Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (bronhouderschap) (Gerealiseerd) 3

7 Prioriteit 2 aansluiting op basisvoorzieningen gg Burgerservicenummer (afname) (Gerealiseerd) / U \A/»V' 'Il )) ' 0III- 1 1 Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (afname) (Gereaiilelrcq'*^""*'"' Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afname) (Gerealiseerd) DigiD (Gerealiseerd) e-formulieren (Gerealiseerd) Digitaal omgevingsloket (Gerealiseerd) Nieuwe Handelsregister (Gedeeltelijk realiseerd) Bedrijven- en Instellingennummer Basisregistratie Kadaster (wacht op Kadaster) Bedrijvenloket, E-dienstenrichtlijn(Gerealiseerd) Basisregistratie Topografie (wacht op wetgeving) Wet informatie-voorziening Ondergrondse Netwerken (WION) Basisregistratie WOZ (wacht op Waarderingskamer) In dit deelplan hebben zich enkele verschuivingen voorgedaan op basis van landelijke regelgeving, zoals het tijdens de looptijd van het plan ingevoerde Nationaal Urgentieprogramma (NUP). In dit programma zijn maatregelen opgenomen om de digitale dienstverlening te verbeteren. Hiervoor is via de stelpost een aanvullend budget opgenomen van Verder is in uitvoering genomen de implementatie van het digitale werken, waarbij alle in- en uitgaande correspondentie slechts digitaal in de organisatie wordt bewerkt. De implementatiekosten hiervan bedroegen meer dan geraamd. Door bezuinigingen en gekozen altematieve oplossingen zijn deze kosten gecompenseerd binnen dit onderdeel. Voorts lijkt een besparing in 2011 op drukwerk, kantoorartikelen, portikosten en 0,5 fte kopieerwerk structureel te zijn tot een bedrag van ca De gemeentelijke website is geheel vernieuwd, voldoet aan de landelijke webrichtlijnen en kent veel mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren, zoals aanvragen en betalen van gemeentelijke producten, aangeven van vooringevulde(naw gegevens) formulieren en digitale afspraken voor bezoek aan het gemeentehuis. (Door het meer op afspraak werken konden met eenzelfde personele inzet de openingstijden worden verruimd.) Een viertal projecten, zoals Bedrijvenloket, publicatie decentrale regelgeving zijn landelijk gerealiseerd dan wel heeft de gemeente zich bij landelijke voorzieningen, zoals aangesloten die kunnen worden benaderd via de gemeentelijke website. Deze posten zijn afgevoerd. Geraamd budget E- voorzieningen Uitgevoerde projecten Verplichtingen Afgevoerde projecten Saldo

8 Onderdeel 2: ICT- infrastructuur In dit onderdeel is opgenomen de vervanging van de servers en workstations op basis van capaciteitsuitbreiding en afschrijving. Tevens is een gegevensmagazijn ingericht om een koppeling tot stand te brengen tussen de basisadministraties en de mid-office en back office systemen. Op deze wijze kan invulling worden gegeven aan het uitgangspunt "eenmalig uitvragen van gegevens en meervoudig gebruik". Een aantal koppelingen zijn nog uit te voeren waardoor een deel van het budget wordt aangeduid als verplichting. De upgrade van office 2003 naar de versie 2007 is uitgesteld omdat de versie 2003 nog blijkt te voldoen. Binnenkort wordt wel een upgrade verwacht naar de (verbeterde) versie 2010 waarmee dit project als verplichting is opgenomen. De telefooncentrale met de daarbij behorende software was niet opgenomen in het projectplan. De noodzaak tot vervanging werd urgent als gevolg van storingen en slechte bereikbaarheid van het gemeentehuis. Aanpassingen op de bestaande, verouderde centrale was niet mogelijk. Binnen het totaal l&a project zijn door de Stuurgroep verschuivingen aangebracht waardoor de telefooncentrale gefinancierd kon worden. Verder resteert op de stelpost vervanging software nog een bedrag van , gereserveerd voor de vervanging van het financieel pakket. Het huidige financiele pakket is niet geschikt om te voorzien in een noodzakelijke projectenregistratie. Vervanging heeft vertraging opgelopen omdat getracht wordt afstemming te vinden met de financiele softwarepakketten en inrichting van de financiele administratie met de gemeente Zaitbommel met het oog op de aanstaande samenwerking. De als project opgenomen hardware voor het klantbegeleidingssysteem is gefinancierd binnen het budget van de verbouwing publiekshal en kan derhalve hier worden afgevoerd. Geraamd budget ICT infrastructuur Uitgevoerde projecten Verplichtingen Afgevoerde projecten Saldo Onderdeel 3: Lopende zaken met betrekking tot Informatisering & Automatisering (l&a) Dit onderdeel richt zich op een verbetering van bedrijfsvoeringszaken alsmede de inhuur kosten van een automatiseringscoordinator. Het project vervanging server AS400 hangt samen met de landelijke ontwikkelingen over een verbeterde Basisregistratie personen.(gba). Deze ontwikkelingen zijn nog uitgesteld waarmee dit project is opgenomen als verplichting. De ontwikkelingen van de Grootschalige Basiskaart en de Basisregistratie Topografie zijn door vertraging in de wetgeving in de tijd vooruit geschoven. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer deze wetgeving binnen afzienbare tijd zal afronden. Het benodigde budget is als verplichting opgenomen. Voor het project Scared Service Centre ICT, een samenwerkingsverband binnen de regio Rivierenland, is opgenomen. Vooralsnog is dit initiatief gestopt en is het budget als afgevoerd project opgenomen. Het project Integraal beheer Openbare ruimte is voliedig uitgevoerd. De kosten daarvan zijn bestreden uit het budget IBOR en kunnen van het project l&a worden afgevoerd. Het digitaliseren van het archief bouwdossiers is gelet op de ontwikkelingen van WABO en Regionale uitvoeringsdiensten vooralsnog niet in uitvoering genomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat indien behoefte bestaat aan historische dossiers deze alsnog naar behoefte te scannen zijn. Het budget is als af te voeren project genoteerd. Geraamd budget lopende zaken l&a Uitgevoerde projecten Verplichtingen Afgevoerde projecten Saldo

9 Conclusies Het opzetten van het informatiebeleidsplan is gestart medio 2007.In maart 2009 kon worden gestart met de uitvoering. Wijzigingen in de projecten Gebaseerd op de uitgangspunten van het Kabinetsbeleid inzake Overheid geeft antwoord, verbeteren van dienstverlening en invoeren van basisadministraties waren de hoeveelheid projecten in de tijd uitgezet te ambiteus. Bij de projecten is vaak aangehaakt op landelijke tendenzen, die in de uitvoeringsfase op basis van voortschrijdend inzicht weer veranderden. Voorbeeld: Publicaties milieu op basis van arrest Aarhus, verplicht overheden milieu bepalingen te publiceren. Inmiddels is dit centraal door de Provincies georganiseerd. Het Bedrijvenloket met publicaties over europese aanbestedingen e.d. Volgens kabinetsbeleid een zaak voor overheden, was in het l&a plan opgenomen. Is landelijk opgepakt via www. Antwoordvoorbedrijven.nl waarbij een verwijzing vanuit de gemeentelijke website volstaat. Anderszijds zijn gemeenten nieuw taken toebedeeld zoals opgenomen in het Nationaal Urgentieprogramma (NUP) inzake dienstverlening. De stuurgroep heeft hierop geanticipeerd door binnen het totaal informatiebeleidsplan budgetten anders in te zetten dan wel projecten definitief af te voeren. Wijzigingen in de tijd Het personeelsverloop, juist bij coordinerende functies, heeft geleid tot een ongecoordineerde start. Medio 2010 is gemtervenieerd, een stuurgroep ingesteld, programmamanager aangewezen en budgetten specifiek gemaakt. Verder is geconstateerd dat de keuzes voor software en de implementatie ervan veel meer tijd heeft gekost dan gepland. Dit heeft er toe geleid dat een aantal projecten nog niet voiledig is afgerond en in het nieuwe Informatiebeleidsplan zullen moeten worden opgenomen. Overigens voldoet de gemeente Maasdriel wel aan alle wettelijke eisen met betrekking tot basisregistraties extern en intern gebruik van gegevens, etc. Wijziging in budgetten De budgetten werden in eerste aanleg op basis van jaarschijven beschikbaar gesteld, dit leidde er toe dat geen inzicht bestond in de kosten per project. (De financiele administratie is zoals eerder aangegeven hier ook niet op in te richten). Medio 2010 is alsnog met terugwerkende kracht een projectadministratie opgezet, waardoor inzicht in de projectkosten is verkregen en budgetbeheer per project mogelijk werd. Het Informatiebeleidsplan is dan ook af te sluiten met een beperkt overschot van Aanbevelingen 1. Het verdient aanbeveling om voor de uitvoering van een informatiebeleidsplan een integraal verantwoordelijk programmamanager aan te wijzen, die de projectleiders en uitvoerenden coordineert en verantwoording aflegt aan de stuurgroep. De ervaringen opdaan met projectmatig werken maken onderdeel uit van het invoeringsprogramma Projectmatig werken. 2. De budgetten ( ) voor projecten die gedeeltelijk zijn uitgevoerd dan wel nog in uitvoering moeten worden genomen opnemen in het Informatiebeleidsplan De budgetten ( ) van projecten die uit het Informatiebeleidsplan zijn afgevoerd, toevoegen aan het nieuwe Informatiebeleidsplan ter financiering van nieuwe projecten.

10 BIJLAGE 1 Behorende b:j Evaluatie ISAplan 2C09-201lv2 28 februari T. Bosman Overzicht projecten Informatiebeleidsplan d.d. 28 februari 2012 AANGEPAST / GECORRIGEERD: 13 juni 2012 Omschrijving Raming Besluiten Aangepaste Werkelijke Status project Verschil l&a plan stuurgroep raming uitgaven (Gedeeltelljk)G opnemen erealiseerd Afvoeren in IBP Aanvraag verkl. cmtrent gedrag C Ja Bedrijvenloket ,00 Ja Brondoc GBA overzetten Verseon ,00 Nee Publ decentrale regelgeving , ,00 Ja Identificatie en authent BSN Ja 0 Identificatie enik , Ja 0 Publ. dienstveri/ext.prj.leid Ja 0 Publiceren milieuinformatie ,00 0,00 Ja 0 Telefon en fysiek Icket WMO ,00 0,00 Ja 0 Bestemmingsplannen Geoproces , ,78 gedeeltelijk Bouw- en won.toez.syst en WABO , ,93 gedeeltelijk Implemenlalie DMS , ,66 gedeeltelijk Klachten en me'dingensysteem , ,00 gedeeltelijk Project ZsM , ,62 gedeeltelijk Publiceren WKPB 2e tranche , ,00 Nee Software ontwikkeling website , ,31 gedeeltelijk Uitvoering NUP , ,00 Nee Dig. afspr.bezcek gemeentehuis ,69 0,31 Ja Digitalisering bestemmingsplan Ja Inrichten telemelriesysteem Ja 0 Project GBA Ja Software BAG. Puberr & Serv.nr , Ja 0 Verv. luchtfoto's , Ja 478 Subtotaal deel ) / Hardware klantbegel.syst , ,00 Ja Architectuur NORA (Geoweb) ,00 Ja Deelproject gegevensmagazijn ,06 gedeeltelijk Upgrade Windows 2003-Visla ,00 Nee 0 Verv. print- kopieer en scanap ,00 Ja Software mobiele handhaving ,60 Ja Uitv.risico-analyse inf.beveil , Nee Upgr. Office 2003-Office Nee Hardware audiovisuele hulpmidd Ja Hardware verv.telefooncenlrale ,18 Ja Hardware verv.werkslaticns ,40-0,40 Ja Investeringen ISA-plan ,76 Ja Migratie Oracle 9i naar ,45-0,45 Ja Servers ,00 1,00 Ja Stelpost software ,38 80,62 Ja 81 Vervangen software stelpost , ,65 gedeeltelijk Subtotaal deel Digital, archief bouv.dossier , ,35 Nee Integraal Beheer Openb. Ruimte ,00 Ja Inventarisatiesysteem software ,00 0,00 Nee Kopp.gegev.ihkv samenw.verb , ,00 Nee Bestuur on'ine ,00 0,00 Ja Geo informatiebeleidsplan , ,00 Nee Vervanging AS400 (GBA) ,00 Nee Digitaliseren begraafplaatsadm , Ja Reserveringssysteem verg.serv , ,24 Ja Verbeteren atimo tijd.reg.syst , ,00 Ja EXPL. Inhuur coordinator , Ja Subtotaal deel ff.656 Totaal Restant krediet

11 BIJLAGE 2 Nadere toelichting op projecten l&a plan De indeling in categrieen is gelijk aan de opsomming in het raadsvoorstel. Verdere digitalisering werkstromen en invoering papierloos vergaderen Dit betreft o.a. de projecten voor verdere invoering van het Management Informatiesysteem Pepperflow (mede ter ondersteuning van projectmatig werken en tevens bron voor de LTA). Ook het digitaliseren van de registers van de burgerlijk stand (noodzaak door inktvraat) valt onder deze categorie. Noodzakelijke vervanging hardware (o.a. mailserver en laptops raad door ipads) Diverse hardware is aan het eind van haar technische levensduur en de support vanuit de leverancier gaat dan ook ten einde lopen. Hiermee zou de organisatie dan een operationeel risico gaan lopen. De mailserver is hier een voorbeeld van. Maar ook de aanschaf van ipads voor de raad ter vervanging van de (bijna afgeschreven) laptops valt onder deze categorie. Dit laatste met als doel het scheppen van randvoorwaarden om - op termijn - papierarm te vergaderen Hier valt ook onder de noodzakelijke vervanging van de videokast voor raadsverlegging. Tot slot vallen onder deze categorie ook uitbreiding van geheugencapaciteit en noodzakelijke verbreding van de dataverbindingen ten gevolge van toegenomen gebruik o.a. door verregaande digitalisering. Noodzakelijke vervanging en/of uitbreiding bedrijfsapplicaties (o.a. financieel systeem (DECADE) en managementinformatie) Dit betreft ondermeer de noodzakelijk upgrade van het Document Management Systeem Verseon waarmee papierloos werken wordt ondersteund. Ook valt hieronder de noodzakelijke vervanging van het zwaar verouderde financiele systeem FMS door Decade. Door gezamenlijk met Zaitbommel voor zowel Decade als Verseon te kiezen geeft dit extra mogelijkheden voor verdere samenwerking met onze buurgemeente. Verbetering dienstverlening aan burgers (o.a. telefonie en website) Hieronder vallen o.a. de aansluiting op het register voor niet-ingezetenen, de koppeling van de telefooncentrale aan de bedrijfssystemen van de frontoffice, de invoering van het 14+ nummer en de eerste stappen in het realiseren van de nieuwe webrichtlijnen. Verbetering interne bedrijfsprocessen Onder deze categorie vallen ondermeer de upgrade van het tijdverantwoordingssysteem Atimo en de invoering van de RAET Verzuimmanager om de (ziekte)verzuimbegeleiding effectief te kunnen ondersteunen. Realiseren van diverse noodzakelijke geautomatiseerde koppelingen. Het rijk schrijft voor dat burgers in principe eenmalig gegevens vertrekken en de gemeente deze meermaals kan gebruiken. Dit vereist dat geautomatiseerde systemen gekoppeld worden. Het realiseren en beheren van dergelijke koppelingen is specialistisch en arbeidsintensief werk. Pagina 4 van 4

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1. Kerkdriel, 23 april 2013

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1. Kerkdriel, 23 april 2013 Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1 Kerkdriel, 23 april 2013 Onderwerp Vervangen deel ICT-infra (serverpark) gezamenlijk met Zaltbommel en de SDB Beslispunten 1. Instemmen met de noodzakelijke vervanging van

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR

BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR BESLUITENBehoudens advies van de commissie ROWR Aanbiedingsformulier Basisregistratie Vastgoed In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1269/09

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

KREDIET AUTOMATISERING 2007

KREDIET AUTOMATISERING 2007 MID 07/005 KREDIET AUTOMATISERING 2007 Aan de raad, De nieuwe wetgeving op het terrein van de digitale dienstverlening leidt noodzakelijkerwijs tot een uitbreiding van de momenteel gebruikte hard- en software.

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk

Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Addendum Realisatieplan e-dienstverlening Gemeente Langedijk Opdrachtgever Opdrachtnemer Regie adviseur EGEM-i E-adviseur EGEM-i Coördinator EDV : College van

Nadere informatie

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Informatienota Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Portefeuillehouder Afdeling Bijlage(n) : Mw. dr. M.W.M. de Vries : Concernstaf : 11.018295 vervangingsschema

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 2 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode t/m

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie,

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie, Gemeentebestuur Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordr Agendacommissie Gemeente Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 639 8977 Fax (078) 639 80 80 E-mail Behandeld door F.H.J.

Nadere informatie

omschrijving omschrijving boekwaarde afschrijving rente afschr. 41.639 2013 2013 termijnen huisvesting Nieuwe gemeentewerf 1.189.102 33.974 36.

omschrijving omschrijving boekwaarde afschrijving rente afschr. 41.639 2013 2013 termijnen huisvesting Nieuwe gemeentewerf 1.189.102 33.974 36. omschrijving omschrijving boekwaarde afschrijving rente afschr. 41.639 2013 2013 termijnen huisvesting Nieuwe gemeentewerf 1.189.102 33.974 36.692 huisvesting Nieuwe gemeentewerf (bijdrage) 155.370-4.316-4.791-

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Jaarstukken 216 3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Beleidsthema Portefeuillehouder Afdeling Directie en Control E.R. Jaensch / M.A. den Boer Directie / Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning M.A. den

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013

V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 27 juni 2012 Datum 8 mei 2012 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen besluit Onderwerp Kredietvoorstel Informatievoorziening en Automatisering 2012/2013 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z Datum Agendapunt Documentnummer R04S004/z160012465 Onderwerp Digitalisering raadzaal Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Te komen tot het live uitzenden in beeld en geluid via internet (tevens digitaal

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2017 REGIONALE ICT-DIENST UTRECHT

Voorjaarsnota 2017 REGIONALE ICT-DIENST UTRECHT i Voorjaarsnota 2017 REGIONALE ICT-DIENST UTRECHT Inhoud Resultaat voorjaarsnota (samenvatting) Ontwikkelingen... Afronding back-end migratie... Informatieveiligheid... Gezamenlijke invulling CISO rol...

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin De raad van de gemeente Valkenswaard onderwerp Raadsinformatiebulletin #2 Bijlage(n) Datum 22 juli 2016 Geachte raad, Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV-IM-IT aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Open Source 1- Notagegevens Notanummer 61385 Datum 6-2-2008 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening

Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Realisatieplan Brummen Digitaal Een passende ambitie op E-dienstverlening Bestuurlijk Opdrachtgever : College van Burgemeester en wethouders / Dick ter Maat Ambtelijk Opdrachtnemer : Managementteam / Mieke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie