Eilandgebied St. Maarten. Formatiebeleid BC220108,31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eilandgebied St. Maarten. Formatiebeleid BC220108,31"

Transcriptie

1 Eilandgebied St. Maarten Formatiebeleid BC220108,31 Versie juni 2006

2 FORMATIEBELEID BC220108,31 Inhoudsopgave 1 INLEIDING AANLEIDING DOELSTELLING VAN DE NOTA STRUCTUUR VAN DE NOTA 3 2 DOELSTELLINGEN VAN HET FORMATIEBELEID 4 INLEIDING DE DOELSTELLINGEN VAN HET FORMATIEBELEID MEERWAARDE VAN HET FORMATIEBELEID 5 3 HET FUNCTIEHUIS INLEIDING UITGANGSPUNTEN VOOR HET NIEUWE FUNCTIEHUIS DE ORGANIEKE BENADERING FUNCTIEREDUCTIE GENERIEKE EN SPECIFIEKE FUNCTIES MINDER DETAIL: 70% HERKENBAARHEID 7 4 FUWASXM INLEIDING NORMFUNCTIES IN FUWASXM BESCHRIJVEN MET FUWA FUNCTIEWAARDEREN MET FUWASXM FUNCTIEZWAARTE ALS UITGANGSPUNT HET MEETSYSTEEM VAN FUWA ONZE MAATWERKVARIANT: FUWASXM 11 5 DE KWALITEITSBORGING INLEIDING DE DRIE-JAARLIJKSE ONDERHOUDSCYCLUS VAN HET SYSTEEM NOODZAAK VAN GOEDE PROCEDURES DE DESKUNDIGHEID VAN DE TOEPASSERS DE KWALITEIT VAN DE RESULTATEN 13 BIJLAGEN 14 PAGE 2 OF 14

3 FORMATIEBELEID BC220108,31 Voorwoord Deze notitie geeft het formatiebeleid van het Eilandgebied St. Maarten weer en verschaft aan alle betrokkenen informatie over het beleidsgebied. De intentie van het beleid is om zo praktisch mogelijk weer te geven, wat de uitgangspunten, het beleid, het bijbehorende functiewaarderingssysteem, de kwaliteitsborgingsprincipes en de procedures zijn. De nota is na consultatie met het GOA definitief vastgesteld door het Bestuurscollege op 22 januari Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleidingen tot het schrijven van deze nota formatiebeleid zijn: de afronding van het traject organisatie-ontwikkeling van het Eilandgebied, waarin inbegrepen de definitieve plaatsing van het personeel de introductie van een efficiënt functiehuis. de introductie van een nieuw beloningsbeleid de introductie van een nieuw functioneringsevaluatiesysteem de introductie van een nieuw functiewaarderingssysteem Aangezien zowel het plaatsingsproces als de inzet van deze nieuwe instrumenten uitgaan van een duidelijke rechtspositie van de medewerker is het van belang tijdig vastgestelde functiebeschrijvingen en bijbehorende waarderingen te hebben. 1.2 Doelstelling van de nota Doel van deze nota is het aangeven van een beleidsmatig en procedureel kader voor het aanbrengen van wijzigingen in de formatie en functies en voor het implementeren van het nieuwe functiebeschrijvings- en waarderingssysteem en de kwaliteitsborgingsprincipes daarvan. 1.3 Structuur van de nota Hoofdstuk 2 behandelt de doelstellingen en meerwaarde van het formatiebeleid. Hoofdstuk 3 licht de opbouw van het nieuwe functiehuis toe. Hoofdstuk 4 schetst de ontwikkeling van het nieuwe functiewaarderingssysteem. Hoofdstuk 5 geeft de kwaliteitsborgingsprincipes weer. PAGE 3 OF 14

4 FORMATIEBELEID BC220108,31 2 Doelstellingen van het formatiebeleid Inleiding Het formatiebeleid is een onderdeel van het algemeen personeel- en organisatiebeleid. Het algemeen personeel- en organisatiebeleid is afgeleid van de doelstellingen van de organisatie. De doelstelling van de organisatie is het zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren van arbeid om tot de gewenste producten te komen. Het formatiebeleid moet hierbij gezien worden als een sturingsinstrument voor het management om dit te bereiken. Het formatiebeleid is voorwaardenscheppend voor en heeft raakvlakken met de andere aspecten van het personeel- en organisatiebeleid: Werving en selectie Personeelsplanning Belonen Beoordelen HRD en opleidingsbehoefte Loopbaanmanagement 2.1 De doelstellingen van het Formatiebeleid De formatie is de kwantitatieve (aantallen formatieplaatsen/functies) en kwalitatieve (soorten en niveaus van functies) samenstelling van functies binnen een organisatieeenheid en vormt het uitgangspunt voor de inzet van personele middelen. Het formatiebeleid richt zich op het beheersen van de formatie om, in samenhang met het te voeren organisatie-, financieel-economisch en personeelsbeleid, organisatieeenheden in staat te stellen hun taken op effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. Daarmee worden een aantal zaken inzichtelijk en beheersbaar, zoals: de bijdrage van een functie aan het eindproduct de evenwichtigheid van de beloningsverhoudingen de aantallen personeel de bijdrage aan de loonkostenbeheersing de koppeling tussen functie en medewerker de mogelijkheden voor interne mobiliteit en loopbaanmanagement PAGE 4 OF 14

5 FORMATIEBELEID BC220108,31 de mogelijkheid tot vergelijking met de externe markt De kwantitatieve sturingsaspecten van het formatiebeleid en beheer blijven binnen het kader van deze opdracht beperkt tot de vaststelling dat de het aantal formatieplaatsen wordt vastgesteld conform het uitgangspunt as is year to date. De kwalitatieve sturingsaspecten worden in deze nota verder uitgewerkt. Met het formuleren van het formatiebeleid wordt tevens beoogd een aantal langdurige knelpunten in het huidige formatie beheer op te lossen. Er zijn relatief veel functiebeschrijvingen en de beschrijvingen zijn vooral gericht op de persoon, niet zozeer op de organieke situatie ( de stoel ). Veel beschrijvingen zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Er is veel overlap van kenmerkende werkzaamheden tussen vergelijkbare functies op verschillende vakgebieden. Mobiliteit en flexibiliteit worden te weinig ondersteund vanuit het huidige functiegebouw. 2.2 Meerwaarde van het Formatiebeleid De meerwaarde van het Formatiebeleid komt tot uitdrukking in de volgende punten: De altijd voortdurende discussie over functiezwaarte, opleiding en bezoldiging wordt door het beleidsmatig kader en door het nieuwe instrument FuwaSXM geobjectiveerd. De keuzes die binnen het formatiebeleid worden gemaakt dragen bij aan het efficiënt realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Zo vormt bijvoorbeeld de keuze voor resultaatgericht beschrijven een belangrijke grondslag voor het beoordelingssysteem. Daarnaast draagt deze keuze bij aan de bewustwording van medewerkers van het te leveren product binnen het geheel van werkzaamheden van de afdeling. PAGE 5 OF 14

6 FORMATIEBELEID BC220108,31 3 Het functiehuis 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het functiehuis toegelicht. Onder het functiehuis wordt het totale functiebestand van het ambtelijk apparaat verstaan. De keuzes die in dit hoofdstuk worden gemaakt en toegelicht zullen voor de medewerkers binnen de organisatie een verandering betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Goede communicatie vanuit het management en vanuit het project zijn hierbij essentieel. 3.2 Uitgangspunten voor het nieuwe functiehuis Hieronder volgt een opsomming van de uitgangspunten die vervolgens nader worden toegelicht. Een organieke benadering: de focus ligt op de functie (de stoel), niet op de persoon. Functiereductie: er wordt gestreefd naar een maximum van 100 verschillende functiebeschrijvingen voor de gehele organisatie. Generieke en specifieke functies: generieke functies komen in meerdere afdelingen voor. Specifieke functies komen slechts binnen één afdeling voor. Minder detail: de functiebeschrijvingen worden minder gedetailleerd om generieke functies te kunnen realiseren. De herkenbaarheid van de functiebeschrijving voor de medewerker wordt dan ca.70%. Dit bevordert tevens de duurzaamheid van functiebeschrijvingen. De functies in het nieuwe functiehuis moeten aansluiten bij het in te voeren performance management De organieke benadering Tot nu toe werden beschrijving ook wel gericht op de persoon die de functie vervulde. Daar wordt nu vanaf gestapt en de functiebeschrijving richt zich op de organieke situatie, met andere woorden: de stoel wordt beschreven, niet de functionaris. Daarbij wordt er top-down geredeneerd welke taken nodig zijn om het eindproduct te realiseren en niet welke taken de zittende medewerker toevallig goed kan. Een organieke beschrijving en waardering staat gelijk aan een Algemene Maatregel van Bestuur, waartegen geen bezwaar of beroep openstaat. Er vindt altijd een hoop discussie plaats over de werkelijke situatie, die vaak enigszins afwijkt van de organieke situatie. Mijn baas controleert mij nooit! Of: Er zijn helemaal geen procedures waaraan ik mij kan of moet houden. De rechter is hier heel duidelijk over: in de functiebeschrijving en daarmee de functiewaardering, mag worden uitgegaan van de organiek wenselijke situatie. De manager zou moeten controleren en er zou een duidelijke werkinstructie moeten zijn. Het wel of niet functioneren van het management mag van de rechter niet doorwerken in de organieke beschrijving en waardering. PAGE 6 OF 14

7 FORMATIEBELEID BC220108, Functiereductie Het Eilandgebied SXM heeft aangegeven dat binnen de ontwikkelingen in de organisatie een reductie van het aantal verschillende functies een bijdrage kan leveren aan de efficiency van het personeels- en formatiebeheer binnen de organisatie. Reductie is geen doel op zichzelf. Reductie dient ten eerste om de mogelijkheid tot flexibiliteit of mobiliteit van het personeel binnen de organisatie sterk te vergroten. Ten tweede wordt de duurzaamheid van de functiebeschrijving vergroot. Dit werkt kostenbesparend omdat er minder vaak aanpassingen noodzakelijk zijn Generieke en specifieke functies Het nieuwe functiehuis kent generieke en specifieke functies. Generieke functies komen in meerdere afdelingen voor. Specifieke functies komen slechts binnen één afdeling voor. We onderscheiden de volgende generieke functiegebieden: management beleidsontwikkeling vergunningen administratief/secretarieel inspectie / controle onderhoud en uitvoering informatievoorziening programma s en projecten Minder detail: 70% herkenbaarheid Vooral de generieke beschrijvingen zullen voor de medewerkers wel qua aard van de werkzaamheden herkenbaar zijn, maar niet meer op het specifieke vakgebied. Deze verminderde herkenbaarheid van de functiebeschrijving voor de functievervuller wordt opgevangen in het nieuwe performance managementmodel waarin specifieke vakgerichte resultaten worden afgesproken. De herkenbaarheid van het specifieke vakgebied is daarmee verschoven naar de medewerkersafspraken die voortvloeien uit het performance management. Het management zal deze boodschap bij de introductie moeten blijven benadrukken. PAGE 7 OF 14

8 FORMATIEBELEID BC220108,31 4 FuwaSXM 4.1 Inleiding FuwaSXM is verregaand geautomatiseerd en bestaat uit drie modules die als volgt kunnen worden afgebeeld. Normfunctiebestand Functiebeschrijving Functiewaardering De functies worden beschreven, eventueel op basis van een vergelijkbare normfunctie, vervolgens gewaardeerd en daarna vergeleken met het normfunctiebestand om de resultaten te toetsen. 4.2 Normfuncties in FuwaSXM De ca. 20 opgenomen specifieke normfuncties voor Sint Maarten normeren ten eerste de waarderingsverhoudingen voor het Eilandgebied. Ten tweede geven zij een hoogwaardig handvat voor het score profiel van de beschreven taakinhoud. Daarmee wordt een transparante vergelijking tussen de te waarderen functie en het normmateriaal mogelijk. 4.3 Beschrijven met Fuwa Functiebeschrijven met FuwaSXM - richt zich op het vaststellen van de bijdrage van een functie aan het realiseren van de afdelings- en sector/directiedoelen. De functiebeschrijving vormt een gestructureerd beeld van de taken die worden verricht om die bijdrage te kunnen leveren. De functiebeschrijving vormt het middelpunt van de het performance management en dient als basis voor de overige HRM instrumenten. PAGE 8 OF 14

9 FORMATIEBELEID BC220108,31 De organieke beschrijvingen worden opgesteld volgens de 9 rubrieken van de Fuwasysmethodiek. De functie-informatie waarin alle relevante informatie kan worden opgenomen zoals functiebenaming, schaal, scoreprofiel, datum ed. De omgeving van de functie waarin de functie in organisatorisch kader wordt geplaatst De resultaatgebieden van de functie, waarbij in maximaal uitgewerkte resultaatgebieden met activiteiten een goed beeld van de functie-inhoud wordt gegeven. De speelruimte die voor de functie geldt, waarbij beslissingsruimte, kader en controle worden verwoord De kennis en vaardigheden die voor het uitoefenen van de functie nodig zijn De functionele contacten die relevant zijn voor de functie De functie-eisen zoals deze door de organisatie aan de functie worden verbonden (in te vullen door de afdelingen in overleg met P&O) Een vrije rubriek waarin bijvoorbeeld functiecompetenties, prestatie-indicatoren of beoordelingsaspecten kunnen worden opgenomen Een ondertekeningsblok om de functiebeschrijving te bekrachtigen. Dit kan ook op een andere wijze, bijvoorbeeld door een ondertekeningsblad voor het gehele functieboek. De functiebeschrijvingen worden resultaatgericht opgesteld. Dit zal bijdrage aan de bewustwording van de medewerker over zijn of haar bijdrage aan het eindproduct van de organisatie. Ook worden de functies kort en krachtig beschreven, niet alle details of specifieke deeltaken worden opgeschreven. De functiebeschrijving beperkt zich tot de hoofdlijnen, waardoor discussie over of dit nu wel of niet tot de functie behoort niet meer van toepassing zal zijn. Het management bepaalt, binnen de hoofdlijnen van de beschreven functie, wat er op dat moment gedaan moet worden door de medewerker. Dit wordt nog eens verder ondersteund doordat de beschrijving van de activiteiten onder de resultaatgebieden, zich beperkt tot de belangrijkste activiteiten. Het is geen beschrijving van alle activiteiten, het resultaat staat voorop. De medewerker draagt er zorg voor dat de resultaten worden bereikt en neemt daartoe alle initiatieven. Een leeg instructieformat (met in het kort de beschrijvingsregels) en een voorbeeld zijn toegevoegd aan deze nota in bijlage A. Deze formats worden bij het goedkeuren van deze nota vastgesteld en zullen vanaf dat moment niet meer ter discussie staan. PAGE 9 OF 14

10 FORMATIEBELEID BC220108, Functiewaarderen met FuwaSXM Functiezwaarte als uitgangspunt Functiewaarderen met FuwaSXM - is een geobjectiveerde wijze om op verantwoorde wijze personeel te belonen. De rangorde-uitkomst van het waarderen van een organieke functie is de basis waarop de medewerker kan worden beloond. Door middel van functiewaardering met behulp van een goed systeem kunnen de interne beloningsverhoudingen worden verklaard. Er wordt met de introductie van FuwaSXM ingeschaald en beloond op basis van functiezwaarte en niet meer op basis van opleidingsniveau. De functiezwaarte impliceert een bepaald opleidingsniveau. Belonen op basis van functiezwaarte wil zeggen dat er een relatie is tussen de zwaarte van de functie en de hoogte van de beloning. Hoe zwaarder de functie des te hoger de beloning. De zwaarte van de functie wordt vastgesteld met behulp van het functiewaarderingssysteem. De functiezwaarte wordt uitgedrukt in een getal (totaalscore), dat middels de conversietabel wordt vertaald naar een salarisschaal. Zie voor de voorgestelde conversietabel bijlage B Het meetsysteem van Fuwa Waarderen met FuwaSXM vindt plaats met het meetsysteem van 14 kenmerken, waarbij een score op een 5-puntsschaal wordt toegekend. De rapportage bestaat uit de standaard toelichting die het systeem genereert. In de rapportage zullen geen vergelijkbare normfuncties worden opgenomen omdat de ervaring de laatste jaren leert dat deze informatie voor de medewerkers meestal slechts verwarrend werkt. In bijlage C is de gehele tekst van de kenmerken opgenomen. De 14 kenmerken zijn: Werkzaamheden 1. Aard van de werkzaamheden 2. Doel van de werkzaamheden 3. Effect van de werkzaamheden 4. Aanpak van de werkzaamheden 5. Dynamiek van de aanpak Speelruimte 6. Keuzevrijheid 7. Complexiteit van beslissingen 8. Effect van de beslissingen 9. Kader 10. Wijze van controle Kennis en Vaardigheid 11. Kennis 12. Vaardigheid Contacten 13. Aard van de contacten 14. Doel van de contacten PAGE 10 OF 14

11 FORMATIEBELEID BC220108, Onze maatwerkvariant: FuwaSXM Reeds in het voortraject kwam vast te staan dat het functiewaarderingssysteem Fuwasys zou zijn en blijven. De keuze hiervoor werd onderbouwd door de volgende argumenten Fuwasys is en goed, actueel en breed geaccepteerd systeem. Fuwasys is uitstekend geschikt voor overheidsorganisaties. De Antilliaanse variant Fuwant is qua inhoud en scorepatronen sterk verouderd en daardoor ongeschikt voor Sint Maarten. Onderzoek naar andere systemen zou te veel geld en tijd kosten en de meerwaarde daarvan was niet direct duidelijk. Er werd gekozen om een eigen en actuele maatwerk-variant van Fuwasys te ontwikkelen. Hiermee kon recht gedaan worden aan de specifieke eilandelijke situatie van Sint Maarten. Dit systeem, Fuwa-SXM, zal in 2006 operationeel zijn. Het systeem zal ten eerste ca. 50 normfuncties bevatten waarvan ca. 20 maatwerk normfuncties van SXM. Ten tweede zal het meetsysteem zijn aangepast aan de situatie op Sint Maarten en ten derde zal er zonodig een eigen conversietabel (van Fuwa-SXM totaalscores naar schalen) ontwikkeld zijn. Verder zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de toekomstige constitutionele situatie van Sint Maarten als Land binnen het Koninkrijk. De systeemhouder van het moedersysteem Fuwasys is het ministerie van BZK. Het Eilandgebied kan Fuwasys zonder problemen gebruiken. Om het systeem officieel aan te passen aan de eilandelijke situatie is echter de toestemming van de systeemhouder nodig. Hiertoe is reeds een brief opgesteld. PAGE 11 OF 14

12 FORMATIEBELEID BC220108,31 5 De kwaliteitsborging 5.1 Inleiding Om de kwaliteit van het formatiebeheer te kunnen blijven garanderen op de lange termijn, worden hieronder 5 beleidsvoornemens uitgewerkt. Deze voornemens of maatregelen zijn als volgt te schetsen. Het systeem De procedures De toepassers De resultaten De formatie 5.2 De drie-jaarlijkse onderhoudscyclus van het systeem De afdeling P&O is, namens het Eilandgebied, sublicentiehouder en beheerder van FuwaSXM en verantwoordelijk voor het onderhoud en de toepassing van het systeem. Een actueel systeem voorkomt verstarring van de formatie. Elke drie jaar wordt het systeem geevalueerd en onderhouden waarbij de nadruk ten eerste ligt op de actualiteit en passendheid van de normfuncties en ten tweede op de kwaliteit en geschiktheid van de kenmerkteksten. P&O heeft de mogelijkheid een externe toetsing van de voorgestelde wijzigingen te vragen. 5.3 Noodzaak van goede procedures De centrale afdeling P&O is verantwoordelijk voor de procures omtrent het formatiebeheer, functiebeschrijven en functiewaarderen. Deze procedures kunnen niet decentraal worden gewijzigd. Ook deze procedures worden elke 3 jaar PAGE 12 OF 14

13 FORMATIEBELEID BC220108,31 geevalueerd en zonodig aangepast. Goede procedures garanderen een transparant proces waardoor resultaten en maatregelen objectief, helder en uitlegbaar worden. Uitgangspunten voor de procedures zijn: De functiebeschrijving maakt deel uit van de rechtspositie en kan alleen worden gewijzigd door een eilandsbesluit. Het geldende functiebeschrijvings- en waarderingssysteem is FuwaSXM De functiebeschrijving wordt opgesteld aan de hand van de FuwaSXMsystematiek, conform voorbeeld in de bijlagen. De functiebeschrijving wordt eerst door het management vastgesteld alvorens er kan worden gewaardeerd aan de hand van de 14 meetpunten van FuwaSXM. De waardering gebeurt niet uitsluitend door de dezelfde persoon als de opsteller en / of vaststeller van de functie. De functiewaarderingscommissie bestaat uit minimaal drie personen, waarvan tenminste 1 gecertificeerd. De afdeling P&O bepaalt de noodzakelijkheid van externe deelname of toetsing. 5.4 De deskundigheid van de toepassers Om de kwaliteit van de toepassers en de kennis over FuwaSXM binnen de organisatie te optimaliseren vinden de volgende activiteiten plaats De afdeling P&O coördineert de toepassing van het beschrijven en waarderen met FuwaSXM. Binnen de afdeling P&O is er tenminste 1 persoon gecertificeerd in Fuwasys of FuwaSXM. De personeelsadviseurs hebben kennis van het systeem door aantoonbare deelname aan een basisopleiding van tenminste drie dagen. Deze kennis wordt onderhouden door een jaarlijkse opfrisdag functiewaardering. De afdeling P&O coördineert twee maal per jaar een dagdeel management voorlichting FuwaSXM. Het management wordt geacht binnen een half jaar na aantreden deze voorlichting te hebben gevolgd. De afdeling P&O coördineert een maal per jaar een dagdeel vakbondsvoorlichting FuwaSXM. 5.5 De kwaliteit van de resultaten Om bedrijfsblindheid te voorkomen en oneigenlijke druk vanuit de organisatie te weerstaan is er altijd de mogelijkheid tot externe toetsing van de resultaten van zowel functiebeschrijven als functiewaarderen. Deze externe toetsing moet wel door gecertificeerde personen plaatsvinden, waarbij de voorkeur uitgaat naar personen die de lokale situatie kennen. De kwaliteit van de formatie kan los van bovenstaande borgingsprincipes worden beoordeeld door het management dat uiteindelijk moet zorgen dat de bedrijfsresultaten worden gehaald. Het management wordt daartoe elke drie jaar gevraagd een beargumenteerde mening te geven over de actualiteit, passendheid en kwaliteit van de eigen formatie. Op basis hiervan bepaalt P&O de nemen maatregelen binnen de onderhoudsplanning. PAGE 13 OF 14

14 FORMATIEBELEID BC220108,31 Bijlagen A. Normfuncties FuwaSXM B. Kenmerkteksten FuwaSXM C. Conversietabel FuwaSXM PAGE 14 OF 14

15 Overzicht Normfuncties FuwaSXM juni Goedgekeurd door de functiewaarderingscommissie. Schaal Functienaam Scores Som 1 Schoonmaker Techn uitv medew (b) Taxidispatcher Beveiligingsbeambte Administratief medewerker Controleur (b) Afdelingssecretaresse Applicatiebeheerder Supervisor (algemeen) Rij-examinator Sr medewerker backoffice Vergunningverlener (b) Secretaresse gezaghebber Inspecteur (b) Veiligheidsinspecteur Beleids onderst medew GVO Hoofd medewerker invordering Ploegleider/bevelvoerder brw Beleidsmedewerker Beleidsmedew communicatie Sectiehoofd (d) Projectleider (b) Proj leider nieuwe werken Eilandbemiddelaar Beleidsmedewerker (a) Afdelingshoofd (b) Programmamanager Afdelingshoofd (a) Directeur Eilandsecretaris

16 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem FuwaSXM Functienaam Schoonmaker Salarisschaal 1 Kenmerkscores Somscore 16 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Schoonmaakwerkzaamheden maakt kantoorruimten, vergaderzalen, toiletruimten, gangen, hallen en trappenhuizen schoon; reinigt meubilair, vloeren, e.d. met diverse schoonmaakartikelen; leegt prullenbakken en asbakken in werkkamers en vergaderzalen; ordent het meubilair in vergaderzalen; vult zeep, handdoeken en toiletpapier aan in de toiletruimten; signaleert tekorten aan schoonmaakmiddelen. 4. Speelruimte de schoonmaker neemt beslissingen over de volgorde van de werkzaamheden; gedetailleerde werkinstructies, aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden; de schoonmaker legt verantwoording af aan het hoofd over de voortgang en correcte uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden. 5. Kennis en vaardigheden kennis van schoonmaakmethoden en -artikelen; vaardigheid in het efficiënt schoonmaken. 6. Contacten met directe collega's en werknemers over de uitvoering van het werk.

17 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem FuwaSXM Functienaam Taxidispatcher Salarisschaal 3 Kenmerkscores Somscore 23 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Toezicht op de verdeling van taxiritten verdeelt het werk evenredig tussen de taxichauffeurs; beschermt klanten tegen ongeoorloofde praktijken van taxichauffeurs; bemiddelt bij klachten en informeert klanten over prijzen e.d. 4. Speelruimte de taxidispatcher neemt beslissingen bij het toewijzen van ritten aan taxichauffeurs; werkafspraken, voorschriften en de werkplanning vormen het kader; de taxidispatcher legt verantwoording af aan het hoofd over de voortgang van de werkzaamheden en de wijze waarop de ritten zijn verdeeld. 5. Kennis en vaardigheden kennis van voorschriften; vaardigheid in het bemiddelen bij eenvoudige klachten. 6. Contacten met externe partijen over de naleving van voorschriften om hierover informatie te verschaffen met externe partijen over eenvoudige klachten om deze op te lossen.

18 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem Functienaam Salarisschaal 3 Kenmerkscores Somscore 22 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving FuwaSXM Technisch uitvoerend medewerker B De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Postverzorging neemt inkomende post in ontvangst en opent deze, sorteert, registreert en distribueert ingekomen documenten; zorgt voor de ondertekening van uitgaande documenten, houdt overzichten bij van voortgang, verblijfplaats en rappel; selecteert en frankeert de uitgaande post, verzendt telex- en faxberichten; houdt naam-, adres- en woonplaatsgegevens bij; draait adresetiketten uit en muteert gegevens op aanwijzing Reprografische werkzaamheden neemt reprografie-opdrachten in ontvangst en geeft aan of de opdracht kan worden uitgevoerd en wanneer deze gereed is; verzorgt reprowerk conform de huisstijl; verricht bind- en snijwerkzaamheden; stelt de apparatuur in op het gewenste formaat, aantallen, contrast, etc.; verzamelt gemaakte afdrukken en werkt deze af met behulp van diverse machines; vult papier en toner aan, controleert de kwaliteit en signaleert onregelmatigheden, schakelt zonodig een onderhoudstechnicus in; verricht 1e lijns service Personenvervoer vervoert volgens planning personen waarbij de (veiligheids)voorschriften in acht worden genomen; bestuurt een bus of vrachtwagen; rijdt poolritten; controleert dagelijks het voertuig en verhelpt eenvoudige storingen; houdt rittenboeken, persoonlijke rittenstaten bij en maakt schaderapporten op.

19 3.4. Distributie van kantoorgoederen neemt goederen in ontvangst en controleert binnenkomende goederen, rapporteert bij afwijkingen en/of beschadigingen; slaat goederen in stellingkasten op en houdt de voorraden bij; behandelt aanvragen en geeft aangevraagde goederen uit, laat het aanvraagformulier tekenen voor ontvangst; voorziet goederen van een (bar)code en registreert deze goederen ten behoeve van de activa registratie; verstrekt informatie over het bestand van de artikelen. 4. Speelruimte de technisch uitvoerend medewerker B neemt beslissingen bij het distribueren van ingekomen documenten, bij het instellen van de repro-apparatuur, bij het vervoer van personen, bij het controleren op afwijkingen en beschadigingen, bij het behandelen van aanvragen en bij het uitgeven van aangevraagde goederen; werkplanning, werkafspraken, handboeken, instructies en veiligheidsvoorschriften vormen het kader; de technisch uitvoerend medewerker B is verantwoording schuldig aan het hoofd voor wat betreft de voortgang en tijdigheid van de werkzaamheden. 5. Kennis en vaardigheden kennis van de geldende procedures en/of algemeen vaktechnische kennis en vaardigheid in de toepassing ervan; bekendheid met afkortingen en codes; vaardigheid in het bedienen van apparatuur zoals adresseermachine, fax, mobiele communicatiemiddelen, e.d.; vaardigheid in het besturen van een dienstwagen. 6. Contacten met medewerkers van het eilandgebied om gegevens te verstrekken of te vragen.

20 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem FuwaSXM Functienaam Beveiligingsbeambte Salarisschaal 4 Kenmerkscores Somscore 26 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Bewaking, beveiliging en ordehandhaving in en nabij kantoorgebouwen het bemensen en bewaken van de ingang van kantoorgebouwen; het openen en sluiten van de gebouwen en het in- en uitschakelen van het alarm; het ontvangen en doorgeleiden of doorverwijzen van bezoekers (binnen en buiten) kantooruren; het voorafgaande aan het sluiten controleren of de verlichting en airco's uit zijn en de ramen afgesloten zijn; het handhaven van orde en rust en het verwijderen van ongewenste bezoekers; het bewaken van parkeerplaatsen van overheidskantoren; het verschaffen van toegang tot parkeerplaatsen door het bedienen van de hefboom; bewaken van depots van het eilandgebied en de terreinen daaromheen; het bewaken van de dienstauto s en andere (on-)roerende goederen van de overheid; het signaleren van te verrichten kleine onderhoudswerkzaamheden (buitenlampen, sluitwerk) in relatie tot de beveiliging van gebouwen; het beschermen van personeel en goederen tijdens en na kantooruren; op verzoek medewerking en hulp verlenen aan politie, brandweer en ambulance. 4. Speelruimte de beveiligingsbeambte neemt beslissingen bij het wel of niet toelaten van personen en voertuigen, bij het verwijderen van ongewenste bezoekers, en bij het ingrijpen bij overtreding van de regels en voorschriften; werkafspraken, regels en beveiligingsvoorschriften vormen het kader; de beveiligingsbeambte legt verantwoording af aan het hoofd over het adequaat toezien op het naleven van de uitvoerings- en veiligheidsvoorschriften en over de voortgang van de werkzaamheden.

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij De taak-functieomschrijving voor de functie van administratie-planning binnen stichting Muzerij valt onder cao kinderopvang, schaal 5. De taak-functie

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel:

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel: Functiebeschrijving Functienaam Normfunctienaam Medewerker administratief & secretarieel I Code Peildatum N07.01.02 1-4-2011 Functiereeks Ondersteuning Het verlenen van inhoudelijke, secretari le, administratieve,

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week)

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week) Interne en externe oproep Afdeling Client Service Bureau Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenw ichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel Administratief Medewerker:

Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel Administratief Medewerker: Basisgegevens Functiebenaming: Senior Secretarieel Administratief Medewerker Dienstonderdeel/post: CG New York Functieniveau: 06 Aantal uren: 40 uur per twee weken (100%) Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent C Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent C: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (Tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Achtkarspelen 2015 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Administratie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Administratie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Administratie Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoerings en

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent A Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent A: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Hoogeveen 2015 Uittreksel gemeente Hoogeveen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel Informatiebrochure Invoering HR21 Gemeente Littenseradiel Verbindt functies, competenties en resultaten April 2012 Inhoudsopgave Een nieuw functieboek voor de gemeente Littenseradiel 3 HR21 3 Het selecteren

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving A. Doel Begeleiding en bewaking van het proces bij de uitvoering van de klachtenregeling van , alsmede het uitvoeren van taken op het gebied van

Nadere informatie

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent Taakomschrijving Administratief medewerker klachten Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten Administratieve ondersteuning aan managementassistent 1 Taakomschrijving Administratief

Nadere informatie

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y Advies nr. 15 AAN: Bevoegd gezag X Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y In haar vergadering van 10 oktober 1996 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Adviseur Huisvesting Codering Organisatie Stichting Plateau Assen Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire zaken

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Inleiding Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) is iedere gemeente verplicht

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen

Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Omgevingsdienst de Vallei O&F rapport Hoofdtaken beschrijvingen Versie 12 december 2012. Index nr Functienaam (werknaam) afdeling Functieprofiel Schaal Pg. HR 21 indicatief Plustaak -- -- 3 1.1 Directeur

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47629 24 maart 2017 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie Versie: 17 januari 2014 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent B Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent B: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging:

De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging: De keurmeestervereniging: De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging: De functies. 1) Het bestuur van de keurmeestervereniging; o 1a) De voorzitter van de keurmeestervereniging;

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie