Eilandgebied St. Maarten. Formatiebeleid BC220108,31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eilandgebied St. Maarten. Formatiebeleid BC220108,31"

Transcriptie

1 Eilandgebied St. Maarten Formatiebeleid BC220108,31 Versie juni 2006

2 FORMATIEBELEID BC220108,31 Inhoudsopgave 1 INLEIDING AANLEIDING DOELSTELLING VAN DE NOTA STRUCTUUR VAN DE NOTA 3 2 DOELSTELLINGEN VAN HET FORMATIEBELEID 4 INLEIDING DE DOELSTELLINGEN VAN HET FORMATIEBELEID MEERWAARDE VAN HET FORMATIEBELEID 5 3 HET FUNCTIEHUIS INLEIDING UITGANGSPUNTEN VOOR HET NIEUWE FUNCTIEHUIS DE ORGANIEKE BENADERING FUNCTIEREDUCTIE GENERIEKE EN SPECIFIEKE FUNCTIES MINDER DETAIL: 70% HERKENBAARHEID 7 4 FUWASXM INLEIDING NORMFUNCTIES IN FUWASXM BESCHRIJVEN MET FUWA FUNCTIEWAARDEREN MET FUWASXM FUNCTIEZWAARTE ALS UITGANGSPUNT HET MEETSYSTEEM VAN FUWA ONZE MAATWERKVARIANT: FUWASXM 11 5 DE KWALITEITSBORGING INLEIDING DE DRIE-JAARLIJKSE ONDERHOUDSCYCLUS VAN HET SYSTEEM NOODZAAK VAN GOEDE PROCEDURES DE DESKUNDIGHEID VAN DE TOEPASSERS DE KWALITEIT VAN DE RESULTATEN 13 BIJLAGEN 14 PAGE 2 OF 14

3 FORMATIEBELEID BC220108,31 Voorwoord Deze notitie geeft het formatiebeleid van het Eilandgebied St. Maarten weer en verschaft aan alle betrokkenen informatie over het beleidsgebied. De intentie van het beleid is om zo praktisch mogelijk weer te geven, wat de uitgangspunten, het beleid, het bijbehorende functiewaarderingssysteem, de kwaliteitsborgingsprincipes en de procedures zijn. De nota is na consultatie met het GOA definitief vastgesteld door het Bestuurscollege op 22 januari Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleidingen tot het schrijven van deze nota formatiebeleid zijn: de afronding van het traject organisatie-ontwikkeling van het Eilandgebied, waarin inbegrepen de definitieve plaatsing van het personeel de introductie van een efficiënt functiehuis. de introductie van een nieuw beloningsbeleid de introductie van een nieuw functioneringsevaluatiesysteem de introductie van een nieuw functiewaarderingssysteem Aangezien zowel het plaatsingsproces als de inzet van deze nieuwe instrumenten uitgaan van een duidelijke rechtspositie van de medewerker is het van belang tijdig vastgestelde functiebeschrijvingen en bijbehorende waarderingen te hebben. 1.2 Doelstelling van de nota Doel van deze nota is het aangeven van een beleidsmatig en procedureel kader voor het aanbrengen van wijzigingen in de formatie en functies en voor het implementeren van het nieuwe functiebeschrijvings- en waarderingssysteem en de kwaliteitsborgingsprincipes daarvan. 1.3 Structuur van de nota Hoofdstuk 2 behandelt de doelstellingen en meerwaarde van het formatiebeleid. Hoofdstuk 3 licht de opbouw van het nieuwe functiehuis toe. Hoofdstuk 4 schetst de ontwikkeling van het nieuwe functiewaarderingssysteem. Hoofdstuk 5 geeft de kwaliteitsborgingsprincipes weer. PAGE 3 OF 14

4 FORMATIEBELEID BC220108,31 2 Doelstellingen van het formatiebeleid Inleiding Het formatiebeleid is een onderdeel van het algemeen personeel- en organisatiebeleid. Het algemeen personeel- en organisatiebeleid is afgeleid van de doelstellingen van de organisatie. De doelstelling van de organisatie is het zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren van arbeid om tot de gewenste producten te komen. Het formatiebeleid moet hierbij gezien worden als een sturingsinstrument voor het management om dit te bereiken. Het formatiebeleid is voorwaardenscheppend voor en heeft raakvlakken met de andere aspecten van het personeel- en organisatiebeleid: Werving en selectie Personeelsplanning Belonen Beoordelen HRD en opleidingsbehoefte Loopbaanmanagement 2.1 De doelstellingen van het Formatiebeleid De formatie is de kwantitatieve (aantallen formatieplaatsen/functies) en kwalitatieve (soorten en niveaus van functies) samenstelling van functies binnen een organisatieeenheid en vormt het uitgangspunt voor de inzet van personele middelen. Het formatiebeleid richt zich op het beheersen van de formatie om, in samenhang met het te voeren organisatie-, financieel-economisch en personeelsbeleid, organisatieeenheden in staat te stellen hun taken op effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. Daarmee worden een aantal zaken inzichtelijk en beheersbaar, zoals: de bijdrage van een functie aan het eindproduct de evenwichtigheid van de beloningsverhoudingen de aantallen personeel de bijdrage aan de loonkostenbeheersing de koppeling tussen functie en medewerker de mogelijkheden voor interne mobiliteit en loopbaanmanagement PAGE 4 OF 14

5 FORMATIEBELEID BC220108,31 de mogelijkheid tot vergelijking met de externe markt De kwantitatieve sturingsaspecten van het formatiebeleid en beheer blijven binnen het kader van deze opdracht beperkt tot de vaststelling dat de het aantal formatieplaatsen wordt vastgesteld conform het uitgangspunt as is year to date. De kwalitatieve sturingsaspecten worden in deze nota verder uitgewerkt. Met het formuleren van het formatiebeleid wordt tevens beoogd een aantal langdurige knelpunten in het huidige formatie beheer op te lossen. Er zijn relatief veel functiebeschrijvingen en de beschrijvingen zijn vooral gericht op de persoon, niet zozeer op de organieke situatie ( de stoel ). Veel beschrijvingen zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Er is veel overlap van kenmerkende werkzaamheden tussen vergelijkbare functies op verschillende vakgebieden. Mobiliteit en flexibiliteit worden te weinig ondersteund vanuit het huidige functiegebouw. 2.2 Meerwaarde van het Formatiebeleid De meerwaarde van het Formatiebeleid komt tot uitdrukking in de volgende punten: De altijd voortdurende discussie over functiezwaarte, opleiding en bezoldiging wordt door het beleidsmatig kader en door het nieuwe instrument FuwaSXM geobjectiveerd. De keuzes die binnen het formatiebeleid worden gemaakt dragen bij aan het efficiënt realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Zo vormt bijvoorbeeld de keuze voor resultaatgericht beschrijven een belangrijke grondslag voor het beoordelingssysteem. Daarnaast draagt deze keuze bij aan de bewustwording van medewerkers van het te leveren product binnen het geheel van werkzaamheden van de afdeling. PAGE 5 OF 14

6 FORMATIEBELEID BC220108,31 3 Het functiehuis 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het functiehuis toegelicht. Onder het functiehuis wordt het totale functiebestand van het ambtelijk apparaat verstaan. De keuzes die in dit hoofdstuk worden gemaakt en toegelicht zullen voor de medewerkers binnen de organisatie een verandering betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Goede communicatie vanuit het management en vanuit het project zijn hierbij essentieel. 3.2 Uitgangspunten voor het nieuwe functiehuis Hieronder volgt een opsomming van de uitgangspunten die vervolgens nader worden toegelicht. Een organieke benadering: de focus ligt op de functie (de stoel), niet op de persoon. Functiereductie: er wordt gestreefd naar een maximum van 100 verschillende functiebeschrijvingen voor de gehele organisatie. Generieke en specifieke functies: generieke functies komen in meerdere afdelingen voor. Specifieke functies komen slechts binnen één afdeling voor. Minder detail: de functiebeschrijvingen worden minder gedetailleerd om generieke functies te kunnen realiseren. De herkenbaarheid van de functiebeschrijving voor de medewerker wordt dan ca.70%. Dit bevordert tevens de duurzaamheid van functiebeschrijvingen. De functies in het nieuwe functiehuis moeten aansluiten bij het in te voeren performance management De organieke benadering Tot nu toe werden beschrijving ook wel gericht op de persoon die de functie vervulde. Daar wordt nu vanaf gestapt en de functiebeschrijving richt zich op de organieke situatie, met andere woorden: de stoel wordt beschreven, niet de functionaris. Daarbij wordt er top-down geredeneerd welke taken nodig zijn om het eindproduct te realiseren en niet welke taken de zittende medewerker toevallig goed kan. Een organieke beschrijving en waardering staat gelijk aan een Algemene Maatregel van Bestuur, waartegen geen bezwaar of beroep openstaat. Er vindt altijd een hoop discussie plaats over de werkelijke situatie, die vaak enigszins afwijkt van de organieke situatie. Mijn baas controleert mij nooit! Of: Er zijn helemaal geen procedures waaraan ik mij kan of moet houden. De rechter is hier heel duidelijk over: in de functiebeschrijving en daarmee de functiewaardering, mag worden uitgegaan van de organiek wenselijke situatie. De manager zou moeten controleren en er zou een duidelijke werkinstructie moeten zijn. Het wel of niet functioneren van het management mag van de rechter niet doorwerken in de organieke beschrijving en waardering. PAGE 6 OF 14

7 FORMATIEBELEID BC220108, Functiereductie Het Eilandgebied SXM heeft aangegeven dat binnen de ontwikkelingen in de organisatie een reductie van het aantal verschillende functies een bijdrage kan leveren aan de efficiency van het personeels- en formatiebeheer binnen de organisatie. Reductie is geen doel op zichzelf. Reductie dient ten eerste om de mogelijkheid tot flexibiliteit of mobiliteit van het personeel binnen de organisatie sterk te vergroten. Ten tweede wordt de duurzaamheid van de functiebeschrijving vergroot. Dit werkt kostenbesparend omdat er minder vaak aanpassingen noodzakelijk zijn Generieke en specifieke functies Het nieuwe functiehuis kent generieke en specifieke functies. Generieke functies komen in meerdere afdelingen voor. Specifieke functies komen slechts binnen één afdeling voor. We onderscheiden de volgende generieke functiegebieden: management beleidsontwikkeling vergunningen administratief/secretarieel inspectie / controle onderhoud en uitvoering informatievoorziening programma s en projecten Minder detail: 70% herkenbaarheid Vooral de generieke beschrijvingen zullen voor de medewerkers wel qua aard van de werkzaamheden herkenbaar zijn, maar niet meer op het specifieke vakgebied. Deze verminderde herkenbaarheid van de functiebeschrijving voor de functievervuller wordt opgevangen in het nieuwe performance managementmodel waarin specifieke vakgerichte resultaten worden afgesproken. De herkenbaarheid van het specifieke vakgebied is daarmee verschoven naar de medewerkersafspraken die voortvloeien uit het performance management. Het management zal deze boodschap bij de introductie moeten blijven benadrukken. PAGE 7 OF 14

8 FORMATIEBELEID BC220108,31 4 FuwaSXM 4.1 Inleiding FuwaSXM is verregaand geautomatiseerd en bestaat uit drie modules die als volgt kunnen worden afgebeeld. Normfunctiebestand Functiebeschrijving Functiewaardering De functies worden beschreven, eventueel op basis van een vergelijkbare normfunctie, vervolgens gewaardeerd en daarna vergeleken met het normfunctiebestand om de resultaten te toetsen. 4.2 Normfuncties in FuwaSXM De ca. 20 opgenomen specifieke normfuncties voor Sint Maarten normeren ten eerste de waarderingsverhoudingen voor het Eilandgebied. Ten tweede geven zij een hoogwaardig handvat voor het score profiel van de beschreven taakinhoud. Daarmee wordt een transparante vergelijking tussen de te waarderen functie en het normmateriaal mogelijk. 4.3 Beschrijven met Fuwa Functiebeschrijven met FuwaSXM - richt zich op het vaststellen van de bijdrage van een functie aan het realiseren van de afdelings- en sector/directiedoelen. De functiebeschrijving vormt een gestructureerd beeld van de taken die worden verricht om die bijdrage te kunnen leveren. De functiebeschrijving vormt het middelpunt van de het performance management en dient als basis voor de overige HRM instrumenten. PAGE 8 OF 14

9 FORMATIEBELEID BC220108,31 De organieke beschrijvingen worden opgesteld volgens de 9 rubrieken van de Fuwasysmethodiek. De functie-informatie waarin alle relevante informatie kan worden opgenomen zoals functiebenaming, schaal, scoreprofiel, datum ed. De omgeving van de functie waarin de functie in organisatorisch kader wordt geplaatst De resultaatgebieden van de functie, waarbij in maximaal uitgewerkte resultaatgebieden met activiteiten een goed beeld van de functie-inhoud wordt gegeven. De speelruimte die voor de functie geldt, waarbij beslissingsruimte, kader en controle worden verwoord De kennis en vaardigheden die voor het uitoefenen van de functie nodig zijn De functionele contacten die relevant zijn voor de functie De functie-eisen zoals deze door de organisatie aan de functie worden verbonden (in te vullen door de afdelingen in overleg met P&O) Een vrije rubriek waarin bijvoorbeeld functiecompetenties, prestatie-indicatoren of beoordelingsaspecten kunnen worden opgenomen Een ondertekeningsblok om de functiebeschrijving te bekrachtigen. Dit kan ook op een andere wijze, bijvoorbeeld door een ondertekeningsblad voor het gehele functieboek. De functiebeschrijvingen worden resultaatgericht opgesteld. Dit zal bijdrage aan de bewustwording van de medewerker over zijn of haar bijdrage aan het eindproduct van de organisatie. Ook worden de functies kort en krachtig beschreven, niet alle details of specifieke deeltaken worden opgeschreven. De functiebeschrijving beperkt zich tot de hoofdlijnen, waardoor discussie over of dit nu wel of niet tot de functie behoort niet meer van toepassing zal zijn. Het management bepaalt, binnen de hoofdlijnen van de beschreven functie, wat er op dat moment gedaan moet worden door de medewerker. Dit wordt nog eens verder ondersteund doordat de beschrijving van de activiteiten onder de resultaatgebieden, zich beperkt tot de belangrijkste activiteiten. Het is geen beschrijving van alle activiteiten, het resultaat staat voorop. De medewerker draagt er zorg voor dat de resultaten worden bereikt en neemt daartoe alle initiatieven. Een leeg instructieformat (met in het kort de beschrijvingsregels) en een voorbeeld zijn toegevoegd aan deze nota in bijlage A. Deze formats worden bij het goedkeuren van deze nota vastgesteld en zullen vanaf dat moment niet meer ter discussie staan. PAGE 9 OF 14

10 FORMATIEBELEID BC220108, Functiewaarderen met FuwaSXM Functiezwaarte als uitgangspunt Functiewaarderen met FuwaSXM - is een geobjectiveerde wijze om op verantwoorde wijze personeel te belonen. De rangorde-uitkomst van het waarderen van een organieke functie is de basis waarop de medewerker kan worden beloond. Door middel van functiewaardering met behulp van een goed systeem kunnen de interne beloningsverhoudingen worden verklaard. Er wordt met de introductie van FuwaSXM ingeschaald en beloond op basis van functiezwaarte en niet meer op basis van opleidingsniveau. De functiezwaarte impliceert een bepaald opleidingsniveau. Belonen op basis van functiezwaarte wil zeggen dat er een relatie is tussen de zwaarte van de functie en de hoogte van de beloning. Hoe zwaarder de functie des te hoger de beloning. De zwaarte van de functie wordt vastgesteld met behulp van het functiewaarderingssysteem. De functiezwaarte wordt uitgedrukt in een getal (totaalscore), dat middels de conversietabel wordt vertaald naar een salarisschaal. Zie voor de voorgestelde conversietabel bijlage B Het meetsysteem van Fuwa Waarderen met FuwaSXM vindt plaats met het meetsysteem van 14 kenmerken, waarbij een score op een 5-puntsschaal wordt toegekend. De rapportage bestaat uit de standaard toelichting die het systeem genereert. In de rapportage zullen geen vergelijkbare normfuncties worden opgenomen omdat de ervaring de laatste jaren leert dat deze informatie voor de medewerkers meestal slechts verwarrend werkt. In bijlage C is de gehele tekst van de kenmerken opgenomen. De 14 kenmerken zijn: Werkzaamheden 1. Aard van de werkzaamheden 2. Doel van de werkzaamheden 3. Effect van de werkzaamheden 4. Aanpak van de werkzaamheden 5. Dynamiek van de aanpak Speelruimte 6. Keuzevrijheid 7. Complexiteit van beslissingen 8. Effect van de beslissingen 9. Kader 10. Wijze van controle Kennis en Vaardigheid 11. Kennis 12. Vaardigheid Contacten 13. Aard van de contacten 14. Doel van de contacten PAGE 10 OF 14

11 FORMATIEBELEID BC220108, Onze maatwerkvariant: FuwaSXM Reeds in het voortraject kwam vast te staan dat het functiewaarderingssysteem Fuwasys zou zijn en blijven. De keuze hiervoor werd onderbouwd door de volgende argumenten Fuwasys is en goed, actueel en breed geaccepteerd systeem. Fuwasys is uitstekend geschikt voor overheidsorganisaties. De Antilliaanse variant Fuwant is qua inhoud en scorepatronen sterk verouderd en daardoor ongeschikt voor Sint Maarten. Onderzoek naar andere systemen zou te veel geld en tijd kosten en de meerwaarde daarvan was niet direct duidelijk. Er werd gekozen om een eigen en actuele maatwerk-variant van Fuwasys te ontwikkelen. Hiermee kon recht gedaan worden aan de specifieke eilandelijke situatie van Sint Maarten. Dit systeem, Fuwa-SXM, zal in 2006 operationeel zijn. Het systeem zal ten eerste ca. 50 normfuncties bevatten waarvan ca. 20 maatwerk normfuncties van SXM. Ten tweede zal het meetsysteem zijn aangepast aan de situatie op Sint Maarten en ten derde zal er zonodig een eigen conversietabel (van Fuwa-SXM totaalscores naar schalen) ontwikkeld zijn. Verder zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de toekomstige constitutionele situatie van Sint Maarten als Land binnen het Koninkrijk. De systeemhouder van het moedersysteem Fuwasys is het ministerie van BZK. Het Eilandgebied kan Fuwasys zonder problemen gebruiken. Om het systeem officieel aan te passen aan de eilandelijke situatie is echter de toestemming van de systeemhouder nodig. Hiertoe is reeds een brief opgesteld. PAGE 11 OF 14

12 FORMATIEBELEID BC220108,31 5 De kwaliteitsborging 5.1 Inleiding Om de kwaliteit van het formatiebeheer te kunnen blijven garanderen op de lange termijn, worden hieronder 5 beleidsvoornemens uitgewerkt. Deze voornemens of maatregelen zijn als volgt te schetsen. Het systeem De procedures De toepassers De resultaten De formatie 5.2 De drie-jaarlijkse onderhoudscyclus van het systeem De afdeling P&O is, namens het Eilandgebied, sublicentiehouder en beheerder van FuwaSXM en verantwoordelijk voor het onderhoud en de toepassing van het systeem. Een actueel systeem voorkomt verstarring van de formatie. Elke drie jaar wordt het systeem geevalueerd en onderhouden waarbij de nadruk ten eerste ligt op de actualiteit en passendheid van de normfuncties en ten tweede op de kwaliteit en geschiktheid van de kenmerkteksten. P&O heeft de mogelijkheid een externe toetsing van de voorgestelde wijzigingen te vragen. 5.3 Noodzaak van goede procedures De centrale afdeling P&O is verantwoordelijk voor de procures omtrent het formatiebeheer, functiebeschrijven en functiewaarderen. Deze procedures kunnen niet decentraal worden gewijzigd. Ook deze procedures worden elke 3 jaar PAGE 12 OF 14

13 FORMATIEBELEID BC220108,31 geevalueerd en zonodig aangepast. Goede procedures garanderen een transparant proces waardoor resultaten en maatregelen objectief, helder en uitlegbaar worden. Uitgangspunten voor de procedures zijn: De functiebeschrijving maakt deel uit van de rechtspositie en kan alleen worden gewijzigd door een eilandsbesluit. Het geldende functiebeschrijvings- en waarderingssysteem is FuwaSXM De functiebeschrijving wordt opgesteld aan de hand van de FuwaSXMsystematiek, conform voorbeeld in de bijlagen. De functiebeschrijving wordt eerst door het management vastgesteld alvorens er kan worden gewaardeerd aan de hand van de 14 meetpunten van FuwaSXM. De waardering gebeurt niet uitsluitend door de dezelfde persoon als de opsteller en / of vaststeller van de functie. De functiewaarderingscommissie bestaat uit minimaal drie personen, waarvan tenminste 1 gecertificeerd. De afdeling P&O bepaalt de noodzakelijkheid van externe deelname of toetsing. 5.4 De deskundigheid van de toepassers Om de kwaliteit van de toepassers en de kennis over FuwaSXM binnen de organisatie te optimaliseren vinden de volgende activiteiten plaats De afdeling P&O coördineert de toepassing van het beschrijven en waarderen met FuwaSXM. Binnen de afdeling P&O is er tenminste 1 persoon gecertificeerd in Fuwasys of FuwaSXM. De personeelsadviseurs hebben kennis van het systeem door aantoonbare deelname aan een basisopleiding van tenminste drie dagen. Deze kennis wordt onderhouden door een jaarlijkse opfrisdag functiewaardering. De afdeling P&O coördineert twee maal per jaar een dagdeel management voorlichting FuwaSXM. Het management wordt geacht binnen een half jaar na aantreden deze voorlichting te hebben gevolgd. De afdeling P&O coördineert een maal per jaar een dagdeel vakbondsvoorlichting FuwaSXM. 5.5 De kwaliteit van de resultaten Om bedrijfsblindheid te voorkomen en oneigenlijke druk vanuit de organisatie te weerstaan is er altijd de mogelijkheid tot externe toetsing van de resultaten van zowel functiebeschrijven als functiewaarderen. Deze externe toetsing moet wel door gecertificeerde personen plaatsvinden, waarbij de voorkeur uitgaat naar personen die de lokale situatie kennen. De kwaliteit van de formatie kan los van bovenstaande borgingsprincipes worden beoordeeld door het management dat uiteindelijk moet zorgen dat de bedrijfsresultaten worden gehaald. Het management wordt daartoe elke drie jaar gevraagd een beargumenteerde mening te geven over de actualiteit, passendheid en kwaliteit van de eigen formatie. Op basis hiervan bepaalt P&O de nemen maatregelen binnen de onderhoudsplanning. PAGE 13 OF 14

14 FORMATIEBELEID BC220108,31 Bijlagen A. Normfuncties FuwaSXM B. Kenmerkteksten FuwaSXM C. Conversietabel FuwaSXM PAGE 14 OF 14

15 Overzicht Normfuncties FuwaSXM juni Goedgekeurd door de functiewaarderingscommissie. Schaal Functienaam Scores Som 1 Schoonmaker Techn uitv medew (b) Taxidispatcher Beveiligingsbeambte Administratief medewerker Controleur (b) Afdelingssecretaresse Applicatiebeheerder Supervisor (algemeen) Rij-examinator Sr medewerker backoffice Vergunningverlener (b) Secretaresse gezaghebber Inspecteur (b) Veiligheidsinspecteur Beleids onderst medew GVO Hoofd medewerker invordering Ploegleider/bevelvoerder brw Beleidsmedewerker Beleidsmedew communicatie Sectiehoofd (d) Projectleider (b) Proj leider nieuwe werken Eilandbemiddelaar Beleidsmedewerker (a) Afdelingshoofd (b) Programmamanager Afdelingshoofd (a) Directeur Eilandsecretaris

16 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem FuwaSXM Functienaam Schoonmaker Salarisschaal 1 Kenmerkscores Somscore 16 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Schoonmaakwerkzaamheden maakt kantoorruimten, vergaderzalen, toiletruimten, gangen, hallen en trappenhuizen schoon; reinigt meubilair, vloeren, e.d. met diverse schoonmaakartikelen; leegt prullenbakken en asbakken in werkkamers en vergaderzalen; ordent het meubilair in vergaderzalen; vult zeep, handdoeken en toiletpapier aan in de toiletruimten; signaleert tekorten aan schoonmaakmiddelen. 4. Speelruimte de schoonmaker neemt beslissingen over de volgorde van de werkzaamheden; gedetailleerde werkinstructies, aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden; de schoonmaker legt verantwoording af aan het hoofd over de voortgang en correcte uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden. 5. Kennis en vaardigheden kennis van schoonmaakmethoden en -artikelen; vaardigheid in het efficiënt schoonmaken. 6. Contacten met directe collega's en werknemers over de uitvoering van het werk.

17 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem FuwaSXM Functienaam Taxidispatcher Salarisschaal 3 Kenmerkscores Somscore 23 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Toezicht op de verdeling van taxiritten verdeelt het werk evenredig tussen de taxichauffeurs; beschermt klanten tegen ongeoorloofde praktijken van taxichauffeurs; bemiddelt bij klachten en informeert klanten over prijzen e.d. 4. Speelruimte de taxidispatcher neemt beslissingen bij het toewijzen van ritten aan taxichauffeurs; werkafspraken, voorschriften en de werkplanning vormen het kader; de taxidispatcher legt verantwoording af aan het hoofd over de voortgang van de werkzaamheden en de wijze waarop de ritten zijn verdeeld. 5. Kennis en vaardigheden kennis van voorschriften; vaardigheid in het bemiddelen bij eenvoudige klachten. 6. Contacten met externe partijen over de naleving van voorschriften om hierover informatie te verschaffen met externe partijen over eenvoudige klachten om deze op te lossen.

18 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem Functienaam Salarisschaal 3 Kenmerkscores Somscore 22 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving FuwaSXM Technisch uitvoerend medewerker B De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Postverzorging neemt inkomende post in ontvangst en opent deze, sorteert, registreert en distribueert ingekomen documenten; zorgt voor de ondertekening van uitgaande documenten, houdt overzichten bij van voortgang, verblijfplaats en rappel; selecteert en frankeert de uitgaande post, verzendt telex- en faxberichten; houdt naam-, adres- en woonplaatsgegevens bij; draait adresetiketten uit en muteert gegevens op aanwijzing Reprografische werkzaamheden neemt reprografie-opdrachten in ontvangst en geeft aan of de opdracht kan worden uitgevoerd en wanneer deze gereed is; verzorgt reprowerk conform de huisstijl; verricht bind- en snijwerkzaamheden; stelt de apparatuur in op het gewenste formaat, aantallen, contrast, etc.; verzamelt gemaakte afdrukken en werkt deze af met behulp van diverse machines; vult papier en toner aan, controleert de kwaliteit en signaleert onregelmatigheden, schakelt zonodig een onderhoudstechnicus in; verricht 1e lijns service Personenvervoer vervoert volgens planning personen waarbij de (veiligheids)voorschriften in acht worden genomen; bestuurt een bus of vrachtwagen; rijdt poolritten; controleert dagelijks het voertuig en verhelpt eenvoudige storingen; houdt rittenboeken, persoonlijke rittenstaten bij en maakt schaderapporten op.

19 3.4. Distributie van kantoorgoederen neemt goederen in ontvangst en controleert binnenkomende goederen, rapporteert bij afwijkingen en/of beschadigingen; slaat goederen in stellingkasten op en houdt de voorraden bij; behandelt aanvragen en geeft aangevraagde goederen uit, laat het aanvraagformulier tekenen voor ontvangst; voorziet goederen van een (bar)code en registreert deze goederen ten behoeve van de activa registratie; verstrekt informatie over het bestand van de artikelen. 4. Speelruimte de technisch uitvoerend medewerker B neemt beslissingen bij het distribueren van ingekomen documenten, bij het instellen van de repro-apparatuur, bij het vervoer van personen, bij het controleren op afwijkingen en beschadigingen, bij het behandelen van aanvragen en bij het uitgeven van aangevraagde goederen; werkplanning, werkafspraken, handboeken, instructies en veiligheidsvoorschriften vormen het kader; de technisch uitvoerend medewerker B is verantwoording schuldig aan het hoofd voor wat betreft de voortgang en tijdigheid van de werkzaamheden. 5. Kennis en vaardigheden kennis van de geldende procedures en/of algemeen vaktechnische kennis en vaardigheid in de toepassing ervan; bekendheid met afkortingen en codes; vaardigheid in het bedienen van apparatuur zoals adresseermachine, fax, mobiele communicatiemiddelen, e.d.; vaardigheid in het besturen van een dienstwagen. 6. Contacten met medewerkers van het eilandgebied om gegevens te verstrekken of te vragen.

20 Normfunctie FuwaSXM 1. Functie-informatie Systeem FuwaSXM Functienaam Beveiligingsbeambte Salarisschaal 4 Kenmerkscores Somscore 26 Datum Juni 2006 Status Definitief 2. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overheid van Sint Maarten. 3. Resultaatgebieden 3.1. Bewaking, beveiliging en ordehandhaving in en nabij kantoorgebouwen het bemensen en bewaken van de ingang van kantoorgebouwen; het openen en sluiten van de gebouwen en het in- en uitschakelen van het alarm; het ontvangen en doorgeleiden of doorverwijzen van bezoekers (binnen en buiten) kantooruren; het voorafgaande aan het sluiten controleren of de verlichting en airco's uit zijn en de ramen afgesloten zijn; het handhaven van orde en rust en het verwijderen van ongewenste bezoekers; het bewaken van parkeerplaatsen van overheidskantoren; het verschaffen van toegang tot parkeerplaatsen door het bedienen van de hefboom; bewaken van depots van het eilandgebied en de terreinen daaromheen; het bewaken van de dienstauto s en andere (on-)roerende goederen van de overheid; het signaleren van te verrichten kleine onderhoudswerkzaamheden (buitenlampen, sluitwerk) in relatie tot de beveiliging van gebouwen; het beschermen van personeel en goederen tijdens en na kantooruren; op verzoek medewerking en hulp verlenen aan politie, brandweer en ambulance. 4. Speelruimte de beveiligingsbeambte neemt beslissingen bij het wel of niet toelaten van personen en voertuigen, bij het verwijderen van ongewenste bezoekers, en bij het ingrijpen bij overtreding van de regels en voorschriften; werkafspraken, regels en beveiligingsvoorschriften vormen het kader; de beveiligingsbeambte legt verantwoording af aan het hoofd over het adequaat toezien op het naleven van de uitvoerings- en veiligheidsvoorschriften en over de voortgang van de werkzaamheden.

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Inhoud Voorwoord... 3 Functiematrix voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 2012... 3 Belangrijkste veranderingen... 3 Functie-indeling...

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 27 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1. Managementverklaring... 4 1.2. Organisatie... 5 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 6 1.3. Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA

HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA EVZ Organisatie-adviseurs Ringbaan West 306A 5025 VB TILBURG Tel: 013-463 50 40 Fax: 013-467 13 36 E-mail: evz@evz.nl Tilburg, mei 2002 drs. W.L. van Zelst

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Bijlagen bij CAO Bakkersbedrijf 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Inhoudsopgave pagina Bijlage A: Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf 3 Bijlage B: Functiehandboek 125 Bijlage C: Overzicht van de voornaamste

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Gemeente Krimpen aan den IJssel Versie : 2.0 Status : definitief Auteur : de heer G.H. Kalloe / mevrouw C.M. Kool Datum : 4 september 2014 BMC Implementatie

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden

Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Handboek Kwaliteit GHOR-bureau Hollands Midden Proceseigenaar Tineke Vuurman Versie 5-0 Vaststeller Joost Bernsen, DPG Datum vaststelling 4 augustus 2014 2 Versiebeheer Versie nr Versie datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Handboek functie-indeling uitzendkrachten behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 1 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Procedure voor functie-indeling in ABU-niveaus

Nadere informatie