Aangetekend. Gemeentebestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangetekend. Gemeentebestuur"

Transcriptie

1 Aangetekend Gemeentebestuur Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg Juridische Zaken en Inkoop/Team Rechtsbescherming Postbus MA MAASTRICHT onderwerp Nadere gronden bezwaarschrift POP ; Subsidievaststellingsbeschikking subsidievaststellingsbeschikking Recreatieve ontwikkeling Floriade/Venlo Greenpark. uw kenmerk 2014/14239-O19 uw brief d.d. 19 maart 2014 ons kenmerk BVJZJ / 14/3323 behandeld door mevrouw mr. MPW Killaars doorkiesnummer collegebesluit d.d. bijlage(n) 24 datum Geachte heer/mevrouw, Op 28 januari 2014 hebben wij een subsidievaststellingsbeschikking ontvangen voor het project Recreatieve ontwikkeling Floriade/Venlo GreenPark (POP )(bijlage 1A). Middels ons schrijven d.d. 6 maart 2014 (kenmerk BVJZJ/14/1099) hebben wij pro forma bezwaar gemaakt tegen voormelde subsidievaststellingsbeschikking. In uw reactie op ons bezwaarschrift van 10 maart 2014 (kenmerk 2014/12459-O19) en 19 maart 2014 (kenmerk 2014/12459-O19) verzoekt u ons de nadere gronden met betrekking tot het bezwaarschrift voor 9 april 2014 bij u in te dienen. Onderstaand treft u onze motivatie aan. Allereerst merken wij op dat in het kader van de afwikkeling van het onderhavige project door de Dienst Landelijk Gebied bij mail d.d. 16 augustus 2013, 7 oktober 2013 en 25 oktober 2013 diverse informatie is opgevraagd om vast te stellen in hoeverre de te verantwoorden kosten subsidiabel zijn. Deze informatie heeft u, aldus de subsidievaststellingsbeschikking, op 19 november 2013 volledig van ons ontvangen. De diverse projectpartners hebben met de grootste zorg deze informatie inzake het onderbouwen van de te verantwoorden kosten aangeleverd. In de vaststellingsbeschikking staat verder dat de opgenomen prestaties en overige verplichtingen als vermeld in de afgegeven subsidieverleningsbeschikkingen zijn gerealiseerd en nagekomen. Desondanks is de subsidie lager vastgesteld. Op pagina 2 van de bovengenoemde subsidievaststellingsbeschikking worden de kosten vermeld die door u als niet subsidiabel worden aangemerkt. postadres Postbus 3434 postcode 5902 RK Venlo bezoekadres Garnizoenweg 3 Venlo telefoon telefax internet bank NL33BNGH

2 Op basis van de inhoud van de vaststellingsbeschikking is, aangezien het de gemeente niet helemaal duidelijk is, wat de afwijzingsgrond per post/onderdeel is, door een medewerker van de gemeente contact opgenomen met de behandelend ambtenaar teneinde daar inzicht in te krijgen. Medegedeeld werd dat de betreffende kosten als niet subsidiabel worden aangemerkt, omdat deze onvoldoende zijn onderbouwd met facturen. Wij merken op dat onze projectadministratie zodanig is ingericht dat wij alle gedeclareerde kosten adequaat kunnen onderbouwen. Deze onderbouwing is ook beoordeeld door de externe accountant en deze heeft de subsidiedeclaratie voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De kosten waarvan u aangeeft dat deze onvoldoende zijn onderbouwd middels facturen, urenverantwoording e.d., zullen wij onderstaand nader toelichten en met stukken onderbouwen. Volledigheidshalve merken wij op dat alle kosten betrekking hebben op projectactiviteiten (dus geen reguliere activiteiten). Onderbouwing factuur RI Betreft een factuur van de gemeente Venlo van voor een bedrag van ,00 exclusief BTW. Deze factuur houdt verband met het feit dat de gemeente Venlo een aantal werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden voor het voorbereiden en het aanleggen van het fietspad in het gebied Venlo GreenPark. Het bedrag van ,00 bestaat uit de volgende onderdelen: Leverancier Factuurnumme Bedrag Toelichting r BKK Bodemadvies BV ,00 1. Geomij BV / ,00 2. Gemeente Venlo/Chu 2.580,00 3. Gemeente Venlo/Huver 4.601,00 4. Gemeente Venlo/Roumen 7.998,00 5. Vissers Ploegmakers BV ,00 6. Totaal ,00 Toelichting: 1. De werkzaamheden van BKK Bodemadvies houden verband met bodemsanering. In de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt vermeld dat de kosten van bodemsanering niet subsidiabel zijn voor zover verhaal op de vervuiler of een beroep op fondsen mogelijk is (artikel 3, onderdeel d). De kosten van bodemsanering kunnen niet worden verhaald op de vervuiler en eveneens kan geen beroep worden gedaan op fondsen. Derhalve zijn wij van mening dat deze kosten wel subsidiabel zijn. De onderliggende factuur is reeds eerder aan u ter beschikking gesteld. 2. Betreft landmeetkundige werkzaamheden verricht door Geomij BV. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van Geomij BV (zie bijlage 1). Vastgesteld is dat de prestatie door Geomij BV ook daadwerkelijk is geleverd. 3. Betreft de loonkosten van T.P. Chu (inhuur via Optima-C). Volgens de urenverantwoording van de gemeente Venlo heeft T.P. Chu in totaal 30 uren besteed aan het onderhavige project (zie urenstaat in bijlage 2). Het interne uurtarief bedraagt 86,00. De uren van T.P Chu zijn onderbouwd met een externe factuur (zie bijlage 3). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in de voornoemde factuur eveneens uren zijn verantwoord voor andere opdrachten aangezien deze uren geen betrekking hebben op 14/3323 2

3 het onderhavige project zijn deze uiteraard niet verantwoord in de subsidieverantwoording. Betreft de loonkosten van M.B.D. Huver (inhuur via Royal Haskoning DHV Nederland BV). Volgens de urenverantwoording van de gemeente Venlo heeft de betreffende persoon in totaal 53,5 uren besteed aan het onderhavige project (zie urenstaat in bijlage 2). Het interne uurtarief bedraagt 86,00. De uren van de heer M.B.D. Huver zijn onderbouwd met externe facturen (zie bijlage 4). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in de voornoemde factuur eveneens uren zijn verantwoord voor andere opdrachten aangezien deze uren geen betrekking hebben op het onderhavige project zijn deze uiteraard niet verantwoord in de subsidieverantwoording. Betreft de loonkosten van J.J.M. Roumen (inhuur via Royal Haskoning DHV Nederland BV). Volgens de urenverantwoording van de gemeente Venlo heeft J.J.M. Roumen in totaal 93 uren besteed aan het onderhavige project (zie urenstaat in bijlage 2). Het interne uurtarief bedraagt 86,00. De uren van J.J.M. Roumen zijn onderbouwd met externe facturen (zie bijlage 5). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in de voornoemde factuur eveneens uren zijn verantwoord voor andere opdrachten aangezien deze uren geen betrekking hebben op het onderhavige project zijn deze uiteraard niet verantwoord in de subsidieverantwoording. Vissers Ploegmakers heeft proefsleuven gegraven ten behoeve van het fietspad Sint Jansweg. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van voornoemde leverancier (zie bijlage 6). Vastgesteld is dat de prestatie door Vissers Ploegmakers ook is geleverd. Onderbouwing factuur RI Betreft een factuur van de gemeente Venlo van voor een bedrag van ,80 exclusief BTW. Deze factuur houdt verband met het feit dat de gemeente Venlo een aantal werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden voor het voorbereiden en het aanleggen van het fietspad in het gebied Venlo GreenPark. Het bedrag van ,80 bestaat uit de volgende onderdelen: Leverancier Factuurnumme Bedrag Toelichting r Faunaconsult 2013/4/1 190,80 7. Gemeente Venlo/Blomen 6.460,00 8. Vissers Ploegmakers BV ,00 9. BKK Bodemadvies BV , Totaal ,80 Toelichting: 7. De nota houdt verband met een vogelinventarisatie daags voor het verwijderen van enkele opgaande vegetaties voor de aanleg van het recreatieve fietspad in Venlo GreenPark. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van Faunaconsult (zie bijlage 7). Vastgesteld is dat de prestatie door Faunaconsult ook daadwerkelijk is geleverd. 8. Betreft de loonkosten van A.J.N. Blomen en W.T.M. Roorda. De heren Blomen en Roorda zijn medewerkers in dienst van de gemeente Venlo. Volgens de urenverantwoording van de gemeente Venlo hebben de betreffende personen in totaal 85 uren besteed aan het onderhavige project (zie urenstaat in de bijlage 8). Het interne uurtarief bedraagt 76,00. Volgens de subsidievoorwaarden is het toegestaan om de kosten van eigen medewerkers ten laste van het project te verantwoorden (zie maatregel 313 Bevordering van toeristische activiteiten ). 14/3323 3

4 9. Betreft een nota voor het zagen en afvoeren van hout in verband met de aanleg van het fietspad. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van Vissers Ploegmakers (zie bijlage 9). Vastgesteld is dat de prestatie door de leverancier ook daadwerkelijk is geleverd. 10. De werkzaamheden van BKK Bodemadvies houden verband met bodemsanering. In de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt vermeld dat de kosten van bodemsanering niet subsidiabel zijn voor zover verhaal op de vervuiler of een beroep op fondsen mogelijk is (artikel 3, onderdeel d). De kosten van bodemsanering kunnen niet worden verhaald op de vervuiler en eveneens kan geen beroep worden gedaan op fondsen. Derhalve zijn wij van mening dat deze kosten wel subsidiabel zijn. De onderliggende factuur is reeds eerder aan u ter beschikking gesteld. Onderbouwing factuur RI Betreft een factuur van de gemeente Venlo van voor een bedrag van ,75 exclusief BTW. Deze factuur houdt verband met het feit dat de gemeente Venlo een aantal werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden voor het voorbereiden en het aanleggen van het fietspad in het gebied Venlo GreenPark. U geeft aan dat hiervan een bedrag van ,20 niet te herleiden is naar onderliggende facturen of onvoldoende onderbouwing aanwezig is. Aangezien niet duidelijk is hoe het voornoemde bedrag van ,20 is samengesteld zullen wij onderstaand een toelichting geven op het gehele factuurbedrag van ,75. Leverancier Factuurnumme Bedrag Toelichting r Vissers Ploegmakers BV , Vissers Ploegmakers BV , Vissers Ploegmakers BV , Vissers Ploegmakers BV , Vissers Ploegmakers BV , BKK Bodemadvies BV , Gemeente Venlo , Branderhorst/Vleeshouwers , Gemeente Venlo 9.922, Totaal ,75 Toelichting: 11. Vissers Ploegmakers heeft proefsleuven gegraven ten behoeve van het fietspad in het gebied Venlo GreenPark. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van voornoemde leverancier (zie bijlage 10). Vastgesteld is dat de prestatie door Vissers Ploegmakers ook is geleverd. 12. Betreft een factuur voor het klepelen van hout in het kader van de aanleg van het fietspad. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van voornoemde leverancier (zie bijlage 11). Vastgesteld is dat de prestatie door Vissers Ploegmakers ook is geleverd. 13. Betreft een factuur voor het realiseren van het uitzichtpunt Geliskensdijkweg. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van voornoemde leverancier (zie bijlage 12). Vastgesteld is dat de prestatie door Vissers Ploegmakers ook is geleverd. 14/3323 4

5 14. Betreft een factuur voor het realiseren van het uitzichtpunt Geliskensdijkweg. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van voornoemde leverancier (zie bijlage 13). Vastgesteld is dat de prestatie door Vissers Ploegmakers ook is geleverd. 15. De factuur houdt verband met het aanbrengen, onderhouden en opruimen rijplatenbaan ten behoeve van het realiseren uitzichtpunt Geliskensdijkweg. Deze kosten zijn onderbouwd door een factuur van voornoemde leverancier (zie bijlage 14). Vastgesteld is dat de prestatie door Vissers Ploegmakers ook is geleverd. 16. De werkzaamheden van BKK Bodemadvies houden verband met bodemsanering. In de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg wordt vermeld dat de kosten van bodemsanering niet subsidiabel zijn voor zover verhaal op de vervuiler of een beroep op fondsen mogelijk is (artikel 3, onderdeel d). De kosten van bodemsanering kunnen niet worden verhaald op de vervuiler en eveneens kan geen beroep worden gedaan op fondsen. Derhalve zijn wij van mening dat deze kosten wel subsidiabel zijn. De onderliggende factuur is reeds eerder aan u ter beschikking gesteld. 17. Betreft diverse kosten gemaakt door de gemeente Venlo voor een totaalbedrag van ,00. De specificatie van de kosten is als volgt: a. Ter beschikking stellen grond: 9.564m 3 x 5,00 = ,00 b. Ter beschikking stellen funderingsmateriaal: ton x 4,00 = ,00 c. GVK Buis: 1 x 750,00 = 750,00 Ad a. Ter beschikking stellen grond. Ter hoogte van de Geliskensdijkweg is een uitzichtpunt gecreëerd op een heuvel. Deze heuvel is voorzien van traptredes. Een foto van deze heuvel treft u aan in bijlage 15. De grond voor het realiseren van deze heuvel is afkomstig van de grondbank van de gemeente Venlo. De grond die afkomstig is van diverse werken binnen de gemeente Venlo wordt gezeefd, bemonsterd, milieu-hygiënisch gekeurd en vervolgens toegevoegd aan de grondbank. In de eerste ramingen werd ervan uitgegaan dat 6.000m 3 grond nodig was voor het realiseren van de heuvel. Na het inmeten van het maaiveld is op basis van een digitale tekening berekend dat 8.764m 3 grond nodig is voor het realiseren van de heuvel (zie volume berekening heuvel in bijlage 16). In werkelijkheid is een hoeveelheid grond verwerkt van 9.564m 3. De verschillen in hoeveelheden grond zijn te verklaren doordat als uitgangspunt voor de berekening rekening is gehouden met een vlak maaiveld. Dit uitgangspunt bleek achteraf niet correct te zijn. Na inmeting is er een hoogteverschil in het maaiveld geconstateerd van circa 1,80 meter. Tevens is het terrein (een voormalige stortlocatie) ingeklonken bij het aanbrengen van de grond voor het uitzichtpunt. De gemeente Venlo heeft een prijs van 5,00 per m 3 in rekening gebracht voor het leveren van grond uit de grondbank. Uit de prijsaanbiedingen van externe grondaanbieders (in dezelfde periode) blijkt dat de marktprijzen van dergelijke grond hoger liggen dan het door de gemeente Venlo gefactureerde bedrag van 5,00 per m 3. In bijlage 17 treft u als voorbeeld een inschrijfstaat van een aannemer aan waarin op pagina 30 wordt vermeld dat de geoffreerde grondprijs 7,50 per m 3 bedraagt. Ad b. Ter beschikking stellen funderingsmateriaal. Uit de factuurspecificatie van aannemer Den Ouden blijkt dat in totaal ton funderingsmateriaal is geleverd ten behoeve van het onderhavige project (zie bijlage 18). Door de gemeente Venlo is slechts ton gefactureerd aan Venlo GreenPark tegen een prijs van 4 per ton. In bijlage 19 is als voorbeeld het bestek van Bloem Civieltechniek toegevoegd waarin een prijs van 4,22 wordt genoemd. Daarnaast is in bijlage 19 een mail toegevoegd waaruit blijkt dat de door de gemeente Venlo gehanteerde prijs voor het funderingsmateriaal marktconform is. 14/3323 5

6 Ad c. GVK Buis. Voor het onderhavige project is door de gemeente Venlo één GVK buis van 6 meter lengte geleverd. In bijlage 20 is een offerte bijgesloten van Hobas Benelux BV waaruit blijkt dat de prijs per meter voor een dergelijke buis 119,60 exclusief BTW bedraagt. Omgerekend naar een lengte van 6 meter levert dit een bedrag op van 717,60. Door de gemeente Venlo is een prijs van 750 in rekening gebracht. Hieruit blijkt dat de prijs van de gemeente Venlo marktconform is. 18. Betreft de loonkosten van J. Branderhorst (inhuur via Branderhorst Advies CP) en T.G.G.M. Vleeshouwers (inhuur via Track Civiel Contractmanagement BV). Volgens de urenverantwoording van de gemeente Venlo heeft J. Branderhorst in totaal 108 uren besteed voor het onderhavige project (zie urenstaat in de bijlage 21). Het interne uurtarief bedraagt 76,00. De uren van de heer J. Branderhorst zijn onderbouwd met externe facturen (zie bijlage 22). Uit de urenverantwoording van de gemeente Venlo blijkt dat T.G.G.M. Vleeshouwers in totaal 35 uren heeft besteed voor het onderhavige project (zie urenstaat in de bijlage 20). Het interne uurtarief bedraagt 76,00. De uren van de betreffende persoon zijn eveneens onderbouwd met externe facturen (zie bijlage 23). 19. Deze kostenpost van ad 9.922,00 kan als volgt worden gespecificeerd: a. Vooronderzoek constructie weg 4.524,00 b. Nader onderzoek 2.675,00 c. Onderzoek fundering Floriade 1.000,00 d. Verwijderen asbest 1.500,00 Op grond van nader onderzoek kunnen wij ons verenigen met uw standpunt om deze kosten als niet subsidiabel aan te merken. Wij vertrouwen erop dat de bovenstaande toelichtingen voldoende onderbouwing geven van de gedeclareerde kosten. Op grond van deze toelichtingen verzoeken wij u vriendelijk de subsidievaststellingsbeschikking te heroverwegen en het bezwaar gegrond te verklaren. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester Piet Lucassen Antoin Scholten Kopie aan: Robert Peeters 14/3323 6

7 14/3323 7

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul) AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 20 juli 2010 Nieuws Update

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld. Geachte heer Vervoort,

Gemeentebestuur. SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld. Geachte heer Vervoort, Gemeentebestuur SP Venlo Ta.v. de heer A. Vervoort Soersbeekweg 32 5951 HB Belfeld uw kenmerk uw brief d.d. 11 september 2014 ons kenmerk SLSTA / 14/9926 behandeld door B Verhoeven doorkiesnummer +31 6

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

i'vviü Uw kenmerk Behandelend ambtenaar E.S.W. Wooning 070-4264192

i'vviü Uw kenmerk Behandelend ambtenaar E.S.W. Wooning 070-4264192 Raad van State At 11r 11ng bcsumrmechfspr.ial AANTEKENEN Raad van de gemeente Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE I 1cp z

Nadere informatie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 (HPA). De HPA bevat

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997

Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Nationale Auto Pas (2) De registratie van gereden kilometers Registratiekamer, juli 1997 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Verloop van het onderzoek 3 Feiten De organisatie rond de registratie van gereden kilometers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334

ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 Datum publicatie Zaaknummer 22-08-2011 Rechtsgebieden 405840 / HA ZA 08-2334 Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 16-2008 OORDEEL Verzoek s-s i I ' ' Mevrouw\ a en de heer van; 3 Zwolle. Datum varzoek Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW)

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW) Agentschap SZW Mínisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging arbeidsmarkt zorg en welzijn plus in NHN ZWplus T.a.v. mevrouw LG.A. Sluijs Nieuwe

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie