Organisatie in Beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie in Beweging 2011-2015"

Transcriptie

1 1 Organisatie in Beweging

2 2

3 Inhoud SportZeeland 4 De Organisatie 7 Strategisch Beleidskader 10 SportZeeland: Advies- en Kenniscentrum Sport 20 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in de marktvijver 22 De kracht van Samenwerking 24 Personeel 31 Promotie en Communicatie 34 Middelen 36 Waar staat SportZeeland in 2015? 39 3

4 SportZeeland Ontstaan De Zeeuwse Sportraad werd in 1959 opgericht als tussenschakel tussen overheid, gemeenten, provincie en de sport en was onderdeel van het toenmalige Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland. Sinds 1992 opereert de Zeeuwse Sportraad als zelfstandige organisatie. De positie van de organisatie in de Zeeuwse sportstructuur als advies- en ondersteuningsinstituut is sinds de verzelfstandiging aanzienlijk versterkt. In de loop der jaren heeft het uitgebreide takenpakket van de Zeeuwse Sportraad de naam in feite achterhaald. De organisatie was niet meer uitsluitend een raad maar uitgegroeid tot dé provinciale organisatie voor sport en bewegen waarvoor het verstrekken van advies één van de taken is. In 2003 is om recht te doen aan deze ontwikkeling gekozen voor de naam SportZeeland. Verbreding In de ruim 50 jaar dat SportZeeland bestaat is er veel veranderd binnen de sportwereld en in de rol en positie, die SportZeeland binnen de Zeeuwse sport inneemt. Tot de eeuwwisseling lag de nadruk op het uitvoeren van sportactiviteiten en het ondersteunen van de Zeeuwse sportverenigingen. In de loop van de jaren is sport meer en meer een middel geworden om beleidsdoelen op het terrein van gezondheid, participatie en jeugdbeleid te realiseren. 4

5 SportZeeland is als organisatie in deze ontwikkeling meegegroeid. Het netwerk van de organisatie is verbreed naar gemeenten en organisaties, die actief zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang. De medewerkers van SportZeeland zijn al lang niet meer uitsluitend opgeleid binnen de sport. Disciplines als bewegingswetenschappen en orthopedagogiek horen thuis in een hedendaagse sportorganisatie. Maar ook de taken en rollen, die moeten worden vervuld zijn veranderd. Meer en meer is SportZeeland de organisatie die als adviseur optreedt, partijen verbindt en kennis overdraagt. Zelfstandigheid Het bestuur en het team van SportZeeland hechten aan de zelfstandigheid en zichtbaarheid van de organisatie. De geschiedenis heeft geleerd, dat juist na de verzelfstandiging van SportZeeland, de inzet voor de Zeeuwse sportwereld is toegenomen in menskracht, kwaliteit en kennis. De forse structurele bezuiniging komt op een moment dat SportZeeland al tenminste 25% van de inkomsten uit marktactiviteiten verwerft. Inkomsten, die worden ingezet om bij te dragen aan de provinciale doelstellingen op het beleidsterrein sport. Voor de toekomst betekent dit dat de zekerheid van de provinciale subsidie verdwijnt en SportZeeland, nog meer dan nu het geval is, externe inkomsten zal moeten verwerven. In de afgelopen jaren heeft SportZeeland zich in betrekkelijk korte tijd ontwikkeld van een volledig gesubsidieerde organisatie tot een organisatie die tevens marktactiviteiten ontplooit en hieruit een aanzienlijke deel van haar inkomsten verwerft. De ingezette lijn zal worden doorgezet. 5

6 Ontwikkeling Het mag duidelijk zijn dat het van belang is dat de organisatie en zijn medewerkers voldoende zijn toegerust om de stap naar nog meer marktgericht werken succesvol te kunnen maken. Essentieel zijn goede scholing, een professionele projectadministratie, aandacht voor promotie en communicatie en samenwerking met provinciale en landelijke partners. De huidige ontwikkelingen binnen de provincie Zeeland, die zich als gevolg van de economische crisis, moet herbezinnen op haar rol binnen het sociaal domein, brengen veel onzekerheid met zich mee. De organisatie heeft in het verleden de veerkracht getoond zich aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden en heeft zijn plaats in de Zeeuwse sportstructuur niet alleen kunnen handhaven, maar nog verder versterkt. De passie en gedrevenheid van medewerkers, directie en bestuur in het actief uitdragen van het belang van sport en bewegen zijn hier debet aan. 6

7 De Organisatie SportZeeland provincie Zeeland SportZeeland is één van de zes gelieerde instellingen. Dat betekent dat de arbeidsrechtelijke positie van de medewerkers dezelfde is als die van de provinciale medewerkers en dat benoeming van bestuursleden moet worden geaccordeerd door Gedeputeerde Staten. De verwachting is dat de afstand tussen de provincie Zeeland en de gelieerde instellingen in de toekomst groter zal worden. Zeker wanneer het aandeel van de provinciale subsidie in het totale budget van de organisatie afneemt zal de beleidsbepalende invloed van de Provincie kleiner worden. SportZeeland en de provincie Zeeland zijn nauw met elkaar verbonden en zullen gezien het werkgebied altijd elkaars partner blijven. Voor het bepalen van de werkwijze van SportZeeland is de provinciale rol op het beleidsterrein sport het uitgangspunt. Missie SportZeeland SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland Elke Zeeuw moet naar eigen mogelijkheden kunnen sporten en bewegen 7

8 Rollen SportZeeland Adviseur en kennisinstituut op het terrein van sport, bewegen en een actieve leefstijl. SportZeeland draagt bij aan deskundigheidsbevordering van gemeenten, verenigingen en maatschappelijk instellingen. SportZeeland vertaalt landelijke trends en ontwikkelingen naar de Zeeuwse schaal. SportZeeland verwerft landelijke middelen ten behoeve van de Zeeuwse sportinfrastructuur. SportZeeland streeft naar integraliteit en verbindt partijen die actief zijn in de sport, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugd en recreatie en toerisme. SportZeeland draagt innovatieve ideeën aan ter verbetering van de sportdeelname en sportinfrastructuur in Zeeland. SportZeeland vertegenwoordigt Zeeland bij nationaal overleg op het beleidsterrein sport en aanverwante beleidsterreinen. SportZeeland zet zich in voor specifieke doelgroepen, die door individuele gemeenten niet of onvoldoende worden ondersteund en bevordert regionale samenwerking. Organogram Bestuur Directeur en managers Klantenservice Consulenten Medewerkers Projectmedewerkers 8

9 Kansen en Bedreigingen Kansen Aandacht voor sport en bewegen/actieve leefstijl Sportinclusief denken Kwaliteitsslag door krimp Vergrijzing, vitaliteitsgedachte Provinciaal gezondheidsbeleid Beperkte formatie bij gemeenten Aandacht voor recreatie en toerisme Sportevenementen als promotie-instrument Economische kansen van sport Sterk Uitgebreid netwerk Relatie met de Zeeuwse gemeenten Kennis van de lokale situatie Goed opgeleide medewerkers Betrokkenheid en gedrevenheid Resultaatgericht Goede naamsbekendheid Diversiteit in opleidingsachtergrond Bedreigingen Discussie over sociaal beleid in de Provincie Diversiteit van beleidsterreinen Kortingen op budgetten van gemeenten Kennis van sport bij lokale en provinciale bestuurders Concurrentie van andere aanbieders Vervaging grenzen publieke taak en opdrachten voor de markt Subsidie-afhankelijkheid Zwak Beschikbare formatie voor communicatie Kleine organisatie Afgebakende markt, kleine regio Grote geografische spreiding Geringe vertegenwoordiging van sportbonden in de regio Ontbreken intergemeentelijke samenwerking Geen marktgerichte achtergrond 9

10 Strategisch Beleidskader Provinciale sportnota In de provinciale sportnota Zeeland in Actie, Meedoen, Bewegen, Presteren zijn de beleidskaders tot 2012 vastgelegd. Het vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma van SportZeeland. Er zijn vijf thema s geformuleerd waarop we onze inspanningen richten: 1. Actieve gezonde leefstijl 2. Participatie, iedereen beweegt 3. Bewegingsruimte 4. Sportevenementen en sportpromotie 5. Talentondersteuning Actieve & gezonde leefstijl Gezondheid is één van de belangrijkste welzijnsfactoren in onze maatschappij. Helaas ondervinden steeds meer mensen problemen met hun gezondheid. Uit onderzoek is bekend dat de gezondheid (zowel objectief als subjectief) afneemt als gevolg van ongezond leefgedrag van mensen. Voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding dragen in belangrijke mate bij aan de gezondheid van mensen. Ook in Zeeland is er in toenemende mate sprake van gezondheidsproblemen als gevolg van onvoldoende beweging en verkeerde voeding. Door hier op in te spelen is belangrijke gezondheidswinst (objectief en subjectief) te behalen. De Zeeuwse ambitie is het vergroten van het aantal mensen dat voldoende beweegt en voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen(NNGB)*. * 1) Jeugd dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid 2) Volwassenen, een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. 3) 55- plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen. 10

11 Jongeren Juist voor jongeren is het belangrijk om voldoende te bewegen en te sporten. Naast het ontwikkelen van motorische vaardigheden en sociaal gedrag is het ook goed voor de fysieke gesteldheid en conditie. Gedragspatronen van jonge mensen zijn nog het beste te beïnvloeden. Door al op jonge leeftijd gezonde gedragspatronen aan te leren, kunnen later gezondheidsproblemen worden voorkomen. Door de verdergaande individualisering wordt het echter steeds moeilijker om grote groepen jongeren aan te spreken. Het onderwijs heeft het grootste bereik onder deze doelgroep en is daarmee de belangrijkste partner om hier invulling aan te geven. Om te bereiken, dat meer jongeren voldoen aan de norm NNGB wordt gekozen het verbeteren van het bewegingsonderwijs op de basisschool en het aanbieden van programma s gericht op het aanleren van een actieve en gezonde leefstijl, zoals scoolsport. Er zijn groepen jongeren vooral in het voortgezet onderwijs, die op geen enkele manier met bewegen en sport bezig zijn. Door alternatieve projecten te subsidiëren wordt getracht deze doelgroep te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het fietsstimuleringsproject Trappen Scoort en de campagne 'Dubbel 30', waardoor leerlingen op een leuke manier kennis maken met bewegen. Versterken van sportaanbod in de buitenschoolse opvang (bso) Met ingang van 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Als gevolg van schaal, beschikbaarheid van vrijwilligers en de spreiding van voorzieningen, blijkt het lastig om in Zeeland een goed en gevarieerd buitenschools sportaanbod samen te stellen. In Zeeland kan de samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang en sportaanbieders nog sterk worden verbeterd. Door samenwerking kan een doorgaande lijn in het beweegbeleid van kinderopvang en basisscholen worden gerealiseerd. 11

12 Senioren Naast jongeren zijn ouderen een doelgroep, die onder het gemiddelde scoort als het gaat om het dagelijks voldoende bewegen. Bovendien blijken ouderen, die nooit hebben gesport of aan bewegen hebben gedaan moeilijk bereikbaar. De drempel om naar een sportvereniging te gaan is hoog en als die eenmaal is genomen dan is de begeleiding vaak onvoldoende deskundig. Om te bereiken dat meer ouderen voldoen aan de door NNGB moet er dus een aansprekend en afgestemd aanbod zijn. Het bereik onder ouderen is verreweg het grootst in wijk-, buurt- en/of zorgcentra. In het aanbod moeten commerciële aanbieders als serieuze partner worden gezien. Zij hebben goed opgeleide mensen in dienst en kennen ruime openstellingsuren. Inactieve jarigen Bij doelgroepenbeleid denken we vaak aan groepen jongeren en ouderen. Er is echter een belangrijke groep, die we daardoor bijna vergeten en dat zijn mensen tussen jaar. Deze doelgroep bestaat grotendeels uit werknemers. Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid. Werknemers die voldoende bewegen verzuimen minder. Gebleken is dat binnen deze groep echter een aanzienlijk deel inactief is. Ruim 40% van de werkende Nederlanders beweegt niet voldoende volgens de norm voor gezond bewegen. Natuurlijk ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid bij de werknemers zelf, maar werkgevers en overheden hebben belang bij gezonde werknemers. Vanuit de landelijke overheid wordt hierop ingezet door bijvoorbeeld fiscale mogelijkheden te scheppen (fietsprive-regeling, bedrijfsfitness), gezondheidsbeleid in het kader van de Arbo wetgeving en campagnes als lunchwandelen, 30 minuten bewegen en fietsen naar je werk. SportZeeland geeft uitvoering aan deze campagnes. 12

13 Participatie Sport vervult een belangrijke functie als middel om individu overstijgende doelen te realiseren. Beleidsdoelstellingen op het terrein van participatie (meedoen) en leefbaarheid kunnen via sportactiviteiten worden bereikt. Hierbij kan gedacht worden aan doelen op het gebied van vrijwilligerswerk, veiligheid, waarden en normen of deelname van mensen met een beperking, chronisch zieken en sociale weerbaarheid. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk vergroot de sociale samenhang en draagt ertoe bij, dat mensen participeren. De laatste decennia loopt het aantal vrijwilligers terug, met name onder jongeren. De roep om deskundigheid neemt toe door de toenemende regelgeving en juridisering van de samenleving. Sport is bij uitstek het domein waar vrijwilligerswerk plaatsvindt. In Zeeland is ongeveer 50% van de vrijwilligers actief binnen sportverenigingen. SportZeeland voert het project maatschappelijke stages in de sport uit. Het is gericht op ondersteuning van scholen en sportverenigingen bij de vormgeving van maatschappelijke stages in sportverenigingen. Vooral jongeren hebben belangstelling voor een maatschappelijke stage binnen de sportsector. Daarnaast wordt scholing geboden aan verenigingen op het gebied van wet- en regelgeving en bestuurstaken. Mensen met een beperking en chronisch zieken De ruim 2000 Zeeuwse sportverenigingen verzorgen samen veruit het grootse deel van het sportaanbod. Maar ze zijn vaak niet in staat om invulling te geven aan doelgroepenbeleid en een modern sportaanbod. De verenigingen worden hierbij ondersteund door de verenigingsadviseur van SportZeeland. 13

14 De begeleiding van de groep chronisch zieken vraagt om specifieke kennis en deskundigheid. SportZeeland beschikt over een uitgebreide database met het G-sport aanbod in Zeeland en kan verenigingen en sporters ondersteunen door bemiddeling, deskundigheidsbevordering en met het opstellen van subsidieaanvragen. In het kader van de adviesfunctie ondersteunt SportZeeland lokale partners bij de uitvoering. Zo moeten gemeenten als verantwoordelijke voor het accommodatiebeleid hun sportterreinen en sporthallen geschikt maken voor mindervaliden. Het aantal mensen met een chronische aandoening of beperking zal de komende jaren, mede als gevolg van de vergrijzing, fors toenemen. SportZeeland zet zich in om inpassing van deze groep in de reguliere sportverenigingen te bevorderen en ondersteunt de docenten door het verzorgen van scholing. Minima Uit onderzoek is gebleken, dat jongeren met minder draagkrachtige ouders, minder deelnemen aan sportactiviteiten. Het lidmaatschap van sportverenigingen is binnen deze groep gering. Provincie en gemeenten in Zeeland participeren in het Zeeuwse Jeugdsportfonds. Het Zeeuwse Jeugdsportfonds is onderdeel van het landelijk netwerk van jeugdsportfondsen. Doel van het Jeugdsportfonds is om in een periode van drie jaar 500 kinderen, van minder draagkrachtige ouders, tegemoet te komen in de kosten voor het sporten van hun kinderen. Vergroten sociale weerbaarheid Sport kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de fysieke- en mentale weerbaarheid. Door sport kunnen kinderen leren regels te respecteren, discipline aanleren en wordt de fysieke en mentale weerbaarheid vergroot. Het Actiepunt Weerbaarheid richt zich op het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast worden vanuit het Actiepunt docenten opgeleid en bijscholing verzorgd. 14

15 Bewegingsruimte De omgeving waarin mensen leven, wonen en werken is van invloed op hun gezondheid. Die invloed kan heel direct zijn, zoals de invloed van fijnstof of een toename van schadelijke UV-straling. De invloed op de gezondheid kan ook indirect zijn. Meer en meer blijkt echter dat wanneer bij de inrichting van de ruimte rekening gehouden wordt met sociale aspecten dit later ook economisch voordelen oplevert. Met name bij het (her)inrichten van ruimte kan heel goed naar gezondheidsbevordering worden gekeken. Door het platteland op een aantrekkelijke manier te ontsluiten worden mensen verleid om meer te gaan bewegen. Wijken en gebouwen kunnen bijvoorbeeld uitnodigen tot bewegen. Je kunt hierbij verder denken aan voldoende speelruimte voor jeugd, ruimte voor sport of toegankelijkheid van natuurgebieden. Recreatieve netwerk Voor actief toerisme zijn recreatieve netwerken van groot belang. Het recreatieve netwerk vervult echter tegelijkertijd een functie als bewegingsruimte voor de eigen inwoners. In het kader van onder meer het Provinciaal Economisch Beleidsplan, het Wandelnetwerk Zeeland en het fiets-knooppuntensysteem wordt uitwerking gegeven aan het onderhoud en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van recreatieve netwerken. Onder het recreatieve netwerk verstaan we zowel de infrastructuur (fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden, ommetjes, aanlegsteigers voor kleine watersport, duiksport en bijvoorbeeld de pontjes) als de bewegwijzering, de routes, de aankleding van routes, de overstappunten op andere vormen van vervoer en de informatie over het netwerk. Al deze elementen bepalen gezamenlijk de aantrekkelijkheid voor fietsers, wandelaars, ruiters, skeeleraars en kanovaarders. Goede infrastructuur is en blijft belangrijk. 15

16 Maar de bewegwijzering, vernieuwingen in het systeem van bewegwijzeren, de kwaliteit van de routes, informatie over de beschikbare routes en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de routes door middel van de inrichting van overstapplaatsen of de digitale toegankelijkheid van natuurgebieden, zijn eveneens van belang. Daarbij wordt ook grensoverschrijdend gewerkt door aansluiting van de routenetwerken aan beide kanten van de grens. Multifunctionele accommodaties Een groot deel van de gemeentelijke accommodaties is sterk verouderd, veelal afgeschreven en erg onderhoudsgevoelig. Dit geldt in het bijzonder voor gymzalen en zwembaden. Daarnaast heeft de schaalvergroting, als gevolg van de vele herindelingen, ertoe geleid dat de meeste gemeenten bestaan uit meerdere dorpskernen, wijken en buurten, die op hun beurt ook nog eens kleiner worden. Dit levert spanning op omdat men enerzijds alle voorzieningen wil behouden en anderzijds aan middelen ontbreekt. Gemeenten, die niet beschikken over een integrale sportvisie of over een accommodatiebeleid, hebben vaak ook geen zicht op de kwaliteit van het daaraan gekoppelde sportaanbod. Onder druk van de alledaagse problematiek bij de individuele vereniging worden helaas nog te vaak ad hoc beslissingen genomen. Het is van belang, dat de gemeenten een visie ontwikkelen over de toekomst van de verenigingen en de daaraan gekoppelde accommodatiebehoefte, waarbij rekening wordt gehouden met de krimp. Een visie waarin accommodaties voor sport, onderwijs, zorg en gemeenschapshuizen met elkaar in verband gebracht worden. Zo ontstaat een overzicht van kansrijke omgevingen en kleinschalige voorzieningen in de kernen en wijken, waarmee de leefbaarheid wordt vergroot. Als men kiest voor kwaliteit boven nabijheid, is samenwerking één van de belangrijkste randvoorwaarden. De trend is al ingezet: verenigingen zoeken, al dan niet gedwongen, steeds meer de samenwerking op met het onderwijs, de buurt en de gemeente. Iets dat in de toekomst steeds vaker zal gebeuren en waarbij fusies niet altijd worden uitgesloten. 16

17 Sportevenementen en sportpromotie (Top)sportevenementen vervullen verschillende functies. Topsportevenementen dragen bij aan de promotie van Zeeland als wieler- en watersportprovincie. Daarnaast zijn sportevenementen een stimulans voor jonge beginnende sporters en enthousiaste amateurs en hiermee een instrument voor sportstimulering. Mits gecombineerd met een goed programma van side-events en doorgeleiding, kan dat weer nieuwe sporters opleveren voor de verenigingen. Vanuit het sportbeleid zet de Provincie in op de sportpromotionele waarde, die (top)sportevenementen vervullen. De doorkomst van de Tour de France en de aankomst van de Giro in 2010 en de hieraan gekoppelde campagne het Zeeuwse Jaar van de Fiets zijn goede voorbeelden van de kracht van sport als promotie-instrument. Breedtesportevenementen vallen primair onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daar waar het gaat om bovenlokale evenementen met een bovenregionale uitstraling is een rol voor de provincie Zeeland weggelegd. Deze evenementen bieden namelijk de mogelijkheid om sport en tegelijk ook Zeeland op een positieve manier te profileren. Belangrijke criteria voor SportZeeland zijn daarbij kwaliteit en draagvlak. Topsport en bijzondere sportevenementen regeling Vanaf 2005 is er een subsidieregeling voor topsportevenementen en bijzondere sportevenementen. Doel van de regeling is de promotie van sport, door stimuleringsbijdragen te verlenen aan topsportevenementen en bijzondere sportevenementen. 17

18 Talentenondersteuning Olympisch Netwerk Geen topsport zonder breedtesport. Men moet investeren in de basis van de breedtesport om te kunnen putten uit voldoende topsporttalenten. De topsport is afhankelijk van nieuwe aanwas vanuit de breedtesport. Prestaties en de inzet van rolmodellen uit de topsport hebben weer een stimulerende werking en zetten aan tot bewegen. Sporttalenten zijn de potentiële topsporters van de toekomst. Door goede begeleiding en ondersteuning kunnen we na een aantal jaar mogelijk van hun sportprestaties genieten. Gemeenten richten hun inspanningen met name op de breedtesport. Hiermee wordt tenslotte veruit de grootste groep inwoners bereikt. De landelijke overheid focust zich op de ondersteuning van gevestigde topsporters met een zogenaamde A-status. Tussen breedtesport en gevestigde topsport zit echter een enorm gat. Daar ligt een taak voor de provinciale overheid. Zeker als we kijken naar de schaal van Zeeland is samenwerking van alle betrokkenen van belang om talenten een kans te geven door te groeien tot het niveau van topsporter. Vanuit NOC*NSF is de doelstelling uitgesproken om in iedere provincie een goed klimaat te ontwikkelen voor talenten en topsporters. Dit heeft geleid tot de opbouw van de zogenaamde Olympische Netwerken. Een Olympisch Netwerk is een netwerk van personen en organisaties die op verschillende vlakken de sporter kunnen ondersteunen in hun weg naar de top. Daartoe is het Olympisch Netwerk Zeeland opgericht. Sporters, die zich inschrijven en een talentenstatus krijgen bij dit netwerk, kunnen gebruikmaken van voorzieningen op sportmedisch gebied, zoals een sportarts of sportfysiotherapeut. Ze kunnen tevens advies krijgen over onderwijs en topsport en daarnaast kunnen ze aanspraak maken op een financiële bijdrage uit het talentenfonds. SportZeeland is als overkoepelende sportorganisatie voor Zeeland de aangewezen partner om het opleidingsklimaat voor sporttalenten in Zeeland te verbeteren. 18

19 Sport en Talentontwikkeling De 8 ambities van het Olympisch Plan zijn: Topsportambitie Breedtesportambitie Sociaal maatschappelijke ambitie Welzijnsambitie Economische ambitie Ruimtelijke ambitie Evenementenambitie Media ambitie 19

20 SportZeeland: Advies- en kenniscentrum Sport Advies en kennis SportZeeland adviseert de Zeeuws gemeenten, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven over vraagstukken op het gebied van sport, bewegen en actieve leefstijl. Bij het ontwikkelen van beleid is het essentieel dat beleidsmakers en bestuurders over de juiste informatie beschikken om gefundeerde beleidskeuzes te kunnen maken. Bij de keuze voor de inzet van methodieken en instrumenten is het noodzakelijk dat de effectiviteit ervan kan worden aangetoond. Meer en meer wordt gevraagd naar goede monitoring en de inzet van zogenaamde evidence based methodieken. Met de juiste informatie en voldoende onderzoek kan de noodzaak om in sport en bewegen te investeren worden onderbouwd. Hiermee kan de inzet van de geïnvesteerde middelen in sport en bewegen worden gerechtvaardigd. Hoe kunnen we anders de politiek overtuigen van de noodzaak tot meer investeren in de sport als middel? 20

21 Structurele monitoring en samenwerking Nederland is rijk aan onderwijs- en kennisinstituten, die zich met onderzoek naar sport, bewegen en gezondheid bezighouden zoals het NISB, VSG, NOC*NSF, Innosport, TNO, GGD en Mullier Instituut. Ook in Zeeland is er een aantal instellingen dat zich bezighoudt met onderzoek zoals Scoop en de Hogeschool Zeeland. Toch ontbreekt het vaak aan adequate en bruikbare cijfers over het sporten, beweeggedrag en beweegwensen. Dat maakt sturing en evaluatie van beleid moeilijk. Het is noodzakelijk om afstemming en inzicht te krijgen in de onderlinge activiteiten. Daarbij moeten we eerst gebruikmaken van de kennis die al bestaat, maar is het vooral verstandig om een Sportersmonitor te ontwikkelen voor de ontbrekende gegevens. Onderwijsinstellingen kunnen via stageprojecten kennis opdoen en curricula toetsen aan de praktijk. Als het dan ook nog eens lukt om de wijze van monitoring af te stemmen met andere provinciale sportraden, zal dat een instrument opleveren dat van landelijke waarde is. De kennis moet zoveel als mogelijk worden gedeeld en toegankelijk gemaakt worden. De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en toegankelijker. Toch is het niet altijd gemakkelijk om de informatie te vinden die men zoekt, juist vanwege het grote aanbod. De databases zijn talrijk, maar ze zijn verspreid en weinig verbonden. Daarom moet gekozen worden voor centralisering van de beschikbare kennis en informatie moet kunnen profiteren van de opgedane expertise van het sportnetwerk. 21

22 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in marktvijver Bezuinigingen De bezuinigen, waar SportZeeland de komende jaren voor staat, zijn zeer ingrijpend. SportZeeland heeft zich in korte tijd ontwikkeld van een volledig gesubsidieerde organisatie tot een organisatie, die in staat is gebleken middelen uit de markt te verwerven. Hierbij is altijd het uitgangspunt om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de provinciale beleidsdoelstellingen. De korting op het budget heeft in 2010 al personele consequenties gehad op een belangrijk beleidsterrein en als seniorenbeleid. Het streven is om tenminste de bestaande bezetting te handhaven. Een provinciale sportorganisatie zal een aantal taken moet kunnen vervullen om zich met recht provinciale sportraad te mogen blijven noemen. Taken waaraan kan worden gedacht zijn actuele kennis van sportbeleid, verenigingsadvies, uitvoering van landelijke regelgeving, vertaling van landelijk beleid naar de Zeeuwse situatie, specifiek doelgroepenbeleid, dat het gemeentelijk niveau overstijgt zoals voor gehandicapte sporters en chronisch zieken, advisering en kennisinstituut. De bijna geruisloze wijze waarop in de afgelopen jaren door management en medewerkers een omslag is gemaakt naar meer marktgericht werken, geeft vertrouwen in de toekomst. Kennelijk is er een grote mate van flexibiliteit binnen de organisatie en wordt de urgentie van het meer marktgericht werken binnen het team gevoeld. Er wordt sterk gehecht aan de zelfstandigheid en zichtbaarheid van de organisatie en de bedrijfstrots is groot. 22

23 Op welke wijze willen we de uitdagingen waar SportZeeland voor staat aangaan? Wat is er nodig om ons zo goed als mogelijk toe te rusten voor de toekomst? Een viertal pijlers vormt hiervoor de basis: Versterking door samenwerking Professionele werkorganisatie Promotie en communicatie Herinrichting van de financiële administratie 23

24 De kracht van samenwerking Sport is al lang geen doel op zich meer. Sport verbindt niet alleen mensen maar ook beleidsterreinen. Het sportinclusieve denken, sport als middel om beleidsdoelstellingen binnen andere domeinen te realiseren, is gemeengoed geworden. Door samenwerking met partners in de sport, gezondheidszorg, het onderwijs jeugdbeleid en recreatie en toerisme kan SportZeeland haar missie om bij te dragen aan een actieve en gezonde leefstijl voor alle Zeeuwen realiseren. Het biedt bovendien de mogelijkheid om projectgelden voor innovatie vanuit andere beleidsterreinen te verwerven. Deze samenwerking vindt zowel op provinciaal al op landelijk niveau plaats en is veelal vastgelegd in convenanten. Samenwerking binnen de provincie Zeeland Gelieerde instellingen SportZeeland behoort tot de zes aan de Provincie gelieerde instellingen. Daarnaast kennen we in Zeeland zo n 15 gesubsidieerde instellingen, die een subsidie van meer dan ,-- ontvangen. De relatie met deze gesubsidieerde instellingen is minder intensief en niet verankerd in de statuten van de instellingen. De gelieerde instellingen zijn met elkaar overeengekomen, dat zij zoveel als mogelijk is gaan samenwerken. Uitgangspunt is dat dit tot kwaliteitsverbetering en verlaging van de kosten moet leiden. De samenwerking wordt enerzijds gezocht in gezamenlijke inkoop van diensten zoals ICT, accountantscontrole, schoonmaak en financiële dienstverlening. Anderzijds wordt gezocht naar inhoudelijke samenwerking tussen instellingen die op dezelfde beleidsdomeinen werkzaam zijn danwel vergelijkbare diensten verlenen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen het Klaverblad en Adesse en Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek. 24

25 Voor SportZeeland is Scoop een logische samenwerkingspartner. Waar Scoop op het terrein van jeugd, welzijn en cultuur de provinciale steunorganisatie is, heeft SportZeeland dezelfde rol op het terrein van sport. Er wordt momenteel samengewerkt in het kader van preventie, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages. Er zijn zeker kansen voor intensivering van de samenwerking met name op het beleidsterrein jeugd, onderzoek en leefbaarheid. Onderwijs In het verleden heeft SportZeeland een belangrijke rol gespeeld bij de kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Met de ontwikkeling van de Zeeuwse Methode voor bewegingsonderwijs wordt in veel gemeenten op uniforme wijze bewegingsonderwijs gegeven. De relaties met het onderwijsveld zijn sindsdien behoorlijk uitgebreid. Zo worden er projecten verzorgd op het voortgezet onderwijs, zoals Trappen Scoort (fietsstimulering) en maatschappelijke stages. In het basisonderwijs is er een netwerk van scholen dat deelneemt aan scoolsport en in het speciaal onderwijs wordt, in opdracht van Gehandicaptensport Nederland, uitvoering gegeven aan Special Heroes (sportkennismaking voor jongeren met handicap). Vanuit het Olympich Netwerk is geïnvesteerd in het realiseren van een LOOT school in Zeeland, het Scheldemond in Vlissingen. Daarnaast is er een samenwerking tussen de topsportvriendelijke scholen, die specifiek beleid hebben ontwikkeld voor talentvolle leerlingen. De samenwerking met het CIOS dateert al van de oprichting van het CIOS (1988) in Goes. Studenten van het CIOS kunnen hun stageopdracht bij SportZeeland vervullen. Daarnaast wordt samengewerkt in de uitvoering van projecten en het verzorgen van scholing. Het CIOS beschikt over lesruimten en docenten en SportZeeland verzorgt de werving en promotie van cursussen en opleidingen. De samenwerking met de Hogeschool Zeeland (HZ), beperkte zich met name tot de inzet van studenten voor korte afgebakende onderzoeksopdrachten. Sinds september 2010 kent de HZ de opleiding Sport Beleid en Educatie. 25

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 3 0. Samenvatting blz. 4 1. Beleidskaders sportbeleid blz. 5 1.1 Landelijk beleid blz. 5 1.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland

NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland Vereniging Sport en Gemeenten Januari 2010, eerste uitgave/ werkdocument* * Dit visiedocument zal op korte termijn

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID IN BEELD. www.deventer.nl

Rekenkamercommissie DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID IN BEELD. www.deventer.nl Rekenkamercommissie DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID IN BEELD www.deventer.nl DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID IN BEELD Colofon

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie