Organisatie in Beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie in Beweging 2011-2015"

Transcriptie

1 1 Organisatie in Beweging

2 2

3 Inhoud SportZeeland 4 De Organisatie 7 Strategisch Beleidskader 10 SportZeeland: Advies- en Kenniscentrum Sport 20 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in de marktvijver 22 De kracht van Samenwerking 24 Personeel 31 Promotie en Communicatie 34 Middelen 36 Waar staat SportZeeland in 2015? 39 3

4 SportZeeland Ontstaan De Zeeuwse Sportraad werd in 1959 opgericht als tussenschakel tussen overheid, gemeenten, provincie en de sport en was onderdeel van het toenmalige Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland. Sinds 1992 opereert de Zeeuwse Sportraad als zelfstandige organisatie. De positie van de organisatie in de Zeeuwse sportstructuur als advies- en ondersteuningsinstituut is sinds de verzelfstandiging aanzienlijk versterkt. In de loop der jaren heeft het uitgebreide takenpakket van de Zeeuwse Sportraad de naam in feite achterhaald. De organisatie was niet meer uitsluitend een raad maar uitgegroeid tot dé provinciale organisatie voor sport en bewegen waarvoor het verstrekken van advies één van de taken is. In 2003 is om recht te doen aan deze ontwikkeling gekozen voor de naam SportZeeland. Verbreding In de ruim 50 jaar dat SportZeeland bestaat is er veel veranderd binnen de sportwereld en in de rol en positie, die SportZeeland binnen de Zeeuwse sport inneemt. Tot de eeuwwisseling lag de nadruk op het uitvoeren van sportactiviteiten en het ondersteunen van de Zeeuwse sportverenigingen. In de loop van de jaren is sport meer en meer een middel geworden om beleidsdoelen op het terrein van gezondheid, participatie en jeugdbeleid te realiseren. 4

5 SportZeeland is als organisatie in deze ontwikkeling meegegroeid. Het netwerk van de organisatie is verbreed naar gemeenten en organisaties, die actief zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang. De medewerkers van SportZeeland zijn al lang niet meer uitsluitend opgeleid binnen de sport. Disciplines als bewegingswetenschappen en orthopedagogiek horen thuis in een hedendaagse sportorganisatie. Maar ook de taken en rollen, die moeten worden vervuld zijn veranderd. Meer en meer is SportZeeland de organisatie die als adviseur optreedt, partijen verbindt en kennis overdraagt. Zelfstandigheid Het bestuur en het team van SportZeeland hechten aan de zelfstandigheid en zichtbaarheid van de organisatie. De geschiedenis heeft geleerd, dat juist na de verzelfstandiging van SportZeeland, de inzet voor de Zeeuwse sportwereld is toegenomen in menskracht, kwaliteit en kennis. De forse structurele bezuiniging komt op een moment dat SportZeeland al tenminste 25% van de inkomsten uit marktactiviteiten verwerft. Inkomsten, die worden ingezet om bij te dragen aan de provinciale doelstellingen op het beleidsterrein sport. Voor de toekomst betekent dit dat de zekerheid van de provinciale subsidie verdwijnt en SportZeeland, nog meer dan nu het geval is, externe inkomsten zal moeten verwerven. In de afgelopen jaren heeft SportZeeland zich in betrekkelijk korte tijd ontwikkeld van een volledig gesubsidieerde organisatie tot een organisatie die tevens marktactiviteiten ontplooit en hieruit een aanzienlijke deel van haar inkomsten verwerft. De ingezette lijn zal worden doorgezet. 5

6 Ontwikkeling Het mag duidelijk zijn dat het van belang is dat de organisatie en zijn medewerkers voldoende zijn toegerust om de stap naar nog meer marktgericht werken succesvol te kunnen maken. Essentieel zijn goede scholing, een professionele projectadministratie, aandacht voor promotie en communicatie en samenwerking met provinciale en landelijke partners. De huidige ontwikkelingen binnen de provincie Zeeland, die zich als gevolg van de economische crisis, moet herbezinnen op haar rol binnen het sociaal domein, brengen veel onzekerheid met zich mee. De organisatie heeft in het verleden de veerkracht getoond zich aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden en heeft zijn plaats in de Zeeuwse sportstructuur niet alleen kunnen handhaven, maar nog verder versterkt. De passie en gedrevenheid van medewerkers, directie en bestuur in het actief uitdragen van het belang van sport en bewegen zijn hier debet aan. 6

7 De Organisatie SportZeeland provincie Zeeland SportZeeland is één van de zes gelieerde instellingen. Dat betekent dat de arbeidsrechtelijke positie van de medewerkers dezelfde is als die van de provinciale medewerkers en dat benoeming van bestuursleden moet worden geaccordeerd door Gedeputeerde Staten. De verwachting is dat de afstand tussen de provincie Zeeland en de gelieerde instellingen in de toekomst groter zal worden. Zeker wanneer het aandeel van de provinciale subsidie in het totale budget van de organisatie afneemt zal de beleidsbepalende invloed van de Provincie kleiner worden. SportZeeland en de provincie Zeeland zijn nauw met elkaar verbonden en zullen gezien het werkgebied altijd elkaars partner blijven. Voor het bepalen van de werkwijze van SportZeeland is de provinciale rol op het beleidsterrein sport het uitgangspunt. Missie SportZeeland SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland Elke Zeeuw moet naar eigen mogelijkheden kunnen sporten en bewegen 7

8 Rollen SportZeeland Adviseur en kennisinstituut op het terrein van sport, bewegen en een actieve leefstijl. SportZeeland draagt bij aan deskundigheidsbevordering van gemeenten, verenigingen en maatschappelijk instellingen. SportZeeland vertaalt landelijke trends en ontwikkelingen naar de Zeeuwse schaal. SportZeeland verwerft landelijke middelen ten behoeve van de Zeeuwse sportinfrastructuur. SportZeeland streeft naar integraliteit en verbindt partijen die actief zijn in de sport, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugd en recreatie en toerisme. SportZeeland draagt innovatieve ideeën aan ter verbetering van de sportdeelname en sportinfrastructuur in Zeeland. SportZeeland vertegenwoordigt Zeeland bij nationaal overleg op het beleidsterrein sport en aanverwante beleidsterreinen. SportZeeland zet zich in voor specifieke doelgroepen, die door individuele gemeenten niet of onvoldoende worden ondersteund en bevordert regionale samenwerking. Organogram Bestuur Directeur en managers Klantenservice Consulenten Medewerkers Projectmedewerkers 8

9 Kansen en Bedreigingen Kansen Aandacht voor sport en bewegen/actieve leefstijl Sportinclusief denken Kwaliteitsslag door krimp Vergrijzing, vitaliteitsgedachte Provinciaal gezondheidsbeleid Beperkte formatie bij gemeenten Aandacht voor recreatie en toerisme Sportevenementen als promotie-instrument Economische kansen van sport Sterk Uitgebreid netwerk Relatie met de Zeeuwse gemeenten Kennis van de lokale situatie Goed opgeleide medewerkers Betrokkenheid en gedrevenheid Resultaatgericht Goede naamsbekendheid Diversiteit in opleidingsachtergrond Bedreigingen Discussie over sociaal beleid in de Provincie Diversiteit van beleidsterreinen Kortingen op budgetten van gemeenten Kennis van sport bij lokale en provinciale bestuurders Concurrentie van andere aanbieders Vervaging grenzen publieke taak en opdrachten voor de markt Subsidie-afhankelijkheid Zwak Beschikbare formatie voor communicatie Kleine organisatie Afgebakende markt, kleine regio Grote geografische spreiding Geringe vertegenwoordiging van sportbonden in de regio Ontbreken intergemeentelijke samenwerking Geen marktgerichte achtergrond 9

10 Strategisch Beleidskader Provinciale sportnota In de provinciale sportnota Zeeland in Actie, Meedoen, Bewegen, Presteren zijn de beleidskaders tot 2012 vastgelegd. Het vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma van SportZeeland. Er zijn vijf thema s geformuleerd waarop we onze inspanningen richten: 1. Actieve gezonde leefstijl 2. Participatie, iedereen beweegt 3. Bewegingsruimte 4. Sportevenementen en sportpromotie 5. Talentondersteuning Actieve & gezonde leefstijl Gezondheid is één van de belangrijkste welzijnsfactoren in onze maatschappij. Helaas ondervinden steeds meer mensen problemen met hun gezondheid. Uit onderzoek is bekend dat de gezondheid (zowel objectief als subjectief) afneemt als gevolg van ongezond leefgedrag van mensen. Voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding dragen in belangrijke mate bij aan de gezondheid van mensen. Ook in Zeeland is er in toenemende mate sprake van gezondheidsproblemen als gevolg van onvoldoende beweging en verkeerde voeding. Door hier op in te spelen is belangrijke gezondheidswinst (objectief en subjectief) te behalen. De Zeeuwse ambitie is het vergroten van het aantal mensen dat voldoende beweegt en voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen(NNGB)*. * 1) Jeugd dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid 2) Volwassenen, een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. 3) 55- plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen. 10

11 Jongeren Juist voor jongeren is het belangrijk om voldoende te bewegen en te sporten. Naast het ontwikkelen van motorische vaardigheden en sociaal gedrag is het ook goed voor de fysieke gesteldheid en conditie. Gedragspatronen van jonge mensen zijn nog het beste te beïnvloeden. Door al op jonge leeftijd gezonde gedragspatronen aan te leren, kunnen later gezondheidsproblemen worden voorkomen. Door de verdergaande individualisering wordt het echter steeds moeilijker om grote groepen jongeren aan te spreken. Het onderwijs heeft het grootste bereik onder deze doelgroep en is daarmee de belangrijkste partner om hier invulling aan te geven. Om te bereiken, dat meer jongeren voldoen aan de norm NNGB wordt gekozen het verbeteren van het bewegingsonderwijs op de basisschool en het aanbieden van programma s gericht op het aanleren van een actieve en gezonde leefstijl, zoals scoolsport. Er zijn groepen jongeren vooral in het voortgezet onderwijs, die op geen enkele manier met bewegen en sport bezig zijn. Door alternatieve projecten te subsidiëren wordt getracht deze doelgroep te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het fietsstimuleringsproject Trappen Scoort en de campagne 'Dubbel 30', waardoor leerlingen op een leuke manier kennis maken met bewegen. Versterken van sportaanbod in de buitenschoolse opvang (bso) Met ingang van 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Als gevolg van schaal, beschikbaarheid van vrijwilligers en de spreiding van voorzieningen, blijkt het lastig om in Zeeland een goed en gevarieerd buitenschools sportaanbod samen te stellen. In Zeeland kan de samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang en sportaanbieders nog sterk worden verbeterd. Door samenwerking kan een doorgaande lijn in het beweegbeleid van kinderopvang en basisscholen worden gerealiseerd. 11

12 Senioren Naast jongeren zijn ouderen een doelgroep, die onder het gemiddelde scoort als het gaat om het dagelijks voldoende bewegen. Bovendien blijken ouderen, die nooit hebben gesport of aan bewegen hebben gedaan moeilijk bereikbaar. De drempel om naar een sportvereniging te gaan is hoog en als die eenmaal is genomen dan is de begeleiding vaak onvoldoende deskundig. Om te bereiken dat meer ouderen voldoen aan de door NNGB moet er dus een aansprekend en afgestemd aanbod zijn. Het bereik onder ouderen is verreweg het grootst in wijk-, buurt- en/of zorgcentra. In het aanbod moeten commerciële aanbieders als serieuze partner worden gezien. Zij hebben goed opgeleide mensen in dienst en kennen ruime openstellingsuren. Inactieve jarigen Bij doelgroepenbeleid denken we vaak aan groepen jongeren en ouderen. Er is echter een belangrijke groep, die we daardoor bijna vergeten en dat zijn mensen tussen jaar. Deze doelgroep bestaat grotendeels uit werknemers. Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid. Werknemers die voldoende bewegen verzuimen minder. Gebleken is dat binnen deze groep echter een aanzienlijk deel inactief is. Ruim 40% van de werkende Nederlanders beweegt niet voldoende volgens de norm voor gezond bewegen. Natuurlijk ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid bij de werknemers zelf, maar werkgevers en overheden hebben belang bij gezonde werknemers. Vanuit de landelijke overheid wordt hierop ingezet door bijvoorbeeld fiscale mogelijkheden te scheppen (fietsprive-regeling, bedrijfsfitness), gezondheidsbeleid in het kader van de Arbo wetgeving en campagnes als lunchwandelen, 30 minuten bewegen en fietsen naar je werk. SportZeeland geeft uitvoering aan deze campagnes. 12

13 Participatie Sport vervult een belangrijke functie als middel om individu overstijgende doelen te realiseren. Beleidsdoelstellingen op het terrein van participatie (meedoen) en leefbaarheid kunnen via sportactiviteiten worden bereikt. Hierbij kan gedacht worden aan doelen op het gebied van vrijwilligerswerk, veiligheid, waarden en normen of deelname van mensen met een beperking, chronisch zieken en sociale weerbaarheid. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk vergroot de sociale samenhang en draagt ertoe bij, dat mensen participeren. De laatste decennia loopt het aantal vrijwilligers terug, met name onder jongeren. De roep om deskundigheid neemt toe door de toenemende regelgeving en juridisering van de samenleving. Sport is bij uitstek het domein waar vrijwilligerswerk plaatsvindt. In Zeeland is ongeveer 50% van de vrijwilligers actief binnen sportverenigingen. SportZeeland voert het project maatschappelijke stages in de sport uit. Het is gericht op ondersteuning van scholen en sportverenigingen bij de vormgeving van maatschappelijke stages in sportverenigingen. Vooral jongeren hebben belangstelling voor een maatschappelijke stage binnen de sportsector. Daarnaast wordt scholing geboden aan verenigingen op het gebied van wet- en regelgeving en bestuurstaken. Mensen met een beperking en chronisch zieken De ruim 2000 Zeeuwse sportverenigingen verzorgen samen veruit het grootse deel van het sportaanbod. Maar ze zijn vaak niet in staat om invulling te geven aan doelgroepenbeleid en een modern sportaanbod. De verenigingen worden hierbij ondersteund door de verenigingsadviseur van SportZeeland. 13

14 De begeleiding van de groep chronisch zieken vraagt om specifieke kennis en deskundigheid. SportZeeland beschikt over een uitgebreide database met het G-sport aanbod in Zeeland en kan verenigingen en sporters ondersteunen door bemiddeling, deskundigheidsbevordering en met het opstellen van subsidieaanvragen. In het kader van de adviesfunctie ondersteunt SportZeeland lokale partners bij de uitvoering. Zo moeten gemeenten als verantwoordelijke voor het accommodatiebeleid hun sportterreinen en sporthallen geschikt maken voor mindervaliden. Het aantal mensen met een chronische aandoening of beperking zal de komende jaren, mede als gevolg van de vergrijzing, fors toenemen. SportZeeland zet zich in om inpassing van deze groep in de reguliere sportverenigingen te bevorderen en ondersteunt de docenten door het verzorgen van scholing. Minima Uit onderzoek is gebleken, dat jongeren met minder draagkrachtige ouders, minder deelnemen aan sportactiviteiten. Het lidmaatschap van sportverenigingen is binnen deze groep gering. Provincie en gemeenten in Zeeland participeren in het Zeeuwse Jeugdsportfonds. Het Zeeuwse Jeugdsportfonds is onderdeel van het landelijk netwerk van jeugdsportfondsen. Doel van het Jeugdsportfonds is om in een periode van drie jaar 500 kinderen, van minder draagkrachtige ouders, tegemoet te komen in de kosten voor het sporten van hun kinderen. Vergroten sociale weerbaarheid Sport kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de fysieke- en mentale weerbaarheid. Door sport kunnen kinderen leren regels te respecteren, discipline aanleren en wordt de fysieke en mentale weerbaarheid vergroot. Het Actiepunt Weerbaarheid richt zich op het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast worden vanuit het Actiepunt docenten opgeleid en bijscholing verzorgd. 14

15 Bewegingsruimte De omgeving waarin mensen leven, wonen en werken is van invloed op hun gezondheid. Die invloed kan heel direct zijn, zoals de invloed van fijnstof of een toename van schadelijke UV-straling. De invloed op de gezondheid kan ook indirect zijn. Meer en meer blijkt echter dat wanneer bij de inrichting van de ruimte rekening gehouden wordt met sociale aspecten dit later ook economisch voordelen oplevert. Met name bij het (her)inrichten van ruimte kan heel goed naar gezondheidsbevordering worden gekeken. Door het platteland op een aantrekkelijke manier te ontsluiten worden mensen verleid om meer te gaan bewegen. Wijken en gebouwen kunnen bijvoorbeeld uitnodigen tot bewegen. Je kunt hierbij verder denken aan voldoende speelruimte voor jeugd, ruimte voor sport of toegankelijkheid van natuurgebieden. Recreatieve netwerk Voor actief toerisme zijn recreatieve netwerken van groot belang. Het recreatieve netwerk vervult echter tegelijkertijd een functie als bewegingsruimte voor de eigen inwoners. In het kader van onder meer het Provinciaal Economisch Beleidsplan, het Wandelnetwerk Zeeland en het fiets-knooppuntensysteem wordt uitwerking gegeven aan het onderhoud en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van recreatieve netwerken. Onder het recreatieve netwerk verstaan we zowel de infrastructuur (fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden, ommetjes, aanlegsteigers voor kleine watersport, duiksport en bijvoorbeeld de pontjes) als de bewegwijzering, de routes, de aankleding van routes, de overstappunten op andere vormen van vervoer en de informatie over het netwerk. Al deze elementen bepalen gezamenlijk de aantrekkelijkheid voor fietsers, wandelaars, ruiters, skeeleraars en kanovaarders. Goede infrastructuur is en blijft belangrijk. 15

16 Maar de bewegwijzering, vernieuwingen in het systeem van bewegwijzeren, de kwaliteit van de routes, informatie over de beschikbare routes en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de routes door middel van de inrichting van overstapplaatsen of de digitale toegankelijkheid van natuurgebieden, zijn eveneens van belang. Daarbij wordt ook grensoverschrijdend gewerkt door aansluiting van de routenetwerken aan beide kanten van de grens. Multifunctionele accommodaties Een groot deel van de gemeentelijke accommodaties is sterk verouderd, veelal afgeschreven en erg onderhoudsgevoelig. Dit geldt in het bijzonder voor gymzalen en zwembaden. Daarnaast heeft de schaalvergroting, als gevolg van de vele herindelingen, ertoe geleid dat de meeste gemeenten bestaan uit meerdere dorpskernen, wijken en buurten, die op hun beurt ook nog eens kleiner worden. Dit levert spanning op omdat men enerzijds alle voorzieningen wil behouden en anderzijds aan middelen ontbreekt. Gemeenten, die niet beschikken over een integrale sportvisie of over een accommodatiebeleid, hebben vaak ook geen zicht op de kwaliteit van het daaraan gekoppelde sportaanbod. Onder druk van de alledaagse problematiek bij de individuele vereniging worden helaas nog te vaak ad hoc beslissingen genomen. Het is van belang, dat de gemeenten een visie ontwikkelen over de toekomst van de verenigingen en de daaraan gekoppelde accommodatiebehoefte, waarbij rekening wordt gehouden met de krimp. Een visie waarin accommodaties voor sport, onderwijs, zorg en gemeenschapshuizen met elkaar in verband gebracht worden. Zo ontstaat een overzicht van kansrijke omgevingen en kleinschalige voorzieningen in de kernen en wijken, waarmee de leefbaarheid wordt vergroot. Als men kiest voor kwaliteit boven nabijheid, is samenwerking één van de belangrijkste randvoorwaarden. De trend is al ingezet: verenigingen zoeken, al dan niet gedwongen, steeds meer de samenwerking op met het onderwijs, de buurt en de gemeente. Iets dat in de toekomst steeds vaker zal gebeuren en waarbij fusies niet altijd worden uitgesloten. 16

17 Sportevenementen en sportpromotie (Top)sportevenementen vervullen verschillende functies. Topsportevenementen dragen bij aan de promotie van Zeeland als wieler- en watersportprovincie. Daarnaast zijn sportevenementen een stimulans voor jonge beginnende sporters en enthousiaste amateurs en hiermee een instrument voor sportstimulering. Mits gecombineerd met een goed programma van side-events en doorgeleiding, kan dat weer nieuwe sporters opleveren voor de verenigingen. Vanuit het sportbeleid zet de Provincie in op de sportpromotionele waarde, die (top)sportevenementen vervullen. De doorkomst van de Tour de France en de aankomst van de Giro in 2010 en de hieraan gekoppelde campagne het Zeeuwse Jaar van de Fiets zijn goede voorbeelden van de kracht van sport als promotie-instrument. Breedtesportevenementen vallen primair onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daar waar het gaat om bovenlokale evenementen met een bovenregionale uitstraling is een rol voor de provincie Zeeland weggelegd. Deze evenementen bieden namelijk de mogelijkheid om sport en tegelijk ook Zeeland op een positieve manier te profileren. Belangrijke criteria voor SportZeeland zijn daarbij kwaliteit en draagvlak. Topsport en bijzondere sportevenementen regeling Vanaf 2005 is er een subsidieregeling voor topsportevenementen en bijzondere sportevenementen. Doel van de regeling is de promotie van sport, door stimuleringsbijdragen te verlenen aan topsportevenementen en bijzondere sportevenementen. 17

18 Talentenondersteuning Olympisch Netwerk Geen topsport zonder breedtesport. Men moet investeren in de basis van de breedtesport om te kunnen putten uit voldoende topsporttalenten. De topsport is afhankelijk van nieuwe aanwas vanuit de breedtesport. Prestaties en de inzet van rolmodellen uit de topsport hebben weer een stimulerende werking en zetten aan tot bewegen. Sporttalenten zijn de potentiële topsporters van de toekomst. Door goede begeleiding en ondersteuning kunnen we na een aantal jaar mogelijk van hun sportprestaties genieten. Gemeenten richten hun inspanningen met name op de breedtesport. Hiermee wordt tenslotte veruit de grootste groep inwoners bereikt. De landelijke overheid focust zich op de ondersteuning van gevestigde topsporters met een zogenaamde A-status. Tussen breedtesport en gevestigde topsport zit echter een enorm gat. Daar ligt een taak voor de provinciale overheid. Zeker als we kijken naar de schaal van Zeeland is samenwerking van alle betrokkenen van belang om talenten een kans te geven door te groeien tot het niveau van topsporter. Vanuit NOC*NSF is de doelstelling uitgesproken om in iedere provincie een goed klimaat te ontwikkelen voor talenten en topsporters. Dit heeft geleid tot de opbouw van de zogenaamde Olympische Netwerken. Een Olympisch Netwerk is een netwerk van personen en organisaties die op verschillende vlakken de sporter kunnen ondersteunen in hun weg naar de top. Daartoe is het Olympisch Netwerk Zeeland opgericht. Sporters, die zich inschrijven en een talentenstatus krijgen bij dit netwerk, kunnen gebruikmaken van voorzieningen op sportmedisch gebied, zoals een sportarts of sportfysiotherapeut. Ze kunnen tevens advies krijgen over onderwijs en topsport en daarnaast kunnen ze aanspraak maken op een financiële bijdrage uit het talentenfonds. SportZeeland is als overkoepelende sportorganisatie voor Zeeland de aangewezen partner om het opleidingsklimaat voor sporttalenten in Zeeland te verbeteren. 18

19 Sport en Talentontwikkeling De 8 ambities van het Olympisch Plan zijn: Topsportambitie Breedtesportambitie Sociaal maatschappelijke ambitie Welzijnsambitie Economische ambitie Ruimtelijke ambitie Evenementenambitie Media ambitie 19

20 SportZeeland: Advies- en kenniscentrum Sport Advies en kennis SportZeeland adviseert de Zeeuws gemeenten, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven over vraagstukken op het gebied van sport, bewegen en actieve leefstijl. Bij het ontwikkelen van beleid is het essentieel dat beleidsmakers en bestuurders over de juiste informatie beschikken om gefundeerde beleidskeuzes te kunnen maken. Bij de keuze voor de inzet van methodieken en instrumenten is het noodzakelijk dat de effectiviteit ervan kan worden aangetoond. Meer en meer wordt gevraagd naar goede monitoring en de inzet van zogenaamde evidence based methodieken. Met de juiste informatie en voldoende onderzoek kan de noodzaak om in sport en bewegen te investeren worden onderbouwd. Hiermee kan de inzet van de geïnvesteerde middelen in sport en bewegen worden gerechtvaardigd. Hoe kunnen we anders de politiek overtuigen van de noodzaak tot meer investeren in de sport als middel? 20

21 Structurele monitoring en samenwerking Nederland is rijk aan onderwijs- en kennisinstituten, die zich met onderzoek naar sport, bewegen en gezondheid bezighouden zoals het NISB, VSG, NOC*NSF, Innosport, TNO, GGD en Mullier Instituut. Ook in Zeeland is er een aantal instellingen dat zich bezighoudt met onderzoek zoals Scoop en de Hogeschool Zeeland. Toch ontbreekt het vaak aan adequate en bruikbare cijfers over het sporten, beweeggedrag en beweegwensen. Dat maakt sturing en evaluatie van beleid moeilijk. Het is noodzakelijk om afstemming en inzicht te krijgen in de onderlinge activiteiten. Daarbij moeten we eerst gebruikmaken van de kennis die al bestaat, maar is het vooral verstandig om een Sportersmonitor te ontwikkelen voor de ontbrekende gegevens. Onderwijsinstellingen kunnen via stageprojecten kennis opdoen en curricula toetsen aan de praktijk. Als het dan ook nog eens lukt om de wijze van monitoring af te stemmen met andere provinciale sportraden, zal dat een instrument opleveren dat van landelijke waarde is. De kennis moet zoveel als mogelijk worden gedeeld en toegankelijk gemaakt worden. De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en toegankelijker. Toch is het niet altijd gemakkelijk om de informatie te vinden die men zoekt, juist vanwege het grote aanbod. De databases zijn talrijk, maar ze zijn verspreid en weinig verbonden. Daarom moet gekozen worden voor centralisering van de beschikbare kennis en informatie moet kunnen profiteren van de opgedane expertise van het sportnetwerk. 21

22 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in marktvijver Bezuinigingen De bezuinigen, waar SportZeeland de komende jaren voor staat, zijn zeer ingrijpend. SportZeeland heeft zich in korte tijd ontwikkeld van een volledig gesubsidieerde organisatie tot een organisatie, die in staat is gebleken middelen uit de markt te verwerven. Hierbij is altijd het uitgangspunt om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de provinciale beleidsdoelstellingen. De korting op het budget heeft in 2010 al personele consequenties gehad op een belangrijk beleidsterrein en als seniorenbeleid. Het streven is om tenminste de bestaande bezetting te handhaven. Een provinciale sportorganisatie zal een aantal taken moet kunnen vervullen om zich met recht provinciale sportraad te mogen blijven noemen. Taken waaraan kan worden gedacht zijn actuele kennis van sportbeleid, verenigingsadvies, uitvoering van landelijke regelgeving, vertaling van landelijk beleid naar de Zeeuwse situatie, specifiek doelgroepenbeleid, dat het gemeentelijk niveau overstijgt zoals voor gehandicapte sporters en chronisch zieken, advisering en kennisinstituut. De bijna geruisloze wijze waarop in de afgelopen jaren door management en medewerkers een omslag is gemaakt naar meer marktgericht werken, geeft vertrouwen in de toekomst. Kennelijk is er een grote mate van flexibiliteit binnen de organisatie en wordt de urgentie van het meer marktgericht werken binnen het team gevoeld. Er wordt sterk gehecht aan de zelfstandigheid en zichtbaarheid van de organisatie en de bedrijfstrots is groot. 22

23 Op welke wijze willen we de uitdagingen waar SportZeeland voor staat aangaan? Wat is er nodig om ons zo goed als mogelijk toe te rusten voor de toekomst? Een viertal pijlers vormt hiervoor de basis: Versterking door samenwerking Professionele werkorganisatie Promotie en communicatie Herinrichting van de financiële administratie 23

24 De kracht van samenwerking Sport is al lang geen doel op zich meer. Sport verbindt niet alleen mensen maar ook beleidsterreinen. Het sportinclusieve denken, sport als middel om beleidsdoelstellingen binnen andere domeinen te realiseren, is gemeengoed geworden. Door samenwerking met partners in de sport, gezondheidszorg, het onderwijs jeugdbeleid en recreatie en toerisme kan SportZeeland haar missie om bij te dragen aan een actieve en gezonde leefstijl voor alle Zeeuwen realiseren. Het biedt bovendien de mogelijkheid om projectgelden voor innovatie vanuit andere beleidsterreinen te verwerven. Deze samenwerking vindt zowel op provinciaal al op landelijk niveau plaats en is veelal vastgelegd in convenanten. Samenwerking binnen de provincie Zeeland Gelieerde instellingen SportZeeland behoort tot de zes aan de Provincie gelieerde instellingen. Daarnaast kennen we in Zeeland zo n 15 gesubsidieerde instellingen, die een subsidie van meer dan ,-- ontvangen. De relatie met deze gesubsidieerde instellingen is minder intensief en niet verankerd in de statuten van de instellingen. De gelieerde instellingen zijn met elkaar overeengekomen, dat zij zoveel als mogelijk is gaan samenwerken. Uitgangspunt is dat dit tot kwaliteitsverbetering en verlaging van de kosten moet leiden. De samenwerking wordt enerzijds gezocht in gezamenlijke inkoop van diensten zoals ICT, accountantscontrole, schoonmaak en financiële dienstverlening. Anderzijds wordt gezocht naar inhoudelijke samenwerking tussen instellingen die op dezelfde beleidsdomeinen werkzaam zijn danwel vergelijkbare diensten verlenen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen het Klaverblad en Adesse en Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek. 24

25 Voor SportZeeland is Scoop een logische samenwerkingspartner. Waar Scoop op het terrein van jeugd, welzijn en cultuur de provinciale steunorganisatie is, heeft SportZeeland dezelfde rol op het terrein van sport. Er wordt momenteel samengewerkt in het kader van preventie, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages. Er zijn zeker kansen voor intensivering van de samenwerking met name op het beleidsterrein jeugd, onderzoek en leefbaarheid. Onderwijs In het verleden heeft SportZeeland een belangrijke rol gespeeld bij de kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Met de ontwikkeling van de Zeeuwse Methode voor bewegingsonderwijs wordt in veel gemeenten op uniforme wijze bewegingsonderwijs gegeven. De relaties met het onderwijsveld zijn sindsdien behoorlijk uitgebreid. Zo worden er projecten verzorgd op het voortgezet onderwijs, zoals Trappen Scoort (fietsstimulering) en maatschappelijke stages. In het basisonderwijs is er een netwerk van scholen dat deelneemt aan scoolsport en in het speciaal onderwijs wordt, in opdracht van Gehandicaptensport Nederland, uitvoering gegeven aan Special Heroes (sportkennismaking voor jongeren met handicap). Vanuit het Olympich Netwerk is geïnvesteerd in het realiseren van een LOOT school in Zeeland, het Scheldemond in Vlissingen. Daarnaast is er een samenwerking tussen de topsportvriendelijke scholen, die specifiek beleid hebben ontwikkeld voor talentvolle leerlingen. De samenwerking met het CIOS dateert al van de oprichting van het CIOS (1988) in Goes. Studenten van het CIOS kunnen hun stageopdracht bij SportZeeland vervullen. Daarnaast wordt samengewerkt in de uitvoering van projecten en het verzorgen van scholing. Het CIOS beschikt over lesruimten en docenten en SportZeeland verzorgt de werving en promotie van cursussen en opleidingen. De samenwerking met de Hogeschool Zeeland (HZ), beperkte zich met name tot de inzet van studenten voor korte afgebakende onderzoeksopdrachten. Sinds september 2010 kent de HZ de opleiding Sport Beleid en Educatie. 25

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland

Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland Nota sportbeleid 2012-2015 Inhoudsopgave Inleiding Sport op Noord-Beveland 3 Hoofdstuk 1. De subsidie kaders 4 1.1 Combinatiefuncties 4 1.2 NASB 4 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Regionale infrastructuur gehandicaptensport

Regionale infrastructuur gehandicaptensport Regionale infrastructuur gehandicaptensport Maart 2010 NOC*NSF in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Rita van Driel (NOC*NSF), Rinske de Jong (NOC*NSF), Anke Visser (HAN) Achtergrond

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 65

Provinciaal blad 2010, 65 Provinciaal blad 2010, 65 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Provinciale nota sport en bewegen 2008-2010

Provinciale nota sport en bewegen 2008-2010 Zeeland in actie: meedoen - bewegen - presteren Provinciale nota sport en bewegen 2008-2010 Zeeland in actie: meedoen - bewegen - presteren Provinciale nota sport en bewegen 2008-2010 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012

Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012 Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012 1. Achtergrond Één van de doelen van NOC*NSF die ook in het Olympisch Plan 2028 vernoemd staat is om meer mensen een leven lang te laten sporten.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Evaluatie sportbeleid

Evaluatie sportbeleid Evaluatie sportbeleid 1. Inleiding Het collegeprogramma was aanleiding om in 2007 een evaluatie van het sportbeleid in gang te zetten. Deze nota is de afronding van die evaluatie. De evaluatie is gebaseerd

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Lokaal Actief Samenbrengen van verschillende organisaties uit diverse werkvelden Zorg Sport en recreatie Onderwijs Sociaal

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016

Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Kansen voor sport en cultuur Kader werkgeverschap combinatiefuncties 2016 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Combinatiefuncties: regeling en doelstellingen 2.1 De regeling 3 2.2 Sport- en cultuurcoaches in Breda

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting

Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting 2011-015.7 nota sport en bewegen samenvatting 2451715 - (versie 1) Versie15-02-11 2 1. Samenvatting In de nota sport en bewegen beschrijven we het streven

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

UITVOERINGSNOTA UTRECHT IN BEWEGING. Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING

UITVOERINGSNOTA UTRECHT IN BEWEGING. Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING 1 Provincie Utrecht, juni 2008 Contact: Yvonne Knegt, telefoon: 030-2582379 E-mail: Yvonne.Knegt@provincie-utrecht.nl 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROVINCIALE

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Provinciaal blad 2008, 37

Provinciaal blad 2008, 37 Provinciaal blad 2008, 37 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620 houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

1. Stukken bijeenkomst 20 juni 2012, inclusief terugkoppeling bijeenkomst 6 april

1. Stukken bijeenkomst 20 juni 2012, inclusief terugkoppeling bijeenkomst 6 april Bijeenkomsten 6 april en 20 juni 2012 Deze bijlage betreft de bijeenkomsten van 6 april en 20 juni. De bijeenkomst van 20 juni is een verdieping van de bijeenkomst van 6 april. De stukken van de bijeenkomst

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 OPINIERONDE 12 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 26 maart 2015 Onderwerp: Nota Sport- en beweegbeleid 2015-2020 Registratienummer: 15int00603 Casenr:

Nadere informatie

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland Elke Zeeuw moet naar eigen mogelijkheden kunnen sporten en bewegen Hoofdtaken: Sportservice Sportpromotie Sportadvies

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid:

Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid: Sport, Bewegen en Onderwijs met beleid: Naar een duurzame aanpak met doorlopende leerlijnen en accent op implementatie en opschaling 7 december 2010 In het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs werken samen:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma sport- en beweegvisie Provincie Groningen

Uitvoeringsprogramma sport- en beweegvisie Provincie Groningen Uitvoeringsprogramma sport- en beweegvisie 2016-2019 Provincie Groningen 1. Inleiding Provinciale Staten van Groningen hebben op 16 maart 2016 het kader Sport- en beweegvisie 2016-2019 vastgesteld. Met

Nadere informatie

Naar een Olympisch Stadsbestuur

Naar een Olympisch Stadsbestuur Naar een Olympisch Stadsbestuur Sportieve handvaten voor het programakkoord 2010-2014 Wie wij zijn De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming Concretiseren van BRAVO Beeldvorming Draagvlak?: Beginsituatie: Vraag vanuit personeel: wij willen fitnessen overleg tussen P&O, SB, facilitair,cvb Géén subsidieaanvraag directieraad voor bedrijfssport!

Nadere informatie

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%.

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%. Inleiding Sporten én bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Verder stimuleert het de sociale binding en bevordert het dat mensen actief onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente stelt daarom

Nadere informatie

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen.

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen. Gemeente Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 17 maart 2015 Ons kenmerk 2015/96569 Contactpersoon A.S. van der Wal Doorkiesnummer 023 511

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk?

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Iedereen? 2000 2008: Organisatorische integratie Samen wat samen kan, speciaal wat speciaal moet 2008-2012: Uitdagend sportaanbod sportstimulering Dit is

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Welkom www.sportindebuurt.nl/sportvooriedereen

Welkom  www.sportindebuurt.nl/sportvooriedereen Gehandicaptensport Speelveld Welkom Introductie masterclass Speelveld en doelgroepen Begeleiden van mensen met een beperking Werken aan succesvol beleid Beweegclinic rolstoelbasketbal Vragen www.sportindebuurt.nl/sportvooriedereen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven Gezond leven 1 > Kijk kritisch naar subsidies > Sport vaste prik op school > Richt de wijk sportief in! > Bewegen is besparen D66 heeft een warm hart voor sport in de ruimste zin van het woord. Sport en

Nadere informatie

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking!

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport Van ambitie: naar missie Visie: sport en bewegen maakt mensen met een handicap fit voor het leven. Missie: zoveel

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Aanleiding De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Sportnota Boxmeer: een sportief elftal! Terug naar eerste pagina

Sportnota Boxmeer: een sportief elftal! Terug naar eerste pagina Sportnota 2009 Boxmeer: een sportief elftal! Waarom sportnota? De gemeenteraad wenst een algemene gemeentelijke sportnota waarin een visie wordt neergelegd voor de komende jaren. Inhoudelijke uitgangspunten:

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 1. Inleiding In 2008 is de gemeente Nijmegen gestart met de inzet van 13,3 fte combinatiefuncties bij Onderwijs, Sport en

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013 > - Nieuwegein Gemeenteraad c J Onderwerp Voortgangsraj Datum : 5 oktober 2013 rtage Nieuwegein Beweegt Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Port euillel r R.C. Blom 1 Onderwerp

Nadere informatie

Gezonde toekomst. Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gezonde toekomst. Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid Gezonde toekomst Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid 2011-2014 Vastgesteld door gemeenteraad op 2 december 2010 0. Samenvatting Deze wettelijke verplichte kadernotitie bevat de uitgangspunten voor

Nadere informatie