Geduld van hogescholen raakt op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geduld van hogescholen raakt op"

Transcriptie

1 Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang Blgië-Blgiqu P.B Luvn 1 2/2817 nummr 8 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot augustus) Studntn n archologi: Indiana Jons achtrna p. 4 p. 6 p. 8-9 WOENSDAG MANIFESTEREN PERSONEEL EN STUDENTEN IN BRUSSEL Gduld van hogscholn raakt op Kwalitit hft zijn prijs. Mt di slogan vorn d hogscholn nu wonsdag acti in Brussl. Zij nmn ht nit dat r na tin jaar nog stds gn oplossing is voor hun financiël achtrstlling tgnovr d univrsititn. Thomas Lys Ht is nit d rst maal dat d hogscholn op tafl kloppn mt hun financiël isn. Nadat r vorig jaar al nkl klinr actis plaatsvondn in d hogscholn zlf, wil mn nu gzamlijk n vuist makn in Brussl. D manifstati gaat uit van d hogscholnraad VLHORA, d vakbondn COC, ACOD n VSOA n d Vlaams Vrniging van Studntn (VVS). Volgns d laatst brichtn wordt d acti vrij algmn opgvolgd in d drtigtal hogscholn van Vlaandrn. Mstal wordn d lssn immrs ook gschorst om studntn n prsonlsldn d moglijkhid t gvn m t don aan d national manifstati. Ht is ovrigns gn btoging in d klassik zin van ht woord. Mn wil wonsdag vanaf 14 uur tw uur lang d Koning Albrt II-laan, waar ht dpartmnt Ondrwijs is gvstigd, bzttn. Er wordt n podium opgtrokkn waar miniconcrtn mt d tosprakn van d organisatorn zulln afwissln. Waarom zittn d hogscholn nu in gldnood? D oorzaak van dz problmn is voornamlijk d zognaamd nvlopfinanciring. Middn jarn ngntig, ton r zich n grot fusioprati hft voorgdaan ondr d hogscholn, wrdn d wrkingsmiddln voor d hogscholn bvrorn. Mocht ht aantal studntn strk trugvalln, dan zou dit gn ffct hbbn op d financiring. Ht omgkrd dd zich chtr voor: méér studntn kozn voor (advrtnti) ht nit-univrsitair hogr ondr- (foto Pitr Bart) wijs. Dat zorgd voor n rosi van d nvloppn, di slchts lichtjs wrdn bijgstuurd. Bovndin wrd door ht brkingsmchanism t winig rkning ghoudn mt d indxring van d lonn, waardoor r most ingkort wordn op d ignlijk wrkingsgldn. Zo mogn d hogscholn maximaal 85 prcnt van hun budgt bstdn aan prsonl. Wannr d wrkingsmiddln r door d stijgnd lonn rlatif gzin op achtruitgaan, kan ht hogschoolbstuur nkl maar kizn tussn prsonl ontslaan of drastisch snijdn in d wrkingsmiddln. Voor n aantal hogscholn is dit n onhoudbar tostand aan ht wordn. Rglmnt Daar komt nog ns bij dat n aantal hrvormingn, zoals Bologna, d hogscholn op kostn jaagt. Bij d rcnt bgrotingscontrol in oktobr trokkn d hogscholn al aan d alarmbl. Door n fout brkning zoudn zij mindr gld krijgn dan aanvanklijk gdacht. Ook ht aanslpnd dossir van d TBS 55+rgling hangt als n zwaard van Damocls bovn ht hoofd van d hogscholn. D ministr bloofd hir wl wrk van t makn, maar d hogscholn dinsdn r nit voor trug om Marln Vandrpoortn Luvn loopt... p. 11 n onbtrouwbar partnr t nomn. Van n andr bloft, blangrijk voor studntn, is ook nit vl mr ghoord. Ht gaat ovr d tolagn voor d social voorziningn, di voor d hogscholn pr studnt nog stds lagr liggn dan voor d univrsititn. Nochtans is studrn aan d hogschool nit mindr duur; intgndl, zo blijkt volgns sommig studis. Om al dz problmn aan t klagn, hopn d divrs organisatis wonsdag op n zo groot moglijk opkomst. Aanvanklijk gingn d organisatorn uit van n opkomst van vijf- tot tinduiznd. Tot nu to zijn r chtr al vijftinduiznd mnsn ingschrvn om mt bussn naar Brussl af t zakkn. Ht is uitkijkn of dit cijfr ffctif ghaald wordt wonsdag. Ook d ptiti, di paralll mt d manifstati wrd gorganisrd, knt succs. Hir was ht strfcijfr vijftinduiznd handtkningn; intussn is d kaap van d drtigduiznd ovrschrdn. D ptiti zal ingdind wordn als vrzokschrift in ht Vlaams Parlmnt. D volksvrtgnwoordigrs zijn volgns ht rglmnt nu ook vrplicht hir aandacht aan t bstdn n n discussi t vorn in d plnair vrgadring. Warmpjs D kans is klin dat d Vlaams Rgring nog mt vl tozggingn voor d hogscholn ovr d brug komt. Daarvoor is tnslott ook gn ruimt in d bgroting van Misschin zal r door d ministr wl mr duidlijkhid wordn gschapn ovr d uitvoring van n aantal gnomn ngagmntn uit ht vrldn. D bdoling van d manifstantn is dan ook in d rst plaats d politik partijn t snsibilisrn voor hun gldproblmn. In juni vindn r immrs Vlaams vrkizingn plaats n d activordrs hopn dat r in d partijprogramma s d nodig aandacht zal komn voor d hogscholn. In d komnd lgislatuur wordt trouwns ht hl financiringssystm voor ht hogr ondrwijs hrbkkn. Aan d univrsititn is d racti nigszins lauw voor d problmn. Howl d rcnt ondrwijsbsparingn van Vandrpoortn ook volbaar zijn voor d univrsititn, blijvn zij r rlatif gzin warmpjs inzittn. Mt d collga s van d Vlaams Intrunivrsitair Raad (VLIR) wordt wl ovrlg gvord. D Luvns studntnkopl LOKO braadt zich nog ovr haar dlnam, maar sluit nit uit dat zich zich ook ffctif aansluit bij d manifstati. Ook d Studntnraad van d Associati Luvn (StAL) bkijkt dinsdag op haar rst vrgadring van ht jaar ht problm van d hogscholn. D manifstati vindt wonsdag 19 novmbr plaats van 14 tot 16 uur op d Koning Albrt IIlaan in Brussl, vlakbij ht station Brussl-Noord.

2 24-urnloop Tot grot vrbazing van vln stond op d voorpagina van d vorig Vto (nummr 7, jaargang 30, 3 nov. 2003) dat d 24- urnloop tr discussi staat. Bij dit n d artikls op p. 8 n 9 van datzlfd nummr zijn w gnoodzaakt stil t staan mt nkl rnstig opmrkingn. VRG n Politika sturn hun kat n don dit zlfs gmotivrd. D blangrijkst argumntn luidn dat d intrss van hun ign studntn afnmt n dat ht hun d tijd, ht gld n d moit nit mr waard is. Maar kost d 24-urn dan zovl uro s? Er mot indrdaad gld btaald wordn, toch is dit alls nkl n waarborg n krijgt idrn, indin d nodig mdwrkrs glvrd wrdn, alls trug. Enkl voor d gron tntjs wordt n huurprijs gvraagd, di nota bn ondr d ffctiv kostprijs (door sportraad btaald) ligt n di nit vrplicht is. En twd argumnt dat mn aanhaalt is dat ht d tijd n moit nit waard is. Als Sportraad hbbn w ht hir moilijk m. Is r namlijk its lonndr dan n sportvnmnt op potn zttn waar hondrdn van j mnsn op n gzond manir kunnn aan dlnmn? Daarnaast wrd d daglijks wrking n ht concpt van d 24-urnloop in vraag gstld. W zoudn zlf onz klassikrs nit in vraag durvn stlln. Mt vrgt hirbij chtr dat r vorig jaar n spcial commissi wrd opgricht mt als nig taak juist ht concpt van d 24-urnloop door t lichtn. Dz grop was samngstld uit x-coördinatorn n gwillign, waarondr n vrtgwoordigr van ht VRG. Hun bvindingn wrdn mrmaals aan d AV van Sportraad voorglgd n daar kondn d kringn nog ign voorstlln aan tovogn. Na rnstig ovrlg bslist n absolut mrdrhid van d vrgadring ht huidig concpt, mits nkl aanpassingn, t bhoudn. D 24-urnloop van dit jaar was daar ht rsultaat van. U bgrijpt dat w daarom vrbaasd zijn dat, volgns d gcitrd Vto, Sportraad nkl ja-knikkrs zou aanvaardn. Als glding van LOKO (Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati) stlln wij ons d vraag waarom Vto (ook n glding van LOKO) ht blijkbaar blangrijkr vond ht ngativ niuws in d schijnwrprs t plaatsn in plaats van d plogn di wl gmotivrd warn om dl t nmn n hart ondr d rim t stkn. Vanwaar toch di onbgrijplijk kuz om n dag voor d start van d 24-urnloop als hoofdartikl t kizn voor n drglijk antirclam voor ht blangrijkst sportiv vnmnt van ht jaar? Maar laat ons indign mt n positiv noot. Hoplijk kan n constructif dbat gopnd wordn, op ht juist forum, d AV s van Sportraad, om volgnd jaar tot n voor idrn gsmaakt sportvnmnt t komn. Katja Vrijsn, voorzittr, in naam van LOKO - SPORTRAAD Studntn K.U.Luvn v.z.w Rd onz wlvaart Pitr Clpp van ht LVSV is ook één van di dmagogn di d problmn op ht vlak van bdrijfssluitingn, wrklooshid n ht btaalbaar blijvn van d social zkrhid wijt aan onz t hog loonkost. Ho komt ht dan dat in Europs landn waar d loonkost n stuk hogr is dan bij ons, zoals bijvoorbld Spanj n Griknland, d wrklooshid nog hogr is dan bij ons? Om maar t zwijgn van n groot dl van d Drd Wrld, waar ondanks hongrlonn n ht ontbrkn van social zkrhid n groot dl van d msnn wrkloos is. Ook ht schrikbld van d nit mr btaalbar pnsionn wordt door Clpp nog maar nsopgrakld. Waar ht Clpp n soortgnotn om t don is, is nit n hrvorming van d wlvaartstaat, maar wl n rglrcht afbraak van onz wlvaartstaat n onz social zkrhid, n n nog grotr ovrhvling van inkomns van d loontrkkndn naar n klin gropj rds zr rijk kapitaalbzittrs. Ons sociaal zkrhidsstlsl dat in d na-oorlogs priod, na tintalln jarn arbidrsstrijd n uit schrik voor ht Rod Gvaar, tot stand kwam, was één van d bst tr wrld. Daardoor is Blgië procntul gzin ht land mt ht klinst aantal armn. Clpp gft ht zlf to: hij wil n social zkrhid mt vrschillnd snlhdn. Naast n zr summir algmn vrzkring voor idrn, n stlsl van bijkomnd privat vrzkring; zoals in Groot-Brittannië n d VS dus. Latn w ns naar d fitn in di landn kijkn in plaats van naar d luchtbspigling van Clpp. In ht mst glibralisrd n gprivatisrd land van Wst-Europa, namlijk Groot-Brittanië, lft volgns n studi van d bfaamd London School of Economics één drd van d kindrn in armod, dri maal mr dan 25 jaar gldn. Eén op zs Brittn lft in absolut armod. Andrhalf miljon Brits familis hbbn nit volgdond t tn. D armod doodt lk jaar tin duiznd Brittn. D Vrnigd Statn tlln 45 miljon armn. Elk nacht brngn r mnsn d nacht door op straat. Eén op vir Amrikaans kindrn ondr d twaalf jaar hft hongr. 44 miljon VS-burgrs hbbn gn ziktvrzkring n 25 miljon gn togang tot drinkbaar watr. Als imand di zlf al jarnlang rglmatig naar Groot- Brittannië gaat, kan ik zlf zin wlk llnd d idën van Clpp in dit land vroorzakn. Ook in zijn vrzt tgn d vrmognsblasting blijkt nogmaals zijn war bdoling: d rijkn rijkr makn n d onglijkhid in Blgië nog don tonmn, n procs dat al mr dan twintig jaar bzig is. In 1981 bdrog ht inkomnsaandl van d wrknmr (lonn n social uitkringn) in ht BBP 58,5%. In 97 was dit wrknmrsaandl rds gdaald tot 46,6% trwijl ht aandl van d ondrnmingswinstn stg van vijf tot twaaf prcnt n dat van inkomstn uit vrmogn van twaalf tot achttin prcnt. D bdrijfswinstn di in miljard oud Blgisch frankn bdrogn, stgn in 98 tot 801 miljon Blgisch frankn. En toch is ht nog nit gnog voor Clpp; maar zoals d laatst twintig jaar chtr duidlijk bwijzn: n daling van d loonkost n n inkrimping van d social zkrhid lidt nit tot mr wrk maar wl tot nog mr gld voor d happy fw. Echt walglijk wordt ht wannr Clpp uithaalt naar d vrspilzucht bij d gwon man of vrouw. Ik zi vooral n dcadnt vrspilling bij di klin rijk bvolkingsgrop di wl zal varn bij Clpp s hrvormingsplannn (zi bijvoorbld d villa van VLD-r Rik Dams!). In plaats van d sirnnzang van dz libral mooipratrs t volgn, hoop ik cht dat d studntn, wannr zij nig gvol voor social rchtvaardighid hbbn n willn opkomn voor n rlijk spriding van d wlvaart ondr gans d bvolking, rdr aansluiting zulln vindn bij d links n andrs-globalistisch organisatis di in Luvn actif zijn. Rogr Likns, Kssl-Lo Horizontaal 1 Pas daarna kan d modrkok bwondrd wordn 2 Misjsnaam - Naar bndn 3 Grappig - Zootj ongrgld 4 Vloibaar bokhoudprogramma - Handvat van n dolk 5 Wattscond - Togzin 6 Lvn van - Griks lttr 7 Onaangnaam klinknd - Algmn Ondrwijsbond 8 Daar zat Brad Pit zvn jaar - Jammr 9 Nobl - Trannd stad 10 Dat is Kim Clijstrs voor ons Vrticaal 1 Bovnst gdlt van d nus 2 Bijnaam - Opra van Vrdi 3 Glijd wg - Fitsbandn 4 Europs Economisch Gmnschap - Onstuimighid 5 Brugs trinconstructur - Duits jongnsnaam 6 Gwld op d botrham - Prs. Vnw. 7 Onpaar - Indisch filosoof 8 Appl - In ht jaar 9 Van Td - Dichtr 10 Waar zich d blangrijkst plaatsn bvindn Dris D Smt Ht was druk vorig wk. Nadat w op 1 n 2 novmbr al onz ovrldn dirbarn zijn gaan bzokn, mostn w nog ht koningshuis huldign op 15 novmbr. Alsof dat nog nit gnog was, virdn w ook Wapnstilstand, Vrouwndag én d aankomst van Sintrklaas op 11 novmbr. Jaja, w hbbn wat afgfst. Idrn knt wl n paar qurulantn profssionl zagrs in ht Ndrlands n wllicht klagn di ook graag ovr ht grot aantal fstdagn n d commrciël uitbuiting rvan. En indrdaad, lk modrn man koopt tgnwoordig n cadautj voor zijn lif mt haar vrjaardag, Valntijn, Vrouwndag, modrdag n scrtarssdag. In opstand komn tgn dz dictatuur van d commrci is zo god als onmoglijk. Wi nit mdot aan pakwg Valntijn omdat ht t commrcil is kan zich, bhalv aan schv blikkn in zijn omgving, vrwachtn aan n stvig ruzi mt vrind of vrindin. Want als j zlfs op 14 fbruari gn moit dot om j rlati t virn, bn j dan nog wl cht vrlifd? Om zulk pijnlijk convrsatis uit d wg t gaan, don w dus allmaal vrolijk m n wnsn w lkaar om d tw wkn vanalls to naar aanliding van alwr n andr fstdag. Ton ik onlangs mijn hond n pootj n n Fst n l k o p r 2 v r t g a v 3 o v r s c l 4 f r u n c h r 5 y s c a l a y 6 t f o k k p v 7 b l k o r o 8 r r s t n 9 i t s n o t n 10 o k s l c o k bn gaf, omdat d dirnarts m had aangradn its t don voor Wrlddirndag, dacht ik bij mzlf: r mot n wg zijn uit dz nooit indignd carrousl. En na lang nadnkn had ik ht gvondn: w vogn all fstdagn samn, bijvoorbld op 20 novmbr. Nu dondrdag virn w dus Niuwjaar, Pinkstrn, d national fsdag, Wrldaidsdag, Dag van d Arbid n wt ik vl wat nog allmaal. W zulln wat mr glukswnsn motn rondstrooin dan op n gmiddld 20 st novmbr, dat is waar, maar w wtn dan ook cht dat w r voor n hl jaar vanaf zijn. Mt d modrn gntisch tchnologi mot ht zlfs moglijk zijn om gboorts zo t plannn dat z allmaal op 20 novmbr valln. Stl u d vrnvoudiging voor: ht zal nit mr nodig zijn om vrjaardagskalndrs t kopn of uw agnda zorgvuldig in t vulln n na t kijkn. Gwoon idrn n cadautj kopn op 20 novmbr volstaat. Htzlfd mt communis, proclamatis nzovoort. Sta m dus to u bij dz al n vrolijk Pasn, n glukkig vrjaardag, proficiat mt uw pnsionring n n zalig Krstfst to t wnsn.op 20 novmbr bn ik namlijk in ht buitnland, waar ik al dz fstn kan ontwijkn. Laurns D Kostr 2 J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r v to

3 PROBLEMEN BIJ VLAAMSE VERENIGING VAN STUDENTEN Vrtgnwoordiging op small basis? Er rijzn d laatst tijd mr n mr vragn omtrnt d Vlaams Vrniging van Studntn (VVS) n haar rprsntativitit. D daglijks wrking komt in ht gdrang n ht lijkt alsof d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati (LOKO) d nig studntnorganisati is di zich nog nigszins lijkt t intrssrn voor VVS. Dit zorgt vaak voor problmn tussn LOKO n VVS, di w hir vn van nadrbij bkijkn. Bn Dbock En studntnkopl op Vlaams nivau is nooit cht n vidnti gwst. D gschidnis van VVS is gmarkrd door intrn strubblingn tussn studntnradn ondrling ovr zowl d structuur van VVS als politik stllingnamn. Ht bstaan van VVS zlf, di bstaat uit vrtgnwoordigrs van all Vlaams studntnradn aan d hogscholn n d univrsititn, stond soms tr discussi. Zo vrlitn d grot univrsititsradn bgin jarn ngntig nog VVS om n ign kopl op t richtn. Pas d laatst jarn, na d vrzoning n ton VVS officil rknd raakt als studntnkoplvrniging, is n zkr profssionalisring in d wrking mrkbaar. LOKO is als grootst studntnraad van Vlaandrn stds één van d strkhoudrs gwst binnn VVS. D rlati tussn VVS n LOKO bgon tw jaar gldn chtr t vrtrobln bij d rst kandidaatstlling van Joris Roos als voorzittr. Hirvoor is n twdrdmrdrhid nodig, maar LOKO, dat ton vir stmmn vrtgnwoordigd, stld vragn bij Roos prsoon. Hij wrd bschouwd als t ambitius. Roos wrd chtr ht voordl van d twijfl ggund. LOKO stmd als tkn van voorbhoud slchts tw maal voor, zodat Roos toch aan d bnodigd mrdrhid kwam. En van d puntn di in Roos motivatibrif stond, was d dolstlling d opkomst van d studntnradn op d Algmn Vrgadring (AV) t vrhogn. Dat is nit cht glukt. Ondanks inspanningn vanuit VVS, blijkt n aantal studntnradn, vooral aan d hogscholn, gwoon nit brikbaar. Ook op d laatst AV van vorig acadmijaar, di d niuw voorzittr zou vrkizn, warn uitindlijk wlgtld vijftin stmgrchtigdn aanwzig, wat mindr dan d hlft is. Bij dz vrkizing, waar in tgnstlling tot n jaar rdr, n tgnkandidatuur wrd ingdind, zou d opkomst normalitr lagr hbbn glgn, war ht nit dat d VVSstafmdwrkrs op voorhand haddn gpolst n gmobilisrd ondr d doorgaans nit-aanwzig studntnvrtgnwoordigrs ovr hun komst. Ht ffct van dz acti was chtr nit norm: nt als n jaar rdr was LOKO nodig om aan twdrd van d stmmn t rakn. Tussn Joris Roos, di zijn mandaat wou vrlngn, n d tgnkandidaat uit Luvn, di vaak ontrcht wrd voorgstld als d LOKO-kandidaat, ontspon zich n lvndig discussi, waarbij Roos vrwtn wrd onvoldond wrk glvrd t hbbn, gzin zijn ambitiuz dolstllingn. Tijdns d vrkizing zlf ddn zich ook wat incidntn voor waardoor LOKO zich vragn stld bij d gvolgd procdur. LOKO krg hirdoor al snl d rputati van d uwig dwarsliggr. Fakkl D tgnkandidaat ovrlfd d rst rond nit, zodat nkl Roos ovrblf voor d twd rond, maar natuurlijk wl nog stds n twdrdmrdrhid most zin t bmachtign. Omdat VVS n moilijk jaar tgmot ging door d uitstroom van n aantal topvrtgnwoordigrs n LOKO ht hn nit nog moilijkr wou makn n om d kritik als zou LOKO stds tgnwrkn t wrlggn, bsloot LOKO Joris Roos aan zijn mrdrhid t hlpn. Omdat vorig jaar aan d K.U.Luvn voor ht rst mr dan studntn wrdn ingschrvn, kon LOKO ovr vijf stmmn bschikkn. Vir maal wrd voor gstmd, één kr onthouding, als rdr zwak protst tgn ht ongwon handln van d staf voor d vrkizing. Tijdns d zomr wrd r nog n tonadringspoging gorganisrd tussn VVS n LOKO om d plooin glad t strijkn. Roos bloofd n Rond van Vlaandrn t houdn om d grivn van d Vlaams studntnradn na t trkkn, wat waarschijnlijk op d hlling komt t staan nu Roos wgns n ongval tijdlijk buitn strijd is. Valntina Gatti, d ondrvoorzittr, hft nu tijdlijk d fakkl ovrgnomn, maar dit is natuurlijk n vrr van idal situati. Ook bij d Raad van Bstuur, dat voor d inhoudlijk blidsvoorbriding bij VVS instaat, wkt d situati zorgn. Trwijl r vorig jaar nog vir tot vijf mnsn continu ztldn, wordt d daglijks wrking r nu gdragn door tw mnsn trwijl ht al bijna dcmbr is. Gzin VVS all Vlaams studntn vrtgnwoordigt, zou dit logischrwijs motn btknn dat d mnsn di voor dz vrtgnwoordiging instaan, gn politik of controvrsiël achtrgrondn hbbn. Daar wringt chtr ht schontj: d pnningmstr is voorzittr van n jong- CD&V-afdling n Nl Spaas, ht twd lid van d Raad van Bstuur, houdt r rdr dogmatisch gdachtn op na. Vrogr was z nog actif bij Social Raad, waar z opvil door haar ignzinnig handln. Z was ook één van d gangmakrs achtr d grot Soracrisis van bgin 2001, di LOKO in n wknlang malais dompld. Intussn is zij n niuw studntncarrièr aan d VUB bgonnn. Nit cht ht profil om d modal studnt t vrtgnwoordign mt andr Ondanks inspanningn vanuit VVS, blijkt n aantal studntnradn, vooral aan d hogscholn, gwoon nit brikbaar. woordn. Zo ontstaat immrs ht bld dat d ruzimakrs op lokaal nivau n twd kans krijgn op nationaal VVS-nivau. Dominant D vraag of VVS nog langr rprsntatif is voor d Vlaams studntn, dringt zich op. Ht fit dat grot instllingn als d UGnt n d VUB soms hlmaal nit vrtgnwoordigd zijn op AV s, is vlzggnd. LOKO daarntgn, vaardigt stds zijn vijf stmmn af, zodat in d huidig tostand zowat lk twdrdmrdrhid door hn gblokkrd kan wordn. Zo stond r vrogr in d statutn dat nimand van d Raad van Bstuur mr dan vijf vrtgnwoordignd mandatn mocht bkldn, trwijl Joris Roos r vorig jaar mr dan tin cumulrd. Dit wrd gschrapt om d situati aan d ralitit aan t passn, maar LOKO, dat tgn d concntrati van mandatn was, wigrd d twdrdmrdrhid tr godkuring van d statutn t lvrn indin dit quota nit in d statutn zou blijvn. Hirdoor krg LOKO wr d stmpl van moilijk kind waardoor d wdrzijds frustratis groidn. LOKO van haar kant mnt dat zij vrijwl d nig raad is di n AV van VVS dglijk voorbridt n ovr d nodig dossirknnis bschikt. LOKO s dominant positi kwam tvns pijnlijk naar bovn op ht congrs vorig jaar, dat één maal pr jaar plaatsvindt n waar d langtrmijnvisis wordn uitgwrkt. LOKO kwam één stm tkort om ovr n absolut mrdrhid t bschikkn n zo ht hl VVS-blid naar hun hand t zttn. Er wrd bijvoorbld vanuit LOKO voorgstld om d trm rlijk kansn in plaats van glijk kansn t gbruikn in vrband mt basisvoorwaardn voor d dmocratisring van ht ondrwijs. Dat wrd mt twdrdmrdrhid godgkurd. Nl Spaas chtr, ton nog gwoon VVS-mdwrkstr n voorzitstr van d btrokkn wrkgrop, wrong zich alsnog in all moglijk bochtn om toch glijk kansn t hantrn. Ht gvolg: VVS stld n uitgbrid documnt op om aan t tonn waarom ht gbruik van d trm rlijk kansn dsastruz ffctn zou hbbn voor d positi van VVS. Er kwam n amndmnt op d congrstkst, dat mrmaals wrd op d agnda wrd gzt n uitindlijk ook wrd godgkurd. Er wordt nu mt blangstlling uitgkkn naar ht Sintrklaas-congrs op 6 dcmbr, waar zal motn blijkn of VVS nog vl studntnradn wt warm t makn. Wi r alvast wl zal zijn, is ministr van Ondrwijs Marln Vandrpoortn, di dan mt ign ogn zal kunnn zin wat VVS voorstlt. KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT Kotproblm is kutproblm Social Raad (Sora) van LOKO organisrd op ht ind van vorig wk n acti rond d kotnproblmatik. Aanvanklijk wildn d studntn n tnt op d Grot Markt zttn om di vrvolgns als kot in t richtn. Dit was chtr buitn d Luvns politi grknd. Di vrbood d acti, nog voor r n tntpaal bovnghaald was. Ton n compromis in d maak lk, kwam burgmstr Tobback (sp.a) tussnbid. Hij maakt duidlijk dat hij d voorwaardn stld n dat r van n tnt op d Grot Markt gn sprak kon zijn. Ht altrnatif wrd ht Laduzplin op wonsdag n dondrdag mt n uitlopr op ht Martlarnplin op vrijdag. Sora vrzamld d national prs om ht gbrkkig kotnblid van zowl d K.U.Luvn als d stad aan t klagn. Bzokrs kondn n ptiti ondrtknn. Daarin wordt voorrst d rknning van ht kotnproblm gvraagd. D K.U.Luvn mot haar bloft om 1000 xtra kamrs t bouwn nakomn n d stad wordt opgvordrd di bloft t ondrstunn door n vrsopling van ht blid n door d nodig vrgunningn af t lvrn. Tot slot willn d studntn btrokkn wordn bij n prmannt ovrlg tussn stad n univrsitit. D acti kadrt in d aankondiging van Sora om ht t klin kamrovrschot aan t pakkn. Daardoor zoudn prijs n kwalitit van d huidig studntnkamrs t wnsn ovrlatn. D ptiti lvrd uitindlijk ruim 500 handtkningn op - waarondr di van studntncoördinator Dirk Van Grvn, wins blid nt ondr vuur gnomn wordt - n zal in d komnd wk nog in nkl grot aula s n via d kringn vrsprid wordn. Ovr tw wkn zal d ptiti dan ingdind wordn. (jb) v to J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r

4 HEROPENING VZW MESOPOTAMIË IN KOERDISCH HUIS TE LEUVEN. Dmocrati, vrd, vrijhid, lifd n rspct Wi vaak in d Dirk Boutslaan passrt knt ongtwijfld ht Kordisch Huis. Dit rijklijk vrsird huis is d thuishavn van d vzw Msopotamië, opgricht door Awdila Akay tr bvordring n ondrstuning van d intgrati n mancipati van Kordisch n andr allochton jongrn in onz samnlving. Wij sprakn mt hm naar aanliding van d hropning van d vzw Msopotamië. Livn D Rouck Awdila op ht paspoort Abdullah: n vrplicht Turks naam sprkt rg rustig, is nit altijd to th point n nmt zijn tijd. Hij is n aangnam gsprkspartnr, maar durft ook tgn zr schnn t schoppn: hrhaaldlijk klaagt hij ht gbrk aan rknning van zijn vrniging van ovrhidswg aan. Dit ondanks ht fit dat d vrniging vrij actif is n in 2002 d Kristall Prijs mocht ontvangn voor d bijdrag aan d vrd n d mnsnrchtn. Awdila Akay: «W hbbn zo n 300 ldn n zo n 12 vrijwilligrs di d activititn organisrn n coördinrn. Dri daarvan zijn studnt. Ik wil wl nog vn zggn dat all nationalititn aanwzig zijn in onz vzw. Er zijn Kordn uit vrschillnd landn, maar d Turks Kordn zijn wl ht mst actif.» Onwtndhid «Dat kan gaan van occasionl dbattn n filmavondn, ovr Kordisch taal-, muzikn danslssn. Naast dat culturl aspct trachtn w ook migrantn t hlpn in hun praktisch nodn n hun onwtndhid ovr d Blgisch maatschappij: jongrn krijgn bijlssn n wordn bglid bij vntul problmn op school of thuis. W brngn bzokn aan bstaand dinstn n instllingn zoals ht stadhuis, politiburau, bibliothkn, ziknhuizn nz. Tn aanzin van volwassnn trdn w op als tolk of vrlnn w hulp bij papirwrk n ht zokn naar wrk. Wij hlpn mnsn in nood, op lk tijdstip van d dag.» Vto: Julli zijn dus rg tvrdn ovr d wrking? Akay: «Jazkr. Ht mst trots zijn w op d lrlingnbgliding. Md daardoor gaan zvn van onz jongrn volgnd jaar aan d univrsitit studrn. Ht problm is dat onz wrking nu klappn krijgt. Sinds vorig jaar krijgn w opns gn subsidis mr, noch van d Vlaams Gmnschap, noch van d stad Luvn. Ik stk r zlf n dl van mijn gring gld in.» Vto: Waarom zijn r di problmn mt subsidiëring? Akay: (schoudrophalnd) «Tja. Ht systm van subsidiëring is rcntlijk hl rg vrandrd. Kijk, wij hbbn nooit last ghad in d Vlaams maatschappij mt ons projct. Ik wil bnadrukkn dat ik nooit last of kritik hb ovrvondn van individul Vlamingn. Waar ik wl ovr t klagn hb, is d politik. Di invstrt miljonn in n dinst intgrati. Tn rst: zo n dinst wrkt vl t vl van bovnuit, trwijl mn intgrati-initiativn bij d migrantn mot stunn. Z zittn daar dan in hun kantoor t chattn n s middags gaan z tn in chiqu rstaurants.» «Bovndin vrdraagt mn gn kritisch stm. Mn bhandlt ons als kindrn: als w braaf zijn, krijgn w gld. Ik hb vaak gnog di nrbuignd houding vanuit ht Luvns stadhuis gvold, trwijl wij activititn organisrn, invstrn in lokaln D schpn van intgrati komt zlfs nit naar onz hropning dondrdag. En tn drd: in Luvn is d hl intgrati-sctor via politik bnomingn in handn van d socialistn. D Turks lobby in d sp.a is nu nmaal strk. En ook d raad van bhr van tnisch mindrhdn van d Vlaams Gmnschap, waarin Turks vrtgnwoordigrs ztln, houdt d gldkraan dicht. Bovndin: Agalv n sp.a haln vl stmmn bij Turkn. Uit vrs voor stmmnvrlis sprkn zij livr nit tvl ovr d Kordn. Dat trwijl r in Luvn vrdori lifst Kordn zijn, tgnovr bijvoorbld Marokkann. Er is dus gn nkl politik partij waar ik vrtrouwn in hb.» Lux Vto: Van wi krijgn julli ht mst rspons: studntn of Luvnaars? Akay: «Ik hb toch d indruk dat Luvnaars mr intrss tonn in wat w don. Ht is n cliché, maar studntn lvn tgnwoordig nogal asociaal, in hun wrldj. Z zijn nit cht btrokkn bij wat in Luvn gburt. In ht algmn, nit nkl bij studntn, is r nogal wat dsintrss n onvrschillighid tgnovr d thma s waar wij rond wrkn, zoals vrijhid n cultuur. Nimand hir is bzig mt d problmn in Kordistan. Vijftig jaar gldn zoudn d mnsn dat wl bgrijpn. Vlamingn zijn bovndin zlf lang n ondrdrukt volk gwst, z zoudn hun gschidnis nit mogn vrgtn. Dan zoudn z d Kordn wl stunn.» Vto: Vind j migrantnstmrcht blangrijk? Akay: «Ik had onlangs mijn bdnkingn ton ik d Turks Fatma Phlivan bij d sp.a vurig migrantnstmrcht zag bplitn. Maar in Turkij hbbn 30 miljon Kordn, di gn migrant zijn, maar ignaar van d grond waarop z lvn, gn stmrcht. Er zittn Kordn in d gvangnis vast als politik gvangn, samn mt dri Kordisch parlmntsldn. Mt als gvolg dat r gn Kordn in ht Turks parlmnt aanwzig zijn, laat staan dat d Kordn n ign parlmnt zoudn hbbn.» «Ik zi ht al: gn nkl politicus is gïntrssrd in onz wrking, dat zgt toch gnog. Wat zou stmrcht daar aan vrandrn? Allochtonn vragn r ook nit om. wrkglgnhid, maar dàt is blangrijk. Ik hb n diploma rchtn, maar nog gn wrk. En daarnaast zijn r n hlbol dingn waar allochtonn wél van wakkr liggn. En btr social mix in social woningn bijvoorbld, om gtto s tgn t gaan. Scholn waar migrantnkindrn nit samntropn. Allochton jongrn nit mr naar BSO sturn, maar hn motivrn. Hn op school nkl urn pr wk vrtrouwd makn mt hun modrtaal n cultuur n aandacht schnkn aan divrs andr culturn. Mr informrn ovr vluchtlingn n hun problmn, zodat d rtorik van ht Blok dirct doorzichtig wordt.» Loyaal (foto Pitr Bart) Vto: Is ondrwijs in d ign taal cht zinvol? Akay: «Cultuur hft gn grnzn, als mn mt cultuur bzig is, twist mn nit. Als Turkn ht huis bzokn vindn z d Kordisch inrichting mooi. Als z ovr politik bginnn stokt ht gsprk. Om op uw vraag trug t krn: als mn mij rspctrt in mijn cultuur, zal ik loyaal zijn tgnovr Vlaandrn n vanzlf d Vlaams cultuur lrn knnn. Buitn ht huis lf, t n sprk ik als n Vlaming. Mijn kindrn ook. Maar z motn tvns wtn waar z vandaan komn. Cultuur hft t makn mt dmocrati, vrd, vrijhid, lifd, rspct voor idntitit. Daarom wrkn w vanaf nu ook samn mt Ego Civitas Mundi (wrldburgrschap), om niuw dingn t don in d vrdvoll gst van Gandhi.» Vto: Wat vind j aangnamr in onz n in d Kordisch cultuur? Akay: «D Blgisch politik staat tamlijk opn voor d problmn in d wrld n ik hb d indruk dat d Vlamingn nit bij d pakkn blijvn zittn. Ook zijn Blgn vrindlijk, howl its mindr in d stdn. Wat mindr trug t vindn is in d Vlaams cultuur, is d gastvrijhid di voor d Kordisch cultuur zo typrnd is. Wannr ik bijvoorbld tn maak, vraag ik altijd aan d mnsn om m t tn (zoals wij ook ondrvondn hbbn bij ons bzok, ldr). En Vlaming zal dit nit zo snl don.» Vto: Ho dnk j dan dat ht Kordisch problm zlf zou motn wordn opglost? Vind j dat r n onafhanklijk Kordistan mot komn of bn j tvrdn mt culturl rchtn voor d Kordn in d btrffnd landn? Akay: «Ik hoop natuurlijk wl op n zlfstandig Kordistan, maar dat is nit zo ralistisch. Ht problm is dat Kordistan rijk is aan grondstoffn: zo n land zoudn d buurlandn nit tolrrn. Turkij pompt oli uit onz gbrgts, voor ign gbruik n vrkoop. Daarnaast zijn r nog stnkool, uranium n vl watr. Watr wordt stds blangrijkr in ht Middn-Oostn nu ht stds mr gprivatisrd wordt.» Vto: Splt rligi n rol? Akay: «D mst Kordn zijn aanhangrs van d oud rligi van Zarathostra, waarin d zon aanbdn wordt. Di zijn hlmaal nit vijandig. D Turkn daarntgn zijn rg kritisch tgnovr nit-moslims. In di mat dat imams Allah vragn hun Turks staat n hun soldatn t bschrmn tgn ht gvaar van d Kordn n d PKK.» Vto: In wlk land zijn d Kordn momntl ht bst af? Akay: «In Irak, sinds d val van Saddam. Daar hbbn d Kordn autonomi n n ign parlmnt. In Turkij daarntgn is d situati nog stds dramatisch. Ondanks d wapnstilstand sinds 4 jaar blijft Turkij d Kordn agrssif bjgnn. Daar zijn z ht slchtst af: dorpn wordn bzt, burgrs vrmoord» Vto: Is ht gn problm voor d Kordn dat d intllctuln vaak in ht buitnland vrtovn? Akay: «D intllctuln wordn sowiso uitgschakld in Turkij hoor. Ik kom uit n vrij vooraanstaand, lidinggvnd famili. Tw van mijn brors zijn vrmoord.» Vto: Sommign vrzn dat ht Turks-Kordisch conflict misschin ook in Blgië zal wordn uitgvochtn. Akay: «Voor d duidlijkhid: wij hbbn niks t makn mt d PKK (Partiya Karkari Kurdistan - Kordisch Arbidrs Partij, ldr). Er zijn wllicht aanhangrs van d PKK ondr d in Vlaandrn vrblijvnd Kordn, maar nit gorganisrd n zkr nit gwlddadig. D Grijz Wolvn (uitrst rchts, nationalistisch Turks gropring, ldr) daarntgn zijn wl actif in Blgië. Dat zijn gwlddadig fascistn. Ik vrmod dat r toch duizndn Grijz Wolvn zijn in Blgië, vooral in Gnk n Gnt. Zij zijn allrminst humanitair ingstld n vormn n vn grot bdriging voor d Blgn als voor d Kordn hir. Ton w n avond ovr vrd in ht Middn-Oostn organisrdn, nodigdn w Israliërs, Palstijnn, Turkn n Kordn uit, maar d Turkn blvn afwzig.» Info: Dirk Boutslaan 46, 3000 Luvn 4 J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r v to

5 TOPALPINIST CONRAD ANKER TE GAST IN LEUVEN J mot nit gk zijn om Mount Evrst t bklimmn, wl dom n gzond Onlangs ontving d K.U.Luvn d wrldvrmaard Amrikaans brgbklimmr Conrad Ankr (40). Hij vrwirf vooral bkndhid door zijn dlnam aan d in 1999 opgricht zokxpditi naar d lichamn van Irvin n Mallory; dz klimmrs vrdwnn in 1924 in hun poging s wrlds hoogst brg t bdwingn. Ankr vond Mallory; Vto op zijn burt vond Ankr. Hanns Ddurwardr Ht is n drukk dag voor Conrad Ankr. Ovrdag gft hij in Hvrl n sminari voor d sportiv studntn aldaar n s avonds wordt hij in ht MTC vrwacht om n lzing t vrzorgn. Tussndoor mot hij dan ook nog intrviws incassrn. Samn mt n Tsjchisch journalist duidlijk n klimfanaat wachtt Vto Ankr op in d sportspciaalzaak Karibo n ontfutsld hm volgnd antwoordn. Conrad Ankr: «Ik groid op in Montana (noordlijk, brgachtig staat van d VS, hd), waar mijn oudrs mij tijdns vakantis mt d brgn vrtrouwd maaktn. Ik hild van sport, maar nit van d sport di mn mij aanraadd, namlijk Amrican football: Bat th shit out of a guy all day long, dat hild volgns mij totaal gn stk. Dus spcialisrd ik mij vrdr in klimmn, zodat j kunt stlln dat ik ignlijk gwoon n droom hb gvolgd. Uitraard hb ik nit van d n dag op d andr bslotn om n profssionl klimmr t wordn. Ik bn n hl tijd timmrman gwst, dus ht was nit zoits als n opnbaring, n bslissing van d n dag op d andr, maar n glidlijk procs dat rvoor gzorgd hft dat ik bn wat ik nu bn.» Lijkn Vto: Ik las rgns dat u klimmn lvnsvrrijknd vindt? Ankr: «Klimmn is allrrst n uitdaging; ht is n strijd mt dit: (laat n paprclip in zijn hand valln) zwaartkracht. Vrvolgns is r ht aspct van tamwork: j vrtrouwt n bgrijpt lkaar. Dit combinr j dan nog ns mt d schoonhid van ht dcor. Nit alln d natuur bdol ik daarm, maar ook n klimzaal. En klimzaal vind ik vl mooir dan n gwon gymzaal mt turntostlln. Ht zijn dz dri lmntn di van klimmn zo n spcial rvaring makn.» Vto: In 1999 nam u dl aan d zokxpditi naar Irvin n Mallory. U prsoonlijk vond Mallory, nota bn op n haast onbwaakt momnt. Ho vold u zich op dat momnt? Ankr: «Erg ndrig ignlijk. Daar sta j dan, hoog in d brgn, kijknd naar ht lichaam van imand di 75 jaar gldn probrd d Mount Evrst t bklimmn mt gwon schonn, zoals di van julli, n zondr spcial uitrusting. En gwoon jasj most hm bschrmn tgn d koud. Zulk tostandn zoudn nu ondnkbaar zijn. En zoktocht naar lijkn gft uitraard ook n andr sfr aan d xpditi zlf: j wt wl waar j naar op zok bnt, maar toch. Ht is chtr wl zo dat ik aanvanklijk nogal opgtogn ragrd ton ik d uitnodiging krg om m t gaan: n gratis avontuur, dacht ik, n dan nog op d Mount Evrst, waar ik nog nooit was gwst. D rdn van d xpditi hft dus zkr nit d doorslag ggvn.» Vto: Al dat klimmn n lvnsgvaar mot n grot kick gvn. Ho intrssant of opwindnd is ht daglijks lvn dan nog voor u? Ankr: «Daily lif is awsom. Dit momnt is hét momnt. Op d top staan van Mount Evrst is immrs nit zo fantastisch: j hbt ht koud, ht is r mistig, j zit af. J bgint r ook al hlmaal nit t pikrn ovr d zin van ht lvn, laat staan ovr God; Hij of Zij, of wat dan ook, is daarbovn in idr gval nit tgn mij bginnn pratn.» «Bovndin hb ik vrindn ghad voor wi ht klimmn fataal is gwst; dat maakt ht allmaal nog vl sriuzr. Klimmn is n rnstig bzighid, n als j ht zo bkijkt is daglijks lvn vl spannndr: ik krijg d kans om julli t ontmotn n n glas t drinkn, ik kan in Luvn rondhangn. Ik maak ignlijk allrli luk dingn m, trwijl d hlft van d wrld mindr dan n dollar of uro pr dag hft om van t lvn.» Vto: Wat was dan uitindlijk uw grootst uitdaging tot nog to? Ankr: «Wllicht ht vrlizn van di vrindn. J mot als klimmr voortdurnd mt d dood rkning houdn, j wordt r dan ook constant aan hrinnrd. Ik dnk dat alpinistn daarom n god bld hbbn van wat strvn inhoudt; d mst mnsn knnn dood als its van op tlvisi, nit als its dat cht bstaat. Ik bn altijd rg voorzichtig. Ik zou graag strvn op hondrdjarig lftijd (lacht).» «Klimmn is ook lang nit mr zo spannnd: ik bn allszins nit mr d Klimmn is cht wl cool Dizlfd avond bgavn w ons naar d grot vraag opzadld: haddn z d top lzing van Conrad Ankr in ht MTC. D brikt? gbrkkig bwgwijzring tn spijt vondn In 1999 wrd n zokxpditi w d juist zaal, di afgladn vol blk. D gorganisrd, di Ankr mt hl wat dia s vijf uro aan togangsgld, di ovrigns naar rconstrurd. Hijzlf vond ht lijk van nobl doln gaat, schrok d mnsn Mallory, volmaakt wit n haast intact, op n blijkbaar nit af: tot op d trappn dromdn gbrokn bn na. En brucht fotocamra, d niuwsgirign samn. di voor uitsluitsl most zorgn ovr ht al Ankr wrd gïntroducrd als één dr dan nit brikt wordn van d top, wrd grotn dr aard op ht vlak van alpinism chtr nit truggvondn. Ht raadsl blijft. n bgon vrvolgns aan n mt dia s Op n bpaald momnt maakt Ankr vrrijkt xposé. Uit dz uitnztting blk mlding van n Amrikaans krant di hun dat hij in ht intrviw nit glogn had. Hij xpditirout hlmaal vrkrd op n vrtld ovr zijn jugd in High Sirra, ovr kaart had gpublicrd, waarop hij laconik zijn kortstondig loopbaan als timmrman, zi dat dit dzlfd krant was di bwrd waarm hij naar ign zggn d dat Amrika d oorlog aan ht winnn was. Amrikaans wstkust onvlig maakt. Spontaan applaus n gjol vanuit ht Daarna linkt hij d brgn aan d godn: publik was ht (voorsplbar) gvolg. sinds d Griks Oudhid huizn d Ndrig sprak Ankr vrvolgns ovr d allrhoogstn op d toppn van stnruzn, arm bvolking in ginds klimparadijzn n n bwijs van hun uwig, mystriuz ho ht zijn bdoling was mt di mnsn t aantrkkingskracht n van d fascinati van dln. Dit om hn financil t stunn, d mns. waarop hij vrvolgns n btoog afstak om D alpinist vrrast ons mt aangnam andr culturn t rspctrn n mnsn in wtjs: omdat d Englsn in d d ogn kijkn om hn als mnsn t zin. ngntind uw d slag om d Zuidpool Kortom: typisch Amrikaans, maar ignlijk van d Norn haddn vrlorn d ook nt nit. lgndarisch Amudssn haald ht van zijn En flink applaus bloond zijn boind onfortuinlijk rivaal Scott bslotn z dan btoog, waarop Ankr nog mldd dat hij maar d Mount Evrst als rst t bschikbaar was voor n signrsssi n bklimmn; vandaar dat, na nkl mislukt warmpl, ton ondrgtknd ht MTC pogingn van collga s tussn 1921 n 1923, vrlit, drom zich n massa rond d d alpinistn Mallory n Irvin op hun burt bfaamd klimmr. Klimmn is dus blijkbaar bslotn om ht op hun burt t probrn. cht wl cool. Voortaan gn gklaag mr bij Op luttl mtrs van d top vrdwnn z d oprijdn van d Kizrsbrg chtr spoorloos, htgn d wrld mt n hongrig, vastbradn n agrssiv gast van vijfntwintig. Ik gnit rvan zondr nog d rst t willn zijn. Ik maak r gwoon ht bst van.» Vto: Mot j toch nit n btj gk zijn om d Evrst t bklimmn? Ankr: «N, rdr dom (lacht). En gzond. Maar ik mag ht nit minimalisrn: ht is n mooi rvaring, ondanks ht hard wrk. J longn n j lichaam motn vl vrdurn. Bovndin, als j d top brikt hbt, bn j nog maar halfwg; d mst onglukkn gburn zlfs tijdns d afdaling, omdat mn rokloos wordt nadat ht dol is brikt. Maar d Evrst mot nit t vl vrhrlijkt wordn: lk strk, lk brg hft its uniks.» Vto: Ho gaat uw gzin ignlijk om mt dat gvaarlijk lvn van brgbklimmr? Ankr: «Hl god, mot ik zggn. Z bgrijpn n stunn mij. Mijn vrouw wt wat ik do, z wt dat ik vilig bn. Touwns, in idr gzin mot één van d partnrs wl ns vaak of mindr vaak op ris.» «Ik bn ovrigns blij dat ik gn soldaat bn bijvoorbld. Ik hb mdlijdn mt di jongns in Irak. Zij wildn gwoon hun lgrdinst afmakn n komn totaal onvrwacht in di oorlog trcht.» Ficti Vto: D mst mnsn hbbn n Hollywoodachtig id van brgbklimmn, door films als K-2 n Cliffhangr. In hovrr is dit n corrct id? Ankr: (ironisch) «Dat zijn d bst documntairs ooit gmaakt! N, grapj, di films zijn uitraard rg onralistisch. Pur ficti. Ht is chtr n ms dat snijdt aan tw kantn: aan d n kant makn mnsn knnis mt brgbklimmn, maar aan d andr kant is ht juist rg gvaarlijk dat z r op d vrkrd manir knnis m makn. Z bsffn nit dat ht vl tijd vraagt om n god klimmr t wordn.» Vto: Tot slot: hbt u ooit d yti gzin, of vrwacht u hm ooit t zin? Ankr: (vrrassnd srius) «Ik hb hm nog nit gzin n ik wt nit of hij wl of nit bstaat. You nvr know what s out thr. Ergns is ht wl luk om nog drglijk mystris t hbbn, ht maakt immrs dl uit van onz cultuur. Z drign wl t vrdwijnn door al di niuw modrn tchnikn. Ik bdol, mt GPS kunnn w via n satllit in d ruimt d afstand tussn hir n ht ind van dz winkl bpaln. W wtn ook hovl n wlk dirn op dz plant rondlopn, w roin z zlfs mr dan ooit uit. Daarom is ht luk om toch nog nkl mystris t bwarn.» v to J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r

6 BEKENDE VLAMINGEN WORDEN AMBASSADEURS VOOR FRIETJES En klintj nmt vaak norm proportis aan Sinds 2000 wordt lk jaar n promocampagn rond d frit gorganisrd. Dit jaar hft mn twintig bknd Vlamingn bij lkaar gscharrld di d campagn wat mr aandacht motn vrschaffn. Zij rijdn in aanloop naar d Wk van d Frit n maand door Vlaandrn in hun Mini Cooprs. Bn Dbock 2.800, zovl friturn tlt Vlaandrn n lk van dz frituristn vrkoopt daglijks gmiddld hondrd pakjs frit, waarvoor z lk dag kg aardappln vrwrkn. In één pakj fritn zit n halv kilo aardappln; d schil dat is dat buitnst ding aan n aardappl t j immrs nit m op. Idal fritn zijn balkvormig n hbbn n diamtr van n cntimtr. Naar vrluidt kun j z kopn in n frituur dat is dat ding waar ht buitn zo lkkr ruikt n j dot twijfln of j vanavond nu kbab of frit gaat tn. Ht initiatif voor n jaarlijks fritpromootacti gaat uit van ht Vlaams Promoticntrum voor Agro- n Vissrijmarkting (VLAM). D rdn rvan is d tloorgang van d klassik frituur door d opmars van andr fastfoodzakn. Omdat d smaklijk aardapplrpjs n frit-kotn dl van onz cultuur uitmakn, tracht VLAM dz nrwaarts trnd sinds 2000 tgn t gaan door middl van n jaarlijks acti. Dit jaar wordn twintig bknd Vlamingn opgvord di lk achtr ht stuur van hun Mini Coopr, mt opschrift Ik kom van d frituur, d Vlaams wgn n vldn opzokn om zo d écht fritjs van d frituur wr in d schijnwrpr t plaatsn. D start van d campagn van dit jaar vond tw wkn gldn plaats aan ht Luvns station, waar d twintig bknd koppn gratis fritn baktn, tn voordl van Child Focus. Daarna vrtrokkn z lk in hun Mini, waarm z nog d gans maand novmbr rondtorn. D rst wk van dcmbr is vrvolgns Wk van d Frit. Friturn wordn in di wk vrondrstld zlf promoti t vrrichtn rond hun pomms frits. Naast d twintig gzichtn in hun bolids, wordt d wk ook aangkondigd door ht Fritlid, n lidj dat ovrigns al vir jaar gbruikt wordt. Mn kan zich uitraard d vraag stlln of ht vrantwoord is dat n ovrhid haar inwonrs aanzt tot ht consumrn van n toch wl ongzond product als frit. Kan r gn sprak zijn van onrlijk concurrnti tgnovr pita- n broodjszakn? Vrondrstld dat door n drglijk campagn natuurlijk cht mr frit ggtn wordt, wat t btwijfln valt. Omdat w aan bknd Vlamingn di ovr slchts één naam bschikkn of bknd gwordn zijn door vijftin vrouwn wijs t makn dat z ovr vl pon bschikkn, winig boodschap hbbn sorry, Brahim, sorry, Olli n ht oog ook wat wil, koos Vto Roos Van Ackr uit n ondrzocht haar rlati mt fritn. Massa s Vto: Wlk saus laat j ht lifst op j fritjs pompn? Roos Van Ackr: «Mijn livlingssaus is spcial, dat is curryktchup mt ajuintjs n mayonais.» Vto: Ho vaak pr wk? Roos: «Tgnwoordig schommlt dit rond één kr pr tw wkn, maar soms bak ik r ook wl ns zlf. Vrogr at ik vl frquntr frit, ton was bij ons thuis vrijdag fritndag, vis atn w d rst van d wk al gnog (lacht).» Vto: Wlk vrkis j, ht zlfgbakkn spul of toch maar livr van d frituur? Roos: «D rst opti lijkt natuurlijk gzondr, maar na n fstj gburt ht toch vaak dat ik norm zin hb in fritn n mt vrindn naar d frituur trk, waarna ik m dan wl vaak slcht vol.» (foto: Pitr Bart) Vto: Mt of zondr zout? Roos: «Mt, dat is nit gzond, maar gft wl mr smaak aan j fritn. Ik do r ook gn massa s zout op hoor, n btj volstaat.» Vto: En grot of n klintj voor jou, Roos? Roos: «Ik hou ht mstal bij n klintj, di vind ik al groot gnog. Z don r vaak nog n xtra schp bovnop, zodat n klin tgnwoordig vaak norm proportis aannmt.» Vto: Ht pur spul of mag r voor jou n vrwrkt stukj dir bij? Roos: «Mstal t ik mijn fritn zondr its bij, maar soms kan n bickyburgr m wl smakn. En ragouzi, n lang, drihokig n krokant vlsgrcht mt vol-auvnt-vulling, van tijd tot tijd is ook nit slcht.» Vto: Vind j fritn duur? Roos: «Vrglkn mt vrogr zijn fritn wl duur, maar als j kijkt naar andr fastfood zijn fritn n koopj.» Vto: Hb j n vast frituur? Roos: «Vrogr, ton ik nog in Mchln woond, ging ik stds op d Vmarkt voor mijn fritn. Daar haddn z trouwns nog van di luk puntzakjs!» Vto: Prikkn op n vorkj of grijpn mt d handn? Roos: «Do toch maar d handn, ook al stinkn j handn dan tw dagn latr nog.» Vto: Frit of kbab? Roos: «Fritn!» VETO S VISITATIECOMMISSIE (8): ARCHEOLOGIE EN KUNST VAN EGYPTE Papyrus vrsus computrs Egypt is springlvnd ook al zijn mummis al duizndn jarn dood n vrgaan, zo blk di zonnig wonsdagnamiddag. W gingn kijkn naar n tw uur durnd dathtrip n zagn dat ht hl Egyptisch was. Ward Sgrs Ht duurd wl vn voor d show kon bginnn, profssor Willms lit zoals gwoonlijk zijn archologn n gschidkundign nog vn in spanning. Was d Ndrlands gyptoloog dan toch garrivrd, wrdn d lichtn gdimd n d rolluikn afglatn. Wat was zijn plan? Opns schoot d prof omhoog naar dat mystriuz camrakot, maar gn bld t krijgn op d projctor. Ook aan d laptop blk ht nit t liggn. Wat nu gdaan? Ho wrkt di vrdomd pc ook wr? Prof Willms zat mt d handn in ht haar. Maar ja, laptop n PowrPoint warn onbknd in Egypt. Ho kon hij ht wtn? Vl vragn n gn antwoordn, di hij ook nit most zokn bij ht publik, dat kk n gnoot van zovl tchnisch onkund. Vl gpruts n op n af gloop brachtn gn zodn aan d Nijl n dus vrdwn prof Willms door n auladur n was ht wr ns tijd voor d klusjsman van Lttrn. En tots n nog n knopj; hij fikst in gn tijd profs pc n wrd gtraktrd op n luid applaus van ht aanwzig publik. D prof bloofd van zijn kant ns n PowrPoint-cursus t gaan volgn; glach van ht publik was zijn dl. Dood Loop ns langs bij D Kringwinkl SPIT J vindt r mubls, klding, fitsn, huisraad, bokn, platn, cd s n pakkn snuistrijn D Kringwinkl SPIT: IJzrnmolnstraat t Hvrl Opn di vr u zat u zon ma gslotn Tl Wbwww.spit.b Eindlijk warn w vrtrokkn voor n rks bldn uit ht vrr land dr farao s. Al wiblnd n mt rustig stm lidd prof Willms d tocht langs d waair aan Egyptisch dodnhuisjs n inbodl. In d zaal was ht stil. Idrn kk n schrf druk alls wat gfluistrd wrd nr. J kon zowaar n sarcofaag horn valln. En zo ging ht voort. Ik bgon t twijfln of idrn cht aan ht oplttn was. Ht winig licht dd m slaprig wordn. En ja hoor, langs m sloot imand d ogn. Dood? Nn, hij zag ht gwoon nit mr zittn. Zoals zovln. D aula lk wl in staat van narcos. W gldn wg ondr ht dskundig oog van prof Willms. F0606a Archologi n kunst van Egypt Prof? Harco Willms Wannr? Wonsdag van 14u tot 16u Wi? Studntn uit 1 n 2 kan Kunstwtnschappn n Archologi n 1 kan Gschidnis van d Oudhid. Pauz? Ja, glukkig! 6 J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r v to

7 VIERDE LEST-CONGRES Hb jij n rligiuz rvaring? Sprkn ovr rligiuz rvaring is nit bpaald nvoudig. Toch is ht n blangrijk ggvn binnn d huidig bnadring n blving van godsdinst. D facultit Godglrdhid zou zichzlf nit zijn, mocht z dz uitdaging ontwijkn. Op 26 oktobr bgon bij d islamitn n maand van vastn: d ramadan. En maand lang onthoudn moslims zich van zonsopgang tot zonsondrgang van tn, drinkn n plzir. Ht is d bdoling dat d glovign zich hirdoor mr bwust wordn van disciplin, zlfbhrsing n vrijgvighid. Ht is n priod van innrlijk riniging n van strk aandacht voor d spiritualitit. Gboort Svn Vannck Van 5 tot 8 novmbr ging ht vird intrnational LEST-congrs door: Luvn Encountrs in Systmatic Thology, gorganisrd door ht dpartmnt Dogmatisch Thologi van d facultit Godglrdhid, ondr liding van profssor Livn Bov. Dit twjaarlijks intrnationaal congrs tracht hdndaags spanningsvldn op ht vlak van godsdinst uit t dipn n gaat op zok naar zinvoll dnkpists naar d tokomst to. Ht congrs was dit kr opgbouwd rond ht fnomn rligiuz rvaring in d modrn thologisch knnislr. Ht ondrwrp klinkt zwaar n dat hft uitraard vl t makn mt d complxitit van d inhoud. In d hdndaags godsdinstblving is rligiuz rvaring n hl blangrijk componnt gwordn. Ht wordt gbruikt om rligi of rligiuz fnomnn t vrduidlijkn, maar tglijkrtijd dint ht ook om rligi t ondrbouwn. Er ontstaat n soort cirklbwging waarin ht bgrip zowl bij ht fundrn van godsdinst als bij ht uitklarn van n concrt gloofsproblmatik wordt aangwnd. Ht Vastn is één van d vijf pijlrs van d islam, naast ht blijdn van ht gloof, ht daglijks gbd, wldadighid n d plgrimstocht naar Mkka. In d Koran wordt vastn als volgt omschrvn: Ramadan is d maand waarin d Koran naar bndn wrd gzondn als n gids voor d mnshid, n duidlijk tkn voor lidinggving n oordl ovr god n kwaad. Daarom zou idr van u gdurnd di maand motn vastn. Moslims glovn dat d Koran d schriftlijk nrslag is van wat God langs d gvaar van cirklrdnringn is dat z ontoganklijk wordn voor wi r nit in kan stappn. Schikundig Ht is hlmaal nit vidnt om rligiuz rvaring in t vogn in n rdnring. Ht bgrip rvaring is immrs in ht algmn vrstaan strk bïnvlod door d positif-wtnschapplijk invulling rvan. Dat kan tot vl misvrstandn lidn. Ht rvarn dat n schikundig vrbinding tot stand komt, is van n hl andr ord dan ht rvarn van God of van its goddlijks. Bovndin wordt rligiuz rvaring vlal gzin als n individul gburn n hirdoor is ht n idal grond waarop mn ht ign glijk kan bwijzn. Thologi kan dan n zaak wordn van mijn glijk, zondr nig consnsus. Ht bgrip traditi is bij bpaald mnsn n stifmodr gwordn waarm mn kan afrknn door d ign rvaring voorop t stlln. Er is dus nood aan ht vrhldrn van d trm rligiuz rvaring. Ho vrhoudt rligiuz rvaring zich tot thologisch ngl Gabriël aan d proft Mohammd hft gopnbaard. D ramadan indigt dit jaar op 25 novmbr mt ht gzamnlijk gbd Eid ul-fitr. Ht christndom bridt zich vanaf d avond van 29 novmbr voor op ht gboortfst van Jzus Christus. Ht woord advnt is afglid van ht Latijns advntus, dat zovl als komst btknt. Ht is n priod van vir wkn waarin mn zich voorbridt op d gboort van Gods Zoon, maar tglijk is ht ook d vrwachting van d wdrkomst van Christus aan ht ind dr tijdn. D advnt is voor katholik glovign strk vrbondn mt d ucharisti, ht samnkomn rond ht Woord n ht Brood. Gdurnd vir wkn wordt in d Woorddinst van d ucharisti bijzondr aandacht bstd aan d wdrkomst van Jzus, d oprop tot bkring door Johanns d Dopr n aan Maria di uitzit naar d gboort van Jzus. D advntskrans is ht symbool dat d advnt typrt: n krans knnislr? Ht ontologisch dnkn binnn d thologi is binnn n postmodrn contxt bijna onmoglijk gwordn: ht waarhidsbgrip is immrs hl strk vrandrd in vrglijking mt d tijd van Thomas van Aquino. Waarop kunnn w knnis dan fundrn? Nog n andr vraag: op wlk manir is d hdndaags intrprtati van rligiuz rvaring t vrbindn mt d traditionl mystik? Hft onz rligiuz rvaring bijvoorbld paralllln mt d middluws rvaring van d donkr nacht bij Jan van ht Kruis? Grot thologn als Francis Schüsslr Fiornza n Laurnc Hmming hbbn gtracht om dit ingwikkld problmvld t vrknnn n t ontmijnn tijdns ht LEST-congrs. Er volgt naar gwoont n publicati waarin d bijdragn wordn opgnomn, maar daar motn w nog vn op wachtn. Wat ht allmaal hft opglvrd, is nog nit hlmaal duidlijk, maar w kunnn nu tnminst rvarn dat gloof hlmaal nit kindrachtig of onvolwassn hoft t zijn! GODSDIENSTIGE BELEVING TIJDENS DE KORTSTE DAGEN Tussn licht n donkr Ht najaar is voor d dri opnbaringsgodsdinstn ht jodndom, ht christndom n d islam n blangrijk priod in hun jaarkalndr. D islam houdt d jaarlijks ramadan, ht christndom bridt zich voor op Krstmis tijdns d advnt n in ht jodndom wordt d chanokah gvird. Ht zijn fstn mt n ign karaktr, maar z hbbn minstns één ignschap gmn: z drukkn ht ngagmnt uit van n glovig. Svn Vannck mt vir kaarsn. Idr zondag wordt n kaars mr aangstokn. D advnt indigt op d vooravond van Krstmis. Ht jodndom virt vanaf d zonsondrgang van 19 dcmbr tot d zonsondrgang van 26 dcmbr d chanokah. Hirm virn jodn d ovrwinning van Mattathias op koning Antiochus Epiphans, d koning van Syrië. Dz koning was ondr grot invlod van d Griks cultuur n wou d jodn dwingn om hun gloof af t zwrn n t kizn voor ht hllnism, d Griks lvnsstijl. D Makkabën Mattathias n zijn volglingn gingn hir tgn in n vochtn voor hun godsdinstig n culturl vrijhid. Howl z strk uitgdund warn in d strijd, ovrwonnn z n kondn z d tmpl van Jruzalm opniuw towijdn aan Jahw. Chanokah btknt dan ook towijding. D chanokah wordt gvird aan d hand van n ritul mt d chanokah-kandlaar waarbij lk dag n kaars mr brandt. Elk wk lggn w één prangnd vraag uit d actualitit voor aan n profssor. Dz wk vrogn w aan profssor Jop Konings, dinsthoofd van ht Cntrum voor transiticonomi, naar aanliding van d towijzing van 2 niuw modlln, of Ford Gnk nu PROFETIE (2) Is Ford Gnk grd? D wrknmrs van Ford Gnk, n mt hn d rst van ht land, slaaktn n opglucht zucht ton z t horn krgn dat z tw bijkomnd modlln mogn producrn. Voorlopig grd, zo lijkt ht. Profssor Konings vraagt op lang trmijn chtr om n mntalititsvrandring: In d tokomst zulln w motn afstappn van d id van n job voor ht lvn. Dris D Smt Vto: Is Ford Gnk dfinitif grd? Prof. Jop Konings: «Voor n priod van tin tot twaalf jaar, want dat is d lvnscyclus van n automodl, lijkt d situati grd. Als z uitvorn wat z blovn natuurlijk, maar dat zit r wl naar uit. Wat w chtr nit kunnn tgnhoudn n dat gldt voor d ghl industri, is dat r n tndns is naar tonmnd automatisring. W producrn mr mt mindr jobs. Waarm ik nit zg dat d industri hir zal vrdwijnn.» Vto: In Gnk wordn wrknmrs van vijftig op brugpnsion gstuurd. Wat dnkt u hirvan? Prof. Konings: «Ht is bijzondr pijnlijk om mnsn van vijftig jaar uit ht arbidscircuit t haln. J vrlist immrs n pak rvaring. Ht lijkt m vl btr om maatrgln t trffn om di mnsn opniuw aan n job t hlpn. Kijk naar Rnault Vilvoord. D mrdrhid van d ontslagn wrknmrs is ldrs aan d slag graakt. Al kan ik brugpnsion vanuit politik standpunt bgrijpn: politik is altijd n moilijk vnwichtsofning.» Vto: Zijn d subsidis aan d automobilsctor vrantwoord? Prof. Konings: «Howl d subsidis waarschijnlijk mgspld zulln hbbn in d bslissing om d modlln to t wijzn, zijn z nit mr dan uitstl. J probrt immrs op n ignlijk infficiënt manir jobs t bhoudn. W motn ons concntrrn op onz gzond sctorn, zoals logistik n rsarch & dvlopmnt. Daar motn w onz trovn uitspln.» Vto: Brugpnsion, subsidis, ht zijn nit cht structurl maatrgln. Wat mot r wl gburn? Prof. Konings: «Ht problm is dat w in Vlaandrn alln ondr d borntorn wonn. W motn rvoor zorgn dat d arbidrs vl mobilr wordn. Volvo Gnt crërt niuw jobs, maar wat voor zin hft dat als nimand zich wil vrplaatsn? W zulln in d tokomst motn afstappn van ht id van n job voor ht lvn.» «Ht twd problm is dat w in Vlaandrn hl winig startrs hbbn. Er wordn nit gnog risico s gnomn. Aan d K.U.Luvn probrn w daar ook actif aan t wrkn. Als j in n spin-off mt n god id naar vorn komt, dan krijg j ook d middln om dat uit t wrkn. Akkoord, soms loopt dat wl ns slcht af, maar j mot di risico s durvn nmn. In dat opzicht zijn r in d Vrnigd Statn vl mr vntur capitalists. Europa kan daar nog wat van lrn.» v to J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r

8 OPGRAVINGEN IN SAGALASSOS Bric-à-brac in Turkij Wi zijn hl zomrvakanti in Turkij doorbrngt, wordt door zijn omgving waarschijnlijk bschouwd als n fanatik zonnkloppr. Ht kan chtr ook andrs: lk jaar gaan n aantal studntn van d K.U.Luvn mwrkn aan ht archologisch projct in Sagalassos. Jubilumtntoonstlling Laurns D Kostr Sagalassos is n norm archologisch sit in ht zuidn van Turkij. Al mr dan tin jaar dot n intrnationaal n intrdisciplinair tam mt ondr andr ingniurs, gografn, computrspcialistn n nog vl andr ondr liding van Marc Walkns, prof aan d K.U.Luvn, r opgravingn om d oud stad volldig bloot t lggn. Bij di opgravingn is hulp zr wlkom, n studntn archologi wordn dan ook aangmodigd om in Turkij stag t lopn. Johan Clays studrt archologi n ging d voorbij zomr al voor d drd kr in Sagalassos gravn. Vto: Waarom is Sagalassos zo intrssant? Johan Clays: «In d zsd of d zvnd uw wrd d stad volldig vrlatn, omdat r vl aardbvingn plaatsvondn in d buurt. Daardoor is r hlmaal nits mr aan Sagalassos vrandrd in mr dan duiznd jaar n ligt alls r nog bij zoals vrogr. Daarbij komt nog dat Sagalassos rg moilijk brikbaar is: ht ligt middn in d brgn, op 1700 mtr hoogt. Als j bijvoorbld vrglijkt mt Efz, wat ook n hl intrssant sit is, zi j dat daar rglmatig Alfa, d studntnvrniging van Archologi wordt 20 jaar. En dat wrd gvird! Op maandag 10 novmbr opnd n tntoonstlling n dat btknd mtn ook d opning van Alfa s fstwk. D vrniging ontstond op n hrfstavond in novmbr 1983, mt als dol barbaarshid in t dijkn n cultuur t vrspridn (sic), maar ook om d rlati tussn kandidaturn n licntis t bvordrn. Voor dit jubilum hft Alfa n tntoonstlling gorganisrd mt matriaal uit di 20 jaar. D vird vrdiping van ht Erasmushuis is vrsird mt affichs van Alfa-tntoonstllingn n T-shirts. Op panln wat vrdr in d gang kan j foto s bwondrn van dopn, allrhand thma-avondn n opgravingn. Vrgt zkr gn blik t wrpn op ht blangrijkst stuk van d tntoonstlling, ht stichtingscrtificaat, in oud splling én glgn in n roodfluwln dok. D huidig prss, Kon Dmarsin, opnd d tntoonstlling. Mtn gaf hij ht woord aan n prss van in dn bginn: Marc d Bi. Di rip nkl sfrbldn op: ho Alfa als rst d punkmuzik introducrd op fuivn, ho d 24-urnloop nog krk htzlfd is n ho nfast ovrmatig hotdoggbruik wl kan zijn. Ondr d gnodigdn vl studntn van vrogr. Dit was ook t mrkn aan d rcpti nadin: vl drtigrs n vrtigrs vondn lkaar trug n slogn n babbltj. Alls vrlip in n gmodlijk sfr n Alfa zag dat ht god was. Als afsluitr van d dag was r n fuif in d Blauw Katr waarvoor all huidig n voormalig Alfaldn n ovrig studntn uitgnodigd warn. Ht bloofd nog n lang nacht t wordn. Alfa dot ook n oprop aan all studntn n prsonlsldn van d K.U.Luvn. D vrniging probrt haar collctiv ghugn t hrstlln n is daarom op zok naar ggvns ovr d voorbij twintig jaar. Idrn di Alfa aan informati kan hlpn, wordt gvraagd contact op t nmn mt ht prsidium van Alfa: Marmr Vto: Wlk gbouwn vind j r? Johan: «Sagalassos is cht n volldig stad. Er staat dus n thatr, n stadion, thrmn, n raadzaal of odon, tw grot marktn, winkls, fontinn n ook vl gwon huizn. Er staat ook n woning tr r van Alxandr d Grot. D mst gbouwn datrn uit d twd, drd uw. Dat was ht hoogtpunt van d stad n ht hl Romins Rijk. Er staan ook nog oudr gbouwn. Zo vind j n fontin uit d rst uw, n zlfs n aantal dingn van vóór Christus.» Vto: Kan j n voluti zin in d stad? Johan: «Rond d twd n d drd uw wrdn r hl wat monumntal gbouwn opgtrokkn. Latr is dat wat vrmindrd: hrstllingn wrdn uitgvord, maar alls wrd wat mindr monumntaal. Zo zi j soms dat r n muur wordt gzt om grot kamrs in tw t vrdln, of dat ht kapott marmr opniuw wordt aangwnd als vrsiring. Dat nomn w Byzantijns bric-à-brac.» Vto: Wat vindn d Turkn ignlijk van julli aanwzighid? Johan: «W kunnn hlmaal nit klagn. Naar ht schijnt zoudn d plaatslijk inwonrs op andr plaatsn in Turkij zlfs opgravingn sabotrn, maar mt d mnsn van Aglasun, ht plaatslijk dorp, is d rlati hl god. W hbbn trouwns via DNA-ondrzok ontdkt dat vln van hn afstammn van d bwonrs van Sagalassos.» «Profssor Walkns dot r ook alls aan om di band god t houdn. D mst wrkmannn op d sit zijn bijvoorbld afkomstig van Aglasun, n di hbbn ondrhand al mr rvaring dan vl van d aanwzig archologn.» Vto: Gaan r vl studntn m gravn in Sagalassos? Johan: «Vorig kr warn w mt twaalf, wat vrij vl is. God niuws is dat d mstn zkr willn trugkrn zolang z studrn. Sagalassos is immrs onvrglijkbaar mt andr sits: ht is vl grotr n monumntalr. Ik bn ook al op andr plaatsn opgravingn gaan don, n dan mot j hl lang zokn om n bkr of n stukj van n vaas t vindn. Dat is ook blangrijk, maar Sagalassos is toch van n andr ord.» (foto Tijl Vrnoogh - Juli Vandnbrgh matrialn wggnomn wrdn door latr gnratis di niuw gbouwn wildn zttn. Sagalassos is wl nigszins aangtast door vrschillnd aardbvingn, maar j zou d hl stad opniuw kunnn opbouwn. Jammr gnog is dat onbtaalbaar.» Vto: Wat voor n stad was Sagalassos? Johan: «Ht is moilijk om nu in t schattn ho groot n stad vrogr was. Vaak probrn w om aan d hand van d groott van ht thatr af t lidn hovl inwonrs d stad had. Bij Sagalassos lidn schattingn dan tot ongvr inwonrs, wat kan kloppn gzin d opprvlakt. In d twd, drd uw na Christus was Sagalassos waarschijnlijk n provincistad. W dnkn dat ht n van d grotr stdn in d provinci Pisidië gwst mot zijn, maar nit d provincihoofdplaats.» Wdstrijd Ho dlnmn? Spl zlf ns Indiana Jons! Om kans t makn op één van d prijzn, mot j ht antwoord zin t vindn op volgnd vraag: Wat is d volldig naam van d allrrst prss van Alfa?. Ht antwoord kun j vindn op d tntoonstlling. Stuur daarna voor vrijdag 21 novmbr om 15u n mailtj naar mt ht juist antwoord. En onschuldig studntnhand zal ondr d juist inzndingn d winnaars trkkn. Zij wordn prsoonlijk op d hoogt gbracht. Vl succs! Vto schnkt in samnwrking mt studntnkring Alfa tin authntik huptassn van Indiana Jons wg. Zo kan idrn in Luvn op zok gaan naar Egyptisch mummis n vrlorn gwaand artfactn uit d Bijbl. Dz wdstrijd vindt plaats naar aanliding van d Blgisch rlas van d vrzaml-dvd-box van Indiana Jons, di vanaf nu in d winkl vrkrijgbaar is. Naast d dri bknd films, is r n bijkomnd DVD mt xtra bldmatriaal. Archologn of zij di r van dromn dit ooit t wordn wtn dus nu al wat z aan d Sint motn vragn. 8 Jaargang 30 nr. 8 dd. 17 novmbr 2003 v to Middlpunt ARCHEOLOGISCHE

9 Archologi PRESESSENEXCESSEN (8): ALFA Er hangt n myth rond ht woord prss Hora, hora, Alfa wrd dz wk 20, dus was ht tijd voor n intrviw mt Alfa s man aan d macht. W gingn mt hm pratn op d vooravond van d opning van d tntoonstlling n vondn hm rgns tussn d archologisch rstantn op d vird vrdiping van ht Erasmushuis. En gsprk ovr d korthid dr dagn, n opn prsidium, univrsitair buraucrati n d zalighid van ht ign bd. Ward Sgrs & Juli Vandnbrgh Vto: Wat zijn d mooi n mindr mooi kantn van ht prssschap? Kon Dmarsin: «Ht mooi is dat j lrt samnwrkn mt vrschillnd mnsn. Vrogr hb ik Archologisch Wrkgrop gdaan n lrd ik mijn ign functi, maar nu is d divrsitit van ht wrk grotr. Langs d n kant kom j mt mr mnsn in contact n mot j dus van alls its af wtn, maar langs d andr kant wt j dat r andr mnsn zijn di r mr van afwtn.» «J lrt vrschillnd zakn: vrgadrn, mt mnsn samnwrkn, in d plaats van impulsif mr doordacht uit d hok komn. Dat laatst is blangrijk omdat j n bmiddlaarsrol hbt, compromissn mot sluitn n d taak hbt alls in god bann t lidn n mnsn t motivrn. Ht gaat om d lidrsfuncti di j lrt uitofnn. Dat hb ik nit ondrschat door d vrantwoordlijkhid van mijn functi in ht prsidium van vorig jaar. Maar ht was wl allmaal vrrassnd niuw. Dat is ht positiv.» «Ngatif is, n dat wt j op voorhand, dat als r n taak nit ingvuld wordt of r its is dat nit door één functi kan uitgvord wordn, dat j daar dan altijd mot bij inspringn. Ht kan dan op n bpaald momnt zovl wordn dat j vrslijk ovrvrmoid wordt. Maar ik do ht allmaal graag dus zt ik m rvoor in. Soms hb ik wl ht gvol dat d dag t kort is om t lvn, dat r t vl op n dag gdaan mot wordn mt ht gvolg dat ik soms wl its vrgt.» «Ht grootst ngativ voor mzlf is dat ik mzlf kritisch in vraag probr t stlln. Alls wat fout loopt, ook al zin andrn ht nit, rvaar ik als n prsoonlijk faln. Dat is misschin rdr fraky, maar ik vind ht blangrijk d prfcti na t strvn. Voor d rst valt ht prssschap m, ht is nu n prsoonlijk vrrijking aan ht wordn. Globaal gzin zal ik norm vl bijglrd hbbn.» Vto: Valt ht prssschap t combinrn mt n rlati? Kon: «Voor ht momnt hof ik gn rlati. Ht is gmakklijkr zondr, dan hof j mt nimand rkning t houdn. Nit dat ik tot mijn achtnzvntigst workaholic wil blijvn, want dan hb j ook nits aan j lvn ghad. Als ht zich voordot, dat mot dat daar maar bij. Dan hft dat vnvl aandacht nodig n maak ik r tijd voor vrij.» Vto: Vrgroot ht prssschap d rotisch uitstraling? Kon: «Ik hb daar tot nu to nits van gmrkt. Ik dnk dat d mst prsssn daar, zoals ik las in d vorig Vto s, gn last van hbbn. Ik hb ns stilltjs zittn tlln n ht mrndl is toch nog vrijgzl. Misschin wrkt ht wl in d andr richting? Langs d andr kant hft ht woord prss op zich wl its. Mijn vrindn makn r grapjs ovr. Als j ht woord prss vrvangt door coördinator dan sprkt dat mindr tot d vrblding. Er hangt n soort myth rond. Ht sprkt rgns aan, maar rotisch uitstraling hft ht toch nit. Ht hft t makn mt prstig, zkr tgnovr d rst n twd kannrs. Di knnn j nog nit n zijn jongr.» Vto: Hft n prss mr macht dan n gwon studnt? Kon: «Ik dnk ht nit. Ik hb r nog nit vl van gmrkt n ik zou ht ignlijk ook nit willn. Dan bgin j aan favoritism t don. Dat is nit rlijk tn ovrstaan van d andr studntn n dan word j aangwrvn dat j alls gdaan krijgt. J krijgt wl macht di voorkomt uit j functi: door j aanwzighid in d POC of in Kringraad. Di macht krijg j van j ldn n ht prsidium n ik bn trouwns nit d nig di macht hft.» Idrn Vto: Is ht prsidium blangrijk voor d gwon studnt? Kon: «Di vraag hb ik m ook al gstld. Its wat ik nit wil is n prsidium dat apart staat van d rst van d studntn n daar probr ik dit jaar hard aan t wrkn. Voor mij is ht prsidium its dat mot opnstaan voor idrn. Ik apprcir ht als nitprsidiumldn ook naar d prsidiumvrgadring komn. W zoudn motn komn tot n vast prsidiumkrn di dan ondrstund wordt door andr studntn. Daar wrkn w dit jaar aan door in d lssn langs t gaan n zovl moglijk mnsn t motivrn om m t don. Dat is blangrijk!» Vto: Als j één ding in één oogopslag zou kunnn vrandrn, wat zou dat dan zijn? Kon: «Misschin n paar praktisch zakn. D opbouw van d tntoonstlling hft hl wat moit gkost. W mostn voor d rsrvati van lokaln naar d Naamsstraat, voor gluidsmatriaal naar Hvrl n daar was ht dan ook nog maar n uur pr dag opn. Voor n podiumlmnt was ht dan wr rgns andrs in Hvrl t don. Van afsprakn tussn di dinstn was totaal gn sprak. Dit is n mooi staaltj buraucrati! En vrdr zou Ht zou aangnamr zijn als n dag drtig uur zou durn (foto Pitr Bart) ht aangnamr zijn als n dag uit drtig uur zou bstaan. Dan hb ik wat mr tijd om t slapn.» Vto: Slaag j rin om rglmatig t slapn? Kon: «Uitindlijk lukt ht wl, maar j mot ht jzlf oplggn n zggn nu ga ik ns op tijd in bd kruipn. Alln d laatst wkn lukt ht wat mindr mt d fstivititn. En dan mot ik ook nog mijn vrindn uit Luvn n Alfa ondrhoudn. Ik mot alls plannn n daar hb ik n hkl aan. J hbt nooit nog ns n momnt waarin j nits mot don. Alls is gstructurrd n dat maakt ht druk n hctisch.» Vto: Mot n prss n god voorbld stlln n stipt d lssn volgn? Kon: «Daar bn ik dan al falikant in gfaald. In ht bgin van ht jaar lukt dat wl, maar nu bgint ht toch t mindrn. Ik vind ht voor mzlf wl blangrijk om naar d ls t gaan. Ik vol m r nit god bij als ik bros, maar soms lukt ht gwoon nit om t gaan. J mot ook aan j gzondhid dnkn! J kan nit tot in d vrog uurtjs tappn n dan s morgns wr in d ls zittn. J mot gwoon zin dat j d lrstof kan bijhoudn. Maar om ht voorbld t gaan gvn? Ik dnk dat d mnsn zlf wl oud gnog zijn om uit t makn of z naar d ls motn of nit. En als z dat nit don zulln z dat op ht ind van ht jaar wl mrkn.» Hooi Vto: Ho ragrdn j oudrs n vrindn op ht prssschap? Kon: «Positif, maar in ht bgin warn z vrrast. Ik lip al n tijdj rond mt ht id prss t wordn n vrog aan n aantal mnsn wat z rvan vondn. Ook mijn oudrs n famili vondn ht wl luk maar waarschuwdn m wl dat ik nit t vl hooi op mijn vork most nmn. Z zin m wl ns s morgns thuis komn n kijkn dan wat vrmd, maar z latn m don.» Vto: Maakt ht vrschil uit of d prss n man of n vrouw is? Kon: «Ik kan m dat wl inbldn. Ik hb ht id dat n vrouw fijngvoligr is of mr op haar intuïti kan afgaan. Z kan mnsn prsoonlijkr bnadrn. Maar zkr wt ik ht nit. Ht kan ook omgkrd zijn. En man kan dz ignschappn ook hbbn n n vrouw kan soms ook alls in d war sturn. Maar dan komn w wr in n gndrproblm trcht waar mannn alls kordaat rgln n vrouwn ht op n andr manir don. Daar kan ik nit ovr oordln, dat is vor voor sociologn.» Vto: Wat is j limit om zat t wordn? Kon: «Dat valt ignlijk vrdacht god m. Ht voordl is dat als j grns laag ligt, j mindr gld mot opdon om zat t grakn. Eignlijk hb ik nog nooit uitgtld wat mijn limit is. Ik hb ook d indruk dat ht soms varirt. Ik bn in idr gval nit d mns om hl dagn zat rond t lopn. Ik hou alls graag ondr control.» Vto: Ho vaak bn j in j studntncarrièr ontwaakt op n plaats waar j dat nit had vrwacht? Kon: «Dat sluit aan bij d vorig vraag. Ik bn altijd in mijn ign bd wakkr gwordn n bn van plan dat ook zo t houdn. Wakkr wordn naast n wildvrmd vrouw of vnt zondr dat ik bsf wat r gburd is, dan bgin ik m wl vragn t stlln (lacht). Dan is d prt voor mij raf. Zolang ik m kan amusrn n ondr control houdn, bn ik tvrdn.» Vraag voor d volgnd prss: Zijn r dingn di j dit jaar hbt motn don waarvan j gdacht had dat j z nooit mr most don? v to J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r

10 DE TOEKOMST VAN DE ECONOMIE IN VLAANDEREN D strijd tgn ht ik-kn-nog-n-borsyndroom bann, dat is d opdrachtvrklaring van Vrhofstadt II. D rgring vraagt, maar d conomi mot natuurlijk draain n dot dat momntl vooral virkant. D Christn- Dmocratisch Studntn (CDS) organisrdn in samnwrking mt Ronduit! N-VA n dbatavond ovr wrkglgnhid n conomi. Hrman Loos Voor dit dbat zijn prof. Jop Konings van d K.U.Luvn, Bruno Tobback van sp.a n Jan Laurys uit d vakbondsvlugl van CD&V opgtrommld. D tokomst van d Vlaams conomi wordt vrtgnwoordigd door n drtigtal studntn. Tgnwind D wrkglgnhid in d industri blijft daln tn voordl van n groind dinstnsctor. D massal afdankingn bij Ford Gnk zijn ht voorlopig sluitstuk van n rks zwar klappn voor onz conomi. Binnn nkl dcnnia zal slchts ongvr tin procnt van d Vlamingn wrkn in n vl productivr n hoofdzaklijk gautomatisrd industri. Jobs zulln sowiso vrdwijnn n don dit volgns prof. Konings vnns in d lagloonlandn van Oost-Europa. Daarom is ht volgns hm zinloos om ovrhidsgld t bstdn aan n bdrijf als Ford Gnk; dit zorgt nkl voor uitstl van xcuti. Tobback gft chtr tgnwind. Hij stlt dat dz invstringn zich in tw- of zlfs drivoud zulln trugbtaln. D sprkrs hbbn gn glazn bol. Toch is mn ht rovr ns dat d industri in d tokomst nit zal vrdwijnn. Blgië mot zich chtr concntrrn op haar ign strkts. Momntl wordn vooral slcht voorbldn bloond mt stun. Volgns Laurys is d xpansiwtgving tijdns d vorig rgringspriod zwaar uit d hand glopn. Buitnlands bdrijvn bmoilijkn chtr n krachtdadig blid. Blangrijk bslissingn wordn namlijk ldrs gnomn. Bovndin schrikkn multinationals r nit voor trug hun gwicht in d schaal t wrpn, zodat mn in n politik spl vrzandt. Ht blijft d vraag of d ovrhid in staat is tgngwicht t bidn. D strkt di wij t bidn hbbn, wordt ook bij naam gnomd: intllignti n crativitit, vooral dan op hoogtchnologisch vlak. Mn is ht rovr ns dat t winig gld gaat naar ondrzok in Europa. Laurys wijst rop dat d doctoraatsstudnt di in ht buitnland gld krijgt nkl mt social aspctn, namlijk famili n vrindn, wordt trugglokt. Er wordt daarom n lans gbrokn voor d spin-offs van d K.U.Luvn di jobs crërn. Er mot chtr dringnd gld ovr d brug komn, want w zijn d boot aan ht missn. Tobback waarschuwt chtr dat dz invstringn motn opbrngn, mn kan nit ndr wat stunn. D complxitit van d Blgisch wtgving wrkt in ons nadl. En bdrijf mot immrs duidlijk d winstn van n invstring kunnn uitrknn. Bruno Tobback vrwijst naar onz politik cultuur als ht ik-kn-nog-nborsyndroom. In n klin land als Blgië knt lk ondrnmr wl prsoonlijk n parlmntslid dat hij voor zijn kar kan spannn. Dit zorgt voor uitzondringsrgltjs. D wtgving mot dus nvoudigr, maar daarom nit mindr strng. D rchtszkrhid in Vlaandrn wil Tobback als n pluspunt bschouwn. In Rusland is r hlmaal gn wtgving, waardoor d cowboys aan d macht zijn. Administrativ vrnvoudiging mot chtr n prioritit zijn, aldus d nsgzind sprkrs. Vrkracht W kunnn r nit ondruit dat onz social wlvaartstaat ondr hvig druk staat. Ht is blangrijk dat w voor n systm kizn van htzij n laag, htzij n hoog ovrhidsbslag. Uit d zaal komt d vraag wat d hrn dnkn van n intllignt ovrhidsbslag, waarin ovrbodig postjs n dinstn wordn vrmdn? D mddling dat daaraan gwrkt wordt, ovrtuigt nit cht. D politici zijn ht wl ns dat ons gcorrigrd vrijmarktsystm nit op d hlling mag komn. D financiring van dz wlvaartstaat zorgt voor mindr nstmmighid. En rnstig vrlaging van d loonlastn kan volgns prof. Konings virhondrd duiznd bann oplvrn. Volgns Laurys zou z vooral dinn om kadrldn n noodzaklijk informatica-xprts btr t btaln. Bovndin slaat zo n maatrgl n gat in ht budgt dat Blgië zich wgns haar norm ovrhidsschuld nit kan vroorlovn. Tnslott bstaat r onzkrhid ovr ho lang zo n ffct op zich laat wachtn n d ractis in andr landn. Altrnativ financiring is moglijk n mot volgns Tobback rnstig ovrwogn wordn. Vooral miliu- n nrgitaksn horn in dit rijtj. Prof. Konings dnkt rdr aan n hrstructurring van d wlvaartstaat. Ook d wrklooshidsval, ht t klin vrschil tussn n uitkring n ht minimumloon, mot wggwrkt wordn. Bovndin zulln d liftim jobs stilaan vrdwijnn. Flxibilitit is ht modwoord. D rigid arbidsmarkt hft daarom dringnd nood aan mr vrkracht, di nkl door n wijziging van d bstaand institutn bkomn kan wordn. Laurys vindt dat mn vooral langdurig wrklozn n trajct mot aanbidn. Zognaamd profiturs motn ruit, maar ht mag gn hksnjacht wordn. Social bstraffing van risicogdrag, zoals rokn n zwaarlijvighid, dot Tobback huivrn, wgns vooral t vindn in d lagr klassn. Rchtvaardighid is volgns hm in dit vrhaal vr zok. Klimaat Maar d hamvraag blijft natuurlijk: ho crërn onz politici nu mr jobs? Simpl, politici crërn gn jobs. Z mot nkl zorgn voor rchtszkrhid, kwalitatif n dmocratisch ondrwijs n n transparant klimaat dat aantrkklijk is voor ondrnmrs. D tokomst voor ons wlvaartssystm ligt chtr in afsprakn op Europs nivau, di d conomisch uni financil n sociaal motn uitbridn. Europa is voor vln nog stds n vr-van-mijn-bdshow. Eindstand 24-urnloop Vto gft dri duotickts wg voor Asian Dub Foundation (20 novmbr) Stuur als d bliksm n mailtj naar 1 Apolloon VTK Salvast Grop T 877 5LBK Ekonomika Wina Mdica UKK Pauscollg KHL Bosconia ME-BI Lttrn Lrkvld Ppsy Godspd Run For Spcials J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r v to

11 urnloop Foto s: Christoph D Bldr v to Jaargang 30 nr. 8 dd. 17 novmbr

12 TENTOONSTELLING GEROLF VAN DE PERRE Gn strip, maar bldvrhaal Ht is vaak n unik glgnhid om nkl jarn naar ht buitnland t kunnn vrtrkkn. Als j ook nog bldnd kunstnaar bnt, dan blijft dz rvaring nit zondr gvolgn. Kunstnaar Grolf Van d Prr grp dz kans n maakt r n kunstprojct ovr. Pitr Bart Ton Grolf Van d Prr in 1999 d kans krg, om mt zijn vrouw naar Bijing t vrtrkkn, bsft hij ho unik dit aanbod was. Tot dan combinrd hij lsgvn in ht kunstondrwijs mt ht makn van ign wrk. Hij ztt zijn lvn in Gnt stop n vrtrok samn mt zijn vrouw. D jarn di hij in China doorbracht, gavn hm d kans om mt n projct van lang adm naar buitn t komn. Momntl loopt r n tntoonstlling van zijn wrk in d xpositizaal van d cntral bibliothk op ht Laduzplin. Achtr d bali, in d hal op ht glijkvlors, vind j d tntoonstllingsruimt. Van d Prr had hir al langr zijn oog op latn valln. In samnwrking mt ht instituut voor culturl studis xposrt hij hir zijn 'Chins projctn'. Tw in d xpozaal zlf n één in d zijbuk op ht glijkvlors. In d zaal hangn schildrijn van n straatbld. Uit ht raam van hun appartmnt in Bijing had Van d Prr n uitzicht op n building dat maar één vrdiping bovn d grond uitstak. D rst van ht gbouw was nooit afgwrkt. Van bovnaf zag hij vrmd labyrint van gangn. D ramn zijn nkl op d binnnkor gricht, waardoor j aan d straatkant uitkijkt op n blind buitnmuur. Elk dag schildrd Van d Prr n imprssi van ht bld dat zich door ht vnstr aan hm voordd. D afbraak van traditionl woonwijkn n d bouw van mgaloman projctn slaan wild om zich hn. Ook ht halfafgwrkt bouwprojct dat j op d schildrijn zit, wrd vrij snl mt d grond glijk gmaakt om opniuw plaats makn voor n modrnr complx. Door dz vrandringn in ht uitzicht, kwam ook ht wrk van Van d Prr in n stroomvrsnlling. Hij documntrd dit procs, mt zacht klurvlakkn op n rks dokn. Ens d bouwwrkn warn gstart, vrandrd ht bld op één dag mr, dan ht all wkn voordin tsamn had gdaan. Voor Van d Prr btknd dit lang dagn van rigouruz arbid. D tkningn in d kastn n aan d binnnwandn in d zaal zijn d originln van ht bok Stnstof. Z zijn gmaakt op n fijn rijstpapir. Van d Prr lgt uit dat hij n soort drukprocédé hft togpast door zijn tkningn mt n ms in plxiplatn t krassn. D grovn vuld hij mt inkt n op d vlakkn wrkt hij mt klurn. Zo combinrt hij ht schrp bld, dat its wg hft van n pntkning mt d wazig sfr van klurn di in lkaar ovrlopn. Van d Prr vrtlt dat r wl dglijk ovrnkomstn zijn mt Chins schildrwrk, maar dat d wstrs tchnik van krassn in schril contrast staat mt ht fluwl strln van ht papir mt ht pnsl, zoals dat in China gburt. Inplanting Stnstof is gn strip, maar n (foto: Pitr Bart) bldvrhaal. Ht bok combinrt n ign stijl van tkningn mt n minimum aan tkst. Idr bld op zich, vrdint ht om vn stil bij t staan. D lijn di door ht vrhaal gaat, is r één van ht oud tgnovr ht niuw. En oud bld dat afgbrokn wordt, voor n niuw monumnt dat opgtrokkn wordt. D inplanting van lmntn uit n vrmd cultuur in n traditionl samnlving, wordt in d vrf gzt. Als lzr mot j uitzokn ho j ht bok gaat bkijkn. Als j ht vrhaal zowl kan lzn aan haar tkst als aan haar tkningn, dan slaag j r in om ht tot j door t latn dringn. J mot r dus wl vn voor stilstaan. Op vraag van 'Ht trag vuur', n tijdschrift voor Chins litratuur, maakt Grolf Van d Prr rcnt nog n niuw wrk. Ht ht 'Domwg dappr in d Glukstraat'. Mt dit vrhaal xprimntrt d makr opniuw mt vrschillnd manirn om n vrhaal ovr t brngn. En klin slcti van d originl tkningn hangn uit in d xpozaal. In d gaandrij zi j d plannn voor n niuw wrk uithangn. Enkl bldn van volksprotst n tanks vrzwijgn d Chins gschidnis nit. Dz rks waar Van d Prr n niuw hoofdprsonnag volgt, is n strk aanzt voor n niuw bok. Grolf Van d Prr stlt zijn wrk tot 23 dcmbr tntoon in d xpositizaal van d cntral bibliothk op ht Laduzplin. Op maandag n vrijdagnamiddag zal d autur zlf aanwzig zijn. 'Stnstof' ligt voor 24 dcmbr in Ht Bslotn Land of op d tntoonstlling zlf. Vto gft vijf duotickts wg voor d Grt Wagmans-voorstlling van 20 novmbr, 20u.!! Mail als d bliksm naar J kan mdon tot dondrdag 14u. 12 Jaargang 30 nr. 8 dd. 17 novmbr 2003 v to

13 DE ANARCHISTEN SPELEN TERUG AKOESTISCH TIJDENS TOURNEE DAAU VS TROISSOEUR "En daarna volgt misschin n lang wrldris" DAAU, oft voluit Di Anarchistisch Abuntuntrhaltung, bgint samn mt ht al vn illustr gzlschap Troissour aan n niuw tourn langs d grot Vlaams cultuurhuizn. D Anarchistn vrbazn tlkns opniuw mt onconvntionl muzik n onvoorsplbar projctn, maar blijvn prcis door hun unik klank toch hrknbaar. Na jarn gflirt mt lktronica, gaan z nu trug d akostisch tor op. Vanssa Vansintjan D trugkr naar d basisbztting zal d trouw fans ongtwijfld vrhugn. Ht is van d rst cd gldn, zo'n tin jaar trug, dat d profssionl opglid muzikantn nog loutr d grnzn van hun ign instrumntn vrkndn. Sony Classic zag in DAAU d niuw blichaming van d klassik muzik n plaatst z ondr hun labl. Maar zoals ht war anarchistn btaamt, past DAAU in gn nkl hokj. Tgn d zin van Sony Classic, dd op d twd cd W Nd Nw Animals d digital tchnologi zijn intrd, samn mt d gaststmmn van An Pirlé n Angéliqu Willki (Zap Mama). Ht is in dz priod dat DAAU ht voorprogramma van Björk n 16 Horspowr sirt. Toch ovrschrijdn z pas mt hun drd cd Liv Transmission, 2001 vn ht altrnativ circuit, wannr z mt d minihit "Mary Go Round" airplay krijgn op d Vlaams radio. Pianist Adriaan Lnski n drummr Jank Kowalski vrstrkn ht oorspronklijk kwartt. schouwburg, maar ls vooral rst wat Rol van Camp, d accordonist van DAAU, daarovr t vrtlln hft. Elk avond zijn r tw optrdns: één van Troissour n één DAAU di voornamlijk akostisch muzik brngt. Vto: Spln julli dan nit samn mt Troissour? van Camp: «W hbbn al n paar kr samn grptrd, maar w wtn nog nit wat dat gaat gvn op ht podium zlf. Als ht r van komt, is dat allszins gn voorbrid blok. Hoplijk wordt lk avond toch n btj andrs. Onz optrdns zijn moilijk t voorsplln n dat is ook ht fijn voor onszlf n ht publik. Als j samn naar buitn trdt, krijgt dat ggvn nogal vl blang. Dat is nit d hoofdprioritit, bschouw ht rdr als tw optrdns in één. W hopn zo its andrs t kunnn bidn dan d klassik hoofdact mt n voorprogramma als opwarmrtj.» Vto: Ht wordt n akostisch optrdn. Krn julli dan trug naar d priod van d rst cd, wg van d xprimntn mt lktronica van d laatst jarn? van Camp: «Dat zal zoits zijn. W hbbn n jaar lang niuw muzik gmaakt, trug akostisch. Of dat klinkt zoals op onz rst cd kan ik nit zggn. Dat is al t lang gldn (lacht). Ondrtussn zijn w oudr n is ons lvn zo gëvolurd dat ht toch andrs zal klinkn. D bztting is wl wr dzlfd: w spln trug mt d vir krnmuzikantn van in ht bgin, zondr Adriaan Lnksi op piano n Jank Kowalski op drums. Zij zijn r nu nit bij, maar dat wil nit zggn dat z dfinitif wg zijn uit DAAU. «Ovr di omschakling is bst wl nagdacht. W hbbn al zovl uitgprobrd dat w trug gosting krgn om loutr akostisch t gaan. Bgin 2004 nmn w onz niuw cd op, di waarschijnlijk ook di richting zal uitgaan. Volgnd kr wordt ht wr wat andrs, w kizn nooit voor één spcifik formul di wrkt n waarop w blijvn trn. W zin wl.» "W hbbn al zovl uitgprobrd dat w trug gosting krgn om loutr akostisch t gaan" Rijk Bovndin bhorn z in 2002 n 2003 tot d winig, maar glukkig 'pop'gropn di projctsubsidis krijgn van d Vlaams gmnschap, samn mt bijvoorbld Millionair, Das Pop n Kadril. Rijk wrdn d Anarchistn daar nit van, maar ht schpt wl d ruimt om mr nrgi in d compositis zlf t stkn. Di kan u zondag bluistrn in d Stads- MOORD, ik nog nit vrklappn, maar wl dat ht gaat zowl om mnsn waarm w in ht vrldn al hbbn samngwrkt, als om niuw namn.» Vto: Wat brngt d tokomst? van Camp: «Voorlopig blijvn w nog vn akostisch spln, want w hbbn gmrkt dat dat toch vrfijndr klinkt dan wannr j mt bats splt. Wat rna gaat gburn, staat absoluut nit vast. Misschin volgt r wl n hl lang vakanti. Idrn nmt wl ns n pauz van n paar maand ofzo, maar dat is toch nog t kort om cht afstand t kunnn don van waar j m bzig bnt. Soms lft ht gvol dat j ook wl ns wat andrs wilt don dan muzik makn. Als r imand droomt van n grot wrldris, is dit ht momnt. Om daarna trug samn muzik t makn, natuurlijk!» (foto: Svn van Baari) Pauz Vto: Op julli wbstk staat t lzn dat r ind novmbr n spcial diti van julli muzik uitkomt. Wat wordt dat prcis? van Camp: «Di zal nkl on lin t bstlln zijn. Ht wordt n collag mt DAAU-matriaal van d afglopn tin jaar, bwrkt door andr muzikantn n onszlf. Er zal vl onbknd matriaal opstaan. Wi r prcis d rvu dot, kan D tourn DAAU VS TROISSOEUR bgint dinsdag 18 novmbr in d AB Box in Brussl n komt zondag 23 novmbr in d Stadsschouwburg van Luvn. Info n tickts: (016) MISDAAD EN SUSPENSE IN DE FILM Gwld voor uw gld Vorig jaar schotld d vzw Laluna ondr d nomr 'Filmparad' ht filmlivnd publik van Studio's lk wk n mstrwrk uit d zstigr jarn voor: 2001: A Spac Odyss, Onc upon a tim in th Wst, nz. Dit jaar bstaat d Filmparad uit n uitglzn slcti misdaadfilms. Vto ving d schotn alvast vn op. Hanns Ddurwardr J kan r d klok m glijk zttn: dinsdagavond om 22u30 splt in Studio 1 n parl van n suspnsfilm. Nit zomaar d rst d bst whodunnit, maar ggarandrd n klassikr, oud of rcnt, di d uwighid als vooruitzicht hft. W hbbn r rds dri achtr d kizn. Hitchcocks Shadow of a doubt, Wlls' Touch of viln Wildrs Som lik it hot. Maar nit gtrurd, mt nog virntwintig stuks voor d bog blijft ht tot mi smulln gblazn. v to Jaargang 30 nr. 8 dd. 17 D films zijn in vir catgoriën ondrvrdld: r zijn d Frans polar-films, di vooral in d jarn zstig bkndhid vrwirvn mt intllignt rgissurs als François Truffaut n Rné Clémnt. In dit gnr krijgn w ondr andr Tirz sur l pianist n Plin solil t zin. Mr bknd is ongtwijfld d film noir, ht gnr dat door mstrs als Billy Wildr n Orson Wlls tot grot prfcti wrd gbracht. Nit alln d ormstrwrkn uit d jarn vrtig n vijftig komn hirbij aan bod: Th postman always rings twic n Th big slp, maar ook d zr fijn n mr rcnt wrkstukkn van Lynch Blu Vlvt n d gbrodrs Con mt Millr's Crossing. Moordwijf En drd catgori is wllicht in ht lvn gropn voor zij di giln op onbrikbar, buitnaards kol, al dan nit zwart-witt moordwijvn, in ht jargon fmms fatals gnomd. Gïntrssrdn spodn zich dan ook naar, w don maar n grp, Doubl indmnity n Gloria. novmbr 2003 Tn slott is r d catgori buitn catgori, di rlijk gzgd onz voorkur wgdraagt, want btr misdaadfilms dan Badlands, Bonni and Clyd n Th convrsation zijn ons ntvlis vooralsnog nit gpassrd. Uitraard is dz indling arbitrair n zou ht d kijklustig gnszins mogn afschrikkn. Ht aanbod bstaat uit stuk voor stuk schittrnd films, di gwoon voor ht gmak ht labl van 'misdaadfilm' krijgn opgklfd. Ht intllignt n ignwijz van dz mstrwrkn bstaat r immrs in dat z hun gnr hbbn ovrschrdn, vrruimd of subtil gparodird, zodat r van ht clichématig hld-knalt-schurk-nr-vrhaal winig of nits t bspurn valt. Vto wt daarom dz Filmparad danig t apprciërn n raadt d lzr aan dz topprs nit aan zich voorbij t latn gaan. Mr informati ovr inhoud n data is t vindn op of in ht Filmparad-programmabokj, dat in d Studio's t vrkrijgn is. 13

14 Ht ELixir Episod 08 WAT VOORAFGING: Nico kwam op d bgrafnis van Nonkl Door t wtn dat hij n formul hft di rg blangrijk gvolgn kan hbbn. Paul Nuyns, n oud collga van Nonkl Door, wil tgn lk prijs d formul kopn. Nico twijfld n ist rst mr informati. Nico dronk ht bodmpj van zijn pint lg n kk op zijn horlog. Vir uur zvntin. D man was ruimschoots t laat n Nico had wl andr dingn t don dan hir op hm t zittn wachtn. Nt ton hij zijn jas trug toritst, kwam Paul Nuyns ht tablissmnt binnn, duidlijk buitn adm. Hij hrknd Nico n kwam mtn op hm af. Ht spijt m dat ik zo laat bn. Ik hb m ghaast, maar ht vrkr En dan n parkrplaats vindn Vrslijk. God. Wat drink j nog? Nuyns dd tkn naar d waard voor nog tw pintjs t brngn n ztt zich nr. Voor ik j its vrtl wil ik d formul zin. Voor wat, hoort wat, bgrijp j? Nico knikt. Hij had ht kistj mgnomn, in n rugzakj. Hij ztt ht op tafl, opnd ht slot mt ht slutltj n vrwijdrd ht dksl van ht kistj. Ht vrgld papir bwoog n btj alsof ht smkt om vrij glatn t wordn, om onthuld t wordn. Nuyns nam ht r voorzichtig uit, opnd ht uitrst langzaam n vrstijfd dan. Hij kk nkl nog naar ht blad voor hm. Mnr Nuyns? Is ht d formul di u bdold? Sorry, Nuyns kwam trug op d wrld. Ja, bvstigd hij dan. Ht is indrdaad d formul waarnaar ik op zok bn. Mag ik vragn ho u raan bnt gkomn? Z is mij naglatn door Isidoor Van Niuwnhuiz. Hij hft vijf jaar bij ons ingwoond, ton hij vrtrok hft hij dit voor mij achtrglatn. Ik wt nit waarom ik ht prcis krg, r stak gn vrklaring bij. Ho oud was u ton Isidoor bij u vrblf? Ik was vijf ton hij bij ons introk, tin ton hij ht huis vrlit. Nuyns lk d informati dskundig t vrwrkn. Na lk antwoord van Nico knikt hij kort. Hij had zijn handn opniuw tgn lkaar glgd, d vingrtoppn tgn d gslotn mond. Nico durfd hm nit t Organisr j its?? Kondig ht gratis aan in d -Niuwsbrif Botik K.U.Luvn K.U.LEUVEN GESIGNEERDE ARTIKELEN Sportkldij, pnnnsts, slutlhangrs, paraplu s, nz. OUDE MARKT 13 Opn op wrkdagn van 10-12u n 14-16u. Organisr j its?? Stop ht gratis in d databas Agnda K.U.Luvn storn in zijn concntrati, maar wild nu wl graag wtn wat d formul zo blangrijk maakt, waarom Nuyns r naar op zok was gwst n waarom hij r zlfs gld voor had willn bidn. Mnr Nuyns, ik zou graag wat mr wtn ovr d formul. Nuyns knikt, dronk van ht bir dat nu voorgschotld wrd. Misschin bgin ik bst mt n woordj uitlg ovr mijn conncti mt Isidoor Van Niuwnhuiz. W wrktn samn. Wat voor wrk dd u? Exprimntl gnskund. W wrktn samn op ht laboratorium. Ik lidd n ondrzok naar d niuwst tchnologiën om opratis uit t vorn. Isidoor Van Niuwnhuiz wrkt op n andr afdling. Wij warn d tstrs, wij krgn zakn van andrn, zochtn naar optimal mthodn om d niuw tchnikn t gbruikn. Van Niuwnhuiz zat op d afdling di d niuw mthods crërd. W kwamn god ovrn, w namn dzlfd trin, w raaktn bvrind. Samn mt d mannn di u op d bgrafnis hft gzin. W warn allmaal bzig mt éénzlfd zaak, d gnskund volldig uit t dipn. Van Niuwnhuiz ging daar ht vrst in. Ho dan? Van Niuwnhuiz was cht gbiologrd, was nauwlijks nog bzig mt d mns waarop d tchnik wrd togpast. Hij wild d knnis n d bschikbar moglijkhdn, d hl mikmak tot zijn uitrst moglijkhdn drijvn. Er warn zo nog wl collga s, maar nimand kon tippn aan Van Niuwnhuiz. Nico dronk van zijn pint, slikt d informati di hij nt gkrgn had vn door. Nonkl Door was dus n gnskundig gwst. Waarom had hij hm dan nooit naar dat zogzgd laboratorium zin gaan? Wat had d formul rm t makn? Hij stld d vraag aan Nuyns. Zoals ik al zi was Van Niuwnhuiz nogal bztn mt d xprimntn waarm hij bzig was. Bovndin had hij nog n andr obsssi: gschidnis. Hij was vrzot op oud bokn. Buitn zijn urn zat hij vaak urn in oud gschriftn t zokn naar gnswijzn n volkswijshdn ovr hlnd plantn. Er mocht nits vrlorn gaan, zi hij altijd, r was al zovl dat ondr ht stof lag, vrgtn n vrgld. Hij haald r nooit cht vl knnis uit, uit zijn oud bokn, tot hij plotsling in n impass d juist oplossing vond, n oplossing waar andrn nit aan haddn gdacht. Dat dankt hij aan zijn bokn, vond hij. W litn hm maar don, lachtn r wat m, w haddn allmaal n hobby. Maar bij Van Niuwnhuiz was ht mr dan n hobby, mr dan n baan. Ht wrd n obsssi, hij vrgat hlmaal d mns op wi zijn niuw vondstn zoudn wordn togpast, vrloor contact mt d wrld. Ton ontdkt hij d formul. Ik wt nit waar hij d formul ghaald hft. Ik vrmod uit n van zijn bokn. Vanaf ht momnt dat hij z ontdkt had, vrandrd hij hlmaal. Hij bgon gnipig t don, bgon langr t wrkn, bstld vrmd productn di w tvorn nooit in ht laboratorium haddn gbruikt. Ht lk alsof hij buitn zijn urn zlf its aan ht brouwn was. Nit alln wij bgrpn dat. D dircti ws hm op zijn rchtn, zlf brouwsltjs makn was daar nit bij n waarschuwd hm dan ook. Om zich tgn zichzlf t bschrmn vrtld hij ons wat hij had ontdkt, toond ons d formul. Wat di oplvrd, wild hij chtr nit kwijt. Hij hft nog één jaar bij ons gwrkt, n jaar waarin hij voortdurnd zichzlf most vrddign n duidlijk zowl ghimn als productn achtrhild. W haddn r gn twijfls mr ovr: hij probrd d formul om t zttn in its tastbaars. Maar voor ht zovr kon komn, vrdwn hij. D dircti zi dat hij op hun aanvraag ontslag had gnomn. W probrdn hm t brikn op zijn thuisadrs, bij zijn zustr waar hij vaak kwam, nimand wist waar hij hn was. Hij was gwoon vrdwnn. Er vil n stilt. Ht lk alsof Nuyns uitgpraat was, maar dat kon Nico nit glovn, dat wou hij nit glovn. Er most toch mr zijn, andrs zou Nuyns toch nooit gld willn bidn voor d formul. Dat is ht? Hij nmt ontslag, vrdwijnt, duikt n tijdj latr bij ons op, vrdwijnt trug n strft? Nits mr? Toch wl. En priod van n aantal maandn na zijn ontslag krg ik n brif van Van Niwnhuiz, uit d koloni. Dat hij r n mooi btrkking had, dat hij dd wat hij al di jarn al had willn don. D brif was luk gschrvn, maar j mrkt dat Van Niuwnhuiz loog. Hij dd nit wat hij wild don, hij was zijn job bij ons kwijt n zijn togang tot n laboratorium waar hij zijn formul had kunnn vrwznlijkn. D brivn di hij schrf stondn vol cryptisch omschrijvingn n mystriuz tosplingn op zikt, lvn n dood. Erst dachtn w dat hij gk gwordn was. Evn dachtn w zlfs dat hij zlf zik gwordn was of dat hij spld mt d gdacht om zlf n ind t makn aan zijn lvn. W wildn hm hlpn, maar hij was onbrikbaar. D brivn di hij stuurd kwamn altijd van rgns andrs. Dan mrktn w dat hij its totaal andrs bdold mt d vrmd taal. Hij was nit zik. Hij sprak ovr d vrlossing van d dood, maar misschin nit d dood als vrlossing. Daarnaast gaf hij ook andr hints. Ik mrkt dat in zijn brivn r tlkns n aantal woordn, soms maar n aantal lttrs, andrs gschrvn warn. Ondrlijnd, in hoofdlttrs gschrvn, zulk tkns. Erst vond ik ht raar, op d duur vond ik r n systm in. Van Niuwnhuiz had r cht n puzzltj van gmaakt. D lttrs n woordn vormdn altijd dzlfd boodschap. Tlkns opniuw probrd hij ons its m t dln. Wat dan? Nico kon zich nu nog nauwlijks bhrsn. Hij had al dri kwartir zittn luistrn naar n man di nkl zijn niuwsgirighid had aangschrpt. Hij wild wtn waarvoor d formul dind, waarm Nonkl Door zo gpassionrd bzig was gwst. D formul di hij had gvondn, zo schrf hij, was ht nig mdicijn dat r bstond tgn d ultim zikt, d nig di d mns nooit dacht t ovrwinnn. D formul lvrd n lvnslixir op, n mdicijn tgn d dood. (Wordt vrvolgd ) Hnrica h 14 J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r v to

15 Vto COLOFON 's-mirsstraat Luvn Tl 016/ Fax 016/ mail: Jaargang 30 Nummr 8 17 novmbr 2003 Vto is n uitgav van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati. D standpuntn vrddigd in Vto stmmn nit noodzaklijk ovrn mt d standpuntn van LOKO. Vrantwoordlijk uitgvr: Joris Bckrs Hoofdrdactur: Kris Malfason Rdactiscrtaris: Joris Bckrs Rdacti: Laurns D Kostr, Hann Vrmirn. Mdwrkrs: Pitr Bittrbal Bart, Joris Bckrs Bckrs, Christoph Bicky D Bldr, Bn Klintj Dbock, Hanns Drumsticks Ddurwardr, Dris Srvlla D Smt, Laurns Mitrailltt D Kostr, Livn Stoofvlssaus D Rouck, Wim Garnaalkrokt Gmots, Sighild Samorai Lacor, Thomas Lompia Lys, Hrman Hamburgr Loos, Kris Mayonais Malfason, Ward Sitostick Sgrs, Kurt Saté Smts, Juli Vlsj Vandnbrgh, Jron Vlampijp Vandromm, Svn Spcialsaus Vannck, Vanssa Vlskrokt Vansintjan, Hann Viandl Vrmirn. Doka: Pitr Bart, Christoph D Bldr. Cartoons: Sh3ll4c, Ward. DTP: Joris Bckrs, Bn Dbock, Thomas Lys, Kris Malfason, Hann Vrmirn. Eindrdacti: Joris Bckrs, Bn Dbock, Thomas Lys, Kris Malfason, Hann Vrmirn. Intrnt: Niuwsgrop: kotnt.vto Publicitit: Alfast cvba - Ln Cuyprs 016/ Agnda 17/11 tot 24/11 DONDERDAG u DEBAT Gsprksavond 'Andrsglobalisring n d idntititskwsti' mt Bambi Cuppns (Dr. in d social antropologi), Himi Kaçar (Radiks), Gunthr Lippns (spcialist in Qur- n gndrthma s), Hild Vrschav (Fmistisch Anarchistisch Madammn), in CC Oratoriënhof, org. Masrlfonds Luvn. Ad Valvas 17/11 tot 24/11 ROMANIA 17/11 om u: Quiz, gprsntrd door d liftallig Cathy n Fi in Sixtis styl n om 24u gratis vat in d Fak, in MSI 02.15, tog. 1/1,5. 18/11 om u: Schlagrcantus, in Ambiorix, tog. 9/11. 19/11 om u: Alls-kan-btrmarathon mt popcorn, in Prma van EOOS. 19/11 om u: Extravaganzafuif mt korting n gratis bonntj voor wi vrkld is, in Albatros, tog. 2/2,5. 20/11 om u: Tavrnnamiddag t Tavrn da Nico Tina, mt hrlijk spaghtti bolognais n macaroni ham-kaas, bon appétit!, in d Fak. 20/11 om u: Proffnvrtlavond, waarbij proffn vrtlln ovr hun studntntijd, in MSI /11 om u: Croqumonsiur, MMMMMhhhh jami!, in hal van ht MSI. VTK 20/11 om u: Dbat mt o.a. burgmstr Tobback ovr huisvsting, in ESTAT-auditorium. Vto t snl uitglzn? Discussir vrdr op onz ign niuwsgrop: kotnt.vto D vrij tribun kan bzorgd wordn op ht rdactiscrtariaat in d s Mirsstraat 5, 3000 Luvn n mot vóór vrijdagnamiddag u binnn zijn via -mail op ht adrs D vrij tribun staat opn voor idr prsoon of organisati di mt rdlijk argumntn n standpunt vrddigt of n gfundrd mning formulrt. Ht standpunt kan vrij aangbracht wordn. D Prsoon of organisati is volldig vrantwoordlijk n aanspraklijk voor d inhoud n kan slchts één maal pr jaar n vrij tribun krijgn. D vrij tribun wordt stds ondrtknd mt naam, studijaar n volldig adrs, n is ondr gn bding anonim. Evntul raktis op n vrij tribun wordn uitsluitnd ggvn via lzrsbrivn. D vrij tribun wordt ofwl intgraal ofwl nit gpublicrd n is nit langr dan tkns (spatis inbgrpn, wat ovrnkomt mt ± vir gtikt bladzijdn mt dubbl intrlini). D rdacti bhoudt zich ht rcht voor d vrij tribun nit t plaatsn als aan d critria van rdlijk argumntati, n standpunt n gfundrd zijn nit strikt voldaan wordt. Bst drukkr, dz advrtnti (12.5cm brd 19.5cm hoog) wrd aanglvrd door Thomas Cook (Margrit Dblock 09/ of) pr ISDN (dzlfd als d vorig wkn, gdatrd 3 oktobr) Drukkrij: Kmpnland (Hrntals) Oplag: 9000 xmplarn ISSN-nummr: Abonnmntn Binnnland: 10 uro Buitnland: 25 uro Ovrschrijvn op rkningnummr: Rdactivrgadring idr vrijdagnamiddag om 16u. All gïntrssrdn (tkst, foto, lay-out, Intrnt, kok,...) zijn stds wlkom op d rdactivrgadring of op ht rdactiadrs. Vto bij j thuis? Nm n abonnmnt: voor 10 uro wklijks in j bus v to J a a r g a n g 3 0 n r. 8 d d. 1 7 n o v m b r

16 TRIATLEET RUTGER BEKE OVER TOPPRESTATIE Ik bn zr slcht in xplosiv sportn 3,8 km zwmmn, 180 km fitsn n 42 km lopn; d gmiddld studnt dot r ongvr n half lvn ovr. Luvnaar Rutgr Bk dd ht nkl wkn gldn op Hawaï in n dikk acht uur n wrd daarm twd bij zijn dbuut in d prstigiuz Ironman-triatlon, ht officiuz Wrldkampionschap in n van d mst xtrm sportdisciplins. Christoph D Bldr & Hrman Loos Vto mag dan ovr n ijzrn wil bschikkn, tot Ironman zulln w ht van zijn lvn nit schoppn. Imand mot ht don n waarom in d nabij tokomst nit Rutgr Bk? Dz Luvnaar bws ht afglopn jaar in idr gval dat hij nit langr n aanstormnd talnt is maar n rglrcht toppr. Vto: Waarom hbt u voor n zwar sport als triatlon gkozn? Rutgr Bk: «Ik hb rst gvotbald, maar ik was daarin t afhanklijk van andrn. Ik wild n individul sport uitofnn. Ton ik in 92 bldn van d Ironman in Hawaï zag, was ik dirct vrkocht. Ik bn ton wl nit onmiddllijk bgonnn mt triatlon, andrs haddn mijn oudrs waarschijnlijk gzgd: Zijd wr daar, zot! Ik hb r ignlijk wl bwust voor gkozn omdat ht zo zwaar is; ht is ignlijk pur uithouding. Ik bn trouwns zr slcht in xplosiv sportn. Ik hb n jaar sportkot gdaan n in turnn was ik absoluut d slchtst van d sukklaars (lacht). Vanaf mijn 15 jaar bn ik gaan lopn, maar gn wdstrijdn. Ik hb ton, op aanradn van mijn wiskundlraar, wl dri jaar na lkaar d 20 km van Brussl glopn.» «Ton in Luvn n triatlonclub wrd opgricht, bn ik daar in 95 onmiddllijk bgonnn. In dat rst jaar hb ik rds nkl kwarttriatlons glopn. Ht jaar nadin kwam ik tot ht bsf dat ik n trainr nodig had, aangzin ik zlf niks van training afwist. Pitr Timmrmans maakt sindsdin mijn schma s. Zwmmn was ton zkr mijn zwakst ondrdl. Ik hb ignlijk pas fatsonlijk lrn zwmmn ton ik al 18 was. Ik vrlis momntl nog stds nkl minutn, maar ovr vir kilomtr is dat toch nit cht vl.» Pronostik Vto: Voor andr topprs was uw prstati in Hawaï n vrrassing. Was u zlf ook vrrast? Bk: «Ik had rds twmaal ht podium ghaald op ht WK lang afstand, maar di wdstrijd is ignlijk mindr blangrijk in d triatlonwrld. In Hawaï zijn mr topprs aanwzig n di haddn nog nit van mij ghoord. Eén van d sponsors vraagt jaarlijks aan hondrd insidrs n pronostik voor d topdri; ik kwam op gn nkl lijstj voor. Nu, ik had ht zlf ook nit vrwacht, mt n plaats bij d rst tin zou ik zr tvrdn zijn gwst. Tijdns d wdstrijd spld dat door mijn hoofd. Na ht zwmmn bn ik naar d kopgrop van zo n twintig man gfitst. Ton rd nog één prsoon vooruit. Bij d wissl bn ik als drd bginnn lopn. Enkl Ptr Rid, d latr winnaar, is mij nog voorbij ggaan. Ik bn dan opgschovn naar d twd positi n wrd op ht ind nog door n Niuw-Zlandr bdrigd. En plogmaat di langs d kant van d wg stond t supportrn, schruwd mij cht vooruit. Dat hft mij ton door nkl moilijk momntn gholpn.» Vto: Waar zijn uw gdachtn tijdns n inspanning di mr dan acht uur duurt? Bk: «Er zijn vl mnsn di mij dz vraag stlln. Ik bn ignlijk alln mt d wdstrijd bzig. Er zijn zovl dingn waar j voortdurnd aan mot dnkn. Ht gaat allmaal ook rap voorbij (lacht mt Vto s vrbijstrd blik). J zit bijvoorbld mr dan vir uur op d fits, maar ht lijkt vl mindr lang. Ht zwmmn, dat in wrklijkhid mindr dan n uur duurt, gaat voor mij ht traagst voorbij. J bnt dan alln mt jzlf bzig n j kan j gn bld vormn van d rst van ht vld.» Brokvntj Vto: U bnt zsntwintig, wat zr jong is in d triatlonsport. Ho lang wilt u nog doorgaan n wlk groimarg dnkt u dat u nog hft? Bk: «Ik wil zkr nog tin jaar doorgaan, tnminst als ik gspaard blijf van hardnkkig blssurs. Kijk naar Ptr Rid, d winnaar in Hawaï, di wordt dit jaar rds vijfndrtig. Ton mijn trainr van d prsconfrnti (foto: Christoph D Bldr) trugkwam, zi hij: Amai, di andrn zin r al mannn uit, gij zijt nog n brokvntj! Ik kan in lk van d dri disciplins nog vooruitgang bokn. Mijn zwmtchnik kan zkr vrdr bijgschaafd wordn. In ht fitsn splt d kracht n grot rol n ook daar hb ik mijn limit nog nit brikt. In ht lopn hb ik misschin nog d mst moglijkhdn. Ik was trouwns nit cht tvrdn van mijn loopprstati op Hawaï, ik hb its t vl vrlorn op d latr winnaar. God, ik bn nog jong, maar ik bn nit d nig opkomnd jongr n d concurrnti wordt ook strkr. Bovndin zal ik ht voordl dat nimand mij knt volgnd jaar nit mr hbbn. Z zulln mij van in d start in ht oog houdn n dat gft toch wl n andr situati.» Vto: U bnt nu profssionl bzig mt sport. Waarom hft u voor sport gkozn? Bk: «Ik mot daar rlijk in zijn: studrn is nit mijn ding. Als ik vrogr ging lopn, was dat ignlijk n uitvlucht om nit t lrn. Ik ging stds langr lopn om mijn bokn t ontvluchtn. Naar d ls gaan vond ik nit rg, maar achtr dat burau zittn was r t vl aan. Als j mij als kind gvraagd had wat ik wild wordn, dan zou ik zkr bropssportr gantwoord hbbn, howl ht ton nog nit duidlijk was in wlk sport. Kijk, ik ga nit rijk wordn van triatlon, maar dat vind ik nit rg. Ht is mijn ign kuz, andrs was ik wl gaan tnnissn.» Uitlaatklp Bk: «Ik hb cht wl gluk dat ik nu n contract hb mt BLOSO. Ik hb rst n paar jarn als rddr gwrkt, trwijl ik nu btaald word om t sportn. Zondr stun zou ik dat nit kunnn. BLOSO zorgt nkl voor financiël stun, d rst wordt door ht BIK-triatlontam vrzorgd. D prsaandacht voor ht triatlon valt in Blgië trouwns bhoorlijk m, r zijn topprs in andr sportn di ht mt vl mindr blangstlling motn don. Enkl bij d jugdwrking zijn r problmn. D mst triatltn bginnn pas rond hun 18 jaar, voor kindrn is ht nit cht n gschikt sport. Ik dnk dat d jugd bst grcrutrd wordt in ht zwmmn. Jong talntn di n btj op d zwmsport zijn uitgkkn, kunnn gmakklijk ovrstappn naar ht triatlon. Z hbbn n fors stap voor op mnsn als ik, di op di lftijd ampr kondn zwmmn. Momntl zijn r trouwns nkl opkomnd talntn in Blgië di uit d zwmsport komn.» Vto: U bnt gtrouwd op Hawaï. Dnkt u dat ht uw prstatis in positiv zin kan bïnvlodn, zoals bij Justin Hnin-Hardnn? Bk: «Ik bn al tin jaar samn mt mijn vrouw, r vrandrt dus nit vl. Wij woondn ook al bijna vijf jaar samn. Z dot zlf ook aan triatlon, maar dan als hobby. Z wrkt als kinsist n voor haar is ht n idal uitlaatklp. Volgnd jaar wil z zlfs n volldig triatlon lopn. Voor mij is ht natuurlijk plzant omdat z god bgrijpt wat ik allmaal mot don n latn voor mijn sport. Z wt dat ik op mijn voding mot lttn n vaak vrog ga slapn. W zwmmn zlfs vaak samn; voor lopn n fitsn gaat dat chtr nit. Ht is voor mij allszins gmakklijkr dat zij zlf aan triatlon dot.» Vto: 2004 is n Olympisch jaar, maar nkl d kwarttriatlon staat op ht programma. Wat btknt dat voor u? Bk: «Ik kan daar gn prijzn haln, dus blijf ik thuis. Mijn zwmsnlhid is nit hoog gnog n in kwarttriatlon mag j, in tgnstlling tot d lang afstand, tijdns ht fitsn stayrn. Als j dan n halv minuut vrlist bij ht zwmmn, bn j gzin. Eignlijk zijn ht gwoon tw vrschillnd disciplins; r is gn nkl toppr di d tw afstandn nog combinrt. Ik dnk dat Hawaï zkr vn mooi is als d Spln. D triatlonsport is daar immrs ontstaan n d wdstrijd knt n zr rijk traditi, in tgnstlling tot d

17 17

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP Eric Pontt Juli 2006 Inliding D Europs Uni tlt 25 lidstatn ; daarvan zijn r 11 mt n klinr aantal inwonrs dan Vlaandrn.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

nieuwsbrief West-Vlaanderen

nieuwsbrief West-Vlaanderen Blgië - Blgiqu P.B - PP 8500 Kortrijk 4/1245 P408964 niuwsbrif 3-maandlijks Januari - Fbruari - Maart 2012 2 Voorwoord 3 Jongns prstrn slchtr op school dan misjs 4 Opglt: wijziging voor jobstudntn 6 Bgliding

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie