Zitting van 18 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 18 december 2014"

Transcriptie

1 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden: Gemeenteraadsvoorzitter; Koen De Vadder, Paul Vandyck, Chris Lievens, Mark Wouters, Nick De Rijck, Bertrand Eraly, Petra Vreys, Theo Smets, Diana Van Leemputten, Luc Van Eesbeek, Kim Van Nuffelen, Tjorven Puype, Frederik Laeremans, Kris Torfs: raadsleden; Theo Ceulemans: Gemeentesecretaris. Verontschuldigd: Alain Verschaeren: Raadslid; Vanaf punt P.7 verlaat Jan Van Herck, Schepen de zitting. Vanaf punt P.8 vervoegt Jan Van Herck, Schepen de zitting. Dagorde Afdeling Interne Zaken Secretariaat P.1. Dossiernaam: Verslag vorige vergadering Onderwerp: Verslag vorige vergadering d.d. 27 november 2014 P.2. Dossiernaam: Kennisname verslaggeving adviesraden Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden conform artikel Gemeentedecreet P.3. Dossiernaam: Politieverordening adm Onderwerp: Politieverordening inzake administratieve politie te Tremelo n.a.v. de veldritten 'Grote Prijs Sven Nys' op de Balenberg d.d. 1 januari 2015 P.4. Dossiernaam: Politiereglement feestvuurwerk Onderwerp: Politiereglement voor het afsteken van feestvuurwerk P.5. Dossiernaam: Politiereglement wensballonnen Onderwerp: Politiereglement op het gebruik van wensballonnen Afdeling Grondgebiedzaken Ruimtelijke ordening/mobiliteit P.6. Dossiernaam: Verkaveling Grondafstand. Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van verkavelingsaanvraag Evi De Mey voor het perceel gelegen Van Espenstraat, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie C nr. 365 P. Afdeling Financiën en Fiscaliteiten Financiën P.7. Dossiernaam: Toelagen verenigingen en musea Onderwerp: nominatieve toekenning Secretariaat P.8. Dossiernaam: Kennisname toezicht Onderwerp: jaarrekening 2013 gemeente Tremelo Financiën P.9. Dossiernaam: Meerjarenplan Onderwerp: Goedkeuring wijziging meerjarenplan P.10. Dossiernaam: Budgetwijziging 2014 Onderwerp: Goedkeuring Budgetwijziging 1/2014 P.11. Dossiernaam: Budget 2015 Onderwerp: Goedkeuring Budget 2015 OCMW Secretariaat P.12. Dossiernaam: OCMW meerjarenplan en budgetwijziging 2014 Onderwerp: Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan en kennisname van de budgetwijziging 1/2014 Afdeling Interne Zaken Secretariaat In besloten vergadering P.13. Dossiernaam: Bekrachtiging aanstelling financieel beheerder Onderwerp: Besluit d.d. 9 december 2014 houdende vervanging financieel beheerder

2 424 Afdeling Grondgebiedzaken Ruimtelijke ordening/mobiliteit In besloten vergadering P.14. Dossiernaam: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Onderwerp: Samenstelling GECORO De voorzitter opent de zitting. PUNT P.1: Dossiernaam: Verslag vorige vergadering Onderwerp: Verslag vorige vergadering d.d. 27 november 2014 Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Voorgeschiedenis 27 november 2014: gemeenteraadsvergadering 15 juli 2005: Gemeentedecreet artikel 33. De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed. eenparig De raad keurt de notulen van de zitting van 27 november 2014 goed. GR ONTWERP Notulen (.pdf) PUNT P.2: Dossiernaam: Kennisname verslaggeving adviesraden Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden conform artikel Gemeentedecreet Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Gemeenteraadslid Mark Wouters betreurt dat er op grond van het voorliggende verslag van de seniorenraad weinig sprake is van een echt seniorenbeleid. Volgens hem worden er vooral evenementen georganiseerd evenwel zonder inhoud. Over het verslag van de jeugdraad verwijst gemeenteraadslid Nick De Rijck naar de problematiek van de weerhouden fuifzaal in Rotselaar waar dit jaar slechts een capaciteit van 1200 fuifgangers wordt voorzien i.p.v zoals in het verleden. Er zou ook een verschil zijn in de kaartenverdeling tussen de gemeentes Rotselaar, Tremelo en Begijnendijk. Gemeenteraadslid Nick De Rijck vraagt of we als gemeentebestuur hierover niet kunnen reageren bij de gemeente Rotselaar? Schepen Bert De Wit bevestigt de aangehaalde vermindering van de zgn. fuifcapaciteit met zowat de helft en dat de gemeente Rotselaar inderdaad nu de verplichting oplegde om het gebruik van deze beperkte fuifzaal te aanvaarden. De schepen wil deze situatie in de toekomst ook vermijden maar vindt het te kort dag om nu vandaag nog te reageren op deze voldongen feiten. Hij engageert zich om hierover een krachtig signaal te geven naar Rotselaar toe en tegelijk ook over de foute communicatie over de kaartenverkoop. Kennisname Overeenkomstig art van het gemeentedecreet neemt de gemeenteraad kennis van de volgende verslagen van de gemeentelijke adviesraden: - Beheersorgaan bibliotheek verslag vergadering d.d. 24 september Jeugdraad verslag vergadering d.d. 19 november Lokale economieraad verslag vergadering d.d. 20 oktober Sportraad verslag vergadering d.d. 17 november Seniorenraad: verslag vergadering d.d. 3 november jeugdraad (.pdf) jeugdraad bijlage 1 Kampsubsidies 2014 (.pdf) jeugdraad bijlage 2 Veiligheidssubsidies 2014 (.pdf)

3 425 jeugdraad bijlage 3 Vormingssubsidies 2014 (.pdf) jeugdraad bijlage 4 Werkingssubsidies 2014 (.pdf) Lokale Economieraad (.pdf) sportraad (.pdf) sportraad bijlage JAARPROGRAMMA 2015 (.pdf) seniorenraad (.pdf) Beheersorgaan verslag 24 september (.pdf) PUNT P.3: Dossiernaam: Politieverordening adm Onderwerp: Politieverordening inzake administratieve politie te Tremelo n.a.v. de veldritten 'Grote Prijs Sven Nys' op de Balenberg d.d. 1 januari 2015 Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Gemeenteraadslid Nick De Rijck geeft aan dat hij reeds vorig jaar uitdrukkelijk heeft gepleit om bij dit evenement op 1 januari 2015 geschikte parkings te voorzien voor veilig parkeren en dat de straten rondom de Balenberg parkeervrij moesten worden gehouden. In de Beulkensstraat bv. kan helemaal geen brandweerwagen door als de straat staat vol geparkeerd. Burgemeester Paul Dams zal bij de politie benadrukken om de Beulkensstraat vrij te houden. 15 juli 2005: Gemeentedecreet Nieuwe Gemeentewet. Argumentatie Naar aanleiding van de veldritten "Grote Prijs Sven Nys op de Balenberg" d.d , is het nodig om maatregelen te nemen om de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, meer bepaald de openbare reinheid, orde, rust, veiligheid en gezondheid. eenparig In de hiernavolgende straten of delen van straten is het op 01 januari 2015 zonder voorafgaandelijk toelating van de Burgemeester verboden, op het openbaar domein en in openlucht op privé-terrein, een verkoopsstand op te stellen, welke ook de aard van de te verkopen zaken wezen: Moorsemsestraat, Bossepleinstraat, Bredevennestraat, Balenbergstraat, Balenbergstraatje, Kerkebosstraat, Beulkensstraat, Kapellestraat, en Hannekensstraat. Art. 2: In de vernoemde straten, onder art. nr.1, is het op 01/01/2015 verboden zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester: - folders, gadgets, flyers, gratis publicaties uit te delen; - enige bijkomende reclame of bijkomende publiciteit te maken in de vorm van panelen, affiches, voertuigen, spandoeken of welke vorm ook, op of langs de openbare weg, met uitzondering van de bestaande panden en de door de organisatie voorziene ruimte. Art. 3: Reclameborden, affiches en andere reclamemiddelen in strijd met deze verordening worden gebruikt, aangewend of geplaatst, kunnen worden verwijderd door de gemeentelijke diensten op kosten of risico van de overtreder die ze plaatste of gebruikte en onverminderd de voorziene strafsanctie. Art. 4: Onderhavige verordening treedt in werking, onmiddellijk na de bekendmaking ervan overeenkomstig art. 112 van de gemeentewet. Art. 5: De leden van de Lokale en van de Federale Politie zijn gelast met de uitvoering van deze verordening. De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen. Art.6: Afschrift van onderhavige verordening zal worden overgemaakt aan de bevoegde overheden. aanvraag veldritwedstrijden (.pdf)

4 426 PUNT P.4: Dossiernaam: Politiereglement feestvuurwerk Onderwerp: Politiereglement voor het afsteken van feestvuurwerk Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts 15 juli 2005, zoals gewijzigd: - Titel II, Hfst. Afd.III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art.42-43), - Titel II, Hfst. Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art.57-58), - Titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art ) en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering : wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; : wet betreffende de openbaarheid van bestuur; : decreet betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en de gemeenten; : KB houdende het NIeuw Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit. Argumentatie De noodzakelijkheid doet zich voor om het gebruik van feestvuurwerk te reglementeren om enerzijds het ontstaan van brand tegen te gaan en anderzijds brandwonden te voorkomen en de veiligheid van de toeschouwers te verzekeren. eenparig Het is verboden om in voor publiek toegankelijke plaatsen en privé-eigendommen feestvuurwerk af te steken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester. Art. 2: Onder feestvuurwerk wordt verstaan: vuurwerk dat beantwoordt aan de criteria bepaald in de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren, hoofdzakelijk op basis van de erin vervatte pyrotechnische samenstellingen (types en hoeveelheden). Art. 3: Het afsteken van feestvuurwerk in de nacht van 31 december op 1 januari mag, indein toegelaten, enkel plaatsvinden tussen 00u00 en 01u00. Art. 4: Feestvuurwerk afschieten gebeurt onder de verantwoordelijke van de personen die het afschieten. Zij kunnen op burgerlijk vlak aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij aanrichten door het afschieten van vuurwerk op basis van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, los van eventuele strafrechtelijke sancties. Art. 5: Enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik mag aangekocht worden. In België draagt dit vuurwerk de benaming "feestvuurwerk". Enkel wettig en veilig vuurwerk waarop één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat, mag gebruikt worden. Feestvuurwerk BE gevolgd door 3 letters, 4 cijfers en eindigend met een D (bv. BE/OTU XXXX/D). Consumenten jonger dan 16 jaar mogen dit niet kopen. Vuurwerk "categorie 1" of "categorie 2" met een CE-markering. Bovendien mag voor vuurpijlen de hoeveelheid aan actieve explosieve stof niet meer dan 40 gram bedragen. Consumenten jonger dan 12 en 16 jaar mogen respectievelijk de producten van categorie 1 en categorie 2 niet kopen. Art.6. Volgende veiligheidsregels moeten worden nageleefd: - Vuurwerkartikelen die te klein zijn om een markering op aan te brengen, moeten in een gemeenschappelijke verpakking zitten en voorzien zijn van een aangepaste markering. - Vuurwerk zonder gebruiksvoorschriften mag niet aangekocht worden. Bij twijfel moet aan de handelaar een afschrift van de handleiding gevraagd worden waarop vermeld staat hoe het gekochte product te gebruiken. - Als particulier mag feestvuurwerk aangekocht worden met daarin niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische sas. Dit komt min of meer overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. De verkoper mag u dus geen grotere hoeveelheid verkopen.

5 - Vuurwerk mag enkel aangekocht worden in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopsvergunning afgeleverd door de lokale overheid. De veiligheidsrichtlijnen van de vuurwerkproducent/leverancier dienen strikt in acht genomen te worden. - De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. - Het verzenden van vuurwerk per post is eveneens niet toegestaan. - Feestvuurwerk dient thuis bewaard te worden op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. - Alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk, moeten voldoende op voorhand gekend zijn. - Voor het afschieten van vuurwerk moet een aangepaste schietplaats gekozen worden: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte. - Toeschouwers moeten steeds op een veilige afstand gehouden worden tot na het afvuren. - Houd dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen. - Er moet steeds een gekeurd brandblusapparaat (minstens 6 kg. ABC-poeder) binnen handbereik zijn. - De verantwoordelijke voor het afschieten van vuurwerk mag niet onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen. - Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen. - Stabiliseer de batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rondom aan te brengen. - Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die u bij uw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers. Het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen. - Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt. - Richt nooit een aangestoken product naar een persoon. - Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm. - Steek nooit vuurwerk af op de grond (batterij, fontein, kaars, ) wanneer een deel van uw lichaam zich boven het vuurwerk bevindt. - Benader nooit een artikel onmiddellijk nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten. - Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan. - Doof op de grond gevallen resten. - Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind. - Bij periode van langdurige droogte is het afsteken van feestvuurwerk verboden. - De verantwoordelijke of een aangewezen persoon dient van bij het begin het vuurwerk tot 30 minuten na de beëindiging van het vuurwerk de vuurwerk- en neerslagzones grondig te inspecteren. - Alle informatie omtrent feestvuurwerk is terug te vinden op volgende website: Feestvuurwerk/hoofdlijnen_reglementering Art.7. Inbreuken op dit reglement kunnen gestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro. 427 PUNT P.5: Dossiernaam: Politiereglement wensballonnen Onderwerp: Politiereglement op het gebruik van wensballonnen Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts 15 juli 2005: Gemeentedecreet, zoals gewijzigd, - Titel II, Hfst.1.Afd. III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art ), - Titel II, Hfst. Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art.57-58), - Titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art ) en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering : wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; : wet betreffende de openbaarheid van bestuur; : decreet betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en de gemeenten; : KB houdende het NIeuw Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit.

6 428 Argumentatie Het gebruik van wensballonnen is een van oorsprong Oosters gebruik dat steeds meer en meer voorkomt; Het gebruik van wensballonnen kan het risico op brand voor woningen, bossen en gewassen sterk verhogen en kan tevens de aandacht van de weggebruiker afleiden; Het is om voormelde redenen aangewezen om het gebruik van wensballonnen op het grondgebied van de gemeente Tremelo te verbieden. eenparig Het is te allen tijde verboden op openbare plaatsen en op privéterreinen op het grondgebied van Tremelo wensballonnen op te laten. Art. 2: Onder wensballonnen wordt verstaan een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam. Art. 3: Inbreuken op dit reglement kunnen gestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro. PUNT P.6: Dossiernaam: Verkaveling Grondafstand. Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van verkavelingsaanvraag Evi De Mey voor het perceel gelegen Van Espenstraat, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie C nr. 365 P. Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Arlette Verhaegen Voorgeschiedenis Ontvangstbewijs 9 september 2014: aanvraag van de verkavelingsvergunning voor een nieuwe verkavelingsvergunning gelegen Van Espenstraat en met kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 365 P. Het dossier kreeg het gemeentelijk refertenummer: Het openbaar onderzoek werd ingesteld van 3 oktober 2014 tot 2 november Er werden 0 bezwaarschriften ontvangen. Feiten en context Het dossier betreft het verkavelen zodat nieuwe percelen bouwgrond kunnen worden gerealiseerd. De aanvraag is gelegen Van Espenstraat en met kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 365 P. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 Het gemeentedecreet regelt de werking van de lokale besturen. Artikel 42 bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is om te beslissen over de zaak der wegen. Dit betreft zowel de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging als de verbreding of de opheffing van bestaande gemeentelijke wegen. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 De VCRO vormt de basis van het ruimtelijk ordeningsrecht. Het is een grondige aanpassing van het decreet van 18 mei 1999 met integratie van de wet van 29 maart De basisbeginselen van de VCRO bestaan uit de stelling dat de ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit (art 4) De bouwvergunning wordt stedenbouwkundige vergunning genoemd, met onderscheid in procedure van een ontvoogde gemeente (1999) en niet ontvoogde gemeente (1962). De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat de gemeenteraad een beslissing neemt in de zaak der wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag. Koninklijk besluit van 28 december 1972 Dit besluit bepaalt voor het Vlaamse gewest de algemene regelen voor de opmaak en tenuitvoerlegging van de door de minister voorlopig vastgestelde ontwerpgewestplannen en van de door de Koning vastgestelde gewestplannen.

7 429 Koninklijk besluit van 7 april Gewestplan Leuven De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen. Deze omzendbrief bevat nadere richtlijnen over de bestemmingen in de gewestplannen. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2005 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (verv. BVR 9 september 2011, art. 1) Het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 De doelstelling van dit decreet bestaat erin om in elke gemeente voldoende sociale woningen te voorzien. Advies Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit werd het advies gevraagd aan de Intercommunale Eandis, Elektrciteitsstraat 70, 2800 Mechelen. Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Belgacom, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Inzake voorzieningen voor kabeldistributie werd advies gevraagd aan Telenet, Liersesteenweg 2, 2800 Mechelen. Argumentatie Het behoort de Van Espenstraat, 3120 Tremelo gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is. Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen. Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de af te stane strook, dit betreft zowel bomen als planten. eenparig Art. 1. Het wegtracé van de Van Espenstraat, 3120 Tremelo, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art. 2. De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 1 are 25 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut. Art. 3. De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkavelaar, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Deze akte dient verleden te worden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond. Art. 4. Aan de verkavelingsaanvraag met referte voor het perceel gelegen te Van Espenstraat en met kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 365 P, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt.

8 430 - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. - Voor de uitbreiding van het kabeldistributienetwerk zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de voorwaarden gesteld door Telenet. - De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels. Art. 5. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. VV bijlage (.pdf) PUNT P.7: Dossiernaam: Toelagen verenigingen en musea Onderwerp: nominatieve toekenning Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Axel Caers Gemeenteraadslid Kris Torfs merkt op dat het hier maar om vier verenigingen gaat en hij vraagt zich af of er ook andere aanvragen zijn geweest? Schepen Elynn Van Uffel antwoordt dat er thans wordt gewerkt aan een nieuw subsidiereglement dat op een van de volgende gemeenteraden zal worden geagendeerd en waarin een kwalitatieve beoordeling van de subsidieaanvragen van verenigingen wordt voorzien. Er zijn thans ook geen andere aanvragen om toelagen van andere verenigingen. Gemeenteraadslid Paul Vandyck vraagt naar de inhoud van de toelage aan het Pater Damiaanmuseum? En naar de stand van zaken van de renovatiewerken? Schepen Bert De Wit antwoordt dat het de werkingskost van het Damiaanmuseum in afspraak met de uitbater de vzw Damiaanmuseum al meer dan 10 jaar historisch en realistisch was geraamd op een 5000 per jaar en betreffende voornamelijk energiekosten. De schepen voegt toe dat het renovatiedossier eerstdaags zal worden gegund aan de in de aanbesteding weerhouden aannemer. Gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek merkt op dat het nieuwe subsidiereglement waarnaar schepen Elynn Van Uffel verwijst wel op de cultuurraad werd voorgesteld maar nog niet werd goedgekeurd. Schepen Elynn Van Uffel heeft weldegelijk weet van een positief advies van deze adviesraad. Voorgeschiedenis 14/11/1983: wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen 27/12/1995: gemeentelijke toelagereglement 15/07/2005: gemeentedecreet 24/04/2014: gemeenteraadsbeslissing: toekenning van nominatieve toelagen aan adviesraden en scholen Argumentatie Artikel 4 van de wet van 14/11/1983 bepaalt dat de gemeenteraad voor iedere toelage nog een toewijzingingsbeslissing moet nemen waarbij: de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden worden bepaald; eveneens de nodige verantwoordingsstukken worden opgelegd evenals de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden voorgelegd. Doordat het schepencollege in april alleen de raden en scholen wou agenderen op de gemeenteraad van 24 april 2014 konden de verenigingen niet uitbetaald worden. Financiële weerslag Registratiesleutel Actienummer Kredietstand Vastlegging diversen/ /001/001/001/ ,00 - eenparig In uitvoering van artikel 3 van onze beslissing d.d. 27/12/1995 volgende toelagen toe te kennen voor het dienstjaar 2014: Naam Budgetsleutel Bedrag toelage Roemeniëcomité ,00

9 431 Damiaanmuseum ,00 Fanfare De Bosgalm ,00 Kunstkring Gesigneerd ,00 Aard: toelage voor werkingsuitgaven of investeringsuitgaven vrij te bepalen door de toelagetrekker. Aanwendingsvoorwaarden: vrij Verantwoording: facturen gedateerd in het jaar 2014 ten bedrage van minimaal het bedrag van de toelage, in te dienen uiterlijk op 30 april Niet-verantwoorde bedragen zullen teruggevorderd worden. Art. 2: De aanvraag voor de toelage 2014 dient voor 24/12/2014 binnengebracht te worden op de financiële dienst. Art. 3: De controle van en op voornoemde rechtvaardiging zal worden uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen (.pdf) PUNT P.8: Dossiernaam: Kennisname toezicht Onderwerp: jaarrekening 2013 gemeente Tremelo Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Kennisname De gemeenteraad neemt kennis van het besluit d.d. 20 november 2014 vanwege de Gouverneur van Vlaams- Brabant houdende vaststelling van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2013 van de gemeente Tremelo. goedkeuring jaarrekening (.pdf) PUNT P.9: Dossiernaam: Meerjarenplan Onderwerp: Goedkeuring wijziging meerjarenplan Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Paula Aelbrecht Schepen Vital Van Dessel stelt voor om de punten 9, 10 en 11 samen te behandelen en wijst erop dat de motiveringsdocumenten in de stukken niet uit het boekhoudprogramma komen maar een eigen product zijn van de financiële dienst. Hierdoor komt het dat het bestuur en zijn administratie veel meer rapporteert dan hiertoe wettelijk verplicht te zijn. De schepen licht vervolgens de 3 agendapunten toe met volgende verklaring, tekstueel overgenomen: "Alle inhoudelijke maar ook alle technische aspecten van deze beleidsrapporten werden uitgebreid toegelicht op de financiële commissie van 26 november 2014 waarop uiteraard ook alle gemeenteraadsleden welkom waren en waar alle commissieleden de mogelijkheid hebben gekregen tot bijkomende vraagstellingen. Desondanks past het toch om bij deze beleidsrapporten even een korte toelichting te geven. Het gemeentedecreet verplicht de gemeenteraad het meerjarenplan jaarlijks aan te passen waar nodig in de loop van het 4de kwartaal en voor de beraadslaging over het budget Een meerjarenplanwijziging is minimaal 1 maal per jaar verplicht voor de inbreng van het rekeningresultaat van het voorgaande boekjaar. De rekening 2013 werd door u goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 en u weet dus dat ons gecumuleerd budgettair resultaat met euro steeg tot euro wat uiteraard een verbetering is van de financiële toestand van de gemeente. Van de verplichte inbreng van het rekeningresultaat werd gebruik gemaakt om het bestaande meerjarenplan in zijn totaliteit te herbekijken. Immers, een meerjarenplan is geen statisch document maar dient te worden bijgestuurd ingevolge de ontwikkeling van de feiten, de economische en maatschappelijke veranderingen. En die zijn er geweest. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat in het gewijzigd meerjarenplan de exploitatie-ontvangsten met euro dalen voor de totale periode van het meerjarenplan. In de begrotingswijziging 2014 bedraagt de minderontvangst euro en in het budget 2015 gaat het om minder ontvangsten. Oorzaak hier zijn vooral de tegenvallende inningen door de FOD Financiën. Waar Tremelo oorspronkelijk door diezelfde FOD financiën werd meegedeeld om in haar budget 2014 een bedrag van euro personenbelasting op te nemen werd in november meegedeeld dat we slechts euro ontvangen. Dit is een minderontvangst van euro voor Voor het budget 2015 dienden we op aangeven van de FOD financiën een bedrag van ,98 euro in te schrijven, hetzij euro minder dan oorspronkelijk.

10 432 In de meerjarenplanning hebben we de groeivoet vanaf 2016 voor deze belastingontvangst verlaagd van 4 naar 3,13%. Voor de meerjarenplanning betekent dit een totale minderontvangst van euro. U weet wellicht ook dat deze problematiek, omwille van het protest van de gemeenten, uitgebreid aan bod is gekomen in de kranten waarop de Minister van Financiën heeft beslist het bedrag van de 2de herraming toch als voorschot uit te betalen aan de gemeenten om hun liquiditeitspositie niet in gevaar te brengen. Voor Tremelo betekent dit een ontvangst van ,46 euro in december Ook wat betreft de onroerende voorheffing zijn er in het meerjarenplan voor euro minder ontvangsten. In de budgetwijziging 2014 werd hiervoor euro minder geraamd. Voor het budget 2015 is er een minderontvangst van euro. Ook hier werd de groeivoet vanaf 2016 van 4,98 naar 4,20% bijgesteld. Ook het gemeentefonds werd op aangeven van de Vlaamse overheid in het meerjarenplan verlaagd met euro. Voor het overige werden, wegens de dalende interestvergoedingen op zicht- en termijnrekening de ontvangsten uit creditinteresten verlaagd. Voor de ontvangsten kan geconcludeerd worden dat er aanzienlijke minderontvangsten zijn die werden verwerkt in de voorliggende documenten en dat de groeiverwachtingen naar beneden werden bijgesteld. De exploitatie-uitgaven werden in het meerjarenplan van met euro verhoogd tot euro. In de budgetwijziging is er evenwel een daling met euro en in het budget 2015 noteren we een stijging met euro Oorspronkelijk Gewijzigd Verschil MJPW BW B In de meerjarenplanning en het budget 2015 is de stijging van de uitgaven vooral terug te vinden in het domein grondgebiedzaken waar de exploitatie-uitgaven voor benodigdheden en prestaties voor wegen en waterlopen. Enkele voorbeelden uit de meerjarenplanning: Post prestaties wegen en waterlopen voor het interventiedossier onderhoud fiets- en voetpaden Post erelonen ontwerpen: voor de dossiers afkoppeling riolering Post openbare verlichting: voor gestegen elektriciteitskosten. Ook dit thema is reeds uitvoerig in de pers verschenen en heeft ook voor de gemeente gevolgen. De budgetwijziging vertoont een lichte daling door de aanpassing van de ramingen aan de werkelijke uitgaven. In investeringen werden de ontvangsten gewijzigd: Oorspronkelijk Gewijzigd Verschil MJPW BW Budget Het gaat hier vooral om gewestsubsidies voor aanleg van wegen en rioleringen en provinciale subsidies voor investeringen in cultuur. Enkele voorbeelden: Nobelstraat: schrapping van euro subsidies in 2014 en verschuiving/verhoging naar 2015 voor euro. Grote Bollostraat fase 2: Schrapping van euro in 2014 en verschuiving naar 2015 voor euro Renovatie bibliotheek: (Nieuw) euro in 2014 en in 2015 De investeringsuitgaven werden gewijzigd Oorspronkelijk Gewijzigd Verschil MJPW BW Budget In het meerjarenplan bestaat de gestegen investeringsuitgave uit enerzijds de overgedragen investeringen van 2013 voor een bedrag van euro en anderzijds uit werkelijke wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn: Herinrichting bibliotheek: euro Speeltoestellen Parkheide: euro Herstel Damiaanplein euro Investeringssubsidie aan kerkfabriek Baal: euro voor herstel kerktoren Investeringstoelage aan AGB: euro Kapitaalverhoging Iverlek: euro In de budgetwijziging 2014 is er een daling van euro aan investeringsuitgaven. Deze daling is toe te schrijven aan enerzijds de overgedragen investeringen van 2013 voor een bedrag van euro in meer en anderzijds een bedrag van euro aan minderuitgaven. De belangrijkste wijzigingen (beperkt tot bedragen van meer dan euro) zijn: Herstel Damiaanplein: euro

11 Investeringssubsidie aan kerkfabriek Baal: euro voor herstel kerktoren Buitengewoon onderhoud loods: euro Aankoop vrachtwagens en wagens: euro Herinrichting bibliotheek: euro Aankoop meubilair bibliotheek: euro In het budget 2015 is er een toename met euro aan investeringsuitgaven waarvan de belangrijkste zijn: Investeringstoelage aan AGB: euro Aankoop rollend materieel wegen: euro Herstel dak loods: euro Riolering Bontenosstraat-Meiboomlaan: euro Kapitaalverhoging Iverlek: euro Herinrichting bibliotheek: euro Aankoop meubilair bibliotheek: euro Speeltoestellen Parkheide: euro Over het liquiditeitenbudget kan ik kort zijn. U vindt daar in ontvangsten vooral de bedragen terug van de op te nemen leningen. Deze zijn gestegen van naar euro. Daarnaast vindt u er ook de jaarlijkse terugbetaling van euro van de renteloze lening aan de Chiro terug en de eenmalige terugbetaling in 2015 van euro van de renteloze lening aan het ocmw. In de liquiditeitsuitgaven worden de aflossingen van de leningen opgenomen en de betaling van de renteloze lening aan het ocmw in Rest mij nog even iets te zeggen over de schuldpositie en de financiële toestand van de gemeente ten gevolge van deze wijzigingen. Wat de schuldpositie van de gemeente betreft heb ik jullie daarnet al gezegd dat de op te nemen leningen stijgen van naar euro over de volledige periode van het meerjarenplan. Onze uitstaande schuld zou hierdoor evolueren van euro op 1 januari 2014 naar euro op 1 januari Door optimalisatie hebben we echter een betere spreiding van de op te nemen leningen kunnen doorvoeren en omwille van de sterk gedaalde en zeer lage rentevoeten is er evenwel geen stijging van de budgettaire schuldenlast (aflossingen en interesten) voor de periode van het meerjarenplan. Ik zeg u dit natuurlijk met het nodige voorbehoud vermits ook ik niet beschik over een glazen bol en een toekomstige stijging van de rentevoeten niet kan uitsluiten. Het spreekt vanzelf dat, als dit zich zou voordoen, er zal mee rekening gehouden worden in de volgende aanpassingen. Een laatste woordje over de financiële toestand. Hiermee wordt het ondertussen reeds fameuze schema M 2 bedoeld waaruit de financiële gezondheid van de gemeenten kan worden afgelezen. De voorwaarden die aan een financieel gezonde gemeente worden gesteld door de Vlaamse overheid zijn ook gekend, namelijk: 1. Het resultaat op kasbasis moet voor ieder jaar van het meerjarenplan 0 of groter dan 0 zijn. 2. De autofinancieringsmarge moet in 2019 groter of gelijk aan 0 zijn. Als we de financiële toestand op blz. 7 van het gewijzigd meerjarenplan bekijken, zien we dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. In vergelijking met het oorspronkelijke schema M 2 valt op dat het resultaat op kasbasis vanaf 2015 constant wordt gehouden op euro. Dit is het bedrag dat de gemeente aanhoudt als liquiditeitsbuffer om al haar lopende uitgaven te allen tijde te kunnen betalen. De autofinancieringsmarge verloopt door de gedaalde inkomsten minder gunstig dan in het oorspronkelijke meerjarenplan maar sluit in 2019 af met een positief saldo van zoals door de Vlaamse overheid wordt geëist. Voorzitter, ik heb al vermeld dat een planning geen statisch maar een dynamisch gegeven is, dat zal worden aangepast van zodra sociale, economische en maatschappelijke veranderingen dit noodzakelijk maken. In dit verband kan ik al vermelden dat ons zeer recent indicatieve bedragen van de nieuwe brandweerzone Oost werden bezorgd. Het aandeel van Tremelo in het budget 2015 van de brandweerzone bedraagt 2,173%. Op een totaal uitgavenbudget van euro betekent dit voor Tremelo een bedrag van ,18 euro. In ons meerjarenplan is hiervoor, op basis van destijds gemaakte prognoses, een krediet van euro opgenomen in Een tweede recente ontwikkeling is de brief van Finilek van 2/12/2014 waarbij ons werd meegedeeld dat de raad van bestuur van Finilek op 1 december heeft beslist om de door de gemeenten toegestane leningen volledig terug te betalen en dit omwille van een optimalisatie van hun financieringsstructuur. Voor Tremelo betekent dit een ontvangst op 31 december 2014 van ,70 euro." Met deze laatste mededeling wil de schepen eindigen op een positieve noot. Gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek geeft aan dat uit zijn onderzoek blijkt dat de ingeschreven exploitatie inkomsten zowat hoger zijn ingeschat. Hijzelf had vorig jaar vastgesteld dat de gemeentelijke belastingen te hoog waren ingeschat en hij stelt vast dat het schepencollege hem hierin gevolgd is, zowel wat de OV als wat de APB betreft. Evenwel vindt hij dat zowel de OV als de APB nog te hoog werden ingeschat. De overheid geeft een groei aan van 0,9 %, het gemeentebestuur overschat deze groei ruim met zo'n 4 %. Hij stelt anderzijds dat de overheid voor de APB een groei voorziet van 1,5 % en niet van 3,13 % zoals de gemeente hanteert. Hij geeft aan dat er vandaag evenwel tal van economische factoren zij die aangeven dat de inkomsten uit de APB wel zullen toenemen. Naar zijn mening evenwel zal de gemeente veel minder inkomsten 433

12 434 innen als vooropgesteld. Gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek wijst tegelijk ook op de onderschatte uitgaven en vindt dat er veel meer moet gezocht worden naar structurele besparingen. HIj is er van overtuigd dat de feitelijke autofinancieringsmogelijkheid in een realistische context negatief zal zijn. Het raadslid tilt zwaar aan de toename van de financiële schuld die zowat 20 % boven de cluster in de financiële analyse ligt. Bovendien leest hij een schuldratio van 138 % die in de cluster 88 % bedraagt en in Vlaanderen 83 %. Hierdoor, stelt hij, wordt Tremelo zowat het Griekenland van Vlaanderen waaraan dringend iets moet worden gedaan in een nieuw scenario met een realistische groei. Schepen Vital Van Dessel repliceert dat het gemeentebestuur inderdaad niet over een glazen bol beschikt en verhoopt anderzijds een positieve jaarrekening over Gemeenteraadslid Mark Wouters treedt gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek bij in zijn standpunt over de balans van overschatting en onderschatting van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Wat hem opvalt is de veel lagere realiseringsgraad dan in andere gemeenten die hij bovendien jaarlijks moet vaststellen. Gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek wijst op de schepencollegenotulen waaruit blijkt dat het bestuur de intentie heeft om de noodzakelijke gronden te verwerven voor de Kalvenne. Hij vraagt zicht evenwel af hoe de gemeente die te bouwen sporthal, dan wel zal kunnen financieren bovenop een bestaande schuld van 20 miljoen in 2019? Hij verwacht dan nog een verhoging van de schuld van meer dan 1 miljoen euro tegen Gemeenteraadslid Mark Wouters relativeert deze stelling gelet op de net door hem aangehaalde huidige lage realisatiegraad van de budgetten en sust dat hierdoor dan alles wel in orde zal komen tegen Gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek vraagt ook naar de stand van zaken van de gebudgetteerde herstelling van het dak van de loods. Burgemeester Paul Dams antwoordt dat op dit moment een architect is aangesteld om het herstel en de renovatie van het gemeentelijk magazijn en dakconstructie te onderzoeken. Gemeenteraadslid Mark Wouters vindt dat de gemeente thans ook andere prioriteiten moet kunnen leggen die eerder naar het vrijetijdsbeleid moeten kunnen gaan eerder dan naar wegenis en rioleringen voorgeschreven door Europa. Gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek tenslotte wijst ook op de mogelijkheid om structurele besparingen te doen bv. op het vlak van de integratie van het OCMW in de gemeentelijke organisatie. Burgemeester Paul Dams antwoordt hem dat het bestuur hiermee bezig is. Voorgeschiedenis Gemeenteraadsbeslissing 19 december 2013 tot goedkeuring meerjarenplan Bespreking van de meerjarenplanwijziging, naar aanleiding van de opmaak van budgetwijziging 01/2014 en het budget 2015, in de gemeenteraadscommissie financiën op 26 november Feiten en context Het meerjarenplan is samengesteld uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur. De financiële nota van het meerjarenplan heeft een dubbel doel : enerzijds bevat ze de weergaven van de financiële consequenties die verbonden zijn aan de gemaakte beleidskeuze, anderzijds geeft ze de concrete en financiële gevolgen weer van het geplande beleid ongeacht dit verband houdt met prioritaire doelstellingen (opgenomen in de strategische nota) of met het overige beleid (niet opgenomen in de strategische nota) De wijziging van het meerjarenplan kwam onder andere tot stand via werksessies van het managementteam, waarbij ieder diensthoofd, elk voor zijn domein, gevraagd werd om de excelgegevens vanuit het goedgekeurde meerjarenplan te controleren en de ramingen eventueel aan te passen. Gemeentedecreet van 15 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2014, en latere wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Artikel van het gemeentedecreet bepaalt dat voor het begin van ieder financieel boekjaar de gemeenteraad het budget van de gemeente vaststelt op basis van het meerjarenplan. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie, gezien het na de goedkeuring de basis vormt voor het te voeren beleid en voor de opmaak van het jaarlijks budget. De ministeriële omzendbrief BB2014/4 van 09 september 2014 aangaande de aanpassing meerjarenplan en de budgetten 2015 bepaalt dat: "Vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Los daarvan is de opmaak van het budget 2015 het moment om de planning te herbekijken. De besturen gaan na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn." Argumentatie Vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Los daarvan is de opmaak van het budget 2015 het moment om de planning te herbekijken. Het gemeentebestuur van Tremelo diende dus na te gaan of

13 de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn en aan te passen waar nodig. 16 stemmen voor: Paul Dams, Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck, Koen De Vadder, Chris Lievens, Marc Verlinden, Bertrand Eraly, Theo Smets, Diana Van Leemputten, Kim Van Nuffelen, Tjorven Puype en Frederik Laeremans 6 stemmen tegen: Paul Vandyck, Mark Wouters, Nick De Rijck, Petra Vreys, Luc Van Eesbeek en Kris Torfs Het gewijzigde meerjarenplan goed te keuren. Art. 2: Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen overgemaakt aan de provinciegouverneur overeenkomstig art , 2 van het gemeentedecreet. Wijziging MJP (.pdf) 435 PUNT P.10: Dossiernaam: Budgetwijziging 2014 Onderwerp: Goedkeuring Budgetwijziging 1/2014 Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Paula Aelbrecht Voorgeschiedenis Gemeenteraadsbeslissing 19 december 2013 tot goedkeuring meerjarenplan Gemeenteraadsbeslissing 19 december 2013 tot goedkeuring van het budget Bespreking van de meerjarenplanwijziging, naar aanleiding van de opmaak van budgetwijziging 01/2014 en het budget 2015, in de gemeenteraadscommissie financiën op 26 november Gemeenteraadsbeslissing van heden houdende goedkeuring van de meerjarenplanwijziging Feiten en context De wijziging van het meerjarenplan kwam onder andere tot stand via werksessies van het managementteam, waarbij ieder diensthoofd, elk voor zijn domein, gevraagd werd om de excelgegevens vanuit het goedgekeurde meerjarenplan te controleren en de ramingen eventueel aan te passen. De budgetwijziging 01/2014 werd opgemaakt op basis van het gewijzigde meerjarenplan Gemeentedecreet van 15 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2014, en latere wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Artikel van het gemeentedecreet bepaalt dat voor het begin van ieder financieel boekjaar de gemeenteraad het budget van de gemeente vaststelt op basis van het meerjarenplan. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie, gezien het na de goedkeuring de basis vormt voor het te voeren beleid en voor de opmaak van het jaarlijks budget. De ministeriële omzendbrief BB2014/4 van 09 september 2014 aangaande de aanpassing meerjarenplan en de budgetten 2015 bepaalt dat : "Vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Los daarvan is de opmaak van het budget 2015 het moment om de planning te herbekijken. De besturen gaan na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn." Argumentatie Vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Los daarvan is de opmaak van het budget 2015 het moment om de planning te herbekijken. Het gemeentebestuur van Tremelo diende dus na te gaan of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn en aan te passen waar nodig. De budgetwijziging 01/2014 werd opgemaakt op basis van het gewijzigde meerjarenplan stemmen voor: Paul Dams, Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck, Koen De Vadder, Chris Lievens, Marc Verlinden, Bertrand Eraly, Theo Smets, Diana Van Leemputten, Kim Van Nuffelen, Tjorven Puype en Frederik Laeremans 6 stemmen tegen: Paul Vandyck, Mark Wouters, Nick De Rijck, Petra Vreys, Luc Van Eesbeek en Kris Torfs

14 436 De budgetwijziging 01/2014, opgemaakt op basis van de gewijzigde meerjarenplanning , wordt aangenomen en vastgesteld met de volgende voorzieningen: Exploitatiebudget: Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Algemeen Bestuur Grondgebied Welzijn Vrije tijd Totalen Investeringsbudget: Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Algemeen Bestuur Grondgebied Welzijn Vrije tijd Totalen BW (.pdf) PUNT P.11: Dossiernaam: Budget 2015 Onderwerp: Goedkeuring Budget 2015 Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Paula Aelbrecht Voorgeschiedenis Gemeenteraadsbeslissing 19 december 2013 tot goedkeuring meerjarenplan Bespreking van de meerjarenplanwijziging, naar aanleiding van de opmaak van budgetwijziging 01/2014 en het budget 2015, in de gemeenteraadscommissie financiën op 26 november Gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende de meerjarenplanwijziging Feiten en context De wijziging van het meerjarenplan kwam onder andere tot stand via werksessies van het managementteam, waarbij ieder diensthoofd, elk voor zijn domein, gevraagd werd om de excelgegevens vanuit het goedgekeurde meerjarenplan te controleren en de ramingen eventueel aan te passen. Het budget 2015 werd opgemaakt op basis van het gewijzigde meerjarenplan Gemeentedecreet van 15 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2014, en latere wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Artikel van het gemeentedecreet bepaalt dat voor het begin van ieder financieel boekjaar de gemeenteraad het budget van de gemeente vaststelt op basis van het meerjarenplan. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie, gezien het na de goedkeuring de basis vormt voor het te voeren beleid en voor de opmaak van het jaarlijks budget. De ministeriële omzendbrief BB2014/4 van 09 september 2014 aangaande de aanpassing meerjarenplan en de budgetten 2015 bepaalt dat: "Vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Los daarvan is de opmaak van het budget 2015 het moment om de planning te herbekijken. De besturen gaan na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn." Argumentatie Vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Los daarvan is de opmaak van het budget 2015 het moment om de planning te herbekijken. Het gemeentebestuur van Tremelo diende dus na te gaan of

15 de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn en aan te passen waar nodig. Het budget 2045 werd opgemaakt op basis van het gewijzigde meerjarenplan stemmen voor: Paul Dams, Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck, Koen De Vadder, Chris Lievens, Marc Verlinden, Bertrand Eraly, Theo Smets, Diana Van Leemputten, Kim Van Nuffelen, Tjorven Puype en Frederik Laeremans 6 stemmen tegen: Paul Vandyck, Mark Wouters, Nick De Rijck, Petra Vreys, Luc Van Eesbeek en Kris Torfs Het budget 2015, opgemaakt op basis van de gewijzigde meerjarenplanning , wordt aangenomen en vastgesteld met de volgende voorzieningen: Exploitatiebudget: Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Grondgebied Welzijn Vrije tijd Totalen Investeringsbudget: Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Algemeen bestuur Grondgebied Welzijn Vrije tijd Totalen Budget 2015 (.pdf) 437 PUNT P.12: Dossiernaam: OCMW meerjarenplan en budgetwijziging 2014 Onderwerp: Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan en kennisname van de budgetwijziging 1/2014 Politiek verantwoordelijke: Jan Van Herck Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Voorgeschiedenis 23 januari 2014: gemeenteraadsbesluit houdende goedkeuring van het meerjarenplan en kennisname van het budget 2014 van het OCMW. Feiten en context 25 november 2014: houdende goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan en van de budgetwijziging 1/2014 door de OCMW-raad. 9 december 2008: OCMW decreet inzonderheid art.150. Advies Het schepencollege gaf in zitting van 18 november gunstig advies op het ontwerp van het gewijzigde meerjarenplan en het ontwerp van budgetwijziging 1/ stemmen voor: Paul Dams, Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck, Koen De Vadder, Chris Lievens, Marc Verlinden, Bertrand Eraly, Theo Smets, Diana Van Leemputten, Kim Van Nuffelen, Tjorven Puype en Frederik Laeremans 2 stemmen tegen: Nick De Rijck en Luc Van Eesbeek 4 onthoudingen: Paul Vandyck, Mark Wouters, Petra Vreys en Kris Torfs De gemeenteraad keurt het gewijzigd meerjarenplan van het OCMW goed. Art. 2:

16 438 De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 1/2014. Art. 3: Dit besluit over te maken aan de secretaris van het OCMW. Meerjarenplan en BW 2014 OCMW Tremelo (.pdf) In besloten vergadering PUNT P.13: Dossiernaam: Bekrachtiging aanstelling financieel beheerder Onderwerp: Besluit d.d. 9 december 2014 houdende vervanging financieel beheerder Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts In besloten vergadering PUNT P.14: Dossiernaam: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Onderwerp: Samenstelling GECORO Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Andy De Roover Theo Ceulemans Gemeentesecretaris Marc Verlinden Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Zitting van 26 februari 2015

Zitting van 26 februari 2015 Zitting van 26 februari 2015 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting

Gemeenteraadslid Luc Goffin vervoegt nu de zitting Zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008.

Ruimtelijke ordening Openbare werken Financiën en fiscaliteiten Extra punt PUNT 1: Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18.12.2008. Zitting van donderdag 29 januari 2009 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, 1ste schepen - burgemeester wnd. Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; Chris Lievens, voorzitter;

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2013. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2013.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 16 december 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 124 GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA

STAD ZOUTLEEUW VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA U wordt overeenkomstig artikel 20/21 GD voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 19/12/2017 om 20.00 uur in het stadskantoor AC zaal Ophem, Aen den Hoorn

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument

FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel De handelaar De consument FAQ Feestvuurwerk Het pyrotechnisch artikel... 2 1. Wat is een pyrotechnisch artikel?... 2 2. Welke pyrotechnische artikelen vallen niet onder het koninklijk besluit van 20 oktober 2015?... 2 De handelaar...

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00035 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Zwijnaarde,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

O K T O BER Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 26 september 2016

O K T O BER Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 26 september 2016 V E R SLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 10 O K T O BER 2016 Aanwezig Afwezig Verontschuldigd D. Sioen: Burgemeester; E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE Gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE 2017_GR_00329 - Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, Aanpassing MJP IV 2014-2020 en Budget 2018 - Goedkeuren Auteur

Nadere informatie