Zitting van 18 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 18 december 2014"

Transcriptie

1 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden: Gemeenteraadsvoorzitter; Koen De Vadder, Paul Vandyck, Chris Lievens, Mark Wouters, Nick De Rijck, Bertrand Eraly, Petra Vreys, Theo Smets, Diana Van Leemputten, Luc Van Eesbeek, Kim Van Nuffelen, Tjorven Puype, Frederik Laeremans, Kris Torfs: raadsleden; Theo Ceulemans: Gemeentesecretaris. Verontschuldigd: Alain Verschaeren: Raadslid; Vanaf punt P.7 verlaat Jan Van Herck, Schepen de zitting. Vanaf punt P.8 vervoegt Jan Van Herck, Schepen de zitting. Dagorde Afdeling Interne Zaken Secretariaat P.1. Dossiernaam: Verslag vorige vergadering Onderwerp: Verslag vorige vergadering d.d. 27 november 2014 P.2. Dossiernaam: Kennisname verslaggeving adviesraden Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden conform artikel Gemeentedecreet P.3. Dossiernaam: Politieverordening adm Onderwerp: Politieverordening inzake administratieve politie te Tremelo n.a.v. de veldritten 'Grote Prijs Sven Nys' op de Balenberg d.d. 1 januari 2015 P.4. Dossiernaam: Politiereglement feestvuurwerk Onderwerp: Politiereglement voor het afsteken van feestvuurwerk P.5. Dossiernaam: Politiereglement wensballonnen Onderwerp: Politiereglement op het gebruik van wensballonnen Afdeling Grondgebiedzaken Ruimtelijke ordening/mobiliteit P.6. Dossiernaam: Verkaveling Grondafstand. Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van verkavelingsaanvraag Evi De Mey voor het perceel gelegen Van Espenstraat, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie C nr. 365 P. Afdeling Financiën en Fiscaliteiten Financiën P.7. Dossiernaam: Toelagen verenigingen en musea Onderwerp: nominatieve toekenning Secretariaat P.8. Dossiernaam: Kennisname toezicht Onderwerp: jaarrekening 2013 gemeente Tremelo Financiën P.9. Dossiernaam: Meerjarenplan Onderwerp: Goedkeuring wijziging meerjarenplan P.10. Dossiernaam: Budgetwijziging 2014 Onderwerp: Goedkeuring Budgetwijziging 1/2014 P.11. Dossiernaam: Budget 2015 Onderwerp: Goedkeuring Budget 2015 OCMW Secretariaat P.12. Dossiernaam: OCMW meerjarenplan en budgetwijziging 2014 Onderwerp: Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan en kennisname van de budgetwijziging 1/2014 Afdeling Interne Zaken Secretariaat In besloten vergadering P.13. Dossiernaam: Bekrachtiging aanstelling financieel beheerder Onderwerp: Besluit d.d. 9 december 2014 houdende vervanging financieel beheerder

2 424 Afdeling Grondgebiedzaken Ruimtelijke ordening/mobiliteit In besloten vergadering P.14. Dossiernaam: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Onderwerp: Samenstelling GECORO De voorzitter opent de zitting. PUNT P.1: Dossiernaam: Verslag vorige vergadering Onderwerp: Verslag vorige vergadering d.d. 27 november 2014 Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Voorgeschiedenis 27 november 2014: gemeenteraadsvergadering 15 juli 2005: Gemeentedecreet artikel 33. De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige raadszitting goed. eenparig De raad keurt de notulen van de zitting van 27 november 2014 goed. GR ONTWERP Notulen (.pdf) PUNT P.2: Dossiernaam: Kennisname verslaggeving adviesraden Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden conform artikel Gemeentedecreet Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Gemeenteraadslid Mark Wouters betreurt dat er op grond van het voorliggende verslag van de seniorenraad weinig sprake is van een echt seniorenbeleid. Volgens hem worden er vooral evenementen georganiseerd evenwel zonder inhoud. Over het verslag van de jeugdraad verwijst gemeenteraadslid Nick De Rijck naar de problematiek van de weerhouden fuifzaal in Rotselaar waar dit jaar slechts een capaciteit van 1200 fuifgangers wordt voorzien i.p.v zoals in het verleden. Er zou ook een verschil zijn in de kaartenverdeling tussen de gemeentes Rotselaar, Tremelo en Begijnendijk. Gemeenteraadslid Nick De Rijck vraagt of we als gemeentebestuur hierover niet kunnen reageren bij de gemeente Rotselaar? Schepen Bert De Wit bevestigt de aangehaalde vermindering van de zgn. fuifcapaciteit met zowat de helft en dat de gemeente Rotselaar inderdaad nu de verplichting oplegde om het gebruik van deze beperkte fuifzaal te aanvaarden. De schepen wil deze situatie in de toekomst ook vermijden maar vindt het te kort dag om nu vandaag nog te reageren op deze voldongen feiten. Hij engageert zich om hierover een krachtig signaal te geven naar Rotselaar toe en tegelijk ook over de foute communicatie over de kaartenverkoop. Kennisname Overeenkomstig art van het gemeentedecreet neemt de gemeenteraad kennis van de volgende verslagen van de gemeentelijke adviesraden: - Beheersorgaan bibliotheek verslag vergadering d.d. 24 september Jeugdraad verslag vergadering d.d. 19 november Lokale economieraad verslag vergadering d.d. 20 oktober Sportraad verslag vergadering d.d. 17 november Seniorenraad: verslag vergadering d.d. 3 november jeugdraad (.pdf) jeugdraad bijlage 1 Kampsubsidies 2014 (.pdf) jeugdraad bijlage 2 Veiligheidssubsidies 2014 (.pdf)

3 425 jeugdraad bijlage 3 Vormingssubsidies 2014 (.pdf) jeugdraad bijlage 4 Werkingssubsidies 2014 (.pdf) Lokale Economieraad (.pdf) sportraad (.pdf) sportraad bijlage JAARPROGRAMMA 2015 (.pdf) seniorenraad (.pdf) Beheersorgaan verslag 24 september (.pdf) PUNT P.3: Dossiernaam: Politieverordening adm Onderwerp: Politieverordening inzake administratieve politie te Tremelo n.a.v. de veldritten 'Grote Prijs Sven Nys' op de Balenberg d.d. 1 januari 2015 Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Gemeenteraadslid Nick De Rijck geeft aan dat hij reeds vorig jaar uitdrukkelijk heeft gepleit om bij dit evenement op 1 januari 2015 geschikte parkings te voorzien voor veilig parkeren en dat de straten rondom de Balenberg parkeervrij moesten worden gehouden. In de Beulkensstraat bv. kan helemaal geen brandweerwagen door als de straat staat vol geparkeerd. Burgemeester Paul Dams zal bij de politie benadrukken om de Beulkensstraat vrij te houden. 15 juli 2005: Gemeentedecreet Nieuwe Gemeentewet. Argumentatie Naar aanleiding van de veldritten "Grote Prijs Sven Nys op de Balenberg" d.d , is het nodig om maatregelen te nemen om de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, meer bepaald de openbare reinheid, orde, rust, veiligheid en gezondheid. eenparig In de hiernavolgende straten of delen van straten is het op 01 januari 2015 zonder voorafgaandelijk toelating van de Burgemeester verboden, op het openbaar domein en in openlucht op privé-terrein, een verkoopsstand op te stellen, welke ook de aard van de te verkopen zaken wezen: Moorsemsestraat, Bossepleinstraat, Bredevennestraat, Balenbergstraat, Balenbergstraatje, Kerkebosstraat, Beulkensstraat, Kapellestraat, en Hannekensstraat. Art. 2: In de vernoemde straten, onder art. nr.1, is het op 01/01/2015 verboden zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester: - folders, gadgets, flyers, gratis publicaties uit te delen; - enige bijkomende reclame of bijkomende publiciteit te maken in de vorm van panelen, affiches, voertuigen, spandoeken of welke vorm ook, op of langs de openbare weg, met uitzondering van de bestaande panden en de door de organisatie voorziene ruimte. Art. 3: Reclameborden, affiches en andere reclamemiddelen in strijd met deze verordening worden gebruikt, aangewend of geplaatst, kunnen worden verwijderd door de gemeentelijke diensten op kosten of risico van de overtreder die ze plaatste of gebruikte en onverminderd de voorziene strafsanctie. Art. 4: Onderhavige verordening treedt in werking, onmiddellijk na de bekendmaking ervan overeenkomstig art. 112 van de gemeentewet. Art. 5: De leden van de Lokale en van de Federale Politie zijn gelast met de uitvoering van deze verordening. De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen. Art.6: Afschrift van onderhavige verordening zal worden overgemaakt aan de bevoegde overheden. aanvraag veldritwedstrijden (.pdf)

4 426 PUNT P.4: Dossiernaam: Politiereglement feestvuurwerk Onderwerp: Politiereglement voor het afsteken van feestvuurwerk Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts 15 juli 2005, zoals gewijzigd: - Titel II, Hfst. Afd.III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art.42-43), - Titel II, Hfst. Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art.57-58), - Titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art ) en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering : wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; : wet betreffende de openbaarheid van bestuur; : decreet betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en de gemeenten; : KB houdende het NIeuw Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit. Argumentatie De noodzakelijkheid doet zich voor om het gebruik van feestvuurwerk te reglementeren om enerzijds het ontstaan van brand tegen te gaan en anderzijds brandwonden te voorkomen en de veiligheid van de toeschouwers te verzekeren. eenparig Het is verboden om in voor publiek toegankelijke plaatsen en privé-eigendommen feestvuurwerk af te steken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester. Art. 2: Onder feestvuurwerk wordt verstaan: vuurwerk dat beantwoordt aan de criteria bepaald in de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren, hoofdzakelijk op basis van de erin vervatte pyrotechnische samenstellingen (types en hoeveelheden). Art. 3: Het afsteken van feestvuurwerk in de nacht van 31 december op 1 januari mag, indein toegelaten, enkel plaatsvinden tussen 00u00 en 01u00. Art. 4: Feestvuurwerk afschieten gebeurt onder de verantwoordelijke van de personen die het afschieten. Zij kunnen op burgerlijk vlak aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij aanrichten door het afschieten van vuurwerk op basis van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, los van eventuele strafrechtelijke sancties. Art. 5: Enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik mag aangekocht worden. In België draagt dit vuurwerk de benaming "feestvuurwerk". Enkel wettig en veilig vuurwerk waarop één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat, mag gebruikt worden. Feestvuurwerk BE gevolgd door 3 letters, 4 cijfers en eindigend met een D (bv. BE/OTU XXXX/D). Consumenten jonger dan 16 jaar mogen dit niet kopen. Vuurwerk "categorie 1" of "categorie 2" met een CE-markering. Bovendien mag voor vuurpijlen de hoeveelheid aan actieve explosieve stof niet meer dan 40 gram bedragen. Consumenten jonger dan 12 en 16 jaar mogen respectievelijk de producten van categorie 1 en categorie 2 niet kopen. Art.6. Volgende veiligheidsregels moeten worden nageleefd: - Vuurwerkartikelen die te klein zijn om een markering op aan te brengen, moeten in een gemeenschappelijke verpakking zitten en voorzien zijn van een aangepaste markering. - Vuurwerk zonder gebruiksvoorschriften mag niet aangekocht worden. Bij twijfel moet aan de handelaar een afschrift van de handleiding gevraagd worden waarop vermeld staat hoe het gekochte product te gebruiken. - Als particulier mag feestvuurwerk aangekocht worden met daarin niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische sas. Dit komt min of meer overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. De verkoper mag u dus geen grotere hoeveelheid verkopen.

5 - Vuurwerk mag enkel aangekocht worden in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopsvergunning afgeleverd door de lokale overheid. De veiligheidsrichtlijnen van de vuurwerkproducent/leverancier dienen strikt in acht genomen te worden. - De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. - Het verzenden van vuurwerk per post is eveneens niet toegestaan. - Feestvuurwerk dient thuis bewaard te worden op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. - Alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk, moeten voldoende op voorhand gekend zijn. - Voor het afschieten van vuurwerk moet een aangepaste schietplaats gekozen worden: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte. - Toeschouwers moeten steeds op een veilige afstand gehouden worden tot na het afvuren. - Houd dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen. - Er moet steeds een gekeurd brandblusapparaat (minstens 6 kg. ABC-poeder) binnen handbereik zijn. - De verantwoordelijke voor het afschieten van vuurwerk mag niet onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen. - Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen. - Stabiliseer de batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rondom aan te brengen. - Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die u bij uw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers. Het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen. - Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt. - Richt nooit een aangestoken product naar een persoon. - Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm. - Steek nooit vuurwerk af op de grond (batterij, fontein, kaars, ) wanneer een deel van uw lichaam zich boven het vuurwerk bevindt. - Benader nooit een artikel onmiddellijk nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten. - Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan. - Doof op de grond gevallen resten. - Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind. - Bij periode van langdurige droogte is het afsteken van feestvuurwerk verboden. - De verantwoordelijke of een aangewezen persoon dient van bij het begin het vuurwerk tot 30 minuten na de beëindiging van het vuurwerk de vuurwerk- en neerslagzones grondig te inspecteren. - Alle informatie omtrent feestvuurwerk is terug te vinden op volgende website: Feestvuurwerk/hoofdlijnen_reglementering Art.7. Inbreuken op dit reglement kunnen gestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro. 427 PUNT P.5: Dossiernaam: Politiereglement wensballonnen Onderwerp: Politiereglement op het gebruik van wensballonnen Politiek verantwoordelijke: Paul Dams Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts 15 juli 2005: Gemeentedecreet, zoals gewijzigd, - Titel II, Hfst.1.Afd. III De bevoegdheden van de gemeenteraad (art ), - Titel II, Hfst. Afd. III De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen (art.57-58), - Titel VIII, Hfst. I, Bestuurlijk toezicht (art ) en de bijhorende besluiten en omzendbrieven van de Vlaamse regering : wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; : wet betreffende de openbaarheid van bestuur; : decreet betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en de gemeenten; : KB houdende het NIeuw Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit.

6 428 Argumentatie Het gebruik van wensballonnen is een van oorsprong Oosters gebruik dat steeds meer en meer voorkomt; Het gebruik van wensballonnen kan het risico op brand voor woningen, bossen en gewassen sterk verhogen en kan tevens de aandacht van de weggebruiker afleiden; Het is om voormelde redenen aangewezen om het gebruik van wensballonnen op het grondgebied van de gemeente Tremelo te verbieden. eenparig Het is te allen tijde verboden op openbare plaatsen en op privéterreinen op het grondgebied van Tremelo wensballonnen op te laten. Art. 2: Onder wensballonnen wordt verstaan een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam. Art. 3: Inbreuken op dit reglement kunnen gestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro. PUNT P.6: Dossiernaam: Verkaveling Grondafstand. Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van verkavelingsaanvraag Evi De Mey voor het perceel gelegen Van Espenstraat, 3120 Tremelo, gekadastreerd afd. 1 sectie C nr. 365 P. Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Arlette Verhaegen Voorgeschiedenis Ontvangstbewijs 9 september 2014: aanvraag van de verkavelingsvergunning voor een nieuwe verkavelingsvergunning gelegen Van Espenstraat en met kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 365 P. Het dossier kreeg het gemeentelijk refertenummer: Het openbaar onderzoek werd ingesteld van 3 oktober 2014 tot 2 november Er werden 0 bezwaarschriften ontvangen. Feiten en context Het dossier betreft het verkavelen zodat nieuwe percelen bouwgrond kunnen worden gerealiseerd. De aanvraag is gelegen Van Espenstraat en met kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 365 P. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 Het gemeentedecreet regelt de werking van de lokale besturen. Artikel 42 bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is om te beslissen over de zaak der wegen. Dit betreft zowel de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging als de verbreding of de opheffing van bestaande gemeentelijke wegen. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009 De VCRO vormt de basis van het ruimtelijk ordeningsrecht. Het is een grondige aanpassing van het decreet van 18 mei 1999 met integratie van de wet van 29 maart De basisbeginselen van de VCRO bestaan uit de stelling dat de ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit (art 4) De bouwvergunning wordt stedenbouwkundige vergunning genoemd, met onderscheid in procedure van een ontvoogde gemeente (1999) en niet ontvoogde gemeente (1962). De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat de gemeenteraad een beslissing neemt in de zaak der wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag. Koninklijk besluit van 28 december 1972 Dit besluit bepaalt voor het Vlaamse gewest de algemene regelen voor de opmaak en tenuitvoerlegging van de door de minister voorlopig vastgestelde ontwerpgewestplannen en van de door de Koning vastgestelde gewestplannen.

7 429 Koninklijk besluit van 7 april Gewestplan Leuven De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen. Deze omzendbrief bevat nadere richtlijnen over de bestemmingen in de gewestplannen. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2005 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (verv. BVR 9 september 2011, art. 1) Het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 De doelstelling van dit decreet bestaat erin om in elke gemeente voldoende sociale woningen te voorzien. Advies Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit werd het advies gevraagd aan de Intercommunale Eandis, Elektrciteitsstraat 70, 2800 Mechelen. Inzake voorzieningen voor telefoonaansluiting en telecommunicatie werd advies gevraagd aan Belgacom, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt. Inzake voorzieningen voor waterleiding werd advies gevraagd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. Inzake voorzieningen voor kabeldistributie werd advies gevraagd aan Telenet, Liersesteenweg 2, 2800 Mechelen. Argumentatie Het behoort de Van Espenstraat, 3120 Tremelo gedeeltelijk en plaatselijk te verbreden door inlijving in het openbaar domein der wegenis van een strook grond zoals duidelijk staat aangeduid op de bijgevoegde plannen die werden onderworpen aan een openbaar onderzoek. De gronden die noodzakelijk zijn voor de verbreding van deze weg zullen kosteloos door de gemeente verkregen worden zodat er geen schatting van de waarde nodig is. Om de percelen bebouwbaar te maken zal de verkavelaar, die de vruchten plukt van de ontwikkeling, de nodige inspanningen moeten leveren. Hij zal de lasten inzake de voorziening van nutsvoorzieningen voorafgaandelijk op zich dienen te nemen. Het toegankelijk maken van het perceel is eveneens ten laste van de verkavelaar. Zo zal hij moeten instaan desgevallend voor het plaatsen van grachtoverwelving en of het verwijderen van aanwezige beplanting op de af te stane strook, dit betreft zowel bomen als planten. eenparig Art. 1. Het wegtracé van de Van Espenstraat, 3120 Tremelo, zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, dat met deze beslissing één geheel uitmaakt, goed te keuren. Art. 2. De grond voor een gecumuleerde oppervlakte van 1 are 25 ca, waarvan de inneming nodig is voor de uitvoering van het ontwerp zal gratis aangeschaft worden bij wijze van onteigening in der minne en om reden van openbaar nut. Art. 3. De akte van gratis grondafstand, ten laste van de verkavelaar, zal opgemaakt worden door een notaris en namens de gemeente rechtsgeldig ondertekend worden door de burgemeester bijgestaan door de gemeentesecretaris. Deze akte dient verleden te worden vooraleer een kavel te koop wordt aangeboden of aangewend wordt als bouwgrond. Art. 4. Aan de verkavelingsaanvraag met referte voor het perceel gelegen te Van Espenstraat en met kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 365 P, worden volgende lasten en voorwaarden verbonden vooraleer een kavel mag verkocht of aangewend worden als bouwgrond: - Inzake voorzieningen voor aardgas en elektriciteit, zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de door het beheerscomité van de intercommunale Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, vastgesteld en toepasselijk verklaarde reglementering. - De uitbreiding van het telefoonnet en de mogelijke voorzieningen voor telecommunicatie op kosten van de verkavelaar, volgens de opmeting en raming van de beherende maatschappij, Belgacom, Area Hasselt, Hendrik Vanveldekenssingel 39 te 3500 Hasselt.

8 430 - De uitbreiding van het waterleidingsnet, op kosten van de verkavelaar, volgens opmeting, plan en raming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, H. Hooverplein 23 te 3000 Leuven. - Voor de uitbreiding van het kabeldistributienetwerk zal de verkavelaar zich dienen te houden aan de voorwaarden gesteld door Telenet. - De verkavelaar zal de beplanting binnen de af te stane strook grond, zowel bomen als struiken, volledig en op zijn kosten dienen te verwijderen, voor de verkoop of benuttiging van de kavels. Art. 5. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere afhandeling van onderhavige beslissing. VV bijlage (.pdf) PUNT P.7: Dossiernaam: Toelagen verenigingen en musea Onderwerp: nominatieve toekenning Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Axel Caers Gemeenteraadslid Kris Torfs merkt op dat het hier maar om vier verenigingen gaat en hij vraagt zich af of er ook andere aanvragen zijn geweest? Schepen Elynn Van Uffel antwoordt dat er thans wordt gewerkt aan een nieuw subsidiereglement dat op een van de volgende gemeenteraden zal worden geagendeerd en waarin een kwalitatieve beoordeling van de subsidieaanvragen van verenigingen wordt voorzien. Er zijn thans ook geen andere aanvragen om toelagen van andere verenigingen. Gemeenteraadslid Paul Vandyck vraagt naar de inhoud van de toelage aan het Pater Damiaanmuseum? En naar de stand van zaken van de renovatiewerken? Schepen Bert De Wit antwoordt dat het de werkingskost van het Damiaanmuseum in afspraak met de uitbater de vzw Damiaanmuseum al meer dan 10 jaar historisch en realistisch was geraamd op een 5000 per jaar en betreffende voornamelijk energiekosten. De schepen voegt toe dat het renovatiedossier eerstdaags zal worden gegund aan de in de aanbesteding weerhouden aannemer. Gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek merkt op dat het nieuwe subsidiereglement waarnaar schepen Elynn Van Uffel verwijst wel op de cultuurraad werd voorgesteld maar nog niet werd goedgekeurd. Schepen Elynn Van Uffel heeft weldegelijk weet van een positief advies van deze adviesraad. Voorgeschiedenis 14/11/1983: wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen 27/12/1995: gemeentelijke toelagereglement 15/07/2005: gemeentedecreet 24/04/2014: gemeenteraadsbeslissing: toekenning van nominatieve toelagen aan adviesraden en scholen Argumentatie Artikel 4 van de wet van 14/11/1983 bepaalt dat de gemeenteraad voor iedere toelage nog een toewijzingingsbeslissing moet nemen waarbij: de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden worden bepaald; eveneens de nodige verantwoordingsstukken worden opgelegd evenals de termijnen waarbinnen die verantwoording dient te worden voorgelegd. Doordat het schepencollege in april alleen de raden en scholen wou agenderen op de gemeenteraad van 24 april 2014 konden de verenigingen niet uitbetaald worden. Financiële weerslag Registratiesleutel Actienummer Kredietstand Vastlegging diversen/ /001/001/001/ ,00 - eenparig In uitvoering van artikel 3 van onze beslissing d.d. 27/12/1995 volgende toelagen toe te kennen voor het dienstjaar 2014: Naam Budgetsleutel Bedrag toelage Roemeniëcomité ,00

9 431 Damiaanmuseum ,00 Fanfare De Bosgalm ,00 Kunstkring Gesigneerd ,00 Aard: toelage voor werkingsuitgaven of investeringsuitgaven vrij te bepalen door de toelagetrekker. Aanwendingsvoorwaarden: vrij Verantwoording: facturen gedateerd in het jaar 2014 ten bedrage van minimaal het bedrag van de toelage, in te dienen uiterlijk op 30 april Niet-verantwoorde bedragen zullen teruggevorderd worden. Art. 2: De aanvraag voor de toelage 2014 dient voor 24/12/2014 binnengebracht te worden op de financiële dienst. Art. 3: De controle van en op voornoemde rechtvaardiging zal worden uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen (.pdf) PUNT P.8: Dossiernaam: Kennisname toezicht Onderwerp: jaarrekening 2013 gemeente Tremelo Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Lutgarde Schoovaerts Kennisname De gemeenteraad neemt kennis van het besluit d.d. 20 november 2014 vanwege de Gouverneur van Vlaams- Brabant houdende vaststelling van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2013 van de gemeente Tremelo. goedkeuring jaarrekening (.pdf) PUNT P.9: Dossiernaam: Meerjarenplan Onderwerp: Goedkeuring wijziging meerjarenplan Politiek verantwoordelijke: Vital Van Dessel Dossierverantwoordelijke: Paula Aelbrecht Schepen Vital Van Dessel stelt voor om de punten 9, 10 en 11 samen te behandelen en wijst erop dat de motiveringsdocumenten in de stukken niet uit het boekhoudprogramma komen maar een eigen product zijn van de financiële dienst. Hierdoor komt het dat het bestuur en zijn administratie veel meer rapporteert dan hiertoe wettelijk verplicht te zijn. De schepen licht vervolgens de 3 agendapunten toe met volgende verklaring, tekstueel overgenomen: "Alle inhoudelijke maar ook alle technische aspecten van deze beleidsrapporten werden uitgebreid toegelicht op de financiële commissie van 26 november 2014 waarop uiteraard ook alle gemeenteraadsleden welkom waren en waar alle commissieleden de mogelijkheid hebben gekregen tot bijkomende vraagstellingen. Desondanks past het toch om bij deze beleidsrapporten even een korte toelichting te geven. Het gemeentedecreet verplicht de gemeenteraad het meerjarenplan jaarlijks aan te passen waar nodig in de loop van het 4de kwartaal en voor de beraadslaging over het budget Een meerjarenplanwijziging is minimaal 1 maal per jaar verplicht voor de inbreng van het rekeningresultaat van het voorgaande boekjaar. De rekening 2013 werd door u goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 en u weet dus dat ons gecumuleerd budgettair resultaat met euro steeg tot euro wat uiteraard een verbetering is van de financiële toestand van de gemeente. Van de verplichte inbreng van het rekeningresultaat werd gebruik gemaakt om het bestaande meerjarenplan in zijn totaliteit te herbekijken. Immers, een meerjarenplan is geen statisch document maar dient te worden bijgestuurd ingevolge de ontwikkeling van de feiten, de economische en maatschappelijke veranderingen. En die zijn er geweest. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat in het gewijzigd meerjarenplan de exploitatie-ontvangsten met euro dalen voor de totale periode van het meerjarenplan. In de begrotingswijziging 2014 bedraagt de minderontvangst euro en in het budget 2015 gaat het om minder ontvangsten. Oorzaak hier zijn vooral de tegenvallende inningen door de FOD Financiën. Waar Tremelo oorspronkelijk door diezelfde FOD financiën werd meegedeeld om in haar budget 2014 een bedrag van euro personenbelasting op te nemen werd in november meegedeeld dat we slechts euro ontvangen. Dit is een minderontvangst van euro voor Voor het budget 2015 dienden we op aangeven van de FOD financiën een bedrag van ,98 euro in te schrijven, hetzij euro minder dan oorspronkelijk.

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie